Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Μυροφόρου καί Ἰσαποστόλου Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, ἑώρτασεν τά αὐτῆς ὀνομαστήρια ἡ ὁσιωτάτη γερόντισσα Μαρία Μαγδαληνή τῆς ἱερᾶς γυναικείας μονῆς Παναγίας Ἱεροσολυμητίσσης Κλημεντίου Κορινθίας. Ὅθεν ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τήν ὡς ἄνω ἱεράν μονήν διά νά ἐπίτελέσῃ τήν ἀναίμακτον θείαν Λειτουργίαν καί νά ἐπευλογήσῃ τήν Γερόντισσαν ὡς καί τό κοπιαστικόν ἔργον πού ἀνέλαβεν αὐτή καί ἡ ἱερά ἀδελφότης μέ τήν ἐκ βάθρων ἀνέγερσιν τῆς μονῆς. Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Χρυσόστομος καί οἱ αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Στέφανος καί Τιμόθεος.

 

Τήν Κυριακή 20 Ἰουλίου, ἑορτή  τοῦ Προφήτου Ἠλιού πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου εἰς Μινεσότα Ἀμερικῆς. Εἰς την ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ π. Ἀνδρέου.

 

 

 

Πέμπτην 17 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μαρίνης τῆς Μεγαλομάρτυρος ἑώρτασεν τήν πανήγυρίν του ὁ τιμώμενος εἰς τό ὄνομα τῆς ἐν λόγῳ Ἀθληφόρου ἱερός ναός, παρά τον Κορυδαλλόν. Συμφώνως μέ τήν τάξιν τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων, ἀφ’ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος, τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας κ. Μακαρίου, ὅστις ἡγήθη καί τῆς ἐν συναιχείᾳ πραγματοποιηθείσης ἱερᾶς λιτανεύσεως τῆς πανσέπτου εἰκόνος τῆς ἑορταζούσης Ἁγίας, εἰς τόν πέριξ τοῦ ναοῦ χῶρον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί Κυκλάδων κ. Σάββα καθώς καί τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλῆρου καί πλήθους εὐσεβοῦς λαοῦ. Τήν πρωΐαν τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, καί ἀφοῦ ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ὁ Μακαριώτατος μαζί μέ τους ἁγίους ἀρχιερεῖς Θεσσαλονίκης, Ἀνδρούσης καί Κυκλάδων, ἐτέλεσαν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐκήρυξεν τόν θεῖον λόγον ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος.

Μετά πάσης Ἐκκλησιαστικῆς μεγαλοπρεπείας ἐτελέσθησαν τά ἐγκαίνια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Νέου Ἰορδάνου» παρά τήν Ποταμιοῦς τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ  τῆς Κύπρου. Τά ἐγκαίνια ἐτέλεσεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος τήν Κυριακήν 14Ἰουνίου 2015, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ Κύπρου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Παντελεήμωνος καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Καθηγουμένου καί Κτήτωρος τῆς ἐγκαινιασθείσης Ἱερᾶς Μονῆς. Μετά τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων συνελειτούργησαν ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Εἰρήναρχος καί οἱ ἐξ Ἑλλάδος προσελθόντες αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Δημήτριος καί Χαράλαμπος. Τά ἱερά ἐγκαίνια πλαισίωσαν πλῆθος Γνησίων Ὀρθοδόξων τῆς μεγαλονήσου καθώς καί κλιμάκιον πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Ὁ Κύριος εὐλόγησεν πλουσίως τόν ἱεραποστολικόν ἀγρόν τῆς ἁγιοτόκου Κύπρου, ὥστε ὁσημέραι προστίθεται πλῆθος πιστῶν εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν, ἐπιστρέφοντες ἐκ τῆς καινοτομίας τοῦ νέου ἡμερολογίου καί τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί διά τοῦτο ἐπάναγκες εἶναι ἡ πρόληψις διά τήν ἀνέγερσιν νέων ἱερῶν Ναῶν καί ἱεραποστολικῶν κέντρων. Πρό μηνῶν προσετέθη εἰς τόν κατάλογον τῶν ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν τῆς μεγαλονήσου ὁ ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Θέκλης ἐν Λάρνακι καί ἤδη ἐτέθη ὑπ’ ὄψιν τῶν ἁγίων ἀρχιερέων πρότασις διά τήν ἀνέγερσιν ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ εἰς τήν πόλιν τῆς Πάφου, εἰς τήν ὁποίαν ἐγκαταβιοῦν εὐάριθμοι ὁμογενεῖς Πόντιοι καί οἱ ὁποῖοι διακαῶς ἐπιθυμοῦν τήν παραμονήν των εἰς τήν Παραδοσιακήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Πατρίου ἑορτολογίου. Ἐκφράζομεν καί ἡμεῖς ἀπό τό ταπεινό τοῦτο βῆμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας διάπυρον τήν εὐχήν ὅπως συντόμως οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν μεταβοῦν καί αὔθις εἰς τήν μεγαλόνησον Κύπρον, προκειμένου νά προσθέσουν νέους Ναούς καί πλήρωμα εἰς τήν ἀγωνιζομένην παρεμβολήν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων.

Φωτογραφίες ἀπό τήν ἐπίσκεψη στά προσκυνήματα τῆς Κύπρου.

Τὴν 9ην Ἰουλίου, ἑορτὴ τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας, ἑώρτασε μὲ κάθε μεγαλοπρέπεια τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος. Κατὰ τὴν παραμονὴν τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας ἀρχιερατικὸς ἑσπερινὸς μετὰ τῆς λιτῆς τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεμέας, ἔνθα προσῆλθεν καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος διὰ νὰ εὐχηθῇ εἰς τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην.  Τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ πανηγυρικὸς Ὄρθρος καὶ ἀκολούθως ἐτελέσθη ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.  Μακαρίου.  Εὐγενῶς προσῆλθων καὶ ἐτίμησαν ὡσαύτως τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Παγκρατίου καὶ τὸν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ.  Ἰάκωβος καὶ Ἀνδρούσης κ.  Καλλίστρατος,  ὁ ἱερὸς Κλῆρος τόσον τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὅσον καὶ ἐκ τοῦ μακρόθεον, ὡς καὶ πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν.

 

 

 

 

Τήν Κυριακή 30η Ἰουνίου τελέσθηκε ἡ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, στήν ὁμώνυμη Ἱερά Σκήτη εἰς Maine Ἀμερικῆς. Στήν ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσαάκ πλαισιούμενος ὑπό τοῦ αἰδεσιμοτάτου π. Δημητρίου. ἐνῶ παρέστη συμπροσευχόμενος εἰς τό Ἱερό ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος.

 

 

Σάββατον 5 Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, ἐπανηγύρισεν ἡ ἐν Μεγάροις ὁμώνυμος Ἱερά Μονή, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ διετέλεσεν ὁ μακαριστός Μητοπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κυρός Γερόντιος. Εἰς τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἔλαβεν μέρος εἰς τό περικαλλές Καθολικόν τῆς μονῆς, παρέστη ὡς προεξάρχων ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί Κυκλάδων κ. Σάββα ὁ ὁποῖος ἐκήρυξεν καί τόν θείον λόγον.

 

 

Πέμπτην 3η Ἰουλίου. Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἰωακείμ τοῦ ἐκ Νοτενῶν ἑωρτάσθη καί ἐφέτος εἰς τόν ὁμώνυμον ἱερόν ναόν τῆς ἀνδρώας μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος παρά τόν Λυκοχορόν Πατρών. Ὅθεν τήν κυριώνυμον ἡμέραν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος μετέβη ὁμοῦ μετά τοῦ Θεοφιλεστάστου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου εἰς τήν ἐν λόγῳ ἱεράν μονήν διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων λατρευτικῶν καί ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ὡσαύτως δέ διά νά εὐχηθῇ καί εἰς τόν πανογιολογιώτατον Καθηγούμενον, Ἀρχιμανδρίτην Ἰωακείμ τά δέοντα, ὅστις ἧγεν τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ.

 

Τήν Τετάρτη 2 Ἰουλίου τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βοστώνης ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος προήγαγεν εἰς τόν βαθμόν τοῦ διακόνου τόν εὐλαβέστατον ἀδελφόν Ἰωάννην Copeland. Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος, ὁ πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσαάκ ὁ καί καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί πατέρες αύτῆς.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί ἰαματικῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς Ποταμιά Θάσου. Διά τάς πανηγυρικάς ἐκδηλώσεις μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὅστις ἐχοροστάτησεν εἰς τόν ἀφ’ ἑσπέρας Μέγαν Ἑσπερινόν καί ἡγήθη τῆς μετ’ αὐτόν λαμπρᾶς λιτανεύσεως τῆς ἐφεστίου εἰκόνος τῶν θαυματουργῶν Ἁγίων εἰς τόν πέριξ τοῦ ναοῦ χῶρον. Τήν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς ἐγένετο ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Εὐθυμίου πλαισιουμένου ὑπό τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π. Ἀθανασίου Καραγιαννίδη ἐφημερίου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, τοῦ π. Γεωργίου Καψάλη καί τοῦ π. Χαραλάμπους Καβάζη καθώς ἐπισης πλῆθους εὐλαβῶν πιστῶν.

Ὡσαύτως, ἑώρτασεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων παρά τόν Ἅγιο Κωνσταντίνο Λοκρίδος Φθιώτιδος, εἰς τάς λατρευτικάς ἐκδηλώσεις τοῦ ὁποίου ἔλαβαν μέρος ὁ τοπικός ἱερός κλῆρος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ.

 

Τήν Δευτέρα 31 Ἰουνίου, ἐπί τῇ Συνάξει τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων, πανηγύρισεν ὁ ἱερός καθεδρικός ναός τῶν Ἀθηνῶν. Κατά τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν, ἀφ΄ ἑσπέρας πραγματοποιήθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός καί ἡ μετά πομπῆς λιτάνευσις εἰς τάς ὁδούς τοῦ δήμου Δάφνης τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῶν σεπτῶν Ἀποστόλων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ. Παγκρατίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Κυκλάδων κ. Σάββα, Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί πλειάδος ἱερέων τῆς ἱερᾶς  Ἀρχιεπισκοπῆς. Τήν ἱεράν λιτάνευσιν τῆς ἁγίας εἰκόνος συνόδευσαν παίδες ἐνδεδημένοι παραδοσιακάς ἐνδυμασίας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας προεξῆρχεν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, ὅστις καί ἐξεφώνησε τόν ἁρμόζοντα τῆς ἡμέρας πανηγυρικόν λόγον.

 

 

Σάββατον 21ήν Ἰουνίου. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου παρά τό Μεσημέριον Χαλκιδικῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος προήγαγεν εἰς τόν βαθμόν τοῦ πρεσβυτέρου τόν εὐλαβέστατον διάκονον π. Χαράλαμπον. Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος, οἱ πανοσιολογιώτατοι ἀρχιμανδρίται π. Ζωσιμᾶς , π. Σωφρόνιος, π. Ἀββακούμ καί ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτερος π. Σαμουήλ.

 

Τήν Πέμπτη 20ή Ἰουνίου, ἐπί τοῖς θαυμασίοις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς ἐπωνομαζομένης Ὁδηγητρίας , ἑώρτασεν ἡ ἱερά ἀδελφότητα ὑπό τήν πολυσέβαστην Γερόντισσαν Μαρκέλλαν εἰς Μανωλάδα Πατρῶν. Ὅθεν κατά τήν κυριώνυμον ἡμέραν ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τήν ἀκμάζουσαν ἱεράν μονήν καί προεξῆρχεν τῆς θείας Λειτουργίας, κηρύξας ἄμα καί τόν θεῖον λόγον, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωακείμ Εὐαγγελάτου καί τοῦ Ἱερομονάχου π. Νήφωνος.

 

 

Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ νέου Ἐλεήμονος πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερὸς κοιμητηριακὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου εἰς τὴν ἱερὰν ἀνδρώαν μονὴν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, ὅπου καὶ φυλάσσεται καὶ τίθεται εἰς προσκύνησιν τὸ χαριτόβρυτον ἱερὸν αὐτοῦ λείψανον. Ἡ θεία Λειτουργία ἐπιτελέσθει ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἐνῶ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὀ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος (ὅστις καὶ ἐκήρυξεν τὸν θεῖον λόγον κατὰ τὴν ὥραν τοῦ κοινωνικοῦ), ὁ Σεβασμιώτατος οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ὁ Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος τῆς ἱερᾶς μονῆς, Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ὡς καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.

Ag Ioannis N Eleimon 4

Ag Ioannis N Eleimon 1

Ag Ioannis N Eleimon 2

Ag Ioannis N Eleimon 3

 

Τήν Κυριακήν Γ΄ Ματθαίου, σύναξιν ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Ἁγίας Θεοπρομήτωρος Ἄννης τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους Ἄθω ἐν ἀσκήσει καί ἀθλήσει διαλαμψάντων Ὁσίων Πατέρων. Κατ’αὐτήν ἡ Ἱερά γυναικεία μοναστική ἀδελφότης τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου παρά τά Μέγαρα Ἀττικῆς ἐπιτελεῖ πανήγυριν, καθιερωθεῖσα ὑπό τοῦ κτήτωρος αὐτῆς μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κ. Γεροντίου. Ὅθεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος μετέβη εἰς τήν ἐν λόγῳ ἱεράν μονήν τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας καί προεξῆρχεν τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας τῇ συμμετοχῇ τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Κουκούλη, ἄγωντος καί τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ, ὠς καί τοῦ ἐφημερίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου Ντάντου. Μετά το πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Μακαριώτατος ἐτἐλεσε ἐπιμνημόσυνον δέησιν ἐπί τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου κυροῦ Γεροντίου εὐχηθείς αὐτῷ αἰωνίαν ἀνάπαυσιν, εἰς δέ τήν μοναστικήν ἀδελφότητα καί τούς συμμετέχωντας εὐλαβεῖς προσκυνητάς τήν ἄνωθεν βοήθειαν καί τήν συναντίληψιν καί εὐχήν τοῦ μακαριστοῦ καί ἀγωνιστοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀοιδίμου Ἱεράρχου.

Τήν Πέμπτην 5 Ἰουνίου. ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Δωροθέου ἘπισκόπουΤύρου ἦγεν τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος. Εἰς τήν ἱεράν μονήν τῆς Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων προσῆλθον τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς καὶ συνελειτούργησαν μετὰ τοῦ ἑορτάζοντος Θεοφιλεστάτου ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκράτιος, Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμων, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος Κυκλάδων κ. Σάββας καθὼς καὶ ὁ ἱερὸς κλῆρος. Κλήρος καί λαός εὐχήθησαν ἐνθέρμως εἰς τὸν Θεοφιλέστατον ὅπως ὁ ἑορτάζων ἅγιος Δωρόθεος σταθῇ φάρος καὶ ὁδηγὸς εἰς τὴν πολυεύθυνον πορείαν του ὡς ἐπισκόπου καὶ ποιμένος τῶν λογικῶν προβάτων τῆς Ἐκκλησίας.

 

Τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακὴν (31η Μαΐου καὶ 1η Ἰουνίου), εἰς τὸν ἱερὸν καθεδρικὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τορόντο, προήχθει εἰς τὸν πρῶτον καὶ δεύτερον βαθμὸν τῆς Ἱεροσύνης ἀντιστοίχως ὁ ὁσιώτατος Μοναχὸς τῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βοστώνης, π. Ἰωάννης Καρατσόλιας. Τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Ἱεροσύνης προέστη ὁ Σεβασμιώτατος ἐπιχώριος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος, ἐνῶ τὴν Κυριακὴν ἐγένετο πολυαρχιερατικὸν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων -πλὴν τοῦ κυριάρχου Μητροπολίτου- τῶν θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου, Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καὶ Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, καθὼς καὶ τοῦ πανοσιολογιωτάτου καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφώσεως Βοστώνης π. Ἰσαάκ, τοῦ ἱερομονάχου π. Χρυσοστόμου (ἐκ Μέρυλαντ/Οὐάσινγκτον) καὶ τοῦ Διακόνου π. Γεωργίου.

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν

 

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίαν

tor 4

tor 6

tor 7

tor 8

tor 9

tor 10

tor 11

tor 13

Τήν Τετάρτην 21η Μαΐου, ἑορτή τῶν θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος τῶν ἁγίων ἱερός ναός εἰς τόν συνοικισμόν Εὐρυτάνων Λαμίας. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετά τῆς Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, προεξάρχοντος τοῦ πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ π. Γεροντίου Κουκούλη, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Πέτρου Γκόλφη.

 

Μέσα σέ κλίμα κατάνυξης καί μέ κάθε ἱεροπρέπεια, τελέσθηκαν τήν Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων (1η τοῦ μηνός Ἰουνίου) τά Θυρανοίξια τοῦ νεόδμητου ἱεροῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Πρωτομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Θέκλης ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, εἰς τήν πόλιν τῆς Λάρνακος τῆς ἁγιοτόκου τῆς καί μαρτυρικῆς νήσου Κύπρου.

Πρός τοῦτο, τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου ἐψάλη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, πλαισιουμένου ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Εἰρηνάρχου Κωνσταντίνου. Τήν δέ πρωΐαν πραγματοποιήθη κατά τήν ἰσχύουσαν τάξιν ἡ τελετή τῶν θυρανοιξίων καί ἐν συνεχείᾳ ἐτέλεσθη ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου ὅστις καί ἐκήρυξε κατάλληλον ἐπί τῇ ἑορτῇ θεῖον λόγον.

Ὁ Ἱερός ἐνοριακός Ναός τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, βρίσκεται στήν Πομόνα Καλλιφόρνιας. Τήν ἁγιογράφιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀνέλαβαν οἱ μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Βοστώνης Ἀμερικῆς.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφίες τοῦ Ιερού Ναού.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου (Τρίτη, 27η Μαΐου) εἰς τήν  ἱεράν γυναικείαν μονήν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τορόντο Καναδᾶ, κατά τήν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς Τορόντο κ. Μακάριος, Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος καί Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας .

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε τό Σαββατο 24 Μαΐου, ἡ μονοήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μέ ἐπικεφαλής τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιο, στήν Βουλγαρία καί στήν Μονή τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Ρίλα. Τόν Σεβασμιώτατο συνόδευαν ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Χριστόδουλος Κύρτζαλης, οἱ αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Σαμουήλ Μπεαζίδης καί π. Γεώργιος Καψάλης καθώς ἐπίσης καί εὐλαβεῖς προσκυνητές.

Τήν Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πάντων ἑορτάσθηκε ἡ 30ή ἐπέτειος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης εἰς τό Κάλγκαρι Ἀλμπέρτα Καναδᾶ. Εἰς τήν ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μπρουκλάϊν κ. Γρηγορίου καί τῶν ἱερέων π. Ἰγνατίου ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεκταρίου (Σιάτλ/ΗΠΑ), π. Δαμιανοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου (Σασκατοῦν/Καναδᾶ), π. Μάρκου ἐφημερίου ττοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων νέων τριῶν Στύλων τῆς Ὀρθοδοξίας (Καρλάϊλ/ΗΠΑ) καί τοῦ διακόνου π. Ἰακώβου.

 

 

Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπανηγύρισεν ὁ Ἱερός ἐνοριακός Ναός Ἁγίας Τριάδος παρά τό Μαυρομάτι Βοιωτίας. Εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό ἱερούργησεν ὁ αἰδεσιμώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Λάμπρου.

Τήν Τετέρτη 21η Μαΐου ἑορτή τῶν Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης πανηγύρισε τό Ἱστορικόν καί Πολύπαθον Παράρτημα τῶν Βασιλικῶν Θεσσαλονίκης.

Ἀφ ἑσπέρας, τῇ εὐγενῇ προσκλήσει τοῦ οἱκείου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ὁ Μακαριώτατος προέστη τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς μετ΄ αὐτοῦ Ἱερᾶς λειτανίας τῆς ἐφεστείου εἰκόνος καί τῶν Ἱερῶν τῶν λειψάνων τῶν Ἀγίων. Ὡσαύτως κατ΄ αὐτήν πέραν τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ οἱκείου Ἰεράρχου κ. Εὐθυμίου, ἕλαβον μέρος ὁ Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος τῆς ἐν Περιστερᾷ Ἱερᾶς Ἀνδρώας Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Μετά τό πέρας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινού καί τῆς Ἱερᾶς λειτανείας εἰς τήν Κεντρικήν Πλατεία τῆς πόλεως τῶν Βασιλικῶν ἕλαβεν χώρα μεγάλη καλλιτεχνική ἐκδήλωση πρός τιμή τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων ἀλλά καί τῆς ἐπικειμένης θλιβερᾶς ἐπετείου τῆς Ἀλλώσεως τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων. Κατ αὐτήν ἕλαβον μέρος χορευτικά συγκροτήματα Παραδοσιακῶν   Λαογραφικών Χωρευτικών Συλόγων τῆς περιοχής Ὅπως ὁ λαογραφικός χωρευτικός σύλογος Βασιλικών μέ ὅλα τά τμήματά του 9( παιδικό, ἐφηβηκό καί ἐνηλίκων) τό χωρευτικό τμήμα τοῦ ΚΑΠΗ τῶν Βασιλικῶν ὁ Ποντιακός Χωρευτικός Σύλογος τῆς Κοινότητος Ἀγίου Ἀντωνίου << Παναγία Σουμελά >>.Χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας ἀπήφθηνε ὁ ἐφημέριος τῶν Βασιλικῶν π. Δημήτριος Κυριαζίδης. Τήν ἐπομέμην τελέσθηκε ἀρχιερατικόν συλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου ὅστις ἐκήρυξε τόν θείον λόγον.

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio