Μέ λαμπρότητα καί ἐθνική ὑπερηφάνεια ἐορτάσθηκε τό ἡρωικό «ΟΧΙ» καί ἡ «Ἐποποιία» τοῦ 1940 ὑπό τοῦ ἱεροῦ Ἱδρύματος «Ὀρφανοτροφεῖο θηλέων Ἁγία Τριάς» Ἰλίου Ἀττικῆς. Συγκεκριμένως, εἰς τό Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο τοῦ Δήμου Ἰλίου «Μελίνα Μερκούρη» τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 25 Ὀκτωβρίου (ν. ημ). Αἱ τρόφιμοι τοῦ Ὀρφανοτροφείου Ἁγίας Τριάδος, σέ συνεργασίαν μετά τῆς Νεολαίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Ἀχαρνῶν, παρουσίασαν ἑορταστικό πρόγραμμα τό ὁποῖο περιελάμβανε΄ Μουσική περιπλάνηση ἀπό τήν ὀρχήστρα τοῦ Ἱδρύματος ( ὑπό τόν κ. Ἀθανασιάδη Ἰπποκράτη), Τραγούδια ἀπό τήν χορωδία τοῦ Ἰδρύματος, « ΤΟ ΟΧΙ » θεατρικό δρώμενο, Χορευτικό ἀπό τήν Ποντιακή Νεολαία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Ἀχαρνῶν. Τήν ἐκδήλωση ἐτίμησαν μέ τήν πᾶρουσία τους, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος, Παιραιῶς καί Νήσων κ. Παντελεήμων, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Διονύσιος Καλάργυρος, πρόεδρος τοῦ Ἰδρύματος, ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἠλίας Ἀτματζίδης καί κληρικοί ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν . Τόν Δήμο Ἠλίου ἐξεπροσώπησε ὁ Ἀντιδήμαρχος πολιτισμοῦ κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος.

Τήν Ἐκδήλωση παρουσίασαν οἱ κ. Μαρία Φίλη καί Εὐαγγελία Σακαντάρη.Ἐπίκαιρες ὁμιλίες ἀναφερώμενες στά γεγονότα τῆς ἐποποιίας πραγματοποίσαν οἱ κ. Μυλτιάδης Μαΐστρος ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἰδρύματος καί Γεώργιος Ἀλεξόπουλος.

Το video βρίσκεται εδώ

Τήν Γ΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως), τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συνῆλθον τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίων Ἀποστόλων Δάφνης εἰς προσευχητικήν δέησιν καί λιτανείαν πρός τόν Κύριον καί Θεόν ἡμῶν, ἐναντίον τῶν χειμαζομένων τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πατρίδα μας δεινῶν (πολιτικο-οικονομική κρίσις, διάβρωσις ἐκ τῆς πολυπολιτισμικότητος, διχόνοιαι, σωματειοποίησις καί ἀντορθόδοξοι νόμοι κατά τῆς Ἐκκλησίας, κλπ). Ἡ παρουσία καί συμμετοχή τῶν πιστῶν πρός ἀξίαν κατευόδωσιν τῶν δικαίων αἰτημάτων πρός τόν Θεόν ἡμῶν ὑπῆρξεν συγκινητική καί ἀθρόα.

Μέ τήν προσήκουσα τάξιν καί τήν δέουσαν κοσμιότητα καί εὐπρέπειαν ἑωρτάσθη καί ἐφέτος ὑπό τῆς Ἐκκλησίας ἡ μνήμη τοῦ ἐξαιρέτου τῶν ὀρθοδόξων δογμάτων ὑπερμάχου Ἱεράρχου Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, κατά τήν δευτέραν Κυριακήν τῶν Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μέ ἐπίκεντρον τῶν ἐκδηλώσεων τήν πόλιν τῆς Θεσσαλονίκης. Εἰδικώτερον, τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς, εἰς τόν ἱερόν ναόν Παναγίας Γοργοϋπηκόου παρά τόν Εὔοσμον, ἐψάλλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, κατόπιν τῆς ὁποίας, ὁ ἐν αὐτῇ χοροστατῶν Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, ἐτέλεσε τήν Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν, συνιερουργούντων αὐτῷ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς κ. Μακαρίου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας καί εἰς εἰδικῶς διά τήν περίστασιν εὐτρεπισθεῖσαν αἴθουσαν τῆς ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ἔλαβε χώραν ἡ καθιερωθεῖσα πνευματική καί πανηγυρική ἐκδήλωσις, ὅπου προσῆλθον πλήν τῶν ὡς ἄνω προαναφερθέντων Ἀρχιερέων καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς και Νήσων κ. Παντελεήμων, οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ καί Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος.

Κεντρικός ὁμιλιτῆς ἐφέτος ὑπῆρξεν ὁ ἐλλογιμώτατος Θεολόγος κ. Ἐμμανουήλ Μαραγκός

Ὡσαύτως, τήν ἱεράν ἐκδήλωσιν ἐκόσμησε διά τῆς ἀρτίου καί καλαισθήτου ἀποδόσεως ἐπικαίρων ὕμνων ἡ χορωδία « Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος», ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ μουσικολογιωτάτου Χοράρχου κ. Κωνσταντίνου Κατσίκη.

Ὡς ἐν κατακλείδι δέ σύντομον χαιρετισμόν ἀπηύθυναν πρός τούς συναθροισθέντας πιστούς, κληρικούς καί λαϊκούς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοποσ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Μακάριος καθώς ἐπίσης καί οἰκεῖος Μητροπολίτης Σεβασμιώτατος κ. Εὐθύμιος. Τήν ὅλην πνευματικήν ἐκδήλωσιν ἐπαρουσίασεν ὁ ἐλλογιμώτατος θεολόγος κ. Εὐάγγελος Ρωσσόπουλος.

   

 

Μετά πάσης λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑώρτασεν καί ἐφέτος τήν μνήμην τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων, ἤτοι τήν ἐπικράτησιν καί ἑδραίωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά τήν πρώτην Κυριακήν τῶν Ἁγίων Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ κῦκλος τῶν τιμητικῶν ἐκδηλώσεων μέ τήν καθιερωμένην πλέον ἑορταστικήν καί συνάμα ὁμολογιακήν σύναξιν κλήρου καί πιστοῦ λαοῦ, ἔλαβε μέρος εἰς κατάλληλον διά τήν περίστασιν αἴθουσαν τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν. Ὡς πρός τό καλλιτεχνικόν μέρος, τήν ἑορτήν ἐλάμπρυναν μέ τήν παρουσίαν των καί τήν ἄρτιον καί ἐξαίρετον ἐκτέλεσιν ἐπικαίρων μουσικῶν ὕμνων ἡ Βυζαντινή Ἐκκλησιαστική Χορωδία ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ κ. Ἀνδρέου Βελέτζα  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ καθώς ἐπίσης καί τά παιδιά τοῦ Ὀρφανοτροφείου θηλέων « Ἁγία Τριάς» τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου. Κεντρικός ὁμιλιτής τῆς ἐκδηλώσεως, ὑπῆρξεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας, ὅστις μετά ἐξαιρέτου ἐπιμελείας καί σαφηνείας εἰσηγήθη τό θέμα « Τό αἷμα τῶν Μαρτύρων ποτίζει τό δένδρον τῆς πίστεως». Δεύτερος ὁμιλιτής ὑπῆρξεν ὁ ἐλλογιμώτατος καθηγητῆς κ. Σπυρίδων Παπαχρήσου, μέ θέμα «Οἱ διώξεις τῶν ‘’Παλαιοημερολογιτῶν’’ εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν πραγματικότητα». Τρίτος ὁμιλιτἠς, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, ὁ οποῖος μέ περισσῆν γλαφυρότητα, ἀμεσότητα, ἀλλά καί νοηματικήν εὐκρίνειαν, ἀνέπτυξε τό θέμα « Παρόν καί μέλλον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος».Τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ἐξόχως ἐπαρουσίασεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Σούκουλης. Τέλος, ἡ τελετή ὡλοκληρώθη μέ τόν εὐχαριστήριον χαιρετισμόν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου πρός ὅλους τούς συντελέσαντας καθώς ἐπίσης καί τούς προσδραμόντας πιστούς ἀκροατάς, οἱ ὁποῖοι διά μίαν ἀκόμη φοράν ἐπέδειξαν τόν ἁρμόζοντα ὁμολογιακόν ζῆλον. Εἰς τό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως διενεμήθη ἐγκύκλιος τοῦ Μακαριωτάτου ἀφορῶσα τὸ φλέγον θέμα περί τῶν νέων «θρησκευτικῶν κοινοτήτων» τοῦ Νόμου Ν.4301/14 (βλ. ΕΔΩ)

 

 

Τήν Κυριακή 26 Ἰανουαρίου, μέ πρωτοβουλία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακαρίου, συνῆλθον τά πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Ἰλίου Ἀττικῆς, σέ προσευχητικήν δέησιν καί λιτανείαν πρός τόν Κύριον καί Θεόν ἡμῶν, ἐναντίον τῶν χειμαζομένων τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πατρίδα μας δεινῶν (πολιτικο-οἰκονομική κρίσις, διάβρωσις ἐκ τῆς πολυπολιτισμικότητος, διχόνοιαι, σωματειοποίησις καί ἀντορθόδοξοι νόμοι κατά τῆς Ἐκκλησίας, κλπ). Ἡ παρουσία καί συμμετοχή τῶν πιστῶν πρός ἀξίαν κατευόδωσιν τῶν δικαίων αἰτημάτων πρός τόν Θεόν ἡμῶν ὑπῆρξεν συγκινητική καί ἀθρόα.

 

Σήμερα εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας πραγματοποιήθηκε ἡ ἑορτή τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου ὑπό τήν ἐπίβλεψη τῆς κατηχήτριας Μαρίας Κουκούλη. Τά παιδιά ἀπήγγειλαν ποίηματα καί ἐψαλαν ὕμνους. Ὁ πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως π. Γερόντιος μοίρασε δῶρα στά παιδιά, ἔκοψε τήν βασιλόπιττα και ἀναφέρθηκε στήν σημασία τοῦ Κατηχητικοῦ στίς ἡμέρες μας. Ἐπίσης εἰδική μνεία ἔκανε γιά τά 90α γενέθλια τοῦ κκ Καλλινίκου πού συμπληρώθηκαν σήμερα καί παρατέθηκε εὐλογία καί κέρασμα.

Εἰς τόν Ἱερό Ναό Παναγίας Κανάλας Ἄνω Λιοσίων Ἀττικῆς καί εἰς τό παρεκκλήσιο αὐτοῦ Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, πραγματοποιήθηκε ἡ κοπή τῆς πίτας ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Δωροθέωου καί τῶν ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πρωτοπρεσβύτερου π. Συμεῶν καί τοῦ πρεσβύτερου π. Νικολάου. Εἰς τήν πρωτοχρονιάτικη ἑορταστική ἐκδήλωσιν, τά παιδιά τῆς ἐνορίας ἔψαλαν πρωτοχρονιάτικα κάλαντα καί τραγούδια.Εἰς τό τέλος τῆς ἐκδήλωσις ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ρωγῶν κ. Δωρόθεος μοίρασε εἰς τά παιδιά δῶρα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἐπερχομένης χρονιᾶς.

 

Παραδοσιακά κάλαντα, ἀπό τά παιδιά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου Σερρῶν ἀπόλαυσαν σήμερα παραμονή τῆς πρωτοχρονιᾶς ὁ ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Ἀμανατίδης ἀλλά καί τό ἐκκλησίασμα τῆς ἐνορίας. Μετά το πέρας τῆς ὑμνωδίας ὁ π. Σάββας εὐχήθηκε στά παιδιά ἀλλά καί σ’ ὅλο τόν κόσμο καλλίκαρπη χρονιά μέ ὑγεία καί δύναμη.
( Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Φανουρίου εἶναι μετόχι τῆς ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ὅπως καί ἡ γυναικεία ἱερά μονή Ἁγίου Νικολάου Σερρῶν)

 Τό καθολικό τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σερρῶν

 

Ὁ Ἱερός Ναός τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου εἰς Εὔοσμον Θεσσαλονίκης (Μετόχι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου)

Ὡσαύτως κατά τό σημερινό μάθημα τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας Γοργοϋπηκόου παρά τόν Εὔοσμον Θεσσαλονίκης, καί συγκεκριμένα τοῦ τμήματος τῶν παιδιῶν τοῦ δημοτικοῦ, ἔψαλαν τά πρωτοχρονιάτικα κάλαντα εἰς τήν κατηχήτριά τους κ. Χριστίνα Ζουρνατζή.

Μερικά ἀπό τά ἑκατό καί πλέον παιδιά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Ὡσαύτως παραδοσιακά κάλαντα, ἀλλά καί χριστουγεννιάτικα τραγούδια ἀπό τά παιδιά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως Χριστοῦ ἀπόλαυσαν παραμονή τῆς κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ οἱ ἐφημέριοι τοῦ ναοῦ, Ἱερομόναχος π. Χριστόδουλος και Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος

Οἱ πατέρες τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἀπηύθηναν σέ ὅλους μήνυμα ἀγάπης διά τάς Ἁγίας ἡμέρας, συνεχάρησαν καί εὐχαρίστησαν τά παιδιά καί τούς εὐχήθηκαν κάθε πρόοδο.

Μερικά ἀπό τά παιδιά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

 

Παραδοσιακά κάλαντα, ἀλλά καί χριστουγεννιάτικα τραγούδια ἀπό τά παιδιά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως Χριστοῦ ἀπόλαυσαν παραμονή τῆς κοσμοσωτηρίου ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ οἱ ἐφημέριοι τοῦ ναοῦ, Ἱερομόναχος π. Χριστόδουλος και Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος

Οἱ πατέρες τοῦ ἱεροῦ ναοῦ ἀπηύθηναν σέ ὅλους μήνυμα ἀγάπης διά τάς Ἁγίας ἡμέρας, συνεχάρησαν καί εὐχαρίστησαν τά παιδιά καί τούς εὐχήθηκαν κάθε πρόοδο.

Μερικά ἀπό τά παιδιά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

Πλῆθος καλαντιστῶν (μικρῶν καί μεγάλων) ἔψαλλαν καί ἐφέτος τά καθιερωμένα παραδοσιακά κάλαντα εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριον.

Κατωτέρῳ στιγμιότυπα ἀπό τήν προσέλευση τῶν κορασίδων τοῦ Ὀρφανοτροφείου Θηλέων ‘’Ἁγία Τριάς’’ τοῦ π. Διονυσίου Καλαργύρου.

 

Πραγματοποιήθηκε ἐχθές, Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, μεγάλη καλλιτεχνική Χριστουγεννιάτικη ἑορτή ὑπό τῶν τροφίμων τοῦ Ὀρφανοτροφείου Θηλέων ΄΄ Ἁγία Τριάς ΄΄ εἰς Ἴλιον Ἀττικῆς. Κατ’ αὐτήν τά παιδιά τοῦ Ἱδρύματος μέ θαυμάσια ἐπιδεξιότητα ἀπέδωσαν ὕμνους τῶν Χριστουγέννων ἀλλά καί μουσικά ἐνορχηστρομένα ποιήματα καί τραγούδια με τήν συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων ἐκ τῆς ἀρτίας ὀργανομένης φιλαρμονικῆς ὀρχήστρας τοῦ ἱδρύματος ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἀθανασιάδου Ἰπποκράτους, καθώς καί θεατρικά δρώμενα καί διαλόγους. Ἐπίκαιρον ὁμιλία πραγματοποίησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακάριος, καθώς καί ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος ἐκ μέρους τοῦ ἱδρυτοῦ αὐτοῦ π. Διονυσίου Καλαργύρου, καλωσορίζοντας τούς πολυπληθέστατους φίλους καί ὑποστηρικτάς τοῦ μοναδικοῦ εἰς τόν χῶρον μας φιλανθρωπικοῦ αὐτοῦ ἱδρύματος. Κατ’αὐτήν ἐπίσης παρέστησαν οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Καισαρείας κ. Τιμόθεος, Πέτρας κ. Δαβίδ, Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος, κληρικοί ἐξ Ἀττικῆς, ἀλλά καί πλῆθος πιστῶν. Εἰς τό τέλος τῆς ἑορτῆς ὁ Μακαριώτατος προσέφερε εἰς τά παιδιά τοῦ ἱδρύματος χριστουγεννιάτικα δῶρα. Για τό ὅλο καλλιτεχνικό πρόγγραμα ὑπεύθυνη ἦταν ἡ κα. Φίλη Μαρία καθώς ἐπίσης καί ἡ κα.Νικολακοπούλου Βίβη εἰς τά θεατρικά.

Τήν ἑορταστική ἐκδήλωση μπορεῖτε νά τήν παρακολουθήσετε ΕΔΩ.

 


 

Τήν Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως 22/12/2014 καί ὥρα 6 μ.μ, πραγματοποιήθηκε ἐπίκαιρος πνευματική ἐκδήλωση ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Θεσαλλονίκης εἰς τόν Ἱερό Ναό Παναγίας Γοργοϋπηκόου Εὐόσμου . Κατ’ αὐτήν βυζαντινούς ὕμνους ἀπέδωσε ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως ΄΄ Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος΄΄ καί ὡμίλησε ἐπίκαιρα διά τό ὑψηλόν νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ὁ Θεολόγος καθηγητής καί ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἐλλογιμώτατος κ. Ἐμμανουήλ Μαραγκός. (Βίντεο 1 μέρος - 2 μέρος)


 

 Χριστουγεννιάτικη πνευματική ἐκδήλωση.

Τήν Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως 22/12/2014 καί ὥρα 6 μ.μ, θά πραγματοποιηθῇ ἐπίκαιρος πνευματική ἐκδήλωση ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Θεσαλλονίκης εἰς τόν Ἱερό Ναό Παναγίας Γοργοϋπηκόου Εὐόσμου . Κατ’ αὐτήν βυζαντινούς ὕμνους θά ἀποδώσῃ ἡ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ΄΄ Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ὑμνογράφος΄΄ καί θά ὁμιλήσῃ ἐπίκαιρα διά τό ὑψηλόν νόημα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ὁ Θεολόγος καθηγητής καί ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐλλογιμώτατος κ. Ἐμμανουήλ Μαραγκός. Τήν ἐκδήλωση μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ζωντανά σέ live streaming στό YouTube μέ link στήν ἰστοσελίδα τῆς Ἑκκλησία μας.


 

Πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακήν 8η Δεκεμβρίου εἰς τόν Ἱερό Ναό Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Θεσσαλονίκης τῇ μερίμνῃ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου, ἡ Κληρικολαϊκή σύναξη με θέμα τόν προσφάτως ψηφισθέντα ὑπό τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Νόμο Ν.4301 «Ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί τῶν ἑνώσεών τους στήν Ἑλλάδα». Ὅπως καί εἰς την προηγηθεῖσαν σύναξιν εἰς Ἀθήνας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἡμῶν κ. Μακάριος παρουσίασε τό νέο νόμο κατ’ ἄρθρον καὶ ἐτόνισε ὅτι πρόκειται δι’ ἕναν κακόν - ἀντιδημοκρατικό – νόμο, ὁ ὁποῖος σέ καμμία περίπτωση δέν ἀφορᾷ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τά μέλη της, σύμφωνα μέ τήν σαφῆ ἀναφορά τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ἐν λόγῳ νόμου. Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τους πιστούς ὅτι συντόμως θά κυκλοφορήσῃ «Παραινετική Ἐγκύκλιος» πρός τό πλήρωμα τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἑκκλησίας, διά τήν περαιτέρω καί παρεκάλεσε ἅπαντας νά ἀπέχουν ἀπό κάθε εἴδους συλλογῆς ὑπογραφῶν, καθώς θά ἐπιμερισθοῦν τήν εὑθύνη τῆς ὑποταγῆς τῆς Ἑκκλησίας εἰς τόν Καίσαρα. 

         

Πραγματοποιήθησαν εἰς Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη Κληρικολαϊκαί Συνάξεις μέ θέμα τόν προσφάτως ψηφισθέντα ὑπό τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Νόμο Ν.4301 «Ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί τῶν ἑνώσεών τους στήν Ἑλλάδα». Κατ’αὐτάς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ἀφοῦ παρουσίασε σέ ἁδρές γραμμές τόν ἐπίμαχο νόμο κατ’ ἄρθρον, ἐτόνισε πώς πρόκειται δι’ ἕναν κακόν ἀντισυνταγματικόν-ἀντιδημοκρατικό νόμο, ὁ ὁποῖος σέ καμμία περίπτωση δέν ἀφορᾷ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τά μέλη της, σύμφωνα μέ τήν σαφῆ ἀναφορά τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ἐν λόγῳ νόμου. Ἀκολούθως ἀνέπτυξε δι’ ἐπιχειρημάτων τήν διαχρονική θέση τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν ἑλληνική πολιτεία καί τήν συνταγματική κατοχύρωση αὐτῆς, καθώς καί τό ἀνενδεές τῆς περαιτέρω ἀναγνωρίσεως αὐτῆς ὑπό τοῦ κράτους. Τάς Συνάξεις παρηκολούθησαν, ἐκτός τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων Ἀρχιερέων, πλῆθος κληρικῶν καί λαϊκῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων πλεῖστοι ἐκ τῶν ἀνηκόντων εἰς τάς παρατάξεις πού προοθοῦν τήν μετατροπή τῆς Ἐκκλησίας σέ «θρησκευτική κοινότητα», φανερά προβληματισμένοι καί μέ διάθεση συμπαρατάξεως εἰς τόν ἀγώνα τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς ἐν γένει Ἐκκλησίας, ἐναντίον τῆς ὀλεθρίου μετατροπῆς τῆς Ἑκκλησίας σέ «θρησκευτική κοινότητα». Ὁ Μακαριώτατος ἀνεκοίνωσε εἰς τούς προσελθῶντες ὅτι, συντόμως θά κυκλοφορήσῃ «Παραινετική Ἐγκύκλιος» πρός τό πλήρωμα τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, διά τήν περαιτέρω ἐνημέρωση καί γραπτή παράθεση τῶν στοιχείων ἐκείνων πού θά βοηθήσουν τούς πιστούς εἰς τήν ὀρθή κατανόηση καθώς καί εἰς τόν ἰδικό τους ἀγώνα ἐνημερώσεως τῶν ἀδαῶν θυμάτων τῆς παραπληροφόρησης καί τῆς προπαγάνδας τῶν «κοινοτικῶν». Μέχρι τότε ὁ Μακαριώτατος παρεκάλεσε ἅπαντας νά ἀπέχουν ἀπό κάθε εἴδους συλλογῆς ὑπογραφῶν, καθώς θά ἐπιμερισθοῦν τήν εὐθύνη τῆς ὑποταγῆς τῆς Ἑκκλησίας εἰς τόν Καίσαρα.

Τὸν λόγον τοῦ Μακαριωτάτου (τῆς Συνάξεως τῶν Ἀθηνῶν) θὰ τὸν παρακολουθήσετε ΕΔΩ.

Στιγμιότυπα τῆς Συνάξεως τῆς Θεσσαλονίκης

Στιγμιότυπα τῆς Συνάξεως τῶν Ἀθηνῶν

ALCJNL

pavlkcm

lafijc

 

agios Dimitrios martyrioΤήν 1ην Ὀκτωμρίου (π.ἡμ), πραγματοποιήθηκε σύναξις τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἐπ΄εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκεῖθεν παρουσίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Μακαρίου. Κατ΄ αὐτήν ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τόν ἱερόν κλῆρον διά τήν πρόσφατον ἐκκλησιαστικήν ἐπικαιρότητα καί διά ζητήματα ὁμολογιακοῦ καί ποιμαντικοῦ χαρακτῆρος.

Τὴν Δευτέραν 25η Φεβρουαρίου, καθὼς καὶ τὴν Δευτέραν 4η  Μαρτίου, προγματοποιήθησαν κληρικολαϊκὲς συνάξεις εἰς Ἀθήναν καὶ Θεσσαλονίκην, τῇ συμμετοχῇ τοῦ συνόλου σχεδὸν τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν Κλήρου καθὼς καὶ λαϊκῶν ἐκπροσώπων τῶν παραρτημάτων τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἀφορμὴν τὰς τελευταίας ἐξελίξεις μετὰ τὴν ἀποχώρησιν τοῦ ἐπισκόπου Ἀμβροσίου, καὶ τὴν προσχώρησιν αὐτοῦ εἰς τοὺς «Ἐνισταμένους ΓΟΧ».
Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσεν τοὺς παρισταμένους λεπτομερῶς ἐπὶ τῶν γεγονότων ποὺ προηγήθησαν τῆς ἀποχωρήσεως τοῦ ἐπισκόπου Ἀμβροσίου, καθὼς καὶ τὴν παγίαν θέσιν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἀπέναντι εἰς τὸ ἐκκλησιοσωματεῖον τῶν ΓΟΧ καὶ τῶν βλασφήμων πρακτικῶν ποὺ αὐτοὶ ἐφαρμόζουν εἰς τὰς περιπτώσεις προσλήψεως κληρικῶν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.  Ἅπαντες –κλῆρος καὶ λαός–  ἐν μιᾷ φωνῇ συνταυτίσθησαν μὲ τὰς θέσεις τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, δηλώνοντας ἐμμονὴν καὶ ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ἀταλάντευτον ὁμολογιακὴν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας  ἡμῶν, ὅπως αὐτὴ εἶναι διατυπωμένη εἰς τὰς ὁμολογιακὰς συνοδικὰς ἐγκυκλίους τῶν ἐτῶν 1935, 1951, 1974, 2004· τοσοῦτον μᾶλλον ὅσον οἱ Σωματειακοὶ ΓΟΧ ἀπεδέχθησαν ὡς ὀρθόδοξον τὴν ἐπισφαλὴν ἐκκλησιολογίαν τῶν Ἐνισταμένων.

Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις