Τήν τρίτη 25η Ἰανουαρίου μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου, συνεπληρώθησαν δεκαεννέα ἔτη ἀπό τήν εὐλογητήν ἡμέρα τῆς ἀναρρύσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου εἰς τόν ἀρχιεπισκοπικόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν καί τῆς καθ’ Ἑλλάδαν ἁγιωτάτης ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Τό χαρμόσυνον τούτο γεγονός ἑωρτάσθη διά πανηγυρικοῦ Ιερού Συνοδικοῦ Συλλειτούργου είς τόν καθεδρικό Ναό τών Αγίων δώδεκα Αποστόλων Αθηνών. Μετά τοῦ Μακαριωτάτου συνελειτούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς· Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Φθιώτιδος κ. Γερόντιος, Περιστερᾶς κ. Μακάριος, Καισαρίας κ. Τιμόθεος καί Πέτρας κ. Δαβίδ, καθώς καί πολλοί κληρικοί εξ Αθηνών καί αλλαχού. Κατά τήν διάρκεια τής Θ. Λειτουργίας έλαβε χώρα καί η είς διάκονον χειροτονία τού οσιωτάτου μοναχού π. Ιακώβου Αδελφοθεΐτου. Ὁ θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καισαρίας κ. Τιμόθεος κατά τό κοινωνικόν ἐξεφώνησε κατάλληλον τῇ περιστάσει λόγον. Εἰς δέ τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εὐχήθηκε τά δέοντα είς τόν Μακαριώτατο καί είς τόν νεοχειροτονηθέντα Ιεροδιάκονον, ὁ ἔχων τά πρεσβεῖα τῆς Ἀρχιερωσύνης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος

 


Joomla SEF URLs by Artio