Τήν 23ην Ἰανουαρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, ἑώρτασε τά ὀνομαστήρια του, ὁ πολιός Ἀρχιμανδρίτης Γέρων Διονύσιος Καλάργυρος. Εἰς τό Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον τό ὁποίον ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀθηνῶν, συμμετεῖχον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου κ. Παγκράτιος καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος συνιερουργούντων τῶν Πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν, Γεροντίου, Νεκταρίου, Νήφωνος, Νεκταρίου, τῶν Πανοσιωτάτων Ἱερομονάχων, Ματθαίου, Νικολάου, Ἀγαθαγγέλου Νήφωνος, τῶν αἰδεσιμοτάτων Πρεσβυτέρων π. Νικολάου καί Δημητρίου, συμπροσευχομένου ἐν τῷ ἱερῷ βήματι τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου. Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ. Πλῆθος λαοῦ κατέκλησε τόν Ἱερό Ναό εὐχηθεῖς εἰς τόν ἑορτάζοντα πολιό Γέροντα π. Διονύσιο ὑγείαν καί μακροημέρευσιν.

Λαμπρόν ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἐτελέσθη εἰς τήν Θεσσαλονίκην ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί τῶν ὀνοματηρίων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Εὐθυμίου. Τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην ἐτίμησαν ἐν Συλλειτουργίᾳ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Θεσσαλονίκης, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι, Ὀλύμπου κ. Νεκτάριος, ὁ Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ὁ Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ Πέτρας κ. Δαβίδ, ὁ Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, ὁ Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, ὁ Κυκλάδων κ. Σάββας, ὁ Λαμποῦσης κ. Χρυσόστομος (ἐκ Κύπρου) ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θεῖον λόγον μετά πλήθους Κληρικῶν καί εὐσεβοῦς λαοῦ.

Τήν Κυριακή μετά τά Φῶτα 12η Ἰανουαρίου πανηγύρισε ἡ Ἱερά νεόδμητος Μονή τοῦ «Νέου Ἰορδάνου» εἰς Κύπρον. Προσκεκλημένος εἰς τήν ἐφετινήν πανήγυριν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ἦταν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, ὅστις καί προεξῆρχεν τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἁγίου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου. Μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων συνελειτούργησαν οἱ πανοσιώτατοι Ἱερομόναχοι π. Χριστόδουλος Κύρτζαλης (ἐξ’ Ἑλλάδος) καί π. Εἰρήναρχος Κωνσταντίνου (τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου). Μετά τό τέλος τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ἐγένετο λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ ὁποία κατέληξε εἰς τόν παρακείμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διαρρέοντα ποταμόν. Ἐκεῖ ἐγένετο ἡ κατά τά εἰωθώτα τελετή τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τά ποτάμια ὕδατα. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμπούσης, ὁ καί Καθηγούμενος τῆς Ἰερᾶς Μονῆς, εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί τούς λοιπούς παρευρεθέντας κληρικούς καθώς καί τούς πολυπληθεῖς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς -εἰς τήν πλειοψηφία των Πόντιοι, οἰκονομικοί μετανάστες ἐξ’ Ἑλλάδος- γιά τήν ἀθρῶα προσέλευση εἰς τήν λαμπράν ἐορτήν.

Εἰς τά πλαίσια τῆς τετραημέρου παραμονῆς του εἰς τήν μεγαλόνησον Κύπρον ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου, ἐπεσκέφθει τά Ἱερά Σεβάσματα τῆς μεγαλονήσου.


Μερικά ἀπό τά Ἱερά Σεβάσματα τῆς μεγαλονήσου Κύπρου τά ὁποῖα ἐπεσκέφθησαν οἱ ἅγοι ἀρχιερεῖς καί ὁ ἱερός Κλῆρος

 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ

 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΗΣ

 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΙΚΟΥΚΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μέ ἐξαιρετικήν λαμπρότητα καί τήν δέουσαν ἱεροπρέπειαν, ἑώρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τήν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς ὁλόκληρον τήν ἐπικράτειαν μέ πανηγυρικάς θείας Λειτουργίας, Λιτανείας, καί ἀσφαλῶς, μέ τήν πατροπαράδοτον τελετήν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, ὅπου τά πλήθη τῶν κατά τόπους πιστῶν ἔδωσαν διά μίαν ἀκόμη φοράν τό ὁμολογιακόν παρόν.

Εἰδικότερα, εἰς τήν περιοχήν τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, ἐτέλεσεν τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης. Ἐν συνεχείᾳ, καί συμφώνως μέ τήν πολυετήν παράδοσιν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τοῦ πατρίου ἑορτολογίου, ἐπραγματοποιήθη ἡ τελετή τοῦ Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων εἰς τόν παραθαλλάσιον χῶρον τοῦ Σταδίου «Εἰρήνης καί Φιλίας» παρά τήν ἀκτήν τοῦ Νέου Φαλήρου. Ἡ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρος τελετή, κατά τά εἰωθότα, ἔλαβεν ἀρχήν μέ τόν σχηματισμόν λιτανευτικῆς πομπῆς προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας τοῦ ἡμετέρου Ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριάς» ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ πολιοῦ γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου. Κέντρον δέ τῆς Ἱερᾶς πομπῆς ὑπῆρξεν ἡ εὐμεγέθης καί καλλωπισμένη εἰκών τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, βασταζομένη καί φερομένη ὑπό τῶν εὐλαβῶν νεανίσκων, μελῶν τῶν ποντιακῶν Συλλόγων «Νίκος Καπετανίδης» Ἀμαρουσίου καί ὁ Καλλιτεχνικός Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων «Τραπεζοῦντα» Ἄνω Λιοσίων, συμπαραστατουμένων ὑπό κορασίδων τῶν αὐτῶν συλλόγων καί ἑτέρων ἀνδρῶν τε καί γυναικῶν τῶν ἱερῶν ναῶν καί ἐνοριῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, τῶν ὁποίων προπορεύοντο ἐξαπτέρηγα, θρησκευτικά λάβαρα καί σημαῖες, ἐνῶ ἕποντο ὁμήγυρις τῶν κληρικῶν καί τῶν πιστῶν. Τόσον τῆς πομπῆς, ὅσον καί τῆς κυρίως τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τοῦ Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Ὁ Μακαριώτατος ἐξεφώνησε κατάλληλον τῇ ἑορτῇ πανηγυρικόν λόγον (βλ. ΕΔΩ).

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ἀνάλογαι τελεταί Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων ἐγένοντο ἐπίσης καί εἰς τάς λοιπάς Μητροπόλεις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ὑπό τῶν οἰκείων Ἐπισκόπων καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Εἰδικοτερα δέ εἰς τήν συμπρωτεύουσαν Θεσσαλονίκην ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου ἐτέλεσαν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τον Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἐν συνεχείᾳ εἰς την ἐξέδραν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐτέλεσαν τόν Μέγαν Ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Μετά ταῦτα σχηματίσθηκε λιτανευτική πομπή προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ δῆμου Συκεῶν, ἑπομένων τῶν λαβάρων τῶν σημαιῶν, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ και τῶν ἱεροπαίδων, τῶν νέων καί τῶν νεανίδων μέ τάς τοπικάς στολάς. Εἰς τήν λαμπράν λιτανευτικήν πομπήν παρευρέθη πλῆθος λαοῦ.Εἰς τὴν ἐξέδραν ἐπί τῆς ὁδοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τῆς Νέας Παραλίας ἐτελέσθη ἡ Τελετή τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Εἰς τήν τελετήν παρευρέθησαν τιμητικῶς πολιτικοί καί Δημοτικοί ἄρχοντες, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, πρώην Ὑπουργός Παιδείας, ὁ Περιφεριάρχης Θεσσαλονίκης κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, οἱ Βουλευτές κ. Ἀμανατίδης Ἰωάννης, ἡ κ. Λεμονιά Τυπάλδη, ὁ Πολιτευτής κ. Κωνσταντῖνος Μαργαρίτης, Ἀντιδήμαρχοι καί Δημοτικοί Σύμβουλοι. (Βίντεο)

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΝΕΜΕΑΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κορίνθου καί Νεμέας καί συγκεκριμένως εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεμέας τελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου.Τήν τελετήν παρακολούθησαν πλήν τοῦ λαοῦ καί οἱ τοπικές ἀρχές τῆς Νεμέας.

normal agvasileiosΤήν 1ην τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου, πανηγύρισεν ὁ εἰς τήν χάριν αὐτοῦ ἀφιερωμένος ἱερός ναός Σπάτων Ἀττικῆς. Ὅθεν τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, καί ἀκολούθως ἡ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου θεία Λειτουργία, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐψάλη ἡ καθιερωμένη ἐπί τῇ ἐνάρξῃ τοῦ νέου ἔτους Δοξολογία, κατά τήν ὁποίαν ὁ Μακαριώτατος, ὡς ἔθος, εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλιάτικη πίττα. Ἀκολούθως ἐγένετο λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος εἰς τάς πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ὁδούς τοῦ δήμου Σπάτων.

Κυριακή μετά τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί δικαίων Δαβίδ τοῦ Βασιλέως, Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος καί Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἦγε τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ. Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Σκέπης παρά τόν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης) ἐτελέσθη θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ ἑορτάζοντος καί εἰς τήν ὁποίαν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, ὅστις ἐκήρυξε κατάλληλον ἐπί τῇ ἑορτῇ θεῖον λόγον. 

 

 

Δευτέρα 17η Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Προφήτου Δανιῆλ καί τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων, ἑώρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ πολιός γέροντας Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιῆλ Καραβάκης, κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τῆς γυναικείας ἱερᾶς μονῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κρυονερίου Ἀττικῆς. Ὅθεν τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας, ἐτίμησαν τον ἑορτάζοντα μέ τήν συμμετοχή τους σέ ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος καί ὁ τοπικός ἱερός κλῆρος.

 

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου. Εἰς τόν πανηγυρίζοντα ὁμώνυμον Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καί Ὀρέστου, τῆς ἱερᾶς μονῆς Θείας Ἀναλήψεως Καπανδριτίου Ἀττικῆς, τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Αὐξεντίου, ἱερούργησεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Σούκουλης.  Κατά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος προέστη τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Τρισαγίου πρό τῆς θήκης τῶν λειψάνων τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος κατ’ αὐτήν τήν ἡμέραν ἦγε τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ. Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τό ἀρχονταρίκιον τῆς μονῆς, εἰς τό ὁποῖον ἡ ἱερά γυναικεία ἀδελφότης ἐδεξιώθη τόν Μακαριώτατον καί τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς.

Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων πέντε Μαρτύρων

Ἡ θήκη μέ τά λείψανα τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Ὁ ναός τῆς θείας Ἀναλήψεως εἰς τόν ὁποῖον εὑρίσκεται ὁ τάφος τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Αὐξεντίου

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ πανδήμῳ ἑορτῇ καί μνήμῃ τοῦ Ἁγίου πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τῆς ἐν Κύπρῳ τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε καί ἐφέτος ὁ ἱστορικός Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας, καθέδρα τοῦ πολιοῦ καί κεκμηκῶτος τῇ ἡλικίᾳ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου. Πρός τοῦτο, ἀφ’ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, ἐψάλη ὁ τῆς τοῦ Ἁγίου ἑορτῆς Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου πλαισιουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας, ἐπραγματοποιήθη κατά τήν ἰσχύουσαν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐν συναιχείᾳ συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξε κατάλληλον ἐπί τῇ ἑορτῇ θεῖον λόγον. Ἀκολούθως πραγματοποιήθη ἱερά λιτάνευσις τῆς πανσέπτου εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, ἥτις ἐσήμανε καί τήν λῆξιν τοῦ κύκλου τῶν ἐπί τῇ πανηγύρει ἱεροπραξιῶν. Σημειωθήτω ὅτι ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τυγχάνει ἐκ τῶν παλαιοτέρων καί ἱστορικοτέρων τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος, καθόσον ὑπῆρξεν τό λατρευτικόν κέντρον τοῦ πολυπαθοῦς παραρτήματος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Φθιώτιδος καί ἐγνώρισε μαζί μέ τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό εὐάριθμον ποίμνιόν του ὅλας τάς ταλαιπωρείας καί τάς φρικαλέας διώξεις (σφραγίσεις - ἀστυνομικούς περιορισμούς), ταυτόχρονα ὅμως προσέφερε μεγάλας παρηγορίας καί ἐλπίδας εἰς τό χειμαζόμενον ποίμνιον μέ τά θαυμαστά γεγονότα καί τά Θεοσημεῖα τά ὁποῖα διαδραματήσθησαν ἐντός καί ἐκτός αὐτοῦ καί τά ὁποῖα διηγοῦνται μέχρι καί τήν σήμερον ὅχι μόνον τά γηραιά στελέχη τῆς ἐνορίας ἀλλά ἀκόμη καί κάτοικοι τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

 Ὡσαύτως ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἑώρτασε καί ὁ μεγαλοπρεπῆς Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου εἰς Χαλκίδα ἱερουργοῦντος τοῦ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γερασίμου.

εἰς τόν Ἱερόν Ναόν ἀποθησαυρίζεται ἡ Ἱερά ἐμβάς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος

Τετάρτη 4η Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συλλήψεως τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτωρος Ἄννης πανηγύρισε τό ὁμώνυμον Ἱερόν Ἡσυχαστήριον εἰς Σιδηρόκαστρον Σερρῶν. Εἰς τό ἐν λόγῳ ἱερό Ἡσυχαστήριον μετέβη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος διά νά τελέση τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν. Ὡσαύτως ἑόρτασε καί ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἄννης παρά τά Ἀμπελάκια Σαλαμίνος εἰς τόν ὁποίο ἱερό Ναό λειτουργεῖ Γηροκομεῖο έπ’ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Ἄννης.

 

 

 

Ἁγία Ἄννα εἰς Ἀμπελάκια Σαλαμίνος

Τετάρτη 4η Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμη γυναικεία ἱερά μονή εἰς Ἐλλοπία Θηβῶν. Εἰς τήν ἐν λόγῳ ἱερά μονή μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπόλιτης Κορίνθου κ. Παγράτιος διά να προεξάρχῃ τῆς πανηγύρεως, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί ἱερουργοῦντος τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Στεφάνου. Κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἡ ἑορτάζουσα σεβαστή Γερόντισσα Βαρβάρα μαζί μέ τίς ἀδελφές τῆς μονῆς παρέθεσαν πανηγυρική τράπεζα εἰς τούς προσελθόντας πιστούς.

 

Παρασκευή 6η Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ ἐτησίῳ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ, ἧγεν τήν κατ’ ἔτος αὐτῆς πανήγυριν, ἡ σεμνηνομένη εἰς τήν τοῦ αὐτοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου χάριν καί ὄνομα Ἱερά γυναικεία Μονή εἰς Σέρρες (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης), τῆς ὁποίας Καθηγουμένη τυγχάνει ἡ Ὁσιωτάτη γερόντισσα Εὐθυμία μοναχή. Ὡς ἐκ τούτου, ἐτελέσθη κατά τό ἔθος ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου ἡμῶν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου.

Τήν πρωΐαν καί ἀφοῦ τό πρῶτον ἐψάλη ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, ὁ εἰς αὐτόν χοροστατών σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας προέστη εἰς τήν τέλεσιν τῆς Ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας (ὁ ὁποῖος - ὡς ἐν κατακλείδι τῆς Λειτουργίας - ἀνέπτυξεν λόγον πανηγυρικοῦ καί ἐπικαίρου ὡσαύτως χαρακτῆρος), πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί τῶν ἱερέων π. Ἰωάσαφ Ἀδελφοθεΐτου καί π. Σάββα Ἀμανατίδη, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου Σερρῶν. Ἐπί τῇ λαμπρᾷ πανηγύρῃ τῆς ἱερᾶς μονῆς προσῆλθον πλῆθος πιστῶν διά νά προσκυνήσουν τμῆμα τοῦ Ἁγίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ.

(Μερικές ἀπό τίς ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου)

Ὡσαύτως πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος τοῦ Ἱεράρχου ἱερός ναός παρά τήν Καλαμαριάν Θεσσαλονίκης. Εἰς τόν ὡς ἄνω ἱερόν ναόν μετέβη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν γυναικείαν Μονήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, παρά τό Κανδήλιον Μεγάρων Ἀττικῆς, κτίτωρ τῆς ὁποίας τυγχάνει ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης π. Νεόφυτος Γεωργίουμ, ἐτελέσθη ἱερά πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Νικολάου Χανιωτάκη. Εἰς τήν πανήγυριν τῆς μονῆς προσῆλθον πλῆθος πιστῶν τοὺς ὁποίους ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Νεοφύτη μοναχή καί ἡ ἱερά ἀδελφότητα παρέθεσαν κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας πλουσιοπάροχα μοναστηριακά κεράσματα.

  

Ἡ ἐφέστιος ἱερά εἰκών τῆς ἱερᾶς μονῆς

Ὁ κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Νεόφυτος Γεωργίου

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί τό γυναικεῑον ἱερό ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Κερατέα Ἀττικῆς, τοῦ ὁποίου Καθηγουμένη χρηματίζει ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Μῆνα μοναχή. Τῶν ὅλων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων προέστη ὁ ἑορτάζων αἰδεσιμότατος πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Δασκαλάκης.

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ εἰς τόν ὁμώνυμον ἱερόν ναόν παρά τήν Κοιλάδα Κοζάνης. Τάς ὅλας λατρευτικάς ἐκδηλώσεις ἐτέλεσε ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ πρεσβύτερος Σταῦρος Τσαλίδης, συμπαραστατούμενος ὑπό εὐάριθμον πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ὁ Ἱερός Καθεδρικός Ναός εἰς Τορόντο. (Τά φωτοφραφικά στιγμιότυπα θά ἀναρτηθοῦν ἐντός τῶν ἡμερῶν)

 

 

Τετάρτη 5η Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου ἐπιτελέσθη ἀρχιερατικό θεῖον συλλείτουργον εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης παρά τόν Κορυδαλλόν Ἀττικῆς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα. Οἱ προσελθόντες Ἀρχιερεῖς καί κληρικοί ἐξέφρασαν πρός τόν ἑορτάζοντα Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο τάς ἁρμοζούσας αὐτῷ εὐχάς διά μακροημέρευσιν καί ἐξ’ οὐρανοῦ συμπαράστασιν διά τό πνευματικόν ἔργον πού ἐπιτελεῖται εἰς τόν ἱερόν ναόν.

Τό Σάββατον 30ή Νοεμβρίου Ἐπί τῇ ἐτησίῳ μνήμῃ, τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὅστις ἐξαιρέτως τυγχάνει προστάτης και ἀρρωγός τῆς ἐν Ἀχαΐᾳ πόλεως τῶν Πατρῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίος, μετέβη εἰς τήν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς κειμένην ἀνδρώαν ἱεράν μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τελεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωακείμ Εὐαγγελάτος. Κατά τήν ἐπίσκεψίν του εἰς τήν ἐν λόγῳ ἱεράν μονήν, ὁ Μακαριώτατος προέστη τῆς ἐνδιατάκτου πανηγυρικῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τήν Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Ἀποστόλου, ἐκφωνῶν ὡσαύτως καί τόν ἁρμόζοντα διά τήν περίστασιν λόγον, ἀναφερθεῖς εἰς τήν μεγάλην καί συνώνυμον τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου Ἀποστόλου ἀρετήν τῆς ἀνδρείας, ἡ ὁποία ὀφείλει νά περικοσμεῖ ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους, διότι κατά τόν θεῖον Ἀπόστολον Παῦλον «Οὐ γάρ ἔδωκεν ὁ Θεός πνεῦμα δειλίας ἀλλά πνεῦμα δυνάμεως καί ἀγάπης καί σωφρονισμοῦ»( β Τιμόθ. Α΄ 7) καί ὄχι οἱ σύγχρονοι χριστιανοί νά ἀναζητοῦν πίσω ἀπό τίς κρατικές καί πολιτειακές κατοχυρώσεις τῆς «θρησκευτικῆς κοινότητος» τῶν λεγομένων θρησκευτικῶν μειονοτήτων - πολυωνύμων αἱρετικῶν ὁμάδων - τήν ἀνδρείαν τήν ὁποίαν ὡς μή ὄφειλον ἀπόλεσαν. Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἱερου κλήρου τῶν πατέρων μονῆς και ὁμάδος πιστῶν μετέβη χάριν προσκυνήσεως εἰς τόν πάνσεπτον τόπον τοῦ μαρτυρίου, τόν τάφον, τά ἱερά λείψανα καί τόν τίμιον Σταυρόν τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, εἰς τήν πόλην τῶν Πατρῶν.

Ὡσαύτως, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑώρτασε τήν ἐτήσιον αὐτοῦ πανήγυριν, ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς Λαμίαν. Εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν ναόν  μετέβη, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος, χοροστάτησε καί προέστη εἰς τόν ἀφ΄ ἑσπέρας τελεσθέντα πανηγυρικόν Ἐσπερινόν καί τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀρτοκλασίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ    τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί  τοῦ πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς, Ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Κουκούλη, τοῦ αἱδεσιμωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Δημητρίου Λάμπρου (ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος ὡς καί τῆς γυναικείας  Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Συμεῶν τοῦ Στυλίτου Μαυρομάτι Θηβῶν) καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Φθιώτιδος. Μετά τό πέρας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ παρετέθη ἑόρτιος πανηγυρική τράπεζα εἰς τούς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς.Τό πρωΐ τῆς φερωνύμου ἡμέρας, ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου ὅστις καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον . Πλήν τῶν συνιερουργούντων  προαναφερθέντων κληρικῶν, παρέστη συμπροσευχόμενος καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Διονύσιος Καλάργυρος.  

 

 Σάββατον 16η τοῦ μηνός Νοεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, προήχθη εἰς τόν βαθμόν τοῦ πρεσβυτέρου ὁ εὐλαβέστατος Ἱεροδιάκονος π. Χρυσόστομος Μαρατσίνε. Τήν χειροτονίαν ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκράτιος, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος παρά τήν Νεμέα Κορινθίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου.

 

 

 

 

xrysostomos

Τῇ 13η Νοεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐπανηγύρησε, ὁ νεόδμητος Ναός τοῦ Ἁγίου, εἰς τήν Φλώριναν. Ἀφ’ Ἑσπέρας, μετέβῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Εὐθύμιος, ἵνα προεξάρχη εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου, π. Χρυσοστόμου Παπαδημητρίου, ἐφημερίου, τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Εἰς τήν προσφώνηση τοῦ π. Χρυσοστόμου κατά τό  τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιον, ἀντιφώνησε, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Εὐθύμιος, εὐχηθεῖς εἰς το ἑορτάζοντα π. Χρυσόστομο, δύναμη πολλή, εἰς τά ποιμαντικά του καθήκοντα, συγχαρεῖς τοῦτον, διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί τονίσας τήν ἀνδρέιαν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τό νά ἀντιμετωπίσει τήν σκληρότητα τῆς Εὐδοξίας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, προέτρεψε τους προσελθόντας πιστούς, νά φανοῦν ἀνδρεῖοι εἰς τήν σύγχρονην Εὐδοξίαν.

Ὡσαύτως, ἐπανηγύρησε καί ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Αγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἰς τήν Περαίαν Θεσσαλονίκης, (μετόχιον, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου,) εἰς τό ὁποίον μετέβησαν οἱ πατέρες τῆς Μονῆς, διά νά τελέσουν τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν.

 

Ὁ εὐσεβεῖς λαός τῆς Φλώρινας μαζί μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο, δώρησαν εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην ἔναν ἀργυροῦν Τίμιον Σταυρόν.

 

 

Κυριακή, 10η Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, πανηγυρίζει ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά την Πυλαίαν Θεσσαλονίκης, ὅπου ἀφ’ἑσπέρας μετέβη ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, διά νά προεξάρχῃ εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν. Τόν Παναγιώτατον Μητροπολίτην πλαισίωσαν, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος καθώς καί ὁ τοπικός Ἱερός Κλήρος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ ἐλλογιμότατος Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε Δυσαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κ. Εὐθυμίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλαστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς, κ. Μακαρίου, ὅστις καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον. Στήν Ἱεράν Πανήγυρη, προσῆλθον πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

 

 

   (Μέχρι τό τέλος τῆς Θεῖας Λειτουργίας ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μηνά, ἧταν κατάμεστος ἀπό τήν προσέλευση τῶν πιστῶν.)

Τό Σάββατο, 9η Νοεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου Μεγάρων Ἀττικῆς, ἐτελέσθη τό ἔτήσιον ἱερόν Μνημόσυνον τοῦ Μακαριστοῦ κτίτωρος αὐτῆς, Μητροπολίτου Πειραιῶς, κυροῦ Γεροντίου. Τῆς θείας Λειτουργίας καί τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου, προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου, Κυκλάδων κ. Σάββα. Ὡσαύτως, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Εὐθύμιος, καί ὁ Θεοφιλέστατος κ. Σάββας μαζί μέ τόν ἱερό κλήρο, ἐτέλεσαν καί «Τρισάγιον» ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Γεροντίου, ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως αὐτοῦ.

(φωτοφραφικό στιγμιότυπο ἀπό τήν πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς)

Ὡσαύτως, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρησαν οἱ Ἱεροί Ναοί Ἁγίου Νεκταρίου Σεβαστούπολης εἰς τήν ὁποίαν προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Φιλάρετος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας,  καί ὁ Καθεδρικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου στήν Ουάσινγκτον (Η.Π.Α)

 

 


 

Τήν 5ην τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἡμέρα μνήμης τῶν Ἁγίων ὁσιομαρτύρων Γαλακτίωνος και Ἐπιστήμης πανηγύρησε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός, παρά τήν Γλυκομηλιάν Τρικάλων. Πρός τοῦτο, ἐτέλεσε ὁ αἱδεσιμώτατος πρευσβύτερος π. Γεώργιος Καψάλης, τήν θείαν Λειτουργίαν διά τούς κατοίκους τῆς ἐκεῖ περιοχῆς, οἱ ὁποίοι κατέφθασαν διά νά τιμήσουν τοῦς Ἁγίους Ὁσιομάρτυρας.

 

(ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τό προηγούμενο ἔτος)

POQJPGFKΜέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ, καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς ἑορτάζοντας Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας καί Πουγκακίων Φθιώτιδος. Ὅθεν τήν Παρασκευήν, 25η Ὀκτωβρίου εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, παρέστη χοροστατών ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, τῇ συμπαραστάσει τῶν Πανοσιωτάτων  ἐφημερίων τῆς πόλεως Λαμίας καί Δομοκοῦ π. Ἰωαννικίου, Πέτρου καί Νήφωνος. Κατάλληλον τῆς ἑορτῆς Πανηγυρικόν λόγον ἐξεφώνησε ὁ Μακαριώτατος. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας τελέσθηκε Πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Πέτρου (τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου.)

Τήν πρωΐαν ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τά ὀρεινά καί ἱστορικά Πουγκάκια ὅπου προέστη εἰς τήν πανηγυρικήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ πανηγυρίζοντος ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Τόν Μακαριώτατον πλαισίωσαν ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Κουκούλης καί ὁ πανοσιώτατος Ἱερομόναχος π. Νήφων Ἀδελφοθεΐτης. Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐκήρυξεν ὁ Μακαριώτατος ἀναφερθείς, ἐκτός τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, εἰς τούς δύο μεγάλους Ἀγωνιστάς Κληρικούς πατέρα καί υἱόν, μακαριστούς Πρεσβυτέρους  π. Γεώργιον  καί Παναγιώτην Παπαναγιώτου (πάππος καί θεῖος κατά σάρκα τοῦ π. Γεροντίου Κουκούλη ) καί εἰς τούς ἡρωικούς ἀγώνας τῶν πολυπληθῶν ἀγωνιστῶν Γ.Ο.Χ. τῶν Πουγκακίων, ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδον τῶν μεγάλων διωγμῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλά καί μεταγενέστερα.

lakjvljal

Τετάρτη 23η Ὀκτωβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἦγε τήν ἐπίσημον αὐτῆς πανήγυριν ἡ ὁμώνυμος ἀνδρώα ἱερά μονή παρά τήν Περιστεράν Θεσσαλονίκης. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό προβλεπόμενον μοναστηριακόν τυπικόν ὁ Μέγας Ἑσπερινός μετά τῆς Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις τῇ αὐτῇ ἡμέρα ἧγε ὡσαύτως τά αὐτοῦ ὀνομαστήρια, ἐπί τῇ ἐν ταυτῷ μνήμη τοῦ Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ρωμαίου.Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ ἐνδιάτακτος πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ὄρθρος. Ἀκολούθως ὁ ἑορτάζων Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Έπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου (ὅστις  ὡσαύτως ἧγε τά αὐτοῦ ὀνομαστήρια), Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου ( ὁ ὁποίος ἑόρταζε τά ὀνομαστήριά του,) καί Κυκλάδων κ. Σάββα, καθώς ἐπίσης πλειάδος ἱερέων, ἤτοι τῶν ἀδελφοθεΐτῶν ἱερομονάχων Σπυρίδωνος, Ἰωάσαφ καί Νήφωνος, τῶν πανοσιωτάτων ἱερομονάχων Ἀββακούμ, Ἀγαθαγγέλου, Γεροντίου, Δανιήλ, Ζωσιμά, Ματθαίου, ,Σωφρονίου, ὡς καὶ τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων Βασιλείου, Γεωργίου, Δημητρίου, Σάββα, Σαμουήλ, Σεραφείμ καί Στεφάνου. Τόν ἐφετινόν πανηγυρικόν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς μονῆς ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας. Ὡσαύτως, κατά το τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ἀπηύθηνε εὐχετήριον λόγον. Τό αὐτό ἔπραξε καί ὁ Μακαριώτατος ἀπευθύνοντας χαιρετισμόν πρός τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθον διά νά λάβουν τήν χάριν τοῦ Ἁγίου καί εὐχηθοῦν εἰς τόν ἑορτάζοντα  Ἀρχιεπίσκοπον ἔτη πολλά. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ ἑορτάζων Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος, Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, μετά τῆς ἀδελφότητος παρέθεσαν εἰς ὅλους τούς προσελθώντας ἀβραμιαίαν πανηγυρικήν τράπεζαν.   

 

      

Τῇ Τρίτῃ, 15ῃ(28ῃ) Ὀκτωβρίου, ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῶν θαυμασίων τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ἐπικαλουμένης Ἐλευθερωτρίας, πανηγύρισεν ἡ ὁμώνυμος ἱερά μονή εἰς Μουσούταν Ἠρακλείου Κρήτης. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ έπί τῇ πανηγύρει Μέγας Ἑσπερινός τῆς Θεοτόκου καί τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Φραδέλου. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἠκολούθησεν ἱερά λιτανεία τῆς ἐφεστίου Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἐλευθερωτρίας πέριξ τῆς ἱερᾶς μονῆς καὶ ἐψάλη ἐπιμνημόσυνος δέησις διά τούς πεσόντας καὶ ἡρωϊκῶς ἠγωνισαμένους ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας καί τοῦ μεγαλείου τῆς πατρίδος ἡμῶν. 

AgiosEuthimiosNeosΤὴν 15ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου πανηγύρισεν ἡ ἱερὰ μονὴ τῆς Παναγίας Παντανάσσης Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐτελέσθη κατὰ τὴν μοναστηριακὴν τάξιν ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινός. Τὴν δὲ πρωΐαν ἐψάλη ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, συνιερουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καὶ Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, ὡς καὶ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τῇ ἰδίᾳ ἡμέρα, συνεορτάσθη καὶ ὁ τοπικὸς Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Νέος, ὁ κτίτωρ τῆς μονῆς τῶν Περιστερῶν καὶ παρετέθησαν εἰς προσκύνησιν τὰ ἱερᾶ Λείψανα αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα φυλἀσσονται ὡς πολύτιμος θησαυρὸς εἰς τὴν ἑορτάζουσαν ἱερὰν μονήν. Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἡ φιλόξενος ἀδελφότης τῆς μονῆς μὲ προεξάρχουσα τὴν Γερόντισσαν Μακαρίαν, παρέθεσαν Ἀβραμιαίαν τράπεζαν πρὸς ὄλους τοὺς προσκυνητάς.

Ἐπί τῇ ἐπετείῳ μνήμῃ τῆς ἐν θαυμασίοις ἐπισκοπῆς καί προστασίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου κατά τούς ἐν ὑστέροις καιρούς ἀγώνας τοῦ ἡμετέρου Ἔθνους (15/28Ὀκτωβρίου), ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας αὐτοῦ, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν τῆς Θεομήτορος Σκέπην τιμωμένη ἱστορική γυναικεία μονή παρά τόν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς. Εἰς τόν Ἑσπερινόν χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τήν πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας τελέστηκε ἀρχιερατικόν συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τήν ὅλην τελετήν ἐλάμπρυνε μέ τήν παρουσία τῆς ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδεία (Ο.Ε.Β.Υ.Χ.), ἀποδίδοντας ἱεροπρεπῶς τοὺς ὕμνους τῆς Ἑορτῆς.

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις