Μετά πάσης λαμπρότητος καί ἱεροπρεπείας ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑώρτασεν καί ἐφέτος τήν μνήμην τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἁγίων εἰκόνων, ἤτοι τήν ἐπικράτησιν καί ἑδραίωσιν τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά τήν πρώτην Κυριακήν τῶν Ἁγίων Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὁ κῦκλος τῶν τιμητικῶν ἐκδηλώσεων μέ τήν καθιερωμένην πλέον ἑορταστικήν καί συνάμα ὁμολογιακήν σύναξιν κλήρου καί πιστοῦ λαοῦ, ἔλαβε μέρος εἰς κατάλληλον διά τήν περίστασιν αἴθουσαν τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν. Ὡς πρός τό καλλιτεχνικόν μέρος, τήν ἑορτήν ἐλάμπρυναν μέ τήν παρουσίαν των καί τήν ἄρτιον καί ἐξαίρετον ἐκτέλεσιν ἐπικαίρων μουσικῶν ὕμνων ἡ Βυζαντινή Ἐκκλησιαστική Χορωδία ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ κ. Ἀνδρέου Βελέτζα  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος καί Θαυμακοῦ καθώς ἐπίσης καί τά παιδιά τοῦ Ὀρφανοτροφείου θηλέων « Ἁγία Τριάς» τοῦ πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Διονυσίου Καλαργύρου. Κεντρικός ὁμιλιτής τῆς ἐκδηλώσεως, ὑπῆρξεν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κυκλάδων κ. Σάββας, ὅστις μετά ἐξαιρέτου ἐπιμελείας καί σαφηνείας εἰσηγήθη τό θέμα « Τό αἷμα τῶν Μαρτύρων ποτίζει τό δένδρον τῆς πίστεως». Δεύτερος ὁμιλιτής ὑπῆρξεν ὁ ἐλλογιμώτατος καθηγητῆς κ. Σπυρίδων Παπαχρήσου, μέ θέμα «Οἱ διώξεις τῶν ‘’Παλαιοημερολογιτῶν’’ εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν πραγματικότητα». Τρίτος ὁμιλιτἠς, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης κ. Καλλίστρατος, ὁ οποῖος μέ περισσῆν γλαφυρότητα, ἀμεσότητα, ἀλλά καί νοηματικήν εὐκρίνειαν, ἀνέπτυξε τό θέμα « Παρόν καί μέλλον τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος».Τήν ὅλην ἐκδήλωσιν ἐξόχως ἐπαρουσίασεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Γερόντιος Σούκουλης. Τέλος, ἡ τελετή ὡλοκληρώθη μέ τόν εὐχαριστήριον χαιρετισμόν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου πρός ὅλους τούς συντελέσαντας καθώς ἐπίσης καί τούς προσδραμόντας πιστούς ἀκροατάς, οἱ ὁποῖοι διά μίαν ἀκόμη φοράν ἐπέδειξαν τόν ἁρμόζοντα ὁμολογιακόν ζῆλον. Εἰς τό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως διενεμήθη ἐγκύκλιος τοῦ Μακαριωτάτου ἀφορῶσα τὸ φλέγον θέμα περί τῶν νέων «θρησκευτικῶν κοινοτήτων» τοῦ Νόμου Ν.4301/14 (βλ. ΕΔΩ)

 

 


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις