Μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπειαν ἑωρτάσθησαν καί ἐφέτος τά Ἅγια Θεοφάνεια ἀπό τά πιστά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἐπίκεντρον τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς καί τῆς λαμπρᾶς τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπῆρξεν ὁ ἱερός μητροπολιτικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς, εἰς τόν ὁποῖον τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἀρχιερατικόν συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Παντελεήμωνος, ὡς καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας καί τῆς τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἐσχηματίσθη ἱερά πομπή μέ κατεύθυνσιν τόν κεντρικόν λιμένα Πειραιῶς, καί συγκεκριμένα τήν Πύλη Ε1, παρά τήν ὁποίαν ἐτελέσθη ἡ παραδοσιακή κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλλασαν. Εἰς τήν χορείαν τῶν συλλειτουργησάντων ἀρχιερέων προσετέθησαν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Κυκλάδων κ. Σάββας, πλεῖστοι κληρικοί καί μοναχοί, οἱ ὁποῖοι καί ἡγήθησαν τῆς ἱερᾶς πομπῆς. Ἰδιαιτέραν μεγαλοπρέπειαν προσέδωσαν εἰς τήν ὅλην τελετήν τά μέλη τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριάς» τά ὁποῖα ἐπαιάνισαν χαρμοσύνως, τά μέλη παραδοσιακῶν συλλόγων βασταζόντων τήν ἱεράν Εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, τά ἱερά λάβαρα, τίς σημαῖες, τά ἑξαπτέρυγα, ἀλλά καί τό πλῆθος τῶν πιστῶν τό ὁποῖον ἔδωσε τό ὁμολογιακό παρόν εἰς τό κάλεσμα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἰς τόν παραθαλάσσιον χῶρον, ἔνθα ἐγένετο ἡ κατάδυσις τοῦ Σταυροῦ, ὁ Μακαριώτατος ἐξεφώνησε τόν κατάλληλον διά τήν ἑορτήν πανηγυρικόν λόγον.Ἐπίσης τά παρακείμενα πλοία ἐσύριζον. Ἡ ἱερά ὁμήγυρις τῶν πιστῶν μέ τήν αὐτήν τάξιν ἐπέστρεψεν εἰς τόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἔνθα καί ἐγένετο ἡ Ἀπόλυσις καί ἡ διανομή τῶν εὐλογιῶν.

Τήν Κυριακή μετά τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως εἰς τον Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Γρηγόριος χειροτόνησε τόν αἰδεσιμώτατο π. Ἰωάννη Κόπλαντ γιά τήν ἀποστολή μας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στήν Ὀκλαχόμα.

Στιγμές ἀνεκλαλήτου χαρᾶς καί εὐφροσύνης ἔζησε τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἐπί τῇ εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίᾳ τοῦ ἐπί είκοσαετία διατελέσαντος ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας Γοργοεπηκόου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης ἀδελφοῦ Παῦλου Ἀλιατίδη. Τήν εἰς διάκονον καί πρεσβύτερον χειροτονία ἐτέλεσε ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου τήν Παρασκευή καί τό Σάββατο μετά τά Χριστούγεννα εἰς τόν ὡς ἄνω Ἱερό Ναό. Παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, ὁ καί πνευματικός αὐτοῦ πατήρ, ὁ ὁποῖος καί προσεφώνησε τόν νεοχειροτονηθέντα. Στήν θεία Λειτουργία συμμετεῖχαν πολλοί κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καθώς καί πλῆθος εὐλαβοῦς λαοῦ, ποῦ μέ τήν ὁλόθυμη παρουσία του ἔδειξε τά αἰσθήματα ἀγάπης καί ἐκτίμησης πρός τόν νέο Πρεσβύτερο.

                                               

 

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ Δεσποτική ἑορτῇ τῆς Γεννήσεως τοῦ  Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πανηγύρισε ἡ Ἱερά Μονή εἰς τήν Βοστώνην. Τήν Πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀχιμανδρίτης π. Ἰσαάκ, καί ὁ Διάκονος π. Ὀτάρι, ἐνῶ στήν ἱερά πανήγυρη ἔψαλλαν οἱ μοναχές τῆς Μονῆς.

 Τμῆμα πέτρας ἀπό τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

 

 

 

 

  Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ Δεσποτική ἑορτῇ τῆς Γεννήσεως τοῦ  Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός στήν Θεσσαλονίκην. Πρός τοῦτο ἐτελέσθη Ἀγρυπνία εἰς τήν ὁποίαν ἐλειτούργησαν οἱ ἐφημέριοι τοῦ ἱεροῦ ναοῦ  Ὁσιολογιώτατος π. Χριστόδουλος Κύρτζαλης, καί ὁ αἰδεσιμώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Πιπέκης. Εἰς τήν Ἱεράν Ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς Γεννήσεως προσῆλθαν πλῆθος πιστῶν καθώς ἐπίσης στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τά παιδία τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἔψαλαν τά χριστουγεννιάτικα κάλαντα εἰς τούς ἱερεῖς καί τό ἐκκλησίασμα.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ πανδήμῳ ἑορτῇ καί μνήμῃ τοῦ Ἁγίου πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τῆς ἐν Κύπρῳ τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε καί ἐφέτος ὁ ἱστορικός Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας, καθέδρα τοῦ πολιοῦ καί κεκμηκῶτος τῇ ἡλικίᾳ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου. Πρός τοῦτο, ἀφ’ ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, ἐψάλη ὁ τῆς τοῦ Ἁγίου ἑορτῆς Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, πλαισιουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας, ἐπραγματοποιήθη κατά τήν ἰσχύουσαν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐν συναιχείᾳ συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, καί Καισαρείας κ. Τιμοθέου ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν. Κατάλληλον ἐπί τῇ ἑορτῇ θεῖον λόγον ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος μέ ἐπίκαιρον θέμα ΄΄Ποία εἶναι ἡ ἀληθινή συνοδοιπορία μέ τόν Χριστό τήν ὁποίαν εἶχον ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί ἐξαιρετικά ὁ τιμώμενος Ἅγιος Σπυρίδων ὁ Θαυματουργός΄΄. Ἀκολούθως πραγματοποιήθη ἱερά λιτάνευσις τῆς πανσέπτου εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, ἥτις ἐσήμανε καί τήν λῆξιν τοῦ κύκλου τῶν ἐπί τῇ πανηγύρει ἱεροπραξιῶν. Σημειωθήτω ὅτι ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τυγχάνει ἐκ τῶν παλαιοτέρων καί ἱστορικοτέρων τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος, καθόσον ὑπῆρξεν τό λατρευτικόν κέντρον τοῦ πολυπαθοῦς παραρτήματος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Φθιώτιδος καί ἐγνώρισε μαζί μέ τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τό εὐάριθμον ποίμνιόν του ὅλας τάς ταλαιπωρείας καί τάς φρικαλέας διώξεις (σφραγίσεις - ἀστυνομικούς περιορισμούς), ταυτόχρονα ὅμως προσέφερε μεγάλας παρηγορίας καί ἐλπίδας εἰς τό χειμαζόμενον ποίμνιον μέ τά θαυμαστά γεγονότα καί τά Θεοσημεῖα τά ὁποῖα διαδραματήσθησαν ἐντός καί ἐκτός αὐτοῦ καί τά ὁποῖα διηγοῦνται μέχρι καί τήν σήμερον ὅχι μόνον τά γηραιά στελέχη τῆς ἐνορίας ἀλλά ἀκόμη καί κάτοικοι τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας, φωτογραφία 1950 εως 1960. ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΑΝ ΑΝΕΥ ΙΕΡΕΩΣ!!!!!!!

Μεταξύ ἄλλων διακρίνονται ἐνορίτες τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, καί στήν σειρά τῶν μικρῶν παιδιῶν πρῶτος ἐκ δεξιῶν ὁ νῦν ἱερομόναχος π. Γαβριήλ ὁ Κατουνακιώτης Γέροντας τοῦ Κελλίου ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, ὁ ἀδελφός του κατά σάρκα ἱερομόναχος π. Σπυρίδων στόν Ἅγιο Βασίλειο στό Κελλί τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος καί ὁ π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας.

ΟΜΟΡΦΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας του 1960 στό Παράρτημα τουῦ Ἱερου Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας. Μετά τήν Πανήγυριν του Ἁγίου εἰς τόν περίβολον τοῦ ναοῦ διακρίνεται ὁ τότε Ἐπίσκοπος Γαρδικίου Αὐξέντιος καί μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν τῶν ΓΟΧ, ἐκ δεξιῶν τοῦ, ὁ τότε Ἀρχιμανδρίτης καί ἐφημέριος τοῦ ναοῦ καί νῦν Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Καλλίνικος Χανιώτης, ὁ π. Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου, ὁ π. Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, ὁ λόγιος Μοναχός π. Μάρκος Χανιώτης κ. λπ ἱερεῖς καί μοναχοί.

 

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ πανηγύρισεν ὁ Καθεδρικός Ἱερός Ναός εἰς Τορόντο Καναδᾶ. Εἰς τήν λαμπρᾶ Πανήγυρην ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας, οἱ Πανοσιολογιώτατοι ἱερομόναχοι π. Ἰσαάκ καί π. Ἰωάννης καί οἱ διάκονοι π. Γεώγριος καί π. Σέργιος.

Φωτοφραφικά στιγμυότυπα ἀπό τήν πανηγυρική ἑόρτια τράπεζα εἰς αἰθουσα τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

 Παρασκευή 6η Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ ἐτησίῳ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισεν ὁ Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ παρά τήν Καλαμαριάν Θεσσαλονίκης. Εἰς τόν ὡς ἄνω ἱερόν ναόν μετέβη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν γυναικείαν Μονήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, παρά τό Κανδήλιον Μεγάρων Ἀττικῆς, κτίτωρ τῆς ὁποίας τυγχάνει ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης π. Νεόφυτος Γεωργίουμ, ἐτελέσθη ἱερά πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Νικολάου Χανιωτάκη. Εἰς τήν πανήγυριν τῆς μονῆς προσῆλθον πλῆθος πιστῶν τοὺς ὁποίους ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Νεοφύτη μοναχή καί ἡ ἱερά ἀδελφότητα παρέθεσαν κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας πλουσιοπάροχα μοναστηριακά κεράσματα.

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ εἰς τόν ὁμώνυμον ἱερόν ναόν παρά τήν Κοιλάδα Κοζάνης. Τάς ὅλας λατρευτικάς ἐκδηλώσεις ἐτέλεσε ὁ π. Χαράλαμπος συμπαραστατούμενος ὑπό εὐάριθμον πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί τό γυναικεῑον ἱερό ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Κερατέα Ἀττικῆς, τοῦ ὁποίου Καθηγουμένη χρηματίζει ἡ Ὁσιωτάτη Γερόντισσα Μῆνα μοναχή.

 

 

Παρασκευή 6η Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ ἐτησίῳ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ, ἧγεν τήν κατ’ ἔτος αὐτῆς πανήγυριν, ἡ σεμνηνομένη εἰς τήν τοῦ αὐτοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου χάριν καί ὄνομα Ἱερά γυναικεία Μονή εἰς Σέρρες (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης), τῆς ὁποίας Καθηγουμένη τυγχάνει ἡ Ὁσιωτάτη γερόντισσα Εὐθυμία μοναχή. Ὡς ἐκ τούτου, ἐτελέσθη κατά τό ἔθος ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου ἡμῶν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου.

Τήν πρωΐαν καί ἀφοῦ τό πρῶτον ἐψάλη ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, ὁ εἰς αὐτόν χοροστατών σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας προέστη εἰς τήν τέλεσιν τῆς Ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας (ὁ ὁποῖος - ὡς ἐν κατακλείδι τῆς Λειτουργίας - ἀνέπτυξεν λόγον πανηγυρικοῦ καί ἐπικαίρου ὡσαύτως χαρακτῆρος), πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί τοῦ Πανοσιολογιωτάτου ἱερομονάχου π. Ἰωάσαφ. Ἐπί τῇ λαμπρᾷ πανηγύρῃ τῆς ἱερᾶς μονῆς προσῆλθον πλῆθος πιστῶν διά νά προσκυνήσουν τμῆμα τοῦ Ἁγίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ.

  Τήν Κυριακήν 30 Νοεμβρίου, ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐτελέσθη ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σιάτλ κ. Ἰγνατίου εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου εἰς Σιάτλ Ἀμερικῆς ὑπό τῆς ἱεραρχείας ἐν Β. Ἀμερικῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας , προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Γρηγορίου, συνιερουργούντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο κ. Μακαρίου, καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου. Εἰς τήν Πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν καί τήν κατ’ αὐτήν χειροτονίαν ἔλαβαν μέρος μέρος πλῆστοι κληρικοί ὅλων τῶν βαθμίδων ἀπό ὁλόκληρον τήν Ἀμερικήν καί τόν Καναδᾶ καθῶς καί πλήθος κόσμου.

Ἡ Σύναξις τῶν Κληρικῶν τῆς Β. Ἀμερικῆς εἰς τήν ὁποῖαν ἡ Ἐπαρχιακή Σύνοδος ἀνακοίνωσε τήν ἐκλογή δύο ἀρχιερέων τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Σιάτλ κ. Ἰγνατίου καί Λάνχαμ κ. Χρυσοστόμου.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου Βοστώνης.

Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἄννης Βοστώνης.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἑώρτασε τήν ἐτήσιον αὐτοῦ πανήγυριν, ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς Λαμίαν. Εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν ναόν  μετέβη, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ ὁποῖος, χοροστάτησε καί προέστη εἰς τόν ἀφ΄ ἑσπέρας τελεσθέντα πανηγυρικόν Ἐσπερινόν καί τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀρτοκλασίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ    τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί  τοῦ πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς, Ἀρχιμανδρίτου π. Γεροντίου Κουκούλη, καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Φθιώτιδος. Μετά τό πέρας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ παρετέθη ἑόρτιος πανηγυρική τράπεζα εἰς τούς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς. Τό πρωΐ τῆς φερωνύμου ἡμέρας, ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου ὅστις καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον τῇ συμμετοχ τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου. Τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου πανηγύρισεν ὁμώνυμος ἱερός καθεδρικός ναός τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς και Νήσων κ. Παντελεήμονος εἰς τον Πειραιᾶ. Ἀφ᾿ Ἑσπέρας ἐτελέσθει ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός .Τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Πειραιῶς κ. Παντελεήμονος καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Τόν πανηγυρικόν λόγον  ἐξεφώνησε  ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος. Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἀκολούθησε λιτανευτική πομπή ὑπό τούς ἤχους τῆς φιλαρμονικῆς μπάντας τοῦ ὁρφανοτροφείου θηλέων΄΄ Ἅγία Τριάς΄΄ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου, ἀλλά καί ἀπό τήν Ποντιακή νεολαία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπό τόν αἰδεσιμώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἠλία Ἀτματσίδη.

 

Παρασκευή 14η Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, πανηγύρισε τό ὁμώνυμο Ἱερό Παρρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου, παρά τoύς Ἁγίους Θεοδώρους Κορινθίας, εἰς τό ὁποῖο τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων π. Ἰγνάτιου καί Στεφάνου καί τοῦ ἱεροδιακόνου Χερουβείμ.

 

Τήν Κυριακή 9η Νοέμβριου πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου στό Σιάτλ, Ουάσιγκτον. Στήν θεία Λειτουγία προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν ἱερέων π. Νικήτα Παλάσση, π. Ἰγνατίου Ponomarchuk, και π Ἀντωνίου Gunin καί τῶν διακόνων π. Ἰακώβου καί π. Ἀναστασίου.

.

Τήν 13η Νοεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐπανηγύρισεν, ὁ νεόδμητος Ναός τοῦ Ἁγίου, εἰς τήν Φλώριναν. Ὅθεν τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς μετέβῃ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, ἵνα προεξάρχη εἰς τόν πανηγυρικήν θεία Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτων ἀρχιμανδριτῶν, π. Χρυσοστόμου καί π. Ἀββακούμ.

Ὡσαύτως πανηγύρισε καί ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, εἰς τήν Περαίαν Θεσσαλονίκης, μετόχιον, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Δευτέρα, 11η Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά την Πυλαίαν Θεσσαλονίκης, ὅπου ἀφ’ἑσπέρας μετέβη ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, διά νά προεξάρχῃ εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν. Τόν Παναγιώτατον Μητροπολίτην πλαισίωσαν, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος καθώς καί ὁ τοπικός Ἱερός Κλήρος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε Δυσαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κ. Εὐθυμίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλαστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς, κ. Μακαρίου. Στήν Ἱεράν Πανήγυρη, προσῆλθον πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.Τόν θείον λόγον ἐκήρυξε ὁ ἐλλογιμότατος Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος ἐχειροθέτησεν εἰς διακονίαν ἐκκλησιαστικήν τόν ἀδελφό Σπυρίδωνα, ἐνορίτη τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ.

Τό Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ  ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος στήν Ἱερά Μονή Ταξιαρχῶν, Ἡράκλειου Νεμέας  προέβει εἰς Διάκονο χειροτονία τοῦ μοναχοῦ  Χερουβείμ  ἀπό τήν Κατερίνη Πιερίας . Ἡ χειροτονία τοῦ νέου Ἱεροδιακόνου πραγματοποιήθηκε ἐν μέσῳ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος.Ὅλοι  ἐπευφήμησαν τόν νέο κληρικό Ἄξιος. 

 

Τό Σάββατο 8 Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαχῶν, πανηγύρισε ὁ τιμώμενος εἰς τήν αὐτῶν χάριν ἱερός ναός παρά τό Ν.Πετρίτσι Σερρῶν. Εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν ναόν μετέβη τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Πανοσιωτάτων Ἀρχιμανδριτῶν π. Ἀββακούμ καί π. Σπυρίδωνος. Τόν Ἱερόν Ναόν κατέκλισεν πλῆθος πιστῶν.

 

Μέ κατάνυξη ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου στήν Πομόνα Καλιφόρνιας. Εἰς τίς ἱερές ἀκολουθίες προεξῆρχεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας. Κατά τήν διάρκειαν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Θεοφιλέστατος κ. Ἀνδρέας προήγαγεν σέ πρωτοπρεσβύτερο τόν αἰδεσιμώτατο π. Νικόλαο Libera.

 

 

Την Κυριακή Στ΄ Λουκά μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητριου του Μυροβλήτου, ετελέσθη η Θεία Λειτουργία κατά το αρχαίο τυπικό του Αγίου Ιακώβου. Την Λειτουργία ετέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Περιστεράς κ. Μακάριος και Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου.

A.iakobos

A.iakobos2

A.iakobos3

leitoyrgia A.Iakoboy2Λίγες ημέρες έπειτα από την μνήμη του Αγ. Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο Ιερός Ναός Αγ. Μαρίνης Κορυδαλλού, «φιλοξένησε» (Σάββατο 25/7 Νοεμβρίου) την πανηγυρική και αρχαιοπρεπή θεία Λειτουργία, της οποίας συγγραφέας θεόπνευστος είναι ο τιμώμενος άγιος. Πλήθος πιστών με την δέουσα ευλάβεια και προετοιμασία συμμετείχαν «ουσιωδώς» στην μετάληψη των αγιασμάτων. Στο κέντρο του ναού και σε ευτρεπισμένη αγία Τράπεζα ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας προέστει της λειτουργικής συνάξεως, τη συμπαραστάσει των Πανοσιολογιοτάτων Αρχίμ. π. Γεροντίου και π. Νήφωνος αλλά και του αιδεσιμωτάτου πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου.

leitoyrgia A.IakoboyΗ τυπική διάταξη της εν λόγω θείας λειτουργίας αλλά και η επιλεγμένη στο «πρωτοχριστιανικό πνεύμα» ιερά υμνολογία, τη συνδρομή της Ο.Ε.Β.Υ.Χ (άνω των 20 μελών) δημιούργησαν τις ιδανικές πνευματικές συνθήκες μυσταγωγίας και κατανύξεως δια τους πιστούς. Κλήρος και λαός έζησε για λίγο (όσο το δυνατόν στο καθένα) την αγία ενότητα όπως θαυμάσια περιγράφει ο Αγ. Ιγνάτιος Αντιοχείας: «Μια προσευχή, μία δέησις, εις νους, μία ελπίς εν αγάπη, εν τη χαρά τη αμώμω, ο εστίν ο Ιησούς, ου άμεινον ουδέν εστίν» (Επιστολή Μαγνησιεύσιν, VII, I, Β.Ε.Π., τ.2, σ.270). Τέλος μετά το πέρας της αναιμάκτου θυσίας ο Θεοφιλέστατος διαμοίρασε σύντομο πόνημα του (καταχωρείται στην ιστοσελίδα μας) σχετικά με τα τελεσθέντα στην συγκεκριμένη λειτουργική θυσία, προτρέποντας τους πιστούς στην αξιοποίηση των Θείων Δώρων στην καθημερινότητα τους. Η ευχή του αγίου να μας σκεπάζει και να μας αξιώνει στην κατ’ έτος τέλεση της ιεράς Λειτουργίας του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Γρηγόριος, ἐπεσκέφθει τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Γεωργίας καί συνελειτούργησε μετά τῶν ἐκεῖ κληρικῶν μας  τήν περασμένη ἐβδομάδα εἰς τόν ἱερόν ναόν κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τήν Τιφλίδα. Ἐπίσης ἐλειτούργησε στόν Ἅγιο Νικόλαο εἰς τήν πόλιν Kutaisi. Εἰς τά πλαίσια τῆς ποιμαντορικῆς τοῦ ἐπισκέψεως προσεκύνησε εἰς τά ἱερά προσκυνήματα τῆς Γεωργίας μεταξύ τῶν ὁποίων τόν τάφο τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σύρου μαθητοῦ τοῦ Ὁσίου Συμεῶν τοῦ Στυλίτου ὁ ὁποῖος μέ ἐντολή τῆς Θεοτόκου ἐπέλεξε δώδεκα μαθητάς κατά τόν τύπον τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μετέβη εἰς τήν Ἰβηρίαν (Γεωργίαν) προκειμένου νά στερεώσει τήν Ὀρθόδοξον Πίστην τήν ὁποίαν πρώτη ἐκήρυξε ἡ Ἰσαπόστολος Ἁγία Νίνα.

Ὁ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου

Τά Ἅγια Λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σύρου.

.

 

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ, καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς ἑορτάζοντας Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας καί Πουγκακίων Φθιώτιδος. Ὅθεν τό Σάββατο, 25η Ὀκτωβρίου εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, παρέστη χοροστατών ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, τῇ συμπαραστάσει τῶν Πανοσιολογιωτάτων  ἐφημερίων τῆς πόλεως Λαμίας καί Δομοκοῦ π. Ἰωαννικίου, Πέτρου καί Νικολάου. Κατάλληλον τῆς ἑορτῆς πανηγυρικόν λόγον ἐξεφώνησε ὁ Μακαριώτατος. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας τελέσθηκε Πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου π. Πέτρου (τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου.)

Τήν πρωΐαν ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τά ὀρεινά καί ἱστορικά Πουγκάκια ὅπου προέστη εἰς τήν πανηγυρικήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ πανηγυρίζοντος ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Τόν Μακαριώτατον πλαισίωσαν ὁ πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Κουκούλης καί ὁ αἰδεσιμώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Δασκαλάκης. Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐκήρυξεν ὁ Μακαριώτατος ἀναφερθείς, ἐκτός τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, εἰς τούς δύο μεγάλους Ἀγωνιστάς Κληρικούς πατέρα καί υἱόν, μακαριστούς Πρεσβυτέρους  π. Γεώργιον  καί Παναγιώτην Παπαναγιώτου (πάππος καί θεῖος κατά σάρκα τοῦ π. Γεροντίου Κουκούλη ) καί εἰς τούς ἡρωικούς ἀγώνας τῶν πολυπληθῶν ἀγωνιστῶν Γ.Ο.Χ. τῶν Πουγκακίων, ἰδιαιτέρως κατά τήν περίοδον τῶν μεγάλων διωγμῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλά καί μεταγενέστερα.

Ἁγιος Δημήτριος Πουγκακίων Φθιώτιδος

Ἅγιος Δημήτριος Λαμίας

Πέμπτη 23η Ὀκτωβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἦγε τήν ἐπίσημον αὐτῆς πανήγυριν ἡ ὁμώνυμος ἀνδρώα ἱερά μονή παρά τήν Περιστεράν Θεσσαλονίκης. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό προβλεπόμενον μοναστηριακόν τυπικόν ὁ Μέγας Ἑσπερινός μετά τῆς Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις τῇ αὐτῇ ἡμέρα ἧγε ὡσαύτως τά αὐτοῦ ὀνομαστήρια, ἐπί τῇ ἐν ταυτῷ μνήμη τοῦ Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ρωμαίου.Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ ἐνδιάτακτος πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ὄρθρος. Ἀκολούθως ὁ ἑορτάζων Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τορόντο Καναδᾶ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμονος, τῶν Θεοφιλεστάτων Έπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου (ὅστις  ὡσαύτως ἧγε τά αὐτοῦ ὀνομαστήρια), Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου ( ὁ ὁποίος ἑόρταζε τά ὀνομαστήριά του,) καθώς ἐπίσης πλειάδος ἱερέων, ἤτοι τῶν ἀδελφοθεΐτῶν ἱερομονάχων, τῶν πανοσιωτάτων ἱερομονάχων, ὡς καὶ τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων. Τόν ἐφετινόν πανηγυρικόν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς μονῆς ἐξεφώνησεν ὁ Σεβαμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος . Ὡσαύτως, κατά το τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ἀπηύθηνε εὐχετήριον λόγον. Τό αὐτό ἔπραξε καί ὁ Μακαριώτατος ἀπευθύνοντας χαιρετισμόν πρός τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθον διά νά λάβουν τήν χάριν τοῦ Ἁγίου καί εὐχηθοῦν εἰς τόν ἑορτάζοντα  Ἀρχιεπίσκοπον ἔτη πολλά. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ ἑορτάζων Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος, Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, μετά τῆς ἀδελφότητος παρέθεσαν εἰς ὅλους τούς προσελθώντας ἀβραμιαίαν πανηγυρικήν τράπεζαν.

Τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις