Τήν Πέμπτη, 16η Ἰουνίου Ν. ἡμ 2022, πραγματοποιήθη εἰς τήν ἱεράν μονήν Ἁγίας Τριάδος ’Ιλίου Ἀττικῆς ἡ ἀπό ἐφέτος καθιερωθεῖσα ἐτήσιος  σύναξις τῆς Ἱεραρχίας καί τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐν συνδυασμῷ μέ τήν τιμήν τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν, Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τούς ὁποίους ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος ἀνεκήρυξε προστάτας αὐτῆς καὶ ὥρισεν τήν ἑορτήν τῆς Συνάξεως αὐτῶν νά ἐπιτελεῖται εἰς τό τέλος ἑκάστης Συνοδικῆς περιόδου. Οὕτω τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, ἑορτή τοῦ ἁγίου Λουκιλιανοῦ μάρτυρο;ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία εἰς τόν ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ ὁμωνύμου ὀρφανοτροφείου καί μονῆς, ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου καί κληρικῶν. Ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τῆς φιλοξενούσης ἀδελφότητος δεξίωσις καί περί τήν 10ην πρωϊνήν ἤρχησε τάς ἐργασίας της ἡ Πανκληρική Σύναξις κατά τήν ἀκόλουθον σειράν:

Α) Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου.

Β) Εἰσήγησις ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ μέ θέμα: «Ἡ πνευματική πατρότητα στήν Ἐκκλησία».

Γ) Εἰσήγησις τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου π. Μακαρίου Παλαιολόγου μέ θέμα: «Ἡ ἀναχειρονία κατά τούς ἱερούς κανόνες καί τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων».

Τέλος Ἐνημέρωση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου διά θέματα Ἐκκλησιαστικά

Μετά τό πέρας τῆς Συνεδρίας παρετέθη καί αὖθις δεξίωσις ὑπό τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Κατά γενικήν ὁμολογίαν, ἡ ἱερατική σύναξις ἐστέφθη ὑπό ἀπολύτου ἐπιτυχίας, διότι ἐδόθη ἡ εὐκαιρία εἰς ὅλους τούς κληρικούς τό μέν νά ἐνημερωθοῦν διά τά σημαντικά ζητήματα τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἁγῶνος καί νά συζητήσουν ἐπ’ αὐτῶν, τό δέ νὰ ἐμπλουτίσουν τάς γνώσεις των πρός εὐχερεστέραν διακονίαν εἰς τά ποιμάντικά των καθήκοντα.

 

Τό ἱερό λείψανο τοῦ Ὁμολογητοῦ Ἱεράρχου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου 


Joomla SEF URLs by Artio