Παρασκευή 30 Ἰανουαρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγίων Μεγάλων Οἰκουμενικών Διδασκάλων καί Ἱεραρχῶν τῆς Εκκλησίας, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, καί μέσα σέ κλίμα συγκίνησης καί πνευματικῆς ἀγαλιάσεως ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ ἀδελφοῦ Σάββα Παπαδόπουλου. Τήν εἰς διάκονον χειροτονία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος ὁ καί πνευματικός αὐτοῦ πατήρ, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ οἰκεῖου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου εἰς τόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου. Πλῆθος πιστῶν παρακολούθησε μετά συγκινήσεως τήν χειροτονία καί ἐπευφήμησε τόν νέον διάκονον. Τόν π. Σάββα προσεφώνησε ὁ Θεοφιλέστατος κ. Τιμόθεος. Ὁ νεοχειροτονηθεῖς διάκονος ὑπηρέτησε ὡς διοικητῆς τοῦ μεθοριακοῦ ἀστυμονικοῦ τμήματος Ἰδομένης.

 

 

Κυριακή 25η Ἰανουαρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, συνεπληρώθησαν δώδεκα ἔτη ἀπό τήν εὐλογητήν ἡμέρα τῆς ἀναρρύσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου εἰς τόν ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς καθ’ Ἑλλάδαν ἁγιωτάτης ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Τό χαρμόσυνον γεγονός ἑωρτάσθη διά πανηγυρικοῦ Συνοδικοῦ Συλλειτούργου. Ὅθεν συνελειτούργησαν μετά τοῦ Μακαριωτάτου οἱ Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς· Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου κ. Παγκράτιος, Περιστερᾶς κ. Μακάριος, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Ρωγῶν κ. Δωρόθεος καθώς καί κληρικοί. Ὁ Μακαριώτατος κατά τό κοινωνικόν ἐκφώνησε κατάλληλον τῇ περιστάσει λόγον. Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εὐχήθηκε τά δέοντα ὁ ἔχων τά πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

Τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

 

Λαμπρόν ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἐτελέσθη εἰς τήν Θεσσαλονίκην ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Εὐθυμίου. Τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην ἐτίμησαν ἐν Συλλειτουργίᾳ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Θεσσαλονίκης, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος,ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θείον λόγον, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Φιλάρετος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι ὁ Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ὁ Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ Πέτρας κ. Δαβίδ, ὁ Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, ὁ Λαμποῦσης κ. Χρυσόστομος μετά πλήθους Κληρικῶν καί εὐσεβοῦς λαοῦ.

Δευτέρα, 19η Ἰανουαρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μάρκου τοῦ ἐν Ἐφέσῳ τοῦ Εὐγενικοῦ, πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς τήν Βοστώνην. Εἰς τήν ἱεράν Πανήγυριν Προεξῆρχεν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Βοστώνης κ. Γρηγόριος, Τορόντο κ. Μακάριος, Σιάτλ Ἰγνατίου καί τοῦ νεοχειροτονηθέντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λάνχαμ κ .Χρυσοστόμου .Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁΣεβασμιώτατος κ. Γρηγόριος. Στήν Ἱεράν Πανήγυρη, προσῆλθον πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

 

Τήν Κυριακή μετά τά Φῶτα 12η Ἰανουαρίου πανηγύρισε ἡ Ἱερά νεόδμητος Μονή τοῦ «Νέου Ἰορδάνου» εἰς Κύπρον. Εἰς τήν ἐφετινήν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου. Μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων συνελειτούργησαν ὁ Ἱερομόναχος π. Εἰρήναρχος Κωνσταντίνου (τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου) καί ὁ πρεσβύτερος π. Γεώργιος Καψάλης. Μετά τό τέλος τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ἐγένετο λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ ὁποία κατέληξε εἰς τόν παρακείμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διαρρέοντα ποταμόν. Ἐκεῖ ἐγένετο ἡ κατά τά εἰωθώτα τελετή τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τά ποτάμια ὕδατα. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμπούσης, ὁ καί Καθηγούμενος τῆς Ἰερᾶς Μονῆς, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατον καί τούς λοιπούς παρευρεθέντας κληρικούς καθώς καί τούς πολυπληθεῖς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς γιά τήν ἀθρῶα προσέλευση εἰς τήν λαμπράν ἐορτήν.

 

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Ἀνάλογαι τελεταί Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων ἐγένοντο ἐπίσης καί εἰς τάς λοιπάς Μητροπόλεις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ὑπό τῶν οἰκείων Ἐπισκόπων καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Εἰδικοτερα δέ εἰς τήν συμπρωτεύουσαν Θεσσαλονίκην ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου ἐτέλεσαν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τον Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἐν συνεχείᾳ εἰς την ἐξέδραν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐτέλεσαν τόν Μέγαν Ἁγιασμόν τῶν ὑδάτων μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Μετά ταῦτα σχηματίσθηκε λιτανευτική πομπή προπορευομένης τῆς Φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ δῆμου Θεσσαλονίκης, ἑπομένων τῶν λαβάρων τῶν σημαιῶν, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ και τῶν ἱεροπαίδων, τῶν νέων καί τῶν νεανίδων μέ τάς τοπικάς στολάς. Εἰς τήν λαμπράν λιτανευτικήν πομπήν παρευρέθη πλῆθος λαοῦ.Εἰς τὴν ἐξέδραν ἐπί τῆς ὁδοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου τῆς Νέας Παραλίας ἐτελέσθη ἡ Τελετή τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Εἰς τήν τελετήν παρευρέθησαν τιμητικῶς πολιτικοί καί Δημοτικοί ἄρχοντες, μεταξύ τῶν ὁποίων.  ὁ Περιφεριάρχης Θεσσαλονίκης κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας.

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΝΕΜΕΑΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κορίνθου καί Νεμέας καί συγκεκριμένως εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεμέας τελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου.Τήν τελετήν παρακολούθησαν πλήν τοῦ λαοῦ καί οἱ τοπικές ἀρχές τῆς Νεμέας.

Ἀνάλογαι τελεταί Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων ἐγένοντο εἰς τήν πόλιν τῆς Φλωρίνης, καί εἰς τήν νῆσον τῶν Οἰνουσῶν.

 

 

Μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπειαν ἑωρτάσθησαν καί ἐφέτος τά Ἅγια Θεοφάνεια ἀπό τά πιστά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἐπίκεντρον τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς καί τῆς λαμπρᾶς τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπῆρξεν ὁ ἱερός μητροπολιτικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς, εἰς τόν ὁποῖον τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἀρχιερατικόν συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Παντελεήμωνος, ὡς καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας καί τῆς τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἐσχηματίσθη ἱερά πομπή μέ κατεύθυνσιν τόν κεντρικόν λιμένα Πειραιῶς, καί συγκεκριμένα τήν Πύλη Ε1, παρά τήν ὁποίαν ἐτελέσθη ἡ παραδοσιακή κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλλασαν. Εἰς τήν χορείαν τῶν συλλειτουργησάντων ἀρχιερέων προσετέθησαν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Κυκλάδων κ. Σάββας, πλεῖστοι κληρικοί καί μοναχοί, οἱ ὁποῖοι καί ἡγήθησαν τῆς ἱερᾶς πομπῆς. Ἰδιαιτέραν μεγαλοπρέπειαν προσέδωσαν εἰς τήν ὅλην τελετήν τά μέλη τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριάς» τά ὁποῖα ἐπαιάνισαν χαρμοσύνως, τά μέλη παραδοσιακῶν συλλόγων βασταζόντων τήν ἱεράν Εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, τά ἱερά λάβαρα, τίς σημαῖες, τά ἑξαπτέρυγα, ἀλλά καί τό πλῆθος τῶν πιστῶν τό ὁποῖον ἔδωσε τό ὁμολογιακό παρόν εἰς τό κάλεσμα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἰς τόν παραθαλάσσιον χῶρον, ἔνθα ἐγένετο ἡ κατάδυσις τοῦ Σταυροῦ, ὁ Μακαριώτατος ἐξεφώνησε τόν κατάλληλον διά τήν ἑορτήν πανηγυρικόν λόγον.Ἐπίσης τά παρακείμενα πλοία ἐσύριζον. Ἡ ἱερά ὁμήγυρις τῶν πιστῶν μέ τήν αὐτήν τάξιν ἐπέστρεψεν εἰς τόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἔνθα καί ἐγένετο ἡ Ἀπόλυσις καί ἡ διανομή τῶν εὐλογιῶν.

Τήν Κυριακή μετά τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως εἰς τον Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Γρηγόριος χειροτόνησε τόν αἰδεσιμώτατο π. Ἰωάννη Κόπλαντ γιά τήν ἀποστολή μας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Ὀκλαχόμα.

Στιγμές ἀνεκλαλήτου χαρᾶς καί εὐφροσύνης ἔζησε τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἐπί τῇ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίᾳ τοῦ ἐπί είκοσαετία διατελέσαντος ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας Γοργοεπηκόου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης ἀδελφοῦ Παῦλου Ἀλιατίδη. Τήν εἰς διάκονον καί πρεσβύτερον χειροτονία ἐτέλεσε ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου τήν Παρασκευή καί τό Σάββατο μετά τά Χριστούγεννα εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό. Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, ὁ καί πνευματικός αὐτοῦ πατήρ, ὁ ὁποῖος καί προσεφώνησε τόν νεοχειροτονηθέντα. Στήν θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν πολλοί κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καθώς καί πλῆθος εὐλαβοῦς λαοῦ, ποῦ μέ τήν ὁλόθυμη παρουσία του ἔδειξε τά αἰσθήματα ἀγάπης καί ἐκτίμησης πρός τόν νέο Πρεσβύτερο.

                                               

 

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ Δεσποτική ἑορτῇ τῆς Γεννήσεως τοῦ  Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή εἰς τήν Βοστώνην. Τήν Πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀχιμανδρίτης π. Ἰσαάκ, καί ὁ Διάκονος π. Ὀτάρι, ἐνῶ στήν ἱερά πανήγυρη ἔψαλλαν οἱ μοναχές τῆς Μονῆς.

 Τμῆμα πέτρας ἀπό τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

 

 

 

 

  Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ Δεσποτική ἑορτῇ τῆς Γεννήσεως τοῦ  Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός στήν Θεσσαλονίκην. Πρός τοῦτο ἐτελέσθη Ἀγρυπνία εἰς τήν ὁποίαν ἐλειτούργησαν οἱ ἐφημέριοι τοῦ ἱεροῦ ναοῦ  Ὁσιολογιώτατος π. Χριστόδουλος Κύρτζαλης, καί ὁ αἰδεσιμώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Πιπέκης. Εἰς τήν Ἱεράν Ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς Γεννήσεως προσῆλθαν πλῆθος πιστῶν καθώς ἐπίσης στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τά παιδία τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἔψαλαν τά χριστουγεννιάτικα κάλαντα εἰς τούς ἱερεῖς καί τό ἐκκλησίασμα.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ πανδήμῳ ἑορτῇ καί μνήμῃ τοῦ Ἁγίου πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τῆς ἐν Κύπρῳ τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε καί ἐφέτος ὁ ἱστορικός Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας, καθέδρα τοῦ πολιοῦ καί κεκμηκῶτος τῇ ἡλικίᾳ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου. Πρός τοῦτο, ἀφ’ ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, ἐψάλη ὁ τῆς τοῦ Ἁγίου ἑορτῆς Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, πλαισιουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας, ἐπραγματοποιήθη κατά τήν ἰσχύουσαν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐν συναιχείᾳ συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, καί Καισαρείας κ. Τιμοθέου ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν. Κατάλληλον ἐπί τῇ ἑορτῇ θεῖον λόγον ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος μέ ἐπίκαιρον θέμα ΄΄Ποία εἶναι ἡ ἀληθινή συνοδοιπορία μέ τόν Χριστό τήν ὁποίαν εἶχον ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί ἐξαιρετικά ὁ τιμώμενος Ἅγιος Σπυρίδων ὁ Θαυματουργός΄΄. Ἀκολούθως πραγματοποιήθη ἱερά λιτάνευσις τῆς πανσέπτου εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, ἥτις ἐσήμανε καί τήν λῆξιν τοῦ κύκλου τῶν ἐπί τῇ πανηγύρει ἱεροπραξιῶν. Σημειωθήτω ὅτι ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τυγχάνει ἐκ τῶν παλαιοτέρων καί ἱστορικοτέρων τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος, καθόσον ὑπῆρξεν τό λατρευτικόν κέντρον τοῦ πολυπαθοῦς παραρτήματος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Φθιώτιδος καί ἐγνώρισε μαζί μέ τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό εὐάριθμον ποίμνιόν του ὅλας τάς ταλαιπωρείας καί τάς φρικαλέας διώξεις (σφραγίσεις - ἀστυνομικούς περιορισμούς), ταυτόχρονα ὅμως προσέφερε μεγάλας παρηγορίας καί ἐλπίδας εἰς τό χειμαζόμενον ποίμνιον μέ τά θαυμαστά γεγονότα καί τά Θεοσημεῖα τά ὁποῖα διαδραματήσθησαν ἐντός καί ἐκτός αὐτοῦ καί τά ὁποῖα διηγοῦνται μέχρι καί τήν σήμερον ὅχι μόνον τά γηραιά στελέχη τῆς ἐνορίας ἀλλά ἀκόμη καί κάτοικοι τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας, φωτογραφία 1950 εως 1960. ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΑΝ ΑΝΕΥ ΙΕΡΕΩΣ!!!!!!!

Μεταξύ ἄλλων διακρίνονται ἐνορίτες τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, καί στήν σειρά τῶν μικρῶν παιδιῶν πρῶτος ἐκ δεξιῶν ὁ νῦν ἱερομόναχος π. Γαβριήλ ὁ Κατουνακιώτης Γέροντας τοῦ Κελλίου ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, ὁ ἀδελφός του κατά σάρκα ἱερομόναχος π. Σπυρίδων στόν Ἅγιο Βασίλειο στό Κελλί τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί ὁ π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας.

ΟΜΟΡΦΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας του 1960 στό Παράρτημα τουῦ Ἱερου Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας. Μετά τήν Πανήγυριν του Ἁγίου εἰς τόν περίβολον τοῦ ναοῦ διακρίνεται ὁ τότε Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Αὐξέντιος καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν τῶν ΓΟΧ, ἐκ δεξιῶν τοῦ, ὁ τότε Ἀρχιμανδρίτης καί ἐφημέριος τοῦ ναοῦ καί νῦν Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος Χανιώτης, ὁ π. Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, ὁ π. Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, ὁ λόγιος Μοναχός π. Μάρκος Χανιώτης κ. λπ ἱερεῖς καί μοναχοί.

 

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ πανηγύρισεν ὁ Καθεδρικός Ἱερός Ναός εἰς Τορόντο Καναδᾶ. Εἰς τήν λαμπρᾶ Πανήγυρην ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας, οἱ Πανοσιολογιώτατοι ἱερομόναχοι π. Ἰσαάκ καί π. Ἰωάννης καί οἱ διάκονοι π. Γεώγριος καί π. Σέργιος.

Φωτοφραφικά στιγμυότυπα ἀπό τήν πανηγυρική ἑόρτια τράπεζα εἰς αἰθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

 Παρασκευή 6η Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ ἐτησίῳ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισεν ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ παρά τήν Καλαμαριάν Θεσσαλονίκης. Εἰς τόν ὡς ἄνω ἱερόν ναόν μετέβη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν γυναικείαν Μονήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, παρά τό Κανδήλιον Μεγάρων Ἀττικῆς, κτίτωρ τῆς ὁποίας τυγχάνει ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης π. Νεόφυτος Γεωργίουμ, ἐτελέσθη ἱερά πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Νικολάου Χανιωτάκη. Εἰς τήν πανήγυριν τῆς μονῆς προσῆλθον πλῆθος πιστῶν τοὺς ὁποίους ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Νεοφύτη μοναχή καί ἡ ἱερά ἀδελφότητα παρέθεσαν κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας πλουσιοπάροχα μοναστηριακά κεράσματα.

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ εἰς τόν ὁμώνυμον ἱερόν ναόν παρά τήν Κοιλάδα Κοζάνης. Τάς ὅλας λατρευτικάς ἐκδηλώσεις ἐτέλεσε ὁ π. Χαράλαμπος συμπαραστατούμενος ὑπό εὐάριθμον πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί τό γυναικεῑον ἱερό ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Κερατέα Ἀττικῆς, τοῦ ὁποίου Καθηγουμένη χρηματίζει ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Μῆνα μοναχή.

 

 

Παρασκευή 6η Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ ἐτησίῳ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ, ἧγεν τήν κατ’ ἔτος αὐτῆς πανήγυριν, ἡ σεμνηνομένη εἰς τήν τοῦ αὐτοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου χάριν καί ὄνομα Ἱερά γυναικεία Μονή εἰς Σέρρες (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης), τῆς ὁποίας Καθηγουμένη τυγχάνει ἡ Ὁσιωτάτη γερόντισσα Εὐθυμία μοναχή. Ὡς ἐκ τούτου, ἐτελέσθη κατά τό ἔθος ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου ἡμῶν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου.

Τήν πρωΐαν καί ἀφοῦ τό πρῶτον ἐψάλη ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, ὁ εἰς αὐτόν χοροστατών σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας προέστη εἰς τήν τέλεσιν τῆς Ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας (ὁ ὁποῖος - ὡς ἐν κατακλείδι τῆς Λειτουργίας - ἀνέπτυξεν λόγον πανηγυρικοῦ καί ἐπικαίρου ὡσαύτως χαρακτῆρος), πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί τοῦ Πανοσιολογιωτάτου ἱερομονάχου π. Ἰωάσαφ. Ἐπί τῇ λαμπρᾷ πανηγύρῃ τῆς ἱερᾶς μονῆς προσῆλθον πλῆθος πιστῶν διά νά προσκυνήσουν τμῆμα τοῦ Ἁγίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ.

  Τήν Κυριακήν 30 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐτελέσθη ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σιάτλ κ. Ἰγνατίου εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς Σιάτλ Ἀμερικῆς ὑπό τῆς ἱεραρχείας ἐν Β. Ἀμερικῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας , προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Γρηγορίου, συνιερουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μακαρίου, καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου. Εἰς τήν Πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν καί τήν κατ’ αὐτήν χειροτονίαν ἔλαβαν μέρος μέρος πλῆστοι κληρικοί ὅλων τῶν βαθμίδων ἀπό ὁλόκληρον τήν Ἀμερικήν καί τόν Καναδᾶ καθῶς καί πλήθος κόσμου.

Ἡ Σύναξις τῶν Κληρικῶν τῆς Β. Ἀμερικῆς εἰς τήν ὁποῖαν ἡ Ἐπαρχιακή Σύνοδος ἀνακοίνωσε τήν ἐκλογή δύο ἀρχιερέων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Σιάτλ κ. Ἰγνατίου καί Λάνχαμ κ. Χρυσοστόμου.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου Βοστώνης.

Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἄννης Βοστώνης.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑώρτασε τήν ἐτήσιον αὐτοῦ πανήγυριν, ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς Λαμίαν. Εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν ναόν  μετέβη, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος, χοροστάτησε καί προέστη εἰς τόν ἀφ΄ ἑσπέρας τελεσθέντα πανηγυρικόν Ἐσπερινόν καί τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀρτοκλασίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ    τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί  τοῦ πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς, Ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Κουκούλη, καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Φθιώτιδος. Μετά τό πέρας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ παρετέθη ἑόρτιος πανηγυρική τράπεζα εἰς τούς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς. Τό πρωΐ τῆς φερωνύμου ἡμέρας, ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου ὅστις καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον τῇ συμμετοχ τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου. Τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου πανηγύρισεν ὁμώνυμος ἱερός καθεδρικός ναός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς και Νήσων κ. Παντελεήμονος εἰς τον Πειραιᾶ. Ἀφ᾿ Ἑσπέρας ἐτελέσθει ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός .Τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Πειραιῶς κ. Παντελεήμονος καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Τόν πανηγυρικόν λόγον  ἐξεφώνησε  ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε λιτανευτική πομπή ὑπό τούς ἤχους τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ ὁρφανοτροφείου θηλέων΄΄ Ἅγία Τριάς΄΄ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου, ἀλλά καί ἀπό τήν Ποντιακή νεολαία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπό τόν αἰδεσιμώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἠλία Ἀτματσίδη.

 

Παρασκευή 14η Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, πανηγύρισε τό ὁμώνυμο Ἱερό Παρρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου, παρά τoύς Ἁγίους Θεοδώρους Κορινθίας, εἰς τό ὁποῖο τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π. Ἰγνάτιου καί Στεφάνου καί τοῦ ἱεροδιακόνου Χερουβείμ.

 

Τήν Κυριακή 9η Νοέμβριου πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στό Σιάτλ, Ουάσιγκτον. Στήν θεία Λειτουγία προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν ἱερέων π. Νικήτα Παλάσση, π. Ἰγνατίου Ponomarchuk, και π Ἀντωνίου Gunin καί τῶν διακόνων π. Ἰακώβου καί π. Ἀναστασίου.

.

Τήν 13η Νοεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐπανηγύρισεν, ὁ νεόδμητος Ναός τοῦ Ἁγίου, εἰς τήν Φλώριναν. Ὅθεν τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς μετέβῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ἵνα προεξάρχη εἰς τόν πανηγυρικήν θεία Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτων ἀρχιμανδριτῶν, π. Χρυσοστόμου καί π. Ἀββακούμ.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἰς τήν Περαίαν Θεσσαλονίκης, μετόχιον, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Δευτέρα, 11η Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά την Πυλαίαν Θεσσαλονίκης, ὅπου ἀφ’ἑσπέρας μετέβη ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, διά νά προεξάρχῃ εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν. Τόν Παναγιώτατον Μητροπολίτην πλαισίωσαν, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος καθώς καί ὁ τοπικός Ἱερός Κλήρος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε Δυσαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κ. Εὐθυμίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλαστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς, κ. Μακαρίου. Στήν Ἱεράν Πανήγυρη, προσῆλθον πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ ἐλλογιμότατος Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς διακονίαν ἐκκλησιαστικήν τόν ἀδελφό Σπυρίδωνα, ἐνορίτη τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ.

Τό Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος στήν Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν, Ἡράκλειου Νεμέας  προέβει εἰς Διάκονο χειροτονία τοῦ μοναχοῦ  Χερουβείμ  ἀπό τήν Κατερίνη Πιερίας . Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Ἱεροδιακόνου πραγματοποιήθηκε ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος.Ὅλοι  ἐπευφήμησαν τόν νέο κληρικό Ἄξιος. 

 

Τό Σάββατο 8 Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαχῶν, πανηγύρισε ὁ τιμώμενος εἰς τήν αὐτῶν χάριν ἱερός ναός παρά τό Ν.Πετρίτσι Σερρῶν. Εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν ναόν μετέβη τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Πανοσιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν π. Ἀββακούμ καί π. Σπυρίδωνος. Τόν Ἱερόν Ναόν κατέκλισεν πλῆθος πιστῶν.

 

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις