Τήν Τετάρτην τῆς ΜΕΣΟΜΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (23 Ἀπριλίου) πανηγύρισεν ἡ νεοσύστατη ἱερά μονή  τῆς  τοῦ Θεοῦ Σοφίας Αὐλίδος Βοιωτίας  τῆς ὁποίας  ἡγουμένη  τυγχάνει ἡ ὁσιωτάτη γερόντισσα Κασσιανή.

Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς ἀκολούθου ἱερᾶς λειτανίας τῆς ἐφεστείου εἰκόνος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος πλαισιούμενος ὑπό τῶν πανοσιωτάτων ἱερομονάχων π. Ἀγαθαγγέλου καί Νήφωνος.

Ἱερά Εἰκόνα τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ (Κειμηλιοφυλάκιον Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)

 

 

Τήν Τρίτην (23η) Ἀπριλίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐπανηγύρισεν ὁ εἰς τήν  αὐτοῦ χάριν ἀφιερωθεῖς Ἱερός Ναός  παρά τό Ἴλιον Ἀττικῆς. Ὅθεν τό ἑσπέρας  ἐψάλη κατά τήν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ  ἑσπερινοῦ προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ. Τήν  κυριώνυμον ἡμέραν  τελέσθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου μέ συλλειτουργούς τόν πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Γερόντιο καί τόν πανοσιώτατον ἱερομόναχον καί ἐφημέριον τοῦ ἱεροῦ ναοῦ π. Ματθαῖο.

 

Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (Κειμηλιοφυλάκιον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)

 

 

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά τό Μεσημέριον Χαλκιδικῆς, ὅπου ἀφ’ἑσπέρας μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος διά νά προεξάρχῃ εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν. Τόν Σεβασμιώτατον πλαισίωσαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος καθώς καί ὁ τοπικός Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε δυσαρχιερατικόν συλλείτουργον ὑπό τῶν προαναφερθέντων ἁγιωτάτων ἀρχιερέων, ὅπου προσῆλθον καί πάλιν πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (Κειμηλιοφυλάκιον Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)

 

Τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου 20 Ἀπριλίου ἐώρτασε τήν ἐτήσιον ἀυτῆς πανήγυριν ἡ παρά τό χωρίον  Ἄνυδρον Στυλίδος εὑρισκομένη φερώνυμος ἱερά μονή τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρήτου, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τυγχάνει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος.

Πρός τοῦτο, ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς ἐφεστίου ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ὁσίου εἰς τόν περιβάλλοντα τήν Μονήν χῶρον, μέ τήν συμετοχήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Μακαρίου, τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου. Εἰς τόν πανηγυρικόν Ὄρθρον καί εἰς τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβον μέρος ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἁγίου Θεσσαλονίκης. Συλλειτούργησαν δέ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος καί οἱ Πανοσιώτατοι ἱερομόναχοι π. Ἰωαννίκιος καί πατήρ Πέτρος ὁ αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Δημήτριος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Καλλίνικος καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Διονύσιος.

Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 4η Ἀπριλίου. Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Παναγίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς μετέβη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος εἰς τὴν ἱερὰν γυναικείαν μονὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σερρῶν διὰ νὰ προεξάρχῃ τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Ἰωάσαφ Ἀδελφοθεΐτου. Ὡσαύτως παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος καὶ Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, καθὼς καὶ εὐάριθμον πλῆθος πιστῶν. Ἡ φιλόξενος ἀδελφότητα, μὲ προεξάρχουσαν τὴν ὁσιωτάτην Γερόντισσαν Εὐθυμίαν Μοναχήν, παρέθεσαν κατὰ τὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας παραδοσιακὰ μοναστηριακὰ κεράσματα πρὸς τοὺς προσελθόντας εἰς τὴν Χάριν τῆς Παναγίας προσκυνητάς.

zood 2015 A

zood 2015 B

Τὴν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου  (31 Μαρτίου), εἰς τὴν ἱερὰν καὶ σεβασμίαν ἀνδρώαν μονὴν τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, ἐτιμήθη κατὰ τὸ δέον καὶ μετὰ πάσης λαμπρότητος ἡ ἐν αὐτῇ εὑρισκομένη ἱερὰ εἰκὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπωνομαζομένης «Φοβερὰ Προστασία». Ἀφοῦ ἐν πρώτοις ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸ ἱερὸν παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, περιεφέρθη ἀκολούθως ἡ Θεομητορικὴ εἰκὼν μετὰ λιτανευτικῆς πομπῆς καὶ ἐν μέσῳ αἰσθημάτων βαθείας κατανύξεως εἰς τοὺς χώρους τῆς μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπὸ τῶν ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Περιστερᾶς κ. Μακαρίου (τοῦ καὶ Καθηγουμένου τῆς ὡς ἄνω ἱερᾶς μονῆς), Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, τῶν πατέρων τῆς μονῆς, καθὼς καὶ πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

litan 1

litan 2

litan 3

litan 4

litan 7

litan 5

litan 6

 

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων, πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου εἰς Ἀρέθουσαν Θεσσαλονίκης. Ὅθεν τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου Ἀββακούμ καί τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων Δημητρίου καί Σεραφείμ. Τήν ἱεράν πανήγυριν παρηκολούθησαν πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν ἐκ Θεσσαλονίκης καί ἀλλαχοῦ.

 

Κατά τήν περίοδον τῆς Διακαινησίμου ἐβδομάδος, καί συμφώνως μέ τήν ἐπικρατοῦσα μακραίωνον μοναστηριακήν παράδοσιν καί τάξιν, τιμῶνται ἰδιαιτέρως αἱ ἐν ταῖς ἱεραίς μοναῖς τεθησαυρισμέναι καί χαριτώνουσαι αὐτάς σεπταί Θεομητορικαί εἰκόναι.

Ὡς ἐκ τούτου, τό Σάββατον τῆς Διακαινησίμου Ἐβδομάδος ἐπανηγύρισε ἡ ἱερά μονή τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης παρά τῷ Κλημέντι Κορινθίας, τῆς ὁποίας  ἡγουμένη  τυγχάνει ἡ ὁσιωτάτη Μοναχή Μαγδαληνή. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐτελέσθῃ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακατιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου, ὅστις καί ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον. Ἐν τέλει περιεφέρθη ἡ ἱερά εἰκῶν τῆς Ἱεροσολυμίτισσας εἰς τούς χώρους τῆς μονῆς.

Τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινησίμου ἡ Ἐκκλησια μας ἑορτάζει τά θαυμάσασια τῆς Ύπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Ὡς ἐκ τούτου, πανηγύρισε τό ἱερό μονήδριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (μετόχιον τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀττικῆς) παρά τῷ Ἀγίῳ Στεφάνῳ Ἀττικῆς. Πρός τοῦτο ἐτελέσθη τήν κυριώνυμον ἡμέραν ἡ ἁρχιερατική θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῆς Παναγίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμωνος, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου, τῶν πανοσιολογιωτάτων ἀρχιμανδριτῶν  Νεκταρίου, Δανιήλ, καί Νεκταρίου, ὡς καί τῶν πανοσιωτάτων ἱερομονάχων Νικολάου καί Νήφωνος. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἡ ἀδελφότητα τῆς μονῆς παρέθεσεν ἑορταστικήν τράπεζα εἰς ὅλους τούς προσκυνητάς.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ὁ ἐνοριακός ἱερός ναός Ζωοδόχου Πηγῆς παρά τό Δομοκόν Φθιώτιδος. Εἰς τήν Ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλῆρου τῆς Μητροπολέως Φθιώτιδος. Μετά τό πέρας τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων παρετέθη Ἀβραμιαία τράπεζα ὑπό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου .

 

(Φωτογραφικά στιιγμιότυπα ἀπό τήν πανήγυριν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς Δομοκόν Φθιώτιδος)

Τήν Τρίτη ἡμέρα τῆς Διακαινησίμου(1ην Ἀπριλίου), μέσα σέ κλίμα Ἀναστάσιμης χαρᾶς και συμφώνως πρός τήν Ἀγιορείτικη παράδοση ἑορτάσθη ἡ κατά θαυμαστόν τρόπον εὔρεσις τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης εἰς τόν ὁμώνυμον Ιερόν Ναόν αύτῆς παρά τό Κανδήλιον Μεγάρων Ἀττικῆς ( Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου) . Ὡς ἐκ τούτου, ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ἐπραγματοποιήθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Νικολάου.

 

(Ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης φυλάσσεται είς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν).

 

25η Μαρτίου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐπανηγύρισεν ἡ ὁμώνυμος Ἱερά Μονή εἰς τό Καπανδρίτιον Ἀττικῆς, τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κυροῦ Γεροντίου. Εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή ἱερούργησεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερόθεος.

 

 ( Ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Εὐαγγελιστρίας φυλάσσεται είς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν)

 

Ὡσαύτως πανηγύρισεν τό Ἱερόν Παρεκκλήσιον τῆς Παναγίας τῆς Εὐαγγελιστρίας εἰς Ἄνω Λιόσια Ἀττικῆς. Εἰς τάς ἱεράς Ἀκολουθίας τοῦ πανηγυρίζοντος ἱεροῦ παρεκκλησίου προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος.

 

 

 

 

 

Τῇ Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου, Πανηγύρισεν ὁ Ἱερός Ναός Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς Κόρινθον. Πρός τοῦτο, ἐτελέσθῃ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδροῦσης κ. Καλλιστράτου συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ τοπικοῦ Ιεροῦ Κλῆρου.

 

(ἡ Ἱερά Εἰκών τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ φυλάσσεται εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ἡ Ιερά Εἰκών τῆς Ἀναστάσεως ἀποτελεῖ κειμήλιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς Ἀχαρναῖς. Τήν πρωΐαν τῆς φερωνύμου ἡμέρας ἔλαβεν χώραν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου μετά ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, εἰς τήν ὁποίαν προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Μακάριος τῇ συμμετοχῇ τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων Ἡλιοῦ καί Δημητρίου.

 

Κατά τήν δευτέραν Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, πανηγύρισεν ὁ ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν (Στύλων τῆς Ὁρθοδοξίας), ἤτοι τῶν Ἁγίων Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ καί Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσσου τοῦ Εὐγενικοῦ εἰς Pennsylvania Ἀμερικῆς. Εἰς τό πανηγυρικόν ἀρχιερατικόν συλλείτουργον προεξῆρχεν ὁ ἑορτάζων Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος συλλειτουργοῦντος τοῦ Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου. Ὡσαύτως, ἡ πανύγηρις ἀπετέλεσε ἐπιπλέον εὐκαιρίαν ἑορτασμοῦ, καθότι ὁ ἀδελφός κ. Στέφανος Ἀμπράσοφ προήχθη κατ΄ αὐτὴν εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ ὑποδιακόνου.

 

Κατά τό πρῶτον Σάββατον (15η Φεβρουαρίου) τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐπιτελεῖται ἡ μνήμη καί ἑορτή τοῦ διά τῶν «Κολλύβων» θαύματος τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Πρός τοῦτο ἐπανηγύρισε ὁ ἱστορικός ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Σμύρνης Ἀττικῆς, ἔνθα τό πρωΐ τῆς φερωνύμου ἡμέρας ἐψάλη ὁ Ὄρθρος, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου. Τάς ἐπί τῇ πανηγύρει λατρευτικάς ἐκδηλώσεις συνεπλήρωσε ἡ μετά πάσης λαμπρότητος λιτάνευσις τῆς σεπτῆς Εἰκόνος τῶν Μαρτύρων, προηγουμένης τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ δῆμου Ν. Σμύρνης εἰς τόν περιβάλλοντα τόν ἱερόν ναόν χῶρον, προηγουμένων αὐτῆς τοῦ Μακαριωτάτου , τῶν Σεβασμιωτάτων καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἀκολουθούντων δέ τῶν εὐαρίθμων εὐλαβῶν πιστῶν.

Tήν 10ην Φεβρουαρίου, τό ἱστορικόν παράρτημα τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης ἐτίμησεν, κατά τήν ἐκεῖσε ἀνέκαθεν εὐλαβῆ συνήθειαν, τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, ὁ ὁποῖος ἔσωσε τήν κωμόπολιν τῶν Βασιλικῶν ἀπό τήν ἀρρώστιαν τῆς πανώλης. Τήν ἑορτήν ἐτίμησαν μέ τήν παρουσίαν των ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος καθώς καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος.

Ὡσαύτως ἐπανηγύρησεν, ὁ ἐν  Orlando, τῆς  Florida Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους.

 

Τήν 1ην Φεβρουαρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος τοῦ θαυματουργοῦ, ἑώρτασε τό εἰς τήν αὐτοῦ χάριν Ἁγίου ἱερόν παρεκκλήσιον εἰς Μέγαρα Ἀττικῆς, εἰς τό ὁποῖο, τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν.

 

 

Σάββατον 25η Ἰανουαρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, συνεπληρώθησαν ἕνδεκα ἔτη ἀπό τήν εὐλογητήν ἡμέρα τῆς ἀναρρύσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου εἰς τόν ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς καθ’ Ἑλλάδαν ἁγιωτάτης ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Τό χαρμόσυνον γεγονός ἑωρτάσθη διά πανηγυρικοῦ Συνοδικοῦ Συλλειτούργου, κατά τό ὁποῖον τό πλήρωμα τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, κλῆρος καί λαός, ἀπήλαυσε τήν συμπαράταξιν καί συστράτευσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμωνος, προερχομένου ἐκ τῆς μερῖδος τῶν λεγομένων «Ματθαιϊκῶν» (τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Στεφάνου). Ὅθεν συνελειτούργησαν μετά τοῦ Μακαριωτάτου οἱ Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς· Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου κ. Παγκράτιος, Πειραιῶς κ. Παντελεήμων, Περιστερᾶς κ. Μακάριος , Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, Κυκλάδων κ. Σάββας καθώς καί εἰκοσάδα κληρικῶν. Ὁ Μακαριώτατος κατά τό κοινωνικόν προσεφώνησε καλωσορίζοντας τό νέον μέλος τῆς Ἱεραρχίας Μητροπολίτην Παντελεήμονα καί τόν προσεκάλεσεν εἰς τό βῆμα ἵνα ἐκφωνήσῃ κατάλληλον τῇ περιστάσει λόγον. Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εὐχήθηκε τά δέοντα ὁ ἔχων τά πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος. Ἀκολούθως ὁ ἐλλογιμώτατος νομικός σύμβουλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Θεόδωρος Σαρ. Θεοδωρόπουλος εὐχήθη ἐκ μέρους τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας εἰς τόν Μακαριώτατον ὑγείαν καί ἀκμήν δυνάμεως, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσῃ τόν σύγχρονον κίνδυνον νά καταστῇ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ κοινότητα ἀτόμων, γεγονός τό ὁποῖον ὅπως ἀνεκοίνωσεν -καί εὐρύτατα ἐκυκλοφόρησεν εἰς τόν ἡμερήσιον καί ἠλεκτρονικόν τύπον- χαροποίησε καί ἔτυχε τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Βατικανοῦ (βλ. ΕΔΩ), τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν», τῆς Βρετανικῆς κυβερνήσεως καί ἄλλων διεθνιστικῶν ὀργανισμῶν καί παραγόντων.

Τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

 

 

Τήν 23ην Ἰανουαρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, ἑώρτασε τά ὀνομαστήρια του, ὁ πολιός Ἀρχιμανδρίτης Γέρων Διονύσιος Καλάργυρος. Εἰς τό Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον τό ὁποίον ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀθηνῶν, συμμετεῖχον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου κ. Παγκράτιος καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος συνιερουργούντων τῶν Πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν, Γεροντίου, Νεκταρίου, Νήφωνος, Νεκταρίου, τῶν Πανοσιωτάτων Ἱερομονάχων, Ματθαίου, Νικολάου, Ἀγαθαγγέλου Νήφωνος, τῶν αἰδεσιμοτάτων Πρεσβυτέρων π. Νικολάου καί Δημητρίου, συμπροσευχομένου ἐν τῷ ἱερῷ βήματι τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου. Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ. Πλῆθος λαοῦ κατέκλησε τόν Ἱερό Ναό εὐχηθεῖς εἰς τόν ἑορτάζοντα πολιό Γέροντα π. Διονύσιο ὑγείαν καί μακροημέρευσιν.

Λαμπρόν ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἐτελέσθη εἰς τήν Θεσσαλονίκην ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί τῶν ὀνοματηρίων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Εὐθυμίου. Τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην ἐτίμησαν ἐν Συλλειτουργίᾳ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Θεσσαλονίκης, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι, Ὀλύμπου κ. Νεκτάριος, ὁ Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ὁ Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ Πέτρας κ. Δαβίδ, ὁ Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, ὁ Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, ὁ Κυκλάδων κ. Σάββας, ὁ Λαμποῦσης κ. Χρυσόστομος (ἐκ Κύπρου) ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θεῖον λόγον μετά πλήθους Κληρικῶν καί εὐσεβοῦς λαοῦ.

Τήν Κυριακή μετά τά Φῶτα 12η Ἰανουαρίου πανηγύρισε ἡ Ἱερά νεόδμητος Μονή τοῦ «Νέου Ἰορδάνου» εἰς Κύπρον. Προσκεκλημένος εἰς τήν ἐφετινήν πανήγυριν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ἦταν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, ὅστις καί προεξῆρχεν τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Ἁγίου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου. Μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων συνελειτούργησαν οἱ πανοσιώτατοι Ἱερομόναχοι π. Χριστόδουλος Κύρτζαλης (ἐξ’ Ἑλλάδος) καί π. Εἰρήναρχος Κωνσταντίνου (τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου). Μετά τό τέλος τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ἐγένετο λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ ὁποία κατέληξε εἰς τόν παρακείμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διαρρέοντα ποταμόν. Ἐκεῖ ἐγένετο ἡ κατά τά εἰωθώτα τελετή τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τά ποτάμια ὕδατα. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμπούσης, ὁ καί Καθηγούμενος τῆς Ἰερᾶς Μονῆς, εὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί τούς λοιπούς παρευρεθέντας κληρικούς καθώς καί τούς πολυπληθεῖς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς -εἰς τήν πλειοψηφία των Πόντιοι, οἰκονομικοί μετανάστες ἐξ’ Ἑλλάδος- γιά τήν ἀθρῶα προσέλευση εἰς τήν λαμπράν ἐορτήν.

Εἰς τά πλαίσια τῆς τετραημέρου παραμονῆς του εἰς τήν μεγαλόνησον Κύπρον ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου, ἐπεσκέφθει τά Ἱερά Σεβάσματα τῆς μεγαλονήσου.


Μερικά ἀπό τά Ἱερά Σεβάσματα τῆς μεγαλονήσου Κύπρου τά ὁποῖα ἐπεσκέφθησαν οἱ ἅγοι ἀρχιερεῖς καί ὁ ἱερός Κλῆρος

 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ

 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΗΣ

 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΙΚΟΥΚΙΩΤΙΣΣΗΣ

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μέ ἐξαιρετικήν λαμπρότητα καί τήν δέουσαν ἱεροπρέπειαν, ἑώρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τήν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς ὁλόκληρον τήν ἐπικράτειαν μέ πανηγυρικάς θείας Λειτουργίας, Λιτανείας, καί ἀσφαλῶς, μέ τήν πατροπαράδοτον τελετήν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, ὅπου τά πλήθη τῶν κατά τόπους πιστῶν ἔδωσαν διά μίαν ἀκόμη φοράν τό ὁμολογιακόν παρόν.

Εἰδικότερα, εἰς τήν περιοχήν τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, ἐτέλεσεν τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης. Ἐν συνεχείᾳ, καί συμφώνως μέ τήν πολυετήν παράδοσιν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τοῦ πατρίου ἑορτολογίου, ἐπραγματοποιήθη ἡ τελετή τοῦ Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων εἰς τόν παραθαλλάσιον χῶρον τοῦ Σταδίου «Εἰρήνης καί Φιλίας» παρά τήν ἀκτήν τοῦ Νέου Φαλήρου. Ἡ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρος τελετή, κατά τά εἰωθότα, ἔλαβεν ἀρχήν μέ τόν σχηματισμόν λιτανευτικῆς πομπῆς προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας τοῦ ἡμετέρου Ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριάς» ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ πολιοῦ γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου. Κέντρον δέ τῆς Ἱερᾶς πομπῆς ὑπῆρξεν ἡ εὐμεγέθης καί καλλωπισμένη εἰκών τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, βασταζομένη καί φερομένη ὑπό τῶν εὐλαβῶν νεανίσκων, μελῶν τῶν ποντιακῶν Συλλόγων «Νίκος Καπετανίδης» Ἀμαρουσίου καί ὁ Καλλιτεχνικός Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων «Τραπεζοῦντα» Ἄνω Λιοσίων, συμπαραστατουμένων ὑπό κορασίδων τῶν αὐτῶν συλλόγων καί ἑτέρων ἀνδρῶν τε καί γυναικῶν τῶν ἱερῶν ναῶν καί ἐνοριῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας, τῶν ὁποίων προπορεύοντο ἐξαπτέρηγα, θρησκευτικά λάβαρα καί σημαῖες, ἐνῶ ἕποντο ὁμήγυρις τῶν κληρικῶν καί τῶν πιστῶν. Τόσον τῆς πομπῆς, ὅσον καί τῆς κυρίως τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τοῦ Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Ὁ Μακαριώτατος ἐξεφώνησε κατάλληλον τῇ ἑορτῇ πανηγυρικόν λόγον (βλ. ΕΔΩ).

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ἀνάλογαι τελεταί Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων ἐγένοντο ἐπίσης καί εἰς τάς λοιπάς Μητροπόλεις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ὑπό τῶν οἰκείων Ἐπισκόπων καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Εἰδικοτερα δέ εἰς τήν συμπρωτεύουσαν Θεσσαλονίκην ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου ἐτέλεσαν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τον Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἐν συνεχείᾳ εἰς την ἐξέδραν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐτέλεσαν τόν Μέγαν Ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Μετά ταῦτα σχηματίσθηκε λιτανευτική πομπή προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ δῆμου Συκεῶν, ἑπομένων τῶν λαβάρων τῶν σημαιῶν, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ και τῶν ἱεροπαίδων, τῶν νέων καί τῶν νεανίδων μέ τάς τοπικάς στολάς. Εἰς τήν λαμπράν λιτανευτικήν πομπήν παρευρέθη πλῆθος λαοῦ.Εἰς τὴν ἐξέδραν ἐπί τῆς ὁδοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τῆς Νέας Παραλίας ἐτελέσθη ἡ Τελετή τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Εἰς τήν τελετήν παρευρέθησαν τιμητικῶς πολιτικοί καί Δημοτικοί ἄρχοντες, μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γκιουλέκας, πρώην Ὑπουργός Παιδείας, ὁ Περιφεριάρχης Θεσσαλονίκης κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας, οἱ Βουλευτές κ. Ἀμανατίδης Ἰωάννης, ἡ κ. Λεμονιά Τυπάλδη, ὁ Πολιτευτής κ. Κωνσταντῖνος Μαργαρίτης, Ἀντιδήμαρχοι καί Δημοτικοί Σύμβουλοι. (Βίντεο)

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΝΕΜΕΑΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κορίνθου καί Νεμέας καί συγκεκριμένως εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεμέας τελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου.Τήν τελετήν παρακολούθησαν πλήν τοῦ λαοῦ καί οἱ τοπικές ἀρχές τῆς Νεμέας.

normal agvasileiosΤήν 1ην τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου, πανηγύρισεν ὁ εἰς τήν χάριν αὐτοῦ ἀφιερωμένος ἱερός ναός Σπάτων Ἀττικῆς. Ὅθεν τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, καί ἀκολούθως ἡ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου θεία Λειτουργία, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐψάλη ἡ καθιερωμένη ἐπί τῇ ἐνάρξῃ τοῦ νέου ἔτους Δοξολογία, κατά τήν ὁποίαν ὁ Μακαριώτατος, ὡς ἔθος, εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλιάτικη πίττα. Ἀκολούθως ἐγένετο λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος εἰς τάς πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ὁδούς τοῦ δήμου Σπάτων.

Κυριακή μετά τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί δικαίων Δαβίδ τοῦ Βασιλέως, Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος καί Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἦγε τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ. Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Σκέπης παρά τόν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης) ἐτελέσθη θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ ἑορτάζοντος καί εἰς τήν ὁποίαν παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, ὅστις ἐκήρυξε κατάλληλον ἐπί τῇ ἑορτῇ θεῖον λόγον. 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις