῾Ο Μακαριώτατος ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν καὶ πάσης ῾Ελλάδος κ. Μακάριος· κατὰ κόσμον Κωνσταντῖνος Καβακίδης, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1962 ἐν Κατερίνῃ Πιερίας. ᾿Αποπερατώσας τὰς Γυμνασιακὰς αὐτοῦ σπουδὰς ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἐκάρη μοναχὸς ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου ᾿Αρχιμανδρίτου π. ᾿Ιακώβου Παπαδέλη. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1981 καὶ Πρεσβύτερος τὸ 1986 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου. Τὸ ἔτος 1987 ἀπεφοίτησεν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Τὸ δὲ 1990 ἀποπερατώσας τὰς Μεταπτυχιακὰς αὐτοῦ σπουδὰς εἰς τὸ τμῆμα Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, παρηκολούθησεν μαθήματα ἐν τῇ Νομικῇ Σχολῇ. Τὸ ἔτος 1990 ἵδρυσε τὴν ἱερὰν ἀνδρῴαν μοναστικὴν ἀδελφότητα τοῦ ῾Αγ. ᾿Ιακώβου τοῦ ᾿Αδελφοθέου καὶ ἐξελέγη πρῶτος ῾Ηγούμενος αὐτῆς. Τὸ δὲ ἔτος 1996 ἐχειροτονήθη ᾿Επίσκοπος Πέτρας ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καὶ Θαυμακοῦ κ. Καλλινίκου καὶ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου. Τὴν δὲ 25ην ᾿Ιανουαρίου τοῦ ἔτους 2004 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς ῾Αγίας καὶ ῾Ιερᾶς Συνόδου ᾿Αρχιεπίσκοπος ᾿Αθηνῶν καὶ πάσης ῾Ελλάδος.

᾿Ονομαστήρια: 23 ᾿Οκτωβρίου - ῾Οσίου Μακαρίου τοῦ Ρωμαίου.

῾Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εθύμιος· κατὰ κόσμον Χρῆστος Ορφανός, ἐγεννήθη τὸ 1943 εἰς Λεμεσὸν Κύπρου, ἀποπερατώσας τὸ Λανίτειο Γυμνάσιο τῆς ἰδιαιτέρας αὐτοῦ Πατρίδος. Τὸ ἔτος 1960 ἀνεχώρησε εἰς ῾Ιεροσύλυμα. Τὸ δὲ 1962 ἐκάρη ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος ᾿Αρχιμανδρίτου ᾿Ιακώβου μοναχός. Τὸ 1966 ἔλαβε τὸ ᾿Αγγελικὸ σχῆμα ἐν ῾Αγ. ῎Ορει. Τὸ 1967 ἐχειροτονήθη διάκονος ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μητρ. Πειραιῶς κυροῦ Γεροντίου λαβὼν τὸ ὀφφίκιον τοῦ ᾿Αρχιδιακόνου ὑπὸ τοῦ Μητρ. ᾿Αττικῆς κ. ᾿Ακακίου. Τὸ ἔτος 1972 προήχθη εἰς Πρεσβύτερον ὑπὸ τοῦ Σεβ. κ. Γεροντίου λαβὼν τὸ ὀφφίκιον τοῦ ᾿Αρχιμανδρίτου ὑπὸ τοῦ τότε Μητρ. Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου. ῎Ελαβε τιμητικοὺς τίτλους ἀπὸ τὸν Δικηγορικὸ Σύλλογο Θεσ/κης, τὸν ᾿Ιατρικό, τὸν Δῆμο Θεσ/κης, τὴν ᾿Ιατρικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ., τοῦ ῾Ελληνογερμανικοῦ Συνδέσμου, τὸ χρυσὸ κλειδὶ τῆς πόλεως Κλίβελαντ, τῆς ῾Εταιρείας Καππαδοκικῶν Σπουδῶν, τῆς ῾Εταιρείας ᾿Ιατρικῆς ᾿Ερεύνης, τοῦ Δήμου Λαρίσσης κ.ἄ.

᾿Εξελέγη ᾿Επίσκοπος τὴν 16ην Φεβρουαρίου 1979 χειροτονηθεὶς ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου ᾿Αρχιεπ. κυροῦ Αὐξεντίου ὑπὸ τὸν ψιλὸν τίτλον τοῦ Σταυρουπόλεως, προαχθεὶς εἰς Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης τὴν 3ην ᾿Οκτωβρίου 1980. ᾿Εκδίδει ἀπὸ τοῦ ἔτους 1981 τὸ Περιοδικὸ ῎Οργανο τῆς Μητροπόλεως «᾿Ορθοδοξη Παρουσία».

᾿Ονομαστήρια: 20 ᾿Ιανουαρίου — Μεγ. Εὐθυμίου

῾Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Φιλάρετος· κατὰ κόσμον Laurent Motte, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1956 ἐν Παρισίοις. ᾿Εσπούδασε φιλοσοφίαν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῶν Παρισίων, τοῦ ὁποίου τυγχάνει τακτικὸς καθηγητής. ᾿Εκάρη μοναχὸς ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου ᾿Αρχιμανδρίτου πατρὸς ᾿Αμβροσίου ͺ῏ὃὦἶἂὸἶ. Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τὸ 1988 ὑπὸ τοῦ Μακαριστοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αθηνῶν κυροῦ Αὐξεντίου. Τὸ ἔτος 1996 ἐχειροτονήθη βοηθὸς ᾿Επίσκοπος μὲ τὸν ψιλὸν τίτλον Παρισίων, ὑπὸ τῶν ᾿Επισκόπων Λουγδούνων κ. Φωτίου καὶ Βοστώνης κ. ᾿Εφραίμ. Τὴν 25ην Μαΐου 2001 ἐνετάχθη εἰς τὴν ῾Ιερὰν ἡμῶν Σύνοδον ὡς ᾿Επίσκοπος τῆς ᾿Εκκλησίας ἡμῶν. Τὴν δὲ 21ην ᾿Ιουλίου τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἐξελέγη ὑπὸ τῆς ῾Αγίας καὶ ῾Ιερᾶς ἡμῶν Συνόδου Μητροπολίτης Γαλλίας καὶ ῎Εξαρχος Δυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Εὐρώπης. ῾Ο Σεβασμιώτατος ὁμιλεῖ καὶ γράφει ἕξι ξένας γλώσσας, μεταξύ τῶν ὁποίων ἀπταίστως καὶ τὴν ἑλληνικήν.

᾿Ονομαστήρια: 1 Δεκεμβρίου — ῾Οσ. Φιλαρέτου τοῦ ᾿Ελεήμονος

 DSC0322Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κ. Γερόντιος, κατά κόσμον Γεώργιος Κουκούλης, ἐγεννήθη τό ἔτος 1971 ἐν Λαμίᾳ Φθιώτιδος. Ἀποπερατώσας τάς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς, ἔλαβεν τό πτυχῖον τοῦ Ἠλεκτρολόγου-Ἠλεκτρονικοῦ τοῦ Ε.Η.Ε. Σπουδάζει τήν ἱεράν ἐπιστήμην τῆς Θεολόγίας εἰς τό Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν καί παραλλήλως παρακολουθεῖ μαθήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ τῆς σχολῆς τῶν Ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πανεπιστημίου. Κατέχει πτυχίον τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Τό ἔτος 1992 ἐκάρη μοναχός εἰς τήν ἱεράν μονήν τοῦ Ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Μετεωρίτου ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ κυροῦ Καλλινίκου. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό ἔτος 1993 καί πρεσβύτερος τό 1995 ὑπό τοῦ αὐτοῦ Μητροπολίτου. Ἐν ἔτει 2005 προεχειρίσθη Ἀρχιμανδρίτης καί Πνευματικός. Τό ἔτος 2013 διωρίσθη ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί ἐκπρόσωπος τοῦ γηραιοῦ Μητροπολίτου εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον. Τό ἔτος 2016 ἐξελέγη καί ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Θερμοπυλῶν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου καί τῆς περί αὐτόν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Τήν δέ 21 τοῦ μηνός Μαρτίου 2017 ἐξελέγη Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ.

 Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Περιστερᾶς κ. Μακάριος, κατὰ κόσμον Νικόλαος Πουναρτζόγλου, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1976 ἐν Σέρραις. Ἀποπερατώσας τὰς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδὰς ἐν τῇ ἰδιαιτέρᾳ αὐτοῦ πατρίδι, ἐκάρη Μοναχὸς τὸ ἔτος 1994 ὑπὸ τοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτου καὶ Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς μοναστικῆς ἀδελφότητος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, καὶ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸ ἔτος 1994 ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου. Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1997 ὑπὸ τοῦ τότε Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Μακαρίου. Παράλληλα ἐσπούδασεν τὴν ἱερὰν ἐπιστήμην εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Α.Π.Θ. Τὸ ἔτος 2004 διεδέχθη εἰς τὴν θέσιν τοῦ ἡγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον ἡμῶν. Τὸ ἔτος 2014 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου καὶ τῆς περὶ αὐτὸν Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Περιστερᾶς.

Ὀνομαστήρια: 23 Ὀκτωβρίου - Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ρωμαίου.

timotheosmpoystoὉ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, κατὰ κόσμον Σάββας Συμεωνίδης, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1963 ἐν Ἁγίῳ Ἀθανασίῳ Δράμας. Ἀποπερατώσας τὰς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδὰς ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἐκάρη Μοναχὸς τὸ 1983 ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Ἰακώβου Παπαδέλη. Τὸ ἔτος 1984 ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου. Παράλληλα ἐφοίτησεν καὶ ἀποπεράτωσε τὰς σπουδὰς αὐτοῦ εἰς τεχνικὴν σχολὴν τῆς Θεσσαλονίκης.Τὸ 1987 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ Μητροπολίτου. Ἀπὸ τὸ 2004 ἕως τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ εἰς Ἐπίσκοπον, διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, καθὼς καὶ διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ τῆς Μητροπόλεως «Ὀρθόδοξος Παρουσία». Τὸ ἔτος 2014 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Καισαρείας τῆς ἐν Μακεδονίᾳ, ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου καὶ τῆς περὶ αὐτὸν Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.

Ὀνομαστήρια: 16 Αὐγούστου - Ἁγίου Τιμοθέου Ἐπισκόπου Εὐρίπου.

davidὉ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πέτρας κ. Δαβίδ, κατὰ κόσμον Κοσμᾶς Μακαρίου, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1976 ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ἀποπερατώσας τὰς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδὰς ἐν τῇ πόλει τῆς Θεσσαλονίκης, ἐκάρη Μοναχὸς τὸ 1994 εἰς τὴν ἱερὰν ἀνδρῴαν μονὴν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου Περιστερᾶς Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τοῦ τότε Ἀρχιμανδρίτου καὶ Καθηγουμένου αὐτῆς καὶ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου. Τὸ ἔτος 1996 ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπὸ τοῦ τότε Ἐπισκόπου Πέτρας κ. Μακαρίου. Τὸ ἔτος 2004 ἀπεφοίτησεν τῆς θεολογικῆς σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., σπουδάσας τὴν ἱερὰν ἐπιστήμην εἰς τὸ ποιμαντικὸν τμῆμα αὐτῆς. Τὸ 2007 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου, ἐνῶ τὸ ἔτος 2014 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Πέτρας ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῆς περὶ αὐτὸν Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.

Ὀνομαστήρια: Προφήτου Δαβίδ τοῦ Βασιλέως - Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν

savvasὉ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας, κατὰ κόσμον Νεκτάριος Μαστρογιαννίδης, ἐγεννήθη τὸ ἔτος 1971 ἐν Πειραιεῖ. Ἀποπερατώσας τὰς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς, ἐκάρη Μοναχὸς τὸ ἔτος 1989 εἰς τὴν ἱερὰν μονὴν Ἁγίας Σκέπης παρὰ τὴν Κερατέαν Ἀττικῆς. Διάκονος ἐχειροτονήθη τὸ 1996 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Δωδεκανήσου κ. Καλλινίκου. Πρεσβύτερος τὸ 1999 ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Νήφωνος. Ὑπηρέτησεν ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κρήτης ἕως τὸ ἔτος 2005. Ὁ Θεοφιλέστατος  εἶναι διπλωματοῦχος τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἀπόφοιτος τοῦ Ἐθνικοῦ ᾩδείου Ἀθηνῶν. Ὡσαύτως, παρακολουθεῖ τὴν θεματικὴν Ἑνότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἀνοικτὸν Πανεπιστήμιον. Τὸ ἔτος 2014 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου καὶ τῆς περὶ αὐτὸν Ἱερᾶς Συνόδου Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπίσκοπῆς Κυκλάδων.

Ὀνομαστήρια: 5 Δεκεμβρίου - Ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.

profil rwgwnὉ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος, κατὰ κόσμον Δημήτριος Λίγκος, ἐγεννήθη εἰς τὸν Πειραιὰν τὸ ἔτος 1947, ὅπου καὶ ἐτελείωσεν τὰς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς. Τὸ ἔτος 1978 ἐκάρη Μοναχός· ἐν συνεχείᾳ χειροτονηθεῖς Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος, ἐχειροθετήθη Ἀρχιμανδρίτης ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Αὐξεντίου. Ἀπὸ δὲ τοῦ ἔτους 1986 διετέλεσεν Πρωτοσύγκελλος ὑπὸ τὸν μακαριστὸν Μητροπολίτην Ἀχαρνῶν κυρὸν Ἀθανάσιον. Ὁ Θεοφιλέστατος τυγχάνει κτῆτωρ καὶ πνευματικὸς πατὴρ τῆς ἱερᾶς προσκυνηματικῆς γυναικείας μονῆς Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων Ἀττικῆς, καθὼς καὶ Καθηγούμενος τῆς ἱερᾶς ἀνδρώας μονῆς τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Πετριῶν Εὐβοίας. Ἔλαβεν δὲ διὰ τὴν πνευματικὴν αὐτοῦ δραστηριότητα καὶ τὸ φιλανθρωπικὸν αὐτοῦ ἔργον διαφόρους διακρίσεις ἀπὸ δημοτικὰς καὶ ἄλλας ἀρχάς. Τὸ ἔτος 2014 ἐξελέγει καὶ ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρωγῶν ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου καὶ τῆς περὶ αὐτὸν Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.

Ὀνομαστήρια: 5 Ἰουνίου - Ἁγίου Δωροθέου ἐπισκόπου Τύρου.

Joomla SEF URLs by Artio