Τὴν Παρασκευὴν 25ῃ Ἰανουαρίου, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν -τιμώντας τὴν μνήνην τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου καὶ προμάχου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως- ἑορτάζει καὶ τὸ γεγονὸς τῆς ἀναρρήσεως κατ’ αὐτὴν τὴν ἁγίαν ἡμέραν εἰς τὸν Ἀρχιεπισκοπικὸν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Μακαρίου.

ag gr 1

Ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν ἐφετινὴν ἑορτὴν, ὅτε συνεπληρώθησαν 16 ἔτη ἀπὸ τῆς εὐλογημένης ἐκείνης ἡμέρας, τὸ γεγονὸς ἑωρτάσθη μὲ περισσὴν μεγαλοπρέπειαν καὶ ἰδιαιτέραν τιμήν.

Τὸ πρωΐ τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας, εἰς τὸν ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀθηνῶν, ἐτελέσθη πάνδημος θεία Λειτουργία τῇ συμμετοχῇ -πλέον τοῦ Μακαριωτάτου- τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Κορίνθου καὶ Νεμέας κ. Παγκρατίου, Φθιώτιδος καὶ Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου, τοῦ ἱερατείου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ πλήθους πιστῶν. Τὸν πανηγυρικὸν λόγον ἀπηύθηνεν ὁ ἄγων τὴν ἐπέτειον Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας παρετέθη πανηγυρικὴ τράπεζα εἰς τὸ ἐπισκοπικὴν οἰκίαν τοῦ Μακαριωτάτου.

ag gr 2

ag gr 3

ag gr 4

ag gr 5

 

Εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ Μώλου Λοκρίδος ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καὶ Θαυμακοῦ κ. Γερόντιος τὴν θείαν Λειτουργίαν καὶ τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων.  Ἐν συνεχείᾳ σχηματίσθη λιτανευτικὴ πομπή πρὸς τὴν θάλασσαν, προπορευομένης τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Βαπτίσεως, ἑπομένων τοῦ Σεβασμιωτάτου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τοῦ πιστοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ, ὅπου πραγματοποιήθη ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ πρὸς εὐλόγησιν τῶν ὑδάτων.

Theofaneia Lamia 2020 01

Theofaneia Lamia 2020 02

Theofaneia Lamia 2020 03

Theofaneia Lamia 2020 04

Theofaneia Lamia 2020 05

Theofaneia Lamia 2020 06

Ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ξεκίνησε μὲ τὴν τέλεσιν τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας εἰς τὸν μητροπολιτικὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίας Τριάδος Νεμέας ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου καὶ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος ἐτέλεσε τὴν θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μέγαν Ἁγιασμὸν εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τῶν Ἁγίων Θεοδώρων εἰς Νέαν Σμύρνην Ἀττικῆς ἐν μέσω πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος. Κατὰ τὴν 12ην μεσημβρινήν, ὁ Θεοφιλέστατος κ. Καλλίστρατος, ὁ ἱερὸς κλῆρος καὶ ὁ λαὸς τῆς Μητροπόλεως Κορίνθου ὑπεδέχθησαν τὸν Σεβασμιώτατον ποιμενάρχην τους κ. Παγκράτιον εἰς τὸν κάμπον τῆς Νεμέας παρὰ τὸν Ἀσωπὸν ποταμόν, εἰς τὸν εἰδικῶς διαμορφωμένον χῶρον εἰς τὴν κοίτην τοῦ ποταμοῦ, ὅπου καὶ ἐτελέσθη ἡ Κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Theof Kor 00

Theof Kor 01

Theof Kor 02

Theof Kor 03

Theof Kor 04

Theof Kor 05

Theof Kor 06

theof Ath 01

Μέ ἐξαιρετικήν λαμπρότητα καί τήν δέουσαν ἱεροπρέπειαν, ἑώρτασε καί ἐφέτος ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τήν ἡμέραν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων εἰς ὁλόκληρον τήν ἐπικράτειαν μέ πανηγυρικάς θείας Λειτουργίας, Λιτανείας, καί ἀσφαλῶς, μέ τήν πατροπαράδοτον τελετήν τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καί τοῦ καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, ὅπου τά πλήθη τῶν κατά τόπους πιστῶν ἔδωσαν διά μίαν ἀκόμη φοράν τό ὁμολογιακόν παρόν.
Εἰδικότερα, εἰς τήν περιοχήν τῶν Ἀθηνῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, ἐτέλεσεν τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Ζώνης Περιστερίου. Ἐν συνεχείᾳ, καί συμφώνως μέ τήν πολυετήν παράδοσιν τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τοῦ πατρίου ἑορτολογίου, ἐπραγματοποιήθη ἡ τελετή τοῦ Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων εἰς τόν λιμένα τοῦ Ἁγίου Νικολάου Κερατσινίου Ἀττικῆς.Τῆς κυρίως τελετῆς τοῦ Καθαγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Ὁ Μακαριώτατος ἐξεφώνησε κατάλληλον τῇ ἑορτῇ πανηγυρικόν λόγον (ΒΛ. ΕΔΩ).

theof Ath 05

theof Ath 02

theof Ath 03

theof Ath 04

theof Ath 06

theof Ath 07

theof Ath 08

theof Ath 09

theof Ath 10

theof Ath 11

theof Ath 12

theof Ath 13

Μετὰ πλείστης χαρᾶς ἀνακοινοῦται στὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα, ὅτι ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς εὐδόκησε τὴν ἵδρυση μίας νέας ἐνορίας ὑπὸ τὴν πνευματικὴν δικαιοδοσίαν τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Κεντρικὴ Γερμανία (περιοχὴ τῆς πόλεως τοῦ Dortmund). Ἡ ἐνορία εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Σύναξη τῶν Μυρίων Ἀγγέλων (11 Ἰανουαρίου) καὶ ἀναπληρώνει τὸ μεγάλο κενὸ τῆς ἀπουσίας ἑνὸς ναοῦ, ὁ ὁποῖος νὰ καλύπτει τὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ποὺ ἐμμένουν καὶ ἐπιμένουν ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι στὶς πατρῶες Ὀρθόδοξες ἐκκλησιαστικὲς παραδόσεις, καὶ οἱ ὁποῖοι ἀνέμενον τὴν μετάβασή τους στὴν μητέρα πατρίδα Ἑλλάδα διὰ νὰ ἐκκλησιασθοῦν καὶ νὰ λάβουν τὰ  Ἄχραντα Μυστήρια. Ἤδη ὁ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διορισθεὶς Ἔξαρχος διὰ τὴν Γερμανίαν, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, μετέβη διὰ δευτέραν φορὰν στὴν ἐνορία καὶ ἐτέλεσε τὴν θείαν Λειτουργίαν τὴν Κυριακὴ τῶν Προπατόρων 16/29 Δεκεμβρίου.

germania 1

germania 2

germania 3

 

Τὴν Τετάρτην, 12ην Δεκεμβρίου, πανηγύρισεν ὁ καθεδρικὸς ναὸς τῆς πόλεως τῆς Λαμίας ἐπ΄ ὀνόματι τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τῆς Κύπρου. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καὶ Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου.

AG SPYRIDON 2019 1

Τὴν δὲ κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς προσῆλθον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος καὶ προεξῆρχεν εἰς τὴν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν ἀγίων ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, Φθιώτιδος κ. Γεροντίου, Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καὶ Καισαρείας κ. Τιμοθέου, τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ πλειάδος εὐλαβῶν πτιστῶν ποὺ προσῆλθαν διὰ νὰ λάβουν τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἁγίου.

AG SPYRIDON 2019 2

Εἰς τὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας πραγματοποιήθη ἱερὰ λιτανεία τῆς ἐφεστίου ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου εἰς τὰς ὁδοὺς πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

AG SPYRIDON 2019 4

AG SPYRIDON 2019 3

 

Τὴν Παρασκευὴν 30ὴν Νοεμβρίου ἑώρτασε ὁ ἱερὸς ναὸς τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου εἰς τὴν πόλιν τῆς Λαμίας. Πρὸς τοῦτο ἐτελέσθη ἀφ΄ ἑσπέρας ὁ πανηγυρικὸς Μέγας Ἑσπερινὸς, χοροστατοῦντος τοῦ οἰκείου ἱεράρχου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καὶ Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου. Τὴν δὲ κυριώνυμον ἡμέραν συνελειτούργησεν ὁ Σεβασμιώτατος μετὰ τῶν τιμίων ἱεραρχῶν, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου (ὅστις καὶ προεξῆρχεν τῆς θείας Λειτουργίας) καὶ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου.

AG ANDREAS 2019 3

AG ANDREAS 2019 1

AG ANDREAS 2019 2

Σέ ἐορταστικὀ κλίμα τελέστηκε ἡ Πανήγυρη τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ (Κυριακή 11 Νοεμβρίου) στήν Πυλαία Θεσσαλονίκης. Στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος ἐνῶ παρέστη συμπροσευχόμενος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος. Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης παλισιουμένου ὑπό τῶν ἱερέων τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἐνῶ κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας ἐτελέσθη ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ πρεσβύτερου π. Γεωργίου Σύρμα. Τήν διακονία τοῦ λόγου ἀνέλαβε ὁ Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος.

 

Τήν Πέμπτη 8 Νοεμβρίου ἡμέρα τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Οὐράνιων Ἀγγελικῶν Ταγμάτων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος λειτούργησε στόν ὁμώνυμο πανηγυρίζοντα ἱερό Ναό στό Πετρίτσι Σερρῶν. Στήν χοροστασία τοῦ Ὄρθρου χοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ, ἐνῶ στήν Θ. Λειτουργία προξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος μέ συλλειτουργούς τόν Θεοφιλέστατο καί τούς ἱερεῖς τῆς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Κατά τήν διάρκειά της, ὁ Σεβασμιώτατος χειροτόνησε στό βαθμό τού διακόνου τόν ὑποδιάκονο Γεώργιο Σύρμα ἔγγαμο κληρικό. Τόν θείο λόγο κήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος κ. Δαβίδ. 

Τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου πανήγυρισε ἡ Εκκλησία μας στίς 26 Ὀκτωβρίου ἡμέρα Παρασκευή. Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ στήν Ἱερά Μητρόπολη Φθιώτιδος ῆταν ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στά Πουγκάκια Φθιώτιδος ὅπου ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβαμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου. Τόν θείο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβαμιώτατος.

Η αρχαιοπρεπής Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ἐτελέσθη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Τριάδος Αρχαίας Νεμέας την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου. Την θεία Λειτουργία ετέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου και Νεμέας κ. Παγκράτιος, συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ανδρούσης κ. Καλλιστράτου, πλαισιουμένων των ιερέων της επαρχίας ταύτης.

 

Τρίτη 23η Ὀκτωβρίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου καί ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἦγε τήν ἐπίσημον αὐτῆς πανήγυριν ἡ ὁμώνυμος ἀνδρώα ἱερά μονή παρά τήν Περιστεράν Θεσσαλονίκης. Ὡς ἐκ τούτου, ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη κατά τό προβλεπόμενον μοναστηριακόν τυπικόν ὁ Μέγας Ἑσπερινός μετά τῆς Λιτῆς καί Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, ὅστις τῇ αὐτῇ ἡμέρα ἧγε ὡσαύτως τά αὐτοῦ ὀνομαστήρια, ἐπί τῇ ἐν ταυτῷ μνήμη τοῦ Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ρωμαίου.Τό πρωΐ τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ ἐνδιάτακτος πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Ὄρθρος. Ἀκολούθως ὁ ἑορτάζων Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἐτέλεσε τήν ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Έπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου (ὅστις  ὡσαύτως ἧγε τά αὐτοῦ ὀνομαστήρια), Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου ( ὁ ὁποίος ἑόρταζε τά ὀνομαστήριά του,) καί τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου. Τόν ἐφετινόν πανηγυρικόν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς μονῆς ἐξεφώνησεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Νήφων Δημητρακόπουλος. Ὡσαύτως, κατά το τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος ἀπηύθηνε εὐχετήριον λόγον. Ὁ Μακαριώτατος στήν προσλαλιά του ἀπηυθυνε χαιρετισμόν πρός τούς πολυαρίθμους προσκυνητάς, οἱ ὁποῖοι προσῆλθον διά νά λάβουν τήν χάριν τοῦ Ἁγίου καθώς φυλάσσεται τμήμα τοῦ Ἁγίου λειψάνου τοῦ Θεαδέλφου Ἰακώβου καί να εὐχηθοῦν εἰς τόν ἑορτάζοντα  Ἀρχιεπίσκοπον καί τούς ἐπισκόπους πού ἑορτάζουν ἔτη πολλά. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ  Θεοφιλέστατος Καθηγούμενος, Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, μετά τῆς ἀδελφότητος παρέθεσαν εἰς ὅλους τούς προσελθώντας ἀβραμιαίαν πανηγυρικήν τράπεζαν.

 

Στις 20 Οκτωβρίου / 2 Νοεμβρίου 2019 και ημέρα Σάββατο στον ιερό Ναό Αγίας  Μαρίνης Κορυδαλλού, ο Θεοφιλέστατος  επίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας τέλεσε την αρχαιοπρεπή θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου με την συνδρομή κληρικών και ικανού αριθμού πιστών. Κατά την διάρκεια του μυστηρίου και μέσα από σύντομη προσλαλιά του, ο Θεοφιλέστατος, εστίασε στα πνευματικά κυρίως στοιχεία που οδηγούν ένα μυστήριο να έχει «αρχαιοπρεπή» χαρακτήρα.  Έτσι μεταξύ άλλων υπογράμμισε, ότι το να θέλουμε να παρακολουθούμε μια ιδιαίτερη λειτουργία με παραδοσιακά λατρευτικά στοιχεία για λόγους περιέργειας η εντυπωσιασμού δεν προσφέρει τίποτα στην ψυχή μας. Πληροφόρησε δε τους πιστούς, ότι μια στείρα τελετή με αναγωγή στις συνήθειες του παρελθόντος (τρόπος θείας μεταλήψεως, ιερατικά άμφια, λειτουργικές ευχές  κλπ.), παραπέμπει σε  ανώφελη μίμηση παρελθοντικού κινήματος με την επωνυμία ριτουαλισμός, ο οποίος εμποδίζει τους παρακολουθούντες μια λειτουργική σύναξη να γίνουν βιωματικά συμμετέχοντες! Αντίθετα, η λαχτάρα για μυστηριακή ένωση, η «παρρησιαστική» θέαση του θείου Αμνού, η πνευματική σύσφιξη των μελών του Σώματος του Χριστού, η μαρτυρία της Ορθοδόξου πίστεως (χαρακτηριστικά των πρώτων χριστιανικών αιώνων), αποτελούν ευγενής και ζηλευτές πνευματικές επιδιώξεις κάθε εκκλησιαστικού ενοριακού χώρου. Την διδαχή επισφράγισε η ολοπρόθυμη συμμετοχή στην θεία κοινωνία και υλική τράπεζα κατά μίμηση των αρχαίων χριστιανικών τραπεζών.

 

 

Μέσα σέ κλίμα πνευματικῆς καί ἐθνικῆς ἀνάτασης γιόρτασε τήν διπλή θρησκευτική καί ἐθνική ἑορτή, τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς  15/28ῆς Ὁκτωβρίου 1940 ἡ ἱερά μονή Ἁγίας Σκέπης,  στόν Ἅγιο Στέφανο Ἀττικῆς, ὅπου τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς ἐψάλη ὁ Πανηγυρικός Ἐσπερινός, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ. Τό πρωί τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε ὁ Ὅρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου, τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Πέτρας κ. Δαβίδ καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, τῶν ἱερέων καί τοῦ διακόνου.

Τήν διακονία τοῦ λόγου ἀνέλαβε, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος ὁ ὁποίος μίλησε ἐπίκαιρα γιά ἔνα θαῦμα τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας στήν μονή Βατοπαιδίου καί τήν εὐργετική προστασία αὐτῆς ἀπό τούς βαρβάρους ἀλλά καί τήν διαχρονικά εὐεργετική προστασία Της πρός τό Γένος μας.

 

 

Τήν Δευτέρα 15/28 Ὁκτωβρίου ἡμέρα τῆς Ἐθνικῆς ἑορτῆς, ἐπιτελείτε ἡ Σύναξις τῆς Θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης καί τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ ἐν Περιστεραῖς. Πρὀς τοῦτο πανηγύρησε ἡ ἱερᾶ μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Παντανάσσης στήν Περιστερά Θεσσαλονίκης. Στήν Δισαρχιερατική θεία Λειτουργία ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, ἐνῶ τό ἱερό θυσιαστήριο δορυφόρησαν ἱερεῖς τῆς Μητροπὀλεως Θεσσαλονίκης. Στήν θεία Λειτουργία συμμετείχαν πολλοί πιστοί ἀπ' ὅλη τήν Θεσσαλονίκη καί τήν Περισταρά.

ὁ τοπικός Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ ἐν Περιστεραῖς

Λείψανο τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου

 

 

 

 

Σέ κλίμα συγκίνησης καί ἔντονης νοσταλγίας, τελέστηκε Κυριακή 7 Ὀκτωβρίου στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό ἉγίουΣπυρίδωνος Λαμίας, τό ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κυροῦ Καλλινίκου  ἐπί τῇ συμπληρώσει τριῶν ἐτών ἀπό τῆς εἰς Κύριον εκδημίας του. Τῆς Θείας Λειτουργίας καί τοῦ ἱεροῦ Μνημοσύνου προεξήρχε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Γερόντιος, διάδοχος τοῦ ἀειμνήστου  στό πηδάλιο τῆς Τοπικῆς  Ἐκκλησίας, παρουσία τῶν πιστών.

Τετάρτη, 3η Ὀκτωβρίου. Ἑωρτάσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν καθιερωθεῖσα μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἱερωνύμου, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ ἀσκήσαντος, εἰς τὸ ἱερὸν ἡσυχαστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος Ν. Πεντέλης, μὲ τὸ ὁποῖον ὁ Ὅσιος συνεδέετο πνευματικά καὶ θεωρεῖται κτίτωρ αὐτοῦ.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἐτέλεσε τὴν ἀρχιερατικὴν θείαν Λειτουργία. Κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν ὁ Θεοφιλέστατος ἐκήρυξε τόν θείο λόγο πρὸς τὸ εὐάριθμον εὐλαβές ἐκκλησιάσμα, πρὸς τὸ ὁποῖον ἐξῆρε τὴν ἀρετήν τοῦ ἐν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντος Ὁσίου Ἱερωνύμου.

Οἱ προσελθόντες εἰς τὴν ἑορτὴν πιστοὶ προσεκύνησαν μὲ εὐλάβειαν τὰ χαριτόβρυτα λείψανα τοῦ Ὁσίου, τὰ ὁποῖα ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἐδωρήθησαν εἰς τὸ ἱερὸν ἡσυχαστήριον ὡς τεκμήριον τῆς πνευματικῆς συγκενείας μετὰ τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Αἰγίνης - τόπος τῆς ἀσκήσεως τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου. Ὁλοκληρωθέντων τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, ἡ Οἰκονόμος τοῦ ἰεροῦ ἡσυχαστηρίου, κα. Σταυρούλα Παυλίδου, παρέθεσεν πλουσιωτάτην τράπεζαν εἰς ἅπαντας τοὺς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς.

Εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τῆς Αἴγινας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου

Εἰκόνα τῆς γερόντισσας Ξένης τοῦ Ἁγίου Ἱερονύμου τῆς Αἰγίνης μέ τήν Ἁγία της.

Δευτέρα 1η Ὀκτωβρίου πανηγύρισεν ἡ ἱερά μονή Ἁγίας Σκέπης παρά τῷ Ἁγίῳ Στεφάνῳ Ἀττικῆς. Ἀφ΄ ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός  εἰς τόν ὁποῖον ἐχοροστάτησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ.Τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου, ἐτελέσθη ὁ Ὅρθρος καί ἡ θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ, πλαισιουμένου ὑπό τῶν ἱερέων καί συμπροσευχομένων τῶν πιστῶν.

Δευτέρα 1η Ὀκτωμβρίου. Ἐπί τῇ ἀναμνήσει τῶν θαυμασίων τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς ἐπικαλουμένης «Γοργοϋπηκόου», πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος ἱερός ναός παρά τόν Εὔοσμον Θεσσαλονίκης. Ἀφ’ ἑσπέρας ἐψάλη μετά βυζαντινῆς μεγαλοπρεπείας ὁ ἐπί τῇ πανηγύρει Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Καισαρείας κ. Τιμοθέου. Τό πρωΐ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας, ἐτελέσθη ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου συνιερουργούντων αὐτῷ, τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμιωτάτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί  Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Τόν πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος.

 

Ὑπό Ἀλεξάνδρου- Ἐλευθερίου Ἰνεπολόγλου Φοιτητοῦ Θεολογίας ΑΠΘ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Ισίδωρος ήταν ο μικρότερος αδελφός του Λεάνδρου Σεβίλλης. Γεννήθηκε γύρω στο έτος 560 και διαδέχθηκε τον αδελφό του στον Επισκοπικό Θρόνο της Σεβίλλης το έτος 600. Η Εκκλησία της Ρώμης θεωρεί πως με την κοίμησή του, το έτος 636, λήγει στην Δύση η πατερική περίοδος.

Ο Ισίδωρος, με τη φροντίδα του αδελφού του, μορφώθηκε αρχικά σε μοναστηριακό σχολείο και αργότερα στην εκκλησιαστική-επισκοπική σχολή της Σεβίλλης. Τα ίδια του τα έργα μαρτυρούν ότι είχε λάβει καλή θεολογική και κλασική μόρφωση. Έτρεφε μάλιστα ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό προς την ελληνική παιδεία.

Η οδυνηρή εμπειρία του πολέμου και της προσφυγιάς, που έζησε στα παιδικά του χρόνια, καθώς και το παράδειγμα του αδερφού του Λεάνδρου, ο οποίος εργάστηκε άοκνα για την ενότητα της Ισπανικής Εκκλησίας και τη μεταστροφή των Αρειανών Βησιγότθων στην Ορθοδοξία, υπήρξαν καθοριστικά στοιχεία που διαμόρφωσαν το χαρακτήρα του και τον ώθησαν στη συνέχιση του δημιουργικού έργου του αδελφού του.

Οι σχέσεις του με το βησιγοτθικό βασίλειο ήταν πολύ καλές. Αυτό βοήθησε στη σύγκληση της Δ’ Συνόδου του Τολέδου, το έτος 633, η οποία ασχολήθηκε με την αναδιοργάνωση της Ισπανικής Εκκλησίας και την ενοποίηση της λατρευτικής τάξης. Στην Σύνοδο προήδρευσε ο ίδιος ο προκαθήμενος του επισκοπικού θρόνου της Σεβίλλης Ισίδωρος. Εισηγήθηκε, μάλιστα, την επίσημη καθιέρωση του έθους της μίας κατάδυσης κατά την διάρκεια της τελετής του Ιερού Μυστηρίου του Βαπτίσματος. Η Σύνοδος, με τον έκτο κανόνα της, υιοθέτησε την πρακτική αυτή.

Το έθος επικράτησε στην Ισπανική Εκκλησία, για να αντιμετωπίσει η αρειανική κακοδοξία της ανομιότητας των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Οι Αρειανοί Βησιγότθοι ισχυροποίησαν τις αιρετικές τους δοξασίες, στηριζόμενοι στην ορθόδοξη πρακτική της κατάδυσης κατά το βάπτισμα. Οι Ορθόδοξοι της Ισπανίας πίστεψαν πως, με την υιοθέτηση της πρακτικής της μίας κατάδυσης κατά την τελετή του Μυστηρίου του Ιερού Βαπτίσματος, διασφάλιζαν την ομοουσιότητα της Αγίας Τριάδος και απέκρουαν τις θέσεις των αρειανόφρονων. Η εγκυρότητα της πρακτικής αυτής εξασφαλίστηκε από τον πάπα Γρηγόριο Μέγα, ο οποίος, σε επιστολή του προς τον Λέανδρο Σεβίλλης, την αποδέχτηκε, κατ’ οικονομίαν, για ποιμαντικούς λόγους.

Ο Ισίδωρος εργάστηκε για την εξύψωση των ηθών, την διάδοση της Χριστιανικής Πίστεως και την προώθηση της παιδείας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Το έργο Etymologiae, το οποίο συνέγραψε στα λατινικά ο Ισίδωρος της Σεβίλλης αποτελεί μια συστηματική έρευνα του Κόσμου της εποχής που γράφτηκε. Είναι ένας τεράστιος "θησαυρός γνώσεων" του λατινικού λεξιλογίου, με παράλληλη ‒αποδεκτή ή ευφάνταστη‒ ετυμολογία κάθε όρου. Ο Ισίδωρος το συνέγραψε κατά την περίοδο περίπου από το 615 ως τις αρχές της δεκαετίας του 630 και του έδωσε την μορφή εγκυκλοπαίδειας, με τα λήμματα να κατατάσσονται ανάλογα με το θέμα τους. [1] Ήταν ένα από τα έργα που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Ο τίτλος του προέρχεται από την ‒κοινή κατά την μεσαιωνική περίοδο‒ αντίληψη ότι οι λέξεις είναι αναπόσπαστα δεμένες με τα αντικείμενα που περιγράφουν. Συνεπώς, η πρακτική της ετυμολόγησης αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να ανακαλυφθεί «η πραγματική φύση των πραγμάτων», αλλά και για να οργανωθούν καλύτερα τα επεξηγηματικά σχόλια. [2]

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο Ισίδωρος χρησιμοποίησε ως βασικές του πηγές την Αγία Γραφή, τα σχόλια του Σέρβιου στον Βιργίλιο (Servius Maurus Honoratus Grammaticus. Servii Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii)[3], συλλογές επεξηγηματικών κειμένων, γραμματικές, βιβλία οδηγιών και τεχνικά εγχειρίδια. Από πλευράς συγγραφέων περιλαμβάνονται οι Αμβρόσιος, Αυγουστίνος, Βοήθιος, μια επιτομή του Κέλιου Αυρηλιανού, Κασσιόδωρος, Κικέρων, Διοσκορίδης, Δονάτος, Γαληνός (από λατινική μετάφραση), Γρηγόριος ο Μέγας, Ηγίσιππος, Ιερώνυμος, Λακτάτιος, Λουκανός, Μακρόβιος, Ορόσιος, Οβίδιος, Παλλάδιος, Πλίνιος ο Νεότερος, Ψευδο-Κλήμης, Σενέκας, Σουητώνιος, Τερτυλλιανός, Βιργίλιος, Βάρωνας, Φλάκκος, Βικτωρίνος αλλά και άλλοι συγγραφείς σε πρωτότυπο ή σε αναφορές. Συνολικά, ο Ισίδωρος μνημονεύει 154 συγγραφείς, Χριστιανούς και "ειδωλολάτρες". Φαίνεται ότι τους Χριστιανούς συγγραφείς τους ανέγνωσε από το πρωτότυπο, αλλά τους ειδωλολάτρες τους προσέγγισε μέσω των μεταφράσεών τους στα λατινικά.

Ωστόσο, πλήρης κατάλογος των πηγών και των συγγραφέων που χρησιμοποιήθηκαν από τον Ισίδωρο δεν έχει ακόμη καταρτιστεί, καθώς αναμένεται η ολοκλήρωση της νέας έκδοσης του έργου που ετοιμάζεται από τον οίκο Belles Lettres.[4]

ΤΟ ΕΡΓΟ

Η μορφή του έργου δείχνει τις προθέσεις του δημιουργού του. Είναι γραμμένο σε απλά και εύκολα λατινικά, και με σαφές χρηστικό ύφος.

Ο Ισίδωρος καθ' υπόδειξη του επισκόπου της Σαραγόσα Βραούλιου (Braulio Caesaraugustanus), ο οποίος τον εμψύχωσε για να ολοκληρώσει το έργο του, έκανε διορθώσεις σε αυτό και ο Ισίδωρος του το αφιέρωσε, διαίρεσε το έργο σε είκοσι "βιβλία’’:

Βιβλίο I: de grammatica (περί γραμματικής)

Βιβλίο II: de rhetorica et dialectica (περί ρητορικής και διαλεκτικής)

Βιβλίο III: de mathematica (περί μαθηματικών, γεωμετρίας, μουσικής και αστρονομίας

Βιβλίο IV: de medicina (περί ιατρικής)

Βιβλίο V: de legibus et temporibus (περί νόμων και χρονολόγησης)

Βιβλίο VI: de libris et officiis ecclesiasticis (περί εκκλησιαστικών βιβλίων και αξιωμάτων)

Βιβλίο VII: de deo, angelis et sanctis (περί Θεού, αγγέλων και αγίων)

Βιβλίο VIII: de ecclesia et sectis (περί Εκκλησίας και αιρέσεων)

Βιβλίο IX: de linguis, gentibus, regnis, militia, civibus, affinitatibus (περί γλωσσών, λαών, βασιλείων, στρατών, πόλεων και τίτλων)

Βιβλίο X: de vocabulis (Ετυμολογικό λεξικό)

Βιβλίο XI: de homines et portentis (περί ανθρωπίνου γένους και οιωνών)

Βιβλίο XII: de animalibus (περί ζώων)

Βιβλίο XIII: de mundo et partibus (περί του Φυσικού κόσμου)

Βιβλίο XIV: de terra et partibus (περί Γης και των τμημάτων της)

Βιβλίο XV: de aedificiis et agris (περί κτισμάτων και δημοσίων έργων)

Βιβλίο XVI: de lapidibus et metallis (περί ορυκτών και μετάλλων)

Βιβλίο XVII: de rebus rusticis (περί γεωργίας)

Βιβλίο XVIII: de bello et ludis (περί πολέμου και των αιτίων του)

Βιβλίο XIX: de navibus, aedificiis et vestibus (περί πλοίων, σπιτιών και ενδυμάτων)

Βιβλίο XX: de domo et instrumentis domesticis (περί τροφής και οικιακών εργαλείων)

ΚΕΙΜΕΝΟ

17.5 Schisma ab scissura animorum vocata. Eodem enim cultu, eodem ritu credit ut ceteri; solo congregationis delectatur discidio. Fit autem schisma cum dicunt homines, <<nos iusti sumus,>> <<nos sanctifamus inmundos,>> et cetera similia

21.3 Pharisaei {negant Christum venisse nec nulla in rebus praedictis communicant} {Pharisaei et Saducaei inter se contrarii sunt. Nam Pharisaei ex Hebraeo in Latinum interpretantur Divisi, eo quod traditionum et observationum, quas illi deuterhsei vocant, iustitiam praeferunt. Unde et divisi vocantur a populo, quasi per iustitiam.}

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

17.5 Το σχίσμα από την κατάτμηση του νου. Η ίδια λατρεία γίνεται, με τον ίδιο τον τρόπο που πιστεύουν και οι άλλοι. Η απλή διακοπή χαρά. Και σχίσμα συμβαίνει όταν οι άνθρωποι λένε, <<εμείς απλά>>, και τα παρόμοια.

21.3 Οι Φαρισαίοι { οι οποίοι αρνήθηκαν ότι ήλθε ο Χριστός, ούτε επικοινωνούν, ούτε έχουν καμία συμμετοχή σε όσα έχουν ειπωθεί}. {Οι Φαρισαίοι και οι Σαδδουκαίοι  αντιφάσκουν μεταξύ τους. Για τους Φαρισαίους και να ερμηνεύσει όλα έξω από τα εβραϊκά στα λατινικά, οι παραδόσεις των παρατηρήσεων και του γεγονότος ότι, τα οποία καλούν σε αυτόν, δικαιοσύνη προτιμούν. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι χωρίζονται, όπως στον τομέα της δικαιοσύνης.}

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

17.5   Σε αυτό το σημείο του έργου του, ο Ισίδωρος εξηγεί πως γίνεται ένα σχίσμα μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Όταν κάποιοι άνθρωποι ξεφεύγουν από την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας, εκθέτουν την δική τους άποψη, οδηγούμενοι σιγά-σιγά εκτός του σώματος της Εκκλησίας. Κάπως έτσι λοιπόν συμβαίνει ένα σχίσμα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, σύμφωνα με τον προκαθήμενο του Επισκοπικού Θρόνου της Εκκλησίας της Σεβίλλης.

21.3 Στο εν λόγω χωρίο του έργου του, ο Προκαθήμενος του Επισκοπικού Θρόνου της Σεβίλλης, κάνει αναφορά στους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους. Συγκρούσεις μεταξύ των Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων υπήρξαν στο πλαίσιο μιας πιο ευρείας και μακροχρόνιας κοινωνικής και θρησκευτικής αντιπαράθεσης και συγκρούσεων μεταξύ των Εβραίων, που επιδείνωνε η Ρωμαϊκή κατάκτηση. Μία άλλη διαμάχη ήταν πολιτιστική, μεταξύ αυτών που υποστήριζαν τον εξελληνισμό (Σαδδουκαίοι) και εκείνων που αντιστέκονταν σ’ αυτόν (Φαρισαίοι). Μια τρίτη διαμάχη ήταν δικαιοδοσίας-θρησκευτική μεταξύ αυτών που υποστήριζαν τη σημασία του Δεύτερου Ναού με τα τυπολογικά λατρευτικά στοιχεία του, και εκείνων που υποστήριζαν τη σημασία άλλων Μωσαϊκών Νόμων. Ένα τέταρτο σημείο σύγκρουσης, πιο συγκεκριμένο όσον αφορά τη θρησκεία, αφορούσε τις διαφορετικές ερμηνείες της Τορά και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή Εβραϊκή ζωή, με τους Σαδδουκαίους να αναγνωρίζουν μόνο τη γραπτή Τορά (με Ελληνική φιλοσοφία), και απορρίπτοντας δόγματα όπως η Προφορική Τορά, τα Βιβλία Προφήτες (Νεβιίμ) (π.χ. Κριτές, Α΄ Χρονικών), τα Βιβλία Γραφές (Κετουβίμ) (π.χ. Ψαλμοί, Παροιμίες), και την ανάσταση των νεκρών. Οι Φαρισαίοι ήταν μια ομάδα ειδικών που εκπροσωπούσε τον Νόμο. Πιστοί και προσηλωμένοι, τηρούσαν αυστηρά τις παραδόσεις και τους τύπους. Οι αντιλήψεις τους ήταν πιο κοντά σε αυτές της Παλαιάς Διαθήκης, θεωρούσαν ότι είναι ανώτεροι από τους υπόλοιπους και ασκούσαν ισχυρή επιρροή στη κοινωνία του Ισραήλ. Οι Φαρισαίοι προτιμούν την δικαιοσύνη. Κάπως έτσι, όπως και στον τομέα της δικαιοσύνης, χωρίζεται η Εκκλησία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Ιωαννίδης, Σωτ., Φώτιος, <<Ισίδωρος Σεβίλλης>>, Εκκλησιαστική Γραμματολογία της Δύσης, Collecta Academica VI, εκδ. Ostracon, Θεσσαλονίκη 2014, σελ.208-211
  2. Ιωαννίδης Σωτ. Φώτιος, Πατέρες και Εκκλησιαστικοί Συγγραφείς της Δύσης, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 269-273
  3. Α. Μαράς, <<Μαρτυρίες για τα έργα του αγίου Ισιδώρου Σεβίλλης>>, Κληρονομια 26 (1994), 273-287

S. A. Barney, W. J. Lewis, J. A. Beach, O. Berghof, The Etymologies of Isidore of Seville. With the collaboration of M. Hall. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. Pp. 475. 

 

[1]  Word Trade: Isidore of Seville

[2]   Thomas F. Glick, Steven John Livesey, Faith Wallis, Medieval science, technology, and medicine: an encyclopedia, Routledge, 2005, σελ. 159 στο Google books

[3]  David Scott Wilson-Okamura, Virgil in Late Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance: An Online Bibliography

[4]  Stephen A. Barney, The Etymologies of Isidore of Seville, Cambridge University Press, 8 Ιουν 2006, σελ. 12 στο Google books

Ἐπί τῇ ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, πανηγύρησεν ἡ ἱερᾶ μονή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τορόντο. Τό ἑσπέρας ἐπιτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως κατά τήν μοναστηριακήν τάξιν. Ὡσαύτως ἐψάλησαν τά Ἐγκώμια τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ Μακαρίου, συμπαραστατουμένου τοῦ οἰκείου ἰεράρχου Τορόντο κ. Μακαρίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καθώς καί τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως. Κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἐπιτελέσθη ἱερά Λειτανία τοῦ Θεομητορικοῦ ἐπιταφείου εἰς τήν πέριξ τῆς μονῆς περιοχήν. Ἀνάλογον τῆς ἡμέρας λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος πρός τούς προσελθόντας εἰς τήν χάριν τῆς Παναγίας προσκυνητάς.

 

Πέμπτη 5η Ἰουλίου. Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, πανηγύρισε ἡ ἐν Μεγάροις ὁμώνυμος Ἱερά Μονή, τῆς ὁποίας κτίτωρ καί πνευματικός πατήρ διετέλεσεν ὁ μακαριστός Μητοπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμίνος κυρός Γερόντιος. Εἰς τήν ἑόρτιον Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἔλαβεν μέρος εἰς τό περικαλλές Καθολικόν τῆς μονῆς, παρέστη ὡς προεξάρχων ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων Φθιώτιδος κ. Γεροντίου,  Καισαρείας κ. Τιμοθέου, Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου καί Κυκλάδων κ. Σάββα. Τόν θείον λόγο κήρυξε ὁ Μακαριώτατος.

 

Δευτέρα 2 Ἰουλίου.  Μέ ἰδιαίτερη κατάνυξη ἑορτάσθηκε ἡ κατάθεση τῆς τιμίας Ἐσθῆτος εἰς τόν Ἱερό ναό τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου Περιστερίου Ἀττικῆς. Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρχε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος πλαισιούμενος ἀπό τούς Παν/τους Ἀρχιμ. Δανιήλ καί Νήφωνα. Κατά τήν διάρκεια τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν καί τῆς θείας Λειτουργίας ἐτέθη εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν ἀπότμημα τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τό ὁποίο φυλάσσεται στόν ἱερό ναό.

Περισσότερα Άρθρα...

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις