Παρασκευή 15η Αὐγούστου.Ἐπί τῇ πανενδόξῷ Κοιμήσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Φλώριναν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τῆς πόλεως Φλωρίνης, τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου . Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τῆς ἁγίας εἰκόνος συνόδευσε ἡ Φιλαρμονική μπάντα τοῦ δήμου. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ὅστις καί ἐξεφώνησε τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας πανηγυρικόν λόγον, συμπαραστούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀπότελεῖ τόν μοναδικό ἱερό ναό τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἕ­να θαυ­μά­σιο ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό κτί­σμα, ἀ­λη­θι­νό στο­λί­δι τῆς Φλωρίνης καθώς ἐπίσης καί ὁ νεόδμητος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἔργον τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Παπαδημητρίου. Ἡ σύνταξις τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας εὔχεται εἰς τόν πατέρα Χρυσόστομο, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ Παναγία μας, στό ναό τῆς ὁποίας ἀξιώθηκε νά ἱερουργεῖ, νά τοῦ χαρίζουν ὑγεία καί πολλές δυνάμεις γιά νά συνεχίζει ἐπί πολλά ἀκόμη χρόνια τήν εὐλογημένη καί καρποφόρο διακονία του.

 

 

 

 

 

 

 

Τήν Κυριακήν 17ην Αὐγούστου ἐπιτελέσθη ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τορόντο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μακαρίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου. Κατάλληλον διά τήν ἡμέραν λόγον ἀπηύθυνεν ὁ Μακαριώτατος καθώς ἐπίσης καί ὁ Σαβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Μακάριος.

 

Τήν 14 Αὐγούστου. Παραμονήν τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μετέβησαν οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς εἰς τήν πανηγυρίζουσαν ἱεράν μονήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τορόντο, ὅπου ἔτυχον θερμῆς ὑποδοχῆς ὑπό τῆς ὀσιωτάτης γεροντίσσης Νεκταρίας καί τῆς ἱερᾶς ἀφελφότητος. Τό ἑσπέρας ἐπιτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως κατά τήν μοναστηριακήν τάξιν. Ὡσαύτως ἐψάλησαν τά Ἐγκώμια τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ Μακαρίου τοῦ οἰκείου ἰεράρχου Τορόντο κ. Μακαρίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου. Κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἐπιτελέσθη ἱερά Λειτανία τοῦ Θεομητορικοῦ ἐπιταφείου εἰς τήν πέριξ τῆς μονῆς περιοχήν. Ἀνάλογον τῆς ἡμέρας λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος πρός τούς προσελθόντας εἰς τήν χάριν τῆς Παναγίας προσκυνητάς.

 

 

Ἐπί τῇ πανενδόξῷ Κοιμήσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἔλαβε χώραν ἡ Πανήγυρις τοῦ ὁμωνύμου ἱεροῦ ναοῦ παρά τήν Καλαμαριάν Θεσσαλονίκης. Τό Ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας εὑρέθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν ναόν ὅπου προέστη εἰς τόν Μεθέορτον ἑσπερινόν, τῶν Ἐγκωμίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς λαμπρᾶς λιτανεύσεως τοῦ Ἐπιταφίου αὐτῆς.

 

 

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Νήφωνος, μετέβει εἰς τήν Ἀμερικήν τήν 3ην Αὐγούστου (π.ἡμ), διά νά συμμετάσχῃ εἰς διάφορα Ἐκκλησιαστικά γεγονότα τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν ζωήν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἀμερικῇ καί Καναδᾷ. Τήν Κυριακήν 3η Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Γρηγόριος μετά τοῦ πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς ἱστορικῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφώσεως Βοστώνης, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσαάκ, ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον εἰς τόν ἀερολιμένα τῆς Βοστώνης. Ἀκολούθως μετέβησαν εἰς τήν μονήν, γενομένης καί ἐκεῖθεν ἐγκαρδίου ὑποδοχῆς ὑπό τοῦ γέροντος π. Παντελεήμονος καί τῶν ἐνασκουμένων ἐν αὐτῇ εἵκοσι πατέρων. Τήν Τετάρτην 6 Αὐγούστου, ἐπί τῇ Δεσποτικῇ Ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐτελέσθη λαμπρά πανήγυρις εἰς τήν ἐορτάζουσα ἱεράν ἀνδρώαν μονήν τῆς Βοστώνης. Τῶν ὅλων λατρευτικῶν καί πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Γρηγορίου, τοῦ ἀγίου Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσαάκ, ἀλλά καί πλειάδος κληρικῶν. Ὁ δέ ἐφησυχάζων Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βοστώνης κ. Ἐφραίμ, λόγῳ τῆς καταπονούσης αὐτόν ἐπί σειράν ἐτῶν ἀσθενείας, παρέστη συμπροσευχόμενος μετά τοῦ Γέροντος Παντελεήμονος ἐν τῷ ἱερῷ βήματι. Κατά τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνεν τόν ἐπί τῇ ἑορτῇ πανηγυρικόν λόγον πρὀς τό πολυπληθές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς εἰς Βοστώνην, ἐπραγματοποιήθησαν διάφοραι συνάξεις, τόσον εἰς τήν μονήν τῆς Μετανορφώσεως καί τήν γεναικείαν ἱεράν μονήν τῆς Γεννήσεως, ὅσον καί εἰς τάς οἰκίας τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας, ὁπου ὁ Μακαριώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀπευθύνῃ πνευματικάς νουθεσίας καί νά ἔλθῃ εἰς ἄμεσον διάλογον μέ τούς μοναχούς καί τάς μοναχάς ἀλλά καί τούς εὐλαβεῖς πιστούς.

Φωτογραφίες ἀπό τήν Ἱερά γυναικεία Μονή Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς Βοστώνην.

Τετάρτη 6η Αὐγούστου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀλώνια Πιερίας ἔνθα προσῆλθε τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμπούσης κ. Χρυσόστομος διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων. Τόν Θεοφιλέστατον πλαισίωσεν ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτεος π. Σεραφείμ. Εἰς τήν Πανήγυριν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ προσῆλθαν πλῆθος πιστῶν τόσο ἀπό τήν Θεσσαλονίκην ὅσο καί ἀπό τό νομό Πιερίας.

 Ὡσαύτως πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀχλαδοχώριον Σερρῶν. Εἰς τόν ἐν λόγῳ ἱερό ναό προσῆλθε τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος διά νά τελέση τήν ἱερά πανήγυριν.

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Σωτῆρος στίς Σέρρες.

 

Τετάρτη 6η Αὐγούστου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπανηγύρισεν τό φερώνυμον ἱερόν Παρεκκλήσιον τῆς ἐν Ἀνύδρῳ Φθιώτιδος ἀνδρώας Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου, κτίτωρ τῆς ὁποίας τυγχάνει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος. Εἰς τάς ἐνταύθα ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις παρέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος, ὅστις κατά τό διεξοδικότερον, ἐχοροστάτησεν εἰς τήν ἀφ’ ἑσπέρας τέλεσιν τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, ἐνῶ τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας καί ἀφοῦ προέστη εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, προεξῆρχεν τῆς ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Κουκούλη, καί τῶν πανοσιοτάτων πατέρων τῆς ἐν λόγῳ ἱερᾶς μονῆς π. Ἰωαννικίου καί Πέτρου καί τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Δημητρίου. Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Θοφιλέστατος ἐκήρυξε τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον εἰς τούς συγκεντρωμένους πιστούς.

 

 

 

 

Πέμπτη 25 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτωρος Ἄννης πανηγύρισεν τό ὁμώνυμον Ἱερόν Ἡσυχαστήριον εἰς Σιδηρόκαστρον Σερρῶν. Εἰς τό ἐν λόγῳ ἱερό Ἡσυχαστήριον μετέβη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος διά νά τελέση τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν. Ὡσαύτως ἑόρτασε καί ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἄννης παρά τά Ἀμπελάκια Σαλαμίνος εἰς τόν ὁποίο ἱερό Ναό λειτουργεῖ Γηροκομεῖο έπ’ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Ἄννης.

 

Μέ τήν παρουσία πολλῶν χριστιανῶν τελέσθηκε ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγιας Θεοπρομήτορος Ἄννης εἰς Μασαχουσέτη Ἀμερικῆς, Στήν ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσαάκ καί τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Δημητρίου. Μετά τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν ἀκολούθησε ἑόρτια τράπεζα εἰς τήν ἐθουσα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

 

Κυριακή 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῆς Ὁσίας εἰς τήν νήσον Ἐλαφόνησον. Τῆς Πανηγύρεως προεξῆρχεν ὁ ἐν τῇ νήσῳ παρεπειδημῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμων συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Διονυσίου. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐλίτανεύθη ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Ὁσίας εἰς τούς πέριξ τοῦ ναοῦ ὁδούς, τῇ συνοδείᾳ τῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν οἱ ὁποῖοι ἦλθον εἰς τήν χάριν τῆς Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμωνος ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καί τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον.

Κυριακή 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῆς Ὁσίας εἰς τήν νήσον Πάρον ὁποῖος εὑρίσκετε ἐντός τῶν Κατασκηνωτικῶν Ἐγκαταστάσεων τοῦ Ὀρφανοτροφείου « Ἁγία Τριάς » Ἰλίου Ἀττικῆς. Εἰς ὅλας τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ πολιοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου.

Κυριακή 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῆς Ὁσίας Καμινίων Πειραιῶς, ἔνθα προσῆλθον εἰς τον Μέγαν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος ὅστις ἐχοροστάτησε ἐν αὐτῷ ὡς καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Κατά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐλίτανεύθη ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Ὁσίας εἰς τους πέριξ τοῦ ναοῦ δρόμους, τῇ συνοδείᾳ τῶν ἁγιωτάτων ἀρχιερέων, τοῦ ἱεροῦ κλήρου ὡς καί τῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν οἱ ὁποῖοι ἦλθον εἰς τήν χάριν τῆς Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καί τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον.

Δευτέρα 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας καί Θεοφόρου μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς μονῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου, ἑώρτασε τήν ἐτήσιον αὐτοῦ Πανήγυριν ὁ ὁμώνυμος καθεδρικός ἱερός ναός τῆς Θεσσαλονίκης. Πρός τοῦτο, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, συμπροσευχομένων, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Φιλαρέτου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπίσκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου Πέτρας κ. Δαβίδ, Ρωγών κ. Δωροθέου καί Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου ὡς καί πλειάδος ἱερέων.

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβεν χώραν ἡ μεγαλειώδης λιτάνευσις τῆς λαμπρᾶς καί περίτεχνης χρυσοποικίλτου Ἱερᾶς Λάρνακος τοῦ παντίμου λειψάνου καί τῆς εἰκόνος τῆς θαυματουργοῦ Ὁσίας, προπορευομένης τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Νεαπόλεως - Συκεῶν, τῇ συμετοχῆ τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου καί πλήθους πιστῶν πού εὐλαβοῦνται ἰδιαιτέρως την μνήμῃ τῆς Μεγάλης Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκοπου ὅστις καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν ὡς ἄνω ἀρχιερέων.

 

Ἡ λαμπρά καί περίτεχνη λάρνακα μέ τό πάντιμο λείψανο τῆς Ὁσίας

 

 

 

 

 

 

 

Κυριακή 27 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱεός Ναός εἰς την Θεσσαλονίκην. Εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν χοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Φιλαρέτου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὡς καί πλειάδος κληρικῶν. Τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας και εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Φιλάρετος.

Ὡσαύτως ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ μνήμῃ τοῦ ἰαματικοῦ Ἁγίου εἰς τήν ὁμώνυμην ἱεράν μονήν ἐν Πάτραις. Εἰς την ἐν λόγῳ μονήν, μετέβη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, διά να προεξάρχη τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων καί νά ἀπευθύνῃ ἐπίκαιρον πνευματικόν λόγον πρός τούς προσελθόντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς.

Ἅγίος Παντελεήμων Πάτρας.

         Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μυροφόρου καί Ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, ἑώρτασεν τά αὐτῆς ὀνομαστήρια ἡ ὁσιωτάτη γερόντισσα Μαρία Μαγδαληνή τῆς ἱερᾶς γυναικείας μονῆς Παναγίας Ἱεροσολυμητίσσης Κλημεντίου Κορινθίας. Ὅθεν ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τήν ὡς ἄνω ἱεράν μονήν διά νά ἐπίτελέσῃ τήν ἀναίμακτον θείαν Λειτουργίαν καί νά ἐπευλογήσῃ τήν Γερόντισσαν ὡς καί τό κοπιαστικόν ἔργον πού ἀνέλαβεν αὐτή καί ἡ ἱερά ἀδελφότης μέ τήν ἐκ βάθρων ἀνέγερσιν τῆς μονῆς. Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Χρυσόστομος καί οἱ αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Στέφανος καί Τιμόθεος.

 

Τήν Κυριακή 20 Ἰουλίου, ἑορτή  τοῦ Προφήτου Ἠλιού πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου εἰς Μινεσότα Ἀμερικῆς. Εἰς την ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἀνδρέου.

 

 

 

Πέμπτην 17 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μαρίνης τῆς Μεγαλομάρτυρος ἑώρτασεν τήν πανήγυρίν του ὁ τιμώμενος εἰς τό ὄνομα τῆς ἐν λόγῳ Ἀθληφόρου ἱερός ναός, παρά τον Κορυδαλλόν. Συμφώνως μέ τήν τάξιν τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων, ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος, τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας κ. Μακαρίου, ὅστις ἡγήθη καί τῆς ἐν συναιχείᾳ πραγματοποιηθείσης ἱερᾶς λιτανεύσεως τῆς πανσέπτου εἰκόνος τῆς ἑορταζούσης Ἁγίας, εἰς τόν πέριξ τοῦ ναοῦ χῶρον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί Κυκλάδων κ. Σάββα καθώς καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλῆρου καί πλήθους εὐσεβοῦς λαοῦ. Τήν πρωΐαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, καί ἀφοῦ ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ὁ Μακαριώτατος μαζί μέ τους ἁγίους ἀρχιερεῖς Θεσσαλονίκης, Ἀνδρούσης καί Κυκλάδων, ἐτέλεσαν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος.

Μετά πάσης Ἐκκλησιαστικῆς μεγαλοπρεπείας ἐτελέσθησαν τά ἐγκαίνια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Νέου Ἰορδάνου» παρά τήν Ποταμιοῦς τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ  τῆς Κύπρου. Τά ἐγκαίνια ἐτέλεσεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος τήν Κυριακήν 14Ἰουνίου 2015, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ Κύπρου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Παντελεήμωνος καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Καθηγουμένου καί Κτήτωρος τῆς ἐγκαινιασθείσης Ἱερᾶς Μονῆς. Μετά τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων συνελειτούργησαν ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Εἰρήναρχος καί οἱ ἐξ Ἑλλάδος προσελθόντες αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Δημήτριος καί Χαράλαμπος. Τά ἱερά ἐγκαίνια πλαισίωσαν πλῆθος Γνησίων Ὀρθοδόξων τῆς μεγαλονήσου καθώς καί κλιμάκιον πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Ὁ Κύριος εὐλόγησεν πλουσίως τόν ἱεραποστολικόν ἀγρόν τῆς ἁγιοτόκου Κύπρου, ὥστε ὁσημέραι προστίθεται πλῆθος πιστῶν εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν, ἐπιστρέφοντες ἐκ τῆς καινοτομίας τοῦ νέου ἡμερολογίου καί τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί διά τοῦτο ἐπάναγκες εἶναι ἡ πρόληψις διά τήν ἀνέγερσιν νέων ἱερῶν Ναῶν καί ἱεραποστολικῶν κέντρων. Πρό μηνῶν προσετέθη εἰς τόν κατάλογον τῶν ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν τῆς μεγαλονήσου ὁ ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Θέκλης ἐν Λάρνακι καί ἤδη ἐτέθη ὑπ’ ὄψιν τῶν ἁγίων ἀρχιερέων πρότασις διά τήν ἀνέγερσιν ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ εἰς τήν πόλιν τῆς Πάφου, εἰς τήν ὁποίαν ἐγκαταβιοῦν εὐάριθμοι ὁμογενεῖς Πόντιοι καί οἱ ὁποῖοι διακαῶς ἐπιθυμοῦν τήν παραμονήν των εἰς τήν Παραδοσιακήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Πατρίου ἑορτολογίου. Ἐκφράζομεν καί ἡμεῖς ἀπό τό ταπεινό τοῦτο βῆμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας διάπυρον τήν εὐχήν ὅπως συντόμως οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν μεταβοῦν καί αὔθις εἰς τήν μεγαλόνησον Κύπρον, προκειμένου νά προσθέσουν νέους Ναούς καί πλήρωμα εἰς τήν ἀγωνιζομένην παρεμβολήν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων.

Φωτογραφίες ἀπό τήν ἐπίσκεψη στά προσκυνήματα τῆς Κύπρου.

Τὴν 9ην Ἰουλίου, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας, ἑώρτασε μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος. Κατὰ τὴν παραμονὴν τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας ἀρχιερατικὸς ἑσπερινὸς μετὰ τῆς λιτῆς τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεμέας, ἔνθα προσῆλθεν καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος διὰ νὰ εὐχηθῇ εἰς τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην.  Τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ ἀκολούθως ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.  Μακαρίου.  Εὐγενῶς προσῆλθων καὶ ἐτίμησαν ὡσαύτως τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Παγκρατίου καὶ τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ.  Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρούσης κ.  Καλλίστρατος,  ὁ ἱερὸς Κλῆρος τόσον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὅσον καὶ ἐκ τοῦ μακρόθεον, ὡς καὶ πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν.

 

 

 

 

Τήν Κυριακή 30η Ἰουνίου τελέσθηκε ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, στήν ὁμώνυμη Ἱερά Σκήτη εἰς Maine Ἀμερικῆς. Στήν ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσαάκ πλαισιούμενος ὑπό τοῦ αἰδεσιμοτάτου π. Δημητρίου. ἐνῶ παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τό Ἱερό ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος.

 

 

Σάββατον 5 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, ἐπανηγύρισεν ἡ ἐν Μεγάροις ὁμώνυμος Ἱερά Μονή, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ διετέλεσεν ὁ μακαριστός Μητοπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κυρός Γερόντιος. Εἰς τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἔλαβεν μέρος εἰς τό περικαλλές Καθολικόν τῆς μονῆς, παρέστη ὡς προεξάρχων ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί Κυκλάδων κ. Σάββα ὁ ὁποῖος ἐκήρυξεν καί τόν θείον λόγον.

 

 

Πέμπτην 3η Ἰουλίου. Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ τοῦ ἐκ Νοτενῶν ἑωρτάσθη καί ἐφέτος εἰς τόν ὁμώνυμον ἱερόν ναόν τῆς ἀνδρώας μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος παρά τόν Λυκοχορόν Πατρών. Ὅθεν τήν κυριώνυμον ἡμέραν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος μετέβη ὁμοῦ μετά τοῦ Θεοφιλεστάστου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου εἰς τήν ἐν λόγῳ ἱεράν μονήν διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων λατρευτικῶν καί ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ὡσαύτως δέ διά νά εὐχηθῇ καί εἰς τόν πανογιολογιώτατον Καθηγούμενον, Ἀρχιμανδρίτην Ἰωακείμ τά δέοντα, ὅστις ἧγεν τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ.

 

Τήν Τετάρτη 2 Ἰουλίου τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βοστώνης ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος προήγαγεν εἰς τόν βαθμόν τοῦ διακόνου τόν εὐλαβέστατον ἀδελφόν Ἰωάννην Copeland. Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος, ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσαάκ ὁ καί καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί πατέρες αύτῆς.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί ἰαματικῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς Ποταμιά Θάσου. Διά τάς πανηγυρικάς ἐκδηλώσεις μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὅστις ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ἀφ’ ἑσπέρας Μέγαν Ἑσπερινόν καί ἡγήθη τῆς μετ’ αὐτόν λαμπρᾶς λιτανεύσεως τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων εἰς τόν πέριξ τοῦ ναοῦ χῶρον. Τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς ἐγένετο ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Εὐθυμίου πλαισιουμένου ὑπό τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π. Ἀθανασίου Καραγιαννίδη ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, τοῦ π. Γεωργίου Καψάλη καί τοῦ π. Χαραλάμπους Καβάζη καθώς ἐπισης πλῆθους εὐλαβῶν πιστῶν.

Ὡσαύτως, ἑώρτασεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων παρά τόν Ἅγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδος Φθιώτιδος, εἰς τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις τοῦ ὁποίου ἔλαβαν μέρος ὁ τοπικός ἱερός κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ.

 

Τήν Δευτέρα 31 Ἰουνίου, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, πανηγύρισεν ὁ ἱερός καθεδρικός ναός τῶν Ἀθηνῶν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τοῦ δήμου Δάφνης τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῶν σεπτῶν Ἀποστόλων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα, Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί πλειάδος ἱερέων τῆς ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς. Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τῆς ἁγίας εἰκόνος συνόδευσαν παίδες ἐνδεδημένοι παραδοσιακάς ἐνδυμασίας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, ὅστις καί ἐξεφώνησε τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας πανηγυρικόν λόγον.

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις