Ἐπί τῇ ἐτησίῳ συνάξει εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, κατά τήν Β΄ Κυριακήn τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἑώρτασε καί ἐτίμησε διά μίαν ἀκόμη φοράν, μετ’ ίδιαιτέρας λαμπρότητος, τόν ἐξαίρετον τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων ὑπέρμαχον Ἱεράρχην καί Ἅγιον αὐτῆς. Εἰδικότερον, τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, εἰς τόν ἱερόν ναόν Παναγίας Γοργοϋπηκόου Εὐόσμου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ἔλαβεν χώραν μετά τῆς δεούσης ἱεροπρεπείας Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, καθ’ ἥν παρέστησαν συνιερουργῶν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Κουκούλης. Τάς ἱεροπραξίας διεδέχθη πνευματική ἐκδήλωσις τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη εἰς τήν «Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν», εἰς τήν ὁποίαν μετέβησαν καί παρηκολούθησαν τά κατά τό πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως γενόμενα πλήν τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖτες Κορίνθου κ. Παγκράτιος, Πειραιῶς κ. Παντελεήμων, καί οἱ Θροφιλέστατοι Ἐπίκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος καί Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος. Κεντρικός ὁμιλητῆς τῆς ἑσπερίδος ὑπῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, ὁ ὁποίος ὡμίλησε διά τάς Ἁγιογραφικάς προτυπώσεις τῶν Ἁγίων Ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί ἰδιαιτέρως ἀπήντησε εἰς τό ἐρώτημα ὑπάρχουν Ὀγδόη καί Ἐνάτη Οἰκουμμενικαί Σύνοδοι; Ἐπίσης δεύτερος ὁμιλιτῆς ἦτο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Παντελεήμων μέ θέμα «Θεραπεύοντας τήν τραυματισμένην ἀνθρωπότητα». Ὡσαύτως εἰς τήν αὐτήν πνευματικήν σύναξιν μετεῖχον καί τά μέλη τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Χορωδίας « Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τά ὁποία ὑπό τήν καθοδήγησιν τοῦ χοράρχου κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη ἀπέδωσαν ἐπικαίρους ὕμνους μέ πλήρη σεβασμόν εἰς τάς ἀρχάς τῆς παραδόσεως καί καλλιτεχνικήν ἀρτιότητα. Τήν καθ’ ὅλα ἐπιτυχήν ἐκδήλωσιν συντόνισε ὁ ἐλλογιμώτατος Θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος, ἔκλεισε δέ μέ τούς χαιρετισμούς τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τῆς Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου.

 

 


Joomla SEF URLs by Artio