Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ πανοσιωτάτου ἱερομονάχου π. Νήφωνος, μετέβει εἰς τήν Ἀμερικήν τήν 3ην Αὐγούστου (π.ἡμ), διά νά συμμετάσχῃ εἰς διάφορα Ἐκκλησιαστικά γεγονότα τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν ζωήν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἀμερικῇ καί Καναδᾷ. Τήν Κυριακήν 3η Αὐγούστου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Γρηγόριος μετά τοῦ πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς ἱστορικῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφώσεως Βοστώνης, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσαάκ, ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον εἰς τόν ἀερολιμένα τῆς Βοστώνης. Ἀκολούθως μετέβησαν εἰς τήν μονήν, γενομένης καί ἐκεῖθεν ἐγκαρδίου ὑποδοχῆς ὑπό τοῦ γέροντος π. Παντελεήμονος καί τῶν ἐνασκουμένων ἐν αὐτῇ εἵκοσι πατέρων. Τήν Τετάρτην 6 Αὐγούστου, ἐπί τῇ Δεσποτικῇ Ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐτελέσθη λαμπρά πανήγυρις εἰς τήν ἐορτάζουσα ἱεράν ἀνδρώαν μονήν τῆς Βοστώνης. Τῶν ὅλων λατρευτικῶν καί πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Γρηγορίου, τοῦ ἀγίου Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσαάκ, ἀλλά καί πλειάδος κληρικῶν. Ὁ δέ ἐφησυχάζων Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Βοστώνης κ. Ἐφραίμ, λόγῳ τῆς καταπονούσης αὐτόν ἐπί σειράν ἐτῶν ἀσθενείας, παρέστη συμπροσευχόμενος μετά τοῦ Γέροντος Παντελεήμονος ἐν τῷ ἱερῷ βήματι. Κατά τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνεν τόν ἐπί τῇ ἑορτῇ πανηγυρικόν λόγον πρὀς τό πολυπληθές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς εἰς Βοστώνην, ἐπραγματοποιήθησαν διάφοραι συνάξεις, τόσον εἰς τήν μονήν τῆς Μετανορφώσεως καί τήν γεναικείαν ἱεράν μονήν τῆς Γεννήσεως, ὅσον καί εἰς τάς οἰκίας τῶν πιστῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας, ὁπου ὁ Μακαριώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀπευθύνῃ πνευματικάς νουθεσίας καί νά ἔλθῃ εἰς ἄμεσον διάλογον μέ τούς μοναχούς καί τάς μοναχάς ἀλλά καί τούς εὐλαβεῖς πιστούς.

Φωτογραφίες ἀπό τήν Ἱερά γυναικεία Μονή Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς Βοστώνην.


Joomla SEF URLs by Artio