Ἐπὶ τῇ  ἐτησίῳ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, ἥτις συμπίπτει μετὰ τῆς Δευτέρας Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, ὅπως κάτ’ ἔτος, ἐτίμησε τὸν ὑπέρμαχον Ἅγιον τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων.

Εἰς τὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ ὁμολογιακοῦ κυρίως χαρακτῆρος ἑορτασμοῦ, τὴν πρωΐαν εἰς τὸν περικαλλὴν ἱερὸν ναὸν Παναγίας Γοργοϋπηκόπου παρὰ τὸν Εὔσμον τῆς Θεσσαλονίκης, ἐψάλλη ἡ ἐνδιάτακτος ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς καὶ τοῦ τιμωμένου Ἁγίου, καὶ ἐτελέσθη ἐν συνεχεία Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου.
Τὸ ἑσπέρας, καὶ πάντα ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ τῇ προσωπικῇ φροντίδι τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ.κ. Εὐθυμίου, παρ’ ὅλον ὅτι λόγῳ ἀσθενείας δὲν ἠδυνήθει νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὰς ἐφετινὰς ἑορταστικὰς καὶ λατρευτικὰς ἐκδηλώσεις, εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ἔλαβε χώραν πνευματικὴ ἐκδήλωσις τῆς ὁποίας βασικὸς ὁμιλητὴς ὑπῆρξεν ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δαβὶδ Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξεν ὁμιλίαν, μὲ βάσιν τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀλλὰ καὶ ἑτέρων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, γύρω ἀπὸ τὸ ἄκρως ἐπίκαιρον καὶ οὐσιῶδες θέμα: « ἑνότητα τῶν πάντων ἐντὸς τῆς Μίας, Ἁγίας καὶ Ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας».
Ὕμνους ἐπικαίρους ἔψαλλεν ἡ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης « Ἅγιος Ἰωσὴφ Ὑμνγράφος Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης» ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ χοράρχου αὐτῆς Πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη.
Πρὸ τῆς λήξεως τῆς ἐκδηλώσεως, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος ἀπηύθηνεν χαιρετισμὸν μετὰ πατερικῶν παραινέσεων πρὸς τὸν εὐσεβὴν λαὸν τοῦ Κυρίου.
Τὴν ὅλην ἐκδήλωσιν ἐπαρουσίασεν ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Γιούρας.
 
Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις