P5140289

Τῇ Τετάρτῃ τῆς ΜΕΣΟΜΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (1η Μαΐου) πανηγύρησε ἡ νεοσύστατη Ἱερά μονή  τῆς  τοῦ Θεοῦ Σοφίας Αὐλίδος Βοιωτίας  τῆς ὁποίας  ἡγουμένη  τυγχάνει ἡ ὁσιωτάτη καθηγουμένη  ἡ γερόντισσα Κασσιανή.

 Τῶν ἀκολουθιῶν προέστη ὁ Μακαριῶτατος Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ.κ. Μακάριος  συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Δαβίδ.

 Ὁ Μακαριῶτατος εὐχήθηκε στήν σεβαστήν γερόντισσαν πνευματικήν πρόοδον καί <<καλήν δύναμιν>> εἱς τό πολύμοχθον καί θεάρεστον αὐτῆς ἔργον.

 

 

 

Τῇ Τρίτῃ  (23η) Ἀπριλίου τοῦ Θωμά Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἀγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐπανηγύρησε ὁ εἱς τήν  αὐτοῦ χάριν ἀφιερωθεῖς Ἱερός Ναός  παρά τό Ἴλιον Ἀττικής.

Ὁθεν , τό ἐσπέρας  ἐψάλη κατά τήν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ  ἐσπερινοῦ,ἀλλά καί τήν  κυριώνυμον ἡμέραν  ὁ Ὄρθρος περαιωθείσης τῆς ὁποίας  ὁ ἐν αὐτῇ προεξάρχων σεπτός προκαθήμενος ἐτέλεσε τήν θειαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον εἰς τούς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς

P5030286

Τῷ Σαββάτῳ τοῦ Θωμά 20 Ἀπριλίου ἐώρτασε τήν ἐτήσιον ἀυτῆς πανήγυριν ἡ παρά τό χωρίον  Ἄνυδρον Στυλίδος εὑρισκομένη φερώνυμος ἱερά μονή τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρήτου, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τυγχάνει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος.

Πρός τοῦτο, ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ.

Τοῦ ὄρθρου προεξήρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλαδος κ.κ. Μακάριος πλαισιούμενος ὑπό τῶν συνιερουργούντων αύτῷ Ἀγιωτάτων Ἀρχιερέων θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιον, Τορόντο κ. Μακάριον, Γαλλίας κ. Φιλάρετον, Μάρκαμ κ. Ἀνδρέαν , Περιστεράς κ. Μακάριον, Καισαρίας κ. Τιμόθεον, Πέτρας κ. Δαβίδ,καί Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβον καθώς ἐπίσης καί τῶν ἰερομονάχων τῆς Ἰεράς μονής τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου ἀλλά καί τῆς Ἱεράς ἐπαρχίας τῶν Θηβῶν.Τόν ἀρμόζωντα λόγο ἐξεφώνησε ὀ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ

Τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινησίμου ἡ Ἐκκλησια μας ἐορταζει τήν Πανήγυριν τῆς Ύπεραγίας Θεοτόκου, τής Ζωοδόχου Πηγῆς.

Ὠς ἐκ τοῦτου, πανηγύρησε τό Ἱερό μονύδριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς παρά τῷ Ἀγίῳ Στεφάνῳ Ἀττικής.Πρός τοῦτο, ἐτελέσθῃ τήν κυριώνυμον ἡμέραν ἡ ἁρχιερατική θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῆς Παναγίας προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλαδος κ.κ.Μακαρίου.Τήν ἐορτήν ἐλάμπρυνε μέ τήν παρουσίαν του καί ὁ ἐξ Ἁμερικής ἐρχόμενος θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας.

http://www.egolpion.net/img/grhgorios_Theologos_2.jpgΤῇ 25ῃ Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν -τιμώντας τὴν μνήνην τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καὶ προμάχου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως- ἑορτάζει καὶ τὸ γεγονὸς τῆς ἀναρρήσεως κατ’ αὐτὴν τὴν ἁγίαν ἡμέραν εἰς τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Μακαρίου.

Ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν ἐφετινὴν ἑορτὴν, ὅτε συνεπληρώθησαν 10 ἔτη ἀπὸ τῆς εὐλογημένης ἐκείνης ἡμέρας, τὸ γεγονὸς ἑωρτάσθη μὲ περισσὴν μεγαλοπρέπειαν καὶ ἰδιαιτέραν τιμήν.

Τὸ πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας, εἰς τὸν ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀθηνῶν, ἐτελέσθη πάνδημος θεία Λειτουργία τῇ συμμετοχῇ -πλέον τοῦ Μακαριωτάτου- τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Τορόντο κ. Μακαρίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τοῦ ἱερατείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ πλήθους πιστῶν. Τὸν πανηγυρικὸν λόγον ἀπηύθηνεν ὁ Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἀρχιμανδρίτης Δαβὶδ Μακαρίου.

Τῇ 23ῃ τοῦ Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ τοῦ θαυματουργοῦ, ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πολιὸς Γέροντας Ἀρχιμανδρίτης π. Διονύσιος Καλάργυρος, ἱδρυτὴς καὶ διευθυντὴς τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων “Ἁγία Τριὰς” Ἰλίου Ἀττικῆς. Τὸν ἑορτάζοντα ἐτίμησαν μὲ τὴν συμμετοχήν τους εἰς ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Τορόντο κ. Μακάριος, Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος καὶ πλήθος Ἱερέων καὶ πιστοῦ λαοῦ.

 DSC 6069 A

Μὲ ἐκκλησιαστικὴν μεγαλοπρέπειαν ἐτελέσθη ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ κατὰ τὴν μεγάλην Δεσποτικὴν ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς τὸ Φάλυρον Ἀθηνῶν. Κατ’ αὐτὴν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος τῇ συμμετοχῇ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῶν μοναχικῶν ταγμάτων καὶ πιστοῦ λαοῦ καθηγίασε τὰ ὕδατα, ἐμβαπτίζοντας τὸν Τίμιον Σταυρὸν εἰς τὸν λιμένα τοῦ Ναυτικοῦ Ὀμίλου πρὸ τοῦ Σταδίου Εἰρήνης καὶ Φιλίας. Ἡ ὅλη τελετὴ ἐλαμπρήνθη μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων “Ἁγία Τριὰς” (τοῦ πολιοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Καλαργύρου) ἰδίως δὲ διὰ τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ ἱδρύματος ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἰπποκράτους....., τοῦ συλλόγου τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν ἱεροπαίδων, οἱ ὁποῖοι ἔφερον τὰ ἱερὰ λάβαρα, τὰ ἐξαπτέρυγα, τὰς σημαίας καὶ τὰ λοιπὰ σήμαντρα τῆς ἱερᾶς ἡμῶν παραδόσεως.

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις