Πραγματοποιήθησαν εἰς Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη Κληρικολαϊκαί Συνάξεις μέ θέμα τόν προσφάτως ψηφισθέντα ὑπό τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Νόμο Ν.4301 «Ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί τῶν ἑνώσεών τους στήν Ἑλλάδα». Κατ’αὐτάς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ἀφοῦ παρουσίασε σέ ἁδρές γραμμές τόν ἐπίμαχο νόμο κατ’ ἄρθρον, ἐτόνισε πώς πρόκειται δι’ ἕναν κακόν ἀντισυνταγματικόν-ἀντιδημοκρατικό νόμο, ὁ ὁποῖος σέ καμμία περίπτωση δέν ἀφορᾷ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τά μέλη της, σύμφωνα μέ τήν σαφῆ ἀναφορά τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ἐν λόγῳ νόμου. Ἀκολούθως ἀνέπτυξε δι’ ἐπιχειρημάτων τήν διαχρονική θέση τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν ἑλληνική πολιτεία καί τήν συνταγματική κατοχύρωση αὐτῆς, καθώς καί τό ἀνενδεές τῆς περαιτέρω ἀναγνωρίσεως αὐτῆς ὑπό τοῦ κράτους. Τάς Συνάξεις παρηκολούθησαν, ἐκτός τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων Ἀρχιερέων, πλῆθος κληρικῶν καί λαϊκῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων πλεῖστοι ἐκ τῶν ἀνηκόντων εἰς τάς παρατάξεις πού προοθοῦν τήν μετατροπή τῆς Ἐκκλησίας σέ «θρησκευτική κοινότητα», φανερά προβληματισμένοι καί μέ διάθεση συμπαρατάξεως εἰς τόν ἀγώνα τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς ἐν γένει Ἐκκλησίας, ἐναντίον τῆς ὀλεθρίου μετατροπῆς τῆς Ἑκκλησίας σέ «θρησκευτική κοινότητα». Ὁ Μακαριώτατος ἀνεκοίνωσε εἰς τούς προσελθῶντες ὅτι, συντόμως θά κυκλοφορήσῃ «Παραινετική Ἐγκύκλιος» πρός τό πλήρωμα τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, διά τήν περαιτέρω ἐνημέρωση καί γραπτή παράθεση τῶν στοιχείων ἐκείνων πού θά βοηθήσουν τούς πιστούς εἰς τήν ὀρθή κατανόηση καθώς καί εἰς τόν ἰδικό τους ἀγώνα ἐνημερώσεως τῶν ἀδαῶν θυμάτων τῆς παραπληροφόρησης καί τῆς προπαγάνδας τῶν «κοινοτικῶν». Μέχρι τότε ὁ Μακαριώτατος παρεκάλεσε ἅπαντας νά ἀπέχουν ἀπό κάθε εἴδους συλλογῆς ὑπογραφῶν, καθώς θά ἐπιμερισθοῦν τήν εὐθύνη τῆς ὑποταγῆς τῆς Ἑκκλησίας εἰς τόν Καίσαρα.

Τὸν λόγον τοῦ Μακαριωτάτου (τῆς Συνάξεως τῶν Ἀθηνῶν) θὰ τὸν παρακολουθήσετε ΕΔΩ.

Στιγμιότυπα τῆς Συνάξεως τῆς Θεσσαλονίκης

Στιγμιότυπα τῆς Συνάξεως τῶν Ἀθηνῶν

ALCJNL

pavlkcm

lafijc

 

agios Dimitrios martyrioΤήν 1ην Ὀκτωμρίου (π.ἡμ), πραγματοποιήθηκε σύναξις τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκεῖθεν παρουσίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Μακαρίου. Κατ΄ αὐτήν ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τόν ἱερόν κλῆρον διά τήν πρόσφατον ἐκκλησιαστικήν ἐπικαιρότητα καί διά ζητήματα ὁμολογιακοῦ καί ποιμαντικοῦ χαρακτῆρος.

Τὴν Δευτέραν 25η Φεβρουαρίου, καθὼς καὶ τὴν Δευτέραν 4η  Μαρτίου, προγματοποιήθησαν κληρικολαϊκὲς συνάξεις εἰς Ἀθήναν καὶ Θεσσαλονίκην, τῇ συμμετοχῇ τοῦ συνόλου σχεδὸν τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν Κλήρου καθὼς καὶ λαϊκῶν ἐκπροσώπων τῶν παραρτημάτων τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἀφορμὴν τὰς τελευταίας ἐξελίξεις μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ ἐπισκόπου Ἀμβροσίου, καὶ τὴν προσχώρησιν αὐτοῦ εἰς τοὺς «Ἐνισταμένους ΓΟΧ».
Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσεν τοὺς παρισταμένους λεπτομερῶς ἐπὶ τῶν γεγονότων ποὺ προηγήθησαν τῆς ἀποχωρήσεως τοῦ ἐπισκόπου Ἀμβροσίου, καθὼς καὶ τὴν παγίαν θέσιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἀπέναντι εἰς τὸ ἐκκλησιοσωματεῖον τῶν ΓΟΧ καὶ τῶν βλασφήμων πρακτικῶν ποὺ αὐτοὶ ἐφαρμόζουν εἰς τὰς περιπτώσεις προσλήψεως κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.  Ἅπαντες –κλῆρος καὶ λαός–  ἐν μιᾷ φωνῇ συνταυτίσθησαν μὲ τὰς θέσεις τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δηλώνοντας ἐμμονὴν καὶ ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ἀταλάντευτον ὁμολογιακὴν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας  ἡμῶν, ὅπως αὐτὴ εἶναι διατυπωμένη εἰς τὰς ὁμολογιακὰς συνοδικὰς ἐγκυκλίους τῶν ἐτῶν 1935, 1951, 1974, 2004· τοσοῦτον μᾶλλον ὅσον οἱ Σωματειακοὶ ΓΟΧ ἀπεδέχθησαν ὡς ὀρθόδοξον τὴν ἐπισφαλὴν ἐκκλησιολογίαν τῶν Ἐνισταμένων.

Ἐπὶ τῇ  ἐτησίῳ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ, ἥτις συμπίπτει μετὰ τῆς Δευτέρας Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, ὅπως κάτ’ ἔτος, ἐτίμησε τὸν ὑπέρμαχον Ἅγιον τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων.

Εἰς τὰ πλαίσια αὐτοῦ τοῦ ὁμολογιακοῦ κυρίως χαρακτῆρος ἑορτασμοῦ, τὴν πρωΐαν εἰς τὸν περικαλλὴν ἱερὸν ναὸν Παναγίας Γοργοϋπηκόπου παρὰ τὸν Εὔσμον τῆς Θεσσαλονίκης, ἐψάλλη ἡ ἐνδιάτακτος ἀκολουθία τοῦ  Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς καὶ τοῦ τιμωμένου Ἁγίου, καὶ ἐτελέσθη ἐν συνεχεία Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου.
Τὸ ἑσπέρας, καὶ πάντα ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ τῇ προσωπικῇ φροντίδι τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου κ.κ. Εὐθυμίου, παρ’ ὅλον ὅτι λόγῳ ἀσθενείας δὲν ἠδυνήθει νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὰς ἐφετινὰς ἑορταστικὰς καὶ λατρευτικὰς ἐκδηλώσεις, εἰς τὴν αἴθουσαν τῆς ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ἔλαβε χώραν πνευματικὴ ἐκδήλωσις τῆς ὁποίας βασικὸς ὁμιλητὴς ὑπῆρξεν ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Δαβὶδ Μακαρίου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξεν ὁμιλίαν, μὲ βάσιν τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀλλὰ καὶ ἑτέρων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, γύρω ἀπὸ τὸ ἄκρως ἐπίκαιρον καὶ οὐσιῶδες θέμα: « ἑνότητα τῶν πάντων ἐντὸς τῆς Μίας, Ἁγίας καὶ Ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας».
Ὕμνους ἐπικαίρους ἔψαλλεν ἡ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης « Ἅγιος Ἰωσὴφ Ὑμνγράφος Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης» ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ χοράρχου αὐτῆς Πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη.
Πρὸ τῆς λήξεως τῆς ἐκδηλώσεως, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος ἀπηύθηνεν χαιρετισμὸν μετὰ πατερικῶν παραινέσεων πρὸς τὸν εὐσεβὴν λαὸν τοῦ Κυρίου.
Τὴν ὅλην ἐκδήλωσιν ἐπαρουσίασεν ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἀρχιμανδρίτης Ἰάκωβος Γιούρας.
 
Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις