Τήν δεύτερη Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς γιορτή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἶναι ἡ γιορτή τῆς ἐνορίας τῶν τριῶν στύλων τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἁγίων τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν, Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ στό Καρλάιλ τῆς Πενσυλβανίας. Στήν πανήγυρη προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Γρηγόριος συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μάρκαμ κ. Ἀνδρέα καί Λάνχαμ κ. Χρυσοστόμου καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

 

 

 

 

Κατά τό πρῶτον Σάββατον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἐπιτελεῖται ἡ μνήμη καί ἑορτή τοῦ διά τῶν «Κολλύβων» θαύματος τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Πρός τοῦτο ἐπανηγύρισε ὁ ἱστορικός ἱερός ναός τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Νέας Σμύρνης Ἀττικῆς, ἔνθα τό πρωΐ τῆς φερωνύμου ἡμέρας ἐψάλη ὁ Ὄρθρος, προεξάρχοντος τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε εἰς τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καί τοῦ ἱεροῦ κλῆρου. Τόν θείον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος κ. Καλλίστρατος.

 

 

Τήν Τρίτη 25ῃ Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν -τιμώντας τὴν μνήνην τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καὶ προμάχου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως- ἑορτάζει καὶ τὸ γεγονὸς τῆς ἀναρρήσεως κατ’ αὐτὴν τὴν ἁγίαν ἡμέραν εἰς τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Μακαρίου.

Ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν ἐφετινὴν ἑορτὴν, ὅτε συνεπληρώθησαν 13 ἔτη ἀπὸ τῆς εὐλογημένης ἐκείνης ἡμέρας, τὸ γεγονὸς ἑωρτάσθη μὲ περισσὴν μεγαλοπρέπειαν καὶ ἰδιαιτέραν τιμήν.

Τὸ πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας, εἰς τὸν ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀθηνῶν, ἐτελέσθη πάνδημος θεία Λειτουργία τῇ συμμετοχῇ -πλέον τοῦ Μακαριωτάτου- τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, Πειραιῶς κ. Παντελεήμωνος, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου,Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου, Κυκλάδων κ. Σάββα, τοῦ ἱερατείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ πλήθους πιστῶν. Τὸν πανηγυρικὸν λόγον ἀπηύθηνεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος χειροθέτησε άναγνώστη τόν εὐλαβέστατο Θωμά Τζιόμαλλο.

Λαμπρόν ἀρχιερατικόν συλλείτουργον ἐτελέσθη εἰς τήν Θεσσαλονίκην ἐξ’ ἀφορμῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου καί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ. Εὐθυμίου. Τόν ἑορτάζοντα Μητροπολίτην ἐτίμησαν ἐν Συλλειτουργίᾳ εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Θεσσαλονίκης, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Μακάριος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Παντελεήμων, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ὁ Καισαρείας κ. Τιμόθεος, ὁ Πέτρας κ. Δαβίδ, ὁ Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Ρωγῶν κ. Δωρόθεος καί Θερμοπυλῶν κ. Γερόντιος μετά πλειάδος Κληρικῶν και πλῆθος εὐσεβοῦς λαοῦ.Μετά τήν Δοξολογία ὁ Μακαριώτατος τῇ προτροπῇ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης χειροθέτησε εἰς πρωτοπρεσβύτερον τόν αἰδεσιμολογιώτατον ἱερέα Γεώργιο Καψάλη.

Ἀπό τόν Ἑσπερινό

Φωτογραφίες ἀπό τήν Θεία Λειτουργία

Τήν Κυριακή μετά τά Φῶτα πανηγύρισε ἡ Ἱερά νεόδμητος Μονή τοῦ «Νέου Ἰορδάνου» εἰς Κύπρον. Εἰς τήν ἐφετινήν πανήγυριν προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Τοποτηρητῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Φιλαρέτου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου. Μετά τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων συνελειτούργησεν ὁ πρεσβύτερος π. Σάββας Παπαδόπουλος . Μετά τό τέλος τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας ἐγένετο λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ ὁποία κατέληξε εἰς τόν παρακείμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς διαρρέοντα ποταμόν. Ἐκεῖ ἐγένετο ἡ κατά τά εἰωθώτα τελετή τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τά ποτάμια ὕδατα. Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Λαμπούσης, ὁ καί Καθηγούμενος τῆς Ἰερᾶς Μονῆς, εὐχαρίστησε τούς Σεβασμιωτάτους ἀρχιερεῖς καθώς ἐπίσης τούς πολυπληθεῖς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς γιά τήν ἀθρῶα προσέλευση εἰς τήν λαμπράν ἐορτήν.

 

 

 

 

 

Ἀνάλογαι τελεταί Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων ἐγένοντο ἐπίσης καί εἰς τάς λοιπάς Μητροπόλεις τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας ὑπό τῶν οἰκείων Ἐπισκόπων καί τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου.

Εἰδικοτερα δέ εἰς τήν συμπρωτεύουσαν Θεσσαλονίκην ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ἐτέλεσαν τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἁγιασμός ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου συμπαραστατουμένου ὑπό τῶν κλήρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Τήν ἱεράν εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ πλαισίωναν νέοι μέ στολές εὐζώνων. Τήν θείαν Λειτουργίαν καί τον ἁγιασμόν παρηκολούθησε πλῆθος πιστῶν ἀπό ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Θεσσαλονίκης καί τῶν περιχώρων καθώς ἐπίσης καί ὁ ἀξιότιμος περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης καί Μακεδονίας κ. Ἀπόστολος Τζιτζικώστας , ἐνώ ἡ προγραμματισθείσα κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν θαλλάσιον χώρον τῆς συμβολῆς τῶν ὁδῶν Πέτρου Συνδίκα καί Μ. Ἀλεξάνδρου δέν πραγματοποιήθηκε λόγῳ τῶν δυσμενῶν καιρικῶν συνθηκῶν . Μετά τίς ἱερές τελετές παρετέθη άπό την ἐνορία γεύμα.

Εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Κορίνθου καί Νεμέας καί συγκεκριμένως εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος Νεμέας τελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου καί Νεμέας κ. Παγκρατίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου.Τήν τελετήν παρακολούθησαν πλήν τοῦ λαοῦ καί οἱ τοπικές ἀρχές τῆς Νεμέας.

 

 

 

 

theofaneia

Μέ ἐκκλησιαστικήν μεγαλοπρέπειαν ἑωρτάσθη καί ἐφέτος  ἡ μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ἀπό τά πιστά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἐπίκεντρον τῆς μεγάλης αὐτῆς Ἑορτῆς καί τῆς λαμπρᾶς τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπῆρξεν ὁ ἱερός μητροπολιτικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς,  εἰς τόν ὁποῖον τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Παντελεήμονος. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη εἰς τόν προαύλιον τοῦ ναοῦ χῶρον ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου. Ἀκολοῦθως σχηματίσθη πομπή μέ κατεύθυνσιν τόν κεντρικόν λιμένα Πειραιῶς, καί συγκεκριμένα τήν Πύλη Ε1, παρά τήν ὁποίαν ἐτελέσθη ἡ παραδοσιακή κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλασσαν. Στήν χορεία τῶν προαναφερθέντων ἀρχιερέων προσετέθησαν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Κυκλάδων κ. Σάββας, Ρωγῶν κ. Δωρόθεος, πλεῖστοι κληρικοί καί μοναχοί, οἱ ὁποῖοι καί ἡγήθησαν τῆς ἱερᾶς πομπῆς. Ἰδιαιτέραν μεγαλοπρέπειαν προσέδωσαν εἰς τήν ὅλην τελετήν ἡ φιλαρμονική τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριάς», ἡ ὁποῖα ἐπαιάνιζε χαρμοσύνως, τά μέλη παραδοσιακῶν συλλόγων βασταζόντων τήν ἱεράν Εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, τά ἱερά λάβαρα, τίς σημαῖες, τά ἑξαπτέρυγα, ἀλλά καί τό πλῆθος τῶν πιστῶν τό ὁποῖον ἔδωσε τό ὁμολογιακόν παρόν εἰς τό κάλεσμα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἰς τόν παραθαλάσσιον χῶρον, ἔνθα ἐγένετο ἡ κατάδυσις τοῦ Σταυροῦ, ὁ Μακαριώτατος ἐξεφώνησε κατάλληλον διά τήν ἑορτήν πανηγυρικόν λόγον. Ἡ ἱερά ὁμήγυρις τῶν πιστῶν μέ τήν αὐτήν τάξιν ἐπέστρεψεν εἰς τόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἔνθα καί ἐγένετο ἡ Ἀπόλυσις καί ἡ διανομή τῶν εὐλογιῶν.

 

 

Theof 00

Theof 02

Theof 01

Theof 03

Theof 04

Theof 05

Theof 06

Theof 6.2

Theof 07

Theof 08

Theof 8.1

Theof 09

Theof 9.2

Theof 9.3

Theof 9.4

Theof 10

Theof 11

Theof 12

Theof 12.1

Theof 13

Theof 14

Theof 14.1

Theof 15

Theof 16

Theof 17

Theof 18

 

Τήν 1ην τοῦ μηνός Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου, πανηγύρισεν ὁ ἱερός ναός Ἀναλήψεως τοῦ Χριστοῦ καί Ἁγίου Βασιλείου Σπάτων Ἀττικῆς. Ὅθεν τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, καί ἀκολούθως ἡ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου θεία Λειτουργία, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ἐψάλη ἡ καθιερωμένη ἐπί τῇ ἐνάρξῃ τοῦ νέου ἔτους Δοξολογία, κατά τήν ὁποίαν ὁ Μακαριώτατος, ὡς ἔθος, εὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλιάτικη πίττα. Ἀκολούθως ἐγένετο λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος εἰς τάς πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ὁδούς τοῦ δήμου Σπάτων.

Σάββατο 25 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ Δεσποτική ἑορτῇ τῆς Γεννήσεως τοῦ  Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πανηγύρισε ἡ Ἱερά Γυναικεῖα Μονή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν Βοστώνην. Τήν Πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσαν, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀχιμανδρίτης π. Ἰσαάκ καί ὁ π. Ἰωάννης, ἐνῶ στήν ἱερά πανήγυρη ἔψαλλαν οἱ μοναχές τῆς Μονῆς.

 

 

Ἀπό τήν ἀκολουθία τῶν Μ. Ὡρῶν.

 

 

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, κατά τήν ποιμαντική του περιοδεία στήν Μακεδονία, προέστη τήν 24ην Δεκεμβρίου τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν το  ρθρου καί τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων στήν ερά μονή τοῦ γίου Νικολάου Σερρῶν. Τήν  δὲ ἑπομένην προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στόν ἱερό ναό τοῦ ἁγίου μελομάρτυρος Φανουρίου Σερρῶν. Στό τέλος αὐτῆς τά παιδιά τῆς ἐνορίας ἔψαλλαν τῇ συνοδείᾳ μουσικῶν ὀργάνων  τά Κάλαντα στόν Ἀρχιεπίσκοπο καί ἐν συνεχείᾳ ὅλοι μαζί παρεκάθησαν σέ ἑόρτια κοινή τράπεζα, τήν ὁποίαν παρέθεσε ἡ ἐνορία στήν αἴθουσα τοῦ ναοῦ.

 

Στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Νικολάου τά παιδιά ψάλλουν τά κάλαντα στόν Μακαριώτατο καί στίς Μοναχές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Σάββατο 25 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ Δεσποτική ἑορτῇ τῆς Γεννήσεως τοῦ  Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πανηγύρισε ὁ Ἱερός Ναός στήν Θεσσαλονίκην. Πρός τοῦτο ἐτελέσθη Ἀγρυπνία εἰς τήν ὁποίαν ἐλειτούργησαν οἱ ἐφημέριοι τοῦ ἱεροῦ ναοῦ  Ὁσιολογιώτατος π. Χριστόδουλος Κύρτζαλης, καί ὁ αἰδεσιμώτατος πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Πιπέκης. Εἰς τήν Ἱεράν Ἀγρυπνία τῆς ἑορτῆς Γεννήσεως προσῆλθαν πλῆθος πιστῶν. Τήν δέ ἐπομένη Κυριακή μετά τήν Χριστοῦ Γέννηση τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος  καθώς ἐπίσης στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας τά παιδία τῆς ἐνορίας ἔψαλλαν τά χριστουγεννιάτικα κάλαντα εἰς τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο τούς ἱερεῖς καί τό ἐκκλησίασμα.

 

 

ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ - ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

                Την 5η / 18η (Ο. Η) του μηνός Δεκεμβρίου ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνων κ. Μακάριος μετέβη στον ιερό ναό Αγ. Μαρίνης Κορυδαλλού, όπου και προέστη της ευχαριστιακής λειτουργικής συνάξεως, τιμώντας την Κυριακή ημέρα παράλληλα με την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Ηγιασμένου. Κατ’ αυτήν την ημέρα εορτάζει και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας στον οποίο ο Μακαριώτατος, μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας, ευχήθηκε τα δέοντα κατά την περίσταση. Στην συνέχεια ο Θεοφιλέστατος συμπαραστατούμενος υπό των κληρικών Παν/του Αρχίμ. π. Γεροντίου Σούκουλη, Ιερ/χου π. Νεκταρίου Κουτσάκη και Ιερο/νου π. Ονουφρίου, ετέλεσε τα εγκαίνια του πνευματικού ενοριακού κέντρου της Αγ. Μαρίνης. Σύσσωμη η ενοριακή κοινότητα υποδέχθηκε με χαρά και συγκίνηση όχι τόσο τον εγκαινισμό ενός κτηρίου, όσο αυτόν (όπως εύστοχα τόνισε στην ομιλία του ο Θεοφιλέστατος) μιας έμπρακτης προσπάθειας άμβλυνσης των λειτουργικών θυσιαστικών δωρεών προς την κοινωνία και τον πολιτισμό του τόπου. Τέλος διαμοιράστηκαν εδέσματα (προϊόν ανύσταχτης φροντίδας και θυσιαστικής αγάπης μέρους των γυναικών της ενορίας) και αναμνηστικά της τελετής σε όλους τους παρισταμένους

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ πανδήμῳ ἑορτῇ καί μνήμῃ τοῦ Ἁγίου πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τῆς ἐν Κύπρῳ τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε καί ἐφέτος ὁ ἱστορικός Ἱερός Καθεδρικός Ναός Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας. Πρός τοῦτο, ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, ἐψάλη ὁ τῆς τοῦ Ἁγίου ἑορτῆς Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης καί Τοποτηρητοῦ τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Εὐθυμίου, πλαισιουμένου ὑπό τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος. Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας, ἐπραγματοποιήθη κατά τήν ἰσχύουσαν τάξιν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις ἐν συνεχείᾳ συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, καί Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν. Ἀκολούθως πραγματοποιήθη ἱερά λιτάνευσις τῆς πανσέπτου εἰκόνος τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, ἥτις ἐσήμανε καί τήν λῆξιν τοῦ κύκλου τῶν ἐπί τῇ πανηγύρει ἱεροπραξιῶν.

Ὡσαύτως ἐπανηγύρισεν ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα Χαλκίδος Εὐβοίας. Εἰς τάς ἱεράς ἀκολουθίας τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τοῦ Ὄρθρου καθῶς καί εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν ἔλαβαν μέρος ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γεράσιμος Χατζηθεοδώρου, ὁ Πανοσιώτατος Ἱερομόναχος π. Ἀγαθάγγελος Μαρινάκος καί ὁ εὐλαβέστατος ἱεροδιάκονος π. Ὀνούφριος Μπελίτσος.

 

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ πανηγύρισεν ὁ Καθεδρικός Ἱερός Ναός εἰς Τορόντο Καναδᾶ. Εἰς τήν λαμπρᾶ Πανήγυρην ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μάρκαμ κ. Ἀνδρέας, ἱερεῖς καί πλῆθος κόσμου ὁ ὁποῖος προσῆλθε γιά νά τιμήσει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου.

 

 

Δευτέρα 6η Δεκεμβρίου. Ἐπί τῇ ἐτησίῳ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ, ἧγεν τήν κατ’ ἔτος αὐτῆς πανήγυριν, ἡ σεμνηνομένη εἰς τήν τοῦ αὐτοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου χάριν καί ὄνομα Ἱερά γυναικεία Μονή εἰς Σέρρες (μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσ/νίκης), τῆς ὁποίας Καθηγουμένη τυγχάνει ἡ Ὁσιωτάτη γερόντισσα Εὐθυμία μοναχή. Ὡς ἐκ τούτου, ἐτελέσθη κατά τό ἔθος ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου ἡμῶν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου.

Τήν πρωΐαν καί ἀφοῦ τό πρῶτον ἐψάλη ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, ὁ εἰς αὐτόν χοροστατών σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας προέστη εἰς τήν τέλεσιν τῆς Ἀρχιερατικῆς θείας Λειτουργίας (ὁ ὁποῖος - ὡς ἐν κατακλείδι τῆς Λειτουργίας - ἀνέπτυξεν λόγον πανηγυρικοῦ καί ἐπικαίρου ὡσαύτως χαρακτῆρος), πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου. Ἐπί τῇ λαμπρᾷ πανηγύρῃ τῆς ἱερᾶς μονῆς προσῆλθον πλῆθος πιστῶν διά νά προσκυνήσουν τμῆμα τοῦ Ἁγίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ.

Εἰς τήν πανηγυρίζουσαν Ἱεράν γυναικείαν Μονήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, παρά τό Κανδήλιον Μεγάρων Ἀττικῆς, κτίτωρ τῆς ὁποίας τυγχάνει ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης π. Νεόφυτος Γεωργίου, ἐτελέσθη ἱερά πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου Ἱερομονάχου π. Νικολάου Χανιωτάκη. Εἰς τήν πανήγυριν τῆς μονῆς προσῆλθον πλῆθος πιστῶν τοὺς ὁποίους ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη Νεοφύτη μοναχή καί ἡ ἱερά ἀδελφότητα παρέθεσαν κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας πλουσιοπάροχα μοναστηριακά κεράσματα.

  Ὡσαύτως ἐπανηγύρισε Ἱερός Ναός τῆς Κοιμήσεως τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ παρά τήν Καλαμαριάν Θεσσαλονίκης. Εἰς τόν ὡς ἄνω ἱερόν ναόν μετέβη οἰκεῖος Ἱεράρχης, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, διά νά προεξάρχῃ τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Ἱεροῦ Κλῆρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Μέ ἰδιαιτέραν λαμπρότητα ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ εἰς τόν ὁμώνυμον ἱερόν ναόν παρά τήν Κοιλάδα Κοζάνης. Τάς ὅλας λατρευτικάς ἐκδηλώσεις ἐτέλεσε ὁ Πανοσιολογιώτατος ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος ἐνῶ στήν πανήγυρη προσήλθαν οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ.

 

Τρίτη, 30η Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήμου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου πανηγύρησε ὁ φερώνυμος Ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου εἰς τόν Πειραιάν , ὅπου ἀφ’ἑσπέρας ἐτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατούντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε ἀρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμωνος καί τοῦ Θεοφιλαστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς, κ. Μακαρίου.

Τήν ἐτήσιον αὐτοῦ πανήγυριν, ἑώρτασε καί ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός εἰς Λαμίαν. Εἰς τόν πανηγυρίζοντα ἱερόν ναόν  προέστη, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερμοπυλῶν κ. Γερόντιος, ὁ ὁποῖος, χοροστάτησε καί προέστη εἰς τόν ἀφ΄ ἑσπέρας τελεσθέντα πανηγυρικόν Ἐσπερινόν καί τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀρτοκλασίας, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ    τοπικοῦ ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ. Μετά τό πέρας τοῦ πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ παρετέθη ἑόρτιος πανηγυρική τράπεζα εἰς τούς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς.Τό πρωΐ τῆς φερωνύμου ἡμέρας, ἐπιτελέσθη ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Ἁγίου Θερμοπυλῶν ὅστις καί ἐκήρυξε τόν θείον λόγον.

 

Σάββατο 13 Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐτελέσθῃ στήν Λαμία, στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Αγίου Σπυρίδωνος Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία και τό τεσσαρακονθήμερο Ἱερό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κυροῦ Καλλινίκου.

Τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ Ἱεροῦ Μνημοσύνου προεξήρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου πλαισιουμένων ἀπό ιερεῖς, παρουσία ἐκπροσώπων τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν καί πλήθους εὐσεβῶν πιστῶν.

Τήν 13η Νοεμβρίου, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐπανηγύρισεν, ὁ νεόδμητος Ναός τοῦ Ἁγίου, εἰς τήν Φλώριναν. Ὅθεν  τό Ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός  ὑπό τοῦ ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Φλωρίνης καί ἄγοντος τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου. Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη πανηγυρική θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὑπό τοῦ ἰδίου.

Τό παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

 

Πέμπτη, 11η Νοεμβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός παρά την Πυλαίαν Θεσσαλονίκης ( Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου), ὅπου ἀφ’ἑσπέρας μετέβη ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, διά νά προεξάρχῃ εἰς τόν πανηγυρικόν Ἑσπερινόν. Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην πλαισίωσαν, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος καθώς καί ὁ τοπικός Ἱερός Κλήρος τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τό πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας πραγματοποιήθηκε Δυσαρχιερατικό συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κ. Εὐθυμίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλαστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς, κ. Μακαρίου ὅστις ἐκήρυξε καί τόν θείον λόγον. Στήν Ἱερά Πανήγυρη, προσῆλθον πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

 

 

Τήν Δευτέρα 8η Νοεμβρίου, ἐπί τῇ Συνάξῃ τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ καί πασῶν τῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων Ἀσωμάτων ἐπανηγύρησε ὁ Ἱερός Ναός τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν εἰς Νέο Πετρίτσι Σερρῶν. (Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου). Τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων προεξῆρχεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος πλαισιούμενος ὑπό τοῦ Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀββακούμ καί τοῦ Αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Παύλου.

 

 

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ, καί ἰδιαιτέρως εἰς τούς ἑορτάζοντας Ἱερούς Ναούς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας καί Πουγκακίων Φθιώτιδος. Ὅθεν τήν Τρίτην, 25η Ὀκτωβρίου εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, παρέστη χοροστατών ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θερμοπυλῶν κ. Γερόντιος, τῇ συμπαραστάσει τῶν Πανοσιολογιωτάτων  ἐφημερίων τῆς πόλεως Λαμίας καί Δομοκοῦ π. Ἰωαννικίου, καί Πέτρου . Τήν δέ πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας τελέσθηκε Πανηγυρική θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Πέτρου (τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου.)

Τήν πρωΐαν ὁ Θεοφιλέστατος κ. Γερόντιος μετέβη εἰς τά ὀρεινά καί ἱστορικά Πουγκάκια ὅπου προέστη εἰς τήν πανηγυρικήν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ πανηγυρίζοντος ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου. Τόν Θεοφιλέστατο πλαισίωσε ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωαννίκιος. Κατάλληλον τῆς ἑορτῆς πανηγυρικόν λόγον ἐξεφώνησε ὁ αὐτός Ἐπίσκοπος.

Ὁ Ἱστορικός Ἱερός Ναός εἰς τα Πουγκάκια

Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Λαμίας.

 

Σάββατο 23η Ὀκτωβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἦγε τήν ἐπίσημον αὐτῆς πανήγυριν ἡ ὁμώνυμος ἀνδρώα ἱερά μονή παρά τήν Περιστεράν Θεσσαλονίκης. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό προβλεπόμενον μοναστηριακόν τυπικόν ὁ Μέγας Ἑσπερινός μετά τῆς Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις τῇ αὐτῇ ἡμέρα ἧγε ὡσαύτως τά αὐτοῦ ὀνομαστήρια, ἐπί τῇ ἐν ταυτῷ μνήμη τοῦ Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ρωμαίου.Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ ἐνδιάτακτος πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ὄρθρος. Ἀκολούθως ὁ ἑορτάζων Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Βοστώνης κ. Γρηγορίου, Κορίνθου κ. Παγκρατίου, Πειραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμονος,τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιάτλ κ. Ἰγνατίου (ἐξ Ἀμερικῆς) τῶν Θεοφιλεστάτων Έπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου (ὅστις  ὡσαύτως ἧγε τά αὐτοῦ ὀνομαστήρια), Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου ( ὁ ὁποίος ἑόρταζε τά ὀνομαστήριά του,)Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου, Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου (ἐκ Κύπρου)καί Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου καθώς ἐπίσης πλειάδος ἱερέων, ἤτοι τῶν ἀδελφοθεΐτῶν ἱερομονάχων, τῶν πανοσιωτάτων ἱερομονάχων,ἐξαιρέτως τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς Ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βοστώνης Γέροντα Ἰσαάκ  ὡς καὶ τῶν αἰδεσιμωτάτων πρεσβυτέρων. Τόν ἐφετινόν πανηγυρικόν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς μονῆς ἐξεφώνησεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Ὡσαύτως, κατά το τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ἀπηύθηνε εὐχετήριον λόγον. Τό αὐτό ἔπραξε καί ὁ Μακαριώτατος ἀπευθύνοντας χαιρετισμόν πρός τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθον διά νά λάβουν τήν χάριν τοῦ Ἁγίου καί εὐχηθοῦν εἰς τόν ἑορτάζοντα  Ἀρχιεπίσκοπον ἔτη πολλά. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ ἑορτάζων Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος, Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, μετά τῆς ἀδελφότητος παρέθεσαν εἰς ὅλους τούς προσελθώντας ἀβραμιαίαν πανηγυρικήν τράπεζαν.

 

 

 

Ἐπί τῇ ἐπετείῳ μνήμῃ τῆς ἐν θαυμασίοις ἐπισκοπῆς καί προστασίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου κατά τούς ἐν ὑστέροις καιρούς ἀγώνας τοῦ ἡμετέρου Ἔθνους (15/28Ὀκτωβρίου),ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας αὐτοῦ, πανηγύρισεν ἡ εἰς τήν τῆς Θεομήτορος Σκέπην τιμωμένη ἱστορική γυναικεία μονή παρά τόν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς( Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης). Εἰς τόν Ἑσπερινόν χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ, πλαισιούμενος ὑπό τοῦ τοπικοῦ ἱεροῦ κλήρου. Τήν πρωΐαν τῆς ἑορτίου ἡμέρας τελέστηκε ἀρχιερατικόν συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου, Πέτρας κ. Δαβίδ καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου.

 

Παναγία Γοργοϋπήκοος εἰς Εὔοσμον Θεσσαλονίκης.

Πανήγυρις Ἁγίας Σκέπης εἰς Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς.

Ὡσαύτως Πανηγύρησε καί ὁ Ἱερός Ναός Παναγίας Γοργοϋπηκόου εἰς Νίκαια, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Παντελεήμωνος.

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio