Τήν Δευτέρα 31 Ἰουνίου, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, πανηγύρισεν ὁ ἱερός καθεδρικός ναός τῶν Ἀθηνῶν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τοῦ δήμου Δάφνης τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῶν σεπτῶν Ἀποστόλων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα, Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί πλειάδος ἱερέων τῆς ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς. Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τῆς ἁγίας εἰκόνος συνόδευσαν παίδες ἐνδεδημένοι παραδοσιακάς ἐνδυμασίας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, ὅστις καί ἐξεφώνησε τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας πανηγυρικόν λόγον.

 

 

Σάββατον 21ήν Ἰουνίου. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου παρά τό Μεσημέριον Χαλκιδικῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος προήγαγεν εἰς τόν βαθμόν τοῦ πρεσβυτέρου τόν εὐλαβέστατον διάκονον π. Χαράλαμπον. Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος, οἱ πανοσιολογιώτατοι ἀρχιμανδρίται π. Ζωσιμᾶς , π. Σωφρόνιος, π. Ἀββακούμ καί ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτερος π. Σαμουήλ.

 

Τήν Πέμπτη 20ή Ἰουνίου, ἐπί τοῖς θαυμασίοις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπωνομαζομένης Ὁδηγητρίας , ἑώρτασεν ἡ ἱερά ἀδελφότητα ὑπό τήν πολυσέβαστην Γερόντισσαν Μαρκέλλαν εἰς Μανωλάδα Πατρῶν. Ὅθεν κατά τήν κυριώνυμον ἡμέραν ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τήν ἀκμάζουσαν ἱεράν μονήν καί προεξῆρχεν τῆς θείας Λειτουργίας, κηρύξας ἄμα καί τόν θεῖον λόγον, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωακείμ Εὐαγγελάτου καί τοῦ Ἱερομονάχου π. Νήφωνος.

 

 

Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ νέου Ἐλεήμονος πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερὸς κοιμητηριακὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν ἱερὰν ἀνδρώαν μονὴν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, ὅπου καὶ φυλάσσεται καὶ τίθεται εἰς προσκύνησιν τὸ χαριτόβρυτον ἱερὸν αὐτοῦ λείψανον. Ἡ θεία Λειτουργία ἐπιτελέσθει ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἐνῶ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὀ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος (ὅστις καὶ ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον κατὰ τὴν ὥραν τοῦ κοινωνικοῦ), ὁ Σεβασμιώτατος οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὁ Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος τῆς ἱερᾶς μονῆς, Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ὡς καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.

Ag Ioannis N Eleimon 4

Ag Ioannis N Eleimon 1

Ag Ioannis N Eleimon 2

Ag Ioannis N Eleimon 3

 

Τήν Κυριακήν Γ΄ Ματθαίου, σύναξιν ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτωρος Ἄννης τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ἄθω ἐν ἀσκήσει καί ἀθλήσει διαλαμψάντων Ὁσίων Πατέρων. Κατ’αὐτήν ἡ Ἱερά γυναικεία μοναστική ἀδελφότης τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου παρά τά Μέγαρα Ἀττικῆς ἐπιτελεῖ πανήγυριν, καθιερωθεῖσα ὑπό τοῦ κτήτωρος αὐτῆς μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κ. Γεροντίου. Ὅθεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος μετέβη εἰς τήν ἐν λόγῳ ἱεράν μονήν τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας καί προεξῆρχεν τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας τῇ συμμετοχῇ τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Κουκούλη, ἄγωντος καί τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, ὠς καί τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου Ντάντου. Μετά το πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος ἐτἐλεσε ἐπιμνημόσυνον δέησιν ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Γεροντίου εὐχηθείς αὐτῷ αἰωνίαν ἀνάπαυσιν, εἰς δέ τήν μοναστικήν ἀδελφότητα καί τούς συμμετέχωντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς τήν ἄνωθεν βοήθειαν καί τήν συναντίληψιν καί εὐχήν τοῦ μακαριστοῦ καί ἀγωνιστοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀοιδίμου Ἱεράρχου.

Τήν Πέμπτην 5 Ἰουνίου. ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Δωροθέου ἘπισκόπουΤύρου ἦγεν τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος. Εἰς τήν ἱεράν μονήν τῆς Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων προσῆλθον τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς καὶ συνελειτούργησαν μετὰ τοῦ ἑορτάζοντος Θεοφιλεστάτου ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος, Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμων, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος Κυκλάδων κ. Σάββας καθὼς καὶ ὁ ἱερὸς κλῆρος. Κλήρος καί λαός εὐχήθησαν ἐνθέρμως εἰς τὸν Θεοφιλέστατον ὅπως ὁ ἑορτάζων ἅγιος Δωρόθεος σταθῇ φάρος καὶ ὁδηγὸς εἰς τὴν πολυεύθυνον πορείαν του ὡς ἐπισκόπου καὶ ποιμένος τῶν λογικῶν προβάτων τῆς Ἐκκλησίας.

 

Τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακὴν (31η Μαΐου καὶ 1η Ἰουνίου), εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τορόντο, προήχθει εἰς τὸν πρῶτον καὶ δεύτερον βαθμὸν τῆς Ἱεροσύνης ἀντιστοίχως ὁ ὁσιώτατος Μοναχὸς τῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βοστώνης, π. Ἰωάννης Καρατσόλιας. Τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Ἱεροσύνης προέστη ὁ Σεβασμιώτατος ἐπιχώριος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος, ἐνῶ τὴν Κυριακὴν ἐγένετο πολυαρχιερατικὸν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων -πλὴν τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου- τῶν θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου, Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καὶ Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, καθὼς καὶ τοῦ πανοσιολογιωτάτου καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφώσεως Βοστώνης π. Ἰσαάκ, τοῦ ἱερομονάχου π. Χρυσοστόμου (ἐκ Μέρυλαντ/Οὐάσινγκτον) καὶ τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου.

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν

 

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίαν

tor 4

tor 6

tor 7

tor 8

tor 9

tor 10

tor 11

tor 13

Τήν Τετάρτην 21η Μαΐου, ἑορτή τῶν θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος τῶν ἁγίων ἱερός ναός εἰς τόν συνοικισμόν Εὐρυτάνων Λαμίας. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά τῆς Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, προεξάρχοντος τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ π. Γεροντίου Κουκούλη, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Πέτρου Γκόλφη.

 

Μέσα σέ κλίμα κατάνυξης καί μέ κάθε ἱεροπρέπεια, τελέσθηκαν τήν Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων (1η τοῦ μηνός Ἰουνίου) τά Θυρανοίξια τοῦ νεόδμητου ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Πρωτομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Θέκλης ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, εἰς τήν πόλιν τῆς Λάρνακος τῆς ἁγιοτόκου τῆς καί μαρτυρικῆς νήσου Κύπρου.

Πρός τοῦτο, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἐψάλη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, πλαισιουμένου ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Εἰρηνάρχου Κωνσταντίνου. Τήν δέ πρωΐαν πραγματοποιήθη κατά τήν ἰσχύουσαν τάξιν ἡ τελετή τῶν θυρανοιξίων καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσθη ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου ὅστις καί ἐκήρυξε κατάλληλον ἐπί τῇ ἑορτῇ θεῖον λόγον.

Ὁ Ἱερός ἐνοριακός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, βρίσκεται στήν Πομόνα Καλλιφόρνιας. Τήν ἁγιογράφιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀνέλαβαν οἱ μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Βοστώνης Ἀμερικῆς.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφίες τοῦ Ιερού Ναού.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου (Τρίτη, 27η Μαΐου) εἰς τήν  ἱεράν γυναικείαν μονήν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τορόντο Καναδᾶ, κατά τήν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς Τορόντο κ. Μακάριος, Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος καί Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας .

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τό Σαββατο 24 Μαΐου, ἡ μονοήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μέ ἐπικεφαλής τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιο, στήν Βουλγαρία καί στήν Μονή τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Ρίλα. Τόν Σεβασμιώτατο συνόδευαν ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Χριστόδουλος Κύρτζαλης, οἱ αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Σαμουήλ Μπεαζίδης καί π. Γεώργιος Καψάλης καθώς ἐπίσης καί εὐλαβεῖς προσκυνητές.

Τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων ἑορτάσθηκε ἡ 30ή ἐπέτειος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης εἰς τό Κάλγκαρι Ἀλμπέρτα Καναδᾶ. Εἰς τήν ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μπρουκλάϊν κ. Γρηγορίου καί τῶν ἱερέων π. Ἰγνατίου ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (Σιάτλ/ΗΠΑ), π. Δαμιανοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (Σασκατοῦν/Καναδᾶ), π. Μάρκου ἐφημερίου ττοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων νέων τριῶν Στύλων τῆς Ὀρθοδοξίας (Καρλάϊλ/ΗΠΑ) καί τοῦ διακόνου π. Ἰακώβου.

 

 

Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπανηγύρισεν ὁ Ἱερός ἐνοριακός Ναός Ἁγίας Τριάδος παρά τό Μαυρομάτι Βοιωτίας. Εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό ἱερούργησεν ὁ αἰδεσιμώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Λάμπρου.

Τήν Τετέρτη 21η Μαΐου ἑορτή τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης πανηγύρισε τό Ἱστορικόν καί Πολύπαθον Παράρτημα τῶν Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης.

Ἀφ ἑσπέρας, τῇ εὐγενῇ προσκλήσει τοῦ οἱκείου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ὁ Μακαριώτατος προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς μετ΄ αὐτοῦ Ἱερᾶς λειτανίας τῆς ἐφεστείου εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν τῶν λειψάνων τῶν Ἀγίων. Ὡσαύτως κατ΄ αὐτήν πέραν τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ οἱκείου Ἰεράρχου κ. Εὐθυμίου, ἕλαβον μέρος ὁ Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος τῆς ἐν Περιστερᾷ Ἱερᾶς Ἀνδρώας Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Μετά τό πέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινού καί τῆς Ἱερᾶς λειτανείας εἰς τήν Κεντρικήν Πλατεία τῆς πόλεως τῶν Βασιλικῶν ἕλαβεν χώρα μεγάλη καλλιτεχνική ἐκδήλωση πρός τιμή τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων ἀλλά καί τῆς ἐπικειμένης θλιβερᾶς ἐπετείου τῆς Ἀλλώσεως τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων. Κατ αὐτήν ἕλαβον μέρος χορευτικά συγκροτήματα Παραδοσιακῶν   Λαογραφικών Χωρευτικών Συλόγων τῆς περιοχής Ὅπως ὁ λαογραφικός χωρευτικός σύλογος Βασιλικών μέ ὅλα τά τμήματά του 9( παιδικό, ἐφηβηκό καί ἐνηλίκων) τό χωρευτικό τμήμα τοῦ ΚΑΠΗ τῶν Βασιλικῶν ὁ Ποντιακός Χωρευτικός Σύλογος τῆς Κοινότητος Ἀγίου Ἀντωνίου << Παναγία Σουμελά >>.Χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας ἀπήφθηνε ὁ ἐφημέριος τῶν Βασιλικῶν π. Δημήτριος Κυριαζίδης. Τήν ἐπομέμην τελέσθηκε ἀρχιερατικόν συλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου ὅστις ἐκήρυξε τόν θείον λόγον.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν πανήγυριν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος εἰς τό Παρίσι τῆς Γαλλίας.

Εἰς τήν ἱεράν Πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Φιλάρετος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ ναοῦ π. Τιμοθέου.

 

 

Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισε λαμπρῶς ὁ ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος, Ξυλοκάστρου –Κορινθίας. Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, παραμονή ἑσπέρας, ἐψάλη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας. Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κυρία ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ἐψάλη ὁ Ὅρθρος τῆς ἑορτῆς καί ἀκολούθως ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου, συλλειτουργούντος αὐτῷ τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Στεφάνου Maracine. Τόν θείον λόγον, εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Καλλίστρατος, μεταφέροντας καί τάς εὐχάς τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Κορίνθου και Νεμέας κ. Παγκρατίου. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας παρετέθη εἰς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τό καθιερωμένον κέρασμα.

 

Τήν Τετάρτη 21η Μαΐου ἑορτή τῶν θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος τῶν ἁγίων Ἱερός Ναός εἰς Ἀρέθουσαν Θεσσαλονίκης. Τῆς Πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θεῑον λόγον.

 

 

Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπανηγύρισεν ὁ Ἱερός ἐνοριακός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης ). Ἀφ΄ ἑσπέρας εἰς τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν ἐχοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος τῆς κυριάρχου Μονῆς, Ἐπίσκοπος Περιστεράς κ. Μακάριος. Τήν πρωΐαν εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ ὁρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ ἐπιχώριος Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου ἀδελφοῦ Χαραλάμπους.

Tήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισε λαμπρῶς τό ἐν Ἰλίῳ Ἀττικῆς Ἱερόν Καθίδρυμα, τό ἐπ΄ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος ὀρφανοτροφεῖον θηλέων. Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις διήρκησαν ἐπί διήμερον. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ ἱδρύματος πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κουφοῦ. Τό ἑσπέρας ἐτελέσθη Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου μέ τήν συμμετοχήν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ ἐπηκολούθησε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ἄριστα ἀποδιδόμενον ἀπό τάς τροφίμους τοῦ ἱεροῦ ἱδρύματος. Τήν ἑπομένην τό πρωΐ ἐγένετο ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θεῖον λόγον.Τό δἐ ἑσπέρας τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐγένετο μεθέωρτος Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ καί ἀκολοῦθως μεγάλη καί λαμπρά λειτανία παρά τάς ὁδούς τοῦ δήμου Ἰλίου μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Παντελεήμονος καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου, ὡς καί πλειάδος Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἰδιαίτερον πανηγυρικόν τόνον εἰς τήν ἑορτήν προσέδωσεν ἡ φιλαρμονική μπάντα τοῦ ἱδρύματος ὑπό τήν διεύθηνσιν τοῦ κ. Ἱπποκράτους. Μετά τήν λῆξιν τῆς ἱερᾶς λειτανίας, εὐχαριστίας ἐκ μέρους τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ὀρφανοτροφείου π. Διονυσίου Καλαργύρου καί ὁλοκλήρου τῆς ἀδελφότητος τῶν τροφίμων καί τῶν ἐργαζομένων τοῦ ἱδρύματος, ἀπήυθηνεν ὁ ἀντιπρόεδρος αὐτοῦ κ. Μιλτιάδης Μαΐστρος.

Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισεν ἡ ἱερά μονή Ἁγίας Τριάδος Νεμέας Κορινθίας, ἔνθα προσῆλθε τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίος διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων. Τόν Μακαριώτατον πλαισίωσαν ὁ οἱκεῖος Ἱεράρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκράτιος, καθώς καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος καί Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Ἁρμόζοντα ἑορταστικόν λόγον ἐξεφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος.

Τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισεν τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον τῆς Παναγίας Τριάδος Νέας Πεντέλης Ἀττικῆς (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πετρουπόλεως Ἀττικῆς). Τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας προσῆλθε καί προεξῆρχε εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Σούκουλη. Τόν Ὄρθρον καί τήν Θεία Λειτουργία ἔψαλλαν μοναχές ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

       Μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου κατά τήν ὁποίαν πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου εἰς τήν Lyon τῆς Γαλλίας δημοσιεύουμε κατωτέρω φωτογραφικά στιγμυότυπα ἀπό τήν λατρευτική ζωή τῆς ἐκεῖθεν τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Φωτογραφίες ἀπό τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Θείας Ἀναλήψεως Καπανδριτίου Ἀττικῆς, τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Αὐξεντίου.(Μετόχι Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πετρουπόλεως Ἀττικῆς).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις