Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ πανδήμῳ ἑορτῇ καί μνήμῃ τοῦ Ἁγίου πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τῆς ἐν Κύπρῳ τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε καί ἐφέτος ὁ ἱστορικός Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας, καθέδρα τοῦ πολιοῦ καί κεκμηκῶτος τῇ ἡλικίᾳ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου. Πρός τοῦτο, ἀφ’ ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, ἐψάλη ὁ τῆς τοῦ Ἁγίου ἑορτῆς Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, πλαισιουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας, ἐπραγματοποιήθη κατά τήν ἰσχύουσαν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐν συναιχείᾳ συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, καί Καισαρείας κ. Τιμοθέου ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν. Κατάλληλον ἐπί τῇ ἑορτῇ θεῖον λόγον ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος μέ ἐπίκαιρον θέμα ΄΄Ποία εἶναι ἡ ἀληθινή συνοδοιπορία μέ τόν Χριστό τήν ὁποίαν εἶχον ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί ἐξαιρετικά ὁ τιμώμενος Ἅγιος Σπυρίδων ὁ Θαυματουργός΄΄. Ἀκολούθως πραγματοποιήθη ἱερά λιτάνευσις τῆς πανσέπτου εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, ἥτις ἐσήμανε καί τήν λῆξιν τοῦ κύκλου τῶν ἐπί τῇ πανηγύρει ἱεροπραξιῶν. Σημειωθήτω ὅτι ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τυγχάνει ἐκ τῶν παλαιοτέρων καί ἱστορικοτέρων τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος, καθόσον ὑπῆρξεν τό λατρευτικόν κέντρον τοῦ πολυπαθοῦς παραρτήματος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Φθιώτιδος καί ἐγνώρισε μαζί μέ τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό εὐάριθμον ποίμνιόν του ὅλας τάς ταλαιπωρείας καί τάς φρικαλέας διώξεις (σφραγίσεις - ἀστυνομικούς περιορισμούς), ταυτόχρονα ὅμως προσέφερε μεγάλας παρηγορίας καί ἐλπίδας εἰς τό χειμαζόμενον ποίμνιον μέ τά θαυμαστά γεγονότα καί τά Θεοσημεῖα τά ὁποῖα διαδραματήσθησαν ἐντός καί ἐκτός αὐτοῦ καί τά ὁποῖα διηγοῦνται μέχρι καί τήν σήμερον ὅχι μόνον τά γηραιά στελέχη τῆς ἐνορίας ἀλλά ἀκόμη καί κάτοικοι τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας, φωτογραφία 1950 εως 1960. ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΑΝ ΑΝΕΥ ΙΕΡΕΩΣ!!!!!!!

Μεταξύ ἄλλων διακρίνονται ἐνορίτες τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, καί στήν σειρά τῶν μικρῶν παιδιῶν πρῶτος ἐκ δεξιῶν ὁ νῦν ἱερομόναχος π. Γαβριήλ ὁ Κατουνακιώτης Γέροντας τοῦ Κελλίου ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, ὁ ἀδελφός του κατά σάρκα ἱερομόναχος π. Σπυρίδων στόν Ἅγιο Βασίλειο στό Κελλί τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί ὁ π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας.

ΟΜΟΡΦΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας του 1960 στό Παράρτημα τουῦ Ἱερου Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας. Μετά τήν Πανήγυριν του Ἁγίου εἰς τόν περίβολον τοῦ ναοῦ διακρίνεται ὁ τότε Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Αὐξέντιος καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν τῶν ΓΟΧ, ἐκ δεξιῶν τοῦ, ὁ τότε Ἀρχιμανδρίτης καί ἐφημέριος τοῦ ναοῦ καί νῦν Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος Χανιώτης, ὁ π. Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, ὁ π. Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, ὁ λόγιος Μοναχός π. Μάρκος Χανιώτης κ. λπ ἱερεῖς καί μοναχοί.

 


Joomla SEF URLs by Artio