Τετάρτη 4η Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας πανηγύρισε ἡ ὁμώνυμη γυναικεία ἱερά μονή εἰς Ἐλλοπία Θηβῶν. Εἰς τήν ἐν λόγῳ ἱερά μονή μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπόλιτης Κορίνθου κ. Παγράτιος διά να προεξάρχῃ τῆς πανηγύρεως, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί ἱερουργοῦντος τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Στεφάνου. Κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἡ ἑορτάζουσα σεβαστή Γερόντισσα Βαρβάρα μαζί μέ τίς ἀδελφές τῆς μονῆς παρέθεσαν πανηγυρική τράπεζα εἰς τούς προσελθόντας πιστούς.

 

Παρασκευή 6η Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ ἐτησίῳ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ, ἧγεν τήν κατ’ ἔτος αὐτῆς πανήγυριν, ἡ σεμνηνομένη εἰς τήν τοῦ αὐτοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου χάριν καί ὄνομα Ἱερά γυναικεία Μονή εἰς Σέρρες (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης), τῆς ὁποίας Καθηγουμένη τυγχάνει ἡ Ὁσιωτάτη γερόντισσα Εὐθυμία μοναχή. Ὡς ἐκ τούτου, ἐτελέσθη κατά τό ἔθος ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου ἡμῶν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου.

Τήν πρωΐαν καί ἀφοῦ τό πρῶτον ἐψάλη ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, ὁ εἰς αὐτόν χοροστατών σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας προέστη εἰς τήν τέλεσιν τῆς Ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας (ὁ ὁποῖος - ὡς ἐν κατακλείδι τῆς Λειτουργίας - ἀνέπτυξεν λόγον πανηγυρικοῦ καί ἐπικαίρου ὡσαύτως χαρακτῆρος), πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί τῶν ἱερέων π. Ἰωάσαφ Ἀδελφοθεΐτου καί π. Σάββα Ἀμανατίδη, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου Σερρῶν. Ἐπί τῇ λαμπρᾷ πανηγύρῃ τῆς ἱερᾶς μονῆς προσῆλθον πλῆθος πιστῶν διά νά προσκυνήσουν τμῆμα τοῦ Ἁγίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ.

(Μερικές ἀπό τίς ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου)

Ὡσαύτως πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος τοῦ Ἱεράρχου ἱερός ναός παρά τήν Καλαμαριάν Θεσσαλονίκης. Εἰς τόν ὡς ἄνω ἱερόν ναόν μετέβη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν γυναικείαν Μονήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, παρά τό Κανδήλιον Μεγάρων Ἀττικῆς, κτίτωρ τῆς ὁποίας τυγχάνει ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης π. Νεόφυτος Γεωργίουμ, ἐτελέσθη ἱερά πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Νικολάου Χανιωτάκη. Εἰς τήν πανήγυριν τῆς μονῆς προσῆλθον πλῆθος πιστῶν τοὺς ὁποίους ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Νεοφύτη μοναχή καί ἡ ἱερά ἀδελφότητα παρέθεσαν κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας πλουσιοπάροχα μοναστηριακά κεράσματα.

  

Ἡ ἐφέστιος ἱερά εἰκών τῆς ἱερᾶς μονῆς

Ὁ κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης Νεόφυτος Γεωργίου

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί τό γυναικεῑον ἱερό ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Κερατέα Ἀττικῆς, τοῦ ὁποίου Καθηγουμένη χρηματίζει ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Μῆνα μοναχή. Τῶν ὅλων ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων προέστη ὁ ἑορτάζων αἰδεσιμότατος πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Δασκαλάκης.

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ εἰς τόν ὁμώνυμον ἱερόν ναόν παρά τήν Κοιλάδα Κοζάνης. Τάς ὅλας λατρευτικάς ἐκδηλώσεις ἐτέλεσε ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ πρεσβύτερος Σταῦρος Τσαλίδης, συμπαραστατούμενος ὑπό εὐάριθμον πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ὁ Ἱερός Καθεδρικός Ναός εἰς Τορόντο. (Τά φωτοφραφικά στιγμιότυπα θά ἀναρτηθοῦν ἐντός τῶν ἡμερῶν)

 

 

Τετάρτη 5η Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου ἐπιτελέσθη ἀρχιερατικό θεῖον συλλείτουργον εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης παρά τόν Κορυδαλλόν Ἀττικῆς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα. Οἱ προσελθόντες Ἀρχιερεῖς καί κληρικοί ἐξέφρασαν πρός τόν ἑορτάζοντα Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο τάς ἁρμοζούσας αὐτῷ εὐχάς διά μακροημέρευσιν καί ἐξ’ οὐρανοῦ συμπαράστασιν διά τό πνευματικόν ἔργον πού ἐπιτελεῖται εἰς τόν ἱερόν ναόν.

Τό Σάββατον 30ή Νοεμβρίου Ἐπί τῇ ἐτησίῳ μνήμῃ, τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ὅστις ἐξαιρέτως τυγχάνει προστάτης και ἀρρωγός τῆς ἐν Ἀχαΐᾳ πόλεως τῶν Πατρῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίος, μετέβη εἰς τήν ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς κειμένην ἀνδρώαν ἱεράν μονήν τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τελεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωακείμ Εὐαγγελάτος. Κατά τήν ἐπίσκεψίν του εἰς τήν ἐν λόγῳ ἱεράν μονήν, ὁ Μακαριώτατος προέστη τῆς ἐνδιατάκτου πανηγυρικῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τήν Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Ἀποστόλου, ἐκφωνῶν ὡσαύτως καί τόν ἁρμόζοντα διά τήν περίστασιν λόγον, ἀναφερθεῖς εἰς τήν μεγάλην καί συνώνυμον τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου Ἀποστόλου ἀρετήν τῆς ἀνδρείας, ἡ ὁποία ὀφείλει νά περικοσμεῖ ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους, διότι κατά τόν θεῖον Ἀπόστολον Παῦλον «Οὐ γάρ ἔδωκεν ὁ Θεός πνεῦμα δειλίας ἀλλά πνεῦμα δυνάμεως καί ἀγάπης καί σωφρονισμοῦ»( β Τιμόθ. Α΄ 7) καί ὄχι οἱ σύγχρονοι χριστιανοί νά ἀναζητοῦν πίσω ἀπό τίς κρατικές καί πολιτειακές κατοχυρώσεις τῆς «θρησκευτικῆς κοινότητος» τῶν λεγομένων θρησκευτικῶν μειονοτήτων - πολυωνύμων αἱρετικῶν ὁμάδων - τήν ἀνδρείαν τήν ὁποίαν ὡς μή ὄφειλον ἀπόλεσαν. Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἱερου κλήρου τῶν πατέρων μονῆς και ὁμάδος πιστῶν μετέβη χάριν προσκυνήσεως εἰς τόν πάνσεπτον τόπον τοῦ μαρτυρίου, τόν τάφον, τά ἱερά λείψανα καί τόν τίμιον Σταυρόν τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, εἰς τήν πόλην τῶν Πατρῶν.

Ὡσαύτως, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑώρτασε τήν ἐτήσιον αὐτοῦ πανήγυριν, ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς Λαμίαν. Εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν ναόν  μετέβη, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος, χοροστάτησε καί προέστη εἰς τόν ἀφ΄ ἑσπέρας τελεσθέντα πανηγυρικόν Ἐσπερινόν καί τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀρτοκλασίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ    τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί  τοῦ πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς, Ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Κουκούλη, τοῦ αἱδεσιμωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Δημητρίου Λάμπρου (ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος ὡς καί τῆς γυναικείας  Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Συμεῶν τοῦ Στυλίτου Μαυρομάτι Θηβῶν) καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Φθιώτιδος. Μετά τό πέρας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ παρετέθη ἑόρτιος πανηγυρική τράπεζα εἰς τούς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς.Τό πρωΐ τῆς φερωνύμου ἡμέρας, ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου ὅστις καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον . Πλήν τῶν συνιερουργούντων  προαναφερθέντων κληρικῶν, παρέστη συμπροσευχόμενος καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Διονύσιος Καλάργυρος.  

 

 Σάββατον 16η τοῦ μηνός Νοεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, προήχθη εἰς τόν βαθμόν τοῦ πρεσβυτέρου ὁ εὐλαβέστατος Ἱεροδιάκονος π. Χρυσόστομος Μαρατσίνε. Τήν χειροτονίαν ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκράτιος, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος παρά τήν Νεμέα Κορινθίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου.

 

 

 

 

xrysostomos

Τῇ 13η Νοεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐπανηγύρησε, ὁ νεόδμητος Ναός τοῦ Ἁγίου, εἰς τήν Φλώριναν. Ἀφ’ Ἑσπέρας, μετέβῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Εὐθύμιος, ἵνα προεξάρχη εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου, π. Χρυσοστόμου Παπαδημητρίου, ἐφημερίου, τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ, Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Εἰς τήν προσφώνηση τοῦ π. Χρυσοστόμου κατά τό  τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιον, ἀντιφώνησε, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Εὐθύμιος, εὐχηθεῖς εἰς το ἑορτάζοντα π. Χρυσόστομο, δύναμη πολλή, εἰς τά ποιμαντικά του καθήκοντα, συγχαρεῖς τοῦτον, διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί τονίσας τήν ἀνδρέιαν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τό νά ἀντιμετωπίσει τήν σκληρότητα τῆς Εὐδοξίας. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, προέτρεψε τους προσελθόντας πιστούς, νά φανοῦν ἀνδρεῖοι εἰς τήν σύγχρονην Εὐδοξίαν.

Ὡσαύτως, ἐπανηγύρησε καί ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Αγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἰς τήν Περαίαν Θεσσαλονίκης, (μετόχιον, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου,) εἰς τό ὁποίον μετέβησαν οἱ πατέρες τῆς Μονῆς, διά νά τελέσουν τόν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν.

 

Ὁ εὐσεβεῖς λαός τῆς Φλώρινας μαζί μέ τόν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Χρυσόστομο, δώρησαν εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην ἔναν ἀργυροῦν Τίμιον Σταυρόν.

 

 

Κυριακή, 10η Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, πανηγυρίζει ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά την Πυλαίαν Θεσσαλονίκης, ὅπου ἀφ’ἑσπέρας μετέβη ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, διά νά προεξάρχῃ εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν. Τόν Παναγιώτατον Μητροπολίτην πλαισίωσαν, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος καθώς καί ὁ τοπικός Ἱερός Κλήρος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ ἐλλογιμότατος Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε Δυσαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κ. Εὐθυμίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλαστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς, κ. Μακαρίου, ὅστις καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον. Στήν Ἱεράν Πανήγυρη, προσῆλθον πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

 

 

   (Μέχρι τό τέλος τῆς Θεῖας Λειτουργίας ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Μηνά, ἧταν κατάμεστος ἀπό τήν προσέλευση τῶν πιστῶν.)

Τό Σάββατο, 9η Νοεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου Μεγάρων Ἀττικῆς, ἐτελέσθη τό ἔτήσιον ἱερόν Μνημόσυνον τοῦ Μακαριστοῦ κτίτωρος αὐτῆς, Μητροπολίτου Πειραιῶς, κυροῦ Γεροντίου. Τῆς θείας Λειτουργίας καί τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου, προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου, Κυκλάδων κ. Σάββα. Ὡσαύτως, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Εὐθύμιος, καί ὁ Θεοφιλέστατος κ. Σάββας μαζί μέ τόν ἱερό κλήρο, ἐτέλεσαν καί «Τρισάγιον» ἐπί τοῦ τάφου τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Γεροντίου, ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως αὐτοῦ.

(φωτοφραφικό στιγμιότυπο ἀπό τήν πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς)

Ὡσαύτως, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρησαν οἱ Ἱεροί Ναοί Ἁγίου Νεκταρίου Σεβαστούπολης εἰς τήν ὁποίαν προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Φιλάρετος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως Γαλλίας,  καί ὁ Καθεδρικός Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου στήν Ουάσινγκτον (Η.Π.Α)

 

 


 

Τήν 5ην τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἡμέρα μνήμης τῶν Ἁγίων ὁσιομαρτύρων Γαλακτίωνος και Ἐπιστήμης πανηγύρησε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός, παρά τήν Γλυκομηλιάν Τρικάλων. Πρός τοῦτο, ἐτέλεσε ὁ αἱδεσιμώτατος πρευσβύτερος π. Γεώργιος Καψάλης, τήν θείαν Λειτουργίαν διά τούς κατοίκους τῆς ἐκεῖ περιοχῆς, οἱ ὁποίοι κατέφθασαν διά νά τιμήσουν τοῦς Ἁγίους Ὁσιομάρτυρας.

 

(ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπό τό προηγούμενο ἔτος)

POQJPGFKΜέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ, καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς ἑορτάζοντας Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας καί Πουγκακίων Φθιώτιδος. Ὅθεν τήν Παρασκευήν, 25η Ὀκτωβρίου εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, παρέστη χοροστατών ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, τῇ συμπαραστάσει τῶν Πανοσιωτάτων  ἐφημερίων τῆς πόλεως Λαμίας καί Δομοκοῦ π. Ἰωαννικίου, Πέτρου καί Νήφωνος. Κατάλληλον τῆς ἑορτῆς Πανηγυρικόν λόγον ἐξεφώνησε ὁ Μακαριώτατος. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας τελέσθηκε Πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Πέτρου (τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου.)

Τήν πρωΐαν ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τά ὀρεινά καί ἱστορικά Πουγκάκια ὅπου προέστη εἰς τήν πανηγυρικήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ πανηγυρίζοντος ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Τόν Μακαριώτατον πλαισίωσαν ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Κουκούλης καί ὁ πανοσιώτατος Ἱερομόναχος π. Νήφων Ἀδελφοθεΐτης. Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐκήρυξεν ὁ Μακαριώτατος ἀναφερθείς, ἐκτός τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, εἰς τούς δύο μεγάλους Ἀγωνιστάς Κληρικούς πατέρα καί υἱόν, μακαριστούς Πρεσβυτέρους  π. Γεώργιον  καί Παναγιώτην Παπαναγιώτου (πάππος καί θεῖος κατά σάρκα τοῦ π. Γεροντίου Κουκούλη ) καί εἰς τούς ἡρωικούς ἀγώνας τῶν πολυπληθῶν ἀγωνιστῶν Γ.Ο.Χ. τῶν Πουγκακίων, ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδον τῶν μεγάλων διωγμῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλά καί μεταγενέστερα.

lakjvljal

Τετάρτη 23η Ὀκτωβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἦγε τήν ἐπίσημον αὐτῆς πανήγυριν ἡ ὁμώνυμος ἀνδρώα ἱερά μονή παρά τήν Περιστεράν Θεσσαλονίκης. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό προβλεπόμενον μοναστηριακόν τυπικόν ὁ Μέγας Ἑσπερινός μετά τῆς Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις τῇ αὐτῇ ἡμέρα ἧγε ὡσαύτως τά αὐτοῦ ὀνομαστήρια, ἐπί τῇ ἐν ταυτῷ μνήμη τοῦ Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ρωμαίου.Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ ἐνδιάτακτος πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ὄρθρος. Ἀκολούθως ὁ ἑορτάζων Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Έπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου (ὅστις  ὡσαύτως ἧγε τά αὐτοῦ ὀνομαστήρια), Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου ( ὁ ὁποίος ἑόρταζε τά ὀνομαστήριά του,) καί Κυκλάδων κ. Σάββα, καθώς ἐπίσης πλειάδος ἱερέων, ἤτοι τῶν ἀδελφοθεΐτῶν ἱερομονάχων Σπυρίδωνος, Ἰωάσαφ καί Νήφωνος, τῶν πανοσιωτάτων ἱερομονάχων Ἀββακούμ, Ἀγαθαγγέλου, Γεροντίου, Δανιήλ, Ζωσιμά, Ματθαίου, ,Σωφρονίου, ὡς καὶ τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων Βασιλείου, Γεωργίου, Δημητρίου, Σάββα, Σαμουήλ, Σεραφείμ καί Στεφάνου. Τόν ἐφετινόν πανηγυρικόν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς μονῆς ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας. Ὡσαύτως, κατά το τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ἀπηύθηνε εὐχετήριον λόγον. Τό αὐτό ἔπραξε καί ὁ Μακαριώτατος ἀπευθύνοντας χαιρετισμόν πρός τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθον διά νά λάβουν τήν χάριν τοῦ Ἁγίου καί εὐχηθοῦν εἰς τόν ἑορτάζοντα  Ἀρχιεπίσκοπον ἔτη πολλά. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ ἑορτάζων Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος, Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, μετά τῆς ἀδελφότητος παρέθεσαν εἰς ὅλους τούς προσελθώντας ἀβραμιαίαν πανηγυρικήν τράπεζαν.   

 

      

Τῇ Τρίτῃ, 15ῃ(28ῃ) Ὀκτωβρίου, ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῶν θαυμασίων τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ἐπικαλουμένης Ἐλευθερωτρίας, πανηγύρισεν ἡ ὁμώνυμος ἱερά μονή εἰς Μουσούταν Ἠρακλείου Κρήτης. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ έπί τῇ πανηγύρει Μέγας Ἑσπερινός τῆς Θεοτόκου καί τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Φραδέλου. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἠκολούθησεν ἱερά λιτανεία τῆς ἐφεστίου Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἐλευθερωτρίας πέριξ τῆς ἱερᾶς μονῆς καὶ ἐψάλη ἐπιμνημόσυνος δέησις διά τούς πεσόντας καὶ ἡρωϊκῶς ἠγωνισαμένους ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας καί τοῦ μεγαλείου τῆς πατρίδος ἡμῶν. 

AgiosEuthimiosNeosΤὴν 15ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου πανηγύρισεν ἡ ἱερὰ μονὴ τῆς Παναγίας Παντανάσσης Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐτελέσθη κατὰ τὴν μοναστηριακὴν τάξιν ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινός. Τὴν δὲ πρωΐαν ἐψάλη ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Τῆς πολυαρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, συνιερουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καὶ Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, ὡς καὶ τοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τῇ ἰδίᾳ ἡμέρα, συνεορτάσθη καὶ ὁ τοπικὸς Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Νέος, ὁ κτίτωρ τῆς μονῆς τῶν Περιστερῶν καὶ παρετέθησαν εἰς προσκύνησιν τὰ ἱερᾶ Λείψανα αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα φυλἀσσονται ὡς πολύτιμος θησαυρὸς εἰς τὴν ἑορτάζουσαν ἱερὰν μονήν. Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἡ φιλόξενος ἀδελφότης τῆς μονῆς μὲ προεξάρχουσα τὴν Γερόντισσαν Μακαρίαν, παρέθεσαν Ἀβραμιαίαν τράπεζαν πρὸς ὄλους τοὺς προσκυνητάς.

Ἐπί τῇ ἐπετείῳ μνήμῃ τῆς ἐν θαυμασίοις ἐπισκοπῆς καί προστασίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου κατά τούς ἐν ὑστέροις καιρούς ἀγώνας τοῦ ἡμετέρου Ἔθνους (15/28Ὀκτωβρίου), ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας αὐτοῦ, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν τῆς Θεομήτορος Σκέπην τιμωμένη ἱστορική γυναικεία μονή παρά τόν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς. Εἰς τόν Ἑσπερινόν χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τήν πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας τελέστηκε ἀρχιερατικόν συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τήν ὅλην τελετήν ἐλάμπρυνε μέ τήν παρουσία τῆς ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδεία (Ο.Ε.Β.Υ.Χ.), ἀποδίδοντας ἱεροπρεπῶς τοὺς ὕμνους τῆς Ἑορτῆς.

osios ieronimos 2Πέμπτη, 3η Ὀκτωβρίου. Ἑωρτάσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν καθιερωθεῖσα μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἱερωνύμου, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ ἀσκήσαντος, εἰς τὸ ἱερὸν ἡσυχαστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος Ν. Πεντέλης, μὲ τὸ ὁποῖον ὁ Ὅσιος συνεδέετο πνευματικά καὶ θεωρεῖται κτίτωρ αὐτοῦ.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἐτέλεσε τὴν ἀρχιερατικὴν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τὴν ὁποίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος μετὰ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου. Κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνεν πατρικοὺς λόγους πρὸς τὸ εὐάριθμον εὐλαβές ἐκκλησιάσμα, πρὸς τὸ ὁποῖον ἐξῆρε τὴν ἀρετήν τοῦ ἐν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντος Ὁσίου Ἱερωνύμου, ἰδίως τὸν ζῆλον καὶ τὴν ἀφοσίωσιν μὲ τὴν ὁποίαν ἐστήριξεν τὸν ἀγῶνα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ τροφοδότησεν πνευματικὰ πλῆθος πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

agios kallistratosΠαρασκευή, 27η Σεπτεμβρίου. Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Καλλιστράτου ἦγεν τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεμέας Κορινθίας προσῆλθον τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς καὶ συνελειτούργησαν μετὰ τοῦ ἑορτάζοντος Θεοφιλεστάτου ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ, καθὼς καὶ ὁ ἱερὸς κλῆρος ἐκ τοῦ ἐγγὺς καὶ μακράν.

Panagia gorgoypikoosΤρίτη 1 Ὀκτωμβρίου. Ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῶν θαυμασίων τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ἐπικαλουμένης «Γοργοϋπηκόου», πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός παρά τόν Εὔοσμον Θεσσαλονίκης. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη μετά βυζαντινῆς μεγαλοπρεπείας ὁ ἐπί τῇ πανηγύρει Μέγας Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου. Τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Τόν πανηγυρικόν τῆς ἑορτῆς λόγον ἐξεφώνησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος.

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου. Τήν μνήμην τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πανηγύρισεν ἡ ἐν Πετρουπόλει Ἀττικῆς ὁμώνυμος ἱερά γυναικεία μονή τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Αὐξεντίου. Ἀφ᾿ ἑσπέρας ἐτελέσθει ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῇ συμμετοχῇ τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐπίκαιρον λογίδριον ἀπηύθηνε πρός τούς πολυαρίθμους εὐλαβεῖς πανηγυριστάς ὁ αἰδεσιμώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Δασκαλάκης. Τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἱερατικόν συλλείτουργον, κατά τό ὁποῖον τόν πανηγυρικόν λόγον  ἐξεφώνησε  ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Ἀγαθάγγελος.

Ὡσαύτως ἐπανηγύρισεν ὁ ἐν Καλύβες Χαλκιδικῆς ὑπό ἀνέγερσιν Ἱερός Ναός τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου μέ ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου. Εἰς τάς πανηγυρικάς ἐκδηλώσεις παρευρέθη συμπροσευχόμενος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος ὅστις ἐκήρυξε  καί τόν θεῖον λόγον.

Ἡ μνήμη τοῦ Εὑαγγελιστοῦ τιμήθηκε μέ ἀγρυπνία εἰς τόν ὁμώνυμον ἱερόν ναόν Συκεῶν Θεσσαλονίκης ἱερουργοῦντος τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π. Ἀββακούμ Σακελαρίδη. 

Τρίτῃ 24 Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν θαυμασίων τῆς Θεομητορικῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς ἐπωνομαζομένης  Μυρτιδιωτίσσης, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν αὐτῆς χάριν ἱδρυθεῖσα ἱερά μονή ἐν Κρυονερίῳ, τῆς ὁποίας πνευματικός πατὴρ τυγχάνει ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Καραβάκης. Κατά τήν παραμονήν τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν ὁποῖον χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος· εἰς δέ τήν ἀκόλουθον ἱεράν λιτανείαν τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος πλαισιούμενος πλὴν τοῦ ὡς ἄνω ἀρχιερέως καὶ ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ, ὡς καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἐξαιρέτως δέ τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου. Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν, κατά τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἀπηύθυνε ἁρμόζοντα πανηγυρικὸν λόγον πρός τούς προσελθόντας πιστούς.


Τό  Σάββατον 14η Σεπτεμβρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, πανηγύρισεν ὁ μεγαλοπρεπής ἱερός ναός ἐν Ἀχαρναῖς, κτίτωρ τοῦ ὁποίου ὑπῆρξεν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Ἀχαρνῶν καί Νέας Ἰωνίας κυρός Ἀθανάσιος. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τοῦ δήμου Ἀχαρνῶν τοῦ πανσεβάστου Τιμίου Σταυροῦ, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα, Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί πλειάδος ἱερέων τῆς ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς. Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ συνόδευσε ἡ φιλαρμονική μπάντα τοῦ δήμου Ἀχαρνῶν καί  παίδες ἐνδεδημένοι παραδοσιακάς ἐνδυμασίας. Τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος.

Ὡσαύτως πανηγύρισεν ὁ ἐν Λαμίᾳ Φθιώτιδος εὑρισκόμενος ἱερός ναός τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ.Τῆς πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Κουκούλης πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ. 

  Κυριακή 8η Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ ἐτησίῳ ἑορτῇ τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἦγε τήν αὐτῆς πανήγυριν ἡ ἱερά μονή Παναγίας Κανάλας  Ἄνω Λιοσίων, τῆς ὁποίας κτίτωρ τυχχάνει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος.Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ ἐνδιάτακτος Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε ἱερά λιτάνευσις μετά λαμπρᾶς πομπῆς τῆς ἐφεστίου θαυματουργοῦ Θεομητορικῆς  Εἰκόνος εἰς τόν περιβάλλοντα τήν μονήν οἰκιστικόν χῶρον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τῶν τῶν Ἁγιωτάτων  Ἱεράρχῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα, Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί Λαμποῦσης κ. Χρυσοστόμου (τῆς Έκκλησίας τῆς Κύπρου). Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπραγματοποιήθη κατά τήν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὅρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ὁ ἐν αὐτῷ προεξάρχων σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συνιερουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τῶν Θεοφιλεστάτων  Ἐπισκόπων Ρωγῶν κ. Δωροθέου, Λαμποῦσης κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Τό Σάββατον 7η Σεπτεμβρίου, μνήμη τῆς Ὁσίας Κασσιανῆς τῆς Ὑμνογράφου, ἡ ὁσιωτάτη καθηγουμένη τῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Αὐλίδος Βοιωτίας ἦγε τά ὀνομαστήριά της. Πρός τοῦτο, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος μετέβη ἀφ΄ἑσπἐρας εἰς τήν ἱεράν μονήν συνοδείᾳ τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί Πέτρας κ. Δαβίδ ὡς καί τοῦ ἱερομονάχου π. Νήφωνος Ἀδελφοθεΐτου διά νά τελέσῃ τόν πανηγυρικόν πρός τιμήν τῆς Ὁσίας ἑσπερινόν καί νά εὐχηθῇ εἰς τήν σεβαστήν γερόντισσαν τά δέοντα.

Τῇ Παρασκευή  6η Σεπτεμβρίου. Τῇ αὑτῇ ἡμέρᾳ, καθ’ ἥν ἐπιτελοῦμεν μνείαν τοῦ ἐν Χώναις ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τελεσθέντος θαύματος, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν χάριν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ἀφιερωθεῖσα ἱερά ἀνδρώα μονή Ἀρχαίας Νεμέας Κορινθίας, ἕδρα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπἐρας ἐψάλη κατά τήν τάξιν ὁ Μέγας Ἑσπερινός. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ἐπιτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ  Ὅρθρου χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κ. Μακαρίου, συνιερουργούντων αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου οἰκείου ἱεράρχου κ. Παγκρατίου τῶν Θεοφιλεστάτων  Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου, Κυκλάδων κ. Σάββα ὡς καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Τῇ Κυριακῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Συμεῶν τοῦ Στυλίτου, πανηγύρισε ἡ τιμωμένη εἰς τήν τοῦ αὐτοῦ Ἁγίου χάριν ἱερά μονή, παρά τῷ Ματρομάτι Θηβῶν.Εἰς τήν ἐν λόγῳ μονήν μετέβη τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ὅστις  προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ  Ὄρθρου καί ἐν συναιχείᾳ ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος πατρός Γεροντίου Ἀρχιμανδρίτου, τοῦ πατρός Νήφωνος  Ἱερομονάχου  Ἀδελφοθεΐτου καί τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Συμεῶν τοῦ Στυλίτου. Τόν θείον λόγον ἐξεφώνησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος.

agia zoniΤῷ Σαββάτῳ 31ῃ Αὐγούστου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπανηγύρισεν ὁ ἐν Περιστερίῳ ὁμώνυμος ἱερός ναός, ἔνθα ἡ ἕδρα καί κατοικία τοῦ ἐκ βάθρων ἀνακαινίσαντος αὐτόν Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου. Ὅθεν ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα , πλαισιουμένου δέ κατά τήν τελετήν τῆς Λιτῆς ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Τό πρωΐ ἐπραγματοποιήθη ὁ ἐπί τῇ πανηγύρει Ὄρθρος, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν, συνιερουργούντων τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων καθώς καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου.

Joomla SEF URLs by Artio