Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Μακάριος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Περιστερᾶς κ. Μακαρίου καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, μετέβει εἰς τήν Ἀμερικήν ἀπό τήν 30ήν Ἰουλίου ἕως τήν 20ήν Αὐγούστου διά νά συμμετάσχῃ εἰς διάφορα ἐκκλησιαστικά γεγονότα τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν ζωήν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν Ἀμερικῇ καί Καναδᾷ.

Τήν Τρίτην 30ήν Ἰουλίου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μπρουκλάϊν κ. Γρηγόριος μετά τοῦ πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου τῆς ἱερᾶς μονῆς Μεταμορφῶσεως Βοστώνης, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσαάκ, ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον καί τούς λοιπούς ἱεράρχας εἰς τόν ἀερολιμένα τῆς Βοστώνης,. Ἀκολούθως μετέβησαν εἰς τήν μονήν, γενομένης καί ἐκεῖθεν ἐγκαρδίου ὑποδοχῆς ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Ἐφραίμ καί τῶν ἐνασκουμένων ἐν αύτῇ πατέρων.

Τήν Τετάρτην 31ην Ἰουλίου, διά τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ λήξει τῶν Ἐκκλησιατικῶν Κατασκηνώσεων ἐπ΄ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Πέτρου τοῦ Ἀλεούτη εἰς Springfield/New Hampshire, οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου κ. Γρηγορίου καί τοῦ Καθηγουμένου π. Ἰσαάκ, μετέβησαν εἰς τάς κατασκηνώσεις, ὅπου καί ἐφέτος μέ ἐπιτυχία φιλοξενήθησαν παιδιά τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐκεῖ ἡ παρουσία τῶν ἀρχιερέων ἐπέφερε θερμά χαμόγελα εἰς τά πρόσωπα τῶν παιδιῶν, ἀλλά καί τά ἐγκάρδια λόγια τοῦ Μακαριωτάτου ἐνίσχυσαν τόν ζῆλο καί τήν χαράν τῆς διακονίας εἰς ὅλους τούς συμμετέχοντας.

  

  

Τήν Παρασκευήν, 2αν Αὐγούστου, ὁ Μακαριώτατος καί οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱεράν Σκήτην τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων εἰς Main, ὅπου τά τελευταῖα ἔτη -χάριν περισσοτέρας ἡσυχίας καί πνευματικῆς ἀσκήσεως- ἐγκαταβιώνει ὁ πολιός Ἀρχιμανδρίτης Γέροντας Παντελεήμων, πνευματικός πατήρ καί ἐγκαινιαστής τοῦ θεαρέστου ἱεραποστολικοῦ ἔργου πού ἐπιτελεῖται εἰς τήν Ἀμερικήν. Οἱ ἀρχιερεῖς εἶχον τήν χαράν νά συνομιλήσουν μετά τοῦ Γέροντος ἐπί διαφόρων πνευματικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων τά ὁποῖα ἀφοροῦν καί ἀπασχολοῦν τήν Ἐκκλησία μας καί τήν ἐν γένει κοινωνία.

Τό Σάββατον, 3ην Αὐγούστου, ἐπεσκέφθησαν οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τήν ἱεράν γυναικείαν μονήν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Βοστώνης, ὁποῦ ἐγένετο θερμοτάτη ὑποδοχή ὑπό τῆς σεβαστῆς γεροντίσσης Σεραφείμας καί τῶν ἐνασκουμένων ἐν τῇ ἱερᾷ μονῇ μοναζουσῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν κατά τήν ὁποίαν ἀπήυθυνε πνευματικούς λόγους πρός τάς μοναχάς καί τούς προσελθόντας πιστούς. Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε ξενάγησις εἰς τούς χώρους τῆς μονῆς ὅπου ἐπιτελοῦνται διάφορα διακονήματα. Οἱ ἀρχιερεῖς ἐθαύμασαν τήν διοργάνωσιν, ἐφευρετικότητα καί ἐργατικότητα τῶν μοναζουσῶν καί ηὐχήθηκαν ὅπως ὁ Κύριος σκεπάζῃ τήν ἱεράν μονήν καί τό έπιτελούμενον ἐν αὐτῇ θεοφιλές πνευματικόν καί ὑλικόν ἔργον.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς παραμονῆς εἰς Βοστώνην, ἐπραγματοποιήθησαν διάφοραι συνάξεις, τόσον εἰς τήν μονήν τῆς Μεταμορφώσεως καί τήν μονήν τῆς Γεννήσεως, ὅσον καί εἰς οἰκίας πιστῶν τέκνων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου ὁ Μακαριώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀπευθύνῃ πνευματικάς νουθεσίας καί νά ἔλθῃ εἰς ἄμεσον διάλογον μέ τούς μοναχούς καί τάς μοναχάς ἀλλά καί τούς εὐλαβεῖς πιστούς.

Τήν Κυριακήν, 4ην Αὐγούστου, ἐτελέσθη τό λαμπρόν ἀρχιερατικόν συλλείτουργον εἰς τόν ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Μάρκου Βοστώνης, ὅπου ἔλαβον μέρος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἡμῶν κ. Μακάριος ὡς προεξάρχων, μετά τῶν ἐξ Ἑλλάδος ἁγίων ἀρχιερέων, ὡς καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μπρουκλάϊν κ. Γρηγορίου. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βοστώνης κ. Ἐφραίμ, λόγῳ τῆς καταπονούσης αὐτόν ἐπί σειράν ἐτῶν ἀσθενείας, παρέστη συμπροσευχόμενος μετά τοῦ Γέροντος Παντελεήμωνος ἐν τῷ ἱερῷ βήματι. Θερμοί πατρικοί καί ἀδελφικοί λόγοι ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῶν ἁγίων ἀρχιερέων καί τοῦ ποιμνίου τόσον εἰς τόν ἱερόν ναόν ὅσον καί εἰς τήν αἴθουσαν τῆς ἐκκλησίας, ὅπου παρετέθη πανηγυρική τράπεζα πρός ὅλους τούς προσελθόντας πιστούς.

Τήν Τρίτην, 6ην Αὐγούστου, ἐπί τῇ Δεσποτικῇ Ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἐτελέσθη ἡ λαμπρά πανήγυρις εἰς τήν ἑορτάζουσα ἱεράν ἀνδρώαν Μονήν τῆς Βοστώνης. Τῶν ὅλων λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων προεξῆρχεν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μακάριος, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν ἐξ’ Ἑλλάδος ἁγίων ἀρχιερέων, τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου κ. Γρηγορίου, τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσαάκ, ἀλλά καί πλειάδος κληρικῶν. Κατά τήν πανηγυρικήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνεν τόν ἐπί τῇ ἑορτῇ πανηγυρικόν λόγον πρός τό πολυπληθές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

Τήν Πέμπτην, 8ην Αὐγούστου, ὁ Μακαριώτατος μετά τῶν ἀρχιερέων, ἀνεχώρησαν ἀεροπορικῶς (πλήν τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Περιστερᾶς, ὁ ὁποῖος ἐπέστρεψεν εἰς τήν Ἑλλάδα) διά τό Τορόντο. Ἐκεῖ τούς ὑπεδέχθησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο κ. Μακάριος μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου.

Τήν Κυριακήν 11ην Αὐγούστου, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἐλειτούργησεν εἰς τόν καθεδρικόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Τορόντο. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Εὐθύμιος μετέβη εἰς τόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Τορόντο διά νά τελέσῃ τήν θείαν Λειτουργίαν πλαισιούμενος ὑπό τοῦ αἰδεσιμωτάτου πρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Καμπάνη. Ὁ δέ Θεοφιλεστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Ἰάκωβος μετέβη εἰς τήν πόλιν τοῦ Μόντρεαλ ὅπου ἐλειτούργησεν εἰς τήν ἐνορίαν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ.

ag.Kosmas Toronto

Τήν Δευτέραν, 12ην Αὐγούστου τό Ἑσπέρας, μετά τήν διατεταγμένην Παράκλησιν τῆς Θεοτόκου, ἐγένετο ὁμιλία εἰς τήν Ἀγγλικήν διά τό ἀγγλόφωνον ποίμνιον τῆς Ἐκκλησίας ὑπό τοῦ Θεοφιλαστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε κατάλληλον τῆς περιστάσεως θέμα. 

Τήν 14ην Αὐγούστου, παραμονήν τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μετέβησαν οἱ ἅγιοι ἀρχιερεῖς εἰς τήν πανηγυρίζουσαν ἱεράν μονήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Τορόντο, ὅπου ἔτυχον θερμῆς ὑποδοχῆς ὑπό τῆς ὁσιωτάτης γεροντίσσης Νεκταρίας καί τῆς ἱερᾶς ἀδελφότητος. Κατά τήν ξενάγησιν είς τούς ἐργαστηριακούς χώρους τῆς μονῆς, διεπιστώθη ὑπό τῶν ἀρχιερέων ὅτι ὅλαι αἱ γυναικεῖαι μοναί τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν Ἀμερικῇ ἀμιλλῶνται ἡ μία τήν ἄλλην εἰς τήν πνευματικήν πρόοδον καί τήν ἐργατικότητα.Τό ἑσπέρας ἐπιτελέσθη πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου κατά τήν μοναστηριακήν τάξιν. Ὡσαύτως ἐψάλησαν τά Ἐγκώμια τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας. Τό δέ πρωΐ τῆς ἑορτίου ἡμέρας ἐπιτελέσθη ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου, συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν ἐξ΄ Ἑλλάδος ἁγίων Ἀρχιερέων καί τοῦ Σεβασμιωτάτου οἰκείου ἱεράρχου Τορόντο κ. Μακαρίου. Κατά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἐπιτελέσθη ἱερά λιτανεία τοῦ Θεομητορικοῦ ἐπιταφίου εἰς τήν πέριξ τῆς μονῆς περιοχήν. Ἀνάλογον τῆς ἡμέρας λόγον ἐξεφώνησε ὁ Μακαριώτατος πρός τούς προσελθόντας εἰς τήν χάριν τῆς Παναγίας προσκυνητάς.

Τήν Κυριακήν, 18ην Αὐγούστου, ἐπιτελέσθη ἐπίσημον πολυαρχιερατικόν συλλείτουργον εἰς τόν Καθεδρικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Τορόντο προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Μακαρίου καί συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου καί Τορόντο κ. Μακαρίου, ὡς καί τῶν Θεοφιλεστάτων Ἐπισκόπων Μάρκαμ κ. Ἀνδρέου καί Χριστουπόλεως κ. Ἰακώβου. Κατάλληλον διά τήν ἡμέραν λόγον ἀπηύθηνεν ὁ Μητροπολίτης κ. Εὐθύμιος. Ἀκολούθως παρετέθη ἐπίσημος τράπεζα πρός ἅπαντας τούς προσελθόντας πιστούς εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ ναοῦ.

Ὡσαύτως καί εἰς τό Τορόντο ἐπραγματοποιήθησαν πλεῖσται ὅσαι συνάξεις είς τόν Καθεδρικόν Ναόν, τήν γυναικείαν μονήν ἀλλά καί εἰς οἰκίας πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου προσῆλθον πλῆθος πιστῶν διά νά παρακολουθήσουν τάς ὁμιλίας τοῦ Μακαριωτάτου, ἀλλά καί νά συζητήσουν μετά τῶν ἁγίων ἀρχιερέων ἐπί πνευματικῶν θεμάτων πρός ἐκκλησιαστικήν κατάρτισιν καί ἐν Χριστῷ πνευματικήν πρόοδον.

Τήν δέ Τρίτην, 20ήν Αὐγούστου, ἐπραγματοποιήθη ὁ δι’ ἀμφοτέρας τάς πλευράς συγκινητικός ἀποχαιρετισμός καί ἡ εἰς τήν πατρίδα ἐπιστροφή.


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις