Μέ τήν πρέπουσα ἐκκλησιαστικήν τάξιν καί βυζαντινήν μεγαλοπρέπειαν ἐνεθρονίσθη τήν Τρίτην, 19ην Ἀπριλίου 2017 καί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν, εἰς τόν ἱερόν καθεδρικόν ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας ὁ νέος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γερόντιος. Εἰς τήν λαμπράν τελετήν τῆς ἐνθρονίσεως παρέστησαν· ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Κορίνθου κ. Παγκράτιος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Περιστερᾶς κ. Μακάριος, Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, Κυκλάδων κ. Σάββας, Ρωγῶν κ. Δωρόθεος, πλῆθος κληρικῶν καί μοναχῶν, ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν καί δημοτικῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως τῆς Λαμίας, τῆς περιφερείας τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, καθώς καί πλῆθος πιστῶν ἀπ’ ὅλα τά παραρτήματα τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Φθιώτιδος. Τόν νέον Μητροπολίτην ὑπεδέχθησαν ὁ Μακαριώτατος καί ἡ Ἱερά Σύνοδος μετά τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ εἰς τήν παρά τόν καθεδρικόν ναόν πλατείαν. Ἀκολούθως μέ τήν δέουσαν ἐκκλησιαστικήν εὐταξίαν ἀνῆλθον εἰς τόν ἱερόν ναόν, εἰς τόν ὁποῖον ὁ νέος ποιμενάρχης ἐνεθρονίσθει κατά τήν τάξιν τῆς Ἑκκλησίας.
Τόν νέον Μητροπολίτην προσεφώνησε καταλλήλως ὁ Μακαριώτατος εὐχηθεῖς εἰς αὐτόν τά δέοντα. Ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως προσεφώνησεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰωαννίκιος Ἀντωνόπουλος· ἐκ μέρους τῶν μοναστικῶν ταγμάτων ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Πέτρος Γκόλφης·  καί ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ τῆς θεοσώστου πόλεως τῆς Λαμίας ὁ πρόεδρος τῆς θρησκευτικῆς κοινότητος Λαμίας, κ. Σωτήριος Ἀντωνόπουλος. Τέλος ὁ ἐνθρονισθεῖς Μητροπολίτης κ. Γερόντιος ἐξεφώνησε τόν ἐπιβατήριον λόγον του, εὐχαριστήσας πάντας ὅσους συνέβαλον καί ὅσους παρίσταντο εἰς τήν λαμπράν τελετήν τῆς ἐνθρονίσεως.
Ὁ νέος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Γερόντιος διαδέχεται τόν μακαριστόν ἅγιον Ἱεράρχην κυρόν Καλλίνικον Χανιώτην, ὁ ὁποῖος ἠγωνίσθει ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Φθιώτιδα πλέον τῆς πεντηκονταετίας καί τό ἔργον του ὑπῆρξε πανθομολογούμενον καί ὐπ΄αὐτῶν ἀκόμη πού τόν ἔθλιψαν, ἤ καί τον ἐπολέμισαν. Σήμερον ἡ ἐπαρχία τῆς Φθιώτιδος εἶναι διάσπαρτη ἀπό ἱερούς ναούς καί μοναστήρια τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος, τά ὁποῖα στό σύνολό τους φέρουν τήν σφραγίδα τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου. Αὐτήν τήν πολύτιμον κληρονομίαν καί παρακαταθήκην τῆς τοπικῆς Ἑκκλησίας καλεῖται νά διαχειρισθῇ καί νὰ διαποιμάνῃ ὁ νέος ποιμενάρχης. Ἡμεῖς ἀπό τοῦ ταπεινοῦ τούτου βήματος εὐχόμεθα εἰς αὐτόν τήν ἄνωθεν βοήθειαν καί δύναμιν πρός ἐπιτυχῆ καί ἀπρόσκοπτον ποιμαντορίαν, ἀναφωνῶντες: Εἰς  πολλὰ ἔτη, Δέσποτα!
 
 
 
 

 

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις