Τήν Πέμπτη, 16η Ἰουνίου Ν. ἡμ 2022, πραγματοποιήθη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Σκέπης Πετραλώνων ἡ καθιερωθεῖσα ἐτήσιος  σύναξις τῆς Ἱεραρχίας καί τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐν συνδυασμῷ μέ τήν τιμήν τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν, Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τούς ὁποίους ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος ἀνεκήρυξε προστάτας αὐτῆς καὶ ὥρισεν τήν ἑορτήν τῆς Συνάξεως αὐτῶν νά ἐπιτελεῖται εἰς τό τέλος ἑκάστης Συνοδικῆς περιόδου. Οὕτω τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Κάρπου καί Ἀλφαίου ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία εἰς τόν ναόν τῆς Ἁγίας Σκέπης ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκ. Καισαρείας κ. Τιμοθέου καί κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Περί τήν 10ην πρωϊνήν ἤρχησε τάς ἐργασίας της ἡ Σύναξις  τῶν κληρικῶν κατά τήν ἀκόλουθον σειράν:

Α) Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου.

Β) Εἰσήγησις ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα μέ θέμα: «Ἡ ἐρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας, τῶν Βυζαντινῶν Ὑπομνηματιστῶν».

Γ) Εἰσήγησις τοῦ Μουσικολογιωτάτου Δρ. Κωνσταντίνου Κατσίκη μέ θέμα: «Τό Τυπικόν καί ἡ Ψαλτική Τέχνη βασικοί παράγοντες τέλεσης τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν».

Κατά γενικήν ὁμολογίαν, ἡ ἱερατική σύναξις ἐστέφθη ὑπό ἀπολύτου ἐπιτυχίας, διότι ἐδόθη ἡ εὐκαιρία νὰ ἐμπλουτίσουν τάς γνώσεις των πρός εὐχερεστέραν διακονίαν εἰς τά ποιμάντικά των καθήκοντα.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις