Τὴν 15ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου πανηγύρισεν ἡ ἱερὰ μονὴ τῆς Παναγίας Παντανάσσης Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐτελέσθη κατὰ τὴν μοναστηριακὴν τάξιν ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινός. Τὴν δὲ πρωΐαν ἐψάλη ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου ἘπισκόπουΠεριστερᾶς κ. Μακαρίου. Τῆς αρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, συνιερουργούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου ὡς καὶ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τῇ ἰδίᾳ ἡμέρα, συνεορτάσθη καὶ ὁ τοπικὸς Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Νέος, ὁ κτίτωρ τῆς μονῆς τῶν Περιστερῶν καὶ παρετέθησαν εἰς προσκύνησιν τὰ ἱερᾶ Λείψανα αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα φυλἀσσονται ὡς πολύτιμος θησαυρὸς εἰς τὴν ἑορτάζουσαν ἱερὰν μονήν.  Μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἡ φιλόξενος ἀδελφότης τῆς μονῆς μὲ προεξάρχουσα τὴν Γερόντισσαν Μακαρίαν, παρέθεσαν Ἀβραμιαίαν τράπεζαν πρὸς ὄλους τοὺς προσκυνητάς.

Πρό τῆς ἐνάρξεως τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος προῆγαγεν εἰς Ἀρχιμανδρίτην τόν πανοσιώτατον Ἱερομόναχον π. Χριστόδουλο Κύρτζαλη.

 

 

Τὴν Κυριακὴν Δ΄ ΛΟΥΚΑ ( 12 Ὀκτωβρίου), εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τορόντο, προήχθει εἰς τὸν πρῶτον βαθμὸν τῆς Ἱεροσύνης  ὁ ἀδελφός Σέργιος. Τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Ἱεροσύνης προέστη ὁ Σεβασμιώτατος ἐπιχώριος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος, συλλειτουργούντων αὐτῷ  τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου, τοῦ ἱερομονάχου π. Ἰωάννου καὶ τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου.

Ἐπί τῇ ἐπετείῳ μνήμῃ τῆς ἐν θαυμασίοις ἐπισκοπῆς καί προστασίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου κατά τούς ἐν ὑστέροις καιρούς ἀγώνας τοῦ ἡμετέρου Ἔθνους (15/28Ὀκτωβρίου),ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας αὐτοῦ, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν τῆς Θεομήτορος Σκέπην τιμωμένη ἱστορική γυναικεία μονή παρά τόν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς( Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης). Εἰς τόν Ἑσπερινόν χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος,  πλαισιούμενος ὑπό τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τήν πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας τελέστηκε ἀρχιερατικόν συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τήν ὅλην τελετήν ἐλάμπρυνε μέ τήν παρουσία τῆς ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδεία (Ο.Ε.Β.Υ.Χ.), ἀποδίδοντας ἱεροπρεπῶς τοὺς ὕμνους τῆς Ἑορτῆς.

Τετάρτη 1η Ὀκτωβρίου πανηγύρισεν ἡ ἱερά μονή Ἁγίας Σκέπης παρά τῷ Ἁγίῳ Στεφάνῳ Ἀττικῆς. Ἀφ΄ ἑσπέρας τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν ὁποῖον χοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Θεοφιλέστατος ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν ὅστις καὶ ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν λόγον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τήν λαμπράν πανήγυριν συμμετεῖχον πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 1 Ὀκτωμβρίου. Ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῶν θαυμασίων τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ἐπικαλουμένης «Γοργοϋπηκόου», πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός παρά τόν Εὔοσμον Θεσσαλονίκης. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη μετά βυζαντινῆς μεγαλοπρεπείας ὁ ἐπί τῇ πανηγύρει Μέγας Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως Ἰακώβου. Τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Τόν πανηγυρικόν τῆς ἑορτῆς λόγον ἐξεφώνησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος.

 

 

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Ἡ μνήμη τοῦ Εὑαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τιμήθηκε μέ ἱερατικό συλλείτουργο εἰς τόν ὁμώνυμο ἱερό ναό παρά τίς Καλύβες Χαλκιδικῆς. Εἰς τήν θεία Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Χριστόδουλος, οἱ αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Βασίλειος, π. Δημήτριος, π. Γεώργιος καί π. Χαράλαμπος. Εἰς τον ὑπ’ άνέγερσιν ἱερόν ναόν προσῆλθον πλῆθος πιστῶν διά να λάβουν τήν χάριν τοῦ Ἁγίου.

 

 

IMG 0282

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Τήν μνήμην τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πανηγύρισεν ἡ ἐν Πετρουπόλει Ἀττικῆς ὁμώνυμος ἱερά γυναικεία μονή τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Αὐξεντίου. Ἀφ᾿ ἑσπέρας ἐτελέσθει ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τῇ συμμετοχῇ τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἱερατικόν συλλείτουργον, κατά τό ὁποῖον τόν πανηγυρικόν λόγον  ἐξεφώνησε  ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Νήφων Βλυσίδης.

Μερικά ἀπό τά Ἅγια Λείψανα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Τετάρτη 24η Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν θαυμασίων τῆς Θεομητορικῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς ἐπωνομαζομένης  Μυρτιδιωτίσσης, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν αὐτῆς χάριν ἱδρυθεῖσα ἱερά μονή ἐν Κρυονερίῳ, τῆς ὁποίας πνευματικός πατὴρ τυγχάνει ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δανιήλ Καραβάκης. Κατά τήν παραμονήν τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός εἰς τόν ὁποῖον χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος· εἰς δέ τήν ἀκόλουθον ἱεράν λιτανείαν τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος πλαισιούμενος πλὴν τοῦ ὡς ἄνω ἀρχιερέως καὶ ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί Κυκλάδων κ. Σάββα, ὡς καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν, πλαισιούμενος ὑπό τῶν πανοσιολογιωτάτων ἀρχιμανδριτῶν π. Γεροντίου Σούκουλη, π. Νήφωνος Βλυσίδη, π. Νήφωνος Δημητρακόπουλου καί τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Νικολάου Δασκαλάκη. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ  ἀπηύθυνε ἁρμόζοντα πανηγυρικὸν λόγον πρός τούς προσελθόντας πιστούς.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Αγαπητοί Ελληνορθόδοξοι συμπολίτες, συμπατριώτες, Έλληνες.

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 09:00 π.μ. δικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας – ΣΤΕη προσφυγή κατά του ισλαμικού τεμένους του Βοτανικούκαι την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – πρώην Σχολή Ευελπίδων – κτίριο 5, δικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ για την παράνομη ηλεκτροδότηση και υδροδότηση των λαθρομεταναστών που εποίκισαν την περιοχή. Η παρουσία όλων μας στο δικαστήριο κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η ελληνική δικαιοσύνη να λάβει όσο το δυνατόν πιο εκκωφαντικό το μήνυμα ότι οι Έλληνες δεν επιθυμούμε και δεν θα επιτρέψουμε την ισλαμοποίηση του τόπου μας.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

-         Η Επιτροπή Πολιτών Βοτανικού

-         Οι συλλογικές οργανώσεις κατά της ισλαμοποίησης

-         Οι δικηγόροι νομικοί εκπρόσωποι

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, πανηγύρισεν ὁ ἐν Λαμίᾳ Φθιώτιδος εὑρισκόμενος ἱερός ναός τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Τῆς πανηγύρεως προεξῆρχε ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Κουκούλης.

 

 

 

Τήν Κυριακήν 14η Σεπτεμβρίου. πί τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, πανηγύρισεν ὁ μεγαλοπρεπής ἱερός ναός ἐν Ἀχαρναῖς, κτίτωρ τοῦ ὁποίου ὑπῆρξεν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Ἀχαρνῶν καί Νέας Ἰωνίας κυρός Ἀθανάσιος. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τοῦ δήμου Ἀχαρνῶν τοῦ πανσεβάστου Τιμίου Σταυροῦ, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα, Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί πλειάδος ἱερέων τῆς ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς. Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ συνόδευσε ἡ φιλαρμονική μπάντα τοῦ δήμου Ἀχαρνῶν καί  παίδες ἐνδεδημένοι παραδοσιακάς ἐνδυμασίας. Τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος.

 

Τήν Τετάρτη 10η Σεπτεμβρίου, μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων γυναικῶν Μηνοδώρας, Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας, ἡ ὁσιωτάτη καθηγουμένη τῆς ἱερᾶς μονῆς τῆς Αγίας Σκέπης παρά τόν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς Νυμφοφώρα μοναχή ἦγε τά ὀνομαστήριά της. Πρός τοῦτο ἐτελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία εἰς τήν ὁποίαν προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ πλαισιούμενος ὑπό τῶν πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν π. Δανιήλ καί Νήφωνος. Ὁ Θεοφιλέστατος κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας εὐχήθηκε εἰς τήν σεβαστήν γερόντισσαν τά δέοντα.

 Δευτέρα 8η Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ ἐτησίῳ ἑορτῇ τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἦγε τήν αὐτῆς πανήγυριν ἡ ἱερά μονή Παναγίας Κανάλας  Ἄνω Λιοσίων, τῆς ὁποίας κτίτωρ τυχχάνει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος.Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ ἐνδιάτακτος Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε ἱερά λιτάνευσις μετά λαμπρᾶς πομπῆς τῆς ἐφεστίου θαυματουργοῦ Θεομητορικῆς  Εἰκόνος εἰς τόν περιβάλλοντα τήν μονήν οἰκιστικόν χῶρον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συνοδευόμενου ὑπό τῶν τῶν Ἁγιωτάτων  Ἱεράρχῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπραγματοποιήθη κατά τήν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὅρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ὁ ἐν αὐτῷ προεξάρχων σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί Πειραιῶς κ Παντελεήμωνος, τοῦ Θεοφιλεστάτου  Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου. Κατά τήν λαμπρά πανήγυριν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου παρευρέθησαν στελέχη τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας καί τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν.

Σάββατο 6η Σεπτεμβρίου. Τῇ αὑτῇ ἡμέρᾳ, καθ’ ἥν ἐπιτελοῦμεν μνείαν τοῦ ἐν Χώναις ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τελεσθέντος θαύματος, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν χάριν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ἀφιερωθεῖσα ἱερά ἀνδρώα μονή Ἀρχαίας Νεμέας Κορινθίας, ἕδρα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπἐρας ἐψάλη κατά τήν τάξιν ὁ Μέγας Ἑσπερινός. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ἐπιτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ  Ὅρθρου χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου καί ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, εἰς τήν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Μακαριώτατος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου και Νεμέας κ. Παγκράτιος, οἱ Θεοφιλέστατοι  Ἐπίσκοποι Περιστερᾱς κ. Μακάριος, Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Τήν Ἑορτήν τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, πανηγύρισε μέ τήν δέουσαν μοναστηριακή τάξιν ἡ ἱερά καί σεβασμία Μονή τῆς Παντανάσσης Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, δεδομένου ὅτι τό Καθολικόν τῆς ἱερᾶς μονῆς τιμᾶται εἰς τήν Κατάθεσιν τῆς Τιμίας Ζώνης. Τῆς ἰερᾶς Πανηγύρεως προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος πλαισιούμενος ἀπό ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Τήν Δευτέρα 1ῃ Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Συμεῶν τοῦ Στυλίτου, πανηγύρισε ἡ τιμωμένη εἰς τήν τοῦ αὐτοῦ Ἁγίου χάριν ἱερά μονή, παρά τήν Ἀλιαρτον Βοιωτίας. Εἰς τήν πανηγυρίζουσαν ἱεράν γυναικείαν μονήν μετέβη τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ὅστις  προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ  Ὄρθρου καί ἐν συναιχείᾳ ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος πατρός Γεροντίου Ἀρχιμανδρίτου, τῶν πατέρων Δανιήλ, Ἰωαννικίου Νήφωνος καί τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Συμεῶν τοῦ Στυλίτου π. Δημητρίου. Τόν θείον λόγον ἐξεφώνησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας.

Ἡ Ἐφέστιος Εἰκόνα τῆς Μονῆς μέ τό Ἅγιο Λείψανο τοῦ Ὁσίου

Τήν Κυριακή 31ῃ Αὐγούστου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπανηγύρισεν ὁ ἐν Περιστερίῳ ὁμώνυμος ἱερός ναός. Ὅθεν ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ, Παντελεήμονος, πλαισιουμένου κατά τήν τελετήν τῆς Λιτῆς ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κ. Μακαρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου και Κυκλάδων κ. Σάββα ὅστις ἐκήρυξε καί τον θείον λόγον. Τό πρωΐ ἐπραγματοποιήθη ὁ ἐπί τῇ ἑορτῃ πανηγυρικός Ὄρθρος, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν, συνιερουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὀ Μακαριώτατος προῆγαγεν εἰς τόν βαθμόν  τοῦ ἀρχιμανδρίτου καί  ἀπένειμε τό ὀφίκιο τῆς πνευματικῆς πατρότητος εἰς τόν ὁσιώτατον ἱερομόναχον π. Νήφωνα.

Τήν Τετάρτη 27ῃ Αὐγούστου, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ τόν Ἅγιον Μεγαλομάρτυρα Φανούριο τόν νεοφανῆ. Ὅθεν ἐπανηγύρισεν ὁ εἱς τήν πόλιν τῶν Σερρῶν ὁμώνυμος Ἱερός Ναός, ἔνθα κατά τήν τάξιν ἀφ΄ ἑσπέρας ἐπραγματοποιήθη ὁ Μεγάλος Ἐσπερινός, χοροστατούντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκὀπου Ἀθηνῶν κ. κ. Μακαρίου. Τό πρωΐ εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν πλαισίωσαν τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί   ἔξαρχος πάσης Θετταλίας κ. Εὐθύμιος ὡς καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος καί Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἡγήθη ὁ Μακαριώτατος τῆς ἐν λαμπρότητι καί μετά πομπῆς λιτανεύσεως τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τοῦ ἐνδόξου καί λαοφιλοῦς Μεγαλομάρτυρος. Ἡ πομπῇ ἐλαμπρύνθῃ καί μέ τήν συμμετοχήν τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ δήμου Σερρῶν.

 

Κυριακή 24 Αὐγούστου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου εἰς Μεριλαντ ἔνθα προσῆλθε τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Γρηγόριος διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων.. Τόν Σεβασμιώτατον πλαισίωσαν ὁ ἱερομόναχος π. Χρυσόστομος οἱ πρεσβύτεροι π. Ροδίων, π. Μάρκος, π. Πέτρος π. Ἰάκωβος καί ὁ διάκονος π. Στέφανος.

 

 

Κυριακή 24 Αὐγούστου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου εἰς τό Τορόντο Καναδᾷ. Πρός τοῦτο καί κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου ἰεράρχου Τορόντο κ. Μακαρίου καί τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἀθανασίου, ὁ Μακαριώτατος προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον.

 

Κυριακή 24η Αὐγούστου ἐώρτασε τήν ἐτήσιον ἀυτῆς πανήγυριν ἡ παρά τό Χαλκούτσι Ὠρωποῦ Ἀττικῆς  εὑρισκομένη φερώνυμος ἱερά μονή, τοῦ ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Ἰσαποστόλου τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τυγχάνει ὁ π. Δημήτριος Βλαχογιάννης. Πρός τοῦτο, ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ.Τοῦ ὄρθρου προεξήρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π. Δημητρίου .Τόν ἀρμόζωντα λόγο ἐξεφώνησε ὀ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Ἰάκωβος.

 

Ὡσαύτως πανηγύρισεν καί τό ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ εἰς τήν Καλλικράτειαν Χαλκιδικῆς εἰς τόν ὁποῖον  τελέσθηκε Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου πλαισουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

 

  Παρασκευή 15η Αὐγούστου.Ἐπί τῇ πανενδόξῷ Κοιμήσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Φλώριναν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τῆς πόλεως Φλωρίνης, τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου . Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τῆς ἁγίας εἰκόνος συνόδευσε ἡ Φιλαρμονική μπάντα τοῦ δήμου. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ὅστις καί ἐξεφώνησε τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας πανηγυρικόν λόγον, συμπαραστούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀπότελεῖ τόν μοναδικό ἱερό ναό τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἕ­να θαυ­μά­σιο ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό κτί­σμα, ἀ­λη­θι­νό στο­λί­δι τῆς Φλωρίνης καθώς ἐπίσης καί ὁ νεόδμητος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἔργον τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Παπαδημητρίου. Ἡ σύνταξις τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας εὔχεται εἰς τόν πατέρα Χρυσόστομο, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ Παναγία μας, στό ναό τῆς ὁποίας ἀξιώθηκε νά ἱερουργεῖ, νά τοῦ χαρίζουν ὑγεία καί πολλές δυνάμεις γιά νά συνεχίζει ἐπί πολλά ἀκόμη χρόνια τήν εὐλογημένη καί καρποφόρο διακονία του.

 

 

 

 

 

 

 

Τήν Κυριακήν 17ην Αὐγούστου ἐπιτελέσθη ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τορόντο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μακαρίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου. Κατάλληλον διά τήν ἡμέραν λόγον ἀπηύθυνεν ὁ Μακαριώτατος καθώς ἐπίσης καί ὁ Σαβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Μακάριος.

 

Τήν 14 Αὐγούστου. Παραμονήν τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μετέβησαν οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς εἰς τήν πανηγυρίζουσαν ἱεράν μονήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τορόντο, ὅπου ἔτυχον θερμῆς ὑποδοχῆς ὑπό τῆς ὀσιωτάτης γεροντίσσης Νεκταρίας καί τῆς ἱερᾶς ἀφελφότητος. Τό ἑσπέρας ἐπιτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως κατά τήν μοναστηριακήν τάξιν. Ὡσαύτως ἐψάλησαν τά Ἐγκώμια τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ Μακαρίου τοῦ οἰκείου ἰεράρχου Τορόντο κ. Μακαρίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου. Κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἐπιτελέσθη ἱερά Λειτανία τοῦ Θεομητορικοῦ ἐπιταφείου εἰς τήν πέριξ τῆς μονῆς περιοχήν. Ἀνάλογον τῆς ἡμέρας λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος πρός τούς προσελθόντας εἰς τήν χάριν τῆς Παναγίας προσκυνητάς.

 

 

Ἐπί τῇ πανενδόξῷ Κοιμήσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἔλαβε χώραν ἡ Πανήγυρις τοῦ ὁμωνύμου ἱεροῦ ναοῦ παρά τήν Καλαμαριάν Θεσσαλονίκης. Τό Ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας εὑρέθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν ναόν ὅπου προέστη εἰς τόν Μεθέορτον ἑσπερινόν, τῶν Ἐγκωμίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς λαμπρᾶς λιτανεύσεως τοῦ Ἐπιταφίου αὐτῆς.

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις