Κυριακή 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῆς Ὁσίας εἰς τήν νήσον Πάρον ὁποῖος εὑρίσκετε ἐντός τῶν Κατασκηνωτικῶν Ἐγκαταστάσεων τοῦ Ὀρφανοτροφείου « Ἁγία Τριάς » Ἰλίου Ἀττικῆς. Εἰς ὅλας τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ πολιοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου.

Κυριακή 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῆς Ὁσίας Καμινίων Πειραιῶς, ἔνθα προσῆλθον εἰς τον Μέγαν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος ὅστις ἐχοροστάτησε ἐν αὐτῷ ὡς καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Κατά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐλίτανεύθη ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Ὁσίας εἰς τους πέριξ τοῦ ναοῦ δρόμους, τῇ συνοδείᾳ τῶν ἁγιωτάτων ἀρχιερέων, τοῦ ἱεροῦ κλήρου ὡς καί τῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν οἱ ὁποῖοι ἦλθον εἰς τήν χάριν τῆς Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καί τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον.

Δευτέρα 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας καί Θεοφόρου μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς μονῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου, ἑώρτασε τήν ἐτήσιον αὐτοῦ Πανήγυριν ὁ ὁμώνυμος καθεδρικός ἱερός ναός τῆς Θεσσαλονίκης. Πρός τοῦτο, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, συμπροσευχομένων, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Φιλαρέτου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπίσκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου Πέτρας κ. Δαβίδ, Ρωγών κ. Δωροθέου καί Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου ὡς καί πλειάδος ἱερέων.

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβεν χώραν ἡ μεγαλειώδης λιτάνευσις τῆς λαμπρᾶς καί περίτεχνης χρυσοποικίλτου Ἱερᾶς Λάρνακος τοῦ παντίμου λειψάνου καί τῆς εἰκόνος τῆς θαυματουργοῦ Ὁσίας, προπορευομένης τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Νεαπόλεως - Συκεῶν, τῇ συμετοχῆ τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου καί πλήθους πιστῶν πού εὐλαβοῦνται ἰδιαιτέρως την μνήμῃ τῆς Μεγάλης Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκοπου ὅστις καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν ὡς ἄνω ἀρχιερέων.

 

Ἡ λαμπρά καί περίτεχνη λάρνακα μέ τό πάντιμο λείψανο τῆς Ὁσίας

 

 

 

 

 

 

 

Κυριακή 27 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱεός Ναός εἰς την Θεσσαλονίκην. Εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν χοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Φιλαρέτου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὡς καί πλειάδος κληρικῶν. Τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας και εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Φιλάρετος.

Ὡσαύτως ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ μνήμῃ τοῦ ἰαματικοῦ Ἁγίου εἰς τήν ὁμώνυμην ἱεράν μονήν ἐν Πάτραις. Εἰς την ἐν λόγῳ μονήν, μετέβη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, διά να προεξάρχη τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων καί νά ἀπευθύνῃ ἐπίκαιρον πνευματικόν λόγον πρός τούς προσελθόντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς.

Ἅγίος Παντελεήμων Πάτρας.

         Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μυροφόρου καί Ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, ἑώρτασεν τά αὐτῆς ὀνομαστήρια ἡ ὁσιωτάτη γερόντισσα Μαρία Μαγδαληνή τῆς ἱερᾶς γυναικείας μονῆς Παναγίας Ἱεροσολυμητίσσης Κλημεντίου Κορινθίας. Ὅθεν ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τήν ὡς ἄνω ἱεράν μονήν διά νά ἐπίτελέσῃ τήν ἀναίμακτον θείαν Λειτουργίαν καί νά ἐπευλογήσῃ τήν Γερόντισσαν ὡς καί τό κοπιαστικόν ἔργον πού ἀνέλαβεν αὐτή καί ἡ ἱερά ἀδελφότης μέ τήν ἐκ βάθρων ἀνέγερσιν τῆς μονῆς. Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Χρυσόστομος καί οἱ αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Στέφανος καί Τιμόθεος.

 

Τήν Κυριακή 20 Ἰουλίου, ἑορτή  τοῦ Προφήτου Ἠλιού πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου εἰς Μινεσότα Ἀμερικῆς. Εἰς την ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἀνδρέου.

 

 

 

Πέμπτην 17 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μαρίνης τῆς Μεγαλομάρτυρος ἑώρτασεν τήν πανήγυρίν του ὁ τιμώμενος εἰς τό ὄνομα τῆς ἐν λόγῳ Ἀθληφόρου ἱερός ναός, παρά τον Κορυδαλλόν. Συμφώνως μέ τήν τάξιν τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων, ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος, τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας κ. Μακαρίου, ὅστις ἡγήθη καί τῆς ἐν συναιχείᾳ πραγματοποιηθείσης ἱερᾶς λιτανεύσεως τῆς πανσέπτου εἰκόνος τῆς ἑορταζούσης Ἁγίας, εἰς τόν πέριξ τοῦ ναοῦ χῶρον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί Κυκλάδων κ. Σάββα καθώς καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλῆρου καί πλήθους εὐσεβοῦς λαοῦ. Τήν πρωΐαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, καί ἀφοῦ ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ὁ Μακαριώτατος μαζί μέ τους ἁγίους ἀρχιερεῖς Θεσσαλονίκης, Ἀνδρούσης καί Κυκλάδων, ἐτέλεσαν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος.

Μετά πάσης Ἐκκλησιαστικῆς μεγαλοπρεπείας ἐτελέσθησαν τά ἐγκαίνια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Νέου Ἰορδάνου» παρά τήν Ποταμιοῦς τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ  τῆς Κύπρου. Τά ἐγκαίνια ἐτέλεσεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος τήν Κυριακήν 14Ἰουνίου 2015, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ Κύπρου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Παντελεήμωνος καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Καθηγουμένου καί Κτήτωρος τῆς ἐγκαινιασθείσης Ἱερᾶς Μονῆς. Μετά τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων συνελειτούργησαν ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Εἰρήναρχος καί οἱ ἐξ Ἑλλάδος προσελθόντες αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Δημήτριος καί Χαράλαμπος. Τά ἱερά ἐγκαίνια πλαισίωσαν πλῆθος Γνησίων Ὀρθοδόξων τῆς μεγαλονήσου καθώς καί κλιμάκιον πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Ὁ Κύριος εὐλόγησεν πλουσίως τόν ἱεραποστολικόν ἀγρόν τῆς ἁγιοτόκου Κύπρου, ὥστε ὁσημέραι προστίθεται πλῆθος πιστῶν εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν, ἐπιστρέφοντες ἐκ τῆς καινοτομίας τοῦ νέου ἡμερολογίου καί τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί διά τοῦτο ἐπάναγκες εἶναι ἡ πρόληψις διά τήν ἀνέγερσιν νέων ἱερῶν Ναῶν καί ἱεραποστολικῶν κέντρων. Πρό μηνῶν προσετέθη εἰς τόν κατάλογον τῶν ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν τῆς μεγαλονήσου ὁ ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Θέκλης ἐν Λάρνακι καί ἤδη ἐτέθη ὑπ’ ὄψιν τῶν ἁγίων ἀρχιερέων πρότασις διά τήν ἀνέγερσιν ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ εἰς τήν πόλιν τῆς Πάφου, εἰς τήν ὁποίαν ἐγκαταβιοῦν εὐάριθμοι ὁμογενεῖς Πόντιοι καί οἱ ὁποῖοι διακαῶς ἐπιθυμοῦν τήν παραμονήν των εἰς τήν Παραδοσιακήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Πατρίου ἑορτολογίου. Ἐκφράζομεν καί ἡμεῖς ἀπό τό ταπεινό τοῦτο βῆμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας διάπυρον τήν εὐχήν ὅπως συντόμως οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν μεταβοῦν καί αὔθις εἰς τήν μεγαλόνησον Κύπρον, προκειμένου νά προσθέσουν νέους Ναούς καί πλήρωμα εἰς τήν ἀγωνιζομένην παρεμβολήν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων.

Φωτογραφίες ἀπό τήν ἐπίσκεψη στά προσκυνήματα τῆς Κύπρου.

Τὴν 9ην Ἰουλίου, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας, ἑώρτασε μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος. Κατὰ τὴν παραμονὴν τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας ἀρχιερατικὸς ἑσπερινὸς μετὰ τῆς λιτῆς τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεμέας, ἔνθα προσῆλθεν καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος διὰ νὰ εὐχηθῇ εἰς τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην.  Τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ ἀκολούθως ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.  Μακαρίου.  Εὐγενῶς προσῆλθων καὶ ἐτίμησαν ὡσαύτως τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Παγκρατίου καὶ τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ.  Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρούσης κ.  Καλλίστρατος,  ὁ ἱερὸς Κλῆρος τόσον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὅσον καὶ ἐκ τοῦ μακρόθεον, ὡς καὶ πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν.

 

 

 

 

Τήν Κυριακή 30η Ἰουνίου τελέσθηκε ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, στήν ὁμώνυμη Ἱερά Σκήτη εἰς Maine Ἀμερικῆς. Στήν ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσαάκ πλαισιούμενος ὑπό τοῦ αἰδεσιμοτάτου π. Δημητρίου. ἐνῶ παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τό Ἱερό ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος.

 

 

Σάββατον 5 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, ἐπανηγύρισεν ἡ ἐν Μεγάροις ὁμώνυμος Ἱερά Μονή, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ διετέλεσεν ὁ μακαριστός Μητοπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κυρός Γερόντιος. Εἰς τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἔλαβεν μέρος εἰς τό περικαλλές Καθολικόν τῆς μονῆς, παρέστη ὡς προεξάρχων ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί Κυκλάδων κ. Σάββα ὁ ὁποῖος ἐκήρυξεν καί τόν θείον λόγον.

 

 

Πέμπτην 3η Ἰουλίου. Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ τοῦ ἐκ Νοτενῶν ἑωρτάσθη καί ἐφέτος εἰς τόν ὁμώνυμον ἱερόν ναόν τῆς ἀνδρώας μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος παρά τόν Λυκοχορόν Πατρών. Ὅθεν τήν κυριώνυμον ἡμέραν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος μετέβη ὁμοῦ μετά τοῦ Θεοφιλεστάστου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου εἰς τήν ἐν λόγῳ ἱεράν μονήν διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων λατρευτικῶν καί ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ὡσαύτως δέ διά νά εὐχηθῇ καί εἰς τόν πανογιολογιώτατον Καθηγούμενον, Ἀρχιμανδρίτην Ἰωακείμ τά δέοντα, ὅστις ἧγεν τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ.

 

Τήν Τετάρτη 2 Ἰουλίου τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βοστώνης ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος προήγαγεν εἰς τόν βαθμόν τοῦ διακόνου τόν εὐλαβέστατον ἀδελφόν Ἰωάννην Copeland. Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος, ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσαάκ ὁ καί καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί πατέρες αύτῆς.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί ἰαματικῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς Ποταμιά Θάσου. Διά τάς πανηγυρικάς ἐκδηλώσεις μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὅστις ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ἀφ’ ἑσπέρας Μέγαν Ἑσπερινόν καί ἡγήθη τῆς μετ’ αὐτόν λαμπρᾶς λιτανεύσεως τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων εἰς τόν πέριξ τοῦ ναοῦ χῶρον. Τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς ἐγένετο ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Εὐθυμίου πλαισιουμένου ὑπό τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π. Ἀθανασίου Καραγιαννίδη ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, τοῦ π. Γεωργίου Καψάλη καί τοῦ π. Χαραλάμπους Καβάζη καθώς ἐπισης πλῆθους εὐλαβῶν πιστῶν.

Ὡσαύτως, ἑώρτασεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων παρά τόν Ἅγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδος Φθιώτιδος, εἰς τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις τοῦ ὁποίου ἔλαβαν μέρος ὁ τοπικός ἱερός κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ.

 

Τήν Δευτέρα 31 Ἰουνίου, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, πανηγύρισεν ὁ ἱερός καθεδρικός ναός τῶν Ἀθηνῶν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τοῦ δήμου Δάφνης τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῶν σεπτῶν Ἀποστόλων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα, Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί πλειάδος ἱερέων τῆς ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς. Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τῆς ἁγίας εἰκόνος συνόδευσαν παίδες ἐνδεδημένοι παραδοσιακάς ἐνδυμασίας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, ὅστις καί ἐξεφώνησε τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας πανηγυρικόν λόγον.

 

 

Σάββατον 21ήν Ἰουνίου. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου παρά τό Μεσημέριον Χαλκιδικῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος προήγαγεν εἰς τόν βαθμόν τοῦ πρεσβυτέρου τόν εὐλαβέστατον διάκονον π. Χαράλαμπον. Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος, οἱ πανοσιολογιώτατοι ἀρχιμανδρίται π. Ζωσιμᾶς , π. Σωφρόνιος, π. Ἀββακούμ καί ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτερος π. Σαμουήλ.

 

Τήν Πέμπτη 20ή Ἰουνίου, ἐπί τοῖς θαυμασίοις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπωνομαζομένης Ὁδηγητρίας , ἑώρτασεν ἡ ἱερά ἀδελφότητα ὑπό τήν πολυσέβαστην Γερόντισσαν Μαρκέλλαν εἰς Μανωλάδα Πατρῶν. Ὅθεν κατά τήν κυριώνυμον ἡμέραν ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τήν ἀκμάζουσαν ἱεράν μονήν καί προεξῆρχεν τῆς θείας Λειτουργίας, κηρύξας ἄμα καί τόν θεῖον λόγον, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωακείμ Εὐαγγελάτου καί τοῦ Ἱερομονάχου π. Νήφωνος.

 

 

Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ νέου Ἐλεήμονος πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερὸς κοιμητηριακὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν ἱερὰν ἀνδρώαν μονὴν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, ὅπου καὶ φυλάσσεται καὶ τίθεται εἰς προσκύνησιν τὸ χαριτόβρυτον ἱερὸν αὐτοῦ λείψανον. Ἡ θεία Λειτουργία ἐπιτελέσθει ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἐνῶ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὀ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος (ὅστις καὶ ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον κατὰ τὴν ὥραν τοῦ κοινωνικοῦ), ὁ Σεβασμιώτατος οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὁ Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος τῆς ἱερᾶς μονῆς, Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ὡς καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.

Ag Ioannis N Eleimon 4

Ag Ioannis N Eleimon 1

Ag Ioannis N Eleimon 2

Ag Ioannis N Eleimon 3

 

Τήν Κυριακήν Γ΄ Ματθαίου, σύναξιν ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτωρος Ἄννης τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ἄθω ἐν ἀσκήσει καί ἀθλήσει διαλαμψάντων Ὁσίων Πατέρων. Κατ’αὐτήν ἡ Ἱερά γυναικεία μοναστική ἀδελφότης τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου παρά τά Μέγαρα Ἀττικῆς ἐπιτελεῖ πανήγυριν, καθιερωθεῖσα ὑπό τοῦ κτήτωρος αὐτῆς μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κ. Γεροντίου. Ὅθεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος μετέβη εἰς τήν ἐν λόγῳ ἱεράν μονήν τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας καί προεξῆρχεν τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας τῇ συμμετοχῇ τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Κουκούλη, ἄγωντος καί τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, ὠς καί τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου Ντάντου. Μετά το πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος ἐτἐλεσε ἐπιμνημόσυνον δέησιν ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Γεροντίου εὐχηθείς αὐτῷ αἰωνίαν ἀνάπαυσιν, εἰς δέ τήν μοναστικήν ἀδελφότητα καί τούς συμμετέχωντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς τήν ἄνωθεν βοήθειαν καί τήν συναντίληψιν καί εὐχήν τοῦ μακαριστοῦ καί ἀγωνιστοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀοιδίμου Ἱεράρχου.

Τήν Πέμπτην 5 Ἰουνίου. ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Δωροθέου ἘπισκόπουΤύρου ἦγεν τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος. Εἰς τήν ἱεράν μονήν τῆς Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων προσῆλθον τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς καὶ συνελειτούργησαν μετὰ τοῦ ἑορτάζοντος Θεοφιλεστάτου ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος, Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμων, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος Κυκλάδων κ. Σάββας καθὼς καὶ ὁ ἱερὸς κλῆρος. Κλήρος καί λαός εὐχήθησαν ἐνθέρμως εἰς τὸν Θεοφιλέστατον ὅπως ὁ ἑορτάζων ἅγιος Δωρόθεος σταθῇ φάρος καὶ ὁδηγὸς εἰς τὴν πολυεύθυνον πορείαν του ὡς ἐπισκόπου καὶ ποιμένος τῶν λογικῶν προβάτων τῆς Ἐκκλησίας.

 

Τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακὴν (31η Μαΐου καὶ 1η Ἰουνίου), εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τορόντο, προήχθει εἰς τὸν πρῶτον καὶ δεύτερον βαθμὸν τῆς Ἱεροσύνης ἀντιστοίχως ὁ ὁσιώτατος Μοναχὸς τῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βοστώνης, π. Ἰωάννης Καρατσόλιας. Τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Ἱεροσύνης προέστη ὁ Σεβασμιώτατος ἐπιχώριος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος, ἐνῶ τὴν Κυριακὴν ἐγένετο πολυαρχιερατικὸν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων -πλὴν τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου- τῶν θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου, Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καὶ Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, καθὼς καὶ τοῦ πανοσιολογιωτάτου καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφώσεως Βοστώνης π. Ἰσαάκ, τοῦ ἱερομονάχου π. Χρυσοστόμου (ἐκ Μέρυλαντ/Οὐάσινγκτον) καὶ τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου.

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν

 

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίαν

tor 4

tor 6

tor 7

tor 8

tor 9

tor 10

tor 11

tor 13

Τήν Τετάρτην 21η Μαΐου, ἑορτή τῶν θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος τῶν ἁγίων ἱερός ναός εἰς τόν συνοικισμόν Εὐρυτάνων Λαμίας. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά τῆς Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, προεξάρχοντος τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ π. Γεροντίου Κουκούλη, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Πέτρου Γκόλφη.

 

Μέσα σέ κλίμα κατάνυξης καί μέ κάθε ἱεροπρέπεια, τελέσθηκαν τήν Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων (1η τοῦ μηνός Ἰουνίου) τά Θυρανοίξια τοῦ νεόδμητου ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Πρωτομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Θέκλης ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, εἰς τήν πόλιν τῆς Λάρνακος τῆς ἁγιοτόκου τῆς καί μαρτυρικῆς νήσου Κύπρου.

Πρός τοῦτο, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἐψάλη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, πλαισιουμένου ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Εἰρηνάρχου Κωνσταντίνου. Τήν δέ πρωΐαν πραγματοποιήθη κατά τήν ἰσχύουσαν τάξιν ἡ τελετή τῶν θυρανοιξίων καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσθη ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου ὅστις καί ἐκήρυξε κατάλληλον ἐπί τῇ ἑορτῇ θεῖον λόγον.

Ὁ Ἱερός ἐνοριακός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, βρίσκεται στήν Πομόνα Καλλιφόρνιας. Τήν ἁγιογράφιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀνέλαβαν οἱ μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Βοστώνης Ἀμερικῆς.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφίες τοῦ Ιερού Ναού.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου (Τρίτη, 27η Μαΐου) εἰς τήν  ἱεράν γυναικείαν μονήν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τορόντο Καναδᾶ, κατά τήν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς Τορόντο κ. Μακάριος, Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος καί Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας .

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio