Τήν Κυριακήν 8 Φεβρουαρίου (π.ἡμ.), πραγματοποιήθηκε πνευματική ἐκδήλωσις ἐπ’ἀφορμ­ῇ τῆς πρωτοχρονιάτικης πίττας τοῦ «Ἑλληνορθοδόξου Κινήματος Σωτηρίας» (ΕΛ.ΚΙ.Σ). Κατ’αὐτήν προσῆλθον ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παγκράτιος, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος καί Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, πολλοί ἱερεῖς, ἐκπρόσωποι ἀγωνιστικῶν φορέων καί συλλόγων καί πλῆθος κόσμου. Ἡ ὅλη ἐκδήλωσις πλαισιώθηκε ἀπό ὕμνους καί τραγούδια τά ὁποῖα ἀπέδωσεν ἡ παιδική χορωδία τοῦ ὀρφανοτροφείου θηλέων «Ἁγία Τριάς» τοῦ π. Διονυσίου Καλαργύρου. Μετά τό πέρας τῆς κοπῆς τῆς βασιλόπιττας καί τοῦ ὅλου καλλιτεχνικοῦ προγράμματος, τόν λόγον ἔλαβαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, ὁ πρώην βουλευτῆς κ. Χρυσανθακόπουλος, ὁ πρώην στρατιωτικός κ. Πετρόπουλος Ἀνδρέας, ἡ νομικός σύμβουλος τοῦ κινήματος κ. Δερνητσιώτη Ἀνθούλα (δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καί θυγατέρα τοῦ ἀειμνήστου Δερνητσιώτη Κωνσταντίνου), ὁ κ. Ἀλεξόπουλος Γεώργιος ἐκ μέρους τοῦ συλλόγου «Πύρινη Ρομφαία», κ.ἄ.. Ἰδιαιτέραν αἴσθησιν ἐποίησεν ἡ ἐπιστολή-μήνυμα τῶν Ζηλωτῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων, ἡ ὁποία ἀπεστάλη διά νά ἀναγνωσθῇ εἰς τήν ὁμολογιακήν συγκέντρωσιν τῆς Κυριακῆς 25 Ἰανουαρίου (π.ἡμ.) εἰς τά Προπύλαια τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πλήν λόγῳ τῆς πληθώρας τῶν ὁμιλιτῶν δέν ἀνεγνώσθη· ἀνέγνωσε δέ αὐτήν εἰς τήν ἐκδήλωσιν ὁ ἀξιότιμος πρόεδρος τοῦ ΕΛ.ΚΙ.Σ κ. Δημήτριος Μπακάλης. Τὸ μήνυμα τῶν Ἁγιορειτῶν ἱκανοποίησε τούς πιστούς, διαπιστώσαντες ἔτι ἅπαξ ὅτι οἱ Ζηλωτές Ἁγιορεῖτες πατέρες ὅχι μόνον συμπαρίστανται εἰς τόν ὁμολογιακόν ἀγῶνα κατά τῆς ἐπιβολῆς τῶν προδρομικῶν τοῦ ἀντιχρίστου συστημάτων ἀλλά καί πεπαρρησιασμένως καταθέτουν τήν θέσιν των κατά τῆς ὀλεθρίου προσπαθείας ὀργανώσεως τῆς Ἐκκλησίας εἰς μειονοτικάς «θρησκευτικάς κοινότητας», αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν μόνο τούς ἀλλοθρήσκους καί ἀλλοδόξους καί ὅχι τό ἀκαινοτόμητον πλήρωμα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας. Ἡ παρέμβασις-ἀπάντησις τῶν πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἦλθεν εἰς μίαν ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν οἱ προωθοῦντες τό ἀντίχριστον τοῦτο σχέδιον, ὑποταγῆς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν πολιτείαν καί τά ἄθεα ὄργανά της, ὑποστηρίζουν μὲ διάφορα μέσα ὅτι «οἱ πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὅχι μόνο συντάσσονται εἰς τό πλευρό των, ἀλλά συμφωνοῦν καί μέ τά ἄνομα σχέδιά των». Τέλος, ἀγωνιστικόν χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας πρός τόν Μακαριώτατον, τούς παρισταμένους ἱεράρχας, τόν κλῆρον καί τόν λαόν, ἀπήυθηνεν ὁ πρόεδρος τοῦ ΕΛ.ΚΙ.Σ κ. Μπακάλης.

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις