Τήν Παρασκευήν, 11η Ἰουνίου 2016, πραγματοποιήθη εἰς τήν ἱεράν μονήν Ἁγίας Τριάδος ’Ιλίου Ἀττικῆς ἡ ἀπό ἐφέτος καθιερωθεῖσα ἐτήσιος γενική σύναξις τῆς Ἱεραρχίας καί τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐν συνδυασμῷ μέ τήν τιμήν τῶν Ἁγίων Τριῶν Νέων Ἱεραρχῶν, Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τούς ὁποίους ἡ Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος ἀνεκήρυξε προστάτας αὐτῆς καὶ ὥρισεν τήν ἑορτήν τῆς Συνάξεως αὐτῶν νά ἐπιτελεῖται εἰς τό τέλος ἑκάστης Συνοδικῆς περιόδου. Οὕτω τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα καί Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ «Ἄξιον Ἐστί», ἐτελέσθη ὁ Ὄρθρος καί ἡ ἀρχιερατική θεία Λειτουργία εἰς τόν ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ ὁμωνύμου ὀρφανοτροφείου καί μονῆς, ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Θερμοπυλῶν κ. Γεροντίου καί κληρικῶν. Ἀκολούθως παρετέθη ὑπό τῆς φιλοξενούσης ἀδελφότητος δεξίωσις καί περί τήν 10ην πρωϊνήν ἤρχησε τάς ἐργασίας της ἡ Πανκληρική Σύναξις κατά τήν ἀκόλουθον σειράν:

Α) Χαιρετισμός ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου.

Β) Εἰσήγησις ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης κ. Καλλιστράτου μέ θέμα: «Περί τῆς ἀποδοχῆς ἀνωτέρων κληρικῶν προερχομένων ἀπό ἄλλες Συνόδους ἤ Παρατάξεις τοῦ εὐρυτέρου χώρου τοῦ πατρώου ἑορτολογίου».

Γ) Εἰσήγησις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου μέ θέμα: «Ἡ θέση τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν μέσα στήν θεία Λειτουργία».

Τέλος Δ) Εἰσήγησις τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου μέ θέμα: «Τό Τυπικό καί ἡ λειτουργική Τάξη τῆς Ἑκκλησίας ὡς ἐντολή τοῦ Θεοῦ».

Τήν ἑπομένην, Σάββατον 12 Ἰουνίου, πραγματοποιήθη μεγάλον ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον τῇ συμμετοχῇ πολλῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχον τήν προτεραίαν εἰς τήν Σύναξιν. Τον θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν κατά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας.

Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας παρετέθη καί αὖθις δεξίωσις ὑπό τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος, κατά τήν ὁποίαν οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς καί οἱ παρευρισκόμενοι κληρικοί εἶχον τήν εὐκαιρίαν νὰ συζητήσουν καί νά ἐκτιμήσουν τήν προσπάθειαν πού καταβάλλεται τελευταίως ἀπό μέρους τοῦ Μακαριωτάτου καί ἄλλων ἀρχιερέων ὥστε ἡ μακροχρόνιος διάσπασις, ἡ ὁποία τραυματίζει τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, νά ἀρθῇ πρός χαράν πάντων.

Ἅπαντες οἱ κληρικοί ἐξέφρασαν τήν εὐχήν ὅπως, ἐπιδεικνύοντες θυσιαστικήν ταπείνωσιν καί καταβάλλοντες κάθε δυνατήν προσπάθειαν, ξεπεράσωμεν τά χρονίζοντα ἐμπόδια διά μία κατά Θεόν ἀποκατάστασιν τῆς ἑνότητος. Ὅλοι μαζί δέ, ἀρχιερεῖς καί κληρικοί, ὑπεσχέθησαν ὅτι θά ἐργασθοῦν συντόνως καί μέ ἐπιμονήν διά τόν θεάρεστον αὐτόν σκοπόν, παρά τάς ἀντιξοότητας τάς ὁποίας ἐνσπείρει ὁ ἐχθρός τῆς ἀληθείας. Κατά γενικήν ὁμολογίαν, ἡ πρώτη αὐτὴ ἱερατική σύναξις ἐστέφθη ὑπό ἀπολύτου ἐπιτυχίας, διότι ἐδόθη ἡ εὐκαιρία εἰς ὅλους τούς κληρικούς τό μέν νά ἐνημερωθοῦν διά τά σημαντικά ζητήματα τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἁγῶνος καί νά συζητήσουν ἐπ’ αὐτῶν, τό δέ νὰ ἐμπλουτίσουν τάς γνώσεις των πρός εὐχερεστέραν διακονίαν εἰς τά ποιμάντικά των καθήκοντα.

 


Joomla SEF URLs by Artio