Τῷ Ὀκτωβρίῳ μηνὶ 23ῃ, μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τοῦ καὶ πρώτου ἱεράρχου Ἱεροσολύμων, καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Ῥωμαίου. Ὡς ἔπρεπεν ἐτέλεσε πανδήμως καὶ πανηγυρικῶς  τὴν ἐτήσιον αὐτῆς ἑορτὴν, ἡ σεβασμία ἀνδρῴα μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὲν Περιστεραῖς Θεσσαλονίκης, συγχρόνως τιμῶσα τὴν ὀνομαστικὴν ἑορτὴν τοῦ μακαριωτάτου ποιμενάρχου ἡμῶν, κ.κ. Μακαρίου, καὶ τοῦ αὐτῆς ἡγουμένου, θεοφιλεστάτου κ. Μακαρίου.Τῷ Ὀκτωβρίῳ μηνὶ 23ῃ, μνήμην ἐπιτελοῦμεν τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου ἱερομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τοῦ καὶ πρώτου ἱεράρχου Ἱεροσολύμων, καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Ῥωμαίου. Ὡς ἔπρεπεν ἐτέλεσε πανδήμως καὶ πανηγυρικῶς  τὴν ἐτήσιον αὐτῆς ἑορτὴν, ἡ σεβασμία ἀνδρῴα μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὲν Περιστεραῖς Θεσσαλονίκης, συγχρόνως τιμῶσα τὴν ὀνομαστικὴν ἑορτὴν τοῦ μακαριωτάτου ποιμενάρχου ἡμῶν, κ.κ. Μακαρίου, καὶ τοῦ αὐτῆς ἡγουμένου, θεοφιλεστάτου κ. Μακαρίου.Ἀφ' ἑσπέρας, τελουμένου τοῦ πανηγυρικοῦ ἑσπερινοῦ, ἐχοροστάτησεν ὁ παναγιώτατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Εὐθύμιος, συμμετέχοντος ἱεροῦ κλήρου Ἑλλάδος καὶ Εὐρώπης. Τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς, τοῦ τε μεγαλοπρεπεστάτου ὄρθρου καὶ τῆς συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας, ἐχοροστάτησε καὶ προΐστατο ὁ μακαριώτατος ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, συλλειτουργούντων τῶν παναγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, σεβασμιωτάτων μητροπολιτῶν Τορόντο κ. Μακαρίου, Γαλλίας κ. Φιλαρέτου, Φθιώτιδος καὶ Θαυμακοῦ κ. Γεροντίου, Γερμανίας κ. Μωσέως, θεοφιλεστάτων ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου, Πέτρας κ. Δαϋίδ, καὶ Καισαρείας κ. Τιμοθέου ὅπως καὶ κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι καὶ Εὐρώπῃ. Τὴν διακονίαν τοῦ θείου  καὶ πανηγυρικοῦ λόγου ἀνέλαβεν ὁ θεοφιλέστατος κ. Δαϋίδ, πλέκοντας μὲν ἐγκώμια εἰς τὸν ποιμένα ἡμῶν, στέλλοντας δὲ εὐχὰς  εἰς τοὺς ἑορτάζοντας κληρικούς. Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἐτελέσθη συνοδικῶς τὸ ἐθιμικὸν μνημόσυνον πρὸς σωτηρίαν τῶν κτιτόρων τῆς Μονῆς, σημαίνοντας τὸ τέλος τῶν ἑορτασίμων ἐκδηλώσεων.

 


Joomla SEF URLs by Artio