Μετά πάσης Ἐκκλησιαστικῆς μεγαλοπρεπείας ἐτελέσθησαν τά ἐγκαίνια τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Νέου Ἰορδάνου» παρά τήν Ποταμιοῦς τῆς ἐπαρχίας Λεμεσοῦ  τῆς Κύπρου. Τά ἐγκαίνια ἐτέλεσεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος τήν Κυριακήν 14Ἰουνίου 2015, συμπαραστατούμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητοῦ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ Κύπρου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Παντελεήμωνος καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Ρωγῶν κ. Δωροθέου καί Λαμπούσης κ. Χρυσοστόμου, τοῦ Καθηγουμένου καί Κτήτωρος τῆς ἐγκαινιασθείσης Ἱερᾶς Μονῆς. Μετά τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων συνελειτούργησαν ὁ πανοσιώτατος ἱερομόναχος π. Εἰρήναρχος καί οἱ ἐξ Ἑλλάδος προσελθόντες αἰδεσιμώτατοι πρεσβύτεροι π. Δημήτριος καί Χαράλαμπος. Τά ἱερά ἐγκαίνια πλαισίωσαν πλῆθος Γνησίων Ὀρθοδόξων τῆς μεγαλονήσου καθώς καί κλιμάκιον πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος.

Ὁ Κύριος εὐλόγησεν πλουσίως τόν ἱεραποστολικόν ἀγρόν τῆς ἁγιοτόκου Κύπρου, ὥστε ὁσημέραι προστίθεται πλῆθος πιστῶν εἰς τήν Γνησίαν Ὀρθοδοξίαν, ἐπιστρέφοντες ἐκ τῆς καινοτομίας τοῦ νέου ἡμερολογίου καί τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί διά τοῦτο ἐπάναγκες εἶναι ἡ πρόληψις διά τήν ἀνέγερσιν νέων ἱερῶν Ναῶν καί ἱεραποστολικῶν κέντρων. Πρό μηνῶν προσετέθη εἰς τόν κατάλογον τῶν ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν τῆς μεγαλονήσου ὁ ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Θέκλης ἐν Λάρνακι καί ἤδη ἐτέθη ὑπ’ ὄψιν τῶν ἁγίων ἀρχιερέων πρότασις διά τήν ἀνέγερσιν ἱεροῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ εἰς τήν πόλιν τῆς Πάφου, εἰς τήν ὁποίαν ἐγκαταβιοῦν εὐάριθμοι ὁμογενεῖς Πόντιοι καί οἱ ὁποῖοι διακαῶς ἐπιθυμοῦν τήν παραμονήν των εἰς τήν Παραδοσιακήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ Πατρίου ἑορτολογίου. Ἐκφράζομεν καί ἡμεῖς ἀπό τό ταπεινό τοῦτο βῆμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας διάπυρον τήν εὐχήν ὅπως συντόμως οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν μεταβοῦν καί αὔθις εἰς τήν μεγαλόνησον Κύπρον, προκειμένου νά προσθέσουν νέους Ναούς καί πλήρωμα εἰς τήν ἀγωνιζομένην παρεμβολήν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων.

Φωτογραφίες ἀπό τήν ἐπίσκεψη στά προσκυνήματα τῆς Κύπρου.


Joomla SEF URLs by Artio