1

Γέννησις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
33 Σταύρωσις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Πεντηκοστή
34 Μαρτύριον τοῦ Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου
36 Κλήσις τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
50 Ἵδρυσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Πρώτη Εὐρωπαϊκὴ Ἐκκλησία)
52 Ἡ ἐν Ἱερουσαλὴμ Ἀποστολικὴ Σύνοδος - Κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ἀθήναις
64 Ὁ ἐπὶ Νέρωνος Διωγμὸς καὶ Μαρτύριον τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου
67 Μαρτύριον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ἐν Ρώμῃ
81 Ὁ ἐπὶ Δομετιανοῦ Διωγμός
95 Ἐξορία Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου εἰς Πάτμον
101 Ἡ Μετάστασις Ἀποστόλου Ἰωάννου ἐν Ἐφεσῳ
107 Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου, Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας
112 Ὁ ἐπὶ Τραϊανοῦ Διωγμός
166 Μαρτύριον Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σμύρνης
202 Ὁ ἐπὶ Σεπτιμίου Σεβήρου Διωγμός
249 Ὁ ἐπὶ Δεκίου Διωγμός
258 Ὁ ἐπὶ Οὐαλεριανοῦ Διωγμός
303 Ὁ ἐπὶ Διοκλητιανοῦ Διωγμός
313 Διακήρυξις (Διάταγμα) Μεγάλου Κωνσταντίνου ἐν Μεδιολάνοις
325 Α´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Νικαίᾳ
326 Εὕρεσις τοῦ Τίμιου Σταυροῦ ὑπὸ τῆς Ἁγίας Ἑλένης
381 Β´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει
431 Γ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Ἐφέσῳ. Ἀνακήρυξις Αὐτοκέφαλου Ἐκκλησίας Κύπρου ὑπὸ Γ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
451 Δ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Χαλκηδόνι
553 Ε´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει
626 Ἄβαροι καὶ Πέρσαι προσβάλλουν τὴν Κωνσταντινούπολιν (Ἀκάθιστος Ὕμνος)
628 Ἀναστήλωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπὸ Αὐτοκράτορος Ἡρακλείου (14 Σεπτεμβρίου)
681 Στ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει
691 Ἡ ἐν Τρούλλῳ Πενθέκτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδος
787 Ζ´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἐν Νικαίᾳ
843 Ἡ ἀναστηλώσασα τὰς Ἁγίας Εἰκόνας Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει
863 Διάδοσις τοῦ Χριστιανισμοῦ, διὰ Μεθοδίου καὶ Κυρίλλου, εἰς τοὺς Σλαύους
879 Ἡ ἐπὶ Φωτίου Μεγάλη Σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει
963 Ἵδρυσις Ἱερᾶς Μονῆς Μ. Λαύρας ἐν Ἁγίῳ Ὄρει καὶ τοῦ Κοινοβιακοῦ Μοναχικοῦ Βίου ὑπὸ τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου
975 Βάπτισις τῆς Ρωσίδας Ὄλγας καὶ ἐκχριστιάνισις τῶν Ρώσων
1054 Τὸ Σχίσμα τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας
1099 Ἅλωσις τῆς Ἱερουσαλὴμ ὑπὸ τῶν Σταυροφόρων
1204 Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σταυροφόρων
1261 Ἀνάκτησις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων
1274 Ἡ ἐν Λυὼν ψευδὴς ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν
1439 Ἡ ἐν Φλωρεντίᾳ ψευδὴς ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν
1440 Ἐφεύρεσις τῆς Τυπογραφίας
1443 Σύνοδος τῶν Ἀνατολικῶν Πατριαρχείων ἐν Ἱερουσαλὴμ ἀποκηρύσσει τὴν Ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν τὴν διὰ ἐν Φλωρεντίᾳ Συνόδου
1453 Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων
1461 Ἅλωσις τῆς Τραπεζοῦντος ὑπὸ τῶν Τούρκων
1476 Ἐκτύπωσις τοῦ Πρώτου Ἑλληνικοῦ Βιβλίου (Γραμματικὴ Κ. Λασκάρεως)
1561 Α´ Ἔκδοσις τῆς Καινῆς Διαθήκης εἰς Ἑλληνικὸν κείμενον ἐν Εὐρώπῃ (ὑπὸ τοῦ Ἐράσμου)
1517 Ἡ Μεταρρύθμισις τοῦ Λουθήρου
1589 Ἵδρυσις τοῦ Ρωσικοῦ Πατριαρχείου
1660 Ἐγκατάστασις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Φαναρίῳ
1638 Μαρτυρικὸς Θάνατος Κυρίλλου τοῦ Λουκαρεως
1721 Κατάργησις τοῦ Ρωσικοῦ Πατριαρχείου
1789 Ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάστασις
1821 Ἡ μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις
1837 Ἵδρυσις Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
1843 Ἵδρυσις Ῥιζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς ἐν Ἀθήναις
1844 Ἵδρυσις Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης
1850 Ἔκδοσις Πατρ. Τόμου Ἀνακηρύξεως Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
1850 (Σεπτεμβρίου 2). Ὁ Νεόφυτος Ε´ Μεταξᾶς (ἀπὸ Ἐπίσκοπος Ἀττικῆς) μετονομάζεται Μητροπολίτης Ἀθηνῶν.
1852 Ἔκδοσις τῶν Καταστατικῶν Νόμων Σ´ καὶ ΣΑ´
1862 (Ἰανουαρίου 1). Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Μισαὴλ Α´ Ἀποστολίδη (ἀπὸ Πατρῶν καὶ Ἠλείας).
1862 (Αὐγούστου 8). Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Θεοφίλου Α´ Βλαχοπαπαδοπούλου (ἀπὸ Αἰτωλοακαρνανίας).
1869 Κήρυξις τοῦ Ἀλαθήτου τοῦ Πάπα ἐν τῇ Α´ ἐν τῷ Βατικανῷ Συνόδῳ
1870 Ὁ Παλαιοκαθολικισμός
1871 Κατάργησις τοῦ Κοσμικοῦ Κράτους τοῦ Πάπα ὑπὸ τῶν Ἰταλῶν
1872 Βουλγαρικὸν Σχίσμα
1874 (Μαΐου 27). Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Προκοπίου Α´ Γεωργιάδη (ἀπὸ Μεσσηνίας).
1879 Ἔκδοσις Πατριαρχικοῦ Τόμου περὶ Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Σερβίας
1885 Α´ Φάσις Προνομιακοῦ Ζητήματος ἐπὶ Ἰωακεὶμ Γ´.
Ἔκδοσις Πατρ. Τόμου περὶ Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Ρουμανίας
1889 (Ἰουλίου 5). Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Γερμανοῦ Β´ Καλλιγᾶ (ἀπὸ Κεφαλληνίας).
1891 Λύσις τοῦ Προνομιακοῦ Ζητήματος ἐπὶ Διονυσίου Ε´
1896 (Ὀκτωβρίου 17). Ἐκλογὴ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν Προκοπίου Β´ Οἰκονομίδη.
1910 Ψήφισις τοῦ Πρώτου Ἐνοριακοῦ Νόμου ἐν Ἑλλάδι
1912 Βαλκανικοὶ Πόλεμοι
1913 Ἵδρυσις τοῦ Πρώτου Κατηχητικοῦ Σχολείου ἐν Ἑλλάδι
1914 Α´ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τετραετής)
1917 Ἀνασύστασις τοῦ Ρωσικοῦ Πατριαρχείου
1918 Ὁ κομμουνισμὸς ἐν Ρωσίᾳ
1919 Ἑλληνικὴ ἀπελευθέρωσις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
1922 Μικρασιατικὴ Καταστροφὴ καὶ Διωγμὸς τῶν Χριστιανῶν ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Θρᾴκης. Μαρτυρικὸς θάνατος τῶν Μητροπολιτῶν Σμύρνης Χρυσοστόμου, Κυδωνιῶν Γρηγορίου, Μοσχονησίων Ἀμβροσίου, Ζήλων Εὐθυμίου καὶ Ἰκονίου Προκοπίου
1923 (Μαρτίου 8). Ἐκλογὴ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.
1923 Ἔκδοσις τῶν περιοδικῶν «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» καὶ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
1924

Αλλαγή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλάδος (10/23 Μαρτίου)

Συνεχίζεται


Joomla SEF URLs by Artio

Τελευταίες αναρτήσεις