Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισε λαμπρῶς ὁ ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδος, Ξυλοκάστρου –Κορινθίας. Τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, παραμονή ἑσπέρας, ἐψάλη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας. Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κυρία ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, ἐψάλη ὁ Ὅρθρος τῆς ἑορτῆς καί ἀκολούθως ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου, συλλειτουργούντος αὐτῷ τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Στεφάνου Maracine. Τόν θείον λόγον, εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα, ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Καλλίστρατος, μεταφέροντας καί τάς εὐχάς τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Μητροπολίτου Κορίνθου και Νεμέας κ. Παγκρατίου. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας παρετέθη εἰς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τό καθιερωμένον κέρασμα.

 

Τήν Τετάρτη 21η Μαΐου ἑορτή τῶν θεοστέπτων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος τῶν ἁγίων Ἱερός Ναός εἰς Ἀρέθουσαν Θεσσαλονίκης. Τῆς Πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θεῑον λόγον.

 

 

Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐπανηγύρισεν ὁ Ἱερός ἐνοριακός Ναός Ἁγίας Τριάδος Ἐπανωμῆς Θεσσαλονίκης (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης ). Ἀφ΄ ἑσπέρας εἰς τόν πανηγυρικόν ἑσπερινόν ἐχοροστάτησεν ὁ Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος τῆς κυριάρχου Μονῆς, Ἐπίσκοπος Περιστεράς κ. Μακάριος. Τήν πρωΐαν εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ ὁρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχεν ὁ ἐπιχώριος Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Κατά τήν διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ εὐλαβεστάτου ἀδελφοῦ Χαραλάμπους.

Tήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισε λαμπρῶς τό ἐν Ἰλίῳ Ἀττικῆς Ἱερόν Καθίδρυμα, τό ἐπ΄ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τριάδος ὀρφανοτροφεῖον θηλέων. Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις διήρκησαν ἐπί διήμερον. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ ἱδρύματος πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Νεκταρίου Κουφοῦ. Τό ἑσπέρας ἐτελέσθη Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου μέ τήν συμμετοχήν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ ἑσπερινοῦ ἐπηκολούθησε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ἄριστα ἀποδιδόμενον ἀπό τάς τροφίμους τοῦ ἱεροῦ ἱδρύματος. Τήν ἑπομένην τό πρωΐ ἐγένετο ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θεῖον λόγον.Τό δἐ ἑσπέρας τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐγένετο μεθέωρτος Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ καί ἀκολοῦθως μεγάλη καί λαμπρά λειτανία παρά τάς ὁδούς τοῦ δήμου Ἰλίου μέ τήν συμμετοχήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Παντελεήμονος καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου, ὡς καί πλειάδος Ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἰδιαίτερον πανηγυρικόν τόνον εἰς τήν ἑορτήν προσέδωσεν ἡ φιλαρμονική μπάντα τοῦ ἱδρύματος ὑπό τήν διεύθηνσιν τοῦ κ. Ἱπποκράτους. Μετά τήν λῆξιν τῆς ἱερᾶς λειτανίας, εὐχαριστίας ἐκ μέρους τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ὀρφανοτροφείου π. Διονυσίου Καλαργύρου καί ὁλοκλήρου τῆς ἀδελφότητος τῶν τροφίμων καί τῶν ἐργαζομένων τοῦ ἱδρύματος, ἀπήυθηνεν ὁ ἀντιπρόεδρος αὐτοῦ κ. Μιλτιάδης Μαΐστρος.

Τήν Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισεν ἡ ἱερά μονή Ἁγίας Τριάδος Νεμέας Κορινθίας, ἔνθα προσῆλθε τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίος διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων ἑορταστικῶν καί λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων. Τόν Μακαριώτατον πλαισίωσαν ὁ οἱκεῖος Ἱεράρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκράτιος, καθώς καί οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος καί Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Ἁρμόζοντα ἑορταστικόν λόγον ἐξεφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος.

Τῇ Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πανηγύρισεν τό Ἱερόν Ἡσυχαστήριον τῆς Παναγίας Τριάδος Νέας Πεντέλης Ἀττικῆς (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πετρουπόλεως Ἀττικῆς). Τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας προσῆλθε καί προεξῆρχε εἰς τήν ἀκολουθίαν τοῦ ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Σούκουλη. Τόν Ὄρθρον καί τήν Θεία Λειτουργία ἔψαλλαν μοναχές ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

       Μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου κατά τήν ὁποίαν πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου εἰς τήν Lyon τῆς Γαλλίας δημοσιεύουμε κατωτέρω φωτογραφικά στιγμυότυπα ἀπό τήν λατρευτική ζωή τῆς ἐκεῖθεν τοπικῆς Ἐκκλησίας.

Φωτογραφίες ἀπό τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή Θείας Ἀναλήψεως Καπανδριτίου Ἀττικῆς, τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Αὐξεντίου.(Μετόχι Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πετρουπόλεως Ἀττικῆς).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέ τήν παρουσία πολλῶν χριστιανῶν τελέσθηκε ἡ Πανήγυρις τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, στήν ὁμώνυμη Ἱερά Σκήτη εἰς Maine Ἀμερικῆς. Στήν ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνδριανοῦ, τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Μηνᾶ καί τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π. Δημητρίου καί  π. Ἀντωνίου.

Τήν Πέμπτην τῆς Ἀναλήψεως πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή Ἀναλήψεως Πετριῶν Εὐβοίας τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τυγχάνει ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος. Εἰς τήν πανηγυρίζουσα Ἱερά Μονή προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος.

 

 

 

Τήν Πέμπτην 8η τοῦ μηνός Μαΐου, μνήμη τοῦ Ἀγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πανηγύρισε τό ἐν Πετρουπόλη Ἀττικής ὀμώνυμον ἱερόν μονήδριον τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Αὐξεντίου .Τήν ἑσπέραν ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός .Τήν δέ κυριώνυμον ἡμέραν ἐτελέσθη θεία Λειτουργία ἱερουργούντος τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου ἐφημερίου τῆς ἱερᾶς μονῆς.

 

 Τήν 8η τοῦ μηνός Μαΐου, μνήμη τοῦ Ἀγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Eὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου πανηγύρισε ὁ ἐν Καλύβες Χαλκιδικῆς ὑπό ἀνέγερσιν Ἱερός Ναός τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Εἰς τόν Πανηγυρικόν ἱεράτικόν Ἑσπερινόν ἔλαβαν μέρος ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Χριστόδουλος, καί οἱ αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Βασίλειος καί π. Δημήτριος.

 

 

 Μέ ἐξαιρετική λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἡ μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς ἐνδόξου Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου εἰς τούς οὐρανούς. Κατ΄αὐτήν ἐπανηγύρισε τό ἱστορικόν παράρτημα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν Σπάτᾳ Ἀττικῆς. Ἀφ ἑσπέρας ἐτελέσθη μέγας πολυαρχιερατικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμονος , συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Μετά τό πέρας τοῦ λαμπροῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἔλαβε χώρα μεγάλη λειτανευτική πομπή εἰς τάς κεντρικάς ὁδούς τῆς πόλεως τῶν Σπάτων, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου.

Τήν ὅλην τελετήν ἐλάμπρυνον διά τῆς παρουσίας των, ἡ συμμετοχή τῶν τοπικῶν Ἀρχόντων, ἀλλά καί τῆς Φιλαρμονικῆς Μπάντας τοῦ Δήμου Σπάτων καί Ἀρτέμιδος, ὁ χορός τῶν καλλιφωνοτάτων Ἱεροψαλτῶν Μιλτιάδου Μαΐστρου, καί Κωνσταντίνου Μπέκα, ἡ ἔνστολος παρουσία καί συμμετοχή τῶν κορασίδων τοῦ Ὀρφανοτροφείου «Ἁγία Τριάς» τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Διονυσίου Καλαργύρου. Τήν ἑπομένην τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας τῆς ἐορτῆς, ἐγένετο Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον ἱερουργοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, καί τῶν Πανοσιολογιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν π. Δανιῆλ, Νεκταρίου, Ἀγαθαγγέλου, Νήφωνος καί τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρευσβυτέρου π.Ἰωάννου. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος.

 

 

 

Τήν Τρίτην 6η Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μάς τιμᾷ τόν Ὅσιον Σεραφείμ τόν ἐν Δομβῷ.

Ὅθεν πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά τόν Μῶλον Λοκρίδος τῆς Φθιώτιδος.

Λόγῳ ἀδυναμίας τοῦ  πολιοῦ  κεκμηκῶτος γέροντος Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου νά παραστῇ εἰς τήν ἑορτήν, μετέβη τήν κυριώνυμον ἡμέραν  ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος καί προεξῆρχε τῆς ὅλης πανηγύρεως, πλαισιούμενος ὑπό τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

 

 

 

Τήν ΣΤ΄ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάχα (τοῦ Τυφλοῦ), ἐτελέσθη εἰς τὸν ἱερὸν ναόν Ἁγίου Νεκταρίου ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μπρουκλάίν κ. Γρηγορίου  ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία, συνιερουργούντων  τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου καί ἐφημερίου τοῦ ναοῦ, καί δύο διακόνων.

 

 

Τήν Τετάρτην τῆς ΜΕΣΟΜΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (23 Ἀπριλίου) πανηγύρισεν ἡ νεοσύστατη ἱερά μονή  τῆς  τοῦ Θεοῦ Σοφίας Αὐλίδος Βοιωτίας  τῆς ὁποίας  ἡγουμένη  τυγχάνει ἡ ὁσιωτάτη γερόντισσα Κασσιανή.

Τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς ἀκολούθου ἱερᾶς λειτανίας τῆς ἐφεστείου εἰκόνος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος πλαισιούμενος ὑπό τῶν πανοσιωτάτων ἱερομονάχων π. Ἀγαθαγγέλου καί Νήφωνος.

Ἱερά Εἰκόνα τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ (Κειμηλιοφυλάκιον Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)

 

 

Τήν Τρίτην (23η) Ἀπριλίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ἐπανηγύρισεν ὁ εἰς τήν  αὐτοῦ χάριν ἀφιερωθεῖς Ἱερός Ναός  παρά τό Ἴλιον Ἀττικῆς. Ὅθεν τό ἑσπέρας  ἐψάλη κατά τήν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ  ἑσπερινοῦ προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ. Τήν  κυριώνυμον ἡμέραν  τελέσθηκε ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου μέ συλλειτουργούς τόν πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Γερόντιο καί τόν πανοσιώτατον ἱερομόναχον καί ἐφημέριον τοῦ ἱεροῦ ναοῦ π. Ματθαῖο.

 

Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (Κειμηλιοφυλάκιον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)

 

 

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ἐπανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά τό Μεσημέριον Χαλκιδικῆς, ὅπου ἀφ’ἑσπέρας μετέβη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος διά νά προεξάρχῃ εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν. Τόν Σεβασμιώτατον πλαισίωσαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος καθώς καί ὁ τοπικός Ἱερός Κλῆρος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε δυσαρχιερατικόν συλλείτουργον ὑπό τῶν προαναφερθέντων ἁγιωτάτων ἀρχιερέων, ὅπου προσῆλθον καί πάλιν πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

Ἱερά Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (Κειμηλιοφυλάκιον Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)

 

Τήν Κυριακή τοῦ Παραλύτου 20 Ἀπριλίου ἐώρτασε τήν ἐτήσιον ἀυτῆς πανήγυριν ἡ παρά τό χωρίον  Ἄνυδρον Στυλίδος εὑρισκομένη φερώνυμος ἱερά μονή τοῦ Ἀγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρήτου, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ τυγχάνει ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος.

Πρός τοῦτο, ἐψάλη κατά τό ἔθος ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἐσπερινοῦ, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε λιτάνευσις τῆς ἐφεστίου ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ὁσίου εἰς τόν περιβάλλοντα τήν Μονήν χῶρον, μέ τήν συμετοχήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Μακαρίου, τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου. Εἰς τόν πανηγυρικόν Ὄρθρον καί εἰς τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβον μέρος ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἁγίου Θεσσαλονίκης. Συλλειτούργησαν δέ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος καί οἱ Πανοσιώτατοι ἱερομόναχοι π. Ἰωαννίκιος καί πατήρ Πέτρος ὁ αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος π. Δημήτριος. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Καλλίνικος καί ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Διονύσιος.

Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 4η Ἀπριλίου. Ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Παναγίας τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς μετέβη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος εἰς τὴν ἱερὰν γυναικείαν μονὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σερρῶν διὰ νὰ προεξάρχῃ τῆς ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Ἰωάσαφ Ἀδελφοθεΐτου. Ὡσαύτως παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος καὶ Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, καθὼς καὶ εὐάριθμον πλῆθος πιστῶν. Ἡ φιλόξενος ἀδελφότητα, μὲ προεξάρχουσαν τὴν ὁσιωτάτην Γερόντισσαν Εὐθυμίαν Μοναχήν, παρέθεσαν κατὰ τὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας παραδοσιακὰ μοναστηριακὰ κεράσματα πρὸς τοὺς προσελθόντας εἰς τὴν Χάριν τῆς Παναγίας προσκυνητάς.

zood 2015 A

zood 2015 B

Τὴν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου  (31 Μαρτίου), εἰς τὴν ἱερὰν καὶ σεβασμίαν ἀνδρώαν μονὴν τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, ἐτιμήθη κατὰ τὸ δέον καὶ μετὰ πάσης λαμπρότητος ἡ ἐν αὐτῇ εὑρισκομένη ἱερὰ εἰκὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἐπωνομαζομένης «Φοβερὰ Προστασία». Ἀφοῦ ἐν πρώτοις ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸ ἱερὸν παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐλεήμονος, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, περιεφέρθη ἀκολούθως ἡ Θεομητορικὴ εἰκὼν μετὰ λιτανευτικῆς πομπῆς καὶ ἐν μέσῳ αἰσθημάτων βαθείας κατανύξεως εἰς τοὺς χώρους τῆς μονῆς, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπὸ τῶν ἁγιωτάτων Ἀρχιερέων Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Περιστερᾶς κ. Μακαρίου (τοῦ καὶ Καθηγουμένου τῆς ὡς ἄνω ἱερᾶς μονῆς), Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, τῶν πατέρων τῆς μονῆς, καθὼς καὶ πλήθους εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

litan 1

litan 2

litan 3

litan 4

litan 7

litan 5

litan 6

 

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μάρκου Ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων, πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου εἰς Ἀρέθουσαν Θεσσαλονίκης. Ὅθεν τό πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη πανηγυρική ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου Ἀββακούμ καί τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων Δημητρίου καί Σεραφείμ. Τήν ἱεράν πανήγυριν παρηκολούθησαν πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν ἐκ Θεσσαλονίκης καί ἀλλαχοῦ.

 

Κατά τήν περίοδον τῆς Διακαινησίμου ἐβδομάδος, καί συμφώνως μέ τήν ἐπικρατοῦσα μακραίωνον μοναστηριακήν παράδοσιν καί τάξιν, τιμῶνται ἰδιαιτέρως αἱ ἐν ταῖς ἱεραίς μοναῖς τεθησαυρισμέναι καί χαριτώνουσαι αὐτάς σεπταί Θεομητορικαί εἰκόναι.

Ὡς ἐκ τούτου, τό Σάββατον τῆς Διακαινησίμου Ἐβδομάδος ἐπανηγύρισε ἡ ἱερά μονή τῆς Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης παρά τῷ Κλημέντι Κορινθίας, τῆς ὁποίας  ἡγουμένη  τυγχάνει ἡ ὁσιωτάτη Μοναχή Μαγδαληνή. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐτελέσθῃ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακατιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἐλλάδος κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου, ὅστις καί ἐξεφώνησε τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας λόγον. Ἐν τέλει περιεφέρθη ἡ ἱερά εἰκῶν τῆς Ἱεροσολυμίτισσας εἰς τούς χώρους τῆς μονῆς.

Τῇ Παρασκευῇ τῆς Διακαινησίμου ἡ Ἐκκλησια μας ἑορτάζει τά θαυμάσασια τῆς Ύπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Ὡς ἐκ τούτου, πανηγύρισε τό ἱερό μονήδριον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (μετόχιον τῆς ἱερᾶς μονῆς Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀττικῆς) παρά τῷ Ἀγίῳ Στεφάνῳ Ἀττικῆς. Πρός τοῦτο ἐτελέσθη τήν κυριώνυμον ἡμέραν ἡ ἁρχιερατική θεία Λειτουργία πρός τιμήν τῆς Παναγίας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμωνος, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου, τῶν πανοσιολογιωτάτων ἀρχιμανδριτῶν  Νεκταρίου, Δανιήλ, καί Νεκταρίου, ὡς καί τῶν πανοσιωτάτων ἱερομονάχων Νικολάου καί Νήφωνος. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἡ ἀδελφότητα τῆς μονῆς παρέθεσεν ἑορταστικήν τράπεζα εἰς ὅλους τούς προσκυνητάς.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ὁ ἐνοριακός ἱερός ναός Ζωοδόχου Πηγῆς παρά τό Δομοκόν Φθιώτιδος. Εἰς τήν Ἱεράν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλῆρου τῆς Μητροπολέως Φθιώτιδος. Μετά τό πέρας τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων παρετέθη Ἀβραμιαία τράπεζα ὑπό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συμβουλίου .

 

(Φωτογραφικά στιιγμιότυπα ἀπό τήν πανήγυριν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἰς Δομοκόν Φθιώτιδος)

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις