Μέ τήν προσήκουσα τάξιν καί τήν δέουσαν κοσμιότητα καί εὐπρέπειαν ἑωρτάσθη καί ἐφέτος ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἡ μνήμη τοῦ ἐξαιρέτου τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων ὑπερμάχου Ἱεράρχου Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, κατά τήν δευτέραν Κυριακήν τῶν Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ ἐπίκεντρον τῶν ἐκδηλώσεων τήν πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης. Εἰδικώτερον, τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, εἰς τόν ἱερόν ναόν Παναγίας Γοργοϋπηκόου παρά τόν Εὔοσμον, ἐψάλλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, κατόπιν τῆς ὁποίας, ὁ ἐν αὐτῇ χοροστατῶν Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, ἐτέλεσε τήν Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συνιερουργούντων αὐτῷ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας καί εἰς εἰδικῶς διά τήν περίστασιν εὐτρεπισθεῖσαν αἴθουσαν τῆς ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ἔλαβε χώραν ἡ καθιερωθεῖσα πνευματική καί πανηγυρική ἐκδήλωσις, ὅπου προσῆλθον πλήν τῶν ὡς ἄνω προαναφερθέντων Ἀρχιερέων καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς και Νήσων κ. Παντελεήμων, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ καί Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος.

Κεντρικός ὁμιλιτῆς ἐφέτος ὑπῆρξεν ὁ ἐλλογιμώτατος Θεολόγος κ. Ἐμμανουήλ Μαραγκός

Ὡσαύτως, τήν ἱεράν ἐκδήλωσιν ἐκόσμησε διά τῆς ἀρτίου καί καλαισθήτου ἀποδόσεως ἐπικαίρων ὕμνων ἡ χορωδία « Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ μουσικολογιωτάτου Χοράρχου κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη.

Ὡς ἐν κατακλείδι δέ σύντομον χαιρετισμόν ἀπηύθυναν πρός τούς συναθροισθέντας πιστούς, κληρικούς καί λαϊκούς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοποσ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Μακάριος καθώς ἐπίσης καί οἰκεῖος Μητροπολίτης Σεβασμιώτατος κ. Εὐθύμιος. Τήν ὅλην πνευματικήν ἐκδήλωσιν ἐπαρουσίασεν ὁ ἐλλογιμώτατος θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος.

   

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις