Ὁμιλία τοῦ ἐλλογιμωτάτου Θεολόγου κ. Ἐμμανουήλ Μαραγκοῦ περί τῆς Μίας, Γνησίας, Ὀρθοδόξου, Μαρτυρικῆς Ἑκκλησίας τοῦ Χριστοῦ: Καινοτομία & Οικουμενισμός, κατά τήν Πνευματικήν Ἐκδήλωσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ( εἰς τήν αἴθουσαν τῆς ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν,) εἰς τιμήν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ.

Ἡ Ὁμιλία βρίσκεται ΕΔΩ

) Τὴν πρώτην Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν, Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ ἀθηναϊκοῦ ξενοδοχείου «Τιτάνια», καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπραγματοποιήθη ἐκδήλωσις πνευματική, κειμένη εἰς τὰ πλαίσια μνείας καὶ τιμῆς τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Πίστεως. Συμφώνως πρὸς τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως, εἰς τὴν ὁποίαν παρευρέθησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.Μακάριος καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος καὶ Κορίνθου κ. Παγκράτιος, μετὰ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ πλήθους εὐσεβοφρόνων πιστῶν, τὸν κεντρικὸν λόγον ἐξεφώνησεν ὀ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δαβὶδ Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε καὶ ἐκάλυψε τὸ ἄκρως ἐπίκαιρον καὶ ἰδιαιτέρας σημασίας θέμα: «Ἡ ἑνότητα τῶν πάντων ἐντὸς τῆς Μίας, Ἁγίας καὶ Ἀδιαιρέτου Ἑκκλησίας». Ὡσαύτως, εἰς τὴν ἐκδήλωσιν παρέστη καὶ ἡ παιδικὴ χορωδία τοῦ Ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριὰς» Ἰλίου, ἡ ὁποία ἀπέδωσεν ὕμνους συγχρόνους τῆς ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἐν γένει κατανυκτικῆς περιόδου τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ὡς ἐν κατακλείδι τῆς ὅλης πνευματικῆς καὶ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρος τελετῆς, ἀνῆλθεν εἰς τὸ βῆμα ὁ Μακαριώτατος Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ἀπ' ὅπου εὐλόγησε καὶ ἀπηύθυνε σύντομον χαιρετισμὸν τόσον πρὸς τοὺς συντελεστὰς ὅσον καὶ πρὸς τοὺς ἐν γένει ὑποστηρικτὰς αὐτῆς καὶ ἐσήμανε τὴν λῆξιν. Ὑπεύθυνος παρουσιάσεως τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως ἦτο ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Γιούρας.
Joomla SEF URLs by Artio