Τετάρτη, 3η Ὀκτωβρίου. Ἑωρτάσθη καὶ ἐφέτος ἡ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν καθιερωθεῖσα μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἱερωνύμου, τοῦ ἐν Αἰγίνῃ ἀσκήσαντος, εἰς τὸ ἱερὸν ἡσυχαστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος Ν. Πεντέλης, μὲ τὸ ὁποῖον ὁ Ὅσιος συνεδέετο πνευματικά καὶ θεωρεῖται κτίτωρ αὐτοῦ.  Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Καισαρείας κ. Τιμόθεος, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἐτέλεσε τὴν ἀρχιερατικὴν θείαν Λειτουργία. Κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν ὁ Θεοφιλέστατος ἐκήρυξε τόν θείο λόγο πρὸς τὸ εὐάριθμον εὐλαβές ἐκκλησιάσμα, πρὸς τὸ ὁποῖον ἐξῆρε τὴν ἀρετήν τοῦ ἐν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντος Ὁσίου Ἱερωνύμου.

Οἱ προσελθόντες εἰς τὴν ἑορτὴν πιστοὶ προσεκύνησαν μὲ εὐλάβειαν τὰ χαριτόβρυτα λείψανα τοῦ Ὁσίου, τὰ ὁποῖα ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν ἐδωρήθησαν εἰς τὸ ἱερὸν ἡσυχαστήριον ὡς τεκμήριον τῆς πνευματικῆς συγκενείας μετὰ τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Αἰγίνης - τόπος τῆς ἀσκήσεως τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου. Ὁλοκληρωθέντων τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων, ἡ Οἰκονόμος τοῦ ἰεροῦ ἡσυχαστηρίου, κα. Σταυρούλα Παυλίδου, παρέθεσεν πλουσιωτάτην τράπεζαν εἰς ἅπαντας τοὺς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς.

Εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Ἱερωνύμου τῆς Αἴγινας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Μακαρίου

Εἰκόνα τῆς γερόντισσας Ξένης τοῦ Ἁγίου Ἱερονύμου τῆς Αἰγίνης μέ τήν Ἁγία της.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις