Πραγματοποιήθησαν εἰς Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη Κληρικολαϊκαί Συνάξεις μέ θέμα τόν προσφάτως ψηφισθέντα ὑπό τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων Νόμο Ν.4301 «Ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί τῶν ἑνώσεών τους στήν Ἑλλάδα». Κατ’αὐτάς ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, ἀφοῦ παρουσίασε σέ ἁδρές γραμμές τόν ἐπίμαχο νόμο κατ’ ἄρθρον, ἐτόνισε πώς πρόκειται δι’ ἕναν κακόν ἀντισυνταγματικόν-ἀντιδημοκρατικό νόμο, ὁ ὁποῖος σέ καμμία περίπτωση δέν ἀφορᾷ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τά μέλη της, σύμφωνα μέ τήν σαφῆ ἀναφορά τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ἐν λόγῳ νόμου. Ἀκολούθως ἀνέπτυξε δι’ ἐπιχειρημάτων τήν διαχρονική θέση τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν ἑλληνική πολιτεία καί τήν συνταγματική κατοχύρωση αὐτῆς, καθώς καί τό ἀνενδεές τῆς περαιτέρω ἀναγνωρίσεως αὐτῆς ὑπό τοῦ κράτους. Τάς Συνάξεις παρηκολούθησαν, ἐκτός τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων Ἀρχιερέων, πλῆθος κληρικῶν καί λαϊκῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων πλεῖστοι ἐκ τῶν ἀνηκόντων εἰς τάς παρατάξεις πού προοθοῦν τήν μετατροπή τῆς Ἐκκλησίας σέ «θρησκευτική κοινότητα», φανερά προβληματισμένοι καί μέ διάθεση συμπαρατάξεως εἰς τόν ἀγώνα τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς ἐν γένει Ἐκκλησίας, ἐναντίον τῆς ὀλεθρίου μετατροπῆς τῆς Ἑκκλησίας σέ «θρησκευτική κοινότητα». Ὁ Μακαριώτατος ἀνεκοίνωσε εἰς τούς προσελθῶντες ὅτι, συντόμως θά κυκλοφορήσῃ «Παραινετική Ἐγκύκλιος» πρός τό πλήρωμα τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, διά τήν περαιτέρω ἐνημέρωση καί γραπτή παράθεση τῶν στοιχείων ἐκείνων πού θά βοηθήσουν τούς πιστούς εἰς τήν ὀρθή κατανόηση καθώς καί εἰς τόν ἰδικό τους ἀγώνα ἐνημερώσεως τῶν ἀδαῶν θυμάτων τῆς παραπληροφόρησης καί τῆς προπαγάνδας τῶν «κοινοτικῶν». Μέχρι τότε ὁ Μακαριώτατος παρεκάλεσε ἅπαντας νά ἀπέχουν ἀπό κάθε εἴδους συλλογῆς ὑπογραφῶν, καθώς θά ἐπιμερισθοῦν τήν εὐθύνη τῆς ὑποταγῆς τῆς Ἑκκλησίας εἰς τόν Καίσαρα.

Τὸν λόγον τοῦ Μακαριωτάτου (τῆς Συνάξεως τῶν Ἀθηνῶν) θὰ τὸν παρακολουθήσετε ΕΔΩ.

Στιγμιότυπα τῆς Συνάξεως τῆς Θεσσαλονίκης

Στιγμιότυπα τῆς Συνάξεως τῶν Ἀθηνῶν

ALCJNL

pavlkcm

lafijc

 


Joomla SEF URLs by Artio