Σάββατον 25η Ἰανουαρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, συνεπληρώθησαν ἕνδεκα ἔτη ἀπό τήν εὐλογητήν ἡμέρα τῆς ἀναρρύσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου εἰς τόν ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς καθ’ Ἑλλάδαν ἁγιωτάτης ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Τό χαρμόσυνον γεγονός ἑωρτάσθη διά πανηγυρικοῦ Συνοδικοῦ Συλλειτούργου, κατά τό ὁποῖον τό πλήρωμα τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, κλῆρος καί λαός, ἀπήλαυσε τήν συμπαράταξιν καί συστράτευσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμωνος, προερχομένου ἐκ τῆς μερῖδος τῶν λεγομένων «Ματθαιϊκῶν» (τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Στεφάνου). Ὅθεν συνελειτούργησαν μετά τοῦ Μακαριωτάτου οἱ Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς· Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου κ. Παγκράτιος, Πειραιῶς κ. Παντελεήμων, Περιστερᾶς κ. Μακάριος , Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, Κυκλάδων κ. Σάββας καθώς καί εἰκοσάδα κληρικῶν. Ὁ Μακαριώτατος κατά τό κοινωνικόν προσεφώνησε καλωσορίζοντας τό νέον μέλος τῆς Ἱεραρχίας Μητροπολίτην Παντελεήμονα καί τόν προσεκάλεσεν εἰς τό βῆμα ἵνα ἐκφωνήσῃ κατάλληλον τῇ περιστάσει λόγον. Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εὐχήθηκε τά δέοντα ὁ ἔχων τά πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος. Ἀκολούθως ὁ ἐλλογιμώτατος νομικός σύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Θεόδωρος Σαρ. Θεοδωρόπουλος εὐχήθη ἐκ μέρους τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν Μακαριώτατον ὑγείαν καί ἀκμήν δυνάμεως, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσῃ τόν σύγχρονον κίνδυνον νά καταστῇ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κοινότητα ἀτόμων, γεγονός τό ὁποῖον ὅπως ἀνεκοίνωσεν -καί εὐρύτατα ἐκυκλοφόρησεν εἰς τόν ἡμερήσιον καί ἠλεκτρονικόν τύπον- χαροποίησε καί ἔτυχε τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Βατικανοῦ (βλ. ΕΔΩ), τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν», τῆς Βρετανικῆς κυβερνήσεως καί ἄλλων διεθνιστικῶν ὀργανισμῶν καί παραγόντων.

Τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

 

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις