Δευτέρα 8η Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ ἐτησίῳ ἑορτῇ τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἦγε τήν αὐτῆς πανήγυριν ἡ ἱερά μονή Παναγίας Κανάλας  Ἄνω Λιοσίων, τῆς ὁποίας κτίτωρ τυχχάνει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος.Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ ἐνδιάτακτος Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε ἱερά λιτάνευσις μετά λαμπρᾶς πομπῆς τῆς ἐφεστίου θαυματουργοῦ Θεομητορικῆς  Εἰκόνος εἰς τόν περιβάλλοντα τήν μονήν οἰκιστικόν χῶρον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συνοδευόμενου ὑπό τῶν τῶν Ἁγιωτάτων  Ἱεράρχῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπραγματοποιήθη κατά τήν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὅρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ὁ ἐν αὐτῷ προεξάρχων σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί Πειραιῶς κ Παντελεήμωνος, τοῦ Θεοφιλεστάτου  Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου. Κατά τήν λαμπρά πανήγυριν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου παρευρέθησαν στελέχη τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας καί τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν.

Σάββατο 6η Σεπτεμβρίου. Τῇ αὑτῇ ἡμέρᾳ, καθ’ ἥν ἐπιτελοῦμεν μνείαν τοῦ ἐν Χώναις ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ τελεσθέντος θαύματος, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν χάριν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν ἀφιερωθεῖσα ἱερά ἀνδρώα μονή Ἀρχαίας Νεμέας Κορινθίας, ἕδρα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπἐρας ἐψάλη κατά τήν τάξιν ὁ Μέγας Ἑσπερινός. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ἐπιτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ  Ὅρθρου χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου καί ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, εἰς τήν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Μακαριώτατος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου και Νεμέας κ. Παγκράτιος, οἱ Θεοφιλέστατοι  Ἐπίσκοποι Περιστερᾱς κ. Μακάριος, Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, μετά τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

Τήν Ἑορτήν τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, πανηγύρισε μέ τήν δέουσαν μοναστηριακή τάξιν ἡ ἱερά καί σεβασμία Μονή τῆς Παντανάσσης Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, δεδομένου ὅτι τό Καθολικόν τῆς ἱερᾶς μονῆς τιμᾶται εἰς τήν Κατάθεσιν τῆς Τιμίας Ζώνης. Τῆς ἰερᾶς Πανηγύρεως προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος πλαισιούμενος ἀπό ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Τήν Δευτέρα 1ῃ Σεπτεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Συμεῶν τοῦ Στυλίτου, πανηγύρισε ἡ τιμωμένη εἰς τήν τοῦ αὐτοῦ Ἁγίου χάριν ἱερά μονή, παρά τήν Ἀλιαρτον Βοιωτίας. Εἰς τήν πανηγυρίζουσαν ἱεράν γυναικείαν μονήν μετέβη τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ὅστις  προέστη τῆς ἀκολουθίας τοῦ  Ὄρθρου καί ἐν συναιχείᾳ ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος πατρός Γεροντίου Ἀρχιμανδρίτου, τῶν πατέρων Δανιήλ, Ἰωαννικίου Νήφωνος καί τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Συμεῶν τοῦ Στυλίτου π. Δημητρίου. Τόν θείον λόγον ἐξεφώνησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας.

Ἡ Ἐφέστιος Εἰκόνα τῆς Μονῆς μέ τό Ἅγιο Λείψανο τοῦ Ὁσίου

Τήν Κυριακή 31ῃ Αὐγούστου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπανηγύρισεν ὁ ἐν Περιστερίῳ ὁμώνυμος ἱερός ναός. Ὅθεν ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ, Παντελεήμονος, πλαισιουμένου κατά τήν τελετήν τῆς Λιτῆς ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κ. Μακαρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου και Κυκλάδων κ. Σάββα ὅστις ἐκήρυξε καί τον θείον λόγον. Τό πρωΐ ἐπραγματοποιήθη ὁ ἐπί τῇ ἑορτῃ πανηγυρικός Ὄρθρος, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν, συνιερουργούντων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὀ Μακαριώτατος προῆγαγεν εἰς τόν βαθμόν  τοῦ ἀρχιμανδρίτου καί  ἀπένειμε τό ὀφίκιο τῆς πνευματικῆς πατρότητος εἰς τόν ὁσιώτατον ἱερομόναχον π. Νήφωνα.

Τήν Τετάρτη 27ῃ Αὐγούστου, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾷ τόν Ἅγιον Μεγαλομάρτυρα Φανούριο τόν νεοφανῆ. Ὅθεν ἐπανηγύρισεν ὁ εἱς τήν πόλιν τῶν Σερρῶν ὁμώνυμος Ἱερός Ναός, ἔνθα κατά τήν τάξιν ἀφ΄ ἑσπέρας ἐπραγματοποιήθη ὁ Μεγάλος Ἐσπερινός, χοροστατούντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκὀπου Ἀθηνῶν κ. κ. Μακαρίου. Τό πρωΐ εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν πλαισίωσαν τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί   ἔξαρχος πάσης Θετταλίας κ. Εὐθύμιος ὡς καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος καί Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἡγήθη ὁ Μακαριώτατος τῆς ἐν λαμπρότητι καί μετά πομπῆς λιτανεύσεως τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τοῦ ἐνδόξου καί λαοφιλοῦς Μεγαλομάρτυρος. Ἡ πομπῇ ἐλαμπρύνθῃ καί μέ τήν συμμετοχήν τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ δήμου Σερρῶν.

 

Κυριακή 24 Αὐγούστου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου εἰς Μεριλαντ ἔνθα προσῆλθε τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Γρηγόριος διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων.. Τόν Σεβασμιώτατον πλαισίωσαν ὁ ἱερομόναχος π. Χρυσόστομος οἱ πρεσβύτεροι π. Ροδίων, π. Μάρκος, π. Πέτρος π. Ἰάκωβος καί ὁ διάκονος π. Στέφανος.

 

 

Κυριακή 24 Αὐγούστου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου εἰς τό Τορόντο Καναδᾷ. Πρός τοῦτο καί κατόπιν προσκλήσεως τοῦ οἰκείου ἰεράρχου Τορόντο κ. Μακαρίου καί τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἀθανασίου, ὁ Μακαριώτατος προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον.

 

Κυριακή 24η Αὐγούστου ἐώρτασε τήν ἐτήσιον ἀυτῆς πανήγυριν ἡ παρά τό Χαλκούτσι Ὠρωποῦ Ἀττικῆς  εὑρισκομένη φερώνυμος ἱερά μονή, τοῦ ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Ἰσαποστόλου τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τυγχάνει ὁ π. Δημήτριος Βλαχογιάννης. Πρός τοῦτο, ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ.Τοῦ ὄρθρου προεξήρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π. Δημητρίου .Τόν ἀρμόζωντα λόγο ἐξεφώνησε ὀ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Ἰάκωβος.

 

Ὡσαύτως πανηγύρισεν καί τό ἱερόν Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ εἰς τήν Καλλικράτειαν Χαλκιδικῆς εἰς τόν ὁποῖον  τελέσθηκε Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου πλαισουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

 

  Παρασκευή 15η Αὐγούστου.Ἐπί τῇ πανενδόξῷ Κοιμήσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Φλώριναν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τῆς πόλεως Φλωρίνης, τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου . Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τῆς ἁγίας εἰκόνος συνόδευσε ἡ Φιλαρμονική μπάντα τοῦ δήμου. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ὅστις καί ἐξεφώνησε τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας πανηγυρικόν λόγον, συμπαραστούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου. Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀπότελεῖ τόν μοναδικό ἱερό ναό τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου ἕ­να θαυ­μά­σιο ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό κτί­σμα, ἀ­λη­θι­νό στο­λί­δι τῆς Φλωρίνης καθώς ἐπίσης καί ὁ νεόδμητος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἔργον τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Παπαδημητρίου. Ἡ σύνταξις τῆς ἱστοσελίδος τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας εὔχεται εἰς τόν πατέρα Χρυσόστομο, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός καί ἡ Παναγία μας, στό ναό τῆς ὁποίας ἀξιώθηκε νά ἱερουργεῖ, νά τοῦ χαρίζουν ὑγεία καί πολλές δυνάμεις γιά νά συνεχίζει ἐπί πολλά ἀκόμη χρόνια τήν εὐλογημένη καί καρποφόρο διακονία του.

 

 

 

 

 

 

 

Τήν Κυριακήν 17ην Αὐγούστου ἐπιτελέσθη ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τορόντο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μακαρίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου. Κατάλληλον διά τήν ἡμέραν λόγον ἀπηύθυνεν ὁ Μακαριώτατος καθώς ἐπίσης καί ὁ Σαβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Μακάριος.

 

Τήν 14 Αὐγούστου. Παραμονήν τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μετέβησαν οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς εἰς τήν πανηγυρίζουσαν ἱεράν μονήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τορόντο, ὅπου ἔτυχον θερμῆς ὑποδοχῆς ὑπό τῆς ὀσιωτάτης γεροντίσσης Νεκταρίας καί τῆς ἱερᾶς ἀφελφότητος. Τό ἑσπέρας ἐπιτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως κατά τήν μοναστηριακήν τάξιν. Ὡσαύτως ἐψάλησαν τά Ἐγκώμια τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ Μακαρίου τοῦ οἰκείου ἰεράρχου Τορόντο κ. Μακαρίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου. Κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἐπιτελέσθη ἱερά Λειτανία τοῦ Θεομητορικοῦ ἐπιταφείου εἰς τήν πέριξ τῆς μονῆς περιοχήν. Ἀνάλογον τῆς ἡμέρας λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος πρός τούς προσελθόντας εἰς τήν χάριν τῆς Παναγίας προσκυνητάς.

 

 

Ἐπί τῇ πανενδόξῷ Κοιμήσει τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἔλαβε χώραν ἡ Πανήγυρις τοῦ ὁμωνύμου ἱεροῦ ναοῦ παρά τήν Καλαμαριάν Θεσσαλονίκης. Τό Ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας εὑρέθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν ναόν ὅπου προέστη εἰς τόν Μεθέορτον ἑσπερινόν, τῶν Ἐγκωμίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς λαμπρᾶς λιτανεύσεως τοῦ Ἐπιταφίου αὐτῆς.

 

 

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Νήφωνος, μετέβει εἰς τήν Ἀμερικήν τήν 3ην Αὐγούστου (π.ἡμ), διά νά συμμετάσχῃ εἰς διάφορα Ἐκκλησιαστικά γεγονότα τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν ζωήν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἀμερικῇ καί Καναδᾷ. Τήν Κυριακήν 3η Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Γρηγόριος μετά τοῦ πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς ἱστορικῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφώσεως Βοστώνης, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσαάκ, ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον εἰς τόν ἀερολιμένα τῆς Βοστώνης. Ἀκολούθως μετέβησαν εἰς τήν μονήν, γενομένης καί ἐκεῖθεν ἐγκαρδίου ὑποδοχῆς ὑπό τοῦ γέροντος π. Παντελεήμονος καί τῶν ἐνασκουμένων ἐν αὐτῇ εἵκοσι πατέρων. Τήν Τετάρτην 6 Αὐγούστου, ἐπί τῇ Δεσποτικῇ Ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐτελέσθη λαμπρά πανήγυρις εἰς τήν ἐορτάζουσα ἱεράν ἀνδρώαν μονήν τῆς Βοστώνης. Τῶν ὅλων λατρευτικῶν καί πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Γρηγορίου, τοῦ ἀγίου Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσαάκ, ἀλλά καί πλειάδος κληρικῶν. Ὁ δέ ἐφησυχάζων Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βοστώνης κ. Ἐφραίμ, λόγῳ τῆς καταπονούσης αὐτόν ἐπί σειράν ἐτῶν ἀσθενείας, παρέστη συμπροσευχόμενος μετά τοῦ Γέροντος Παντελεήμονος ἐν τῷ ἱερῷ βήματι. Κατά τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνεν τόν ἐπί τῇ ἑορτῇ πανηγυρικόν λόγον πρὀς τό πολυπληθές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς εἰς Βοστώνην, ἐπραγματοποιήθησαν διάφοραι συνάξεις, τόσον εἰς τήν μονήν τῆς Μετανορφώσεως καί τήν γεναικείαν ἱεράν μονήν τῆς Γεννήσεως, ὅσον καί εἰς τάς οἰκίας τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας, ὁπου ὁ Μακαριώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀπευθύνῃ πνευματικάς νουθεσίας καί νά ἔλθῃ εἰς ἄμεσον διάλογον μέ τούς μοναχούς καί τάς μοναχάς ἀλλά καί τούς εὐλαβεῖς πιστούς.

Φωτογραφίες ἀπό τήν Ἱερά γυναικεία Μονή Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς Βοστώνην.

Τετάρτη 6η Αὐγούστου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀλώνια Πιερίας ἔνθα προσῆλθε τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμπούσης κ. Χρυσόστομος διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων. Τόν Θεοφιλέστατον πλαισίωσεν ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτεος π. Σεραφείμ. Εἰς τήν Πανήγυριν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ προσῆλθαν πλῆθος πιστῶν τόσο ἀπό τήν Θεσσαλονίκην ὅσο καί ἀπό τό νομό Πιερίας.

 Ὡσαύτως πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀχλαδοχώριον Σερρῶν. Εἰς τόν ἐν λόγῳ ἱερό ναό προσῆλθε τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος διά νά τελέση τήν ἱερά πανήγυριν.

Ἡ Πανήγυρις τοῦ Σωτῆρος στίς Σέρρες.

 

Τετάρτη 6η Αὐγούστου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπανηγύρισεν τό φερώνυμον ἱερόν Παρεκκλήσιον τῆς ἐν Ἀνύδρῳ Φθιώτιδος ἀνδρώας Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου, κτίτωρ τῆς ὁποίας τυγχάνει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος. Εἰς τάς ἐνταύθα ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις παρέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος, ὅστις κατά τό διεξοδικότερον, ἐχοροστάτησεν εἰς τήν ἀφ’ ἑσπέρας τέλεσιν τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, ἐνῶ τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας καί ἀφοῦ προέστη εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, προεξῆρχεν τῆς ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Κουκούλη, καί τῶν πανοσιοτάτων πατέρων τῆς ἐν λόγῳ ἱερᾶς μονῆς π. Ἰωαννικίου καί Πέτρου καί τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Δημητρίου. Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Θοφιλέστατος ἐκήρυξε τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον εἰς τούς συγκεντρωμένους πιστούς.

 

 

 

 

Πέμπτη 25 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτωρος Ἄννης πανηγύρισεν τό ὁμώνυμον Ἱερόν Ἡσυχαστήριον εἰς Σιδηρόκαστρον Σερρῶν. Εἰς τό ἐν λόγῳ ἱερό Ἡσυχαστήριον μετέβη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος διά νά τελέση τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν. Ὡσαύτως ἑόρτασε καί ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἄννης παρά τά Ἀμπελάκια Σαλαμίνος εἰς τόν ὁποίο ἱερό Ναό λειτουργεῖ Γηροκομεῖο έπ’ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Ἄννης.

 

Μέ τήν παρουσία πολλῶν χριστιανῶν τελέσθηκε ἡ Πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγιας Θεοπρομήτορος Ἄννης εἰς Μασαχουσέτη Ἀμερικῆς, Στήν ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσαάκ καί τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Δημητρίου. Μετά τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν ἀκολούθησε ἑόρτια τράπεζα εἰς τήν ἐθουσα τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

 

Κυριακή 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῆς Ὁσίας εἰς τήν νήσον Ἐλαφόνησον. Τῆς Πανηγύρεως προεξῆρχεν ὁ ἐν τῇ νήσῳ παρεπειδημῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμων συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Διονυσίου. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐλίτανεύθη ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Ὁσίας εἰς τούς πέριξ τοῦ ναοῦ ὁδούς, τῇ συνοδείᾳ τῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν οἱ ὁποῖοι ἦλθον εἰς τήν χάριν τῆς Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παντελεήμωνος ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καί τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον.

Κυριακή 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῆς Ὁσίας εἰς τήν νήσον Πάρον ὁποῖος εὑρίσκετε ἐντός τῶν Κατασκηνωτικῶν Ἐγκαταστάσεων τοῦ Ὀρφανοτροφείου « Ἁγία Τριάς » Ἰλίου Ἀττικῆς. Εἰς ὅλας τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ πολιοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου.

Κυριακή 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῆς Ὁσίας Καμινίων Πειραιῶς, ἔνθα προσῆλθον εἰς τον Μέγαν Πανηγυρικόν Ἑσπερινόν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος ὅστις ἐχοροστάτησε ἐν αὐτῷ ὡς καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Κατά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐλίτανεύθη ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Ὁσίας εἰς τους πέριξ τοῦ ναοῦ δρόμους, τῇ συνοδείᾳ τῶν ἁγιωτάτων ἀρχιερέων, τοῦ ἱεροῦ κλήρου ὡς καί τῶν εὐλαβῶν πανηγυριστῶν οἱ ὁποῖοι ἦλθον εἰς τήν χάριν τῆς Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καί τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον.

Δευτέρα 28 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ὁσίας καί Θεοφόρου μητρός Εἰρήνης ἡγουμένης τῆς μονῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου, ἑώρτασε τήν ἐτήσιον αὐτοῦ Πανήγυριν ὁ ὁμώνυμος καθεδρικός ἱερός ναός τῆς Θεσσαλονίκης. Πρός τοῦτο, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, συμπροσευχομένων, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Φιλαρέτου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπίσκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου Πέτρας κ. Δαβίδ, Ρωγών κ. Δωροθέου καί Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου ὡς καί πλειάδος ἱερέων.

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβεν χώραν ἡ μεγαλειώδης λιτάνευσις τῆς λαμπρᾶς καί περίτεχνης χρυσοποικίλτου Ἱερᾶς Λάρνακος τοῦ παντίμου λειψάνου καί τῆς εἰκόνος τῆς θαυματουργοῦ Ὁσίας, προπορευομένης τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Νεαπόλεως - Συκεῶν, τῇ συμετοχῆ τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου καί πλήθους πιστῶν πού εὐλαβοῦνται ἰδιαιτέρως την μνήμῃ τῆς Μεγάλης Ὁσίας. Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκοπου ὅστις καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν ὡς ἄνω ἀρχιερέων.

 

Ἡ λαμπρά καί περίτεχνη λάρνακα μέ τό πάντιμο λείψανο τῆς Ὁσίας

 

 

 

 

 

 

 

Κυριακή 27 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱεός Ναός εἰς την Θεσσαλονίκην. Εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν χοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Φιλαρέτου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὡς καί πλειάδος κληρικῶν. Τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας και εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Φιλάρετος.

Ὡσαύτως ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ μνήμῃ τοῦ ἰαματικοῦ Ἁγίου εἰς τήν ὁμώνυμην ἱεράν μονήν ἐν Πάτραις. Εἰς την ἐν λόγῳ μονήν, μετέβη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, διά να προεξάρχη τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων καί νά ἀπευθύνῃ ἐπίκαιρον πνευματικόν λόγον πρός τούς προσελθόντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς.

Ἅγίος Παντελεήμων Πάτρας.

         Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μυροφόρου καί Ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, ἑώρτασεν τά αὐτῆς ὀνομαστήρια ἡ ὁσιωτάτη γερόντισσα Μαρία Μαγδαληνή τῆς ἱερᾶς γυναικείας μονῆς Παναγίας Ἱεροσολυμητίσσης Κλημεντίου Κορινθίας. Ὅθεν ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τήν ὡς ἄνω ἱεράν μονήν διά νά ἐπίτελέσῃ τήν ἀναίμακτον θείαν Λειτουργίαν καί νά ἐπευλογήσῃ τήν Γερόντισσαν ὡς καί τό κοπιαστικόν ἔργον πού ἀνέλαβεν αὐτή καί ἡ ἱερά ἀδελφότης μέ τήν ἐκ βάθρων ἀνέγερσιν τῆς μονῆς. Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Χρυσόστομος καί οἱ αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Στέφανος καί Τιμόθεος.

 

Τήν Κυριακή 20 Ἰουλίου, ἑορτή  τοῦ Προφήτου Ἠλιού πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου εἰς Μινεσότα Ἀμερικῆς. Εἰς την ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἀνδρέου.

 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio