Τρίτῃ 24 Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν θαυμασίων τῆς Θεομητορικῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς ἐπωνομαζομένης  Μυρτιδιωτίσσης, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν αὐτῆς χάριν ἱδρυθεῖσα ἱερά μονή ἐν Κρυονερίῳ, τῆς ὁποίας πνευματικός πατὴρ τυγχάνει ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Καραβάκης. Κατά τήν παραμονήν τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν ὁποῖον χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος· εἰς δέ τήν ἀκόλουθον ἱεράν λιτανείαν τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος πλαισιούμενος πλὴν τοῦ ὡς ἄνω ἀρχιερέως καὶ ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ, ὡς καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἐξαιρέτως δέ τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου. Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν, κατά τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀπηύθυνε ἁρμόζοντα πανηγυρικὸν λόγον πρός τούς προσελθόντας πιστούς.


Τό  Σάββατον 14η Σεπτεμβρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, πανηγύρισεν ὁ μεγαλοπρεπής ἱερός ναός ἐν Ἀχαρναῖς, κτίτωρ τοῦ ὁποίου ὑπῆρξεν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Ἀχαρνῶν καί Νέας Ἰωνίας κυρός Ἀθανάσιος. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τοῦ δήμου Ἀχαρνῶν τοῦ πανσεβάστου Τιμίου Σταυροῦ, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα, Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί πλειάδος ἱερέων τῆς ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς. Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ συνόδευσε ἡ φιλαρμονική μπάντα τοῦ δήμου Ἀχαρνῶν καί  παίδες ἐνδεδημένοι παραδοσιακάς ἐνδυμασίας. Τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος.

Ὡσαύτως πανηγύρισεν ὁ ἐν Λαμίᾳ Φθιώτιδος εὑρισκόμενος ἱερός ναός τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.Τῆς πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Κουκούλης πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ. 

  Κυριακή 8η Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ ἐτησίῳ ἑορτῇ τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἦγε τήν αὐτῆς πανήγυριν ἡ ἱερά μονή Παναγίας Κανάλας  Ἄνω Λιοσίων, τῆς ὁποίας κτίτωρ τυχχάνει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος.Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ ἐνδιάτακτος Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε ἱερά λιτάνευσις μετά λαμπρᾶς πομπῆς τῆς ἐφεστίου θαυματουργοῦ Θεομητορικῆς  Εἰκόνος εἰς τόν περιβάλλοντα τήν μονήν οἰκιστικόν χῶρον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν τῶν Ἁγιωτάτων  Ἱεράρχῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα, Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί Λαμποῦσης κ. Χρυσοστόμου (τῆς Έκκλησίας τῆς Κύπρου). Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπραγματοποιήθη κατά τήν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὅρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ὁ ἐν αὐτῷ προεξάρχων σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συνιερουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τῶν Θεοφιλεστάτων  Ἐπισκόπων Ρωγῶν κ. Δωροθέου, Λαμποῦσης κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Τό Σάββατον 7η Σεπτεμβρίου, μνήμη τῆς Ὁσίας Κασσιανῆς τῆς Ὑμνογράφου, ἡ ὁσιωτάτη καθηγουμένη τῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Αὐλίδος Βοιωτίας ἦγε τά ὀνομαστήριά της. Πρός τοῦτο, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος μετέβη ἀφ΄ἑσπἐρας εἰς τήν ἱεράν μονήν συνοδείᾳ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί Πέτρας κ. Δαβίδ ὡς καί τοῦ ἱερομονάχου π. Νήφωνος Ἀδελφοθεΐτου διά νά τελέσῃ τόν πανηγυρικόν πρός τιμήν τῆς Ὁσίας ἑσπερινόν καί νά εὐχηθῇ εἰς τήν σεβαστήν γερόντισσαν τά δέοντα.

Τῇ Παρασκευή  6η Σεπτεμβρίου. Τῇ αὑτῇ ἡμέρᾳ, καθ’ ἥν ἐπιτελοῦμεν μνείαν τοῦ ἐν Χώναις ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τελεσθέντος θαύματος, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν χάριν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ἀφιερωθεῖσα ἱερά ἀνδρώα μονή Ἀρχαίας Νεμέας Κορινθίας, ἕδρα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπἐρας ἐψάλη κατά τήν τάξιν ὁ Μέγας Ἑσπερινός. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ἐπιτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ  Ὅρθρου χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κ. Μακαρίου, συνιερουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου οἰκείου ἱεράρχου κ. Παγκρατίου τῶν Θεοφιλεστάτων  Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου, Κυκλάδων κ. Σάββα ὡς καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Τῇ Κυριακῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Συμεῶν τοῦ Στυλίτου, πανηγύρισε ἡ τιμωμένη εἰς τήν τοῦ αὐτοῦ Ἁγίου χάριν ἱερά μονή, παρά τῷ Ματρομάτι Θηβῶν.Εἰς τήν ἐν λόγῳ μονήν μετέβη τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ὅστις  προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ  Ὄρθρου καί ἐν συναιχείᾳ ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος πατρός Γεροντίου Ἀρχιμανδρίτου, τοῦ πατρός Νήφωνος  Ἱερομονάχου  Ἀδελφοθεΐτου καί τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Συμεῶν τοῦ Στυλίτου. Τόν θείον λόγον ἐξεφώνησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος.

agia zoniΤῷ Σαββάτῳ 31ῃ Αὐγούστου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπανηγύρισεν ὁ ἐν Περιστερίῳ ὁμώνυμος ἱερός ναός, ἔνθα ἡ ἕδρα καί κατοικία τοῦ ἐκ βάθρων ἀνακαινίσαντος αὐτόν Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου. Ὅθεν ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα , πλαισιουμένου δέ κατά τήν τελετήν τῆς Λιτῆς ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Τό πρωΐ ἐπραγματοποιήθη ὁ ἐπί τῇ πανηγύρει Ὄρθρος, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν, συνιερουργούντων τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων καθώς καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου.

agios FanouriosΤῇ Τρίτῃ 27ῃ Αὐγούστου, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ τόν Ἅγιον Μεγαλομάρτυρα Φανούριο τόν νεοφανῆ. Ὅθεν ἐπανηγύρισεν ὁ εἱς τήν πόλιν τῶν Σερρῶν ὁμώνυμος Ἱερός Ναός, ἔνθα κατά τήν τάξιν ἀφ' ἑσπέρας ἐπραγματοποιήθη ὁ Μεγάλος Ἐσπερινός, χοροστατούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου.Τό πρωΐ εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν πλαισίωσαν τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί   ἔξαρχος πάσης Θετταλίας κ. Εὐθύμιος ὡς καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος, Πέτρας κ. Δαβίδ καί Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἡγήθη ὁ Μακαριώτατος τῆς ἐν λαμπρότητι καί μετά πομπῆς λιτανεύσεως τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τοῦ ἐνδόξου καί λαοφιλοῦς Μεγαλομάρτυρος. Ἡ πομπῇ ἐλαμπρύνθῃ καί μέ τήν συμμετοχήν τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ δήμου Σερρῶν.

Osios KallinikosΤῇ Παρασκευῇ 23ῃ Αὐγούστου ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καθ΄ ἥν τιμᾶται ὡσαύτως ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου πατριάρχου Κωνσταντινοιπόλεως, ἦγε τά σεπτά ὀνομαστήριά του ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος. Πρός τοῦτο, τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς εἱς τόν Καθεδρικόν ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας, ἐτελέσθῃ ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία, εἰς τήν ὁποίαν προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, τιμῶν οὕτως τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην, τόν ὁποίον καί ηὐχύθη ἀπό καρδίας ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων, Θεσσαλονίκης κ. Εὐθμίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, καθῶς καί τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἀπηύθηνε ὁ Μακαριώτατος ἀνάλογον τῆς ἡμέρας πανηγυρικόν λόγον πρός τούς πολυαρίθμους πιστούς συνδέοντας τήν Ὑπεραγία Θεοτοκόν, τόν Ἁγιο Καλλίνικο καί τόν ἑορτάζοντα Πανιερώτατο Μητροπολίτη προκειμένου νά τιμήσῃ οὕτως τόν ἀκάματον πολιόν Ἀρχιερέα.

Ὡσαύτως, ἑώρτασε τήν ἐτήσιον αὐτοῦ πανήγυριν ὁ ἐν Ροδοπόλει Σερρῶν εὑρισκόμενος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὸν ὁποῖον προσῆλθον ὁ τοπικός ἱερός κλήρος καί ὁ εὐσεβῆς λαός τῶν Σερρῶν καὶ τῆς Θεσσαλονίκης διὰ νὰ λάβουν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου.

Panagia odigitriaΤῇ Πέμπτῃ 20ῇ Ἰουνίου, ἐπί τοῖς θαυμασίοις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπωνομαζομένης Ὁδηγητρίας , ἑώρτασεν ἡ ἱερά ἀδελφότητα ὑπό τήν Γερόντισσαν Μαρκέλλαν ἐν Μανωλάδᾳ Πατρῶν. Ὅθεν κατά τήν κυριώνυμον ἡμέραν μετέβη ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν ἱεράν ἀδελφότητα διά νά τελέσῃ τήν θείαν λειτουργίαν, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωακείμ Εὐαγγελάτου καί τοῦ Ἱερομονάχου π. Νήφωνος.

ag.triasΤῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισε λαμπρῶς τό ἐν Ἰλίῳ Ἀττικῆς Ἱερόν Καθίδρημα, τό ἐπ΄ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος ὀρφανοτροφεῖον θηλέων. Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις διήρκησαν ἐπί διήμερον. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ ἱδρύματος πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κουφοῦ. Τό ἑσπέρας ἐτελέσθη Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου μέ τήν συμμετοχήν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

a

kon-elenΤήν Τρίτῃ 21η Μαΐου ἑορτή τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης Πανηγύρησε τό Ἱστορικόν καί Πολύπαθον Παράρτημα τῶν Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης.

ἀφ ἑσπέρας, τῇ εὐγενή προσκλήση τοῦ οἱκείου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ὁ Μακαριώτατος προέστη τοῦ πανηγυρικού ἐσπερινού τῆς μετ αυτόν Ἱεράς λειτανίας τῆς ἐφεστείου εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν τῶν λειψάνων τῶν Ἀγίων. Ὡσαύτως κατ αυτήν πέραν τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ οἱκείου Ἰεράρχου κ. Εὐθυμίου , ἕλαβον μέρος ὁ Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος τῆς ἐν Περιστερά Ἱεράς Ἀνδρώας Μονής τοῦ Ἀγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, καἰ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαυίδ Ἀρχιγραματεύς τῆς Ἀγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

analipsiΜέ ἐξαιρετική λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς ἐνδόξου Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου εἰς τούς οὐρανούς. Κατ΄αὐτήν ἐπανηγύρισε τό ἱστορικόν παράρτημα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν Σπάτᾳ Ἀττικῆς. Ἀφ ἑσπέρας ἐτελέσθη μέγας πολυαρχιερατικός ἑσπερινός, χορωστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Μετά τό πέρας τοῦ λαμπροῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα μεγάλη λειτανευτική πομπή εἰς τάς κεντρικάς ὁδούς τῆς πόλεως τῶν Σπάτων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Μακαρίου.

http://www.tap.gr/tapadb/components/com_jshopping/files/img_products/full_93e965e2d12716a662381984252f8842.jpgΤῇ Τετάρτῃ 8η τοῦ μηνός Μαΐου, μνήμη τοῦ Ἀγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί εύγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πανηγύρησε τό ἐν Πετρουπόλη Ἀττικής ὀμώνυμον ἰερόν μονήδριον τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Αὐξεντίου . Ὁθεν ἀφ᾿ ἑσπέρας ἐτελέσθη πανηγυρικός ἐσπερινός τῇ συμετοχή τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπής Ἀθηνῶν. Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον ἡμῶν κ. Μακάριον ἐξεπροσῶπησε ὁ Θεοφιλέστατος πρτωτοσύγκελος τῆς Ἱεράς Ἀρχιεπισκοπής Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος. Τήν πρωΐα τῆς ἀγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἱερατικόν συλλείτουργον.

Κατά τήν περίοδον τῆς Διακαινησίμου ἐβδομάδος καί συμφῶνως μέ τήν ἐπικρατοῦσα μακραίωνον μοναστηριακήν παράδοσιν καί τάξιν, τιμῶνται ἰδιαιτέρως αἱ ἐν ταῖς ἱεραίς μοναῖς τεθησαυρισμέναι καί χαριτώνουσαι αὐτάς σεπταί Θεομητορικαί εἰκόνας.

Ὡς ἐκ τούτου, τό Σάββατον τῆς Διακαινησίμου Ἐβδομάδος ἐπανηγύρησε ἡ Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτισσας πρά τῷ Κλιμέντι Κορινθίας.Πρός τοῦτο, ἐτελέσθῃ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακατιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κί πάσης Ἐλλάδος κ.κ.Μακαρίου συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μπρουκλάιν κ. Γρηγορίου καί Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου τ[ς ἐν Ἀμερικής Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐν τέλει περιεφέρθη ἡ Ἱερά Εἰκῶν τῆς Ἱεροσολυμίτισσας ἐν τούς χώρους τῆς μονῆς, τιμῶντας δεόντως τήν Παναγίαν τήν Ἱεροσολυμίτισσα.

serafim

Τῇ Δευτέρα τῆς Σαμαρείτιδος  (6η Μαΐου) ἡ ἐκκλησία μάς τιμᾶ τόν Ὁσιο Σεραφείμ τόν ἐν Δομβῷ.

Ὁθεν πανηγύρησε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά τῷ Μώλο Λοκρίδος τῆς Φθιώτιδος.

Λόγῳ τοῦ μή δυναμένου  πολιοῦ  κεκμηκώτος γέροντος,  Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ.κ.Καλλινίκου, μετέβη τήν κυριώνυμον ἡμέραν  ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος  Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος καί προεξήρχε τῆς ὁλης πανηγύρεως πλαισιούμενος ὑπό τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς μητροπόλεως Λαμίας.

P5140289

Τῇ Τετάρτῃ τῆς ΜΕΣΟΜΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (1η Μαΐου) πανηγύρησε ἡ νεοσύστατη Ἱερά μονή  τῆς  τοῦ Θεοῦ Σοφίας Αὐλίδος Βοιωτίας  τῆς ὁποίας  ἡγουμένη  τυγχάνει ἡ ὁσιωτάτη καθηγουμένη  ἡ γερόντισσα Κασσιανή.

 Τῶν ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Μακαριῶτατος Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ.κ. Μακάριος  συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δαβίδ.

 Ὁ Μακαριῶτατος εὐχήθηκε στήν σεβαστήν γερόντισσαν πνευματικήν πρόοδον καί <<καλήν δύναμιν>> εἱς τό πολύμοχθον καί θεάρεστον αὐτῆς ἔργον.

 

 

 

Τῇ Τρίτῃ  (23η) Ἀπριλίου τοῦ Θωμά Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἀγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐπανηγύρησε ὁ εἱς τήν  αὐτοῦ χάριν ἀφιερωθεῖς Ἱερός Ναός  παρά τό Ἴλιον Ἀττικής.

Ὁθεν , τό ἐσπέρας  ἐψάλη κατά τήν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ  ἐσπερινοῦ,ἀλλά καί τήν  κυριώνυμον ἡμέραν  ὁ Ὄρθρος περαιωθείσης τῆς ὁποίας  ὁ ἐν αὐτῇ προεξάρχων σεπτός προκαθήμενος ἐτέλεσε τήν θειαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον εἰς τούς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς

P5030286

Τῷ Σαββάτῳ τοῦ Θωμά 20 Ἀπριλίου ἐώρτασε τήν ἐτήσιον ἀυτῆς πανήγυριν ἡ παρά τό χωρίον  Ἄνυδρον Στυλίδος εὑρισκομένη φερώνυμος ἱερά μονή τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρήτου, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τυγχάνει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος.

Πρός τοῦτο, ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ.

Τοῦ ὄρθρου προεξήρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλαδος κ.κ. Μακάριος πλαισιούμενος ὑπό τῶν συνιερουργούντων αύτῷ Ἀγιωτάτων Ἀρχιερέων θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιον, Τορόντο κ. Μακάριον, Γαλλίας κ. Φιλάρετον, Μάρκαμ κ. Ἀνδρέαν , Περιστεράς κ. Μακάριον, Καισαρίας κ. Τιμόθεον, Πέτρας κ. Δαβίδ,καί Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβον καθώς ἐπίσης καί τῶν ἰερομονάχων τῆς Ἰεράς μονής τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου ἀλλά καί τῆς Ἱεράς ἐπαρχίας τῶν Θηβῶν.Τόν ἀρμόζωντα λόγο ἐξεφώνησε ὀ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ

Τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινησίμου ἡ Ἐκκλησια μας ἐορταζει τήν Πανήγυριν τῆς Ύπεραγίας Θεοτόκου, τής Ζωοδόχου Πηγῆς.

Ὠς ἐκ τοῦτου, πανηγύρησε τό Ἱερό μονύδριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς παρά τῷ Ἀγίῳ Στεφάνῳ Ἀττικής.Πρός τοῦτο, ἐτελέσθῃ τήν κυριώνυμον ἡμέραν ἡ ἁρχιερατική θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῆς Παναγίας προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλαδος κ.κ.Μακαρίου.Τήν ἐορτήν ἐλάμπρυνε μέ τήν παρουσίαν του καί ὁ ἐξ Ἁμερικής ἐρχόμενος θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας.

http://www.egolpion.net/img/grhgorios_Theologos_2.jpgΤῇ 25ῃ Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν -τιμώντας τὴν μνήνην τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καὶ προμάχου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως- ἑορτάζει καὶ τὸ γεγονὸς τῆς ἀναρρήσεως κατ’ αὐτὴν τὴν ἁγίαν ἡμέραν εἰς τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Μακαρίου.

Ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν ἐφετινὴν ἑορτὴν, ὅτε συνεπληρώθησαν 10 ἔτη ἀπὸ τῆς εὐλογημένης ἐκείνης ἡμέρας, τὸ γεγονὸς ἑωρτάσθη μὲ περισσὴν μεγαλοπρέπειαν καὶ ἰδιαιτέραν τιμήν.

Τὸ πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας, εἰς τὸν ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀθηνῶν, ἐτελέσθη πάνδημος θεία Λειτουργία τῇ συμμετοχῇ -πλέον τοῦ Μακαριωτάτου- τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Τορόντο κ. Μακαρίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τοῦ ἱερατείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ πλήθους πιστῶν. Τὸν πανηγυρικὸν λόγον ἀπηύθηνεν ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἀρχιμανδρίτης Δαβὶδ Μακαρίου.

Τῇ 23ῃ τοῦ Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ τοῦ θαυματουργοῦ, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πολιὸς Γέροντας Ἀρχιμανδρίτης π. Διονύσιος Καλάργυρος, ἱδρυτὴς καὶ διευθυντὴς τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων “Ἁγία Τριὰς” Ἰλίου Ἀττικῆς. Τὸν ἑορτάζοντα ἐτίμησαν μὲ τὴν συμμετοχήν τους εἰς ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Τορόντο κ. Μακάριος, Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος καὶ πλήθος Ἱερέων καὶ πιστοῦ λαοῦ.

 DSC 6069 A

Μὲ ἐκκλησιαστικὴν μεγαλοπρέπειαν ἐτελέσθη ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ κατὰ τὴν μεγάλην Δεσποτικὴν ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς τὸ Φάλυρον Ἀθηνῶν. Κατ’ αὐτὴν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος τῇ συμμετοχῇ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῶν μοναχικῶν ταγμάτων καὶ πιστοῦ λαοῦ καθηγίασε τὰ ὕδατα, ἐμβαπτίζοντας τὸν Τίμιον Σταυρὸν εἰς τὸν λιμένα τοῦ Ναυτικοῦ Ὀμίλου πρὸ τοῦ Σταδίου Εἰρήνης καὶ Φιλίας. Ἡ ὅλη τελετὴ ἐλαμπρήνθη μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων “Ἁγία Τριὰς” (τοῦ πολιοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Καλαργύρου) ἰδίως δὲ διὰ τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ ἱδρύματος ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἰπποκράτους....., τοῦ συλλόγου τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν ἱεροπαίδων, οἱ ὁποῖοι ἔφερον τὰ ἱερὰ λάβαρα, τὰ ἐξαπτέρυγα, τὰς σημαίας καὶ τὰ λοιπὰ σήμαντρα τῆς ἱερᾶς ἡμῶν παραδόσεως.

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις