Μέ ἐκκλησιαστική μεγαλοπρέπειαν ἑωρτάσθησαν καί ἐφέτος τά Ἅγια Θεοφάνεια ἀπό τά πιστά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἐπίκεντρον τῆς μεγάλης αὐτῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς καί τῆς λαμπρᾶς τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπῆρξεν ὁ ἱερός μητροπολιτικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς, εἰς τόν ὁποῖον τήν πρωΐαν τῆς ἁγιωνύμου ἡμέρας ἐτελέσθη ἀρχιερατικόν συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συλλειτουργούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου, Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Παντελεήμωνος, ὡς καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέου. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας καί τῆς τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἐσχηματίσθη ἱερά πομπή μέ κατεύθυνσιν τόν κεντρικόν λιμένα Πειραιῶς, καί συγκεκριμένα τήν Πύλη Ε1, παρά τήν ὁποίαν ἐτελέσθη ἡ παραδοσιακή κατάδυσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν θάλλασαν. Εἰς τήν χορείαν τῶν συλλειτουργησάντων ἀρχιερέων προσετέθησαν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Κυκλάδων κ. Σάββας, πλεῖστοι κληρικοί καί μοναχοί, οἱ ὁποῖοι καί ἡγήθησαν τῆς ἱερᾶς πομπῆς. Ἰδιαιτέραν μεγαλοπρέπειαν προσέδωσαν εἰς τήν ὅλην τελετήν τά μέλη τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριάς» τά ὁποῖα ἐπαιάνισαν χαρμοσύνως, τά μέλη παραδοσιακῶν συλλόγων βασταζόντων τήν ἱεράν Εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, τά ἱερά λάβαρα, τίς σημαῖες, τά ἑξαπτέρυγα, ἀλλά καί τό πλῆθος τῶν πιστῶν τό ὁποῖον ἔδωσε τό ὁμολογιακό παρόν εἰς τό κάλεσμα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἰς τόν παραθαλάσσιον χῶρον, ἔνθα ἐγένετο ἡ κατάδυσις τοῦ Σταυροῦ, ὁ Μακαριώτατος ἐξεφώνησε τόν κατάλληλον διά τήν ἑορτήν πανηγυρικόν λόγον.Ἐπίσης τά παρακείμενα πλοία ἐσύριζον. Ἡ ἱερά ὁμήγυρις τῶν πιστῶν μέ τήν αὐτήν τάξιν ἐπέστρεψεν εἰς τόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου ἔνθα καί ἐγένετο ἡ Ἀπόλυσις καί ἡ διανομή τῶν εὐλογιῶν.


Joomla SEF URLs by Artio