Υπό του ιεροδ. Μακαρίου Παλαιολόγου πτυχιούχου

Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών

και Μεταπτυχιακού Φοιτητού Κοινωνικής Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α 

Ο ΠΑΧΩΜΙΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ

Ο πρώτος «καθαρός» και επιφανής εκκλησιαστικός συγγραφέας του ΙΣΤ΄ αιώνα μ. Χ. είναι ο Παχώμιος Ρουσάνος. Ο λόγιος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος εκτός του ότι αποτελεί σπουδέα φιλολογική, ιστορική λαογραφική και εκκλησιαστική  πηγή, πρωτίστως είναι δογματικός και πολεμικός θεολόγος. Το μεγαλύτερο μέρος της συγγραφικής του παραγωγής του είναι δογματικά και αντιρρητικά έργα. Οι κώδικες που ήταν αυτόγραφοι του Ρουσάνου βρίσκονταν στις Βιβλιοθήκες Βενετίας, Βερολίνου, Μιλάνου και Ιεροσολύμων ενώ την έκδοση αυτών ανέλαβε ο καθηγητής Ιωάννης Καρμίρης.

Ο «ρακενδύτης» μοναχος ήταν Ζακύνθιος από την περιοχή Πηγαδάκια και γεννήθηκε το 1508 μΧ. Ενώ απεβίωσε το 1553. Ο πατέρας του ασπάσθηκε το μοναχισμό και ονομάσθηκε Ιωακείμ Ρουσάνος. Ο Παχώμιος προσήλθε στο μοναχικό βίο στην μονή Αγίου Γεωργίου Κρημνών Ζακύνθου. Φιλομαθής και πνευματώδης πραγματοποίησε πολλά ταξίδια και δίδαξε στα μέρη αυτά ενώ επιδόθηκε σε θεολογικές μελέτες στις μεγάλες μονές και τις βιβλιοθήκες αυτών των μονών. Διέμεινε για μια δεκαετία στη Μονή Ιβήρων[1]. Ήταν πιστός τηρητής των εκκλησιαστικών παραδόσεων καθώς είχε ανοίξει πολυμέτωπο αγώνα στους πολέμιους των δογμάτων και των παραδόσεων της Εκκλησίας. Καταπολέμησε τις αιρέσεις της εποχής εκείνης και εργάστηκε για την εξύψωση του πνευματικού επιπέδου, κηρύττοντας, νουθετώντας, συγγράφοντας και κατέστη πολύ γνωστός με μεγάλη επιρροή στους συγχρόνους του. Μαρτυρίες για τα προαναφερθέντα είναι οι επιστολές του προς την Μεγάλην Εκκλησίαν, η απάντηση  του Μ. Γαλησιώτου, η προς Ναυπάκτου Αθανάσιον, του Αντίσσης Ιγνατίου, του πρώην Θεσσαλονίκης Μακαρίου, προς τους εν Βενετία χαλκογραφείς κλπ, και μάλιστα το γεγονός ότι έγραψε και καθολικές πιστολές κατά του  αιρετικού μοναχού Ματθαίου προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η προς Ναυπάκτου Αθανάσιον κατά του Καρτάνου. Απέκτησε θεολογική και κλασσική γνώση  από τις βιβλιοθήκες των μονών, και αντέγραφε τους κώδικες των μονών. Δεν ανέβηκε σε εκκλησιαστικό αξίωμα γιατί ήταν ταπεινός και του άρεσε η ησυχία.

Τα  συγγράμματα του Ρουσάνου κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες:  1) Δογματικά και Αντιρρητικά συγγράμματα, 2) Πρακτικοηθικά, 3) Γραμματικά

1)Τα δογματικά και αντιρρητικά συγγράμματα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

Α) Σύνταγμα ή λόγοι δογματικοί.

Β) Η εις Άδου κάθοδος του Κυρίου, κατά του μοναχού Ματθαίου.

Γ) Προπτωτική κατάστασις και πτώσις του ανθρώπου.

Δ) Το μυστήριο του ευχελαίου.

Ε) Αντικαρτανικά.

ΣΤ) Περί εικόνος και του κατ’ εικόνα. Έτι κατά Αρειανών και Νεστοριανών.

Ζ) Κατά Μονοφυσιτών.

Η) Περί της των Ορθοδόξων και των Σαρακηνών πίστεως.

Θ) Κατά Λατίνων.

Ι) Κατά Λουθήρου.

Τα δογματικά έργα του αφορούν όλη τη Δογματική, δηλαδή Τριαδολογία, Χριστολογία, κοσμολογία,  ανθρωπολογία, περί χάριτος, Εκκλησίας, μυστηρίων.

2) Στις Πρακτικοηθικές πραγματείες και Επιστολές, ασχολείται  με τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες, με την ωφέλεια των Γραφών, απολογείται και στηρίζει ηθικά για τα δεινά από την κυριαρχία των Τούρκων, μιλάει για την χάρη των αγίων εικόνων, για την ιεροσύνη, για την μετάνοια και την εξομολόγηση, για την εμμονή στη χρήση του βαπτιστικού ονόματος, για τον τρόπο προσευχής και γιατί προσκυνούμε κατά ανατολάς, για λειτουργικά  και μουσικά θέματα της λατρείας, για σύνταξη αγιολογικών κειμένων όπως ακολουθίες αγίων, εγκώμια, συναξάρια κλπ. Προερχόμενος από τον μοναχισμό ασχολείται με ασκητικά θέματα, για το κοινοβιακό και ιδιόρρυθμο σύστημα, για την ολιγάρκεια ως υποχρέωση των μοναχών, για την απλότητα, για το μοναχικό σχήμα.

3) Ως διδάσκαλος σε σχολεία και μοναστήρια αλλά και από τις περιοδείες του  σχεδόν σε όλη την δουλωμένη Ελλάδα εκπαίδευε την νέα γενιά στην πάτρια Παιδεία και Θρησκεία. Έγραψε Γραμματικές και  άλλα γραμματολογικά έργα και  ιστορικά.

Όποιος αναγνώσει τα δημοσιευμένα έργα του Παχωμίου Ρουσάνου διαπιστώνει ότι είναι αξιόλογος δογματικός. Ακολουθεί την παραδοσιακή μέθοδο της πιστής εξάρτησης των έργων του   από α) την Αγία Γραφή επειδή πολλοί από τους αιρετικούς παραδέχονταν μόνο την Αγία Γραφή και β) των Πατέρων της Εκκλησίας. Χαρακτηρίζεται από ανεξαρτησία γνώμης και πρωτοτυπία. Φροντίζει πάντοτε να προσαρμόζει τα γραφόμενα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής του και των προς αυτών που απευθύνεται. Γι’  αυτό στην αρχή της εισαγωγής της Δογματικής τονίζει ότι επιχειρεί να γράψει «σύνταγμα κοινωφελές καί ἐν βραχέσι ρήμασι πολλά συμπεριλαμβάνον τά εἰς εὐσέβειαν συντείνοντα[2]». Όλα τα συγγράμματα αυτού ακόμη και τα θεωρητικότερα, έχουν και πρακτικό και λαϊκό χαρακτήρα, χάρις των πολλών τους οποίους θέλει να στηρίξει στην Ορθόδοξη πίστη. Πολεμάει σχεδόν όλες τις αρχαιότερες και νεότερες αιρέσεις όπως του Καρτάνου και την Χριστολογική αίρεση του μοναχού Ματθαίου ο οποίος υποστήριζε ότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη ενσωμάτως, αξιόλογες είναι οι αντιρρητικές συγγραφές του κατά των Σαρακηνών, των εν Αιγύπτω Ιακωβιτών (Μονοθελητών, αυτοί υποστήριζαν ότι ο Χριστός είχε ένα θέλημα Θεϊκό), των Λατινων και του Λουθήρου. Στις δύο τελευταίες εξαίρει τις δογματικές διαφορές α) την περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και της προσθήκης του filioque στο Άγιο Σύμβολο. Σχετικά με αυτό ασχολείται εκτενώς στον πρώτο δογματικό λόγο, τον οποίο θα σχολιάσουμε, ασχολείτε επίσης και στους λόγους Πρός τούς Λατίνους ἀρμόσειε, στην Ἀπολογία διαλεκτική πρός τούς Λατίνους και για άλλες αιρέσεις των Λατίνων και κατά Λουθήρου.Σε όλα αυτά τα κείμενα αναιρεί τις  αντίθετες δοξασίες  εκθέτοντας και δικαιώνοντας τα Ορθόδοξα Δόγματα..

Με τις ηθικοπρακτικές συγγραφές του αγωνίζεται να προλάβει κάθε εκτροπή από την παράδοση. Με τα έργα του βοηθάει στην κατανίκηση των νεοτερισμών και των παρεκκλίσεων, σε μια εποχή σκοτεινή αυτή του πρώτου αιώνα μετά την άλωση καθιστώντας τον αντιπροσωπευτικότερο  θεολόγο και την γέφυρα της εποχής προ της αλώσεως με αυτήν του ΙΖ΄ αιώνα και την αναβίωση της εκκλησιαστικής παιδείας και θεολογικής ζωής της Εκκλησίας μας.

 Κατέχει θέση διδάσκαλος του γένους μας αφού εργάσθηκε για την διαφώτιση και πνευματική ανύψωση του, και απέκρουσε τις απειλές από τις προπαγάνδες του Έθνους και της Εκκλησίας μας.

Σύνταγμα ή Λόγοι Δογματικοί Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο του Παχωμίου, γραμμένο κατά το διάστημα της παραμονής του στο Άγιο Όρος (1542). Στη διάρκεια της συγγραφής του συζήτησε και ζήτησε τη γνώμη των μορφωμένων κληρικών και μοναχών που συναντούσε και μετά την ολοκλήρωσή του, έστειλε αντίγραφο στο Πατριαρχείο για να λάβει την έγκριση και της Μητρός Εκκλησίας. Εκδόθηκε για πρώτη φορά από τον Καρμίρη με βάση τον κώδικα της Κρατικής Βιβλιοθήκης Βερολίνου, Phillipps 1617 (214) και δευτερευόντως τον Marcianus Suppl. cl. II, cod. 103 (πρώην Nanianus gr. 125)110 . Σο έργο διαιρείται σε πέντε κύριες ενότητες, που ο Παχώμιος αποκαλεί λόγους, δίνοντας στην λέξη τη σημασία του κεφαλαίου και ένα συμπλήρωμα προς τον πέμπτο λόγο. Οι ενότητες αυτές είναι οι ακόλουθες:

Λόγος Α’: Ὅτι ἔστι Θεός, καὶ ὅτι εἷς ἐστι καὶ οὐ πολλοί· καὶ ὅτι Λόγον καὶ Πνεῦμα ἔχει αὐτῷ ὁμοούσια καὶ ἐξ αὐτοῦ τὴν ὕπαρξιν ἔχοντα· καὶ περὶ φύσεως καὶ προσώπων.

 Λόγος Β’: Περὶ τῆς θείας δημιουργίας καὶ τῆς τῶν πρωτοπλάστων παραβάσεως καὶ περὶ εἰκόνος .

 Λόγος Γ’: Περὶ τῶν μετὰ τὴν παράβασιν, ἐξόχως δὲ περὶ τοῦ Κάϊν καὶ τῶν ὀνομασθέντων υἱῶν Θεοῦ παρὰ τῇ Γραφῇ καὶ περὶ περιτομῆς καὶ νόμου ταυτότητος καὶ διαφορᾶς.

 Λόγος Δ’: Περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐνσάρκου οἰκονομίας· ὅτι αὐτὸς ὁ Τἱὸς τοῦ Θεοῦ ἐσαρκώθη ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου, σάρκα προσλαβὼν ἐξ αὐτῆς ἔμψυχον, ἤτουν ἔχουσαν ψυχὴν λογικὴν καὶ νοεράν, φυλάξας τε ἐν ἑαυτῷ ἑκατέρας τὰς φύσεις ἀφύρτους καὶ ἀδιαιρέτους μετὰ τῶν ἰδιωμάτων αὐτῶν καὶ μετὰ τὴν ἕνωσιν .

 Λόγος Ε’: Ἔτι περὶ τῆς τοῦ Κυρίου ἐνσάρκου οἰκονομίας, τοῦ τε βαπτίσματος αὐτοῦ καὶ τῆς μεταμορφώσεως, τοῦ δείπνου δῆτα τοῦ μυστικοῦ, τῆς τε σταυρώσεως καὶ ἐγέρσεως καὶ τῶν συμβάντων ἐν αὐτοῖς καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ κοινῆς ἀναστάσεώς τε καὶ ἀποκαταστάσεως .

 Συμπλήρωμα: Παραλειπόμενον τῷ αὐτῷ λόγῳ παρακλήσει τινῶν ὀρθοδόξων διὰ πλείω σαφήνειαν .

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ο συγγραφέας μας αναφέρει στον πρόλογό του ότι πληθύνονται οι αιρέσεις και εκτός από τις αρχαίες υπάρχουν και καινούργιες. Αναφέρεται γενικά στην δογματική παραγωγή των προηγουμένων του, σε αυτούς που εν συντομία αναφέρθηκαν σε όλες τις αιρέσεις που εμφανίστηκαν μέχρι την εποχή τους[3], αλλά και επειδή υπάρχει αμέλεια από τους ποιμένες σύνταξε αυτό το κείμενο για να είναι στήριγμα της υγειούς πίστης και των κακών αποβολή. Στον πρώτο λόγο ομιλεί περί της υπάρξεως του Θεού ότι είναι ένας ο Θεός και όχι πολλοί και είναι ο ποιητής και κατασκευαστής όλων.

Αναιρεί την αίρεση του πανθεϊσμού  των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων « ὅτι αὐτός ὁ κόσμος ἐστιν ὁ Θεός» λέγοντας τον τρεπτό. Δεν είναι δυνατόν να υπόκειται σε αλλαγές και να εξαρτάται πχ. από τον Χρόνο, από τα άψυχα και από τα αναίσθητα. Δηλαδή ο Θεός σας είναι μόνο εφτά χιλιάδων πενήντα χρόνων; Ποιος τον έφτιαξε;[4]   Ότι δε και δούλος των ανθρώπων είναι ο κόσμος το αντιλαμβανόμαστε και από αυτά που έχουν συμβεί. Ο Μωϋσής την άβατη θάλασσα την χώρισε και την περπάτησε. Ο Ιησούς τον Ιορδάνη πάλι χώρισε, και το περήφανο άστρο του ήλιου το έκανε να παραμείνει στον ουρανό για να νικήσει τους Γαβαωνίτες. Και ο Ηλίας ο Θεσβίτης τα σύννεφα εμπόδισε να ρίξουν βροχή για τριάμισι χρόνια . Και πολλοί άλλοι στην Π. Δ. έκαναν παραπλήσια. Ο Θεός κινείτε αλλά όχι όπως τα κτίσματα γιατί αυτά τα κινεί ο Θεός. Κινείτε με το να γεννά τον Υιό του και Λόγον, εκπορεύοντας το Πνεύμα το Άγιο. Κινείται και ο Υιός με το να γεννάται και το Πνεύμα στην εκπόρευση.  Υπάρχουν διάφορα. Δεν έχει αρχή αυτή η κίνηση του Θεού αλλ’ ούτε και αρχή. Δεν υπήρχε κάποτε χωρίς Λόγου και Πνεύματος. Ούτε το Πνεύμα λέγεται γεννιέται για να μην νοήσουμε ότι σύνθεση ή διαίρεση στην απλή και θεία φύση και έτσι λογισθεί το Πνεύμα Υιός. Ένας είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Ο Πατήρ γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα το Άγιον, ατρέπτως και αναλλοιώτως.  Ένας είναι ο Θεός. Επειδή όμως οι Ιουδαίοι πέφταν και ήταν ευκίνητοι στην πολυθεΐα γι’ αυτό η Π. Διαθήκη δεν διδάσκει φανερά την θεότητα του Υιού και του Πνεύματος αλλά με παραπέτασμα και με διάφορα ονόματα χρησιμοποιεί για τον Υιό. Δεν είναι ποίημα ο Θεός ούτε υπό χρόνον. 

 Η νέα Γραφή σαφέστερα τον Υιό και το Πνεύμα παρουσιάζει Θεό αληθινό και οι εκφράσεις οι οποίες διήλθε ο Χριστός και οι απόστολοι του, δηλώνουν την διαφορά των υποστάσεων και το ομόσεπτον. Ο Χριστός λέει: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη βαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Το όνομα του Θεού επικαλούμενο του Θεού, Πατρός και Υιού και Πνεύματος αναγεννά και ανακαινίζει τον βαπτιζόμενο και τον αποδεικνύει καθαρό κάθε αμαρτίας. Γι’ αυτό ο Πέτρος είπε προς τον λαό «Μετανοήσατε καί βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπί τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καί λήψεσθε τήν δωρεάν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»[5].

Το ότι βαπτιζόμεθα στο όνομα της Αγίας Τριάδος και ανακαινιζόμεθα, ας ακούσουμε τον Χριστό και τον Απόστολο που λένε «ἐάν μή τις ἀναγεννηθῆ ἐξ’ ὕδατος καί Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» και του αποστόλου «ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε».Το ίδιο έγινε και με τις ιάσεις που μόνο με την επίκληση του ονόματος του Χριστού θεραπεύονταν[6]. Μία άλλη αίρεση επινοούν οι αιρετικοί, κλιμακώνουν την ομοουσια και ισότιμη Αγία Τριάδα, και υποβιβάζουν τον Υιό και το Πνεύμα. Ο Ρουσάνος απαντάει ότι ο Πατήρ αίτιος του Υιού και Πνεύματος, τοποθετείτε στον αριθμό πρώτος και ο Υιός δεύτερος εξ’ αιτίας των ονομάτων, το Άγιο Πνεύμα τοποθετείται μετά τον Υιό εξ’ αιτίας του ότι τελευταίο φανερώθηκε στον κόσμο, που ήρθε στους αγίους Αποστόλους. Και απαντάει ο Ρουσάνος με ένα χωρίο της Αγίας Γραφής για τους αιρετικούς ότι τι έχουν να αποκριθούν όταν δουν τον Υιό να αναφέρεται πιο πριν από τον πατέρα «Ἡ χάρις , γάρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»[7]. Ότι και τα τρία πρόσωπα έχουν την ίδια δύναμη το τεκμηριώνει με τα χωρία «Ὥσπερ ὁ Πατήρ ἐγείρει τούς νεκρούς καί ζωοποιεί, οὕτω καί ὁ Υἱός οὕς θέλει ζωοποιεῖ». Και για το Πνεύμα «τό Πνεύμα ἐστι τό ζωοποιοῦν» και ο προφήτης Δαβίδ λέει «ἐξαποστελεῖς τό πνεῦμα σου καί κτισθήσονται καί ἀνακαινιεῖς τό πρόσωπον τῆς γῆς. Είδες λέει ο Ρουσάνος ισοδυναμία στην Αγία Τριάδα[8].

Οι αιρετικοί και εννοεί τους Λατίνους, μεθοδεύονται ότι είναι μικρότερο το Πνεύμα από τον Πατέρα και τον Υιό, αν και δεν το ομολογούν ολοφάνερα και λένε ότι το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και από τον Υιό. Αίτιος ο Πατήρ και ο Υιός του Πνεύματος, το Πνεύμα όμως κανενός αίτιος. Και στη συνέχεια προσπαθεί να εξαριθμίσει τα κακά αυτού του δόγματος. Πρώτον, δύο κάνει τα αίτια και τις αρχές της Αγίας Τριάδος και άρα κάνει διπλό το Άγιο Πνεύμα και σύνθετο αφού εκπορεύεται από δύο. Αν είναι μία η εκπόρευσις των δύο προσώπων ( Πατρός και Υιού), συναλοίφονται τα πρόσωπα και αυτό είναι αίρεση του Σαβελλίου. Το ιδικόν γίνεται κοινό, αυτό δηλαδή που είναι μοναδικό  ιδίωμα και προσωπικό. Αν είναι τέλεια η εκ του Πατρός πρόοδος πράγμα που είναι, είναι περιττή η του Υιού ‘’εκπόρευση’’. Και αν είναι ατελή τότε γιατί να μην είναι και του Υιού η γέννηση ατελή. Την χαρακτηρίζει ασέβεια και βλασφημία. Με αυτά δεν θα είναι δύσκολο να προσάψουμε και γέννηση στο Άγιο Πνεύμα αφού έχει την ύπαρξη από τον Υιό. Μεγάλη ατοπία λοιπόν.  Σε κάποιες επιστολές των Αγίων Πατέρων το ότι βρίσκονται εκεί ότι εκπορεύεται και από τον Υιό το Άγιο Πνεύμα δεν αποτελεί έκπληξη αυτό γιατί πολλά βιβλία των πατέρων νοθεύτηκαν από τους κακοδόξους και δεν πρέπει να τους ακολουθούμε γιατί είναι δύο ή τρείς. Μάλιστα λέει ότι ίσως από οικονομική ανάγκη προβήκαν κάποιοι σε αυτή την ενέργεια αυτοί οι άνθρωποι. Γι’ αυτό πρέπει εμείς να ακολουθούμε τους πατέρες και τις αγίες οικουμενικές συνόδους και την θεόπνευστη Αγία Γραφή. Και όπως ο Αδάμ εκπορεύει τη Εύα και ο Σηθ εξ’  αυτού  γεννήθηκε από αυτόν  και δεν επιφέρει διαφορά στην φύση , έτσι και το αγέννητο, το γεννητό και το εκπορευτό, από τον Πατέρα στον Υιό και το Άγιο Πνεύμα δεν εισάγει διαφορά φυσική αφού έχουν διαφορετική ύπαρξη. Φύση είναι το καθολικό και περιεκτικό των υποστάσεων. Υπόσταση είναι ουσία με κάποια ιδιώματα. Το ίδιο είναι φύσις και ουσία.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

 Λόγος Β’: Περὶ τῆς θείας δημιουργίας καὶ τῆς τῶν πρωτοπλάστων παραβάσεως καὶ περὶ εἰκόνος .

Ο Θεός πρώτα έκανε τον ουρανό και την γη επειδή περιέχονται όλα τα όντα χωρίς να προϋπάρχει  ύλη, να διαφέρει σε κάτι από εμάς; Και εμείς από ανύπαρκτα δημιουργούμε οικίες και πλοία και διάφορα είδη σκευών. Μαζί όπως έκανε τον ουρανό και την γη. Αυτό φανερώνει ο σύνδεσμος «και» αλλιώς θα απουσίαζε ο σύνδεσμος και θα χωριζόταν σε χρονικές στιγμές. Έγινε ακαριαία με το θείο νεύμα. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα της γης. Ενέπνευσε στο πρόσωπο αυτού δηλαδή συνεκράθει το σώμα με την ψυχή και έγινε η σάρκα έμψυχη. Η ψυχή είναι αθάνατη. Ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο στον παράδεισο της τρυφής, και την γυναίκα την πλασμένη από το πλευρό του άνδρα  μαζί δίδοντας μια μικρή εντολή μόνο για γύμναση και υπακοή για να έχουν ευγνωμοσύνη και υποταγή. Ενώ μπορούσαν να φάνε από όλα μόνο από ένα ξύλο δεν μπορούσαν να φάνε γιατί εάν τρώγαν θα πεθαίναν, δηλαδή θα γίνονταν θνητοί. Δεν ήταν μετά την πλάση τους ούτε θνητοί ούτε αθάνατοι καθώς λέει στο γένεσις «θανάτῳ ἀποθανεῖσθε». Αν ήταν θνητοί δεν θα τους δίνονταν ο θάνατος. Εάν ήταν αθάνατοι δεν θα πέθαιναν. Ήταν δεκτικοί και των δύο. Όχι εξ’ ολοκλήρου αθάνατοι γιατί μετά πέθαναν. Ούτε άφθαρτοι γιατί είχαν βρώση τους καρπούς. Ήταν απαθείς όμως και αμνήμονες της σαρκικής μίξεως. Ήταν δηλαδή ανώτεροι από εμάς κατώτεροι από τους αγγέλους. Όσοι λένε θνητό τον Αδάμ σφάλλουν. Με τη τήρηση της εντολής παρέμεναν άφθαρτοι. Όταν αθέτησαν την εντολή του Θεού βγήκαν έξω του παραδείσου από τον Θεό. Έπρεπε στους πρώτους που τέθηκε ο νόμος και δεν τον τήρησαν να μην αφεθούν ατιμώρητοι, αλλά να δικάσει την αμαρτία και να μάθουν με το τέλος πόσο κακό είναι να παρακούνε τον Θεό και να είναι παράδειγμα για τους μετ’ έπειτα. Γι’ αυτό παρόμοια έπραξε με τον Κάϊν που φόνευσε. Ακολολούθως  ο Παχώμιος προτρέπει στην τιμή των εικόνων και αναφέρει παραδείγματα θαυμάτων και ότι αποτελούν βοήθεια για την μετάνοια. Έτσι ο σταυρός αποτελεί  υπόμνηση της σαρκώσεως του Κυρίου, θερμαίνει την πίστη γι’ αυτό ο Ευάγριος ο επίσκοπος, ο βιογράφος του αγίου Παγκρατίου ιστορεί ότι ο Απόστολος Πέτρος, δια κάποιου ζωγράφου Ιωσήφ, ιστόρησε τον Κύριο και όλη την ένσαρκη παρουσία στους ναούς. Ό Άγιος Κωνσταντίνος με τις αγίες εικόνες ήλθε στην πίστη, ο Άγ. Μέγας Αθανάσιος διηγείται ότι η εικόνα του Χριστού έβγαλε αίμα επειδή χτυπήθηκε από Ιουδαίους και άλλα μύρια θαύματα κάνουν οι εικόνες. Δεν προσκυνούμε το ξύλο αλλά τον απεικονιζόμενο. Προσκυνούμε τον σταυρό γιατί είναι το όργανο της δική μας σωτηρίας. Επίσης και την λόγχη και τα καρφιά.  Γι’ αυτό ο Απ. Παύλος λέει να καυχόμαστε. Το ίδιο και οι άγιοι τόποι που έζησε ο Χριστός, τους τάφους των αγίων, το ιερό ευαγγέλιο κλπ. Άλλο είναι η φυσική εικόνα και άλλο η μιμητική. Η φυσική δεν έχει διαφορά προς το αίτιο αλλά υποστατική, όπως ο Υιός προς τον Πατέρα, μία είναι αυτών η φύσις, η ουσία δύο δε οι υποστάσεις. Η άλλη (η μιμητική) αντίθετα δεν έχει υποστατική διαφορά αλλά φυσική, όπως η εικόνα του Χριστού προς τον Χριστό. Μία η υπόσταση αυτών, δύο οι φύσεις. Άλλη η φύση της υλογραφίας και άλλη Χριστού η ανθρώπινη, που περιγράφεται και εικόνα είναι. Λέγεται Χριστός και του Χριστού εικόνα αλλά καταχρηστικώς, όπως και του βασιλιά ή του βασιλέως.

[1] Επιστολή τω Παϊσίω Δράμας, Μουστοξύδης Ανδρέας, Ἑλληνομνήμων ἤ Σύμμικτα Ἑλληνικὰ, Χ. Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς, Αθήνα 1843 σελ. 647.

[2] Σύνταγμα ἤτοι Λόγοι Δογματικοί, ΚΑΡΜΙΡΗΣ = ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΡΟΥΣΑΝΟΥ, Σύνταγμα ήτοι Λόγοι Δογματικοί, στο ΚΑΡΜΙΡΗΣ, Π. Ρουσάνος 1935,  σελ. 81 στοίχοι 21-22.

.

[3] . Ἐπειδήπερ πολλοὶ τῶν θείων Πατέρων θείῳ Πνεύματι καὶ ζήλῳ κινούμενοι περὶ Θεοῦ ὡς δεῖ ἐδογμάτισαν καὶ οἱ μὲν ἐν διαλέξεσιν ἀρκούντως τοὺς αἱρεσιώτας κατῃσχυναν, οἱ δὲ τοῖς αὑτῶν ἐγγράφοις λόγοις τὴν κακόνοιαν αὐτῶν ἐστηλίτευσαν· οὐ μὴν δὲ καθόλου περὶ πάσης αἱρέσεως διέλαβον, ἀλλὰ περί τινων κατ’ ἐπεκτάδην τὴν τῶν λόγων συνθήκην οιησάμενοι, εἰ δὲ καί τινες τούτων τῇ συντομίᾳ χρησάμενοι περὶ πάσης διέλαβον, ἀλλ’ οὐ δῆτα καὶ περὶ τῶν μετὰ ταῦτα ἐπιφυεισῶν. Σύνταγμα ἤτοι Λόγοι Δογματικοί, ΚΑΡΜΙΡΗΣ, 81.

[4] Σύνταγμα ἤτοι Λόγοι Δογματικοί, ΚΑΡΜΙΡΗΣ = ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΡΟΥΣΑΝΟΥ, σελ. 83 και εξής.

[5] Εδώ Ο Παχώμιος στρέφεται κατά των Παυλικιανών και Μασαλιανών και Βογομίλων, οι οποίοι αθετούσαν το άγιο Βάπτισμα.

[6] Με τα επιχειρήματα της Κ. Δ. απαντάει στους αιρετικούς αρειανούς και τους Μακεδονιανούς.

[7] Εδώ απαντάει στους αιρετικούς Απολινάριο και Ευνόμιο.

[8] Εδώ απαντάει στους αιρετικούς Αρειανούς και Νεστοριανούς.

Οι ιεροί κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έκφρασις των αιωνίων εντολών και δικαιωμάτων του Θεού.

 

Ιεροδ. Μακαρίου Παλαιολόγου Πτυχιούχου

Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών και Μεταπτυχιακού φοιτητή στον τομέα της Δογματικής  της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

 

Από τα χρόνια των σπουδών μου στην θεολογία, τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών ήρθα αντιμέτωπος με απόψεις οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τη θεολογία και την Εκκλησιαστική κανονική τάξη και παράδοση. Το νευραλγικό θέμα το οποίο θα αναλύσουμε αφορά το κύρος των ιερών κανόνων αφού έχουμε συνειδητοποιήσει την σημασία αυτού του αναμφίβολα ουσιαστικού θέματος.

Σταθμό έχουν χαρακτηρίσει την  διδακτορική διατριβή του Αρχιμ. Χ. Βαρθολομαίου Αρχοντώνη (νυν ‘’οικουμενικού πατριάρχη’’) η οποία έχει τίτλο ‘’ Περί τήν κωδικοποίησιν τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῶν κανονικῶν διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ’’. Στόχος του άρθρου αυτού είναι να δώσει μία απάντηση στους μελετητές των ιερών κανόνων αλλά και να απαντήσει στην αντιπατερική διατριβή του Αρχοντώνη ερμηνεύοντας ορθά τους ιερούς κανόνες που αυτός και άλλοι αναφέρουν.

Κωδικοποίηση ονομάζεται η κατάργηση ή η τροποποίηση των ιερών κανόνων, με την δικαιολογία ότι συντάχθηκαν σε μία αλλοτινή και πολύ μακρινή εποχή από την σημερινή   δηλαδή στην πρώτη χιλιετία (1ος -9ος αιώνας μ. Χ.) και ως εκ τούτου ορισμένοι κανόνες  πρέπει να καταργηθούν καθ’ ολοκληρίαν  ή ότι κάποιοι κανόνες έχουν περιπέσει σε αχρησία (ότι δεν εφαρμόζονται σήμερα) π.χ. οι κανόνες των κατηχουμένων, ή ότι πολλοί κανόνες επαναλαμβάνονται από άλλους και ως εκ τούτου είναι ‘’πλεονάζοντες’’.

Πριν ξεκινήσουμε πρέπει να δώσουμε μια καθαρή αρνητική απάντηση στο ‘’εάν είναι επιδεκτικοί τροποποιήσεων και αλλοιώσεων οι κανόνες των αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των θεοφόρων πατέρων στις εκάστοτε αντιλήψεις και αυτό γιατί οι κανόνες της Εκκλησίας υποδεικνύουν το ορθό γιατί: α) στηρίζονται στην θεόπνευστη Αγία Γραφή και στην αυθεντική αποστολική και εκκλησιαστική παράδοση, τις αποκαλυφθείσες από την Αγία Τριάδα, β) θεσπίστηκαν ή επικυρώθηκαν (εγκρίθηκαν) από την Εκκλησία και μάλιστα με Οικουμενικές Συνόδους που εκφράζουν το αλάθητο της Εκκλησίας και γ) από τη στιγμή που επικυρώθηκαν από μια Οικουμενική Σύνοδο αποκτούν οικουμενικότητα, διαχρονικότητα, διατοπικότητα και αυθεντικότητα. Είναι αλάθητες[1], γιατί αποφαίνονται (αποφασίζουν), καθοδηγούμενες από το Άγιο Πνεύμα.

Κανόνες που απαγορεύουν την αλλοίωση των ιερών κανόνων

Ξεκινώντας θα δούμε τι λένε οι ίδιοι οι κανόνες μαζί με τους αγίους Πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι θέσπισαν ή επικύρωσαν τους κανόνες σε Οικουμενικές Συνόδους.

Ο β΄ κανόνας της εν Τρούλω Συνόδου 691 στην Κωνσταντινούπολη λέει τα εξής: « Ἔδοξε δέ καί τοῦτο τῇ ἁγίᾳ ταύτῃ συνόδῳ κάλλιστά τε και σπουδαιότατα, ὥστε μένειν καί ἀπό τοῦ νῦν βεβαίους καί ἀσφαλεῖς, πρός ψυχῶν θεραπείαν καί ἰατρείαν παθῶν, τούς ὑπό τῶν πρό ἡμῶν ἁγίων καί μακαρίων Πατέρων δεχθέντας, καί κυρωθέντας, ἀλλά μήν καί παραδοθέντας ἡμῖν ὀνόματι τῶν ἁγίων καί ἐνδόξων Ἀποστόλων ὀγδοήκοντα πέντε κανόνας… καί τούς λοιπούς πάντας ἱερούς κανόνας, ἤ ἀθετεῖν, ἤ ἑτέρους παρά τους προκειμένους παραδέχεσθαι κανόνας, ψευδεπιγράφως ὑπό τινων συντεθέντας, τῶν τήν ἀλήθειαν[2] καπηλεύειν ἐπιχειρησάντων. Εἰ δέ τις ἁλῶ (=συλληφθεῖ) κανόνα τινά τῶν εἰρημένων καινοτομῶν, ἤ ἀνατρέπειν ἐπιχειρῶν, ὑπεύθυνος ἔσται κατά τόν τοιοῦτον κανόνα, ὡς αὐτός διαγορεύει, τήν ἐπιτιμίαν δεχόμενος, καί δι’ αὐτοῦ ἐν ὧπερ πταίει θεραπευόμενος»[3].

Αναλύοντας περαιτέρω τον 2ο κανόνα παρατηρούμε τα εξής: Στις πρώτες γραμμές διαφαίνεται σαφέστατα ο γενικότερος σκοπός της υπάρξεως των κανόνων στον εκκλησιαστικό χώρο. Οι κανόνες, δηλαδή θεσπίστηκαν από την ίδια την εκκλησία «πρός ψυχῶν θεραπείαν καί ἰατρείαν παθῶν». Δεν είναι δηλαδή διαταγές ή νόμοι που εξυπηρετούν την εξωτερική συμπεριφορά των ανθρώπων, αλλά είναι η πρακτική θεολογία, που βοηθούν στην επίγνωση της αμαρτωλότητος και οδηγούν στην μετάνοια. Συνεπώς είναι ποιμαντικός και σωτηριολογικός ο σκοπός των ιερών κανόνων[4].

Έπειτα αναφέρει ποιούς άλλους κανόνες επισφραγίζει. Στις τελευταίες γραμμές του ιδίου κανόνα της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου οι πατέρες χρησιμοποιούν ωρισμένα πολύ χαρακτηριστικά και δυνατά ρήματα, στην επιθυμία τους να εκφράσουν και διατυπώσουν την άποψη της μη παραχαράξεως και αλλοιώσεως των κανόνων. Τα ρήματα αυτά είναι: ‘’ἐξεῖναι’’, ‘’παραχαράτειν’’, ‘’ἀθετεῖν’’, ‘’ καπηλεύειν’’, ‘’ἀλῶ’’, ‘’καινοτομῶν’’, ‘’ἀνατρέπειν’’.

Συνεπώς κάθε αλλοίωση των ιερών κανόνων δεν είναι επιτρεπτή και μία τέτοια ενέργεια θεωρείται νόθευση της αλήθειας της Πίστεως. Και ακόμη «στηρίζοντες τό ἐκκλησιαστικόν πολίτευμα (οἱ ἱ. κανόνες) κεκτημένοι χαρακτῆρα καθολικόν καί αἰώνιον, οἷος εἶναι καί ὁ προορισμός τῆς Ἐκκλησίας συγκροτοῦσι τό θετικόν δίκαιον αὐτῆς»[5].

Ανάλογα επιχειρήματα αναφέρει και ο α’ κανόνας της Ζ΄Οικουμενικής Συνόδου (787 μ. Χ.) ο οποίος διακηρύσσει σχετικώς τα εξής: Τούτων οὖν οὕτως ὄντων… ἀσπασίως τούς θείους κανόνας ἐνστερνιζόμεθα, καί ὁλόκληρον τήν αὐτῶν διαταγήν καί ἀσάλευτον κρατύνομεν, τῶν ἐκτεθέντων ὑπό τῶν ἁγίων σαλπίγγων τοῦ Πνεύματος, τῶν πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν τε ἕξ ἁγίων οἰκουμενικῶν συνόδων καί τῶν τοπικῶς συναθροισθεισῶν ἐπί ἐκδόσει διαταγμάτων, καί τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν. Ἐξ’ ἑνός γάρ ἅπαντες καί τοῦ αὐτοῦ Πνεύματος αὐγασθέντες ὥρισαν τά συμφέροντα»[6]. Έτσι διακηρύσεται από την Ζ΄ Οικουμ. Σύνοδο «κατά τόν πλέον πανηγυρικόν τρόπον ἡ κρατοῦσα ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ συνειδήσει βαθυτάτη πεποίθησις περί τῆς φύσεως καί τοῦ χαρακτῆρος τῶν θείων καί ἱερῶν τῆς Ἐκκλησίας κανόνων ὡς καρπῶν τοῦ Παναγίου Πνεύματος» [7].

Σύγχρονοι κανονολόγοι τονίζουν ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει υποχρέωση να προβεί στην κωδικοποίηση των ιερών κανόνων λόγω του πλήθους και της ποικιλίας των κανόνων και κυρίως διότι κάποιοι από αυτούς είναι ταυτόσημοι, άλλοι αντιφατικοί με κάποιους άλλους και άλλοι ανεφάρμοστοι από τις σημερινές συνθήκες[8]. Στις σελίδες 44 και 45 ο Βαρθολομαίος φέρνει συγκεκριμένα παραδείγματα, γι’ αυτό θα περιορισθούμε ενδεικτικά στην εξέταση των συγκεκριμένων αυτών κανόνων.

Συνήθως προβάλλεται η αντίθεση του ξζ΄ (67) αποστολικού κανόνα προς τον κστ΄(26) του Μ. Βασιλείου. Ο ξζ΄ ορίζει ότι «εἴ τις παρθένον ἀμνήστευτον βιασάμενος ἔχοι ἀφοριζέσθω· μή ἐξεῖναι δέ αὐτῷ ἑτέραν λαμβάνειν, ἀλλ’  ἐκείνην κατέχειν, ἥν καθηρετίσατο, κἄν πενιχρά τυγχάνῃ»[9]. Ο κστ΄ κανόνας του Μ. Βασιλείου ορίζει ότι «ἡ πορνεία γάμος οὐκ ἔστιν, ἀλλ’ οὐδέ γάμου ἀρχή· ὥστε, ἐάν ἧ δυνατόν τούς κατά πορνείαν συναπτομένους χωρίζεσθαι, τοῦτο κράτιστον. Ἐάν δέ στέργωσιν ἐκ παντός τρόπου τό συνοικέσιον, τό μέν τῆς πορνείας ἐπιτίμιον γνωριζέτωσαν, ἀφιέσθωσαν δέ ἵνα μή χεῖρον τι γένηται»[10]. Κατ’ αρχήν οι δύο κανόνες έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, διότι ο ένας αναφέρεται στον βιασμό παρθένου, ο άλλος στην κατ’ αμοιβαίαν συναίνεση πορνεία. Και στην δεύτερη περίπτωση ο γάμος των πορνικώς διαβιούντων δεν αποκλείεται.

Ἀλλη αντίθεση διαπιστώνεται μεταξύ του κστ΄ Αποστολικού και ιστ΄ κανόνων της εν Καρθαγένη συνόδου, διότι ο μεν κστ΄ Αποστολικός ορίζει ότι «τῶν εἰς κλῆρον προσελθόντων ἀγάμων κελεύομεν βουλομένους γαμεῖν ἀναγνώστας καί ψάλτας μόνον»[11] (πρβλ. και καν. στ΄ της Πενθέκτης εν Τρούλλω συνόδου) ο δε ιστ΄ της εν Καρθαγένη θεσπίζει «ὥστε τούς ἀναγνώστας εἰς τόν καιρόν τῆς ἥβης ἐρχομένους ἀναγκάζεσθαι ἤ συμβίους ἀγαγέσθαι ἤ ἐγκράτειαν ὁμολογεῖν»[12]. Κατ’ αρχήν οι κανόνες δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους, διότι και οι δύο δέχονται τον γάμο τω αναγνωστών. Η διαφοροποίηση έγκειται στον υπό της εν Καρθαγένη συνόδου καθορισμόν  του χρόνου λήψεως της αποφάσεως υπό των αναγνωστών. («εἰς τόν καιρόν τῆς ἥβης ἐρχομένους»), ο οποίος εξυπηρετεί εκκλησιαστικούς λόγους και καθόλου δεν αντιφάσκει προς το πνεύμα του κστ΄ Αποστολικού κανόνος και ολόκληρης της κανονικής παραδόσεως.

Αντίθεση διαπιστώνεται επίσης και μεταξύ του ι΄ κανόνα της εν Αγκύρα συνόδου και του στ΄ της Πενθέκτης εν Τρούλλω, διότι ο μεν επιτρέπει τον μετά την χειροτονία γάμο των διακόνων, ο δε τον αποκλείει. Ο ι΄ κανών της εν Αγκύρα συνόδου ορίζει ότι «διάκονοι, ὅσοι καθίστανται παρ’ αὐτήν την κατάστασιν εἰ ἐμαρτύραντο καί ἔφασαν χρῆναι γαμῆσαι μή δυνάμενοι οὕτω μένειν, οὗτοι μετά ταῦτα γαμήσαντες ἔστωσαν ἐν τῇ ὑπηρεσία, διά τό ἐπιτραπῆναι αὐτοῖς ὑπό τοῦ ἐπισκόπου. Τοῦτο δέ εἴ τινές σιωπήσαντες καί καταδεξάμενοι ἐν τῇ χειροτονίᾳ μένειν οὕτω μετά ταῦτα ἧλθον εἰς γάμον, πεπαῦσθαι αὐτούς τῆς διακονίας»[13]. Ο στ΄ κανόνας της Πενθέκτης εν Τρούλλω συνόδου ορίζει ότι «ἐπειδή παρά τοῖς ἀποστολικοῖς κανόσιν εἴρηται τῶν εἰς κλῆρον προαγομένων ἀγάμων μόνους ἀναγνώστας καί ψάλτας γαμεῖν καί ἡμεῖς τοῦτο παραφυλάττοντες ὁρίζομεν ἀπό τοῦ νῦν μηδαμῶς ὑποδιάκονον ἥ διάκονον ἥ πρεσβύτερον μετά τήν ἐπ’ αὐτῷ χειροτονίαν ἔχειν ἄδειαν γαμικόν ἑαυτῷ συνιστᾶν συνοικέσιον. Εἰ δέ βούλοιτό τις τῶν εἰς κλῆρον προερχομένων γάμου νόμῳ συνάπτεσθαι γυναικί, πρό τῆς τοῦ ὑποδιακόνου ἥ διακόνου ἤ πρεσβυτέρου χειροτονίας τοῦτο πραττέτω»[14].  Η εξωτερική αντίθεση μεταξύ των κανόνων αυτών είναι αναντίρρητος, αλλ’ η συμφωνία που διέπει και τους δύο ως προς το πνεύμα μπορεί να διαπιστωθεί εάν το κέντρο βάρους αυτών τεθεί όχι στον γάμο καθ’ αυτόν, αλλά στην προ της χειροτονίας των διακόνων διαδικασίαν κατά τον ι΄ κανόνα της εν Αγκύρα συνόδου. Το ουσιώδες στοιχείο της διαδικασίας αυτής έγκειται στην προ της χειροτονίας διάθεση του προς χειροτονίαν υποψηφίου, ο οποίος όφειλε να δηλώσει ρητά, εάν είχε αποφασίσει να ενταχθεί στις τάξεις του εγγάμου ή του αγάμου κλήρου. Αυτός που πείρε την απόφαση της αγάμου διακονίας επικυρώνει με την χειροτονία την απόφασή του αυτή, όπως ο μοναχός επικυρώνει αυτήν δια της μοναχικής κουράς. Ο ι΄ κανόνας της εν Αγκύρα συνόδου δεν επιτρέπει τον γάμο των διακόνων γενικώς, αλλά μόνο εκείνων, οι οποίοι δήλωσαν προ της χειροτονίας ρητά ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον άγαμο βίο. Η σαφής αυτή δήλωση αίρει κατ’ ουσίαν την αντίθεση του κανόνα αυτού με τον στ΄ της Πενθέκτης εν Τρούλλω συνόδου, διότι και η απόφαση των μετά την χειροτονία τελούντων γάμο διακόνων είχε δηλωθεί ρητά και εγκριθεί από την εκκλησία πριν της χειροτονίας και δεν αθετούνταν δια σιγής η και επεφρασμένα η δοθείσα υπόσχεση αφιερώσεως στην εις άγαμον διακονία στην εκκλησία. (Η οικονομία της εν Αγκύρα τον Δ΄αιώνα. Όμως μετά η Πενθέκτη για την πηγή των δεινών και καταχρήσεων για την εκκλησία, γι’ αυτό ήρθη. Γι’ αυτό και η διαφορά των ποινών).

Η υποτιθέμενη αντίθεση μεταξύ των κανόνων ε΄Αποστολικού και ιβ΄ της Πενθέκτης εν Τρούλλω συνόδου είναι ανυπόστατη, διότι ο δεύτερος αποτελεί απλή τροποποίηση του πρώτου σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον Ζ΄ αιώνα συνθήκες για τον γάμο των επισκόπων. Έτσι ο ε΄ Αποστολικός κανόνας ορίζει ότι «ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος ἤ διάκονος τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα μή ἐκβαλλέτω προφάσει εὐλαβείας· ἐάν δέ ἐκβάλῃ ἀφοριζέσθω· ἐπιμένων δέ καθαιρείσθω»[15]. Ο ιβ΄ κανόνας της Πενθέκτης εν Τρούλλω ορίζει ότι «ἐάν «… οἱ τῶν ἐκεῖσε θεοφιλέστατοι πρόεδροι συνοικεῖν ταῖς ἰδίαις γαμεταῖς καί μετά τήν ἐπ’ αὐτοῖς προελθοῦσαν χειροτονίαν οὐ παραιτοῦνται, πρόσκομμα τοῖς λαοῖς τιθέντες καί σκάνδαλον. Πολλῆς οὗν ἡμῖν σπουδῆς οὔσης τοῦ πάντα πρός ὠφέλειαν ὑπό χεῖρα πομνίων διαπράττεσθαι ἔδοξεν, ὥστε μηδαμῶς τό τοιοῦτον ἀπό τοῦ νῦν γίνεσθαι. Τοῦτο δέ φαμέν οὐκ ἐπ’ ἀθετήσει ἤ ανατροπῇ τῶν ἀποστολικῶς νενομοθετημένων, αλλά τῆς σωτηρίας καί τῆς ἐπί τό κρεῖττον προκοπῆς τῶν λαῶν προμηθούμενοι καί τοῦ μή δοῦναι μῶμόν τινα κατά τῆς ἱερατικῆς καταστάσεως»[16].               Κατά τις αρχές του Δ΄ αιώνα η κανονική της εκκλησίας παράδοση δεν απέκλειε της επισκοπής τους εγγάμους όπως κατά τον Ζ΄ αιώνα. Ευνόητο ότι το περιεχόμενοτου ιβ΄ κανόνος της Πενθέκτης εν Τρούλλω συνόδου εκφράζει την δια ποιμαντικούς λόγους επιβληθείσα αρχή της αγαμίας των επισκόπων και όχι το κανονικώς ασυμβίβαστο του επισκοπικού αξιώματος και του γάμου, γι’ αυτό και η αγαμία των επισκόπων συνδέεται με «τῆς σωτηρίας καί τῆς ἐπί τό κρεῖττον προκοπῆς τῶν λαῶν».

 Τα άλλα δύο υποτιθέμενα παραδείγματα των ‘’αντιθέσεων’’ των κανόνων στον Αρχοντώνη οφείλονται σε παρερμηνεία των κανόνων αυτών (όρκος και μεταθετό επισκόπων).

Πραγματική λοιπόν κατ’ ουσίαν και κατά πνεύμα αντίθεση των ι. κανόνων είναι ανυπόστατη, οι δε συνήθως προβαλλόμενες αντιθέσεις είναι φαινομενικές αφού δεν συνδέονται με το πνεύμα ολόκληρης της κανονικής παράδοσης.

Ο Αρχοντώνης αναφερόμενος στους κανόνες που απαγορεύουν τη συμπροσευχή με αιρετικούς σημειώνει πολύ συνοπτικά στη διατριβή του: «Δέν δύναται νά ἐφαρμοσθοῦν σήμερον καί πρέπει νά τροποποιηθοῦν αἱ διατάξεις αἱ κανονίζουσαι τάς σχέσεις τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρός τούς ἑτεροδόκους καί ἐτεροθρήσκους. Δέν δύναται ἡ Ἐκκλησία νά ἔχῃ διατάξεις ἀπαγορευούσας τήν εἴσοδον εἰς τούς ναούς τῶν ἑτεροδόξων καί τήν μετ’ αὐτῶν συμπροσευχήν καθ’ ἥν στιγμήν αὕτη διά τῶν ἐκπροσώπων αὐτῆς προσεύχεται ἀπό κοινοῦ μετ’ αὐτῶν διά τήν τελικήν ἕνωσιν ἐν τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ἐλπίδι. Περισσοτέρα ἀγάπη πρέπει νά ‘’ἀρδεύση’’ πολλάς κανονικάς διατάξεις πρός ‘’ζωογονίαν’’. Ἐπιβάλλεται τροποποίησις ὁρισμένων διατάξεων ἐπί τό φιλανθρωπότερον καί ρεαλιστικώτερον. Ἡ Ἐκκλησία δέν δύναται και δεν πρέπει να ζῆ ἐκτός τόπου καί χρόνου»[17]. Στην ως άνω εργασία αναφέρεται χωρίς να διευκρινίζεται ότι πρέπει να καταργηθούν οι κανόνες που απαγορεύουν τη συμπροσευχή με αιρετικούς διότι «περισσοτέρα ἀγάπη πρέπει νά ‘’ἀρδεύση’’ πολλάς κανονικάς διατάξεις πρός ‘’ζωογονίαν’’. Ἐπιβάλλεται τροποίησις ὡρισμένων διατάξεων ἐπί τό φιλανθρωπότερον». Μας λέει δηλαδή ότι εμείς σήμερα μπορούμε να αναδειχθούμε πιο φιλέυσπλαχνοι και άνθρωποι με περισσότερη αγάπη από τους Αγίους που συνέταξαν, επικύρωσαν και μέσα στους αιώνες εφάρμοσαν τους κανόνες της Εκκλησίας μας; Η μήπως οι Άγιοι από αφιλάδελφο πνεύμα ή και μίσος συνέτασσαν και εφάρμοζαν τους ιερούς κανόνες;  Μας προτείνει δε ακόμη και την τροποποίηση των κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις με ετεροθρήσκους! (Ινδουιστών, κλπ).

Άλλος πολέμιος των ι. κανόνων ήταν και ο ‘’Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων’’ κ. Αθηναγόρας. Στο περιοδικό της Αρχιεπ. Θυατείρων και Μεγ. Βρετανίας, «’Ορθόδοξος Κῆρυξ»( Μάρτιος-Ἀπρίλιος του 1972) ο Αθηναγόρας δημοσιεύει το κείμενο «Πρός Κανονολόγον θεολογικαί παραινέσεις», στο οποίο ‘’παρενεί’’ τον κανονολόγο Καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Θεολογική Σχολή Αθηνών κ. Μουρατίδη στην ερμηνεία των ι.κανόνων.

Γράφει  ότι στον 51ο κανόνα της εν Τρούλλω Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου «ἀφορίζονται καί καθαιροῦνται οἱ Κληρικοί καί οἱ Μοναχοί ἄν παρευρεθοῦν εἰς παράστασιν κωμικήν ὅπου παρουσιάζονται ζῶα ὡς ἐλέφαντες, πίθηκοι ἄρκτοι κλπ. Καί ἡ ἀθώα αὐτή παράστασις ἐνῶ ἐπιτρέπεται εἰς τούς Λαϊκούς, ἀπαγορεύεται εἰς τους Κληρικούς»[18].

Ο Καθηγητής κ. Μουρατίδης μας απαντάει[19] ότι «αυτός ο κανόνας αποδίδεται εσφαλμένα από τον Σεβ. Θ. διότι δεν αφορά μόνο τους κληρικούς αλλά και τους λαϊκούς και ρητά ομιλεί περί «κυνηγίων θεώρια» με την οποία φράση δηλώνεται όπως παρατηρούν οι κορυφαίοι Βυζαντινοί κανονολόγοι Ζωναράς και Βαλσαμών, όχι τα συνήθη ξυνήγια όπως π.χ. τα λαγοκυνήγια αλλά «αἱ θηριομαχίαι· αὗται γάρ κωλύονται»[20]. Όπως παρατηρεί πολύ εύστοχα ο Ζωναράς δίκαια ο κανόνας απαγορεύει την παρακολούθηση των θηριομαχιών στα στάδια «ὡς ὠμότητα κατηγοροῦντα τῶν θεωμένων καί τάς ἑτέρων συμφοράς χαρμονάς οἰκείας λογιζομένων»[21].  Ο Καθηγητής ρωτά τον Θυατείρων αν θεωρεί αθώα και επιτρεπόμενη στα μέλοι της Εκκλησίας του Χριστού την παρακολούθηση θηριομαχιών και την ενδεχόμενη κατασπάραξη από τα θηρία αγωνιζομένων εναντίων τους συνανθρώπων; Έτσι ώστε από την αγωνία και την δυστυχία αυτών να ηδονίζωνται και ψυχαγωγούνται οι πιστοί; Πώς ομιλεί για αθώες κωμικές παραστάσεις, όταν ο κανόνας αναφέρεται στις επι σκηνής ορχήσεις για τις οποίες ο Ζωναράς γράφει ότι «εἰς ἀκολασίαν τούς ὁρῶντας ἐκκαλουμένων»[22].

Μετά από τα παραπάνω, καμία νομίζουμε δεν δικαιολογείται αμφιβολία ως προς το απόλυτο κύρος των ιερών κανόνων. Ο μεγαλύτερος των νεοτέρων κανονολόγων Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει: «Αὕτη ἡ βίβλος (δηλ. η συλλογή των ιερών κανόνων- το Πηδάλιο) εἶναι ἡ μετά τάς ἁγίας Γραφάς, ἁγία Γραφή, ἡ μετά τήν Παλαιάν καί Καινήν Διαθήκην, Διαθήκη. Τά μετά τά πρῶτα καί θεόπνευστα λόγια, δεύτερα καί θεόπνευστα λόγια. Αὕτη ἐστί τά αἰώνια ὅρια, ἅ ἔθεντο οἱ Πατέρες ἡμῶν, καί νόμοι οἱ ὑπάρχοντες εἰς τόν αἰώνα… τους ὁποίους σύνοδοι οἰκουμενικαί τε καί τοπικαί διά πνεύματος ἁγίου ἐθέσπισαν… Αὕτη ὡς ἀληθῶς ἐστι, καθώς αὐτήν ἐπωνομάσαμεν, τό Πηδάλιον τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, διά μέσου τοῦ ὁποίου αὕτη κυβερνωμένη, ἀσφαλῶς τούς ἐν αὐτῇ ναύτας καί ἐπιβάτας, ἱερωμένους τε λέγω καί λαϊκούς, πρός τόν ἀκύμαντον παραπέμπει τῆς ἄνω βασιλείας λιμένας»[23].

Βέβαια όπως διαπιστώνεται εκ των πραγμάτων, οι παραπάνω εσφαλμένες εκτιμήσεις και παρανοήσεις, δεν θα γινόντουσαν εφ’  όσον θα γινόταν μια καθ’ αυτό θεολογική θεώρηση των ιερών κανόνων με γνήσια εκκλησιαστικά κριτήρια και με το πνεύμα της Εκκλησίας δηλαδή των ιερών κανόνων. Δεν υπάρχει συμπερασματικά θέμα καταργήσεως των ιερών κανόνων, ούτε τροποποιήσεως αλλά αναγνωρίσεως του κύρους και επιγνώσεως της αξίας και εφαρμογής αυτών, «μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τήν ἐνότητα τῆς πίστεως καί τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ»[24].

 

[1] Πρβλ. Παν. Τρεμπέλα, Δογματική τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. Β’Ἀθῆναι 1959, σελ. 402.

[2] Πρβλ. το Ψαλμ. 118, 86: «Πᾶσαι αἱ ἐντολαί σου ἀλήθεια».

[3] Γ. Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱερῶν κανόνων, τόμ. Β’, Ἀθήνησι 1852 σελ. 309-310. Στον κανόνα αυτό συμπεριλαμβάνονται  και οι κανόνες της Ζ’ Οικουμ. Συνόδου, καθ’ όσον είναι ισόκυροι προς αυτούς.

[4] Πρβλ. Γ. Καψάνη, Ἡ ποιμαντική διακονία κατά τούς ἱερούς κανόνας, Πειραιεύς 1967 σελ. 59 ἐπ.

[5] Ἰω. Καρμίρη, Δογματικῆς τμῆμα Ε΄, Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιολογία, Ἀθῆναι 1973, σελ. 520.

[6] Γ. Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, ὅπ., παρ. τόμ. Β’, σσ. 554-556.

[7] Κ. Μουρατίδου, Οἱ ἱεροί κανόνες «στῦλος καί ἑδραίωμα» τῆς Ὀρθοδοξίας, Ἀθῆναι 1972, σελ. 9.

[8] Πρβλ. Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη (Ἀρχιμ. καί νῦν ‘’Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου’’), Περί τήν κωδικοποίησιν τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῶν κανονικῶν διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, Θεσσαλονίκη 1970 σελ. 15 και 44.

[9] Γ. Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, ὅπ., παρ. τόμ. Β’, σελ. 85.

[10] Γ. Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, ὅπ., παρ. τόμ. Δ’, σελ. 159.

[11] Γ. Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, ὅπ., παρ. τόμ. Β’, σελ. 33.       

[12]Γ. Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, ὅπ., παρ. τόμ. Γ’, σελ. 342.

[13] Γ. Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, ὅπ., παρ. τόμ. Γ’, σσ. 39-40.

[14] Γ. Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, ὅπ., παρ. τόμ. Β’, σελ. 318.

[15] Γ. Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, ὅπ., παρ. τόμ. Β’, σελ. 7.

[16] Γ. Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, ὅπ., παρ. τόμ. Β’, σσ. 330-331.

[17] Βαρθολομαίου, ὅπ, παρ, σελ. 73.

[18] «Ὀρθόδοξος Κῆρυξ», «Πρός Κανονολόγον Θεολογικές Παραινέσεις», Μάρτιος-Ἀπρίλιος 1972 σελ. 4

[19] Κων. Μουρατίδου, Τό αἰώνιον κῦρος τῶν ἱερῶν κανόνων, Ἀθῆναι 1972 σσ. 34-36.

[20] Γ. Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, ὅπ., παρ. τόμ. Β’, σελ. 426.

[21] Γ. Ράλλη –Μ. Ποτλῆ, ὅπ., παρ. τόμ. Β’, σελ. 425.

[22] Το ίδιο, όπ. παρ. σελ 25.

[23] Πηδάλιον, εκδ. Παπαδημητρίου, Ἀθῆναι 1957, σελ. 16.

[24] Ἐφεσ. 4, 13.

Η ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 ΔΑΒΙΔ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΤΡΑΣ

 • Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο Χριστός είπε κάποτε στους μαθητές του, ότι αυτοί είναι το φως του κόσμου. Τους είπε επίσης, ότι είναι το αλάτι της γης και πως επομένως, πρέπει όπως κάνει το αλάτι με τις τροφές, να νοστιμεύουν τον κόσμο, να του δίνουν νόημα με τη διδασκαλία του ευαγγελίου και να εμποδίζουν την σήψη του. Ο κόσμος αυτός είναι υποκείμενος στον κίνδυνο του σαπίσματος και του σκοτεινιάσματος και οι μαθητές του Χριστού έχουν την αποστολή να εξαπλώνουν το Φως και την Αλήθεια του Κυρίου τους και να κατανικούν το σκοτάδι και το ψεύδος.

Η διαμάχη ανάμεσα στο Φως και το σκότος είναι αένναη. Οι μαθητές του Χριστού αποκαλούνται «θεηγόροι οπλίται παρατάξεως Κυρίου», πράγμα που σημαίνει, ότι στον κόσμο αυτό, έχουμε έναν ακατάπαυστο πόλεμο ανάμεσα στις δυνάμεις του φωτός και τις δυνάμεις του σκότους. Το πνευματικό σκοτάδι πολεμάει ακούραστα το Φως του κόσμου, που είναι ο Χριστός, προκειμένου να Τον κατανικήσει και να επιβληθεί στον κόσμο.

Ωστόσο το Φως και το σκοτάδι δεν είναι απρόσωπες και αόριστες έννοιες. Πηγάζουνε και εκφράζονται μέσα από ιστορικά μεγέθη και ιστορικές πραγματικότητες. Το σκοτάδι ασφαλώς πηγάζει και εκφράζεται από τον Εωσφόρο και τα πειθήνια όργανά του, τα οποία μπορεί ως κοσμοκράτορες να είναι οι κυρίαρχοι του κόσμου και να κατεξουσιάζουν αυτόν , αλλά κατ’ουσίαν είναι τα δουλικά του διαβόλου και οι απόλυτοι λάτρεις και υπηρέτες του.

Από την άλλη οι φωτεινοί υπηρέτες του Χριστού είναι μέλη της μόνης καθαρής και αμόλυντης Πίστης, της Ορθοδοξίας, η οποία ως ιστορικό μέγεθος ταυτίζεται και εκφράζεται με την Ρωμαιοσύνη(Ρωμηοσύνη), τον ελληνορθόδοξο τρόπο ζωής και σκέψης, τον Ρωμαίικο πολιτισμό. Η Ρωμηοσύνη ως η ανωτέρα πνευματική και πολιτιστική δύναμη και ως Ελληνισμός που ορίζεται από την συμπόρευση και ταύτισή του με την Ορθοδοξία, αποτελεί την μοναδική γνήσια και αληθινή πηγή φωτός του κόσμου. Οπότε είναι λογικό, οι σκοταδιστές αυτήν κυρίως να πολεμούν και σε αυτήν κυρίως να στοχεύουν τα πυρά τους, προκειμένου να κατορθώσουν να βασιλεύσει στον κόσμο το απόλυτο σκοτάδι.

 Έτσι η Ρωμηοσύνη, ανεξάρτητα από το τι φαίνεται και βγαίνει προς τα έξω, ευρίσκεται έστω και αθεάτως, κυρίως αθεάτως, στο επίκεντρο της πολεμικής των σατανολατρών κοσμοκρατόρων. Οι πνευματικές και πολιτιστικές διεργασίες και ζυμώσεις που επιφέρουν παντοιοτρόπως στον παγκόσμιο χάρτη με τις παρεμβάσεις και τη συνολική τους δράση οι τελευταίοι, αποσκοπεί κυρίως στην συρρίκνωση και την αλλοίωση του Φωτός, της Αίγλης και της επιρροής-επίδρασης της Ρωμηοσύνης στον κόσμο. Με άλλα λόγια συσκοτίζουν την ανθρωπότητα, έτσι ώστε ποτέ να μην μπορέσει να προσεγγίσει το Φως και την Αλήθεια, ως Πίστη και φιλοθεϊα, ως αγαθότητα και καλοσύνη, ως αρετές και χαρίσματα, ως πολιτισμό και ευγένεια, ως τρόπο ζωής και σκέψης, ως φιλότιμο και φιλανθρωπία.

 • ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Καρδιά του κόσμου είναι η Ρωμηοσύνη(Ελληνισμός) και καρδιά της Ρωμηοσύνης ο Χριστός που την καθοδηγούσε και την σκέπαζε, ανοίγοντας της δρόμους προς το Φως, την Αγαθότητα και την Αλήθεια και συμπορευόταν μαζί της και στους προ της Ενανθρωπήσεώς Του αιώνες. Ασφαλώς η Ρωμηοσύνη είναι και φυλετικό μέγεθος, αλλά πολύ περισσότερο πνευματικό, καθώς μέλη της είναι τόσο οι Έλληνες(Ρωμηοί) στην καταγωγή, όσο και οι Έλληνες(Ρωμηοί) στο πνεύμα, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και την Πίστη. Αυτοί που γεννιούνται Έλληνες και αυτοί που εξελληνίζονται και γίνονται Έλληνες στην πορεία.  

Η Ρωμηοσύνη έχει παγκόσμιο, οικουμενικό και διαχρονικό χαρακτήρα. Ρωμηοί υπήρχαν και υπάρχουν παντού, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά κυρίως εκεί όπου έλαμψε και βασίλευσε με την Θεανθρώπινη ακτινοβολία της η Μεσαιωνική Ρωμαίικη Αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία αποτέλεσε τον πολιτικό φορέα της Ρωμηοσύνης. Έχουμε λοιπόν τους Ιταλώνυμους Ρωμηούς στην Ιταλία(Ιταλώνυμη Ρωμηοσύνη), τους Αραβώνυμους στις Αραβικές χώρες(Αραβώνυμη Ρωμηοσύνη), τους Ελλαδίτες στην Ελλάδα(Ελλαδική Ρωμηοσύνη), τους Βαλκάνιους στα Βαλκάνια(Βαλκανική Ρωμηοσύνη) τους Τουρκώνυμους στην Τουρκία(Τουρκώνυμη Ρωμηοσύνη) κ.ο.κ.

 • ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝΥΜΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

 Εμείς εδώ λόγω επικαιρότητας θα ασχοληθούμε δι’ ολίγων με την Ελλαδική και κυρίως την Τουρκώνυμη Ρωμηοσύνη. Τουρκώνυμη είναι η  Ρωμηοσύνη που φέρει το όνομα της Τουρκιάς, οι Ρωμηοί που φέρουν το όνομα του Τούρκου. Είναι Τούρκοι κατ’ όνομα, οι οποίοι στην πραγματικότητα έχουν ισχυρές Ρωμαίικες(Ελληνικές) καταβολές. Όπως επισημαίνεται παραπάνω, για να αποκληθεί κανείς Ρωμηός, θα πρέπει απαραιτήτως να είναι Ορθόδοξος χριστιανός.

 Εμείς ,όμως, υπείκοντας, εδώ, στο πνεύμα του νόμου και όχι στο γράμμα, στα μέλη της Τουρκώνυμης Ρωμηοσύνης συμπεριλαμβάνουμε τόσο τους Τούρκους Χριστιανούς(Ορθοδόξους), όσο και τους Τουρκους Μουσουλμάνους για λόγους στους οποίους θα αναφερθούμε κατωτέρω. Απλώς εδώ  συνοψίζουμε τους λόγους εκ προοιμίου. Αυτοί είναι: η φυλετική συγγένεια και πολιτιστική εγγύτητα των Τούρκων προς τους Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς Ρωμηούς προγόνους τους(είχαμε δηλαδή Έλληνες και Τούρκοι κοινούς  προγόνους από κάποιο σημείο και μετά, στην όψιμη μεσαιωνική και μετέπειτα ιστορία μας), καθώς και η αγάπη και ο σεβασμός πολλών Τούρκων για τα ιερά και τα όσια της Ορθοδοξίας. Στον παράγοντα του μογγολικού στοιχείου, που τόσο άκριτα και αβασάνιστα συνδέουν κάποιοι με το σύνολο του τουρκικού λαού αναφέρομαι σύντομα κατωτέρω.

Η αναφορά μας λοιπόν στο παρόν άρθρο θα έχει να κάνει με την Ελλαδική και την Τουρκώνυμη Ρωμηοσύνη ή με άλλα λόγια με τους Έλληνες και τους Τούρκους. Πολλοί από εκείνους που ασχολούνται με το θέμα αυτό, θεωρούν τους δύο λαούς άσπονδους εχθρούς και ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την κατάκτηση της Βασιλεύουσας από τον Μωάμεθ τον Πορθητή, καθώς και όλων των άλλων εδαφών του Βυζαντίου που μετατράπηκαν αυτόματα σε Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και την γεμάτη δεινά για τους Έλληνες σκλαβιά πέντε αιώνων επί Οθωμανοκρατίας, καθώς και την μοιραία για τον Ελληνισμό καταστροφή και σφαγή των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας και εν τέλει τον βίαιο ξεριζωμό τους από τις προαιώνιες πατρογονικές τους εστίες.

4) Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ

Όπως έχουν επισημάνει κατά καιρούς έμπειροι συγγραφείς, διεθνολόγοι, ιστορικοί αναλυτές κ.α. οι δύο λαοί διέρχονται σήμερα μια βαθιά υπαρξιακή κρίση, η οποία όπως θα συμπληρώναμε δεν είναι άσχετη με το Ρωμαίικο παρελθόν τους. Ξεκινώντας επί παραδείγματι με την Ελλαδική Ρωμηοσύνη, η κρίση που διέρχεται η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, για να μην πούμε τις τελευταίες δεκαετίες δεν είναι τόσο κρίση οικονομική, κοινωνική, επιδημιολογική ή ο,τιδήποτε άλλο, αλλά κρίση πνευματική, πολιτιστική, εθνικοθρησκευτική, κυρίως και κατεξοχήν δηλαδή κρίση ταυτότητας.

Αυτό συμβαίνει, διότι οι ηγέτες της Ελλάδος, στη συντριπτική τους πλειονότητα(πολιτικοί, διανοούμενοι, ίσως και εκκλησιαστικοί), όλα αυτά τα χρόνια από το 1821 και μετά ουσιαστικά, δεν κάνουν τίποτε άλλο, παρά να ροκανίζουν ως άλλα τρωκτικά τις ρίζες του Έθνους και να γκρεμίζουν με επιδέξιο και αφανή πολλές φορές τρόπο τις γέφυρες που ενώνουν τους Έλληνες με τις πηγές και τα πνευματικά, ιστορικά και πολιτιστικά τους αποθέματα. Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, οι Έλληνες τα τελευταία διακόσια χρόνια να απομακρύνονται σταδιακά ολοένα και περισσότερο από την Ορθοδοξία και τις παραδόσεις τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, να λησμονούν  τον ελληνικό τρόπο ζωής και σκέψης και να γίνονται σιγά-σιγά τύποις μόνον Ορθόδοξοι και κατ’ όνομα μόνον Έλληνες.

Οι φυτευμένοι από τις Μεγάλες Δυνάμεις Γραικύλοι πολιτικοί της Ελλάδος επιχείρησαν- κατά παραγγελία της Δύσης και με επίσημο πρόγραμμα και σχέδιο- να διαπλάσουν κατ’εικόνα και καθ’ομοίωσιν τους τον ελληνικό λαό, επιδιώκοντας να μετατρέψουν τους υπερήφανους αετούς της Ρωμηοσύνης σε φρόνιμα και ταπεινά παιδάκια των δυτικών, σε υπάκουα σκυλάκια τους και υποτακτικούς τους και εν τέλει σε Γραικύλους οσφυοκάμπτες και δουλοπρεπείς απέναντι στους Ευρωπαίους, των οποίων τα «φώτα» και τον «πολιτισμό», θα έπρεπε να θαυμάζουν και να μιμούνται οι Έλληνες ως δήθεν ανώτερα της Ρωμηοσύνης.

Και μπορεί μεν κάποιοι από τους Έλληνες πολλοί ή λίγοι να επιθυμούν να εξευρωπαϊσθούν, οι Ευρωπαίοι όμως γνωρίζουν πολύ καλά ότι άλλη είναι η πάστα των Ελλήνων και άλλη η δική τους, άλλη η κουλτούρα του ενός και άλλη του άλλου, άλλη η νοοτροπία κ.ο.κ. Το χάσμα δεν γεφυρώνεται με πολιτιστικά παντρέματα, σύγχυση και συγχώνευση πολιτισμών. Δεν μπορεί κανείς να είναι ταυτόχρονα και Έλληνας και Ευρωπαίος. Αν κάποιος γίνει Ευρωπαίος παύει να είναι Έλληνας και αν κανείς γίνει Έλληνας παύει να είναι Ευρωπαίος.

Έτσι λοιπόν η διαφαινόμενη επικράτηση στην Ελλάδα ενός αλλότριου προς τον Ρωμαίικο πολιτισμού(του αμερικανοευρωπαϊκού lifestyle), είναι εκείνο που προκαλεί στους Ελλαδίτες Ρωμηούς βαθιά υπαρξιακή κρίση, μια συνολική εθνική κρίση ταυτότητας και πολιτιστικής φυσιογνωμίας, καθώς φέρνει αντιμέτωπα μέσα τους σε μια αδυσώπητη αναμέτρηση, αυτό που μέχρι τώρα ήταν για αναρίθμητους αιώνες, το βαθύτερο είναι τους, τον πραγματικό τους εαυτό, με εκείνο που τώρα επιθυμούν να γίνουν, κάτι δήθεν πιο εξελιγμένο και προηγμένο, μια καρικατούρα του εαυτού τους και τίποτε περισσότερο.

5) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ

Μπορούμε όμως στο σημείο αυτό να περάσουμε και στην Τουρκώνυμη Ρωμηοσύνη. Τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε μάρτυρες συγκλονιστικών γεγονότων, των οποίων η συμβολική και όχι μόνον σημασία είναι τεράστια. (Ακόμα πιο μεγάλη είναι η ουσιαστική τους σημασία). Ο ηγέτης της Τουρκίας Ρεντζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποιώντας, όπως ο ίδιος δήλωσε ένα παιδικό του όνειρο, μετέτρεψε σε τζαμί την Αγια-Σοφιά, το ουράνιο στολίδι της κοσμοπόθητης Πόλης, το Οικουμενικό σύμβολο της Ορθοδοξίας και της Ρωμηοσύνης, τον θεϊκό θησαυρό και δώρο του Χριστού στους ανθρώπους, αλλά και το ωραιότερο και ύψιστο πολιτιστικό επίτευγμα της ανθρωπότητας.

Οι εξηγήσεις που δόθηκαν προκειμένου να ερμηνεύσουν την ενέργεια αυτή του Ερντογάν είναι αρκετές. Κάποιοι την είδαν ως επίδειξη ισχύος του Τούρκου ηγέτη, που έγινε προκειμένου να συσπειρώσει γύρω του, τους Τούρκους στο εσωτερικό της χώρας και τους λοιπούς Μουσουλμάνους στο εξωτερικό. Άλλοι την ερμήνευσαν ως πράξη αδυναμίας, καθώς ο Ερντογάν θέλησε με αυτήν να αποπροσανατολίσει την τουρκική κοινή γνώμη από τα καθημερινά προβλήματα και την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει στην χώρα, αλλά και να ενισχύσει την δική του θέση, επιτυγχάνοντας την επιβίωση του καθεστώτος του, αφού ο ίδιος φαίνεται πλέον να αντιμετωπίζει προβλήματα δημοφιλίας και να μην έχει στον λαό την απήχηση που είχε παλαιότερα.

Όλες αυτές οι αιτιολογήσεις βεβαίως μπορεί να είναι σωστές. Αποτελούν ωστόσο την βιτρίνα του πράγματος και αφορμώνται από αφετηρίες που έχουν στιγμιαία και παροδική βάση. Υπάρχουν και βαθύτερα αίτια, βαθύτερες και πιο διαχρονικές παράμετροι, εξαιτίας των οποίων ο Ερντογάν μετέτρεψε την Αγια-Σοφιά σε τζαμί. Στην Τουρκία όπως κάποιοι επισημαίνουν, ο λαός της χώρας διέρχεται βαθιά υπαρξιακή κρίση. Αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι τωρινό, αλλά ένα πρόβλημα που ταλανίζει, ίσως εδώ και αιώνες τον λαό αυτό και έχει να κάνει με το ιστορικό του παρελθόν.

6) ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ

 Οι Τούρκοι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι απόγονοι Ρωμηών(Ελλήνων) που εξισλαμίσθηκαν στην πορεία. Είναι λοιπόν φυλετικά συγγενείς με τους Έλληνες. Ξεκίνησαν από τα βάθη της Ασίας πολύ λίγοι, ως τουρκικά φύλα μογγολικής καταγωγής και στη συνέχεια όταν έφτασαν στα βυζαντινά εδάφη, οι πολλές επιγαμίες με Ρωμηούς και Ρωμηές εξαφάνισαν τελικά τον αρχικά μογγολικό χαρακτήρα της φυλής τους. Αυτοί ήταν νομάδες και πολλοί λίγοι, οπότε πληθυσμιακά θα έπρεπε να στηριχθούν στους πολυάριθμους Βυζαντινούς πληθυσμούς που κατακτούσαν. Από εκεί και πέρα ο πληθυσμιακός πυρήνας των Τούρκων αποτελείτο κυρίως από πρώην Βυζαντινούς Ρωμηούς οι οποίοι μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις επάνδρωναν και τις διοικητικές δομές των τουρκικών σουλτανάτων, τα οποία διαμόρφωναν την διοίκηση τους πάνω στις προϋπάρχουσες Βυζαντινές δομές των κατακτημένων εδαφών, καθώς όπως είπαμε τα τουρκικά φύλα ήταν αρχικά νομάδες και δεν είχαν προηγουμένως παρόμοια διοικητική διάρθρωση με αυτή των Βυζαντινών(Ρωμηών).

 Αρχικά μάλιστα στα πρώτα χρόνια(από τον 11ο αιώνα και μετά) οι Τούρκοι σε αρκετές περιπτώσεις δεν απαιτούσαν απαραίτητα τον εξισλαμισμό των Ρωμηών που ενέτασσαν στο κράτος τους. Τους επέτρεπαν να διατηρήσουν την χριστιανική τους πίστη, τους έδιναν φοροαπαλλαγές και άλλες διευκολύνσεις, έτσι ώστε εκείνοι με μεγαλύτερη προθυμία να υπάγονται στα βασίλειά τους και να μπορούν στη συνέχεια οι Τούρκοι με μεγαλύτερη ευκολία να τους αφομοιώσουν. Σταδιακά εξισλαμίζονταν εκούσια ή ακούσια όλο και περισσότεροι Ρωμηοί, οπότε η Τουρκιά γέμισε ουσιαστικά και ταυτίστηκε με Ρωμηούς που άλλαζαν την πίστη τους και το εθνικό τους όνομα.

 Όταν ένας Ρωμηός γινόταν μουσουλμάνος, αυτό σήμαινε, ότι μετέφερε αυτόματα, όσο είχε το περιθώριο, τις συνήθειες της φυλής του  και τον πολιτισμό της Ρωμηοσύνης στο νέο του περιβάλλον και τις ενσωμάτωνε στο τουρκικό πλαίσιο εντός του οποίου πλέον βρισκότανε. Οι συνήθειες, άλλωστε, και ο τρόπος ζωής, είναι κάτι που δεν χάνεται από την μια στιγμή στην άλλη και αποτελούν ασφαλώς και μία έμμεση επίδραση της Πίστης (της Ορθοδοξίας εν προκειμένω) στο νέο περιβάλλον, ακόμα και όταν αυτή (η Πίστη) χάνεται. Οπότε οι Τούρκοι από τον 11ο αιώνα και μετά, ζούσαν δίπλα στους Ρωμηούς, μαζί με τους Ρωμηούς και απαρτίζονταν μάλιστα και οι ίδιοι από Ρωμηούς.

Αυτό σημαίνει εκτός των άλλων πολιτιστική συγγένεια και εγγύτητα των δύο λαών, παρά τις όποιες διαφορές τους σε θρησκευτικό ή άλλο επίπεδο. Οι Βυζαντινοί και οι μεταγενέστεροι Ρωμηοί διοχέτευσαν πολλά στοιχεία του Βυζαντινού- Ρωμαίικου πολιτισμού στην κουλτούρα, τον τρόπο ζωής και τα ήθη και έθιμα των Τούρκων. Μπορεί να λεχθεί ότι η συνύπαρξη των δύο λαών για τόσους αιώνες είχε ως αποτέλεσμα να μεταφέρει ο κάθε λαός δικές του συνήθειες στον άλλο, αλλά ωστόσο εάν έχουν περάσει κάποιες τουρκικές συνήθειες σε εμάς, είναι κατ’ουσίαν δάνειο και αντιδάνειο από την Ρωμηοσύνη και το Βυζάντιο.  Τις δανειστήκαμε δηλαδή από τουρκώνυμους Ρωμηούς ή έστω από πρώην Ρωμηούς και πρώην Έλληνες, με τους οποίους έχουμε κοινή φυλετική και πολιτιστική καταγωγή.

7) ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό που συνδιαμόρφωσε τις σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων και συνέτεινε με τη σειρά του στην φυλετική συγγένεια των δύο λαών, αλλά και αποτέλεσε μία μεγάλη πληγή στο σώμα της Ρωμηοσύνης, ήταν το λεγόμενο παιδομάζωμα. Με αυτό συγκροτούνταν τα σώματα των Γενιτσάρων, του πιο εκλεκτού, ικανού και φανατισμένου τμήματος του Οθωμανικού στρατού. Ο θεσμός αυτός θεωρήθηκε αναγκαίος, μιας και υπήρχε έντονη δημογραφική αιμορραγία στους Οθωμανούς, λόγω των συνεχών πολέμων. Τα ευφυέστερα, ομορφότερα και πιο γεροδεμένα άρρενα παιδιά των χριστιανών αρπάζονταν σε πολύ μικρή ηλικία από τους γονείς τους και εξισλαμίζονταν μέσα από την παιδεία και την γενικότερη αγωγή που τους έδιναν, μαθαίνοντας και την τουρκική γλώσσα. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλονταν από τους παιδαγωγούς των χριστιανοπαίδων, ώστε να ξεχάσουν την προτέρα τους ζωή και την Ρωμαίικη καταβολή τους.

 Οι Γενίτσαροι είχαν σιδερένια πειθαρχία και θρησκευτικό ζήλο και φανατισμό. Συνήθως έχαναν την Ρωμαίικη συνείδησή τους και γινόντουσαν φανατικοί Τούρκοι και μουσουλμάνοι βασιλικότεροι και θερμότεροι των διδασκάλων τους. Ωστόσο παρά την διογκωμένη τουρκική συνείδηση, υπήρχαν μέσα τους ρωμαίικα κατάλοιπα και δεν ξεχνούσαν πάντα την μητρική τους γλώσσα και την χριστιανική τους προέλευση. Γι’αυτό και κάποιοι από αυτούς  βοηθούσαν, όταν και όπως μπορούσαν την οικογένειά τους και τον τόπο τους. Μάλιστα πολλά από τα παιδιά αυτά, προορίζονταν να υπηρετήσουν στην αυλή του Σουλτάνου και αναλάμβαναν συνήθως υψηλά αξιώματα, όπως για παράδειγμα το αξίωμα του Μεγάλου Βεζύρη, ο οποίος ήταν δεύτερος στην οθωμανική ιεραρχία πίσω από τον Σουλτάνο.

Μιας και αναφερόμαστε στο παιδομάζωμα των Οθωμανών, θα θέλαμε να απευθύνουμε μία σύντομη παραβολική διήγηση σε εκείνους από τους  αγαπημένους μας συμπατριώτες, που θεωρούν ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους Τούρκους και ότι οι τελευταίοι ανέκαθεν μας αντιμετώπιζαν πάντα και μόνον εχθρικά. Για την οικονομία του λόγου θα δεχθώ ότι μπορεί να ισχύει αυτό(το δεύτερο σκέλος μόνο) ως ένα βαθμό μικρότερο ή μεγαλύτερο. Η διήγηση λοιπόν είναι η εξής: ας πούμε ότι σε μια οικογένεια είναι δύο αδέλφια. Το ένα προσωποποιεί την  Ελλάδα, τους Έλληνες και το άλλο το μικρότερο την Τουρκία, τους Τούρκους. Τα δύο αυτά αδελφάκια είναι καλά μεταξύ τους, γεμάτα από αδελφική ευτυχία, μεγαλώνουν αγαπημένα και μονοιασμένα. Κάποια στιγμή όμως μπαίνουν βίαια στο σπίτι εχθροί της οικογένειας και αρπάζουν το ένα από τα δύο αδελφάκια,  που εικονίζει την Τουρκία. Το μεγαλώνουν με φανατισμό και αγριότητα και το κάνουν ορκισμένο εχθρό του αδελφού του. Του αλλάζουν την πίστη και το όνομα, καταστρέφουν την παλαιά, την αληθινή και του δίνουν μια τελείως καινούρια, ψεύτικη ταυτότητα. Αυτά τα δύο αδέλφια αθετούν την τελεία αγάπη που υπήρχε μεταξύ τους και γίνονται άσπονδοι εχθροί, με αποτέλεσμα να υποβλέπει το ένα το άλλο.

 Συν τω χρόνω δημιουργείται μεγάλη απόσταση μεταξύ τους και αποξενώνονται το ένα από το άλλο. Δεν παύουν όμως να είναι αδέλφια. Να ρέει  το ίδιο αίμα στις φλέβες τους και κάποτε τις καλές μέρες στο παρελθόν να είναι μία ψυχή σε δύο σώματα. Έρχονται λοιπόν κάποιες φορές που ο μεγάλος αδελφός, η Ελλάδα σκέφτεται με πόνο και αγάπη το μικρό του αδελφάκι και αναπολεί με νοσταλγία τις παλιές καλές ημέρες. Αλλά και ο μικρός αδελφός η Τουρκία, ώρες-ώρες σαν κάτι μέσα του να αναδεύει τον χρόνο και να αναρριπίζει την μνήμη του, ενθυμείται έστω και ασυνείδητα/ασυναίσθητα τις στιγμές αγάπης και μεγαλείου που απολάμβανε στην αγκαλιά του μεγάλου του αδελφού και αναλογίζεται πόσο πολύ θα ήθελε να ξανανιώσει το ίδιο, έστω και αν δεν θυμάται καλά το πως και το πότε. Διότι όταν σου έχουν στερήσει τον αδελφό σου, κατ’ουσίαν έχεις χάσει ένα κομμάτι από τον εαυτό σου, που πάντοτε θα το αναζητάς και πάντοτε θα σου λείπει. Οι Τούρκοι λοιπόν είναι σαν τα παραστρατημένα αδέλφια μας που έχουν χάσει τον δρόμο τους και που ενίοτε(εάν όχι πάντοτε) προσπαθούν να τον ξαναβρούν.

8) ΑΓΑΠΗ ΠΟΛΛΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΙΑ ΤΗΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Όπως προείπαμε ανωτέρω ένα από τα χαρακτηριστικά της Τουρκώνυμης Ρωμηοσύνης που φέρνει πιο κοντά τους δύο λαούς είναι η πηγαία αγάπη και ο σεβασμός πολλών Τούρκων για τα ιερά και τα όσια της Ορθοδοξίας μας και της Ρωμαίικης φυλής μας. Πολλοί Τούρκοι όχι μόνο στις μέρες μας, αλλά και επί Οθωμανοκρατίας και πιο πριν, ακόμη και πασάδες και άλλοι αξιωματούχοι, έδειχναν μια ιδιαίτερη ευλάβεια για πολλούς από τους αγίους της Εκκλησίας μας και μάλιστα πολλές φορές προσεύχονταν με ιδιαίτερη θέρμη σε αυτούς, ζητώντας την θαυματουργική τους επέμβαση, καθώς και άνωθεν βοήθεια και λύση στα προβλήματα που τους ταλάνιζαν.

 Έδειχναν μεγάλο σεβασμό στον Κύριό μας Ιησού και στην Παναγία μητέρα του, ασπάζονταν τις άγιες εικόνες και αρκετοί εξ’αυτών επίστευαν στον Χριστό και εβαπτίζοντο. Το ίδιο δεν αποκλείεται να συμβαίνει και σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις. Επί παραδείγματι ακόμη και σήμερα πολλές Τουρκάλες όταν πρόκειται να ζυμώσουν το ψωμί τους, σταυρώνουν το ζυμάρι πριν το βάλουν στο φούρνο για να το ψήσουν. Συνήθεια που είναι κατάλοιπο της ρωμαίικης καταβολής αυτών των γυναικών, έστω κι αν οι ίδιες είναι πλέον μουσουλμάνες.

 Ιδιαίτερη αγάπη τρέφουν οι μουσουλμάνοι, Τούρκοι και όχι μόνον, στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο. Τον φοβούνται και τον ευλαβούνται πολύ και μάλιστα πολλοί εξ’αυτών, τον θεωρούν ακόμη και προστάτη τους. Κάθε χρόνο στη μνήμη του αγίου Γεωργίου συρρέουν χιλιάδες Τούρκοι, μουσουλμάνοι κατά τα φαινόμενα, στα Πριγκηπόννησα στο επανδρωμένο μοναστήρι του αγίου Γεωργίου του Κουδουνά(μία χρονιά ήταν πάνω από 25.000). Εκεί  προσεύχονται στον άγιο να τους χαρίζει υγεία και να στολίζει με τα αγαθά του την ζωή τους, ενώ δεν παραλείπουν να κρεμάνε σε σχοινιά απλωμένα στο προαύλιο του ναού χαρτάκια που έχουν γραμμένα τα ονόματα των συγγενών τους και τα δικά τους, ζητώντας από τον άγιο να εύχεται για αυτά, συνήθεια και έθιμο λατρευτικό καθαρά ορθόδοξο χριστιανικό.

9) ΟΙ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

 Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να ξέρει στα σίγουρα, εάν κάποιοι από αυτούς τους Τούρκους είναι κατά βάθος κρυπτοχριστιανοί, Ορθόδοξοι Ρωμηοί που προσποιούνται τους μουσουλμάνους για τον φόβο του Ερντογάν και του καθεστώτος ανελευθερίας που υπάρχει στην Τουρκία. Και κανείς δεν μπορεί εν τέλει να υπολογίσει με ακρίβεια πόσοι ενδέχεται να είναι οι κρυπτοχριστιανοί στην Τουρκία. Κάποιες φωνές ψιθυρίζουν ότι ίσως και να είναι αρκετά εκατομμύρια, περισσότερα από όσα θα ήταν δυνατόν  κανείς να φανταστεί. Η Τουρκία είναι μια χώρα που ακόμα και σήμερα θα μπορούσε να κρύβει για ορισμένους πολλές και μεγάλες εκπλήξεις.

 Οπότε λοιπόν, εάν ότι ψυθιρίζεται για τους κρυπτοχριστιανούς έχει έστω και μικρή δόση αληθείας, αντιλαμβάνεσθε τι αντίκτυπο θα είχε για την σημερινή Τουρκία μία ενδεχόμενη αποκάλυψη, ότι ένα σημαντικό, ίσως και μεγάλο μέρος του πληθυσμού της είναι «γιαλαντζί» μουσουλμάνοι και επομένως και «γιαλαντζί» Τούρκοι. Είναι πολλές και μεγάλες λοιπόν οι τρύπες, που θα πρέπει να μπαλώσει(γιατί να τις επουλώσει δεν μπορεί) η ηγεσία της Τουρκίας στο εσωτερικό της χώρας και αυτό προσπαθεί να το κάνει με τον ποικιλότροπο αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης, χορηγώντας θεάματα με εντυπωσιακά σόου(όπως την μετατροπή της Αγια-Σοφιάς σε τζαμί) και την επιθετική εξωτερική πολιτική.

10) ΒΑΘΙΑ ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ασυνείδητα οι Τούρκοι-μπορεί και συνειδητά κάποιοι από αυτούς-ενδεχομένως και να θέλουν να επιστρέψουν στην αληθινή τους ταυτότητα, την Ορθοδοξία. Ίσως μάλιστα να το έκαναν πολλοί από αυτούς, εάν τους άφηνε στην ησυχία τους η τουρκική ηγεσία εγκαταλείποντας την συστηματική πλύση εγκεφάλου και την καθημερινή τουρκο-ισλαμική προπαγάνδα με τις οποίες προσπαθεί να τους ελέγξει και να τους χειραγωγήσει. Διότι αυτό που έχουν υποστεί οι ίδιοι μέσω των προγόνων τους, το να γίνουν δηλαδή Τούρκοι μουσουλμάνοι, είναι μια διαστροφή της φυλής τους και του πολιτιστικού τους υποβάθρου, που είναι ρωμαίικα. Στην ουσία έχει διαστραφεί ο αληθινός τους εαυτός σε κάτι που δεν τους εκφράζει υπαρξιακά κι ας έχουν περάσει αιώνες, εξ’ου άλλωστε και η βαθιά υπαρξιακή κρίση που υφέρπει πάντοτε μέσα τους και είναι μόνιμος σύντροφός τους. Αυτή η διαστροφή είναι ένα μόνιμο, βαθύ και μακραίωνο τραύμα και μια πληγή χαίνουσα στην καρδιά αυτού του λαού, η οποία έχει επεκταθεί και στα ασυνείδητα βάθη της ψυχής του. Ένα τραύμα που μάταια προσπαθούν ο Ερντογάν και οι όμοιοί του να  καλύψουν και να κρύψουν με θρησκευτικούς φανατισμούς και εθνικιστικά παραλληρήματα.

11) Ο ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΟΣ ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ

Η σημερινή Τουρκία-τουλάχιστον μέχρι την προ Ερντογάν εποχή- με φιλοδυτικό μανδύα και κοσμικό χαρακτήρα, άνευ υποτίθεται ισλαμικού προσανατολισμού, είναι δημιούργημα του απάνθρωπου σφαγέα των Ρωμηών και «εθνοκαθαριστή» σε ειδική αποστολή Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Κεμάλ κυνήγησε απηνώς και κατέσφαξε τους χριστιανούς, παραδόξως όμως δεν ενόχλησε  καθόλου κάποιες άλλες εθνοτικές ομάδες που δεν αποτελούνταν από μουσουλμάνους, όπως για παράδειγμα τους Εβραίους(λέγεται για τον ίδιο ότι ήταν ντονμές, δηλαδή κατά βάθος Εβραίος  που παρίστανε τον μουσουλμάνο.).

 Το τουρκικό κράτος και το τουρκικό έθνος όπως τα ξέρουμε σήμερα είναι τεχνητά κατασκευάσματα του Κεμάλ. Η σύγχρονη Τουρκία και το έθνος της δημιουργήθηκαν πάνω στο αίμα των σύνοικων με τους Τούρκους  λαών. Στην πραγματικότητα η σύγχρονη Τουρκία ορίζεται από αυτές τις σφαγές, τα όρια του κράτους της(όχι τα γεωγραφικά, αλλά τα εθνικοπολιτικά), η ταυτότητά της δηλαδή καθορίζεται από τις γενοκτονίες Ελλήνων και Αρμενίων. Γενοκτονίες στις οποίες κατά πολύ συνέβαλαν Κούρδοι και άλλοι Ανατολίτες. Έπρεπε να θυσιαστούν Έλληνες και Αρμένιοι της Μικράς Ασίας, έτσι ώστε να χαραχτούν για πάντα στην ψυχή τους ανεξίτηλα οι επώδυνες μνήμες και ο αιματοβαμμένος ξεριζωμός και να εδραιωθεί μέσα τους με δικαιολογημένη αγανάκτηση και οργή, η πεποίθηση ότι οι Τούρκοι είναι κάτι άλλο από αυτούς τελείως διαφορετικό, μία συνεχής εθνική απειλή, κάτι απολύτως εχθρικό και ετερογενές, με το οποίο τελικά δεν θα μπορούσαν ποτέ να συμβιώσουν στο μέλλον. Επίσης έπρεπε να δηλητηριαστούν κατά των χριστιανών οι Τούρκοι, πειθόμενοι ότι οι Έλληνες και οι άλλοι χριστιανικοί λαοί της Μικράς Ασίας ζουν παρασιτικά εισβάρος τους και αποτελούν εμπόδιο για την πρόοδό τους, έτσι ώστε να θελήσουν να τους εκδιώξουν και να πάψουν να συνυπάρχουν μαζί τους, διότι υπήρχε πάντοτε ο κίνδυνος της αφομοίωσης -εθνικής και θρησκευτικής- των μουσουλμάνων από τους χριστιανούς.

12) «Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ»

 Τις τελευταίες δεκαετίες πριν την Μικρασιατική καταστροφή ακόμη και τα δημογραφικά ποσοστά, οι αριθμοί των γεννήσεων σε ορισμένες περιοχές της Μικράς Ασίας και ιδιαίτερα στα παράλια ήταν υπέρ των χριστιανών, κυρίως των Ελλήνων ή τουλάχιστον ήταν αρκετά ισορροπημένες. Αυτό σημαίνει ότι εάν τα πράγματα έμεναν ως είχαν και δεν επακολουθούσε η καταστροφή και ο ξεριζωμός, μέσα στις επόμενες δεκαετίες, τηρουμένων των αναλογιών θα υπήρχε στην Τουρκία ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων και χριστιανών, κάτι που θα αποτελούσε δυναμίτη στα θεμέλια του Τουρκικού κράτους και θα έθετε εν αμφιβόλω την ταυτότητά του, ακόμη και την ίδια του την ύπαρξη. Αυτό θα είχε ως συνέπεια να μην μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί εξ’ολοκλήρου το σύνθημα και πρόγραμμα του Κεμάλ (η Τουρκία στους Τούρκους). Με άλλα λόγια θα ήταν σήμερα πολλά-αρκετά εκατομμύρια οι Έλληνες που θα ζούσαν στην Τουρκία και αυτό ίσως να είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να ξεφύγει ενδεχομένως κάποια στιγμή ο έλεγχος της χώρας από τουρκικά χέρια, αλλά και να αλλάξει πιθανώς τελείως όνομα και ταυτότητα η χώρα, να πάψει να υφίσταται ως Τουρκία. Θα είχε δε,  πολύ διαφορετικό προσανατολισμό, ασφαλώς πολύ πιο συμβατό με τα συμφέροντα της Ρωμηοσύνης.

Ο Μουσταφά Κεμάλ ως άξιο όργανο των κοσμοκρατόρων, προχώρησε στην υλοποίηση του σχεδίου τους, οδηγώντας στον θάνατο εκατομμύρια Έλληνες και Αρμενίους, προκειμένου να μην υπάρχουν χριστιανοί στην Τουρκία, αλλά και να μην τολμήσουν ποτέ οι μουσουλμάνοι να θελήσουν να γίνουν χριστιανοί ή να  μην τολμήσουν ποτέ να εκδηλώσουν την κρυφή χριστιανική τους πίστη (οι κρυπτοχριστιανοί). Επομένως ο Κεμάλ με τις σφαγές που εξαπέλυσε κατά των χριστιανών, φάνηκε εξίσου, τόσο κατασταλτικός, όσο και προληπτικός (προνοητικός). Κατασταλτικός διότι κατάφερε να καταστείλει, να εξαφανίσει το χριστιανικό στοιχείο (τουλάχιστον το εμφανές) και προληπτικός διότι έκοψε εκ προοιμίου τη φόρα σε εκείνους τους Τούρκους (που ίσως να ήταν και πολλοί) στους οποίους δυνητικά  θα μπορούσαν κάποια στιγμή να ξυπνήσουν οι Ορθόδοξες και Ρωμαίικες καταβολές  που ήταν θαμμένες στα συνειδητά και ασυνείδητα βάθη της ψυχής τους και να  κινητοποιηθούν, προκειμένου να γίνουν χριστιανοί.

13) ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΣΗ

Με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί υπήρξαν φωνές από την Ευρώπη και όχι μόνον, που μιλούν για έμπρακτη απομάκρυνση της Τουρκίας του Ερντογάν από την Δύση και το κοσμικό κράτος του Κεμάλ και για πισωγύρισμα στον ισλαμισμό και την ανατολίτική κουλτούρα. Αυτό βεβαίως το λέγουν για να κερδίσουν τις εντυπώσεις, διότι η ουσία είναι ότι η Τουρκία ποτέ δεν έπαψε να είναι ένα κράτος που εμφορείται από κουλτούρα και τρόπο ζωής, που ταιριάζουν περισσότερο σε μία χώρα της Ανατολής παρά σε χώρα της Δύσεως. Το πολιτιστικό υπόβαθρο της Τουρκίας είναι όπως υπογραμμίσαμε βυζαντινο-ισλαμικό και επάνω σε αυτό κυρίως διαπλέκεται ο τρόπος ζωής των κατοίκων της. Ο καμβάς είναι το Βυζάντιο, οι Βυζαντινές συνήθειες και μνήμες. Υπάρχει βεβαίως και η μουσουλμανική θρησκεία, μαζί με κάποια εξτρεμιστικά ισλαμικά στοιχεία, αν και οι Τούρκοι δεν είναι ιδιαίτερα φανατικοί μουσουλμάνοι. Εάν κάποιος διαπιστώσει στον τουρκικό λαό ευγένεια, πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, ζεστή συμπεριφορά, και σεβασμό στους γηραιοτέρους  και τις οικογενειακές παραδόσεις, αυτό οφείλεται εν πολλοίς στον καμβά του τρόπου ζωής του λαού αυτού.

Εμείς ως Έλληνες έχουμε ίσως εξευρωπαϊσθεί περισσότερο από τους Τούρκους. Έχουμε κάνει πιο πολλά βήματα προς την Ευρώπη από εκείνους όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ για τους Τούρκους ο τρόπος ζωής και σκέψης τους έμεινε πιο απείραχτος και ανέγγιχτος από ευρωπαϊκές επιδράσεις, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές της Τουρκίας. Οπότε για αυτόν ακριβώς τον λόγο  σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μάλλον πιο έντονη η παρουσία, η οσμή και η γεύση του Βυζαντίου στους Τούρκους παρά σε εμάς. Δεν παύουν όμως να μας ενώνουν πολλά. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την περιοχή της Μικράς Ασίας. Η ίδια μουσική, η ίδια κουζίνα, τα ίδια εδάφη, η ίδια πατρίδα.

Στο διαδίκτυο προσφάτως εντοπίσαμε μία σύγχρονη τραγουδίστρια από τον Πόντο. Έχει τουρκικό όνομα και τραγουδάει ποντιακά τραγούδια  σε τουρκικό και ποντιακό στίχο, με τη συνοδεία ποντιακής λύρας που ξέρουν να παίζουν κάποια παλικάρια από εκείνα τα μέρη. Αυτή λοιπόν η νέα κοπέλα με την ωραία φωνή ζώντας σήμερα στην περιοχή του Πόντου, γνωρίζει άπταιστα την ποντιακή διάλεκτο και τα τραγούδια της πατρίδας της. Επομένως παρά το γεγονός ότι έχει όνομα και ταυτότητα τουρκικά, μπορείς αυτήν την κοπέλα να την πεις Τουρκάλα; Δεν είναι Πόντια; Δεν είναι Ρωμηά και μάλιστα ίσως πιο Ρωμηά από κάποιους Ελλαδίτες απάτριδες, ανέστιους(εθνικά) και άοσμους θρησκευτικά; Στην ουσία λοιπόν σχεδόν πίσω από κάθε Τούρκο κρύβεται και μια ρωμαίικη ιστορία.

Ποιος λοιπόν ύστερα από όλα αυτά θα μπορούσε να μιλήσει για φιλοδυτική Τουρκία ή για απομάκρυνση της Τουρκίας από την Δύση; Πότε η Τουρκία ήταν κοντά στην Δύση (εννοείται πολιτιστικά και όχι σε επίπεδο συμμαχιών) για να προλάβει να απομακρυνθεί από αυτήν; Το εάν επομένως η Τουρκία θα έχει στροφή προς την Δύση ή όχι και εάν θα είναι φιλοδυτική όπως θα ήθελε ο Κεμάλ ή όχι είναι ένα ψευτοδίλλημα που σκοπό έχει να αποπροσανατολίσει και τίποτε περισσότερο. Και τα κοσμικά θεμέλια(κοσμικό κράτος=άθρησκο ή με παραθεώρηση του ισλαμικού στοιχείου) που δήθεν έθεσε ο Ατατούρκ για το κράτος του είναι «παραμύθια της Χαλιμάς» και μόνο σε φαντασιακό επίπεδο μπορούν να γίνουν δεκτά. Διότι ο Κεμάλ όχι μόνο δεν παραγνώρισε το ισλαμικό στοιχείο, αλλά όταν έκανε τις γενικές «εθνοκαθάρσεις» στην ουσία την θρησκεία του Ισλάμ είχε ως κριτήριο. Ποιος είναι μουσουλμάνος και ποιος όχι. Αν ένας χριστιανός άλλαζε την πίστη του και γινόταν μουσουλμάνος γλύτωνε την σφαγή. Τόσο απλά! Το ίδιο πρόσωπο θα μπορούσε είτε να πεθάνει, είτε να ζήσει. Ο ίδιος άνθρωπος υπό προϋποθέσεις είχε ή δεν είχε θέση στην Τουρκία του Κεμάλ.

14) ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΛΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

 Ας μην ομιλούν λοιπόν κάποιοι για δήθεν κοσμικότητες και φιλοδυτικισμό(προσοχή διότι πολιτικά η Τουρκία και ο Κεμάλ είναι φιλοδυτικοί, σύμμαχοι με τους Δυτικούς) του Κεμάλ και της Τουρκίας. Το πραγματικό δίλλημα για την Τουρκία ήταν και είναι πάντοτε το ίδιο: Κατά πόσο Ρωμαίικη είναι ή κατά πόσο Ρωμαίικη μπορεί να γίνει; Άλλο Ρωμαίικη- Ελληνική και άλλο φιλοδυτική- ευρωπαϊκή, είναι εκ διαμέτρου αντίθετα μεγέθη. Αυτό είναι διαχρονικά το δίλλημα για την Τουρκία που κάθε φορά πρέπει να απαντάται. Αυτό όμως δεν πρέπει να ακούγεται και να συζητιέται, μεταξύ των εμπλεκομένων λαών, διότι δεν είναι σύμφωνο με τα συμφέροντα και τα σχέδια των κοσμοκρατόρων για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και την Ρωμηοσύνη γενικότερα.

 Ασφαλώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε στα σίγουρα, εάν θα μπορούσε κάποτε η Τουρκία να αποκτήσει ευρωπαϊκή κουλτούρα και να γίνει μία κατά πάντα ευρωπαϊκή χώρα. (Πράγμα που δεν μας ακούγεται και πολύ πιθανό.) Το σίγουρο είναι ότι εάν αυτό γινόταν, ο βασικός, ίσως και μοναδικός λόγος για τον οποίο θα γινόταν, θα ήταν προκειμένου ο τουρκικός λαός να χάσει κάθε επαφή και γέφυρα με την ρωμαίικη κουλτούρα.

Βεβαίως δεν αντιλέγουμε ότι φιλο-ευρωπαϊκοί κύκλοι μπορεί να υπάρχουν και στην Τουρκία, οι οποίοι επιζητούν να εξευρωπαϊσουν τους Τούρκους. Ασφαλώς υπάρχουν και αρκετοί Τούρκοι (πολλοί ή λίγοι), οι οποίοι θέλουν να μοιάσουν στους Ευρωπαίους, να γίνουν Ευρωπαίοι, να αποκτήσουν ευρωπαϊκή παιδεία, συνήθειες και τρόπο ζωής, διότι θεωρούν ότι έτσι εξελίσσονται και βρίσκουν την λύτρωση από το «αναχρονιστικό» και «οπισθοδρομικό» κλίμα της χώρας τους. Πάνω-κάτω δηλαδή, όπως σκέφτονται και αρκετοί δικοί μας (Έλληνες) για την χώρα μας.

15) ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΟΣ

Πάντως εάν θελήσουμε να ορίσουμε την Ρωμηοσύνη ως την Βασιλική οδό των λαών και των πολιτισμών, ως το πολιτιστικό βαρόμετρο των πάντων, αυτό δηλαδή που στην πραγματικότητα είναι, τότε με βάση αυτό το βαρόμετρο οι Έλληνες και οι Τούρκοι είναι πάνω-κάτω Ρωμηοί αμφότεροι, με την ευρύτερη και τη στενότερη έννοια του όρου. (Οι Έλληνες με την στενότερη και οι Τούρκοι με την ευρύτερη).  Ρωμηοί ωστόσο που έχουν και οι δύο κατά το μάλλον ή ήττον χάσει τον δρόμο τους. Οι Τούρκοι ευρίσκονται πολιτιστικά ανατολικότερα από την βασιλική οδό της Ρωμηοσύνης, όντες μουσουλμάνοι, ενώ οι Έλληνες δυτικότερα από αυτήν, έχοντας μετατραπεί εν μέρει τουλάχιστον σε φραγκευμένους γραικύλους, ξενομανείς και ευρωλιγούρηδες. Οι Έλληνες θέλουνε να πάνε στην Ευρώπη, να γίνουν ευρωπαίοι, να αποκτήσουν τις συνήθειες και την ζωή των ευρωπαίων, ενώ οι Τούρκοι αποτελούν ένα όχι και τόσο καλά κρυμμένο κομμάτι του Ελληνισμού, το οποίο απλά στο διάβα των αιώνων έχασε τον δρόμο του, έχοντας ως όχημα κυρίως τη μουσουλμανική θρησκεία και την κατασκευασμένη τουρκική συνείδηση.

16) ΝΕΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑ-ΣΟΦΙΑΣ

Επανερχόμενοι τώρα στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, κύκλοι που πρόσκεινται στον Ερντογάν και ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας την χαρακτήρισαν ως εκ νέου κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης και της Αγια-Σοφιάς. Προκειμένου ο Τούρκος πρόεδρος  να σκορπίσει κύματα θρησκευτικού ενθουσιασμού και εθνικής υπερηφάνειας στον λαό της χώρας και να ανανεώσει την εμπιστοσύνη των Τούρκων προς το πρόσωπό του δεν διστάζει να ομιλήσει για νέα κατάκτηση της Βασιλεύουσας, αλλά και των ιερών και οσίων της Ορθοδοξίας. Στην ουσία έχει σκοπό να αναβαπτίσει την Τουρκία και τον λαό της στα στάσιμα για πολλούς νερά του οθωμανισμού, να την ταξιδέψει πίσω στην ιστορία και να την ξανακάνει και πάλι οθωμανική και με την βούλα. Άλλωστε στον Ερντογάν αρέσει να τον αποκαλούν Σουλτάνο και να τον συγκρίνουν με τον Μωάμεθ τον Πορθητή που τόσο πολύ-όπως λέει ο ίδιος- θαυμάζει από τα γεννοφάσκια του. Στα βήματα εκείνου θεωρεί πως βαδίζει ή ότι πρέπει να βαδίσει.

 Ας μην λησμονούμε άλλωστε, ότι η Τουρκιά ως πολιτικό σύστημα και κρατική οντότητα, δικαιολογεί την ύπαρξή της απέναντι στην Ρωμηοσύνη  με τις κατακτήσεις  και έχει ως μόνιμο όπλο την επιθετικότητα, προκειμένου να ξεπερνά στιγμιαία κάθε φορά την βαθιά υπαρξιακή της κρίση, αποπροσανατολίζοντας τα πλήθη. Είναι δε, τόσο μεγάλη η διαχρονική αξία και η οικουμενική απήχηση που έχει η Αγια-Σοφιά στις καρδιές όλων των λαών και ιδιαιτέρως των Τούρκων και των Ελλήνων, ώστε να θεωρείται τρόπον τινά ότι με την μετατροπή της σε τζαμί επανιδρύεται συμβολικά η Οθωμανική αυτοκρατορία και επανέρχονται έντονα στο προσκήνιο οι αξίες της και ό,τι αυτή αντιπροσωπεύει.

 Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο το γεγονός, ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί έγινε στις 24 Ιουλίου, την ίδια ημέρα δηλαδή που υπογράφηκε η συνθήκη της Λωζάνης το 1923, μια συνθήκη η οποία έβαλε ταφόπλακα στην Οθωμανική αυτοκρατορία και καθόρισε εν πολλοίς τα σύνορα της σύγχρονης Τουρκίας, καθώς και της Ελλάδος. Σύνορα όμως, τα οποία επ’ουδενί δεν δέχεται ο Ερντογάν, ο οποίος επιθυμεί διακαώς να ακυρώσει εμπράκτως την συνθήκη της Λωζάνης, προσαρτώντας στο κράτος του, πολλά από τα νησιά της πατρίδος μας, καθώς και άλλα εδάφη από Ελλάδα και όχι μόνον, προκειμένου να πραγματοποιήσει το μεγάλο του όνειρο, επανασυστήνοντας την πάλαι ποτέ κραταιά Οθωμανική αυτοκρατορία. Την ίδια ημέρα, λοιπόν, που επήλθε και επίσημα ο θάνατός της το 1923, ο Ερντογάν μετά από σχεδόν έναν αιώνα, δίνει το σύνθημα για την νεκρανάστασή της και για μια καινούρια αρχή.  

Γιατί όμως η Τουρκία και ο Ερντογάν έχουν συνέχεια την ανάγκη, να φωνάζουν ότι η Κωνσταντινούπολη και η Αγία Σοφία είναι τουρκική και θεωρούν απαραίτητο να τις κατακτούν ξανά και ξανά; Γιατί νιώθουν ότι θα πρέπει κάθε τόσο να επιβεβαιώνουν την κυριαρχία τους στα εδάφη της Μικράς Ασίας και να την νομιμοποιούν στις συνειδήσεις των λαών; Μήπως αυτό συμβαίνει, διότι και οι πέτρες βοούν πως αυτά τα εδάφη ήταν και είναι ρωμαίικα, και πως κατοικούνταν και συνεχίζουν να κατοικούνται από Ρωμηούς; Και μήπως αυτός είναι τελικά ο λόγος για τον οποίο οι ηγέτες της Τουρκίας συνεχίζουν ακατάπαυστα την προπαγάνδα δίχως όρια; Διότι προσέξτε! Τα λένε στον εαυτό τους, τα λένε στον λαό τους, τα λένε σε εμάς και σε όλους τους υπολοίπους. Τα λένε και τα ξαναλένε, γιατί ακόμα και οι ίδιοι δυσκολεύονται να τα πιστεύσουν.

17) ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

 Εξ’ου και η μεγάλη επιθετικότητα και επεκτατική διάθεση της Τουρκίας στο Αιγαίο και στα νησιά μας. Η Τουρκία μόνο με κατακτήσεις και νεοκατακτήσεις, με επιθετικές βλέψεις και εμπόλεμες συρράξεις μπορεί να δικαιολογεί κάθε φορά στον εαυτό της, σε εμάς και στους άλλους, την ύπαρξη της ως κράτος και ως έθνος. Διότι διαφορετικά τι τον νοιάζει τον Ερντογάν και τους περί αυτόν το, ότι εμείς (οι Έλληνες) ύστερα από τόσους αιώνες από την άλωση, δεν έχουμε ακόμα αποδεχθεί, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, την κατάκτηση της Κωσταντινούπολης και της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους και το ότι η Αγια-Σοφιά είναι πλέον σε τουρκικό έδαφος εδώ και μισή σχεδόν χιλιετία;

Τι είναι αυτό που διαχρονικά φοβίζει με αδιόρατο φόβο την Τουρκική ηγεσία, ώστε να αντιδρά κάποιες φορές σπασμωδικά με τρόπο που αν μη τι άλλο προδίδει έντονη ανασφάλεια; Βοούν με όλη τους την δύναμη ότι η Αγια-Σοφιά και η Κωνσταντινούπολη είναι δικές τους, και ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει τα τελευταία πεντακόσια χρόνια και επομένως μπορούν στη χώρα τους να κάνουν ότι θέλουν. Αυτό όμως είναι κάτι που όλοι το γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν υπάρχει λόγος να μας το λένε ξανά και ξανά. Ή μήπως τελικά υπάρχει λόγος; Το σίγουρο είναι ότι αυτά που λένε και κάνουνε έχουν ως αποδέκτες τόσο τους Έλληνες όσο και τους Τούρκους. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να δώσουμε στους αγαπητούς μας αναγνώστες ένα απλό παράδειγμα που προέρχεται από τον χώρο της τηλεόρασης, για την οποία όλοι γνωρίζουνε την δύναμη που διαθέτει ως μέσο προπαγάνδας και την δυνατότητά της να χειραγωγεί την κοινή γνώμη και να διαμορφώνει συνειδήσεις.

18) «Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ»

Προέβαλε  λοιπόν κάποτε η τηλεόραση πριν δεκαπέντε περίπου χρόνια μια τουρκική τηλεοπτική σειρά, «Τα σύνορα της αγάπης». Ο κεντρικός της άξονας ήταν η αγάπη ανάμεσα σε έναν πλούσιο νέο από την Ελλάδα και μια φτωχή σχετικά κοπέλα από την Τουρκία, και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζαν στη σχέση τους αμφότεροι από τους συγγενείς τους, λόγω εκατέρρωθεν εθνικών προκαταλήψεων. Σε ένα επεισόδιο υπήρχε έντονη λογομαχία ανάμεσα στους συγγενείς των δύο παιδιών με θέμα ποιο άλλο; Την κυριότητα της Κωνσταντινούπολης. Οι μεν, υποστήριζαν ότι ήταν ελληνική, λόγω του Βυζαντινού και Ορθόδοξου παρελθόντος της και ότι αδίκως βρισκόταν στα χέρια των Τούρκων, οι δε, ότι ήταν τουρκική και ότι κατακτήθηκε δικαίως. Κάποια στιγμή η ένταση αυξήθηκε και όταν η μεριά των Τούρκων άρχισε να ξεμένει από επιχειρήματα, ο παππούς της κοπέλας, μαζί με τον πατέρα της μέσα σε κλίμα παροξυσμού άρχισε να κραυγάζει και να επαναλαμβάνει σε κατάσταση αμόκ ότι «η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκική, η Κωνσταντινούπολη ανήκει στην Τουρκία».

 Πρέπει να το είπε ίσαμε πέντε-δέκα φορές  και ακουγόταν σαν να ήθελε να πείσει κυρίως τον εαυτό του και όχι τόσο τους παρευρισκομένους, προκειμένου να μην αφήσει καμία αμφιβολία από την λογομαχία που προηγήθηκε, ότι η Κωνσταντινούπολη είναι τουρκική. Εκείνη τη στιγμή ο παππούς και ο πατέρας της κοπέλας μας θύμησαν κάποιους που προκειμένου να πεισθούν οι ίδιοι για κάτι που τους ταλανίζει με έντονες αμφιβολίες, αρχίζουν να επαναλαμβάνουν εμμονικά αυτό για το οποίο αμφιβάλλουν, έτσι ώστε να κάνουν πλύση εγκεφάλου στον εαυτό τους και να τον πείσουν με το έτσι θέλω.

 Περιττό να υπογραμίσουμε βεβαίως ότι η τηλεοπτική σειρά με σπασμωδικό, έντονο και επιμελώς αδέξιο τρόπο πέρασε ως μήνυμα, ότι η Βασιλεύουσα ανήκει στην Τουρκία. Αυτός, βεβαίως, ο τρόπος είχε ως αποδέκτες κυρίως τους θερμοκέφαλους τηλεθεατές. Δεν παρέλειψε όμως να αναδείξει και την ανασφάλεια και σπασμωδική αντίδραση που χαρακτηρίζει πολλούς Τούρκους στο θέμα αυτό. Και είναι σπασμωδική η αντίδρασή τους, διότι κατανοούν πολύ καλά, ότι η Κωνσταντινούπολη και η Αγια-Σοφιά προδίδουν εκ του μακρόθεν το πόσο ρωμαίικες είναι και βοούν δυνατά διαμέσου των αιώνων και της Ιστορίας, μαρτυρώντας την ελληνικότητά τους. Η ανάδειξη αυτής της αντίδρασης απευθυνόταν ίσως στους πιο ανοιχτόμυαλους τηλεθεατές, σε εκείνους δηλαδή που θα μπορούσαν να διακρίνουν πιο καθαρά τα πράγματα.

19) ΤΟ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΟΝΕΙΡΟ»

 Ο Ερντογάν λοιπόν από τη μεριά του υπογραμμίζει εμφαντικά, ότι κατακτά εκ νέου την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να μας «κόψει τον βήχα» και να μην ονειρευόμαστε, έστω και ασυνειδήτως ότι θα την ξαναπάρουμε πίσω και να μην ελπίζουμε ότι θα λειτουργήσει και πάλι η Αγια-Σοφιά. Γνωρίζει πολύ καλά, όπως και κάθε Τούρκος, τους θρύλους, τις παραδόσεις και τους ευσεβείς πόθους του Γένους μας, τα λόγια που απευθύνουν αιώνες οι Ρωμηοί στην Παναγιά προσμένοντας «πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά σου θα’ναι.»  Μάλιστα ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας Τσαβούσογλου ζητάει από εμάς τους Έλληνες να ξυπνήσουμε όπως λέει από το «Βυζαντινό μας όνειρο» και να απαλλαγούμε από όλα τα συμπλέγματα που το συνοδεύουν. Ως «βυζαντινό όνειρο» ο τούρκος διπλωμάτης εννοεί το όραμα των Ελλήνων για ανασύσταση της Ρωμαίικης αυτοκρατορίας της Βασιλίδος των πόλεων.

 Μα για ποιο βυζαντινό όνειρο μας μιλάει ο κ. Τσαβούσογλου; Πότε άκουσε ό ίδιος κάποιον Έλληνα πολιτικό να μιλάει με πόθο και να πάλλεται η καρδιά του για αυτό το βυζαντινό όνειρο; Πότε καλλιέργησε τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική παιδεία σε όλες τις βαθμίδες συστηματικά, ορθά και όμορφα την αγάπη προς το Βυζάντιο και την ιστορία του; Πότε ένας διάσημος, ηθοποιός, τραγουδιστής , αθλητής κ.α. μίλησε για κάποια βυζαντινή προσωπικότητα παρέχοντας ρωμαίικα πρότυπα στη ζωή μας; Πότε δε, γυρίστηκε έστω και ΜΙΑ ταινία που να έχει θέμα από την βυζαντινή περίοδο; Δεν σας κάνει εντύπωση που επί τόσα χρόνια μέχρι τώρα σε Ελλάδα και εξωτερικό δεν γυρίστηκε-τηλεοπτικά, κινηματογραφικά- σχεδόν τίποτα που να έχει να κάνει με το Βυζάντιο; Σκεφτείτε ότι εάν αντί για κάποιες από τις ανόητες παραγωγές που δημιουργούνται για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, γυρίζονταν ταινίες και σειρές με θέματα από το Βυζάντιο, βίους αγίων κ.λ.π. με την δύναμη που έχουν τα τηλεοπτικά μέσα να διαπλάθουν τα πλήθη με τα προβαλλόμενα πρότυπα και μηνύματα, τι ευεργετική επίδραση θα είχαν όλα αυτά για τον κόσμο και πόσο πιο κοντά θα ήταν στο βυζαντινό όνειρο.

20) ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Τώρα όμως για ποιο βυζαντινό όνειρο να μιλήσουμε; Οι Τούρκοι αγαπητοί μας αναγνώστες μαθαίνουν στην ιστορία τους τα πάντα για την Οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία αντιπροσωπεύει το άμεσο παρελθόν τους. Μαζί με αυτό όμως μαθαίνουν και για το Βυζάντιο, την Βυζαντινή ιστορία γιατί προηγείται της οθωμανικής και μαθαίνουν να συμπλέκουν τις δύο περιόδους και αυτοκρατορίες, διότι  η μία είναι η άμεση προκάτοχος που κληροδοτεί στην διάδοχό της πολλά από τα αγαθά και ευεργετήματα της. Αυτό διδάσκονται στην ιστορία οι Τούρκοι. Τι διδάσκονται δηλαδή; Ότι είναι διάδοχοι του Βυζαντίου.

Ο Μωάμεθ ο πορθητής θεωρούσε τον εαυτό του διάδοχο των βυζαντινών αυτοκρατόρων και ότι εκείνων το έργο συνέχιζε. Μάλιστα ένιωθε μεγάλη τιμή για το θέμα της διαδοχής και επιδίωκε να τον αναγνωρίζουν οι υπήκοοί του, οι Ρωμηοί ιδιαίτερα, ως διάδοχο του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Πίστευε δε, ότι  η δική του εξουσία  θα μπορούσε να νομιμοποιηθεί, μόνον εάν στηριζόταν επάνω στα θεμέλια του Βυζαντινού κράτους.

21) ΛΥΣΣΩΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ

        Στην Ελλάδα, στην συντριπτική τους πλειονότητα, οι έχοντες δημόσιο λόγο και συμμετέχοντες σε δημόσιο διάλογο (πολιτικοί, δημοσιογράφοι, διανοούμενοι κ.α. πολλοί) όχι μόνον δεν έχουν να πουν έναν καλό λόγο για το Βυζάντιο, αλλά πολλές φορές από την φαινομενική αδιαφορία περνάνε σε ολομέτωπη επίθεση, χλευάζοντας, υβρίζοντας και κατηγορώντας το Βυζάντιο για όλα τα δεινά του κόσμου. Σήμερα βεβαίως ως επί το πλείστον καλλιεργείται η αδιαφορία για να οδηγήσει σε λήθη και λησμοσύνη της βυζαντινής ιστορίας και σε έλλειψη ενδιαφέροντος για αυτήν. Ενίοτε προκειμένου να στιγματίσουν κάτι πάνω σε μία συζήτηση, εκτοξεύουν τις λέξεις «μεσαίωνας», «σκοταδισμός», «βυζαντινισμός», με τις οποίες έχουν ως σκοπό να ενσπείρουν με έμμεσο και ύπουλο τρόπο απέχθεια και προκατάληψη για την Μεσαιωνική Αυτοκρατορία της Ρωμηοσύνης (το Βυζάντιο) και να την ακυρώσουν/απενεργοποιήσουν ως απόθεμα πνευματικό, πολιτιστικό και ιστορικό στις συνειδήσεις των Ελλήνων.

Η άγνοια και η ημιμάθεια είναι  ασφαλώς κακός σύμβουλος και βοηθάει σε όλα αυτά. Αυτό συμβαίνει, διότι στην πατρίδα μας διδασκόμαστε με μία ενορχηστρωμένη αρχαιομανία και αρχαιοπληξία ο,τιδήποτε αφορά την αρχαιότητα και τους παππούδες μας αρχαίους Έλληνες, ενώ παραθεωρούμε σχεδόν τελείως τους άμεσους προγόνους μας, τους γονείς μας, που είναι οι Βυζαντινοί Ρωμηοί και η ιστορία τους, μια ιστορία που ανέδειξε αναρίθμητους αγίους και ήρωες, κατόχους του Ρωμαίικου φιλότιμου και της ανιδιοτελούς αγάπης.

Από τους ανθρώπους του λαού  που φαίνεται να γνωρίζουν κάποια πράγματα παραπάνω από τους υπόλοιπους για την Ρωμανία-Βυζάντιο, είναι κυρίως όσοι έχουν σχέση με την Εκκλησία. Διότι το Βυζάντιο είναι συνυφασμένο, ενωμένο και ταυτισμένο με την Ορθοδοξία, γεγονός που αποτελεί και τον βασικότερο λόγο για τον οποίο εξαπολύεται συντονισμένα από όλες τις διευθύνσεις ύπουλη, υποχθόνια, τρομακτική και πολυμέτωπη πολεμική εναντίον του. Όπως και να έχει οι πλαστογράφοι της ιστορίας έχουν καταφέρει να βλέπουμε εμείς οι Έλληνες το Βυζάντιο-Ρωμανία με τα γυαλιά των Δυτικών, των μεγαλυτέρων εχθρών της Ρωμηοσύνης και της Μεσαιωνικής μας Αυτοκρατορίας. Η παιδεία  και η επίσημη ιστοριογραφία στη χώρα μας είναι δυστυχώς αιχμάλωτες στους σκοπούς και τα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων της Δύσεως και για αυτό δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την ιστορία, την δική μας και των ξένων, με τα γνήσια και αληθινά κριτήρια της Ρωμηοσύνης. Το γιατί συμβαίνει αυτό θα το εξηγήσουμε σε κάποιο άλλο άρθρο, απλά εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι οι εχθροί της Ρωμηοσύνης είναι προαιώνιοι και εργάζονται διαχρονικά με προαιώνια σχέδια και όχι με πρόχειρες αποφάσεις της στιγμής.

22) ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ» ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΛΑΟΥΣ

Το «βυζαντινό όνειρο» που αναφέρει ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, κάποιοι Τούρκοι μπορεί να το φοβούνται, διότι σε περίπτωση εκπλήρωσής του η Μικρά Ασία θα ξαναγίνει Ελληνική, ενώ κάποιοι άλλοι μπορεί και να το προσμένουν, να επιθυμούν την ενσάρκωση και πραγμάτωσή του. Όπως και να έχει, στην Τουρκία μαθαίνουν να σέβονται το Βυζάντιο και να το θαυμάζουν. Απόδειξη ότι το  τιμούν περισσότερο από πολλούς Έλληνες είναι ότι στην Τουρκία υπάρχουν ακόμη και σύλλογοι που διδάσκουν την ιστορία του και οραματίζονται την ανασύστασή του! Τούρκοι που ονειρεύονται την ανασύσταση του Βυζαντίου! Της Ρωμαίικης Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως! Κάτι που μετά από όλα όσα είπαμε δεν φαντάζει καθόλου περίεργο.

 Βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς, οι Έλληνες είχαν(χωρίς να είμαστε απόλυτοι σε αυτό) κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους μετά την άλωση, τις ευκαιρίες να ανασυστήσουν τουλάχιστον ένα μέρος από την παλιά δόξα της Ρωμαίικης αυτοκρατορίας του μεσαίωνα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η πρώτη σημαντική ήταν ενδεχομένως στα χρόνια της επαναστάσεως του 1821 (ίσως  να είχαν εξελιχθεί καλύτερα τα πράγματα, εάν περίμεναν λίγο ακόμη πριν επαναστατήσουν) και η δεύτερη κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας από τον ελληνικό στρατό το 1921. Στη δεύτερη περίπτωση θα υπήρχε καλύτερη έκβαση για τον ελληνικό στρατό, εάν δεν εξεστράτευε μέχρι την Άγκυρα και τα βάθη της Ανατολίας. Είχαμε τις ευκαιρίες μας αλλά δεν τις αξιοποιήσαμε, κυρίως διότι γίναμε υποχείρια των Μεγάλων Δυνάμεων και δεν μας επετράπη να πραγματώσουμε τα δικά μας οράματα, πέραν από την υλοποίηση των δικών τους σχεδίων.

23) «ΔΙΧΑΣΤΙΚΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΕ ΤΖΑΜΙ

 Ερχόμαστε τώρα σε μία σημαντική δήλωση από την πλευρά της Δύσεως, ότι είναι «διχαστική» η ενέργεια του Ερντογάν να μετατρέψει σε τζαμί την Αγια-Σοφιά. Η δήλωση αυτή είναι όντως σωστή, για άλλο λόγο όμως και όχι τόσο για αυτούς που μπορεί να εννοούν οι Δυτικοί.(Οι τελευταίοι το δηλώνουν και το ερμηνεύουν, κυρίως, στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής και πολυθρησκευτικής παγκοσμιοποίησης). Είναι διχαστική ενέργεια, που εντάσσεται στις διαχρονικά διχαστικές για τη Ρωμηοσύνη ενέργειες της τουρκικής ηγεσίας. Όπως διχαστική ενέργεια ήταν ο Μικρασιατικός ξεριζωμός, διχαστική ενέργεια τα Σεπτεμβριανά στην Πόλη και η απέλαση των Ρωμηών της Πόλης, διχαστική ενέργεια η εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο, διχαστική η εισροή λαθρομεταναστών από τα παράλια της Τουρκίας, διχαστική ενέργεια η παρουσία του πλωτού γεωτρυπάνου στην περιοχή του Αιγαίου κ.ο.κ. Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας μαζί με τα Μ.Μ.Ε. της χώρας, μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους διχαστικές, εμπρηστικές, προκλητικές και επιθετικές ενέργειες και δηλώσεις.  Είναι διχαστικές ενέργειες που έχουν σκοπό να οδηγήσουν σε πνευματική και εθνική αμνησία αρχικά τους Τούρκους,  και όχι μόνον.

 Η διαρκής επιθετικότητα της Τουρκίας είναι σαν ένα τείχος που υψώνεται μπροστά στον τουρκικό λαό αρχικά, σαν ένα ναρκωτικό που υπνωτίζει την συνείδηση των Τούρκων και δεν της επιτρέπει να αφυπνισθεί και να τους δώσει  να καταλάβουν όσο είναι δυνατόν, ότι οι Έλληνες είναι  το άλλο τους μισό, ο πραγματικός τους εαυτός, η ολοκληρωμένη και ακεραία εκδοχή τους και λέμε ακεραία, διότι οι Τούρκοι δεν είναι πλήρεις και ακέραιοι, αλλά ακρωτηριασμένοι, πληγωμένοι και κολοβωμένοι Ρωμηοί, αφού τους λείπει η κορωνίδα και το στέμμα, αυτή η καρδιά της Ρωμηοσύνης, δηλαδή η Ορθοδοξία.

24) Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΗΣ

 Από την άλλη οι εχθροί της Ρωμηοσύνης θέλουν τους Έλληνες πάντοτε χολωμένους και αγανακτισμένους με τους Τούρκους και τους τελευταίους εχθρικούς απέναντι στους πρώτους, να φανατίζονται και να εχθρεύονται οι μεν τους δε, έτσι ώστε να παραμένουν για πάντα διχασμένοι και να μην ενωθούν ποτέ. Αυτό το κατορθώνουν οι ηγεσίες των δύο λαών(κυρίως η τουρκική), με όλες τις παραπάνω διχαστικές ενέργειες και με ακόμη περισσότερες, προκαλώντας κυρίως την πλευρά των Ελλήνων, οι οποίοι ομολογουμένως είναι-παρά τα περί αντιθέτου διαθρυλούμενα- ο πιο υπομονετικός και καρτερικός λαός του κόσμου και τεκμήρια για αυτό είναι οι συνεχείς προκλήσεις και δοκιμασίες και τα απίστευτα δεινά που έχει αντιμετωπίσει στο διάβα της ιστορίας του.

 Με μύδρους και απειλές κατ’αλλήλων, διαμορφώνεται διαχρονικά ένα έντονα εχθρικό μεταξύ των δύο κρατών κλίμα, το οποίο αποσκοπεί υποχθονίως, να μην επιτρέψει ποτέ στους δύο λαούς να συνειδητοποιήσουν, ότι στην πραγματικότητα, είναι περισσότερα αυτά που τους ενώνουν, παρά αυτά που τους χωρίζουν. Ο σκοπός είναι να μην συναισθανθούν κάποια στιγμή οι δύο λαοί ότι μπορούν να τα βρούν μεταξύ τους, αν τους αφήσουν στην ησυχία τους και ότι στην ουσία αποτελούν δύο κομμάτια του ίδιου παζλ, ψηφίδες του ίδιου ψηφιδωτού, αυτού της Ρωμηοσύνης, η οποία εύχεται και λαχταρά να ενωθούν  για να πάψει και η ίδια να είναι κατακερματισμένη.

25) ΠΙΟ ΑΝΕΚΤΙΚΟΣ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ

Πριν από λίγες μέρες ένα ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι(open) έδειξε εικόνες από την Παναγία Σουμελά στον Πόντο, λόγω του ότι ο Ερντογάν επέτρεψε ύστερα από αρκετά χρόνια να γίνει θεία λειτουργία εκεί το δεκαπενταύγουστο με το νέο ημερολόγιο. Στην κάμερα φάνηκαν αρκετές μουσουλμάνες (φορούσαν την χαρακτηριστική μανδήλα) να επισκέπτονται την Παναγία Σουμελά, από την ευρύτερη ίσως περιοχή της Τραπεζούντας. Ένας Τούρκος περιηγητής από τον κόσμο που επισκέφτηκε το μοναστήρι, δήλωσε τα εξής χαρακτηριστικά: «Στα χώματα αυτά είναι ανεκτές όλες οι θρησκείες και οι λαοί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, Τούρκοι και Έλληνες, είμαστε πολύ κοντά, είμαστε ένα». Από τα λόγια-που καταγράψαμε κατά προσέγγιση- του απλού αυτού Τούρκου πολίτη διαπιστώνουμε ότι ο Τουρκικός λαός μπορεί να είναι πιο ανεκτικός και ανοικτός απέναντι στον Ελληνικό από ότι η σκληρή και επιθετική τουρκική ηγεσία με εξαίρεση ίσως κάποια φονταμενταλιστικά ισλαμικά στοιχεία και ορισμένους φανατικούς αμετανόητους εθνικιστές.

26) Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ 

Όλοι μας αγαπητοί μου αναγνώστες γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει η Αγια-Σοφιά για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Όλοι μας αναπολήσαμε τα περασμένα μεγαλεία στις σελίδες κάποιου ελληνορθόδοξου βιβλίου. Όλοι μας-σαν να είμασταν παρόντες τότε εκεί- νοσταλγικά λαχταρίσαμε την απερίγραπτη ουράνια δόξα και τα αγγελοπόθητα ιερά συναισθήματα που βίωναν οι πολίτες της Βασιλεύουσας και όλης της Ρωμανίας όταν συμμετείχαν στις θεϊκές μυσταγωγίες  που λάμβαναν χώρα μέσα στον ναό της Αγίας Σοφίας, την χαρά και την αγαλλίαση όταν ερχόμενοι στην Πόλη των πόλεων αντίκρυζαν από μακριά την αμίμητη ομορφιά και ξεχωριστή λαμπρότητα του τεμένους της Ορθοδοξίας. Και σίγουρα όλοι μας θα θέλαμε κάποια στιγμή να ηχήσουν και πάλι οι καμπάνες, να γκρεμιστούν οι μιναρέδες και να απολαμβάνουμε μέχρι συντελείας των αιώνων ουράνιες θείες λειτουργίες που θα εκφράζουν το άφθιτο μεγαλείο και την υπερκόσμια δόξα της Ορθοδοξίας και της Ρωμηοσύνης.

27) ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Σκεφτείτε όμως λίγο αδελφοί μου. Εάν ο Ερντογάν αντί να την μετατρέψει σε τζαμί παρέδιδε την Αγία Σοφία στους Ορθοδόξους, με ποιες προϋποθέσεις και υπό ποιες συνθήκες θα επαναλειτουργούσε η Αγια-Σοφιά ως Ορθόδοξη εκκλησία; Όπως όλοι γνωρίζουμε καλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι αιχμάλωτο  στον Οικουμενισμό. Τι θα αντικρύζαμε λοιπόν ως θέαμα κατά την τέλεση των λατρευτικών τελετών και μυστηρίων εντός της εκκλησίας των εκκλησιών; Τον Βαρθολομαίο, τους Ορθοδόξους δηλαδή και δίπλα τους καρδινάλιους  προτεστάντες, παπαδίνες, μονοφυσίτες, αρχιραβίνους, ιμάμηδες, βουδιστές, ταοϊστές, ινδιάνους, μάγους, πυρολάτρες και αμέτρητους άλλους σατανολάτρες σε ένα απαράμιλλο θρησκευτικό συνονθύλευμα. Με αυτό τον τρόπο θα έφευγε η θεία χάρη-όπως ασφαλώς έφυγε και τώρα που έγινε τζαμί- από την Αγία Σοφία και η κορωνίδα της Ορθοδοξίας θα μετατρεπόταν  όχι μόνο σε τζαμί(με την παρουσία των θρησκευτικών αρχόντων του Ισλάμ),αλλά και σε εβραϊκή συναγωγή, σε παπικό και προτεσταντικό ναό, σε βουδιστικό τέμενος και σε χώρο λατρείας των δαιμόνων και τελέσεως κάθε θρησκευτικής ασχημοσύνης.

          Η Αγία Σοφία των ευσεβών αυτοκρατόρων και βασιλέων, των αγίων και ηρώων της Πίστεως και της Πατρίδας, η Αγία Σοφία εντός της οποίας λειτούργησαν κορυφαίοι Ιεράρχες, κήρυξαν διαπρύσιοι κήρυκες, αναδείχθηκαν θαυμάσιοι υπέρμαχοι και οικουμενικοί διδάσκαλοι της Ορθοδοξίας, γαλουχήθηκαν και θεώθηκαν με την ανιδιοτελή αγάπη του Χριστού φιλότιμοι Ρωμηοί, ασκητές μοναχοί και λαϊκοί που άγγιξαν την τελειότητα, η Αγία Σοφία του Χριστού, της Παναγίας και των αγγέλων, η Αγία Σοφία το μεθόριον ουρανού και γης που εφώτισε την οικουμένη και οδήγησε στην αληθή θεογνωσία τόσους και τόσους λαούς, θα μετατρεπόταν σε άνδρο του Οικουμενισμού, χώρος πλάνης και απωλείας, οίκος ερέβους και πνευματικού σκότους που πηγάζει από τις καρδιές των προβατόσχημων λοικοποιμένων και των πάσης φύσεως συμπροσευχομένων τους αιρετικών και ετεροθρήσκων και θα οδηγούσε στην απώλεια λαούς και έθνη. Και όλα αυτά με τον μανδύα και την αιγίδα της επίσημης «Ορθοδοξίας» και της Αγια-Σοφιάς, του Οικουμενικού συμβόλου της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Μόνον εάν παρέδιδαν την Αγια-Σοφιά σε αληθινά Ορθοδόξους θα υπήρχε περίπτωση να μεγαλουργήσει και πάλι η Ελληνορθόδοξη Ρωμηοσύνη. Αυτό όμως με τα τωρινά δεδομένα φαντάζει αδύνατον ή τουλάχιστον εξωπραγματικό και ακόμα και σαν σκέψη είναι πολύ αφελές και ουτοπικό.

28) ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

Πάντως τα όσα ακολούθησαν αμέσως μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί από τον Ερντογάν είναι πολύ αποκαλυπτικά και εύγλωττα, καθώς μιλάνε από μόνα τους. Μία μόνον ημέρα μετά το γεγονός ισραηλινή εφημερίδα εισηγήθηκε την ιδέα της αντίπραξης στην βέβηλη ενέργεια του Τούρκου προέδρου. Συγκεκριμένα ο ισραηλινός τύπος επισημαίνει ότι αφού πλέον υπάρχει το προηγούμενο της Τουρκίας με την Αγία Σοφία δίνεται η δυνατότητα στο Ισραήλ να ασκήσει αντίποινα με το τέμενος του Ομάρ και να πληρώσει έτσι η Τουρκία πολύ ακριβό αντίτιμο για την βεβήλωση της Αγια-Σοφιάς με το ίδιο νόμισμα. Το σκεπτικό είναι ότι αφού ο Τούρκος πρόεδρος μετέτρεψε μέσα στην χώρα του, όντας κατακτητής της, χωρίς να ρωτήσει κανέναν σε τζαμί έναν ορθόδοξο ναό που ήταν μουσείο, το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι Ισραηλινοί μέσα στην χώρα τους, όντες κατακτητές της Παλαιστίνης χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, μετατρέποντας σε συναγωγή το τέμενος του Ομάρ ή καλύτερα γκρεμίζοντας το, προκειμένου να κτίσουν τον ναό του Σολομώντος.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό τύπο η Τουρκία οφείλει να είναι πολύ ευχαριστημένη με αυτή τη διευθέτηση των πραγμάτων, διότι η ίδια μετέτρεψε σε δικό της τέμενος την εκκλησία των εκκλησιών, τον εμβληματικό ναό της Ορθοδοξίας, πλήττοντας καίρια την Ορθοδοξία, ενώ από την άλλη οι μουσουλμάνοι απλά θα στερηθούν ένα δύο τζαμιά, που δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία για τους ίδιους για να κτισθεί στο σημείο εκείνο ο ναός του Σολομώντος , ο οποίος έχει τεράστια σημασία για τους Εβραίους , καθώς σε αυτόν θα στεφθεί βασιλιάς όλου του κόσμου ο δικός τους Μεσσίας.

Το «προηγούμενο» λοιπόν που δημιούργησε ο Ερντογάν, ευνοεί αφάνταστα το Ισραήλ και παράλληλα αφαιρεί επιχειρήματα από τους μουσουλμάνους συγκρίνοντας το τεράστιο εθνικοπολιτικό και πολιτιστικό μέγεθος της Αγια-Σοφιάς με το κατά πολύ υπολειπόμενο σε αξία τέμενος του Ομάρ και αυτό του Αλ-Ακσά. Σε κάθε περίπτωση κερδισμένοι βγαίνουν τόσο οι μουσουλμάνοι, όσο και οι Εβραίοι. Μόνον η Ρωμηοσύνη και η καρδιά της, η Ορθοδοξία πλήττεται για μία ακόμη φορά καίρια. Έτσι ο Ερντογάν ικανοποιώντας τα βαθύτερα σχέδια των κοσμοκρατόρων, κάνει την Αγια-Σοφιά τζαμί και δίνει με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα στους Ιουδαίους να απομακρύνουν τα δύο τζαμιά από το όρος Σιών και να κτίσουν τον πολυπόθητο ναό τους, χωρίς τον οποίο  δεν μπορεί να γίνει η έλευση του βασιλιά τους.

Επειδή όμως οι μουσουλμάνοι έχουν  συνηθίσει  μόνον να παίρνουν και όχι να δίνουν είναι πολύ πιθανό να ξεσπάσει πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στους Εβραίους και τους μουσουλμάνους, από την οποία και πάλι κερδισμένοι θα βγουν εν τέλει οι Εβραίοι, καθώς σε μια μελλοντικώς ισοπεδωμένη Ιερουσαλήμ, που ούτε παραγγελία να την έχουν, θα μπορέσουν να κτίσουν από την αρχή με όλες τους τις δυνάμεις μια υπερσύγχρονη πόλη, έτσι όπως οι ίδιοι την θέλουν και την ονειρεύονται, την καινούρια Ιερουσαλήμ, η οποία θα έχει όλα τα φόντα για να καταστεί παγκόσμια πρωτεύουσα και στο κέντρο αυτής να θεμελιώσουν τον ναό του Σολομώντος, εντός του οποίου θα ενθρονισθεί ο Αντίχριστος και θα ανατείλει η βασιλεία  του υιού της κορώνας, της ψεύτικης κορώνας, του ψεύτικου μεσσία  του διαβόλου.

                             ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εν κατακλείδι αγαπητοί μου, όντως η Αγία Σοφία είναι ένα σύμβολο με παγκόσμια ακτινοβολία. Διαθέτει την δύναμη και την δυναμική υπό προϋποθέσεις-όπως και σύνολη η Ορθοδοξία και Ρωμηοσύνη- για να επιδράσει και  επηρεάσει τις καρδιές και συνειδήσεις των ανθρώπων, αρκεί παράλληλα να υπάρχουν και τα έμψυχα πρότυπα, τα ζωντανά παραδείγματα των μαθητών του Χριστού και τα πνευματικά αναστήματα, διότι οι τοίχοι ενός ναού από μόνοι τους δεν μπορούν να καταφέρουν και πολλά, ακόμη και αν πρόκειται για τους τοίχους της Αγια-Σοφιάς.

 Ήδη ως τζαμί θεωρούμε ότι με το μεγαλείο που κρύβει και φανερώνει, με την ιστορία της  και με την απαράμιλλη αρχιτεκτονική της που λέει πολλά, θα συνεπάρει και θα υποβάλλει ως ένα βαθμό τουλάχιστον, στα αθέατα και αόρατα μυστήριά της, πολλούς από τους μουσουλμάνους που θα την επισκεφθούν. Εάν ωστόσο η Αγια-Σοφιά αντί για τζαμί λειτουργούσε ως Ορθόδοξη εκκλησία απαλλαγμένη από την λαίλαπα του Οικουμενισμού, αυτό πιστεύουμε ότι θα είχε μεγάλο αντίκτυπο στους λαούς,  ιδιαίτέρως τους γειτονικούς, κυρίως όμως στον τουρκικό και τον ελληνικό. Ενδεχομένως να οδηγούσε σε μετάνοια και συναίσθηση πολλούς από τους συμπατριώτες μας και σε μια γενικότερη εθνικοθρησκευτική αφύπνιση, ενώ παράλληλα θα μπορούσε ίσως να ενδυναμώσει την βαθιά θαμμένη κλίση των Τούρκων προς την Ορθοδοξία και να έχει τέτοια απήχηση και επίδραση στις καρδιές τους, ώστε να αρχίσουν να βαπτίζονται και να γίνονται Ορθόδοξοι κατά κύματα.

 Για όσους θεωρούν ότι όλα αυτά είναι λόγια που λέγονται πολύ εύκολα από τον γράφοντα, αλλά πολύ δύσκολα μπορούν να λάβουν σάρκα και οστά, απλά επαναλαμβάνω ότι αυτά θα ήταν ενδεχομένως εφικτά, εάν δεν υπήρχε ο επάρατος Οικουμενισμός που τόσο πολύ συγχέει και σκοτεινιάζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εάν η πνευματική στάθμη της ανθρωπότητας δεν ήταν τόσο χαμηλή, δεν θα υπήρχε  ο Οικουμενισμός και τα πράγματα θα ήταν πιο απλά. Αλλά θα μου πείτε τώρα, ότι εάν δεν υπήρχε Οικουμενισμός και η ανθρωπότητα έστεκε ψηλότερα πνευματικά, ούτε στα έσχατα θα φτάναμε, ούτε ο Αντίχριστος θα ερχόταν.

Πάντως ο Ερντογάν με την ενέργειά του να κάνει τζαμί την Αγια-Σοφιά, έχει εκτός των άλλων τον σκοπό, να ταπεινώσει εμάς τους Έλληνες-και ταυτόχρονα να δώσει θάρρος στους μουσουλμάνους-και να μας διαμηνύσει με αποφασιστικότητα, ότι το «βυζαντινό μας όνειρο» και όραμα, ο ευσεβής πόθος μας να κάνουμε ξανά δική μας την Πόλη και την Αγια-Σοφιά, τελειώνει κάπου εδώ. Έχει την διάθεση να μετατρέψει το όνειρό μας σε εφιάλτη, αλλά ζει Κύριος ο Χριστός! Μόλις λίγες ημέρες μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ένας μουεζίνης με πύρινο ζήλο για την πίστη του, πέθανε από καρδιακή προσβολή, τη στιγμή που καλούσε τους ομοπίστους του Ισλάμ να προσέλθουν στον ναό και έκανε την προσευχή του μέσα στην Αγια-Σοφιά. Ίσως αυτό να  ήταν μια θεόθεν προειδοποίηση, προκειμένου οι μουσουλμάνοι να μην αναθαρρεύουν υπερβολικά. Άλλωστε η Ζωή είναι ο Χριστός! Και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η Ζωή…είναι αλλού!!!

Είναι καλό λοιπόν εμείς οι Έλληνες να υπερασπιζόμαστε, να θαυμάζουμε, να μαχόμαστε και να συσπειρωνόμαστε γύρω από  την Αγία Σοφία, να την θεωρούμε σύμβολο του Ελληνισμού, όπως και είναι και να την έχουμε μέσα στην καρδιά μας ως κάτι το ιδανικό, το τέλειο, το υψηλό και το ωραίο. Θα πρέπει όμως να πράξουμε πολλά περισσότερα για να προοδεύσουμε πραγματικά ως Έθνος και να επιστρέψουμε στην παλαιά μας δόξα και αίγλη, διότι τίποτα δεν έχει σημασία, εάν με τις πράξεις μας, τη συμπεριφορά μας, τον τρόπο και τη στάση ζωής που έχουμε υιοθετήσει και την ελλιπή και κάτισχνη πίστη μας, θανατώνουμε τον Χριστό και αφήνουμε τον διάβολο και τα όργανά του να ξεθωριάζουν το πρόσωπο του Θεανθρώπου  μέσα στην καρδιά μας, το πρόσωπο εκείνο που είναι ο Υιός και η Σοφία του Θεού για την τιμή, την προσκύνηση και την λατρεία της οποίας οικοδομήθηκε η Αγία Σοφία, το θαυμαστό αυτό αριστούργημα και μνημειώδες αρχιτεκτόνημα. Η Αγια-Σοφιά είναι βαρόμετρο για τον Ελληνισμό. Ένα βαρόμετρο που μετράει και μας δείχνει το που βαδίζει ο Ελληνισμός, η Ρωμηοσύνη, η Ορθοδοξία. Αν κατορθώσουμε να κρατήσουμε μέσα μας ζωντανή την Σοφία του Θεού, τον Ιησού Χριστό και να αντισταθούμε στον επερχόμενο Αντίχριστο, η Αγια-Σοφιά θα έχει πετύχει την αποστολή της σε τούτο τον κόσμο και εμείς θα την έχουμε καταστήσει μέσα στον θρόνο της  καρδιάς μας και πάλι Ρωμαίικη, Ελληνική και για πάντα δική μας, τώρα, πάντοτε και κάθε στιγμή μέχρι την συντέλεια των αιώνων και την ατελεύτητη Βασιλεία του Χριστού εις αιώνας αιώνων αμήν.

Υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα

Μεταπτυχιακού Φοιτητού του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. τομέα Λειτουργικής

Ἰστορικά  και  θεολογικά  στοιχεία  στήν  ἱερά  ἀκολουθία  τῆς  Προθέσεως.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

Εντοπισμός σταδίων εξέλιξης στην ακολουθίας της Προθέσεως κατά τον  ιστορικό χρόνο

Ευχή της Προθέσεως: θεολογικές επισημάνσεις και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις στο σώμα του κειμένου

Επίλογος-Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

                Ένα από τα βασικά θέματα που πρέπει να επιλύει κάθε επιστημονικός χώρος είναι η σημειολογική οριοθέτηση όρων που χρησιμοποιεί για να προβάλλει και κατά περίσταση αναλύσει τα δεδομένα της. Με αυτό τον τρόπο κάθε παραγωγή γνώσεως και εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων αποκτούν ένα κώδικα επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ επιστημόνων που ανήκουν ή μη σε συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. Στην επιστήμη της Λειτουργικής, η έννοια «λειτουργικοί όροι» αντιστοιχούν σε λέξεις που προσδιορίζουν συγκεκριμένες λειτουργικές πράξεις. Λέμε λ.χ «Βάπτισμα», «Γάμος» κλπ. και πίσω από αυτές περικλείεται με μια γενικότητα τόσο το τελετουργικό, όσο και το θεολογικό περιεχόμενο που αντιστοιχεί. Θα ήταν μέγιστο λάθος προσεγγίζοντας κατά περίσταση έναν λειτουργικό όρο να μείνουμε μόνο στο τελετουργικό μέρος. Θα κινδυνεύαμε τότε να ολισθήσουμε σε έναν στείρο ριτουαλισμό[1], χάνοντας απλά το βαθύτερο πνευματικό στοχασμό που προκρίνει «ἐν συνόλῳ» η Θεολογική επιστήμη. Στην παρούσα εργασία προτιθέμεθα να ασχοληθούμε, ευελπιστώντας μη χωλαίνοντας «ἐπ΄ ἀμφοτέρας τάς ἰγνύας», με τον λειτουργικό όρο «Πρόθεση» ή «Προσκομιδή», την ιστορική του διαδρομή και τα θεολογικά-συμβολιστικά στοιχεία που ενυπάρχουν στη λεγομένη «Εὐχή τῆς Προθέσεως».

ΚΥΡΙΟ  ΘΕΜΑ

Εντοπισμός σταδίων εξέλιξης στην ακολουθίας της Προθέσεως κατά τον  ιστορικό χρόνο.

                 Ας ξεκινήσουμε από τα σημερινά ειωθότα σχετικά με τον όρο που εξετάζουμε. Η ακουλουθία της «Προθέσεως» (και όχι «Προσκομιδής», θα δούμε γιατί) αποτελεί, τουλάχιστον με την μορφή που την καταγράφουν τα κυκλοφορούντα ιερατικά βιβλία, ξεχωριστή πράξη η οποία γίνεται εκτός της Λειτουργίας (κατά την διάρκεια του Όρθρου ή Εσπερινού ή των Ωρών), ποτέ όμως, όπως ρομαντικά κάποιοι ισχυρίζονται, κατά την διάρκεια της Λειτουργίας (πρίν ή μετά την Μεγάλη Είσοδο). Πρέπει να θυμίσουμε εδώ, ότι κατά το παρελθόν ακολουθία αγίας Πρόθεσης δεν υπάρχει ακόμη (και όταν αυτή υπάρχει [περί τον 10ο αι. με τελική αποκρυστάλλωση της μορφής της μεταξύ του 13ου-15ου αι.] ονομάζεται Πρόθεση και όχι Προσκομιδή!), ως ειδική ακολουθία πριν την θεία Λειτουργία. Λανθασμένα και εκ συγχύσεως (ή και αμαθείας) ταυτίζουν αρκετοί την μετέπειτα ακολουθία της «Προθέσεως» με το όρο «Προσκομιδή». Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε τους λειτουργικούς αυτούς όρους, όταν και σήμερα ακόμη (μετά από αιώνες μεταβολών) το λειτουργικό κείμενο διαχωρίζει άτυπα (αλλά ουσιαστικά) με τις εκφράσεις του την βαθύτερη προέλευση-ερμηνεία τους. Έτσι ο λειτουργός αποκαλεί «προτεθέντα» τα τίμια Δώρα (όπως αποτίθενται στην αγία Τράπεζα ερχόμενα από την αγία Πρόθεση) πριν την αναφορά, ενώ αντίστοιχα αποκαλεί «προσκομισθέντα» αυτά μετά τον καθαγιασμό[2]. Η πραγματικότητα αυτή, θεωρούμε πως άριστα και χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης, τοποθετεί τις έννοιες στη σωστή βάση με γνώμονα την λειτουργική τους θέση, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα στο κορυφαίο χριστοκεντρικό μυστήριο (προσκομιδή = προσφορά = αναφορά =  θεία Λειτουργία)[3].

        Εποφειλομένη μνεία θα πρέπει να κάνουμε στο σπουδαιότατο έργο του καθηγητή R. Taft, “The Great Entrance, μέσα από το οποίο παραθέτει τα σχετικά με την τελετή προετοιμασίας των Τιμίων Δώρων. Επιβεβαιώνοντας ότι αυτή όπου και αν εμφανίστηκε πραγματοποιούνταν προ της ενάρξεως της θείας Ευχαριστίας, εν συνεχεία απέδειξε ότι επρόκειτο για μια απλή λειτουργική πράξη η οποία συνίστατο στην παραλαβή και επιλογή άρτων (υπό των διακόνων[4]) που προσέφεραν οι πιστοί στο Σκευοφυλάκιο. Οι μετά την διαλογή άρτοι τοποθετούνταν επάνω σε δίσκους και εκεί ο επίσκοπος ανέπεμπε την γνωστή σήμερα ευχή της Προθέσεως «Ὁ Θεός, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ τον οὐράνιον Ἄρτον…», ενώ κατόπιν γινόταν η Είσοδος κλήρου και λαού στο ναό για την τέλεση της Αναιμάκτου θυσίας. Η τοποθέτηση λοιπόν άρτου και οίνου στο Δισκάριον και το Ποτήριον, αυτό που σήμερα ονομάζεται «Πρόθεση» και ανιστόρητα-αθεολόγητα «Προσκομιδή», δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εξέλιξη της προπαρασκευή των προσφερόμενων ειδών για την τέλεση του μυστηρίου.[5]

        Ξέχωρα λοιπόν, από αυτό που έχει επικρατήσει σήμερα να ονομάζεται και να θεωρείται, οι λειτουργικές πηγές αποκρυσταλλώνουν, στο πέρασμα των αιώνων, την ταύτιση του όρου «Προσκομιδή» με αυτόν της Λειτουργίας, αποκλείοντας συνωδά την συσχέτιση του με αυτόν της «Προθέσεως». Ας δούμε σχετικά χωρία και περιπτώσεις. Σε κείμενο του 4ου αι. που ανήκει στον  Μεγ. Βασίλειο και συγκεκριμένα στους «Ὅρους κατ’ ἐπιτομήν», στην ερώτηση 310 παρατηρούμε: «Εί χρή εἰς κοινόν οἶκον προσκομιδήν γενέσθαι;» και απαντάει ο φωτισμένος ιεράρχης: «Ὥσπερ οὐδέν κοινόν σκεῦος ἐπιτρέπει ὁ λόγος εἰσφέρεσθαι εἰς τά ἅγια, οὕτως οὐδέ ἅγια εἰς κοινόν οἶκον ἐπιτελεῖσθαι»[6], διάταξη που εμποδίζει να τελείται η θεία Λειτουργία («προσκομιδήν γενέσθαι») σε τυχόντας οίκους. Της ιδίας εποχής είναι και η περίπτωση που καταγράφεται ως διήγηση στη Φιλόθεο Ιστορία του Θεοδωρήτου Κύρου περί του ασκητού Μαρίου, την οποία και παραθέτουμε αποσπασματικά: «…ἑννενήκοντα ἔτη βεβιωκώς, τοῖς ἐξ αἰγείων τριχῶν κατασκευασμένοις ἱματίοις ἐχρῆτο. Ἄρτος δε καί ἅλες ὁλίγοι τῆς τροφῆς αὐτῷ την χρείαν ἐπλήρουν. Ποθήσας δε διά χρόνου μακροῦ την πνευματικήν μυστικήν θυσίαν προσφερομένην ἰδεῖν, ἤτησε ἐκεῖ γενέσθαι την τοῦ θείου δώρου προσκομιδήν. Ἐγώ δέ ἀσμένως ὑπήκουσα, καί τά ἱερά σκεύη κομισθῆναι παρασκευάσας, οὐ πόρρωθεν γάρ ἠν τό χωρίον, καί τῶν Διακόνων χερσίν ἀντί θυσιαστηρίου χρησάμενος, την μυστικήν καί σωτήριον θυσίαν προσήνεγκα. Ὁ δέ πάσης ἡδονῆς ἐνεφορεῖτο πνευματικῆς, καί αὐτόν ὁρᾶν τόν οὐρανόν ὑπελάμβανε καί ἔφασκεν οὐδέποτε εὐφροσύνης ἀπολελαυκέναι τοιαύτης…»[7]. Και εδώ ασφαλώς η «προσκομιδή» είναι η τέλεση της Αναιμάκτου λατρείας. Τέλος σε  διάταξη αρχαίου κώδικα, του Βερβαρινού 336 του 8ου αι., περιέχεται μεταξύ άλλων η διάταξη: «ἔξεστιν τήν τοῦ διακόνου καί τῆς διακονίσσης χειροτονίαν και ἐπί τελείας προσκομιδής και ἐπί προηγιασμένων γενέσθαι»[8], φράση που μαρτυρεί την απόλυτη ταύτιση που και ανωτέρω υπογραμμίσαμε[9].          

       

Ευχή της προθέσεως: θεολογικές επισημάνσεις και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις στο σώμα του κειμένου.

         Το πέρασμα των χρόνων και οι συντελούμενες λειτουργικές μεταβολές δεν άφησαν ανεπηρέαστη και αυτή την ακολουθία της Προθέσεως. Ως αυτόνομη και ξέχωρη λειτουργική τελετουργία σήμερα, «η πρόθεση δεν είναι μόνο μια προετοιμασία των δώρων, τα οποία θα μεταβληθούν στη θυσία του Χριστού, αλλά είναι και ένα είδος προαναφοράς ή προπαρασκευής του θυσιαζόμενου Χριστού»[10], ενώ θεωρητικά καταλαμβάνει το πρώτο από τα τρία μέρη της θείας Ευχαριστίας[11]. Και τούτο μπορεί να γίνει αντιληπτό μέσα από τα θεολογικά στοιχεία, όσο και τους συμβολισμούς, που θα επιχειρήσουμε «αλιευτικά» να εντοπίσουμε στην λεγομένη «Εὐχή τῆς Προθέσεως».

        Πρώτη φράση που θα μας απασχολήσει είναι αυτή που βεβαιώνει ότι ο Θεός «ὁ τόν οὐράνιον ἄρτον, τήν τροφήν τοῦ παντός κόσμου, τόν Κύριον ἡμῶν καί Θεόν Ἰησούν Χριστόν» εξαπέστειλε στον κόσμο ως σωτήρα, λυτρωτή και ευεργέτη. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ουράνιος Άρτος που με την ευδοκία του Πατρός, κατέρχεται «ἐκ δόμων οὐρανίων», ώστε να καταστεί τροφή αιώνιας ζωής («Ἄρτος Ζωῆς αἰωνιζούσης»[12]). Ο Ιωάννης καταθέτει ωραιότατα αυτή την μαρτυρία σε δύο σημεία: «ὁ Πατήρ μου δίσωσιν ὑμῖν τόν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τον αληθινόν»[13] & «ἐγώ εἰμί ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τόν αἰῶνα»[14]. Σύμβολο αυτής της πατρικής συγκαταθέσεως μπορεί να θεωρηθεί το κάλυμμα (ο «ἀήρ», όπως συνηθίζεται να λέγεται), το οποίο ο λειτουργός αποθέτει επάνω των Τιμίων Δώρων. Έτσι κάθε τι που ενεργεί ο Υιός έχει την άνωθεν βεβαιότητα-συγκατάθεση, γεγονός που επιβεβαιώνει ο Ιησούς μπροστά ακόμη και στη εξουσιαστική κρίση του Πιλάτου: «οὐκ εἶχες έξουσίαν οὐδεμίαν κατ’ ἐμοῦ, εἰ μή ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν»[15]. Σχολιάζοντας την φράση «δεδομένον ἄνωθεν», ο Κύριλλος Αλεξανδρείας παρατηρεί ότι ο Υιός αποδέχεται εκουσίως το Πάθος για το οποίο ο Πατήρ συγκατατίθεται[16]. Αν δούμε την «εικόνα» συνολικά στην Πρόθεση, η τελετή μας προετοιμάζει για το μυστήριο της Τριαδικής ιερουργίας, αφού ο Πατήρ (δια του καλύμματος) συγκαταβαίνει, ο Υιός (ως Αμνός) προσφέρεται και το Πανάγιο Πνεύμα (δια του ευώδους θυμιάματος) προετοιμάζει την είσοδο του «Βασιλέως τοῦ Μεγάλου»[17].

        Ας αναφερθούμε σχετικά στα είδη του άρτου και του οίνου. Είναι σύμφωνη και αποδεχτή, μεταξύ των Θεολόγων η γνώμη, ότι ο Θεός με την άπειρο του σοφία οικονόμησε την επιτέλεση-διάδοση του κορυφαίου μυστηρίου μέσα από αυτά τα υλικά. Όπως στην καθημερινότητα ζωογονούν και στηρίζουν τον άνθρωπο, έτσι και πνευματικά ο «ευχαριστιακός άρτος» και το «ποτήριο της ευλογίας» ζωογονούν μυστικά την ψυχή, προσφέροντας την ζείδωρον χάρη του αγίου Πνεύματος στη ψυχή του χριστιανού[18]. Υλικά γήινα και απλά, που βρίσκονται και στο πιο φτωχό σπιτικό, απαρχή μυστικής θυσίας που καλύπτουν την εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να αντιπροσφέρει στον Θεό από όσα του έστειλε. Είναι η έφεση του για γνήσια ζωή, μακριά από την αμαρτία; αναζήτηση της εξιλέωσης και της συγχώρησης; Τελικά ασυνείδητα πραγματοποιούμε μια πανάρχαια και πρωταρχική πράξη από την πρώτη ημέρα της ανθρώπινης ιστορίας μας πάνω στη γη[19]: «Καί ἐγένετο Ἄβελ ποιμήν προβάτων, Κάϊν δέ ἧν ἐργαζόμενος τήν γήν. Καί ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας ἤνεγκεν Κάϊν ἀπό τῶν καρπῶν τῆς γῆς θυσίαν τῷ Κυρίῳ καί Ἄβελ ἤνεγκε καί αὐτός ἀπό τῶν πρωτοτόκων τῶν προβάτων αὐτοῦ»[20].

        Μια δεύτερη φράση ελκύει το ερευνητικό μας ενδιαφέρον. «Πρόσδεξαι αὐτήν εἰς τό ὑπερουράνιόν σου θυσιαστήριον· μνημόνευσον, ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος, τῶν προσενεγκόντων καί δι’ οὖς προσήγαγον». Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει μια σύνδεση των τελουμένων πάνω στη γη με τον ουρανό. Το «ὑπερουράνιο θυσιαστήριον» υποδηλώνει την πνευματική ανύψωση της εκκλησιαστικής θυσίας, εκεί που βρίσκεται ο Πατέρας. Όπως υποδέχθηκε την σταυρική θυσία του Υιού Του, έτσι σε λίγο θα δεχθεί τον θυσιαζόμενο και μεταβαλλόμενο άρτο, καθώς ο Χριστός είναι «ὁ προσφέρων και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος», κατά την προσφιλή έκφραση της θείας Λειτουργίας[21]. Σύντονα με τα παραπάνω θα δοθούν και άλλοι συμβολισμοί. Οι διάκονοι θα εικονίσουν τους υπηρέτες αγίους αγγέλους που κινούνται δοξολογικά και ακατάπαυστα στον ουράνιο βωμό. Ο Θεόδωρος Μοψουεστίας θα καταγράψει αυτόν τον συμβολισμό: «Μέσῳ τῶν διακόνων, πού ὑπηρετοῦν τά τελούμενα παριστάνουμε στο νοῦ μας τίς ἀόρατες δυνάμεις πού ὑπηρετοῦν λειτουργώντας σέ αὐτή τήν ἅρρητη λειτουργία. Καί εἶναι αὐτοί (οἱ διάκονοι) πού φέρνουν και τακτοποιοῦν πάνω στό φοβερό βωμό αὐτή τήν θυσία ἤ τά σύμβολα τῆς θυσίας»[22]. Σε όλη αυτή τη θεσπέσια μυσταγωγία η αναφορά θα στραφεί σε εκείνους που ο Θεός καλείται μέσα από το άπειρο έλεος Του να θυμηθεί : «μνημόνευσον, ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος, τῶν προσενεγκόντων καί δι’ οὖς προσήγαγον». Κάθε διχοτόμηση μεταξύ ζώντων και κεκοιμημένων καταργείται «καί ἡ ζωή ἡμῶν κέκρυπται σύν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ»[23]. Μέσα από την μνημόνευση δεν νοιαζόμαστε απλά για την υγεία μας, τις υλικές και πνευματικές ανάγκες, την τύχη των κεκοιμημένων, αλλά δημιουργούμε «ἐν Χριστῷ» ένα σύνολο που «επιστρέφει» δια της μνημονεύσεως στο Δημιουργό Του[24].

        Σε αυτό το σημείο παρουσιάζεται η καταλληλότερη ευκαιρία (μετά από τόσες τροπικές και τοπικές μεταβάσεις που συντελέστηκαν) να θίξουμε και την έννοια του λειτουργικού χρόνου. Θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο νου μας μία συνολική εικόνα για την Αγία Πρόθεση. Η βάση πάνω στην οποία επιτελείται είναι τα γεγονότα της Ενανθρωπήσεως και της Σταυρώσεως του Χριστού, όπως καταγράφονται από τους αγίους ευαγγελιστές και αποδέχεται άνευ αμφιβολίας η παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο Χριστός συνεχίζει να βρίσκεται κοντά σε αυτούς που Τον πιστεύουν. Ο ιερέας κατά την τέλεση αυτής της προπαρασκευαστική ιερουργίας προσανατολίζει την σκέψη του σε Αυτόν βιώνοντας μια άχρονη πραγματικότητα και ας μην έχουμε μεταβολή άρτου και οίνου σε σώμα και αίμα Του κατ’ αυτή την στιγμή[25]. Και αν προσευχόμενοι και ενθυμούμενοι τον Χριστό αποκτούμε σχέση μαζί του, πόσο μάλλον ανώτερα αυτό συμβαίνει σε αυτή την ιερή ακουλουθία, όπου ως «τύπος» και «εικόνα» διαζωγραφίζει γεγονότα κεντρικά από την ζωή του Ιησού. Στην ευχαριστιακή ζωή εμφανίζεται παρελθόν, παρόν και μέλλον να συμπλέκονται αρμονικά, χωρίς πεπερασμένους χρονικούς διαχωρισμούς, να καταγράφουν απλά και με προοπτική την ιστορία του Θεανθρώπου αλλά και του ανθρώπου. Στο λειτουργικό χρόνο η θέση του Χριστού γίνεται δραστική και η παρουσία Του ενεργητική και σωτήριος για τα πιστά μέλη της ευχαριστιακής συνάξεως[26].   

 

Επίλογος-Συμπεράσματα

          Συνοψίζοντας, στο κλείσιμο της εργασίας μας, θεωρούμε πως οι αναγνώστες μας εντόπισαν την θεμελιώδη διαφορά Προθέσεως-Προσκομιδής, που χαρακτηρίζει δύο διαφορετικούς λειτουργικούς όρους. Η Πρόθεση έχει το λιγότερο τον χαρακτήρα μιας ιερής προετοιμασίας ή προιερουργίας του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας και η Προσκομιδή είναι συνώνυμη της Αναιμάκτου αναφοράς. Όπου και όταν εμφανίστηκε (η Πρόθεση), αποτέλεσε ξεχωριστό μέρος της με ιερούς συμβολισμούς και θεολογικά απορρέοντα στοιχεία, που κατέχουν δογματική θέση στην εκκλησιαστική παράδοση αιώνων. Καθώς ο ιερέας ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την ιερή ακουλουθία της Προθέσεως και βαστώντας τα ιερέα καλύμματα στα χέρια του ψελλίζει με δέος: «σκέπασον ἡμᾶς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου, ἀποδίωξον ἀφ’ ἡμῶν πάντα ἐχθρόν καί πολέμιον, εἰρήνευσον ἡμῶν τήν ζωήν, Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς και τόν κόσμο σου καί σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν ὡς ἀγαθός καί φιλάνθρωπος». Είναι το σημείο αυτό ενδεικτικό καθώς αποκαλύπτει τον χριστολογικό, κοσμολογικό χαρακτήρα που λαμβάνει η προλειτουργική αυτή τελετή. Ο Πατέρας καλύπτει (με το ιερό κάλυμμα) τον Υιό Του, για να σκεπάσει Εκείνος με την σειρά Του όλη μας την ζωή, οικονομώντας την σωτηρία μας. Από αγάπη σε αγάπη για το κορυφαίο δημιούργημα Του…  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Πατερικές Ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμάς», Θεσσαλονίκη 1979.

Βουλγάρεως Ν., Κατήχησις Ἱερά, ἤτοι τῆς Θείας και Ἱερᾶς Λειτουργίας ἐξήγησις. Ἀκριβής ἐπανέκδοσις τῆς α΄ ἐκδόσεως τοῦ 1651, ἱ. Ἠσυχαστήριον Ἄξιον Ἐστί, Κατουνάκια Ἁγ. Ὄρους 2007.

Ἀλέξανδρου Σμέμαν, Εὐχαριστία, το μυστήριο τῆς Βασιλείας, Μτφρ. Ἰωσήφ Ροηλίδης, Ἐκδ. β΄ Ἀκρίτας, Ἰούνιος 2000.

πρ. Παύλου Ι. Κουμαριανού, Πρόθεση, προσκομιδή, προσφορά. Ἕνα ξεκαθάρισμα Λειτουργικῶν ὅρων, Ἀνάτυπον εκ τοῦ Περιοδικοῦ «Θεολογία» (τόμος Ο΄[1999], τεύχος Β΄- Γ΄, σελ. 483-512), Ἀθήνα 1999.

πρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Ἡ συμβολή τοῦ π. Δημητρίου Στανιολάε στή μελέτη τῶν λειτουργικῶν θεμάτων, Εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1997.

Τρεμπέλα, Π. Ν., Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι κατά τούς ἐν Ἀθήναις κώδικας, Ἀθῆναι 1935.

Γρηγορίου Ιερομονάχου, Ἡ θεία Λειτουργία (Σχόλια), Ἱερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Ἅγιον Ὄρος 1992.

Jean Danielou, Αγία Γραφή και Λειτουργία, η βιβλική Θεολογία των μυστηρίων και των εορτών κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, Κέντρο Βιβλικών Μελετών Άρτος Ζωής, Αθήνα 1981.

 1. Taft, The great Entrance: a history of the transfer of gifts and other preanaphoral rites of the Liturgy of St. John Chrysostom, Roma 1978.

 

 1. J. P. Minge, Patrologia Graeca, Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων, Αθήνα.

 

[1] Από το λατινικό ritus=ritualismos, ο υπερτονισμός τελετουργικών στοιχείων (κίνηση , υλικά μέσα) σε βάρος βαθύτερων πνευματικών αγιαστικών στοιχείων .

[2]πρωτοπρ. Παύλου Ι. Κουμαριανού, Πρόθεση, προσκομιδή, προσφορά. Ἕνα ξεκαθάρισμα Λειτουργικῶν ὅρων, Ἀνάτυπον εκ τοῦ Περιοδικοῦ «Θεολογία» (τόμος Ο΄[1999], τεύχος Β΄- Γ΄, σελ. 483-512), Ἀθήνα 1999, σ. 487.

[3]Ό.π., σ. 490-491. Αναφέρεται ενδεικτικά στον αρχαιότατο ελληνικό κώδικα 226 της Βιβλιοθήκης της Πετρουπόλεως η χρήση του όρου «Προσκομιδή» να είναι ταυτόσημη με τον όρο «Θεία Λειτουργία»: για παράδειγμα εκεί ο τίτλος της Ευχής του Τρισαγίου ύμνου είναι «εὐχή τοῦ Τρισαγίου  τῆς Προσκομιδῆς τοῦ Χρυσοστόμου», όπως  δηλαδή θα λέγαμε σήμερα «εὐχή τοῦ Τρισαγίου τῆς Λειτουργίας τοῦ Χρυσοστόμου». Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα αντλούμε από κώδικα Κρυπτοφέρρης Γ. β. 7, του 10ου αι,  όπου στη Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου και στην ευχή του α΄αντιφώνου σημειώνεται: «Εὐχή γινομένης Προσκομιδῆς, Ἀντιφώνου α΄» (λειτουργίας θα λέγαμε σήμερα). 

[4] πρβλ. & Τρεμπέλα, Π. Ν., Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι κατά τούς ἐν Ἀθήναις κώδικας, Ἀθῆναι 1935, σσ. 18-19.

[5] R. Taft, The great Entrance: a history of the transfer of gifts and other preanaphoral rites of the Liturgy of St. John Chrysostom, Roma 1978, σσ. 11-34.

[6]ΒΕΠΕΣ, 53, σ. 362.

[7]P. G.  82, 1429D.

[8] φ. 168ν, βλ.  S. Parenti e E. Velkovska, L. Eucologio Berberini gr. 336, Roma 1995, σ. 184.

[9]πρωτοπρ. Παύλου Ι. Κουμαριανού, Πρόθεση, προσκομιδή, προσφορά. Ἕνα ξεκαθάρισμα Λειτουργικῶν ὅρων, Ἀνάτυπον εκ τοῦ Περιοδικοῦ «Θεολογία» (τόμος Ο΄[1999], τεύχος Β΄- Γ΄, σελ. 483-512), Ἀθήνα 1999, σ. 489-490.

[10]πρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Ἡ συμβολή τοῦ π. Δημητρίου Στανιολάε στή μελέτη τῶν λειτουργικῶν θεμάτων, Εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1997, σ. 219.

[11]Jean Danielou, Αγία Γραφή και Λειτουργία, η βιβλική Θεολογία των μυστηρίων και των εορτών κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, Κέντρο Βιβλικών Μελετών Άρτος Ζωής, Αθήνα 1981, σ. 137.

[12]βλπ. Ακολουθία θείας Μεταλήψεως.

[13] Ιω. 6, 32.

[14] Ιω. 6, 51.

[15] Ιω. 19, 11.

[16]ΕΠΕ 28, 268.

[17]Γρηγορίου Ιερομονάχου, Ἡ θεία Λειτουργία (Σχόλια), Ἱερόν Κουτλουμουσιανόν Κελλίον Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Ἅγιον Ὄρος 1992, σσ. 119-120.

[18]Βουλγάρεως Ν., Κατήχησις Ἱερά, ἤτοι τῆς Θείας και Ἱερᾶς Λειτουργίας ἐξήγησις. Ἀκριβής ἐπανέκδοσις τῆς α΄ ἐκδόσεως τοῦ 1651, ἱ. Ἠσυχαστήριον Ἄξιον Ἐστί, Κατουνάκια Ἁγ. Ὄρους 2007, σσ. 79-80.

[19]Ἀλέξανδρου Σμέμαν, Εὐχαριστία, το μυστήριο τῆς Βασιλείας, Μτφρ. Ἰωσήφ Ροηλίδης, Ἐκδ. β΄ Ἀκρίτας, Ἰούνιος 2000, σσ. 139-141.

[20] Γεν. 4, 2-4.

[21]πρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Ἡ συμβολή τοῦ π. Δημητρίου Στανιολάε στή μελέτη τῶν λειτουργικῶν θεμάτων, Εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1997, σ. 231.

[22](XV, 24) & σύμφωνα με τον ιερό Χρυσόστομο αυτό συμβαίνει και στη γη. «Οἱ ἄγγελοι πλαισιώνουν τόν ἱερέα. Ὅλο τό ἱερατίο καί ὁ χῶρος πάνω στο βωμό εἶναι γεμάτα ἀπό ἐπουράνιες δυνάμεις, για να τιμήσουν αὐτόν πού βρίσκεται πάνω στόν βωμό». («Περί χειροτονίας», Ὁμιλ. Εἰς Ἔφεσ. 3, P. G. LXII, 29-30).

[23] Κολ. 3, 3.

[24]πρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Ἡ συμβολή τοῦ π. Δημητρίου Στανιολάε στή μελέτη τῶν λειτουργικῶν θεμάτων, Εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1997, σ. 153.

[25] Ο ιερός Ν. Καβάσιλας ονομάζει τον αμνό της Προθέσεως «ἄρτο ψιλό» και «τοῦτο μόνον λαβών τό ἀνατεθῆναι Θεῷ καί γενέσθαι δῶρον». (P. G. κεφ. ΣΤ΄, 380D & κεφ. Θ΄ 389B).

[26] πρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Ἡ συμβολή τοῦ π. Δημητρίου Στανιολάε στή μελέτη τῶν λειτουργικῶν θεμάτων, Εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1997, σσ.221 & 223.

 Υπό του ιεροδιακόνου Μακαρίου Παλαιολόγου Μεταπτυχιακού Φοιτητού

του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. τομέα Δογματικής- Πτυχιούχου της Α.Ε.Α.Α.

 

Εισαγωγή

Ο Άγιος Μ. Βασίλειος εξήγγειλε στους ακροατές των περίφημων Ομιλιών του στην Ἑξαήμερον την πρόθεσή του να μιλήσει ειδικά περί ανθρώπου[1]. Δυστηχώς άγνωστο για ποιο λόγο η υπόσχεση του ιερού πατρός δεν πραγματοποιήθηκε. Η ομιλία του Εἰς τό Πρόσεχε σαυτῷ, περιέχει ένα πλούσιο ανθρωπολογικό περιεχόμενο, αλλά αποτελεί την ανθρωπολογική συνέχεια της Ἑξαημέρου και δεν καλύπτει το κενό αφού παρατρέχει σπουδαιότατα ανθρωπολογικά θέματα ως λ.χ. την εν Χριστώ σωτηρία. Η διδασκαλία του Βασιλείου είναι βιβλική και επιμένει στην παράδοση της Εκκλησίας.  Μέσα από τα κείμενά του γνωρίζουμε το ποιμαντικό ενδιαφέρον του για τους ανθρώπους.

Πρίν ξεκινήσουμε την εξέταση των Ομιλιών του Μ. Βασιλείου  πρέπει να δούμε κάποια βιογραφικά στοιχεία του Αγίου.

Βίος του Αγίου Βασιλείου

Ο Βασίλειος καταγόταν από μια πολύ πιστή και πλούσια οικογένεια. Σ’ αντίθεση με πολλούς Πατέρες γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες από τη ζωή του. Πολλά γνωστά ονόματα αγίων ανήκουν στην οικογένειά του.  Γιαγιά του ήταν η Μακρίνα, μητέρα του η Εμμέλια, πατέρας του ο Βασίλειος, ενώ από τα αδέρφια του είναι γνωστά ο Γρηγόριος Νύσσης, ο Πέτρος Σεβαστείας, ο Ναυκράτιος και η αδελφή του Μακρίνα.

Γεννήθηκε στην Καισάρεια της Καππαδοκίας το 330 όπου και άρχισε τις πρώτες σπουδές του στην ρητορική σχολή της πόλης. Συνέχισε στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα, όπου γνωρίστηκε με το Γρηγόριο Θεολόγο.

Στην πατρίδα του γύρισε γύρω στο 356 και δούλεψε για λίγο ρήτορας. Γρήρορα όμως αποτραβήχτηκε από τον κόσμο. Για να μπορέσει να εμβαθύνει στο πνεύμα του μοναχισμού επισκέφθηκε γνωστούς ασκητές στη Συρία, Παλαιστίνη, Αίγυπτο και Μεσοποταμία. Στη συνέχεια γύρισε στην πατρίδα του και αποσύρθηκε σ’ ένα πατρικό κτήμα κοντά στον τόπο που γεννήθηκε. Εκεί τον επισκέφθηκε ο Γρηγόριος ο Θεολόγος (γύρω στο 358). Συνέθεσαν μαζί τη Φιλοκαλία από τα έργα του Ωριγένη καθώς και μοναστικούς κανόνες, που βοήθησαν στην εξάπλωση της μοναχικής ζωής και παίζουν σπουδαίο ρόλο ακόμη και σήμερα για τον ορθόδοξο μοναχισμό.

Υπό Αλεξάνδρου- Ελευθερίου Ινεπολόγλου

Φοιτητού του τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ.

 

 

Θέμα: «Ο γυναικείος μοναχισμός στην Ορθόδοξη Εκκλησία»

 

Στις 2 σημαντικότερες γυναίκες της ζωής μου: Την μητέρα μου Ασπασία και την αείμνηστη γιαγιά μου Ελένη

 

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ

Β. Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

 1. Η Γυναίκα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Γυναικείος Μοναχισμός
 2. Οι Πυλώνες της Οργάνωσης του Γυναικείου Μοναχισμού
 3. Η Είσοδος των γυναικών Μοναχών και γυναικών Διακονισσών στο Άγιο Βήμα
 4. Ο θεσμός των διακονισσών στην Ορθόδοξη Εκκλησία
 5. Γυναίκες πρότυπα του Μοναχισμού

Α. Η Οσία Σοφία της Κλεισούρας

Β. Η Αγία Ειρήνη του Χρυσοβαλάντου

Γ. Η ηγουμένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγιας Τριάδος Αίγινας, Ξένη Στρογγυλού, «η αόμματη» (1904-1923)

 1. Γέροντες οι οποίοι στάθηκαν πυλώνες στην άνθηση και ανάπτυξη του Γυναικείου Μοναχισμού και τα Γυναικεία Μοναστήρια που ίδρυσαν

Α. Ο Όσιος Παχώμιος και η Ιερός Παρθενώνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Χίου

 1. i. Ο Βίος του Οσίου
 2. ii. Η Ιστορία του Ιερού Παρθενώνος

Β. Ο Γέροντας Μητροφάνης και η Ιερα Μονή Παναγίας Ροβελίστης Άρτης

 1. Μερικές συμβουλές προς τις αδελφές μοναχές από το ομώνυμο βιβλίο του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Θεοφάνους του εγκλείστου Βισένσκυ
 2. Ενδεικτικη βιβλιογραφια

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ

Μοναχός (και συνεκδοχικά και μοναχή) από εκκλησιαστική άποψη είναι εκείνος ο άνθρωπος, ο οποίος αποφασίζει να εγκαταλείψει τον κόσμο και να αναζητήσει την ησυχία, μέσω της οποίας θα επιδιώξει να επικοινωνήσει με τον Θεό και να πετύχει την εσωτερική του γαλήνη.[1] Σύμφωνα με το Βυζαντινό λεξικό Σουίδα «μοναχοί δε αυτοί κατονομάζονται, οις έργον προεκδημείν του σώματος και ζώντας τεθνάναι και σώφρον μανία τινί μεταφοιτάν προς κρείττονα».[2]

Β. Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Στα άτομα τα οποία εκάροντο μοναχοί στο Βυζάντιο, εκτός από άνδρες, υπήρχαν φυσικά και γυναίκες. Η απόφαση μιας γυναίκας στο Βυζαντινό κράτος να εγκαταβιώσει σε κάποιο μοναστήρι αποτελούσε απόφαση την οποία μπορούσε να πάρει ελεύθερα χωρίς να έχει λόγο κάποιος τρίτος. Όμως, εδώ υπάρχει και μια αρνητική πλευρά. Για πολλές γυναίκες η στροφή στον μοναχισμό δεν αποτελούσε μια συνειδητή επιλογή, αλλά αντιθέτως επιβαλλόταν από πολιτικές ή οικονομικές σκοπιμότητες είτε για  να τις απομακρύνουν από το παλάτι και για να εξουδετερώσουν την επιρροή τους, είτε επειδή οι συγγενείς τους και πρωτίστως οι γονείς τους δεν μπορούσαν να προικίσουν τις κόρες τους, είτε στην αντίθετη περίπτωση για να οικειοποιηθούν την προίκα τους.

Σχετική πρόνοια για τις γυναίκες που ήθελαν να μονάσουν έλαβε ο Μέγας Βασίλειος, Επίσκοπος Καισάρειας της Καππαδοκίας, ο οποίος με τον 18ο κανόνα του αποφάνθηκε ότι όλες οι κοπέλες έπρεπε να γίνονται δεκτές στον μοναχισμό αφού είχαν συμπληρώσει το 16 ή το 17ο έτος της ζωής τους, και φυσικά ΜΟΝΟ αν πρόκειται για καθαρά δική τους επιλογή. Πολλές γυναίκες όμως αναγκάζοντας να γίνουν μοναχές επειδή τις ανάγκαζε η ηθική κοινωνία για την κατά την γνώμη της «ανάρμοστη» συμπεριφορά τους. Τα μοναστήρια εκτός πεδία πνευματική και ηθικής άσκησης, αλλά και καταφύγια, λειτουργούσαν και ως φυλακές για όσες γυναίκες καταπιέζονταν από κοινωνικές συμβάσεις ή ετίθονταν εκτός αυτών.

Στον μοναχισμό κατέφευγαν συχνά και εκείνες οι γυναίκες οι οποίες ήθελαν να αποφύγουν έναν γάμο, οι εγκαταλελειμμένες και οι χήρες που δεν είχαν παιδιά. Παράλληλα, σε μοναστήρια έπρεπε να εγκαταβιώσουν και οι γυναίκες όσων γίνονταν Επίσκοποι, μολονότι η πρακτική αυτή αντίκειτο πλήρως στον 25ο κανόνα των Αγίων και Πανσέπτων Αποστόλων, ο οποίος όριζε ότι ο Επίσκοπος ή ο Πρεσβύτερος ή ο Ιεροδιάκονος να μην διώχνει την γυναίκα του με την πρόφαση της Ευλάβειας, και αν την διώξει να αφορίζεται και αν επιμένει στην απόφασή του να καθαιρείται.

Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι στην περίπτωση που η επιλογή του μοναχικού βίου από τις γυναίκες, και ιδιαίτερα από τις υψηλά ιστάμενες, αποτελούσε προσωπική τους επιλογή, αυτές απολάμβαναν τον θαυμασμό του λαού της Βασιλεύουσας Κωνσταντινούπολης. Πάντως, δεν έλειπαν και οι περιπτώσεις οι οποίες γυναίκες που ανήκαν στο αριστοκρατικό περιβάλλον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, κατέφευγαν στον μοναχισμό για λόγους οι οποίοι υπερέβαιναν την θέλησή τους. Άλλοι λόγοι που έκαναν μια γυναίκα να καταφύγει στον μοναχισμό, ήταν η ενδοοικογενειακή βία, το διαζύγιο, η προσφυγιά λόγω εχθρικών εισβολών, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι διανοητικές ή ακόμη και σωματικές ασθένειες, η επιρροή σε αιρετικές κακοδοξίες, και, τέλος, στην περίπτωση των αυτοκρατορισσών, η απώλεια του θρόνου για τους αυτοκράτορες συζύγους, αν και κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο δεν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις εγκαταβίωσης κοριτσιών πολύ νεαρής ηλικίας σε ένα μοναστήρι, που είτε τις πήγαιναν οι γονείς τους εκεί ως εκπλήρωση τάματος για την τεκνογονία τους, καθώς αντιμετώπιζαν παλαιότερα το φάσμα της στειρότητας, ή ως ευχαριστήρια προσφορά για την θεραπεία της θυγατέρας τους από κάποια επικίνδυνη ασθένεια, είτε επειδή επρόκειτο για ορφανά κορίτσια. [3]

 1. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

Η θέση της γυναίκας μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αυτό το καταλαβαίνουμε πρώτα από όλα από το πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας Μητέρας όλων μας, όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε, καθώς και στα πρόσωπα πολλών Αγίων γυναικών, τόσο των πρώτων χρόνων, όσο και των νεότερων χρόνων. Όταν αναφερόμαστε στην Χριστιανή γυναίκα, οφείλουμε να μην ξεχνούμε ότι είναι βαπτισμένη στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έτσι της δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχει στο μέγα μυστήριο της Εκκλησίας, αυτό της μετάληψης των αχράντων μυστηρίων.

Το στοιχείο της πνευματικής μητρότητας εκφράστηκε στον γυναικείο μοναχισμό με την υιοθέτηση του όρου «αμμάς», κάτι αντίστοιχο του αββάς, το οποίο αναφέρεται στους άνδρες.[4] Το ενδιαφέρον για τις μητέρες της ερήμου (αμμάδες), τις ασκήτριες και τις Οσίες γυναίκες, αρχίζει ήδη να εκδηλώνεται από τον 4ο αιώνα. Όμως, τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής εκείνης δεν επέτρεπαν την γυναικεία προβολή και την ενεργό της δράση έξω από το οικογενειακό περιβάλλον και γενικότερα έξω από το σπίτι.

Στην Αίγυπτο κατά τον 4ο αιώνα, όπου μόλις είχε ανθίσει ο μοναχισμός, σε ότι έχει να κάνει με τα γυναικεία μοναστήρια, υπήρχαν στο σύνολο δώδεκα. Οι μοναχές Μελάνη, Σιλβανία και Αιθερία, επισκέπτονταν τακτικά τα μοναστήρια σε αυτήν την περιοχή. Ακόμη, πραγματοποιούσαν τακτικές περιοδείες σε διάφορα γυναικεία μοναστήρια και σε πολλούς ιερούς τόπους έως το όρος Σινά, όπου επεκτάθηκε ο μοναχισμός.[5]

Εκτός από την Αίγυπτο, ο μοναχισμός διαδόθηκε στην Παλαιστίνη, στην Συρία και στον Πόντο. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τον 5ο αιώνα, στην Οξύρυγχο, υπήρχαν συνολικά δώδεκα χιλιάδες μονάζουσες γυναίκες.[6]

 1. ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΝΑΚΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ

Ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Γιάγκου, σημερινός κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, σε άρθρο του στο περιοδικό «Θεολογία» με τίτλο «ο Γυναικείος Μοναχισμός στην Κανονική Παράδοση», αναφέρεται σε δύο πυλώνες της οργάνωσης του γυναικείου μοναχισμού.[7] Οι πυλώνες αυτοί έχουν ως εξής:

 1. Ο πρώτος πυλώνας θεμελιώθηκε στους σχετικούς ιερούς κανόνες, οι οποίοι αναφέρονται ως προς την εμφάνιση και την ύπαρξη ταγμάτων των χήρων, των παρθένων και των διακονισσών. Η συγκεκριμένη τάξη του γυναικείου μοναχισμού, ήταν μέσα στον κόσμο, και ως αποστολή της είχε την διακονία του κατηχητικού σχολείου, αλλά και το λειτουργικού και του φιλανθρωπικού έργου, του οποίου κατά αρμοδιότητα προΐστατο ο οικείος Επίσκοπος. 
 2. Ο δεύτερος πυλώνας του γυναικείου μοναχισμού, σύμφωνα με τον κ. Θεόδωρο Γιάγκου, στηρίχθηκε  στους λεγόμενους ασκητικούς κανόνες, τους οποίους νομοθέτησαν οι πατέρες του μοναχισμού (Παχώμιος, Μέγας Βασίλειος,  Κασσιανός, Βενέδικτος κ.α) και ίσχυαν και για τις γυναίκες οι οποίες αναχωρούσαν για την έρημο για να ζήσουν εκεί την ασκητική ζωή.

Αναλύοντας τα δύο παραπάνω σημεία, ο καθηγητής κ. Θεόδωρος Γιάγκου μας εξηγεί ότι στην πρώτη περίπτωση, η γυναίκα που αφιέρωνε την ζωή της στον Θεό, ήταν αρωγός στο έργο του οικείου Ποιμενάρχου, ενώ στην δεύτερη ήταν ασκήτρια, με μοναδικό στόχο να αρνηθεί τον κόσμο, ακόμα και την υποχρέωση και την ανάγκη για την διακονία της Εκκλησίας, με σκοπό, απαλλαγμένη από υποχρεώσεις, να συναντήσει τον νυμφίο Χριστό σε μια αγαπητική σχέση η οποία είναι πάνω από τα εγκόσμια. Το πρόσωπο αναφοράς στην πρώτη περίπτωση ήταν αποκλειστικά και μόνο ο Επίσκοπος, ενώ στη δεύτερη ήταν η γερόντισσα. Κλασσικές περιπτώσεις πνευματικών μητέρων αποτελούν η Μελάνη η πρεσβυτέρα και η Μακρίνα, η αδελφή του Μεγάλου Βασιλείου.

Σε ότι αφορά τις αφετηρίες του κανονικού νομοθέτη  για τα γυναικεία τάγματα των χηρών και των παρθένων αφ’ ενός και τις μοναχές αφετέρου, ήταν διαφορετικές, καθώς τα τάγματα των αφιερωμένων γυναικών στον κόσμο μετατρέπονται πλέον σε γυναικεία μοναστήρια. Ελάχιστες εξαιρέσεις υπήρχαν, μεταξύ αυτών και η περίπτωση που επαινεί ο Βαλσαμών: «…σήμερον δεν τέως εν τη Κωνσταντινουπόλει ούτε παρθένοι μετά λαϊκού σχήματος τω Θεώ ανατίθεται ούτε παρθένων εστί. Μόνον δε ο άγιος εκείνος μητροπολίτης Θηβών ο Καλοκτένης εποίησε παρθενώνα εις Θήβας και έταξε παρθένους επ’ αυτώ λαϊκάς. Διό και εστί το μνημόσυνον αυτού αιωνίζον και χάριν τούτου»[8].

Η σχεδόν πλήρης εξαφάνιση των συγκεκριμένων ταγμάτων και η αφομοίωσή τους από τον γυναικείο μοναχισμό οδήγησε πλέον και στην απόδοση η συσχέτιση των ιερών κανόνων που αναφέρονταν σε αυτά με τον γυναικείο μοναχισμό.

 1. Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Κανόνας 44 της Συνόδου της Λαοδικείας: «Γυναῖκες μὴ εἰσερχέσθωσαν ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ.»

Ο κανόνας 44 της εν Λαοδικεία Συνόδου απαγορεύει αυστηρά την είσοδο των γυναικών εντός του Αγίου Βήματος. Η ιερατική ιδιότητα της ηγουμένης, όπως και της διακόνισσας, και η σύνδεσή τους με το θυσιαστήριο ατονούν στον χρόνο.[9]

Στην 38η ερώτηση του Μάρκου Αλεξανδρείας, στην Σύνοδο της Λαοδικείας, απαντά σχετικά ο Θεόδωρος Βαλσαμών: «Πάλαι ποτέ και τάγματα των διακονισσών τοις κανόσιν επεγινώσκετο και είχον και αυταί βαθμόν εν τω βήματι. Η δε των εμμήνων κάκωσις την υπηρεσίαν ταύτην εκ του θείου και αγίου βήματος εξέωσε». «Παρά δε τη αγιωτάτη Εκκλησία του θρόνου των Κωνσταντινουπολιτών διακόνισσαι προχειρίζονται, μίαν μεν μετουσίαν μή έχουσαι εν τω βήματι, εκκλησιάζουσαι δέ τά πολλά, καί την γυναικωνίτιν εκκλησιαστικώς διορθούμεναι». [10]

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Λουκάς Χρυσοβέργης (1156-1169), απαγορεύει ακόμα και στα πολύ μικρά κορίτσια να εισέρχονται εντός του ιερού βήματος στις Εκκλησίες, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης της διακονίας του λειτουργού ιερέως. «Το θήλυ, οποίας αν είη ηλικίας, της οικείας φύσεως εκστήναι ου δύναται. Επεί ουν καθόλου ταις γυναιξί τε των θείων αδύτων αποκέκλεισται, ουκ εισελεύσεταί τις τούτων εντός, κάν πάνυ είη ηλικία νεάζουσα. Ει γαρ τούτο δοίημεν, πολλά τα άτοπα έψεται. Των μεν γαρ εν γάμω κωλύεσθαι, υποπτευομένων διά τον γάμον αυτών, και ει τούτο που το τίμιον αυτού και το της κοίτης αμίαντον. Των δε εν αγνεία και σωφροσύνη διά το παρά ταύτας αμφίβολον».[11]

Οι εν λόγω κατηγορηματικές και απόλυτες θέσεις, προφανώς και δεν θα μπορούσαν να ισχύουν στις γυναικείες Ιερές Μονές, καθόσον προσέκρουαν στο κυρίαρχο πνευμα της αδιάλειπτης και εύτακτης λατρείας.[12]

Ο Βαλσαμών, σχολιάζοντας τον 69ο κανόνα της Πενθέκτης εν Τρούλλω Συνόδου, ο οποίος απαγορεύει την είσοδο σε όλους τους λαϊκούς εντός του Αγίου βήματος, πλην του Βασιλιά, «ζωγραφίζει» την κατά την εποχή του αντιμαχία για την είσοδο λαϊκών στο Ιερό: «Σημειώσαι τον παρόντα κανόνα και κώλυε δι’ αυτού τους λαϊκούς εισερχομένους οπωσδήποτε εις το άγιον βήμα. Εγώ δε πολλά σπουδάσας κωλύσαι την εις το άγιον βήμα του ναού της υπεραγίας Δεσποίνης μου και Θεοτόκου της Οδηγητρίας {και εν τω του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού της εν τη Χάλκη}  εισέλευσιν των λαϊκών ουκ ίσχυσα, λεγόντων αρχαίον είναι τούτο έθος και μη οφείλειν κωλυθήναι».[13] Ο Βαλσμαμών κατακρίνει ιδιαίτερα την είσοδο των γυναικών μέσα στο Ιερό. Κατά τον Βαλσαμών, η είσοδος των γυναικών μέσα στο Άγιο βήμα, είναι μια συνήθεια προερχόμενη από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Λέγει χαρακτηριστικά ο Βαλσαμών: «Περί δε γε των Λατίνων μανθάνω ότι ου μόνον λαϊκοί άνδρες εις το άγιον βήμα εισέρχονται και κάθηνται, ισταμένων πολλάκις και των ιερουργούντων».[14] Οι μοναχοί και οι μοναχές όμως δεν υπάγονται στην συγκεκριμένη απαγόρευση. Γι’ αυτούς δεν υπάρχει το άβατο του ιερού βήματος, όπως συνάγεται από παλαιότερες απαγορεύσεις (οι οποίες ίσχυαν για τις διακόνισσες)[15] και νεότερες των κανονικών πηγών, οι οποίες τουλάχιστον από τον 11ο αιώνα είναι πολύ πιο διακηρυκτικές.

Από μαρτυρίες οι οποίες σώζονται στις πηγές, συμπεραίνουμε ότι οι διακόνισσες, και μάλιστα πολύ περισσότερο οι μοναχές διακόνισσες, όχι μόνο εισέρχονταν στο Άγιο Βήμα, αλλά είχαν και μέσα σ’ αυτό ορισμένα διακοσμητικά καθήκοντα, άναβαν τις λυχνίες, για την ευπρέπεια του θυσιαστηρίου, μεριμνούσαν για την καθαριότητα των ιερών σκευών, και για την ευπρεπή και κόσμια εμφάνιση του ιερού βήματος. Όταν στην εκκλησία δεν υπήρχε ιεροδιάκονος, οι διακόνισσες διάβαζαν τις περικοπές από την βίβλο και θυμιάτιζαν (χωρίς την απαγγελία των σχετικών ευχών). Οι ηγουμένες-διακόνισσες, όταν έλειπαν οι εκκλησιαστικοί λειτουργοί προίσταντο στο ναό μερικής τελέσεως των μη καθαρώς μυστηριακών προσευχών και παρακλήσεων. Επίσης μετέδιδαν την Θεία Κοινωνία στις ασθενείς μοναχές, ενώ όλες οι διακόνισσες μετέδιδαν την Θεία Κοινωνία στις ασθενούσες γυναίκες ή και σε άρρενα παιδιά.[16]

 1. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΝΙΣΣΩΝ

Πρόκειται για έναν θεσμό, ο οποίος άρχισε να εμφανίζεται κατά τον τέταρτο αιώνα, με την κατάπαυση των συστηματικών διωγμών κατά των Χριστιανών.[17] Οι ρόλοι των γυναικών διακονισσών σχετίζονταν με την κατήχηση των υποψηφίων χριστιανών γυναικών, την είσοδο αυτών στην μία Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία μέσω του Ιερού Μυστηρίου του Βαπτίσματος, την συμμετοχή τους  στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, αλλά και την πνευματική τους οικοδόμηση. Τα διακονήματα αυτά επιτελούνταν μέσα στην κοινωνία, ενώ οι ίδιες οι διακόνισσες ως προς την πολιτεία του και πιθανώς προς την εξωτερική τους εμφάνιση ομοίαζαν κατά πολύ προς τις μοναχές. Για τον λόγο αυτό πολλές φορές μία διακόνισσα ταυτίζεται με μια μοναχή, ενώ μπορεί να συμβεί και το αντίστροφο, δηλαδή μια μοναχή να μοιάζει με μια διακόνισσα.

Στους νεότερους χρόνους σπάνια γίνεται αναφορά στον θεσμό των διακονισσών. Εξαίρεση αποτελούν εκείνες οι περιπτώσεις χειροτονίας διακονισσών στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στη νήσο Αίγινα από τον Άγιο Νεκτάριο Μητροπολίτη Αιγίνης, αλλά και η χειροτονία μιας ηλικιωμένης μοναχής στο τέλος του ίδιου αιώνα στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, επί ποιμαντορίας του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, του από Δημητριάδος, Χριστοδούλου Παρασκευαϊδη, ο οποίος χειροτόνησε μια ηλικιωμένη μοναχή.[18]

 1. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ

Α. Η ΟΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

Καταγόμενη από τον Πόντο. Το 1914 οι Τούρκοι πήραν τον άντρα της στα τάγματα εργασίας, όπου και μάλλον απεβίωσε. Καθώς είχε αποβιώσει και το παιδί της, η νεαρά χήρα, κατέληξε στο βουνό, όπου έζησε ασκητικά και με μεγάλη νηστεία. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, έφθασε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο μοναστήρι της Κλεισούρας στην πόλη της Καστοριάς, όπου και εγκαταβίωσε σαν μοναχή. Τα περισσότερα χρόνια τα πέρασε μόνη της στο μοναστήρι, δίχως να έχει άλλες μοναχές. Υπέμεινε πολλές φορές την βαρυχειμωνιά, με την θερμοκρασία να φθάνει ακόμα και στους -15 βαθμούς. Κυκλοφορούσε ξυπόλυτη, ενώ τα ρούχα της ήταν πάντοτε κουρελιασμένα και ανεπαρκή για τις συνθήκες της εποχής. Δεν δεχόταν τα καινούργια ρούχα όταν της τα έδιναν. Το φαγητό της ήταν πάντοτε λιτότατο.

Παρά το γεγονός ότι η Αγία ήταν αυστηρή με τον εαυτό της, ήταν πολύ γλυκιά και επιεικής με τους άλλους. Δεν κρατούσε δραχμή από τα χρήματα που της έδιναν, αλλά τα έκρυβε προκειμένου να τα δώσει σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Τα τότε κοριτσάκια, μετέπειτα γερόντισσες της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Υπεραγίας Θεοτόκου Κλεισούρας, αγαπούσαν την συντροφιά της Οσίας Γερόντισσας. Η γερόντισσα νουθετούσε τις άγαμες κοπέλες που τύγχανε να παραστατήσουν, φρόντιζε να παντρευτούν και να τις προικίζει. Ήταν πάντοτε δίπλα σε όσους την είχαν ανάγκη και ζητούσαν την βοήθειά της.

Η Αγία Σοφία της Κλεισούρας χαρακτηρίστηκε ως «διά Χριστόν σαλή». Κάποιες φορές η Αγία έκανε αλλοπρόσαλλα πράγματα, με σκοπό να μην αποκτήσει φήμη ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι, πολλοί την παρεξηγούσαν και την αποκαλούσαν «παλάλα», παλαβή. Όσο ζούσε, ήταν γνωστή μόνο στην περιοχή της Κλεισούρας και στην γειτονική περιοχή της Πτολεμαΐδας. Δεν είχε ενταχθεί ποτέ σε κανέναν από τους εκκλησιαστικούς κύκλους, οι οποίοι συνηθίζουν να προβάλουν τα ενάρετα μέλη τους.

Η Αγία Σοφία της Κλεισούρας εκοιμήθη εν Κυρίω στις 6 Μαίου 1974. Η ανακομιδή των λειψάνων της έγινε το 1982, τα οποία λείψανα ευωδίαζαν για μέρες Βασιλικό.[19]

Β. Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

Καταγόμενη από την Καππαδοκία. Εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή του Χρυσοβαλάντου στην Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη. Η Ειρήνη δόθηκε με ζήλο στους ασκητικούς αγώνες και υπάκουγε σε όσα όριζε ο κανονισμός και οι ανάγκες του μοναστηριού, χωρίς γογγυσμούς. Αισθανόταν όλες τις αδελφές της μονής σαν αρχοντοπούλες και θεωρούσε τον εαυτό της ότι είναι υπηρέτρια όλων. Έτρωγε λίγο, εργαζόταν πολύ, αναπαυόταν ελάχιστα και προσευχόταν αδιάκοπα. Όταν έπρεπε να συμμετάσχει στις λατρευτικές συνάξεις, ήταν στο ναό πρώτη και όταν έπρεπε να κάνει τον κανόνα της, πάντοτε έκανε κάτι παραπάνω, μην τυχόν και μπερδευόταν στο μέτρημα και έκανε κάτι λειψό. Όσο η μοναχή Ειρήνη προόδευε στην ασκητική ζωή, τόσο ο διάβολος δυνάμωνε τον πόλεμο κατά της.

Το έτος 847, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, Οικουμενικός Πατριάρχης Φώτιος, την ενθρόνισε ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάντου, κατόπιν επιθυμίας της μακαριστής ηγουμένης και ολόκληρης της αδελφότητος. Ως ηγουμένη της μονής, η Αγία Ειρήνη, προκειμένου να ανταπεξέλθει στο διαποίμανση της αδελφότητος, αύξησε την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Ζήτησε και έλαβε από τον Κύριο το προορατικό χάρισμα, προκειμένου να βοηθήσει τον κόσμο που είχε την ανάγκη της.

Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε δύο από τα πολλά θαύματα της Αγίας ηγουμένης, όσο ήταν εν ζωή και ηγουμένη της μονής του Χρυσοβαλάντου:

 1. Όταν αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης ήταν ο Βασίλειος Α’ Μακεδών (867-886), ένα από τα παιδιά του Βάρδα, ο οποίος ήταν και ανηψιός της Αγίας ηγουμένης του Χρυσοβαλάντου, υπηρετούσε ως αξιωματικός στον αυτοκρατορικό στρατό, κατηγορήθηκε ψευδώς ως επίβουλος του αυτοκράτορα. Έτσι ο αυτοκράτορας τον φυλάκισε. Οι συγγενείς του παρουσιάστηκαν ενώπιον της Αγίας, και την παρακάλεσαν να τους βοηθήσει με την προσευχή της. Η Αγία λοιπόν κλείστηκε στο κελί της και με την προσευχή της ζήτησε από τον Κύριο να βοηθήσει τον ανεψιό της.

Ο Κύριος έκανε το θαύμα του. Ένα βράδυ εμφανίστηκε η Αγία Ειρήνη στον ύπνο του αυτοκράτορα και του είπε με αυστηρό τρόπο: «Βασιλέα των Ρωμαίων Βασίλειε! Σήκω επάνω και γρήγορα να ελευθερώσεις τον στρατηγό αυτόν που άδικα φυλάκισες, με αιτία τις συκοφαντίες σε βάρος του. Αν δεν υπακούσεις, ο Χριστός θα σε θανατώσει και το κουφάρι σου θα το κατασπαράξουν τα άγρια θηρία»[20]. Τότε ο αυτοκράτορας απάντησε: «Ποια είσαι; Πως τολμάς τέτοιαν ώρα να μπαίνεις μέσα στο αυτοκρατορικό μου δωμάτιο;» «Είμαι η ηγουμένη της Μονής του Χρυσοβαλάντου».[21] Είπε η Αγία, και αφού τον σκούντησε τόσο που πόνεσε πολύ, άνοιξε τα μάτια του, και αφού είδε την μορφή της, η Αγία ηγουμένη άνοιξε την πόρτα του αυτοκρατορικού δωματίου και έφυγε.

Αμέσως ο αυτοκράτορας ρώτησε τους φρουρούς να τους ρωτήσει πως βρέθηκε τέτοιαν ώρα η καλόγρια μέσα στο παλάτι, οι οποίοι τον βεβαίωσαν πως όλες οι πόρτες του παλατιού ήταν κλειδωμένες. Τότε κάλεσε τον φυλακισμένο αξιωματικό να παρουσιαστεί μπροστά του, και, αφού  βεβαιώθηκε για την αθωότητά του και ότι πρόκειται για ανιψιό της ηγουμένης της μονής του Χρυσοβαλάντου, κατάλαβε ότι πρόκειται για θεϊκό σημάδι και τον άφησε ελεύθερο.

 1. Ένα άλλο ιδιαίτερο θαύμα, είναι αυτό με τα μήλα της Αγίας Ειρήνης. Ο κάθε πιστός που θα κοιτάξει για πρώτη φορά την εικόνα της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, θα αναρωτηθεί σίγουρα τι συμβολίζουν τα μήλα της Αγίας Ειρήνης.

Η Αγία Ειρήνη είχε μεγάλη ευλάβεια στον συντοπίτη της, τον Άγιο Βασίλειο. Μια πρωτοχρονιά, γύρω στο 880, η αγία άκουσε μια φωνή που της έλεγε: «Σήμερα κάποιος ναυτικός θα σου φέρει οπωρικά. Να τον καλοδεχθείς και να φας αυτά τα φρούτα που θα σου δώσει, για να αγάλλεται η ψυχή σου». Αμέσως η αγία ηγουμένη πρόσταξε δύο μοναχές να βγουν στην κεντρική είσοδο και να υποδεχθούν τον ξένο που θα ερχόταν να επισκεφθεί την μονή και να τον οδηγήσουν στο καθολικό. Μόλις έφθασε ο ναύτης, είπε στην ηγουμένη: «Είμαι ναύτης από την Πάτμο. Όταν μπήκα στο πλοίο για την Πόλη, βλέπω κάποιον γέροντα να περπατά πάνω στα κύματα και να τρέχει για να προφτάσει το πλοίο, που είχε ήδη ξεκινήσει. Με τρόπο θαυμαστό μπήκε μέσα στο πλοίο, και έβγαλε τρία μήλα από τον κόρφο του τρία μήλα, και μου τα έδωσε με την προσταγή να τα δώσω στον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης. Έπειτα, μου έδωσε άλλα τρία μήλα, για να τα δώσω στην Ειρήνη, την ηγουμένη της μονής του Χρυσοβαλάντου. Μου είπε ότι αυτά τα μήλα είναι από τον Παράδεισο και ο πανάγαθος Θεός επέτρεψε στον δούλο Του Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και Θεολόγο να σας τα στείλει. Φάγε αυτά, που η καλή σου ψυχή επεθύμησε και είναι πάντα φρέσκα. Και ο μέν γέροντας έγινε άφαντος από το πλοίο, εγώ όμως ήρθα στην Πόλη. Πήγα πρώτα στον Πατριάρχη και του παρέδωσα τα τρία μήλα. Τώρα βρίσκομαι εδώ, για να σου προσφέρω αυτά τα τρία μήλα που σου ανήκουν». Πιθανολογείται ότι ο ναύτης θα ήταν ο φύλακας άγγελος της Αγίας Ειρήνης, ή ο άγγελος Κυρίου που αόρατα την υπηρετούσε, ή το πιθανότερο ο προστάτης του μοναστηριού, ο αρχάγγελος Γαβριήλ.

Το ένα μήλο, η Αγία το έκανε 40 μικρά κομμάτια και τα έτρωγε το καθένα κάθε μέρα , στην διάρκεια της μεγάλης Σαρακοστής της χρονιάς εκείνης, χωρίς να τρώει τίποτε άλλο, ούτε και να πίνει νερό. Καθημερινά η ιερά μονή των Ταξιαρχών του Χρυσοβαλάντου, που ξεπερνούσε όλα τα αρώματα η ευωδία αυτή γινόταν αισθητή σε όλη την αδελφότητα. Το δεύτερο μήλο, το έκοψε την Μεγάλη Πέμπτη σε τόσα κομμάτια, όσες ήταν οι μοναχές, στις οποίες και το έδωσε σαν αντίδωρο αφού κοινώνησαν. Η κάθε μοναχή αισθάνθηκε μόλις έφαγε το μήλο, στο βαθμό της πνευματικής κατάστασης, μέγεθος απερίγραπτης αγαλίασης, γεύσης και ευωδίας  του παραδείσου. Το τρίτο μήλο, η Αγία Ειρήνη το κράτησε για φυλαχτό και παρηγοριά μέχρι την κοίμησή της. Καθημερινά το οσφραινόταν, για να απολαμβάνει την ευωδία του παραδείσου και να παίρνει κουράγιο στον πνευματικό της αγώνα.[22]

Η Αγία Ειρήνη εκοιμήθη ειρηνικά στις 28 Ιουλίου του έτους 936. Σήμερα, πολύς κόσμος επισκέπτεται το ομώνυμο μοναστήρι της στην Λυκόβρυση Αττικής, αλλά και τα κατά τόπους προσκυνήματα που είναι αφιερωμένα στην χάρη της, προκειμένου να λάβουν την ευλογία της, αλλά και το μήλο της. Το μήλο της το λαμβάνουν κυρίως ζευγάρια, προκειμένου να βοηθηθούν από την Αγία για να αποκτήσουν παιδί.

Γ. Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΞΕΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ, «Η ΑΟΜΜΑΤΗ»

Επρόκειτο για θεοσεβή και θεοφώτιστη γυναίκα και μοναχή, με πολλές γνώσεις και μεγάλη κοινωνική μόρφωση. Για την Μονή της ήταν υπόδειγμα τελειότητος, στολισμένη με ποικίλες αρετές και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ενοίκησε στην καθαρή ψυχή της και την έκανε τέλεια υποτακτική-θυγατέρα και μητέρα-Ηγουμένη.

Προσευχόταν για πολλές ώρες με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Τότε το πρόσωπό της αλλοιωνόταν και λαμπρυνόταν, μαρτυρώντας την ανώτερη πνευματική της εργασία που την έφερνε σε άμεση επικοινωνία με τον Δημιουργό της. Πολλές φορές ο αρχέκακος την ώρα της προσευχής την ενοχλούσε με φωνές και αγγίγματα, όμως εκείνη τον περιφρονούσε. Απλά άλλαζε τόπο[23] και συνέχιζε την θεάρεστη εργασία της. Επίσης ήταν άκρως υποχωρητική και υπομονετική με την κάθε ψυχή της ιεράς μοναστικής  αδελφότητος.

Η συμπεριφορά της Οσιωτάτης ηγουμένης Ξένης Μοναχής, ήταν σε όλα συνεσταλμένη και ταπεινή. Κινούνταν χωρίς επίδειξη του αξιώματός της, ως μια απλή αδελφή της μονής. Δεν πρόβαλλε τον εαυτό της και το εγώ της, ούτε η τυφλότητά της την έκανε να κινείται με μειονεξία για να επιβάλλει την διοικητική της άποψη και θέση. Υποχωρούσε και απλά προσευχόταν. Όταν της έδιδαν για δώρο ένα καινούργιο ράσο, δεν ήθελε να το φοράει έτσι. Το ψαλίδιζε, πρόσθετε μπαλώματα και το φορούσε. Ταπεινή λοιπόν ήταν και όχι ανθρωπάρεσκη.

Η Οσία Μητέρα Ξένη είχε καθαρή εξομολόγηση, διάκριση, αδιάλειπτη προσευχή και θεάρεστη υπομονή.  Η ειρήνευση και η πρόοδος της αδελφότητος που διεποίμανε, ήταν το κυριότερο μέλημά της. Όταν δεν έφθαναν οι δυνάμεις της να θεραπεύσει ένα πρόβλημα, σιωπούσε και προσευχόταν με θέρμη. Συνιστούσε μάλιστα και στις μοναχές, αλλά και στις επισκέπτριες προσκυνήτριες της μονής να μην σταματούν την ευχή. Συμβούλευε σχετικά: «Παιδί μου, πρόσεχε… μην ξεχάσεις ποτέ το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με την αμαρτωλή!» Αυτό παιδί μου είναι της ψυχής μας η ψυχή! Λέγε το συνεχώς. Αν ο χριστιανός δεν το λέει, εν βρίσκεται στον σωστό τον δρόμο».

Η αγιότητα της ζωής της γινόταν αντιληπτή όχι μόνο από την αδελφότητα, αλλά και από όσους επισκέπτονταν το Ησυχαστήριο. Μολονότι η Οσία ηγουμένη δεν μπορούσε να μορφωθεί σε κάποιο ειδικό σχολείο, λόγω των συνθηκών της εποχής της, ο Θεός της είχε δώσει έναν φωτισμένο νου με εξασκημένη καλά την μνήμη της, ευστροφία και φιλομάθεια. Γνώριζε από έξω αρκετά ιερά κείμενα και τα απήγγειλε στην Εκκλησία αργά και με συναίσθηση, ώστε να μεταδίδει τους ιερούς παλμούς της προσευχόμενης καρδίας της στο εκκλησίασμα.

Στην θέση της η γερόντισσα Ξένη παρέμεινε μέχρι και την οσιακή κοίμησή της στις 31 Οκτωβρίου του 1923.  Σήμερα τα ευωδιάζοντα λείψανα της βρίσκονται στο δωμάτιο του Αγίου Νεκταρίου και προσκυνούνται ως λείψανα Αγίας. Η αγιοκατάταξή της είναι ένα γεγονός το οποίο θα χαροποιήσει τόσο την Μονή Αγίας Τριάδος και Αγίου Νεκταρίου, όσο και όλο το πιστό πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Προς τιμήν της ιερά ακολουθία συνέθεσε ο Μέγας Υμνογράφος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Χαραλάμπης Μπουσιάς.[24]

 

 1. ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΠΥΛΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΑΝ

       

Α. Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

 1. i. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ

Μία άγνωστη μορφή του Χιακού μοναχισμού για το ευρύ κοινό, είναι ο Όσιος Παχώμιος της Χίου. Διακεκριμένος ασκητής, ξεκίνησε με ελάχιστες δυνατότητες και ανήγειρε δύο μοναστήρια, -ένα ανδρικό και ένα γυναικείο- την Ιερά σκήτη των Αγίων Πατέρων στο Προβάτειο Όρος, αλλά και τον Ιερό Παρθενώνα Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Φραγκοβούνι, για τον οποίο και θα μιλήσουμε στην συνέχεια, αφού παραθέσουμε κάποια στοιχεία για τον Βίο του Οσίου. 

Γεννήθηκε στο χωριό Ελάτα της Χίου και το κοσμικό του όνομα ήταν Παναγιώτης. Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του την εποχή εκείνη έμαθε ελάχιστα γράμματα, καθώς έπρεπε να βοηθήσει την οικογένειά του στις αγροτικές εργασίες.  Όμως, όπως κάθε νέος, αισθανόταν να στενεύει ο ορίζοντας της ζωής για μια καλύτερη τύχη. Για τον λόγο αυτόν έφυγε για την Κωνσταντινούπολη στα δεκαεφτά του χρόνια και εργάστηκε στα «Λεμονάδικα». Αν και του  δόθηκε η ευκαιρία να κάνει ένα καινούργιο ξεκίνημα για την ζωή του, ως νέος άνθρωπος δυστυχώς δεν είχε την φρόνηση να αποφύγει τις διάφορες παγίδες της ζωής. Μπλέχτηκε με άσχημες παρέες και αναθεώρησε την ζωή του. Απομακρύνθηκε από τις Χριστιανικές αρχές με τις οποίες είχε μεγαλώσει και ανέπτυξε έναν ζωηρό χαρακτήρα, ατίθασο, ευέξαπτο και εριστικό.

Κάποτε ο νεαρός Παναγιώτης παρενέβει στον διαπληκτισμό μεταξύ ενός Τούρκου και του υπηρέτη του εξαδέλφου του. Πάνω στον καβγά ο Τούρκος ζήτησε την παρέμβαση της Τουρκικής Αστυνομίας. Έγινε φασαρία και ο νεαρός Παναγιώτης, ενώ βρισκόταν σε άμυνα τραυμάτισε έναν αστυνομικό, ενώ σκότωσε έναν άλλον. Η Τουρκική Δικαιοσύνη τον καταδίκασε σε θάνατο. Οι συγγενείς του φονευθέντος στο Ικόνιο δέχθηκαν την απόφαση, ωστόσο το Τουρκικό Δικαστήριο επέμεινε στην αρχική του απόφαση.

Με την προσευχή του ο νεαρός Παναγιώτης, κατάφερε να γλυτώσει την ποινή του θανάτου, καθώς η Παναγία τον προόριζε για την σωτηρία των ψυχών. Η σωτηρία του ήρθε ως εξής, με την παρέμβαση της αγγλικής πρεσβείας: ο Σαλίχ Πασάς της Βάρνας  σκότωσε μια Χριστιανή κοπέλα που αρνήθηκε να τον παντρευτεί. Άλλος ένας Τούρκος σκότωσε έναν Χιώτη καπετάνιο στα «Λεμονάδικα». Η αγγλική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη δήλωσε ότι σε περίπτωση προχωρήσει η εκτέλεση του Παναγιώτη, τότε θα φονεύονταν και οι εγκληματίες πασάδες, κι έτσι ο Παναγιώτης γλύτωσε τον θάνατο και φυλακίστηκε.

Στην φυλακή δεν πέρασε εύκολα, καθώς ο φρουρός τον ξυλοκοπούσε. Η προσευχή του στην Κυρία Θεοτόκο ήταν ολόθερμη, όπως ολόθερμη ήταν και η υπόσχεσή του για μεταμέλεια και επιστροφή στην πνευματική  ζωή.  Όταν κάποτε κατάφερε να εξασφαλίσει κρυφά δύο στολές τεχνικών, μία γι’ αυτόν και μία για τον συγκρατούμενό του, κατάφερε να αποδράσει από τις τουρκικές φυλακές. Μετά από πολλές περιπέτειες, βρέθηκε στο Ισραήλ, όπου αφού προσκύνησε στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, βρέθηκε στην Μονή του Αγίου Σάββα. Εκεί έγινε δεκτός ως δόκιμος μοναχός, όπου το 1862 πήρε το μοναχικό σχήμα και έλαβε το όνομα «Παχώμιος». Εκεί έμεινε για 6 χρόνια, και μετά μετέβη στην Χίο, όπου και ίδρυσε την ανδρώα Ιερά Σκήτη των Αγίων Πατέρων στο Προβάτειο Όρος, αλλά και τον γυναικείο Παρθενώνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Όλη η ζωή του Αγίου Παχωμίου ήταν μια αυστηρή άσκηση. Προσευχή, μελέτη, κανόνας, γονοκλυσίες, ακολουθίες, σιωπή, ολιγοφαγία, αλουσία, χαμαικοιτία, τέλεια ακτημοσύνη. Το δε έργο του έγινε με πλήρη υπακοή στην προισταμένη αρχή του, δηλαδή την Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, αλλά και του Οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινούπολης.  Η παρουσία του στα πνευματικά πράγματα της Χίου ήταν καταλυτική, ενώ είχε αξιόλογη προσφορά και στα χριστιανικά γράμματα, γράμματα, παρά το γεγονός ότι ήταν κάτοχος της στοιχειώδους και μόνο εκπαιδεύσεως. Κοιμήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 1905, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει το υπερφυές θαύμα της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, μέσω του οποίου θαύματος η Αγίας γλύτωσε το νησί της Χίου από καταποντισμό. Ετάφη στην Ιερά Σκήτη των Αγίων Πατέρων Χίου.[25]

 1. ii. Ο ΙΕΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΧΙΟΥ.

Οι συνθήκες που επικρατούσαν εκείνην την εποχή συνέβαλαν στο να μεριμνήσει ο Όσιος Παχώμιος  για την ανέγερση  γυναικείου μοναστηριού στο νησί της Χίου. Ο ίδιος ο όσιος καθηγούμενος της Ιεράς Σκήτης των Αγίων Πατέρων, προκειμένου να πραγματοποιήσει το έργο του, διάλεξε την υψηλή τοποθεσία στο ακρωτήριο της Αγίας Ελένης στο Φραγκοβούνι. Παλαιότερα υπήρχε εκεί ο ερειπωμένος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου. Το έτος 1898 ο Όσιος Γέροντας αγόρασε την περιοχή αυτή του ναού και ό,τι ανήκε σε αυτόν σε μεγάλη έκταση. Με κόπους τόσο των μοναχών της Ιεράς Σκήτεως τον Αγίων Πατέρων, όσο και του Οσίου Καθηγουμένου αυτής, άρχιζε να χτίζει το μοναστήρι με σκοπό να στεγάσει μια ομάδα νεαρών φιλομονάχων κοριτσιών που καθοδηγούνταν πνευματικά από αυτόν.

Εκείνο τον καιρό η Χίος βρισκόταν υπό Τουρκική Κατοχή. Καθώς το έργο ανέγερσης  του μοναστηριού προχωρούσε, οι Τουρκικές αρχές προσπαθούσαν να εμποδίσουν την ολοκλήρωσή της, ισχυριζόμενοι πως ο Γέροντας Παχώμιος φτιάχνει κάστρο για να τους πολεμήσει. Στον Παρθενώνα ο Όσιος Παχώμιος όρισε να κυριαρχεί το κοινοβιακό σύστημα. Στην διαθήκη του όρισε τις σχέσεις της Ιεράς Σκήτης των Αγίων Πατέρων, του Ιερού Παρθενώνος των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και των αδελφών που εγκαταβιώνουν σε αυτά τα δύο μοναστήρια. Έτσι λοιπόν ο ιερός Παρθενών λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία και επιστασία της Ιεράς Σκήτης.

Ο Δικαίος της Ιεράς Σκήτης των Αγίων Πατέρων επισκέπτεται τον Ιερό Παρθενώνα, διακονεί, εξομολογεί και λειτουργεί κατά την πανήγυρη στις 21 Μαίου και όταν κάνει κουρά μεγαλόσχημης μοναχής. Έχει την πνευματική επιστασία του μοναστηριού καθώς επίσης και την επιμέλεια των εξωτερικών εργασιών της Μονής. Τόσο η Ιερά Σκήτη των Αγίων Πατέρων, όσο και ο Ιερός Παρθενώνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, διοικούνται σύμφωνα με τα όσα γράφει ο Όσιος Πατέρας στην διαθήκη του. Επειδή ο Όσιος αρρώστησε σοβαρά , πριν την κοίμησή του ανέθεσε στον διάδοχό του στην ηγουμενία της Ιεράς Σκήτεως των Αγίων Πατέρων, τον Ιερομόναχο Ανδρόνικο, να αποπερατώσει τον Ιερό Παρθενώνα Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Με σημειώματα και επιστολές ο Γέροντας προσπάθησε να βοηθήσει την πρώτη ηγουμένη του Ιερού Παρθενώνος, την γερόντισσα Θεοφανώ, στην άσκηση των καθηκόντων της, αλλά και στην συμβολή του πνευματικού καταρτισμού των αδελφών. Πολλές τέτοιες επιστολές, σώζονται και φυλάσσονται σήμερα στο αρχείο του Παρθενώνα. Τέλος, ο Όσιος Γέροντας φρόντισε ώστε οι μοναχές να μάθουν την τέχνη της Αγιογραφίας, με σκοπό να προσπορίζονται τις ανάγκες του Παρθενώνα.[26]

Σήμερα ο Ιερός Παρθενώνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, αποτελεί ένα κόσμημα για το νησί της Χίου. Στον βοτσαλωτό περίβολο της Μονής, δεσπόζει το Καθολικό της. Είναι κτισμένος σε  σταυροειδή βυζαντινό ρυθμό, διακοσμημένο με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες. Τα εβδομήντα διώροφα κελιά της μονής, μαρτυρούν τον άλλοτε μεγάλο αριθμό της αδελφότητος. Οι σημερινές λίγες πλέον μοναχές της αδελφότητος, συνεχίζουν να επιδίδονται στην αγιογραφία, την υφαντουργία, ενώ υπάρχει και εργαστήριο καλλιτεχνικών κεντημάτων και ιεροραφείας.

Το μοναστήρι ακολουθεί το Αγιορείτικο ημερολόγιο. Ο κανονισμός του είναι ιδιαίτερα αυστηρός και απαγορεύει αυστηρά την είσοδο στους άνδρες. [27]

Β. Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΟΒΕΛΙΣΤΗΣ ΑΡΤΗΣ

Ο Γέροντας Μητροφάνης ο Πνευματικός, γεννήθηκε στην Αμφιλοχία Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας στις 15 Μαΐου 1918. Το κοσμικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος. Υπηρέτησε στο πεζικό ως απλός στρατιώτης στο διάστημα 1938-1939, ενώ έλαβε μέρος στον πόλεμο στο διάστημα 1940-1941, αλλά και στην Εθνοφυλακή στο διάστημα 1945-1946. Παντού έδειξε ανδρείο φρόνημα και αυταπάρνηση και διακρίθηκε για την σεμνότητα του ήθους του, ήθος το οποίο μαρτυρούσε Χριστό.

Μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στην Πατρίδα, επέστρεψε στην Αιτωλοακαρνανία, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή να υλοποιήσει την ιερή επιθυμία που είχε μέσα του και να εγκαταβιώσει σε κάποιο μοναστήρι. Μετά από πολύ προσευχή στην Παναγία, στις 4 Απριλίου 1951, με την ευχή των γονέων του και την ευλογία του πνευματικού του πατέρα, έφυγε οριστικά από το σπίτι του για να μονάσει. Αρχικά επισκέφθηκε την Άρτα, προκειμένου να συναντηθεί και να λάβει την ευλογία του Μητροπολίτου Άρτης Σεραφείμ Τίκα. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου κ.κ. Σεραφείμ, εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Μελάτων, στην συνοδεία του Γέροντος και Ηγουμένου Γερασίμου Κεφαλά.

Δύο μήνες έπειτα από την Ρασοφορία του, ο μοναχός Μητροφάνης στάλθηκε ως οικονόμος στην Ιερά Μονή Παναγίας Ροβελίστης Άρτης.  Η μονή αυτή αρχικά ήταν ανδρική, ωστόσο στην συνέχεια μετατράπηκε σε γυναικεία, με την μέριμνα του Γέροντα. Η εικόνα αυτής της Μονής όταν πρωτοπήγε εκεί ο Γέροντας, ήταν πολύ άσχημη.[28] Μικρόσχημος μοναχός έγινε την Πέμπτη της Διακαινησίμου του έτους 1952 στην Ιερά Μονή Μελάτων. Τότε έλαβε και το όνομα Μητροφάνης. Ως μοναχός δυνάμωσε τους πνευματικούς του ορίζοντες, πάντοτε με την καθοδήγηση του πνευματικού του πατρός, του Γέροντα Γερασίμου. Ο τότε νεαρός Μητροφάνης μοναχός, ανέλαβε υπεύθυνος της Μονής με σκοπό την συντήρηση και την επάνδρωσή της από μοναχούς.

Η αγγελική βιοτή του νεαρού μοναχού, όπως και η εν γένει δραστηριότητά του στις Μονές Μελάτων και Ροβελίστης, δεν ξέφυγε από την προσοχή του Μητροπολίτη Άρτης Σεραφείμ, ο οποίος δεν έπαψε να τον πιέζει για να δεχτεί την ιεροσύνη. Παρ΄ όλες τις αντιρρήσεις του, τελικά ο νεαρός Μητροφάνης υπέκυψε στην επιμονή του Μητροπολίτη και έλαβε στις 29 Μαΐου 1953 τον πρώτο βαθμό της Ιεροσύνης. Στις 15 Ιουλίου του ιδίου  έτους, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος.

Με μέριμνα του γέροντα, η Ιερά Μονή Παναγίας Ροβελίστης μετατράπηκε από ανδρική σε γυναικεία. Πρώτη Ηγουμένη της Μονής, ορίστηκε η μοναχή Ανδριανή, κατά σάρκα αδελφή του γέροντα Μητροφάνη, η οποία μέχρι τότε εγκαταβίωνε στην Ιερά Μονή Αγίου Αποστόλου Ανδρέου Κεφαλληνίας. Μέχρι το 1965 η Μονή αριθμούσε στο σύνολό της έξι μοναχές. Ο Γέροντας τοποθετήθηκε από την Μητρόπολη Άρτης Εφημέριος και πνευματικός του μοναστηριού.

Ως Πνευματικό ο Γέροντας ήταν ακριβοδίκαιος, εξομολογούσε πλήθος πιστών, ενώ  πέραν από την Μονή της Παναγίας, εξομολογούσε και στις γυναικείες Μονές Κάτω Παναγιάς Άρτης και Αγίας Μονής Ναυπλίου.

Τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο ο γέροντας βοηθούσε, μοιράζοντας ακόμη και άφθονα τα αγαθά της Μονής, σε εκείνους οι οποίοι είχαν δυστυχήσει από την δίνη  του πολέμου. Σπούδασε έξι παιδιά, τα οποία μέχρι και σήμερα, ευεργετούν το Μοναστήρι και συμπαραστέκονται σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζει το Μοναστήρι. Σπούδασε επίσης και μια δασκάλα, που τώρα με κάθε τρόπο ανταποδίδει στην Μονή κάθε καλό όταν της ζητηθεί.

Η συμπεριφορά του Γέροντα απέναντι στις υπόλοιπες μοναχές του Κοινοβίου ήταν αγγελική. Ήταν ηθικότατος και διακριτικά απομακρυσμένος από τους χώρους των μοναζουσών. Μάλιστα, ποτέ δεν έμπαινε ούτε στο κελί της ίδιας του της κατά σάρκα αδελφής. Ο αυστηρότερος κανόνας που έδωσε σε καλόγρια ήταν σαράντα ημέρες αποχή από την Θεία Κοινωνία.  Όταν έβλεπε τις μοναχές μετά από κάποια απουσία του από την μονή, «διάβαζε» της ψυχή της κάθε μιας και λ.χ. της έλεγε: «Σε έχω εξομολογημένη, αλλά έλα λίγο και από το πετραχήλι». Όταν οι κάποια τον ρωτούσε αν μπορεί να κοινωνήσει απαντούσε: «όπως θέλεις», εννοώντας πως η αδελφή ήταν ανέντιμη να προσέλθει στο Άγιο Ποτήριο και να λάβει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ανάλογα με την κατάσταση της κάθε αδελφής, έδινε μεγάλη μερίδα στην Θεία Κοινωνία. Το ίδιο έκανε και κατά την διάρκεια της διανομής του αντιδώρου.

Με την χάρη του Θεού ο Γέροντας αποκάλυπτε κρυφούς λογισμούς και πράξεις που γίνονταν και μακριά.  Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάποιας μοναχής, η οποία όταν ήταν ακόμη κοσμικιά, ενημέρωνε τηλεφωνικά τον γέροντα για ότι συνέβαινε στην ζωή της. Ο Γέροντας της είχε ορίσει πρόγραμμα, διακονία κ.τ.λ., ενώ της είχε βάλει κανόνα να είναι στο σπίτι της πριν από την δύση του ηλίου. Μια μέρα άργησε στα κατηχητικά προετοιμάζοντας το θέμα της Κυριακής και, καθώς επέστρεφε στο σπίτι της, μια ομάδα στρατιωτών την ακολούθησε και την ενοχλούσε. Εκείνη φοβισμένη και με δάκρυα στα μάτια, προσευχήθηκε στην Παναγία και ζήτησε την βοήθειά της με την ευχή του Γέροντά της. Με αγωνία έφθασε σώα στο σπίτι της και άκουσε το τηλέφωνό της να χτυπάει: ήταν ο γέροντας, -ο οποίος όπως λέγεται δεν είχε το τηλέφωνό της(!)- και της είπε με αγάπη: «Ευχαρίστησε παιδί μου την Παναγιά μας!».

Ο π. Μητροφάνης κοιμήθηκε ειρηνικά και οσιακά ύστερα από ασθένεια λίγων ημερών στις 21 Οκτωβρίου 1996, αφήνοντας ως παρακαταθήκη το μεγάλο του πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο.[29]

 1. ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟ ΒΙΣΕΝΣΚΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ

Ο Μακαριστός Επίσκοπος Θεοφάνης ο Έγκλειστος Βισένσκυ, έγραψε ένα βιβλίο αφιερωμένο στις Μοναχές, με κάποιες συμβουλές προς αυτές. Εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι ελάχιστα πράγματα έχουν γραφτεί για τον γυναικείο μοναχισμό. Εάν εξαιρέσουμε ορισμένα κείμενα, όπως αυτά του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Μεθοδίου του Ολύμπου, της Οσίας Συγκλητικής κ.λ.π., τα υπόλοιπα γραφόμενα για τον μοναχισμό αναφέρονται καθαρά στον ανδρικό μοναχισμό.

Ο Μακαριστός Επίσκοπος Θεοφάνης ο Έγκλειστος, επισκέφθηκε πολλά μοναστήρια της περιοχής Ταμπώφ και Βλαδιμίρ στα ανατολικά της Μόσχας. Προσπάθησε εκεί να εμψυχώσει και να ενισχύσει τις μοναχές στον δύσκολο αγώνα τους με θερμά κηρύγματα. Παρατηρούμε στους λόγους του μια πρωτοτυπία και μια δύναμη, ενδείξεις ότι το Άγιο Πνεύμα καθοδηγούσε τον νου και την γλώσσα για την χάρη των μοναζουσών.[30]

Το έτος 1979, και με δεδομένο του γεγονότος ότι πολλοί αδελφοί της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής ήταν πνευματικοί σε διάφορα γυναικεία μοναστήρια, η ως άνω μονή επιμελήθηκε την μετάφραση και την έκδοση του βιβλίου του Επισκόπου Θεοφάνους του Έγκλειστου Βισένσκυ «Προς τις αδελφές Μοναχές».

Ενδεικτικά, θα αναφέρουμε τις εξής συμβουλές από το ομώνυμο βιβλίο του Θεοφιλεστάτου:

 1. «Τα Καρφιά για την Αυτοσταύρωση»

Ο σταυρωμένος με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να κατέβει από τον σταυρό, εάν δεν του βγάλουν τα καρφιά με τα οποία είναι καρφωμένος. Καλεί τις Μοναχές να μην βγάλουν από την καρδιά τους εκείνες τις διαθέσεις, με τις οποίες σαν με καρφιά μπορούν να μείνουν καρφωμένες στο μοναστήρι και την μοναχική ζωή. Πιο συγκεκριμένα, ο Θεοφιλέστατος καλεί τις μοναχές να προσέξουν τα εξής σημεία:

Α. «Διατηρείστε άσβεστη την ευλογημένη φλόγα του ζήλου που είχατε, όταν ήλθατε στην μονή»[31]

Ο Επίσκοπος Θεοφάνης καλεί τις μοναχές να θυμηθούν τις προσδοκίες που ανέβλυζαν την καρδιά τους, τι σχέδια κάνανε για να ευαρεστήσουν στον Θεό, σε τι ασκήσεις τις ωθούσε η αυταπάρνησή τους. Με τον τρόπο αυτόν οι μοναχές θα ξαναθερμάνουν τον ζήλο τους μόλις αρχίζει να ψυχραίνεται. Η αδελφή που διατηρεί ακμαίο τον αρχικό της ζήλο είναι πρώτη σε όλα: πρώτη στην ακολουθία, πρώτη στην υπακοή, πρώτη στην πιστή τήρηση του μοναχικού τυπικού. Όταν όμως χαλαρώνει ο αρχικός ζήλος, τότε όλα πάνε άσχημα, όλα γίνονται δύσκολα, όλα ατονούν. 

Β. «Αφήστε τον κόσμο και όλα τα κοσμικά έξω από την μάνδρα της μονής».[32]

Η καρδιά  της κάθε μοναχής δεν πρέπει να δεσμευτεί από κάτι κοσμικό, είτε άψυχο είτε έμψυχο, όσο ασήμαντο και να φαίνεται. Ακόμη, δεν πρέπει να ταράσσεται ο νους και η καρδιά τους με διαμάχες για θέματα ιεραρχικής τάξεως και προνομίων μέσα στο μοναστήρι.

Γ. «Παραμένετε καρτερικά στον αγώνα της υπακοής»[33]

Με αμοιβαία αγάπη και ειρήνη, καλύπτοντας η μία μοναχή τις αδυναμίες της άλλης, αφοσιωμένες στον μοναχικό κανόνα, όλες οι αδελφές θα πρέπει να μελετούν τις νουθεσίες των αγίων ασκητών αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και τις συμβουλές του Πνευματικούς τους Πατρός και της σεβαστής Καθηγουμένης της Μονής. Χωρίς κανέναν γογγυσμό ή αντίδραση, οι μοναχές οφείλουν να αναλαμβάνουν οποιοδήποτε διακόνημα ή έκτακτη ανάγκη τους ανατεθεί. Οι αδελφές της κάθε μονής οφείλουν από την στιγμή που θα μπουν να εγκαταβιώσουν σε κάποιο μοναστήρι να αποβάλλουν από πάνω τους τα «ίδιον θέλημα».

Δ. «Το βασικότερο είναι να πείσετε τον νου και την καρδία σας ότι είσθε πλέον νεκρές για όλα τα επίγεια»[34]

Οι μοναχές δεν πρέπει να ενδιαφέρονται για τα επίγεια, σύμφωνα με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, οι μοναχές από την στιγμή που θα λάβουν το μοναχικό σχήμα, το μόνο που θα πρέπει να τις απασχολεί είναι η αθάνατη ψυχή τους και ο Τριαδικός Θεός.

Τα τέσσερα καρφιά για όσες θέλουν να αυτοσταυρωθούν είναι: ακοίμητος ζήλος για την σωτηρία, απομάκρυνση κάθε κοσμικού φρονήματος μέσα από τον χώρο του μοναστηριού, άρνηση του «ιδίου θελήματος» και νέκρωσις των πάντων προκειμένου να ζουν μόνο με τον Θεό!

 1. Οι μοναχές να έχουν πρότυπο στην μοναχικής τους ζωή την ζωή  της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης. Σύμφωνα με τον Θεοφιλέστατο, αποτελεί ένα πολύ πλούσιο εντρύφημα για τις ευλαβέστατες αδελφές μοναχές, καθώς ο βίος της σε γενικές γραμμές εκφράζει πλήρως την μοναχική ζωή.[35] 

Πριν όμως από την αφιέρωσή της Αγίας στην μοναχική ζωή,  προηγήθηκε η επιθυμία και η αναζήτηση του καλύτερου νυμφίου, η οποία την οδήγησε προς τον Κύριο. Μετά τον πνευματικό γάμο εισήλθε στο στάδιο του μαρτυρίου και στεφανώθηκε με τον αμάραντο στέφανο. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η ζωή της. Οι ίδιες γραμμές υπάρχουν και στις σημερινές μοναχές, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ζουν στην μοναχική τους κλήση όπως τους αρμόζει.

Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα προς τις μοναχές τον Βίο της Αγίας Αικατερίνης, ο μακαριστός κ.κ. Θεοφάνης θέλει να στρέψει την προσοχή όλων των μοναζουσών σε αυτό που προηγήθηκε πριν από την είσοδό τους στην Μονή, και σε αυτό που ακολούθησε μετά την είσοδό τους. Αυτό που σκοπεύει να κάνει ο Θεοφιλέστατος, είναι να αναζωπυρώσει την πρώτη φλόγα των γυναικών μοναχών και να τις συμβουλεύσει: «όσο ζήλο είχατε στην αρχή, τόσο να έχετε μέχρι τέλους».

Όταν μέσα στην καρδιά μιας μοναχής αναμοχλεύονται ιερά  εξάπτεται ο ζήλος για πνευματικές αναβάσεις. Η επιθυμία για κάτι καλύτερο, η πεποίθηση ότι ο Κύριος χαρίζει την τελειότητα, η βαθιά αγάπη προς Αυτόν, η απόφαση να Τον υπηρετήσει η κάθε αδελφή μοναχή, η προθυμία να είναι έτοιμη να θυσιαστεί για χάρη Του (όπως και η Αγία Αικατερίνη και πλήθος άλλων) πρέπει να αποτελούν μέριμνα για όλες τις μονάζουσες σε όλη την διάρκεια της ζωής του, ειδικά από την στιγμή που θα εισέλθουν στην Μονή και θα λάβουν το μοναχικό σχήμα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 1. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΙΓΙΝΗΣ, ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ (ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ) ΑΙΓΙΝΗΣ. Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΟΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΑΤΟΝΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ (1846-1996) ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (ΑΙΓΙΝΑ 9-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996), ΑΘΗΝΑΙ 1998
 2. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΒΒΑΔΙΑ, Γέροντες και Γυναικείος Μοναχισμός, ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, 2015.
 3. ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΙΣΕΝΣΚ, ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΜΟΝΑΧΕΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 1979
 4. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, Η ΟΣΙΑ ΜΗΤΗΡ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012
 5. Θεόδωρος Ξ. Γιάγκου, Ο Γυναικείος Μοναχισμός στην κανονική παράδοση (http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2013_3_10_Giagkou.pdf)
 6. Δήμητρας Α. Κούκουρα, Προβληματισμοί για την αναβίωση του θεσμού των διακονισσών (http://cemes-en.weebly.com/uploads/2/7/8/8/27884917/24._koukoura_full_text.pdf)
 7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ειδίκευση: Βυζαντινή Ιστορία), ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, Θεσσαλονίκη 2013
 8. Η Αγία Σοφία της Κλεισούρας και η διά Χριστόν σαλότητα στην Ορθόδοξη Εκκλησία
 9. Τίτου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου πρώην Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου, Ο Γυναικείος Μοναχισμός, Αθήνα 1978, σελ. 19

 

 

 

 

 

[1] Από την Διδακτορική Διατριβή του κ. Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου με θέμα: «Μοναχισμός και Κοινωνία κατά την Πρωτοβυζαντινή Περίοδο» (http://ikee.lib.auth.gr/record/132614/files/GRI-2013-11036.pdf)

[2] Ο.π. και Βυζαντινό λεξικό Σουίδα, σελ. 775

[3] Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον γυναικείο μοναχισμό στην Περίοδο του Βυζαντίου τις αντλούμαι από: Διδακτορική Διατριβή του κ. Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου με θέμα: «Μοναχισμός και Κοινωνία κατά την Πρωτοβυζαντινή Περίοδο» (http://ikee.lib.auth.gr/record/132614/files/GRI-2013-11036.pdf)

[4] Nermeen Wassouff (Μαριάμ Μοναχή), Νομοκανονική προσέγγιση της οργάνωσης και της λειτουργίας των Ιερών Μονών στο Πατριαρχείο Αντιοχείας, Θεσσαλονίκη 2016

[5] Τίτου Ματθαιάκη, Μητροπολίτου πρώην Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου, Ο Γυναικείος Μοναχισμός, Αθήνα 1978, σελ. 19

[6] Δ. Καββαδία, Μοναζουσών Σύναξις Αθήνα 2005, σελ. 36

[7] Βλ. σχετικά: Θεοδώρου Ξ. Γιάγκου, «Ο Γυναικείος Μοναχισμός στην κανονική παράδοση», Περιοδικό Θεολογία 3/2013

[8] ΡΠΣ, Β’, σ. 257

[9] Θεοδώρου Ξ. Γιάγκου, «Ο Γυναικείος Μοναχισμός στην Κανονική Παράδοση», περιοδικό Θεολογία 3/2013

[10] ΡΠΣ, Δ’, σ.477. Ο Βαλσαμών λέει τα ίδια και στο σχόλιό του κανόνα 15 της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου: «Τα του παρόντος κανόνος πάντη εσχόλασαν. Διακόνισσα γαρ σήμερον ου χειροτονείται, καν καταχρηστικών τινές των ασκητριών διακόνισσαι λέγονται. Ότι κανών εστί διοριζόμενος μη εισέρχεσθαι γυναίκας εν τω βήματι. Η γουν μη δυναμένη εν τω βήματι εισελθείν, πως τα των διακόνων ενεργήσει;». (ΡΠΣ, Β’, σσ. 255-256). Πρβλ. κανόνα 14 Πενθέκτης και το σχόλιο του ιδίου.

[11] Α.Ν. ALMAZOV, Neizdannye Kanonitcheskie otvity Konstantinopolskago patriarkha Luki Khrisoverga i metropolete Rodosskago Nila, Οδησσός 1903, σσ. 23-24.

[12] Είναι χαρακτηριστικός ο κανόνας ο οποίος αποδίδεται στον Προκαθήμενο του Οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρο Ομολογητη: «Δει τας μοναζούσας εισιέναι εις το άγιον θυσιαστήριον και άπτειν κηρόν και κανδήλαν και κοσμείν τον ναόν.» PITRA, σ.391, βλ.  και σελ. 413. Πρβλ. ΡΠΣ, Δ’, σ. 418.

[13] ΡΠΣ Β’, σ.467

[14] ΡΠΣ, Β’, σ. 466: Επίσης το ίδιο επισημαίνει και στο σχόλιο για τον 44ο  κανόνα της Λαοδικείας: «Εις μέντοι τα μέρη των Λατίνων ανερυθριάστως αι γυναίκες εν τοις θυσιαστηρίοις, ότε βούλονται, εισέρχονται». ΡΠΣ, Γ’, σ.212. Είναι ενδιαφέρον να υποθέσουμε ότι η απομάκρυνση των γυναικών από το θυσιαστήριο μπορεί να οφείλεται και σε αντιλατινισμό. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Λουκάς Χρυσοβέργης δίνει όμως την παράμετρο της αποφυγής ηθικών σκανδάλων.

[15] Ενδεικτικά, ο Νίκων Μαυρορείτης λέει: «Ότι περί του μη εισέρχεσθαι γυναίκας εν τω θυσιαστηρίω πλείονα νομοκάνονα ενέτυχα ένθεσμα, και αρχαία και νέα, και ουδαμού εύρηνται παρά τον θείον κανόνα, ον προέγραψαμεν της εν Λαοδικεία Αγίας Συνόδου…. Αλλά ηύρα μικρόν βιβλίον καινούργην έχον προσθήκην ταύτην και λέγον ούτως. Ότι ου δει γυναίκας εν τω θυσιαστηρίω εισέρχεσθαι παρ’ εκτός των κανονικών. Περί δε τας διακόνους έγραφεν εις αυτό, ότι να ενεργούν εις τινα τα των διακόνων και να κοινωνούυν τας γυναίκας. Είδες πως πλανώνται τινές από τας διεφθαρμένας βίβλους μη φιλοπονούντες τας ενθέσμους και αληθινάς και εκ Θεού δια των Αγίων πατέρων διδασκομένας βίβλους και εκδιδομένας;». Επιστολήν προς τον αββάν Ιωάννην περί Κοινωνίας επισκόπων έξω όντων των εαυτών θρόνων, χφ Σινά 436(441), φ.175α. Στο κείμενο του Νίκωνος καταγραφεται η μετάβαση από την αρχαιότερη πράξη σε αυτήν της εποχής του, η οποία δεν γνώριζε πλέον την είσοδο των διακονισσών στο θυσιαστήριο. Για τον τρόπο μετάδοσης της θείας ευχαριστίας, βλ. την εξαντλητική μελέτη του R.F.TAFT, A history of the Liturgy of st. Chrysostom. Volum VI, The Communion, Thanksgiving, and Concluding Rites, Ρώμη 2008, σ.80 εξ. Για τα κανονικά ζητήματα της Θείας Ευχαριστίας, βλ. ΧΡΥΣ. ΝΑΣΣΗ, Η τελεσιουργία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, Θεσσαλονίκη 2007. Κατά την επιταγή του 18ου κανόνα της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, οι διάκονοι δεν θα πρέπει να κοινωνούν πριν από τους επισκόπους ή τους πρεσβυτέρους, αλλά αντίθετα κοινωνούν, προσφερομένων σε αυτούς των ευχαριστιακών δώρων απο τους επισκόπους ή τους πρεσβυτέρους, βλ. ΡΠΣ, Β’, σ. 154-158. TAFT, Women at Church in Byzantium, Where, When-and why?, o.π.π., σ.70 εξ. Η αγία Γοργονία, η αδελφή του Γρηγορίου του Θεολόγου, είχε την δυνατότητα εισόδου στο Άγιο Βήμα. Σε μια περίπτωση βαρειάς ασθένειας απέθεσε την κεφαλή της πάνω στο θυσιαστήριο και θεραπεύθηκε: «Τω θυσιαστήριω την κεφαλήν εαυτής προσθείσα μετά της ίσης βοής και δάκρυσι τούτο πλουσίοις, ώσπερ τις πάλαι τους πόδας του Χριστού καταβρέχουσα και μη πρότερον ανήσειν η της υγιείας τυχείν απειλούσα». Επιτάφιος εις την εαυτού αδελφήν Γοργονία, Δ.ΤΣΑΜΗ, Μητερικόν τ. Β’, Θεσσαλονίκη 1991, σ.190, Πρβλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Επιτάφια επιγράμματα εις την εαυτού μητέρα, 20, ΤΣΑΜΗ, οπ.π., τ. 5’, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 410 

[16] Από την εισήγηση του ομότιμου καθηγητού Ευαγγέλου Δ. Θεοδώρου στο Διορθόδοξο μοναστικό συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονήδος και Τροιζηνίας με τίτλο: «Ο Γυναικείος Μοναχισμός και ο Άγιος Νεκτάριος.»

[17] Από το άρθρο της καθηγήτριας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δήμητρας Κούκουρα με θέμα: «Προβληματισμοί του θεσμού των διακονισσών»

[18] Όπως μας πληροφορεί η καθηγήτρια κ. Κούκουρα στο άρθρο της με θέμα  «Προβληματισμοί του θεσμού των διακονισσών», σε σχετική υποσημείωση, πρόκειται για μια ηλικιωμένη μοναχή, η οποία μετέδιδε τα προηγιασμένα δώρα στις άλλες μοναχές της μοναστικής αδελφότητος. Δεν καθίσταται σαφές αν όντως χειροτονήθηκε κατά το τυπικό της χειροτονίας των διακονισσών ή απλώς έλαβε ειδική ευχή για την μετάδοση της Θείας Κοινωνίας. Στα αρχεία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού πάντως, δεν αναφέρεται η χειροτονία κάποιας διακόνισσας. 

[19] Βλ. σχετικά: «Η Αγία Σοφία της Κλεισούρας και η διά Χριστόν σαλότητα στην Ορθόδοξη Εκκλησία». (file:///C:/Users/%CE%91%CE%BB%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82/Desktop/Downloads/41430.pdf)

[20] ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ: «Η ΟΣΙΑ ΜΗΤΗΡ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ». ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012, σελ. 52

[21] Ο.π., σ. 52

[22] ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΧ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΟΣΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ: «Η ΟΣΙΑ ΜΗΤΗΡ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ». ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012, σελ. 29-72.

[23] Συνήθως πήγαινε κατ' ανατολάς πίσω από το Ιερό Βήμα του Καθολικού.

[24] Πληροφορίες σχετικά με τον βίο της Οσίας Γερόντισσας αντλούμε από το βιβλίο του Ιερομονάχου Δημητρίου Καββαδία με θέμα: «Γέροντες και Γυναικείος Μοναχισμός», Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 2015.

[25] Πληροφορίες σχετικά με τον Βίο του Οσίου αντλούμε από το βιβλίο του Ιερομονάχου Δημητρίου Καββαδία «Γέροντες και γυναικείος Μοναχισμός», σελ. 106-132

[26] Ο.π., σελ. 117-1179

[27] Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε: «Μοναστήρια της Χίου». https://www.chios.gr/el/ti-na-deite/aksiotheata/monastria

[28] Διαβάζουμε σχετικά στις προσωπικές σημειώσεις του Μακαριστού Γέροντος: «Όταν έφθασα εδώ στις 5 Ιουνίου 1951 βρήκα ένα μόνο αυγό και ένα κιλό καλαμποκίσιο αλεύρι. Παντού ερείπια και δυσωδία. Στον αυλόγυρο ζώα αφρόντιστα. Όλοι αρπάζανε και όλοι ήθελαν να με εκμεταλλευτούν. Ευχαριστώ τον Θεό και μεγαλύνω την Μητέρα Του, γιατί αν διαφυλάχθηκα απ’ όλους αυτούς τούτο είναι δώρο του Ιησού που με αγάπησε και της μόνης μου ελπίδος της Δέσποινας Θεοτόκου. Ήμουν άπειρος και διέπραξα πολλά σφάλματα, αφού στην αρχή εμπιστευόμουν τους πάντες. Δεν είχα κοντά μου άνθρωπο σύμβουλο και αδελφό να με αγαπά και να με πονεί, να ενδιαφέρεται για την ψυχή μου, για την μοναχική μου σταδιοδρομία. Αλίμονο σε εκείνον που είναι μόνος του. Αλίμονο σε εκείνον που δεν έχει πνευματικόν πατέρα ως σύμβουλον». (Βλ. σχετικά στο βιβλίο του Ιερομονάχου Δημητρίου Καββαδία, «Γέροντες και Γυναικείος Μοναχισμός, σελ. 797).

[29] Πληροφορίες σχετικά με την ζωή του γέροντος Μητροφάνη και την ιστορία της Ιεράς Μονής Παναγίας Ροβελίστης Άρτης αντλούμε από το βιβλίο του Ιερομονάχου Δημητρίου Καββαδία, «Γέροντες και Γυναικείος Μοναχισμός, σελ.795-809

[30] Από τον Πρόλογο του Μακαριστού Αρχιμανδρίτου Χερουβείμ, καθηγουμένου της Ιεράς Ανδρώας Μονής Παρακλήτου Ωρωπού Αττικής, στην μετάφραση του βιβλίου «Προς τις αδελφές μοναχές» του Επισκόπου Θεοφάνους του Εγκλείστου Βισένσκυ, την οποία επιμελήθηκε και εξέδωσε η ως Άνω Ιερά Μονή το έτος 1979.

[31] Επισκ. Θεοφάνους του Εγκλείστου Βισένσκυ, «Προς τις Μοναχές», σελ. 43-48

[32] Ο.π.

[33] Ο.π.

[34] Ο.π.

[35] Ο.π., σ. 31-36

  Τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου (ἱστορική καί θεολογική θεώρηση)

Υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα,

Μεταπτυχιακού Φοιτητού τού Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Ε.Κ.Π.Α. , τομέα Λειτουργικής

Τό μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου (ἱστορική καί θεολογική θεώρηση)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή…………………………………….………………………………….…σ. 3

Το μυστήριο του Ευχελαίου μέσα από τις αποστολικές μαρτυρίες και τις πηγές της αρχαϊκής Εκκλησίας, έως τον 8ο αι………….…………….…...….σ. 3

Η τάξη του Ευχελαίου στη χειρόγραφη παράδοση και στις γραπτές μαρτυρίες του Αγ. Συμεών, Αρχιεπισκόπου Θεσ/νικης…………………......σ. 5

Η ακολουθία του Ευχελαίου κατά την σημερινή επικρατούσα τάξη, παρερμηνείες και λειτουργικά ατοπήματα……..………...………………....σ. 7

 

Επιλεγόμενα………………………………………………………………………σ. 8


Βιβλιογραφία..…………………………………………….....…….…….…..……σ. 9

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

        Ελλογιμώτατοι κ.κ Καθηγηταί, εκλεκτοί συμφοιτηταί, η παρούσα εργασία προτίθεται να παρουσιάσει, στα μικρά χρονικά πλαίσια, όσο το δυνατόν μια πληρέστερη θέαση του μυστηρίου του Ευχελαίου, αρυομένη όσον ένεστι μέσα από δύο καθοριστικές συνιστώσες: την ιστορική και θεολογική του θεώρηση. Το συγκεκριμένο μυστήριο, όπως και τα υπόλοιπα που εκ παραδόσεως τελούνται στην θεία λατρεία, περικλείει, στην από έθους ιστορική του πορεία, ποικίλες μεταβολές, προτού φτάσει στην αποκρυστάλλωση της μορφής που όλοι σήμερα γνωρίζουμε.

        Την ολότητα του θέματος θα επιχειρήσουμε να διεξέλθουμε μέσα από τις εξής ενότητες: α) το ευχέλαιο στην αποστολική εποχή και τις πηγές της αρχαϊκής Εκκλησίας, έως και τον 8ο αι. β) το ευχέλαιο στη χειρόγραφη παράδοση και στις καταγραφόμενες μαρτυρίες του αγίου Συμεών Αρχ. Θεσ/νικης και γ) η ακολουθία του μυστηρίου στα νεότερα ευχολόγια και την επικρατούσα σημερινή τάξη. Παράλληλα η αναφορά μας στη θεολογία του μυστηρίου θα εντοπίσει, τόσο δογματικές αλήθειες της Πίστεως μας, όσο και τυχόν λειτουργικές αστοχίες σε συνάφεια με το εξεταζόμενο μυστήριο.      

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

        Εκ προοιμίου οφείλουμε να πούμε πως το Ευχέλαιο ως μυστήριο υπακούει σε εκείνον τον γενικό κανόνα που θέλει κάθε τι μυστηριακό, επιτελούμενο εν τη θεία Λατρεία, να έχει ορατό και αόρατο μέρος. Εν προκειμένω εδώ, ορίζεται ως ορατό ,το άλειμμα του ασθενούς με έλαιον και η ευχή της Πίστεως που αναγινώσκετε από τους ιερείς επί τον ασθενή. Ως αόρατο, η άνωθεν Χάρις η επιδαψιλεύουσα ευεργεσίες ψυχικές και σωματικές δια μέσου του υλικού του ελαίου[1].

 Το μυστήριο του Ευχελαίου μέσα από τις αποστολικές μαρτυρίες και τις πηγές της αρχαϊκής Εκκλησίας, έως τον 8ο αι.

        Εκκινώντας την ιστορική μας αναδρομή θα καταφύγουμε στην αρχαιότερη αγιογραφική μαρτυρία, την πολύ γνωστή (αφού περιλαμβάνεται στην ιερολογία του μυστηρίου), της επιστολής του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου (περί το 50 μΧ.): «Ἀσθενεῖ τις, ἐν ἡμῖν; προσκαλεσάσθω τούς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καί προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτόν, ἀλείψαντες αὐτόν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου καί ἡ εὐχή τῆς πίστεως σώσει τόν κάμνοντα, καί ἐγερεῖ αὐτόν ὁ Κύριος κἄν ἁμαρτίας ἧ πεποιηκώς ἀφεθήσεται αὐτῷ». Ας προσέξουμε εδώ 3 θεμελιώδης παραμέτρους σχετικά με το μυστήριο: α) γίνεται λόγος για πρόσκληση πρεσβυτέρων στον οίκο του ασθενή β) μαρτυρείται η άλειψη του ασθενούς με έλαιον εν ονόματι του Κυρίου και γ) η προσευχή της Εκκλησίας επιδρά θεραπευτικά, τόσο στην ασθένεια της ψυχής, όσο και σε αυτή του σώματος. Βλέπουμε λοιπόν ότι εξαρχής η Εκκλησία, συστοιχουμένη με την Ευαγγελική διδασκαλία[2], ανέδειξε ότι «τό τε σῶμα καί ἡ ψυχή λαμβάνονται ὡς μία  νοσούσα ὑπόστασις… ἡ δε νόσος ὡς μία σωματική τε καί ψυχική συνάμα νόσος»[3].

        Σε απόκρυφο κείμενο του 1ου αι. μΧ. συναντούμε άλλειψη αρρώστου με έλαιο[4], ενώ στις αρχές του 2ου αι. μ.Χ ο Τερτυλλιανός καταγράφει πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο χριστιανός Πρόκουλος θεράπευσε επίσης με άλλειψη ελαίου τον πατέρα Αντωνίνου Σεβήρου, ο οποίος ήταν μάλιστα εθνικός. Αξιόλογη θεωρείται και η μαρτυρία του Ιππολύτου (3ος μΧ. αι.) στην «Ἀποστολική Παράδοση», που διασώζει ευχή με τον τίτλο «De oblatione olei» και εντάσσει το μυστήριο στη θεία Λειτουργία[5]. Ανάλογα στο Ευχολόγιο του Σεραπίωνος[6] (μέσα του 4ου αι. μΧ.), το οποίο αποτυπώνει την λειτουργική πράξη Ρώμης και Αιγύπτου, διακρίνονται δύο ευχές σχετικά με το έλαιον: η μία τοποθετείται μετά τον καθαγιασμό των τιμίων Δώρων και πριν την απόλυση, και η δεύτερη «Εὐχή εἰς ἔλαιον νοσούντων ή εἰς ἄρτον καί ὕδωρ» που γινόταν εκτός της θείας Λειτουργίας. Στις Αποστολικές Διαταγές (τέλη 4ου αι. μΧ.) περιέχεται μια σχετική ευχή  με τον τίτλο «Εὐχαριστία ἐπί ὕδατος καί ἐλαίου» εντός της θείας Λειτουργίας καταγγέλουσα και αυτή τον σύνδεσμο ψυχικής και σωματικής ιάσεως.[7]

       Σταδιακά ο ερχομός των πολυγραφότατων Πατέρων λ.χ. Αγ. Κυρίλλου Αλεξανδρείας[8] , Προκοπίου Γαζαίου[9], πάπα Ιννοκεντίου του Α’[10], ιερού Χρυσοστόμου[11] αυξάνουν τις αναφορές σχετικά με το ιερό Ευχέλαιο, ενώ ο Θεόδωρος Καντέρμπουρη (+ 690) τονίζει ότι το μυστήριο δεν αφορά μόνο την ίαση των ασθενών αλλά και την «ἐπανασύνδεση (μετά τῆς Ἐκκλησίας) τῶν μετανοούντων»[12]. Συνωδά με τα παραπάνω διακρίνεται ξεκάθαρα, για την χρονική περίοδο που εξετάζουμε, ο αρχικός πυρήνας του μυστηρίου (δύο τελεστικές ευχές, μια για τον καθαγιασμό του ελαίου, και η δεύτερη με αναφορά στους καρπούς του μυστηρίου, ως προς τους χριομένους ασθενείς), που αναμφίβολα εντάσσεται εντός της Θείας Λειτουργίας.[13]          

Η τάξη του Ευχελαίου στη χειρόγραφη παράδοση και στις γραπτές μαρτυρίες του Αγ. Συμεών, Αρχιεπισκόπου Θεσ/νικης.

        Με αυτά τα κληροδοτήματα συναρμοσμένα στο λειτουργικό έθος της Εκκλησίας, εισερχόμαστε στην εξέταση της δευτέρας περιόδου που εκτείνεται χρονικά  από τον 8ο-15ο αι. Οι γραπτές πηγές μαρτυρούν, ότι κατ’ αυτήν την περίοδο το μυστήριο του Ευχελαίου εμφανίζει μια ραγδαία εξέλιξη οφειλομένη σε συμβολικούς αλλά και πρακτικούς λόγους. Έτσι σταδιακά από την ύπαρξη μεμονωμένων ευχών περνάμε στο σχηματισμό της ακολουθίας του μυστηρίου, το οποίο πλέον εμφανίζει συνθετότερη μορφή[14]. Καθιερώνεται η τέλεσή του από επτά ιερείς (το λεγόμενο «επταπάπαδον»), οι οποίοι σε διαφορετικούς ναούς έχουν επιτελέσει επτά λειτουργίες υπέρ του συγκεκριμένου πάσχοντος. Κατά την λειτουργική αυτή τάξη την «καθαγιαστική ευχή» («Κύριε, ὁ ἐν τῷ ἐλέει…») και την «ευχή της χρίσεως» («Πάτερ Ἅγιε…») τις έλεγαν όλοι μαζί, αντιστοίχως ευλογούντες και το έλαιον ή χρίοντας τον ασθενή. Από κει και πέρα έχουμε κατ’ ουσίαν επτά ενότητες (ευχών-αιτήσεων) για τον κάθε ένα από τους επτά ιερείς. Την όλη τελετή συμπλήρωνε η συγχωρητική ευχή την οποία αναγίνωσκε ο πρωτόπαπας εκ μέρους όλων των ιερέων («και δέομαι σύν αὐτοῖς καί ἱκετεύω»).[15]

       Στην οριστική μορφή της «επταδικής» αυτής ακολουθίας καταλυτικό ρόλο έπαιξε η αποφασιστική παρέμβαση του πατριάρχου Κων/λεως Αρσενίου του Αντωρειανού[16] (1255-1260). Καθιέρωσε αρχικά να τελείται το Ευχέλαιο από επτά ιερείς, συνθέτοντας παράλληλα ειδικές ευχές για τον καθένα. Τούτο ασφαλώς έρχεται σε αντίθεση με την εθιμική-προαιρετική έως τότε τέλεση του μυστηρίου από επτά ιερείς που επαναλάμβαναν επί το πλείστον τα ίδια κείμενα[17]. Στη μορφή αυτή το ευχέλαιο εμφανίζει ένα προπαρασκευαστικό μέρος κοντά στα πρότυπα της μορφής του Όρθρου, πλησιάζοντας τον λειτουργικό όρο που ο αγ. Συμεών Θες/νικης (+1429) ονομάζει «παννυχίδα». Σε αυτό τον συσχετισμό πιθανώς προβαίνει ο άγιος εξαιτίας της μορφής που λαμβάνει (μοιάζει με τον μοναχικό Όρθρο) ή η προσθήκη του κανόνος[18] του Ευχελαίου απηχεί την τάξη που ακολουθείται στην Θεσ/νικη. Στον αριθμό των ιερέων που ο πατριάρχης Αρσένιος «επιβάλλει» κατά την τέλεση του μυστηρίου εκφράζονται αντιρρήσεις με εφαλτήριο πρακτικούς και προφανείς λόγους. Ο προαναφερθείς Αγ. Συμεών Θες/νικης, ξέχωρα από την ευλάβειά του στον ιερό αριθμό επτά[19], υποστηρίζει ότι όπου υπάρχει ανάγκη ή έλλειψη ιερέων ας είναι «το ἔλαττον τρεῖς»[20].

       Ρηξικέλευθα ο Αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης θα παρατηρήσει πως «καλύτερον γάρ εἶναι να γίνεται το μυστήριον καί ἀπό ἕναν ἱερέα, πάρεξ να το ὑστεροῦνται παντάπασιν οἱ ἐκεῖσε χριστιανοί καί μάλιστα ἀσθενεῖς ἐνταυτῷ να ὑστεροῦνται την ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὄπου χαρίζει εἰς αὐτούς… ἔπειτα ἄν ἕνας ἱερεύς μόνος ἐκτελῇ ὅλα τά ἄλλα μυστήρια… διατί καί μόνος δεν δύναται νά ἐκτελέσῃ τό θεῖον Εὐχέλαιον;»[21]. Από τον 13ο αι. και μετά η ακολουθία του Ευχελαίου σταδιακά αποσυνδέεται από το μυστήριο της Ευχαριστίας. Καθ’ όλη την βυζαντινή περίοδο ο λειτουργικός του τύπος θα παραμείνει ρευστός, ενώ πλέον τον 15ο αι. (όπως είδαμε και από τον άγ. Συμεών) θα αποδεσμευτεί οριστικά και θα  αποτελέσει ξεχωριστεί λειτουργική ενότητα στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Πάντοτε όμως θα διακρίνονται τα λειτουργικά ίχνη[22] που θα επιβεβαιώνουν την παραδοσιακή θέση του μυστηρίου.  

Η ακολουθία του Ευχελαίου κατά την σημερινή επικρατούσα τάξη, παρερμηνείες και λειτουργικά ατοπήματα.

     Είναι αλήθεια πως η σημερινή επικρατούσα τάξη της επιτελέσεως του μυστηρίου και χρονοβόρα είναι και πολύπλοκη, καθώς επικράτησε να τελείται υπό ενός μόνο ιερωμένου για λόγους στους οποίους αναφερθήκαμε. Ο καθηγητής Ιω. Φουντούλης συμβουλεύει σχετικά τους λειτουργούς, όπως κατά την περίσταση μεγάλης ανάγκης να λέγονται το «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία…», τα «εἰρηνικά», η καθαγιαστική ευχή («Κύριε ἐν τῷ ἐλέει…») και η ευχή της χρίσεως («Πάτερ Ἅγιε…»). Σε ορισμένα έντυπα ευχολόγια η ανωτέρω μορφή τιτλοφορείται ως «Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐλαίου κατ’ ἐπιτομήν»  και «ἐν μεγίστῃ ἀνάγκῃ, ἤγουν ἐν κυνδίνῳ θανάτου»[23]. Κατά τον παρελθόν πολλά στοιχεία θεολογικά και πνευματικά του μυστηρίου παρερμηνεύθηκαν ή αλλοιώθηκαν. Στην παράδοση της Εκκλησίας υπάρχει το «χάρισμα των ιαμάτων», που μαρτυρείται μάλιστα από την αποστολική εποχή[24]. Πολλοί ατυχώς το συνέδεσαν με το άγιο Ευχέλαιο, όμως το ιδιαίτερο αυτό χάρισμα των ιαμάτων είχε δοθεί σε λίγα ξεχωριστά άτομα αλλά και σε έκτακτες περιπτώσεις. Η σύσταση του θείου Ιακώβου, να καταφεύγουμε στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, αποτελεί μια μόνιμη προτροπή σε πρόσωπα υπηρετούντα «δια χειροτονίας» στην λατρεία της και όχι σε μεμονωμένα και χαρισματικά. Ωσαύτως κανείς ιερωμένος δεν έχει το «δικαίωμα» να καρπώνεται τυχόν αποτελέσματα ευεργετικά που επιτελεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος δια του μυστηρίου[25].

       Κατά καιρούς επίσης, και ιδιαίτερα στα χρόνια μας, όπου η ορθή πληροφόρηση και το ενδιαφέρον των πιστών περί της θείας Λατρείας μας ατονεί, το Ευχέλαιο έλαβε διάσταση «μαγική». Οι περισσότεροι από τους πατέρες που εφημερεύουν θα έχουν παρατηρήσει, ότι κατά το απόγευμα της Μεγ. Τετάρτης προσέρχονται «αγεληδόν» άνθρωποι, μακριά κατά τ’ άλλα ολοχρονίς από την λειτουργική πράξη της Εκκλησίας, να χρισθούν για το «καλό των ημερών», για να ξορκίσουν το κακό και τις αναποδιές από την καθημερινότητά τους. Στην ίδια λογική εντάσσεται και η αναζήτηση ιερέως, όπως άκουσα πρόσφατα… να τελέσει Ευχέλαιο ακόμη και σε αυτοκίνητο, γιατί υπάρχει δύσκολο μηχανικό πρόβλημα και δεν παίρνει μπροστά! Θεωρώ όμως, και δεχθείτε ταπεινά την άποψη μου, ότι η μεγαλύτερη σύγχυση υπάρχει σχετικά με το αν το Ευχέλαιο συγχωρεί αμαρτίες και αν μπορεί ενδεχομένως να αντικαταστήσει το μυστήριο της Εξομολογήσεως. Ακούγοντας πολλοί την ανάγνωση της Συγχωρητικής Ευχής (στο τέλος του μυστηρίου), θεωρούν απλά ότι συγχρόνως και εξομολογήθηκαν! Ο Αγ. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος το διευκρινίζει: «κἄν ἁμαρτίες ἦ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ», φράση που σαφέστατα δηλώνει συγχώρηση αμαρτιών ένεκα εκείνων που πάσχει ο ασθενής (και που ίσως έχει λησμονήσει να αναφέρει στον πνευματικό του), δείχνοντας παράλληλα το πνεύμα της μετανοίας[26].

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

     

        Το μυστήριο του Ευχελαίου αφορά, τόσο τη ψυχή, όσο και το σώμα. Χαρακτηρίζεται ως μυστήριο «της παρακλήσεως», καθώς έχει την άνωθεν δύναμη να επιδρά ευεργετικά στους ασθενείς αποδιώκοντας την αποθάρρυνση, την απελπισία, το άγχος, την ψυχοσωματική κόπωση, χαρίζοντας ενίοτε και την πλήρη ίαση στον πάσχοντα[27]. «Μέσα στην Εκκλησία η ασθένεια ενός μέλους γίνεται υπόθεση όλου του σώματος. Ο ασθενής δε, χάρη στη δύναμη του απολυτρωτικού έργου του Χριστού που δρά στην Εκκλησία, αποκαθίσταται πλήρως ως ψυχοσωματική οντότητα»[28]. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Πατερικές Ἐκδόσεις «Γρηγόριος ὁ Παλαμάς», Θεσσαλονίκη 1979.

Πηδάλιον… ἤτοι ἅπαντες οἱ ἱεροί καί θεῖοι Κανόνες, ἐκδ. «Ἀστήρ», Ἀθῆναι 1970.

Θρησκευτική καί Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, Ἀθῆναι.

Ἀνδρέου Θεοδώρου, Τά 7 Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος», Ἀθῆναι 2002.

Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη, Τά ἱερᾶ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἐκδ. β΄, Ἀδελφότης Θεολόγων ὁ «Σωτήρ», Ἀθῆναι 2008.

Γ. Ν. Φίλια, «Ἡ ἀπαλλαγή παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος»: «πτυχές της σχέσεως μυστηρίων Εὐχελαίου καί μετανοίας», ἐν Θεολογίᾳ ΞΕ΄ (1994), τευχ. 1, σσ. 171-184.

Ἰωάννη Φουντούλη, Τελετουργικά θέματα, Ἐκδ. Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 2002.

-Το λειτουργικόν ἔργον Συμεών τοῦ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1966.

-Συμεών Ἀρχ. Θεσσαλονίκης, Τα Λειτουργικά Συγγράμματα Ι, Εὐχαί καί ὕμνοι, Θεσσαλονίκη 1968.

Παναγιώτη Τρεμπέλα, Μικρόν Εὐχολόγιο, τόμος Α΄, Αἱ ἀκολουθίαι καί τάξεις Μνήστρων καί Γάμου, Εὐχελαίου, Χειροτονιῶν καί Βαπτίσματος, κατά τους ἐν Ἀθῆναις ἰδίᾳ κώδικας, Ἀθῆναι 1950.

Παναγιώτη Σκαλτσή, Λειτουργικές μελέτες ΙΙ, Ἐκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2006.

Πρεσβ. Δανιήλ Γεωργακόπουλου, Ἱερᾶ Ἀνθολογία, περιέχουσα ἐρμηνείαν ἐπί τῆς τελετῆς τῶν ἐπτά μυστηρίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἐκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1996.

 

Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, Ἡ δύναμις τοῦ Εὐχελαίου, Ἐκδ. «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 1983.

 

 

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ, Το ἱερόν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου, Εἰσηγήσεις, Πορίσματα Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, Δράμα 2000.

 

Χ. Κωνσταντινίδη (Μητρ. Ἐφέσου), Ἡ ἀναγνώριση τῶν μυστηρίων ταῶν ἑτεροδόξων στίς διαχρονικές σχέσεις Ὀρθοδοξίας καί Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ἐκδ. «Ἐπέκταση», 1995.

 

 1. J. P. Minge, Patrologia Graeca, Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων, Αθήνα.

 

[1]Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, Ἡ δύναμις τοῦ Εὐχελαίου, Ἐκδ. «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 1983, σ. 5.

[2]Θυμηθείτε τι λέει ο Χριστός στο Παράλυτο κατά την θεραπεία του: «Μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μη χεῖρόν τι σοί γένηται» (Ιω. 5,14) & ο Απόστολος Παύλος: «Ὁ γάρ ἐσθίων καί πίνων ἀναξίως, κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καί πίνει, μή διακρίων τό Σῶμα τοῦ Κυρίου. Διά  τοῦτο ἐν ἡμῖν ἀσθενεῖς και κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. 1, 29-30).

[3]Χ. Κωνσταντινίδη (Μητρ. Ἐφέσου), Ἡ ἀναγνώριση τῶν μυστηρίων τῶν ἑτεροδόξων στίς διαχρονικές σχέσεις Ὀρθοδοξίας καί Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, ἐκδ. «Ἐπέκταση», 1995, σσ. 51-52.

[4] Στην αρχαία εποχή είχε διάφορα ονόματα όπως : «ἅγιον ἔλαιον, εὐχέλαιον, ἡγιασμένον ἔλαιον, ἐλαίου χρίσις», κ. α.

[5]Παναγιώτη Σκαλτσή, Λειτουργικές μελέτες ΙΙ, Ἐκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 472-473.

[6]Βλπ. Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη, Τά ἱερᾶ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἐκδ. β΄, Ἀδελφότης Θεολόγων ὁ «Σωτήρ», Ἀθῆναι 2008 σ. 133.

[7]Ὀ.π. σσ. 474& 476.

[8]PG. 68, 472A.

[9]PG. 87, 764.

[10]Βίος Αγ. Υπατίου 5ος αι. μΧ & το μυστήριο ονομάστηκε Ευχέλαιο πρώτη φορά στη Δύση το 417 μΧ. από επιστολή του πάπα Ιννοκεντίου του Α΄ προς κάποιον Δεκέντιο, βλπ.  Γεωργίου Γ. Ψαλτάκη, Τά ἱερᾶ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἐκδ. β΄, Ἀδελφότης Θεολόγων ὁ «Σωτήρ», Ἀθῆναι 2008 σ. 134.

[11]ΕΠΕ 10, 402.

[12]Παναγιώτη Σκαλτσή, Λειτουργικές μελέτες ΙΙ, Ἐκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 477-478.

[13]Ἰωάννη Φουντούλη, Τελετουργικά θέματα, Ἐκδ. Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 2002, σ. 326.

[14]Η μορφή αυτή συνεχίζεται να τελείται κατά την διάρκεια της θείας Ευχαριστίας. Ο Τρεμπέλας μαρτυρεί τεκμηριώνοντας το γεγονός σε κώδικες που μελέτησε και που χρονικά ανήκουν τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 12ου αι., βλπ. λ.χ. κώδικα Ρ (Κοισλιανοῦ τῶν Παρισίων ὑπ’ αριθμό 213, 11ου αι.), κώδικα Σ6 (βιβλιοθήκη Σινά, αριθμοῦ 973, 11-12ου αι.), στο: Παναγιώτη Τρεμπέλα, Μικρόν Εὐχολόγιο, τόμος Α΄, Αἱ ἀκολουθίαι καί τάξεις Μνήστρων καί Γάμου, Εὐχελαίου, Χειροτονιῶν καί Βαπτίσματος, κατά τους ἐν Ἀθῆναις ἰδίᾳ κώδικας, Ἀθῆναι 1950 σσ. 100-101 & 104.

[15]Ἰωάννη Φουντούλη, Τελετουργικά θέματα, Ἐκδ. Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 2002, σσ. 327-328.

[16]Παναγιώτη Τρεμπέλα, Μικρόν Εὐχολόγιο, τόμος Α΄, Αἱ ἀκολουθίαι καί τάξεις Μνήστρων καί Γάμου, Εὐχελαίου, Χειροτονιῶν καί Βαπτίσματος, κατά τους ἐν Ἀθῆναις ἰδίᾳ κώδικας, Ἀθῆναι 1950, σ. 108

[17]Ἰωάννη Φουντούλη, Τελετουργικά θέματα, Ἐκδ. Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 2002, σσ. 328-329.

[18]Ο κανόνας τοῦ Εὐχελαίου απαντάται και σε χειρόγραφο κώδικα του Σινά (973) του 12ου αι. πρωϊμότερα των μεταρρυθμίσεων του πατριάρχου Αρσενίου (μέσα 13ου αι.), πιθανόν ποίημα Αρσενίου Κερκύρας του 10ου αι. Επίσης αξιοσημείωτη πρέπει να θεωρηθεί η μαρτυρία (κώδικας Πάτμου 686, 15ου αι.) που συστήνει το προκαταρτικό μέρος να είναι προαιρετικό ως προς την εκτέλεση του («εἰ θέλωσιν ψάλαι»), βλπ. ὀ.π. σ. 330.

[19]Ο Άγιος Συμεών αναφέρεται στην ιερότητα και το συμβολισμό του αριθμού επτά μέσα από θαυμαστά γεγονότα της Π.Δ. Σε ένα παραλληλισμό του παραλληλίζει «τους ἑπτά ἐκεῖνους τοῦ νόμου ἱερεῖς παλαιούς πού σάλπισαν ἑπτά φορές κατ’ ἐντολή τοῦ Θεοῦ γύρω ἀπό τά  τείχη τῆς Ἰεριχοῦς καί κατέπεσαν με την δύναμι τοῦ Θεοῦ». (P.G. 155, 516)    

[20]P G. 155, 517.

[21]Πηδάλιον (ὑποσ. στον ιγ΄ κανόνα τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου), σ. 407. & Σε αυτό διαφωνεί ο πρεσβ. Δανιήλ Γεωργακόπουλος: «Πρέπει να σεβόμεθα τήν διάταξιν τοῦ Ἀδελφοθέου Ἰακώβου (ὅστις λέγει «προσκαλεσάσθω τους πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας»), καθώς δεν συγχωρείται οὔτε ἡ χειροτονία ἐπισκόπου νά τελήται ἀπό ἕνα ἐπίσκοπο, διότι τό εὐχέλαιον δέν εἶναι ἄφευκτον πρός σωτηρίαν, καθώς εἶναι το βάπτισμα καί ἄλλα μυστήρια, τά ὁποία εἶναι καί ἄφευκτα, καθότι ἐξ’ αὐτῶν κρέμαται ἡ ψυχική σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου», βλπ. Πρεσβ. Δανιήλ Γεωργακόπουλου, Ἱερᾶ Ἀνθολογία, περιέχουσα ἐρμηνείαν ἐπί τῆς τελετῆς τῶν ἐπτά μυστηρίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Ἐκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 78.

[22]Ορθά σε κάποια ευχολόγια διατηρείται η αρχική εκφώνηση «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία», και σε άλλη εὐχή: «Κύριε ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ καί ἐμέ τον ταπεινόν καί ἁμαρτωλόν… καλέσας εἰς το ἅγιον και ὑπερμέγιστον βαθμόν τῆς ἱερωσύνης καί εἰσελθεῖν εἰς τό ἐνδότερον τοῦ καταπετάσματος εἰς τά  Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅπου παρακύψαι οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι ἐπιθυμοῦσι καί ἀκοῦσαι τῆς Εὐαγγελικῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ Θεοῦ καί ἀπολαῦσαι τῆς θείας καί ἱερᾶς Λειτουργίας, ὁ καταξιώσας με ἱερουργεῖσαι τά ἐπουράνια σου Μυστήρια ὑπέρ ταῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων καί μεσιτεύσαι ὑπέρ τῶν λογικῶν σου προβάτων, ἵνα διά τῆς πολλῆς καί ἀφάτου σου φιλανθρωπίας τά παραπτώματα αὐτῶν ἐξαλείψης, Αὐτός… ἐνώτισαι τήν προσευχή μου…».   

[23]Ἰωάννη Φουντούλη, Τελετουργικά θέματα, Ἐκδ. Ἀποστολική Διακονία, Ἀθήνα 2002, σ. 336.

[24] Γράφει ο Απ. Παύλος: «Ἄλλοι χαρίσματα ἔχουσι ἱαμάτων» (Α΄ Κορ. 12, 19) και αλλού «Μη πάντες χαρίσματα ἔχουσι ἱαμάτων;» (Α΄ Κορ. 12, 90).

[25]Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλόπουλου, Ἡ δύναμις τοῦ Εὐχελαίου, Ἐκδ. «Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθῆναι 1983, σσ. 18-19.

[26] Ἀνδρέου Θεοδώρου, Τά 7 Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος», Ἀθῆναι 2002, σ. 187.

[27] ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ, Το ἱερόν Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου, Εἰσηγήσεις, Πορίσματα Ἱερατικοῦ Συνεδρίου τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, Δράμα 2000, σ. 214.

[28]Γ. Ν. Φίλια, «Ἡ ἀπαλλαγή παντός μολυσμοῦ σαρκός καί πνεύματος»: «πτυχές της σχέσεως μυστηρίων Εὐχελαίου καί μετανοίας», ἐν Θεολογίᾳ ΞΕ΄ (1994), τευχ. 1, σσ. 171-184.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ (23 Οκτωβρίου).

Υπό Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νήφωνος Δημητρακόπουλου

Λαμπρά και χαρμόσυνος αγαπητοί μου η σημερινή εορτή. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη δύο μεγάλων αγίων, οι οποίοι έλαμψαν στο στερέωμα του πνευματικού ορίζοντα και που ο καθένας τους ευηρέστησε τον Κύριό μας, ανάλογα με τον χώρο στον οποίον τον κατέταξε η Πρόνοια του Αγίου Θεού. Ο όσιος πατήρ ημών Μακάριος ο Ρωμαίος, διέλαμψε στον ερημιτικό βίο, ενώ  ο άγιος ένδοξος απόστολος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, πρώτος ιεράρχης των Ιεροσολύμων, διακρίθηκε κυρίως για την ποιμαντική του διακονία στην Εκκλησία και την ομολογία του στην θεότητα του Ιησού Χριστού, η οποία τον οδήγησε στο μαρτύριο .

Θα περίμενε ίσως κάποιος αγαπητοί μου, πως το αυστηρότατο ασκητικό πνεύμα και οι μέχρις αίματος αγώνες κατά του σαρκικού φρονήματος, να είναι στοιχεία τα οποία συναντώνται κυρίως σε μοναχούς και ασκητές οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τον κόσμο και έχουν απομακρυνθεί από τους ανθρώπους. Σε αγωνιστές δηλαδή που το περιβάλλον που επιλέγουν είναι τέτοιο ώστε να μην επηρεάζονται από τις διάφορες αφορμές της αμαρτίας και παλινδρομούν στην πνευματική τους πορεία. Ο άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος αγαπητοί μου, σαφώς και έφτασε στην πνευματική τελείωση ζώντας σε περιβάλλον διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε στους μεγάλους αγίους των μετέπειτα αιώνων. Αναμφίβολα όμως το περιβάλλον αυτό είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα  για τον ίδιο. Μεγαλώνοντας από μικρός μαζί με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, διδάχθηκε άμεσα εξ Αυτού την οδό της δικαιοσύνης και σταδιακά διέπρεψε σε όλες τις ευαγγελικές αρετές.  Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε ιδιαίτερες πληροφορίες για την παιδική του ηλικία, είμαστε ωστόσο βέβαιοι πως ο πνευματικός πλούτος που συγκέντρωσε είναι αμέτρητος. Δεν είναι επομένως υπερβολή αγαπητοί μου να θεωρήσουμε πως ένας  τέτοιος άνδρας ίσως να μην χρειαζόταν μεγάλη αυστηρότητα και τάξη στα σωματικά έργα.

Ωστόσο, οι νίκες και οι στέφανοι του αγίου Ιακώβου στο στάδιο της εγκρατείας και της ασκήσεως, είναι πραγματικά μοναδικοί. Ως γνωστόν ανήκε εις την τάξιν των Ναζιραίων. Ήταν δηλαδή αφιερωμένος εκ κοιλίας μητρός  εις τον Θεόν, και ως τοιούτος, ούτε κρασί έπινε, ούτε άλλα ποτά που περιέχουν οινόπνευμα, ούτε κρέας έφαγε ποτέ. Ποτέ του δεν ξυρίστηκε ούτε έχρισε το σώμα και την κεφαλή του με λάδι ή άρωμα. Σανδάλια στα πόδια του δεν φορούσε, αλλά περπατούσε ανυπόδητος. Ασκούσε τον  παρθενικό βίο και εγκαρτερούσε υπερβαλλόντως εις την προσευχή υπέρ των του λαού αγνοημάτων. Από τις συχνές γονυκλισίες που έκαμνε προσευχόμενος και χτυπώντας το πρόσωπόν του εις την γη, το μέτωπό του διογκώθηκε και έγινε μαύρο, τα δε γόνατά του έγιναν σκληρά και τραχιά. Η αρετή του θαυμασίου αυτού ανδρός έλαμπε σε όλους τους ανθρώπους  χωρίς ο ίδιος να το επιδιώκει. Γι αυτό και ονομάσθηκε από τους συγχρόνους του Ιοβλίας, δηλαδή δίκαιος· ενάρετος. Την ημέρα της Πεντηκοστής ως καθαρότατο δοχείο του Παναγίου Πνεύματος, εμπλήσθηκε από την Χάρη του Παρακλήτου, η οποία τον κατέστησε απόστολο και διδάσκαλο της Εκκλησίας του Χριστού, ισάξιο με τους ενδοξότερους των αποστόλων. Πάνω από όλα όμως αγαπητοί μου, αξιώθηκε της πλέον τιμητικής επωνυμίας, αυτής του αδελφού του Κυρίου, για την οποία θα ήθελα να ομιλήσω εις την αγάπη σας.

Αναμφίβολα αγαπητοί μου, κάθε χριστιανός  όταν ακούει τα κατορθώματα των αγίων της Εκκλησίας, την υπερβάλλουσα αγάπη τους προς το παμπόθητο πρόσωπο του Χριστού μας και τον συνάνθρωπο, καθώς επίσης τους στεφάνους τους οποίους απέλαβαν από τον Κύριο, αισθάνεται ευφροσύνη και αγαλλίαση , προσεύχεται ευλαβικά προς αυτούς και τους τιμά εις τις εορτές τους. Πολλοί δε από τους πιστούς, την ώρα που διέρχονται δυνατό πειρασμό, επικαλούνται την πρεσβεία τους και λαμβάνουν την βοήθεια του Θεού ανάλογα με την πίστη τους. Πόσοι όμως από εμάς αγαπητοί μου, σε περίοδο ειρήνης από πειρασμούς, κινούμαστε αυτοπροαίρετα με σκοπό να μιμηθούμε τους βίους των αγίων που αγαπούμε και ευλαβούμαστε; Πόσοι από εμάς πασχίζουμε να ανακαλύψουμε και να φανερώσουμε στη δική μας ζωή την πνευματικότητα που βίωσαν οι άγιες αυτές προσωπικότητες; Αν ερωτήσουμε ο καθένας ειλικρινά τον εαυτό του, αναμφίβολα θα ομολογήσουμε  πως έχουμε μεγάλο έλλειμα.

Ο Πανάγιος Θεός όμως αγαπητοί μου, που γνωρίζει το ασθενές της ανθρωπίνης φύσεως, επειδή επιθυμεί σφοδρώς την σωτηρία μας, εμπνέει κατά καιρούς μέσα μας άγιες επιθυμίες. Όλοι μας αισθανόμαστε κάποτε έναν αγνό πόθο και έναν διακαή ζήλο να θυσιάσουμε περισσότερα από τον εαυτό μας ώστε να αποδείξουμε στον γλυκύν Ιησούν την αγάπη μας προς το πρόσωπόν του. Υπάρχουν στιγμές που θέλουμε να ξεκολήσουμε από την τάξη του αχρείου δούλου στην οποία βρισκόμαστε. Νοιώθουμε ότι κουραστήκαμε να κινούμαστε ως επί το πλείστον αναγκαστικά προς την τήρηση των θείων προσταγμάτων και επιθυμούμε να βρεθούμε στον χώρο εκείνο όπου δεν υπάρχει δουλικότητα και μόχθος αλλά ελευθερία και αυτοπροαίρετη  εναρμόνιση με το Θείο θέλημα. Όλοι μας αναμφίβολα αναρωτηθήκαμε κάποτε… Είναι άραγε αυτό δυνατόν σε εμάς; Είναι δυνατόν αυτά που διαβάζουμε στους βίους των αγίων να τα βιώσουμε εμείς, ή αν όχι εμείς, έστω κάποιος πνευματικός μας αδελφός, ώστε μέσω αυτού να αποκομίσουμε  κι εμείς κάποιο όφελος;  Με λίγα λόγια αγαπητοί μου, είναι δυνατόν να ανέλθουμε από την πνευματική τάξη στην οποία βρισκόμαστε; Είναι εφικτό στη σημερινή εποχή να φτάσουμε στην τάξη των αξίων δούλων του Κυρίου; … και για να γίνω τολμηρότερος, θα μπορούσε κάποιος πιστός εάν αγωνιζόταν πραγματικά, να αξιωθεί να ονομαστεί και αυτός φίλος ή συγγενής του Κυρίου μας όπως ο άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος; Ή μόνο αυτός δικαιούται αυτής της τιμής, προνομιακώς τρόπον τινά;

Την απάντηση σε αυτό το σπουδαίο ερώτημα αγαπητοί μου, μας δίνει ο θείος Παύλος στην προς εβραίους επιστολή του. Δεν είναι προνόμιο ολίγων αυτή η τιμή, μας λέγει ο απόστολος, και αυτό διότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός! Ο  Κύριος << ουκ επαισχύνεται αδελφούς καλείν>> όλους όσους αγιάζονται από Αυτόν, επειδή και << ο αγιάζων (Χριστός) και οι αγιαζόμενοι (χριστιανοί, είναι) εξ ενός (Πατρός) πάντες>>. Είμαστε λοιπόν κι εμείς αγαπητοί μου, κεκλημένοι αδελφοί του Κυρίου. Είμαστε κι εμείς κατά χάριν αδελφόθεοι· και παρ’ όλη την μικρότητα και αθλιότητά μας, ο Κύριος δεν μας αρνείται την συγγένεια αυτή, αλλά καταδέχεται και << ουκ επαισχύνεται>> να μας θεωρεί αδελφούς Του.

Πόσο μεγάλη σημασία έχει για εμάς αγαπητοί μου ο τίτλος αυτός, το υπογραμμίζει ο απόστολος Παύλος, όταν λέγει ότι, και ημείς ως παιδιά του Θεού, είμαστε << κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού>>.(Ρωμ. η,17). Με τον τίτλο δε αυτόν, δια του οποίου αναγνωριζόμαστε ως αδελφοί του Χριστού, είναι φυσικόν ίνα και <<την υιοθεσίαν απολάβωμεν>>.(Γαλ. δ,5). Ο Θεός αγαπητοί μου, μας απεκατέστησε εις την τάξιν των παιδιών Του, διά της θυσίας και της χάριτος του Χριστού, και επομένως έχουμε μέρος εις την κληρονομία της Βασιλείας Του. Μαζί με τον πρωτότοκον και κατά φύσιν Υιόν του Θεού, κι εμείς οι κατά χάριν αδελφοί Του, αποτελούμε << Εκκλησίαν πρωτοτόκων εν ουρανοίς απογεγραμμένων>>· συμμετέχουμε δηλαδή εις την κληρονομία, η οποία κυρίως ανήκει εις τον πρωτότοκον αδελφόν μας.

Προσθέτει δε, συγκινητικότατα, ο απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός ενδιαφέρεται να συνειδητοποιήσουμε βαθιά την συγγένεια αυτή προς Αυτόν, (ότι δηλαδή είμαστε τέκνα Του) και προς τον Χριστόν (ότι είμαστε αδελφοί Του). <<Εξαπέστειλε (ο Θεός) το πνεύμα του υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζον αββά ο πατήρ>>.(Γαλ. δ,6). Δηλαδή ομιλεί μέσα στην καρδιά μας το Άγιον Πνεύμα· μας πληροφορεί ότι ο Θεός είναι γεμάτος από πατρική στοργή για εμάς, και ότι μπορούμε να τον επικαλούμαστε και να απευθυνόμαστε προς Αυτόν με την οικειότητα και την παρρησία που έχουν τα παιδιά προς τον πατέρα.

Επομένως αγαπητοί μου ας μην λησμονούμε ποτέ, ότι ο Θεός μάς τοποθετεί δίπλα στον Υιόν Του, ως αδελφούς Εκείνου· ότι θα συμβασιλεύσουμε μαζί Του στην ουράνια βασιλεία· ότι είμαστε για τον Θεόν τα πρόσωπα της αγάπης Του και της στοργής και του ενδιαφέροντός Του· και ότι εν τοιαύτη περιπτώσει, η όλη ζωή μας θα πρέπει να είναι ανάλογος προς την υψηλή αυτή θέση που έχουμε ως αδελφοί του Κυρίου, για να μην <<επαισχύνεται>>, να μην του προκαλούμε αποστροφή, και να μην ντροπιάζεται ο Χριστός από τον ανάρμοστο βίο των αδελφών Του. Πόσο προσεκτικότεροι θα είμασταν πράγματι αγαπητοί μου, και πόσες κακίες και αμαρτίες θα αποφεύγαμε, αν σκεφτόμασταν συχνά ότι, όταν αμαρτάνουμε, λυπείται ο Θεός Πατήρ· πως ντρέπεται για εμάς ο Κύριος, και <<επαισχύνεται>> να μας ονομάζει αδελφούς Του!

 Δεν πρέπει λοιπόν να μας διαφεύγει, ότι η σχέση μας προς τον Χριστόν και η ιδιότητά μας ως αδελφών του Κυρίου, υφίσταται και διατηρείται υπό όρους. Ήδη είπαμε ότι Εκείνος είναι ο αγιάζων κι εμείς οι αγιαζόμενοι. Επομένως, θα εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η πνευματική σχέση και θα είμαστε πράγματι αδελφοί Του, εφ’ όσον συμπράττουμε μαζί Του, για να καταρτιζόμαστε εις τον ενάρετο βίο και την οικοδομή της Εκκλησίας. Εφόσον δηλαδή εφαρμόζουμε τις σωτήριες εντολές Του. Διαφορετικά δεν μας αναγνωρίζει αυτό τον τίτλο.

Ο άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος αγαπητοί μου, στην καθολική του επιστολή, μάς προτρέπει να εφαρμόζουμε έμπρακτα τον νόμο του Θεού στη ζωή μας, και να μην αρκούμαστε μόνο στο να τον ακούμε και να τον διαβάζουμε. <<Γίνεσθε δε ποιηταί λόγου και μη μόνον ακροαταί, παραλογιζόμενοι εαυτούς>>. Όποιος νομίζει πως μόνο με την ακρόαση φυλάττει τον νόμο του Θεού, κακώς νομίζει και εξαπατά τον εαυτό του καταφρονώντας την ίδια την σωτηρία του. Αντίθετα, αυτός ο οποίος ερευνά επιμελώς και μετά μεγάλης προσοχής και θείου φόβου τον νόμο του ευαγγελίου, αυτός θα τελειωθεί πνευματικά και θα αξιωθεί να αποκτήσει την ελευθερία του από τον νόμο της αμαρτίας. Αυτός δεν θα είναι απλώς <<ακροατής επιλησμονής>>, δηλαδή κάποιος που προσεγγίζει επιφανειακά τις μεγάλες και σωτηριώδεις αλήθειες του ευαγγελίου· αλλά <<ποιητής έργου>>· δηλαδή γνήσιος εργάτης του Θείου θελήματος. Ο  πιστός αυτός θα είναι μακάριος, διότι την δική του εργασία θα παρακολουθεί και θα επιβραβεύει συνεχώς ο Άγιος Θεός, ο οποίος χαρίζει την πνευματική υιοθεσία μόνο σε αυτούς που αθλούνται νομίμως.

Ας θυμηθούμε αγαπητοί μου τί απήντησε ο Κύριός μας, όταν κάποτε του ανήγγειλαν ότι τον ζητεί η μητέρα Του και οι αδελφοί Του. <<Τις εστίν η μήτηρ μου και οι αδελφοί μου;>> Και προσέθεσε: >>ός αν ποιήσει το θέλημα του Θεού, ούτος αδελφός μου και αδελφή μου και μήτηρ εστί>>(Μαρκ. γ,35). Και σε άλλη περίπτωση, όταν μία γυναίκα από το πλήθος, γοητευμένη από τους λόγους Του, εμακάρισε την αγία μητέρα Του, και είπε μεγαλοφώνως <<μακαρία η κοιλία η βαστάσασά σε και μαστοί ους εθήλασας>>, ο Κύριος επέκτεινε τον μακαρισμό πέραν της φυσικής συγγενείας, και είπε ότι είναι <<μακάριοι οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν>>, όπως άλλωστε έπραττε και η Παναγία μητέρα Του. 

Από όλα αυτά που είπαμε σήμερα αγαπητοί μου, αντιλαμβανόμαστε πως δεν μας ανήκει αδιακρίτως ο τίτλος και η ιδιότητα του αδελφού του Κυρίου, όμως είναι κάτι το οποίο, αν αγωνιστούμε μπορούμε να το αποκτήσουμε, διότι ο Θεός Πατήρ θέλησε να μας αξιώσει αυτής της μεγάλης κλήσεως. Να είμαστε επίσης βέβαιοι πως ο άγιος Ιάκωβος δεν θα διατηρούσε τον τίτλο του αδελφοθέου εάν, εκτός της εκ του μνήστορος Ιωσήφ φαινομενικής ιδιότητος του αδελφού του Κυρίου, δεν δημιουργούσε ουσιαστικότερο σύνδεσμο με τον Χριστό μας. Τον Ιησού, που στα μάτια του κόσμου ήταν αδελφός του, τον επίστευσε τελικά ως Υιόν του Θεού και λυτρωτή του κόσμου· και αναδείχθηκε άγιος, και κατά γενική ομολογία και αναγνώριση, δίκαιος. Επιπλέον δε, ηγετικόν στέλεχος της Εκκλησίας του Χριστού, <<εκ των δοκούντων στύλοι είναι>>. Έτσι, ο άγιος Ιάκωβος διά της πίστεώς του εις τον Χριστό, διά της αγιότητος και της διακονίας του εις την Εκκλησία, τέλος δε δια της ομολογίας και του μαρτυρίου του, εδικαίωσε τον τίτλο του αδελφοθέου.

Εμείς τώρα αγαπητοί μου, αν θέλουμε να είμαστε γνήσια τέκνα της Εκκλησίας, πώς πρέπει να σταθούμε; Πως πρέπει να τοποθετούμε τον εαυτό μας, όταν μελετάμε τους βίους των αγίων και διαπιστώνουμε πόσο υπολείπεται ο ζήλος μας στα πνευματικά και η αγάπη μας προς τον Χριστό και τον συνάνθρωπο; Σαφώς θα πρέπει να γίνουμε μιμητές των αγίων, καθώς και αυτοί γίνανε μιμητές του Χριστού μας, με τον οποίο είχαν μία πολύ ουσιαστική και αγαπητική σχέση. Εξάλλου και οι ίδιοι πριν να κατακτήσουν την αγιότητα, είχαν ως πρότυπα τους παλαιότερους αγίους και ακολουθούσαν έμπρακτα το παράδειγμα και τις συμβουλές τους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος· δεν υπάρχει άλλος δρόμος σωτηρίας αγαπητοί μου, παρά μόνο αυτός· να ακολουθήσουμε τα βήματα που πάτησαν οι παλαιότεροι και εμπειρότεροι από εμάς, και για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει πρώτα να πιστέψουμε στη θεόπνευστη διδασκαλία τους, την διδασκαλία της Εκκλησίας. Αν παρεκκλίνουμε της ευθείας οδού που μας έχουν παραδώσει οι άγιοι πατέρες, το βέβαιο είναι πως θα χάσουμε τον δρόμο μας προς την σωτηρία.

Κάποτε αγαπητοί μου, ο αναστάς Κύριος, λίγες ώρες πριν να εμφανιστεί στους μαθητές του, εμφανίστηκε στην Μαρία την Μαγδαληνή, την ώρα που αυτή έκλαιγε έξω από το μνημείο. Της παρήγγειλε λοιπόν να μεταφέρει εις τους μαθητές του, το πλέον χαρμόσυνο μήνυμα που θα μπορούσαν να ακούσουν ποτέ, και αυτό το μήνυμα δεν ήταν άλλο παρά το μήνυμα της θείας υιοθεσίας.<<Πορεύου (της είπε) προς τους αδελφούς μου και ειπέ αυτοίς· αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα υμών, και Θεόν μου και Θεόν υμών>>.

Εύχομαι αγαπητοί μου, όπως τότε οι μαθητές του Κυρίου, έτσι τώρα και εμείς  που μαθητεύουμε στο λόγο του Θεού, να αξιωθούμε διά των πρεσβειών του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και του οσίου Μακαρίου του Ρωμαίου, να ακούσουμε  το χαρμόσυνο αυτό μήνυμα. Αν δεν απιστήσουμε στο άκουσμά του και εκτιμήσουμε πραγματικά την αξία του, τότε θα αποδειχτούμε άξιοι της κλήσεως του Ουρανίου Πατρός, και θα συμβασιλεύσουμε  μαζί με τον Χριστό μας στην ουράνια βασιλεία Του. Αμήν.

Υπό Αλεξάνδρου Ινεπολόγλου Φοιτητού Θεολογίας ΑΠΘ

Περιεχόμενα

Πρόλογος…………………………………………………….. σελίδα  3

Εισαγωγικά-Βιογραφικά Στοιχεία……………………….. σελίδα 7

Εποχή Συγγραφής του Έργου και Γ’ Οικ. Σύνοδος……..σελίδα 9

Βιβλικά Χωρία……………………………………………….. σελίδα 15

Σχολιασμός των Βιβλικών χωρίων...................................... σελίδα 16

Επίλογος……………………………………………………… σελίδα 29

Ενδεικτική Βιβλιογραφία………………………………….. σελίδα 29

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Παρούσα μελέτη αφορά την εργασία που μου ανατέθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Εισαγωγή στην Εκκλησιαστική Γραμματολογία και Ερμηνεία των Πατέρων, σχετικά με μία μεγάλη προσωπικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τον Κύριλλο Αλεξανδρείας, ο οποίος επί 32 συνεχή έτη ήταν στο πηδάλιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αιγύπτου, την οποία και διακόνησε με πολύ πίστη και αγώνα για την επικράτηση της Ορθοδόξου αλήθειας. Στο έργο του <<Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου>>, με το οποίο και θα ασχοληθούμε, παρατηρούμε τον Κύριλλο να χρησιμοποιεί διάφορα χωρία μέσα από την Αγία Γραφή, προκειμένου να τεκμηριώσει την μία και ορθόδοξη αλήθεια για την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου. Μέσα στο έργο αναφέρονται επίσης οι δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Άγιος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αιγύπτου, προκειμένου να αποδείξει τις αιρετικές δοξασίες του τότε Πατριάρχου της Πρωτόθρονης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, του Νεστορίου, αλλά και ο κίνδυνος του να εκτοπιστεί από τον Πατριαρχικό Θρόνο της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, κατά την διάρκεια της Αγίας Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου στην πόλη της Εφέσου, η οποία πραγματοποιήθηκε για την αντιμετώπιση των αιρετικών δοξασιών του Πατριάρχου Νεστορίου. Ο Κύριλλος όχι απλά δεν αποπέμφθηκε από τον θρόνο της Αλεξάνδρειας, αλλά επέστρεψε στην βάση του ως θριαμβευτής, σε αντίθεση με τον αιρετικό Νεστόριο, οποίος και εξέπεσε από τον θρόνο του στην Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Με τον Κύριλλο έχει συνδεθεί επίσης και η δολοφονία της Φιλοσόφου Υπατίας, για την οποία ο Κύριλλος έχει κατηγορηθεί και κατηγορείται ως σήμερα. Επίσης, ο Κύριλλος ήταν αντίθετος και στην αναγνώριση της Αγιοποίησης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, από πλευράς της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας. Ο Κύριλλος τιμάται ως Άγιος όχι μόνο από την Ανατολική Εκκλησία, αλλά και από την Δυτική.

 

Ο ΆΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ:<<ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ>>  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας, είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο οποίος διετέλεσε Πατριάρχης της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας, για 32 ολόκληρα έτη.  Ήταν Γόνος επιφανούς Αλεξανδρινής Οικογένειας[1] και ανιψιός του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοφίλου, τον οποίο και διαδέχθηκε μετά τον θάνατό του στον θρόνο της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας. Πολυσυζητημένο είναι το θέμα της εμπλοκής του ή όχι στη δολοφονία της νεοπλατωνικής φιλοσόφου Υπατίας και στην υποκίνηση στάσεων και βίαιων εκδηλώσεων: κάποιοι μελετητές τον εμπλέκουν άμεσα στα γεγονότα αυτά ενώ άλλοι ελαχιστοποιούν το ρόλο και την ευθύνη του[2].

ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Μέχρι και την άνοδο του Κυρίλλου στον Πατριαρχικό Θρόνο της Εκκλησίας της Αιγύπτου, γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. Μεγάλωσε και σπούδασε κοντά στον προκάτοχό του στον Πατριαρχικό Θρόνο της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, τον Θείο του Θεόφιλο. Επέλεξε από νωρίς την εκκλησιαστική σταδιοδρομία. Πιθανότατα μόνασε για ελάχιστο χρονικό διάστημα στα γνωστά μοναστικά κέντρα της Αιγύπτου. Το 403 συνόδευσε τον τότε Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόφιλο στην Βασίλιδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, και έλαβε μέρος στην αντιπαράθεση που είχε ο Πατριάρχης Θεόφιλος με τον τότε προκαθήμενο της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μάλιστα, το γεγονός της ανάμιξής του στην κόντρα αυτή μεταξύ των προκαθημένων των δύο Εκκλησιών, -της Κωνσταντινουπόλεως και της Αλεξάνδρειας-, προσδιόρισε και την μετέπειτα συμπεριφορά του έναντι της μετά θάνατον αναγνωρίσεως του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. [3]

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη Θεοφίλου το έτος 412 [4], ο ανιψιός του Κύριλλος τον διαδέχθηκε στον θρόνο της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Με σκληρότητα και ζήλο, καταπολέμησε τόσο τους Ωριγενιστές και τους Νοβατιανούς, όσο και τους εθνικούς και τους Ιουδαίους, οι οποίοι δέχθηκαν ανηλεείς διωγμούς στην Αλεξάνδρεια και την ευρύτερη περιοχή της Αιγύπτου. Επιθυμούσε να είναι ο θεολόγος Ιεράρχης και δεν δεχόταν την ανάμιξη των πολιτικών ηγετών στα θέματα της Πίστεως, παρά το γεγονός ότι επεδίωκε με διπλωματικό τρόπο να έχει και την αυτοκρατορική αυλή με το μέρος του.[5]

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΥΠΑΤΙΑΣ

Με την Πατριαρχία του Κυρίλλου στην Αλεξάνδρεια, συνδέεται και η δολοφονία της φιλοσόφου Υπατίας από μια ομάδα Χριστιανών, με επικεφαλής τον Πέτρο τον αναγνώστη [6],  επειδή θεωρήθηκε υπεύθυνη για τη μη συμφιλίωση του μαθητή της, Επάρχου Ορέστη, με τον Κύριλλο.[7] Αυτό είναι το πλαίσιο της δολοφονίας της Υπατίας όπως το περιγράφει ο εκκλησιαστικός ιστορικός Σωκράτης ο Σχολαστικός. Όμως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι την άποψη αυτή «ο Κύριλλος την υιοθετούσε[8].  Για το φόνο αυτό ο Κύριλλος κατηγορείται μέχρι σήμερα, ως υπεύθυνος γι’ αυτόν, μάλιστα κάποιοι φτάνουν να γράψουν ότι ο ίδιος ο Κύριλλος έβγαλε πύρινο λόγο σε μια εκκλησία παρακινώντας τους Αλεξανδρείς να δολοφονήσουν τη φιλόσοφο. Στην πραγματικότητα ο Κύριλλος τότε έλειπε από την πόλη και ζητήθηκε η δική του γρήγορη επιστροφή από τους Εθνικούς, για να επικρατήσει πάλι η ειρήνη[9].  Αλλά επίσης κανένα στοιχείο δεν προσφέρεται και από τη Σούδα για το «ότι ο Κύριλλος είχε οποιαδήποτε συμβολή στο έγκλημα.[10]

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ

Ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Κύριλλος είχε να αντιμετωπίσει και την αίρεση την οποία κήρυττε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος, γνωστή και ως <<Νεστοριανισμός>>. Ο Θεός Λόγος, κατά τον Προκαθήμενο της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, Νεστόριο, απλώς πέρασε διά μέσου της Υπεραγίας Θεοτόκου για να κάνει τον άνθρωπο, ή όχημα, ή ναό, ή φορείο, ή ένδυμα.[11] Ο Ιησούς δεν ήταν Θεός, παρά μονάχα Θεοφόρος. Μάλιστα, αυτή η Χριστολογική αίρεση είχε σοβαρή επίπτωση στον τρόπο θεώρησης της Παναγίας, καθώς έλεγε ότι η Παναγία γέννησε έναν κοινό άνθρωπο, προορισμένο να γίνει όχημα της θεότητας. Στον άνθρωπο αυτόν, ήρθε και εγκαταστάθηκε ο Λόγος.

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ,ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ ΚΑΙ Γ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Το έργο του Αγίου Κυρίλλου <<Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου>>, σχετίζεται απόλυτα με την αίρεση την οποία κήρυττε ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης Νεστόριος, σχετικά  με το Μυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου. Το έργο ‘’Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου’’ γράφτηκε στην εποχή την οποία ο Κύριλλος ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρείας και είχε περάσει την διαμάχη του με τον Προκαθήμενο της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο, σχετικά με το Χριστολογικό Ζήτημα, αλλά και η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος, με την οποία ο Κύριλλος κινδύνευσε να εκτοπιστεί από τον Πατριαρχικό Θρόνο της Αλεξανδρείας.(5ος μ.Χ. αιώνας). Αυτοκράτορας εκείνη την περίοδο ήταν ο Θεοδόσιος Β’, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος πρότεινε τον κληρικό Νεστόριο από την Αντιόχεια για την άνοδό του στον θρόνο της Μητρός Εκκλησίας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Γ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Πριν από την άνοδο του ο Νεστόριος στον  Θρόνο της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, ήταν Κληρικός στην Αντιόχεια, και μάλιστα με αξιόλογη θεολογική κατάρτιση[12]. Δάσκαλός του ήταν ο Θεόδωρος Μοψουεστίας. Μετά από πρόταση του Θεοδοσίου Β’, αυτοκράτορα της εποχής, ο Νεστόριος ανήλθε στον θρόνο της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Αν και ο Νεστόριος ως Πατριάρχης επέδειξε ιδιαίτερο ζήλο για την προάσπιση της Ορθοδοξίας, κατέληξε τελικά ο ίδιος σε μια μη Ορθόδοξη διδασκαλία, σχετικά με το μυστήριο της Ενανθρωπήσεως. Το πρόβλημα του Νεστορίου σχετίζεται με την έννοια της υπόστασης [13] και για τον λόγο αυτό και δυσκολεύεται να κατανοήσει τον τρόπο που οι δύο πλήρεις φύσεις του Χριστού ενώθηκαν.

Ο Πατριάρχης Κύριλλος ήταν αυτός ο οποίος υπήρξε ο ισχυρότατος αντίπαλος κατά του Νεστορίου, για την αντιμετώπιση της αιρετικής διδασκαλίας, την οποία κήρυττε ο τελευταίος από την Κωνσταντινούπολη. Αρχικά,  η σύγκρουση μεταξύ των δύο προκαθημένων, ξεκίνησε σε ήπιους τόνους. Στην συνέχεια όμως, και οι δύο απευθύνθηκαν στο πάπα Κελεστίνο, αλλά ο Κελεστίνος διαπίστωσε τελικά ιδίοις όμμασι της αιρετικές δοξασίες του Νεστορίου Κωνσταντινουπόλεως.

Η διάσπαση της Εκκλησίας ήταν πλέον ορατή, καθώς με την πλευρά του Κυρίλλου τάχθηκαν οι Εκκλησίες της Ρώμης, της Παλαιστίνης και της Μικράς Ασίας, ενώ με την πλευρά του Νεστορίου, τάχθηκαν η πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης[14], όπως και η Εκκλησία της Αντιοχείας, με τον προκαθήμενό της Ιωάννη.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Οι εργασίες της Συνόδου άρχισαν[15], υπό την προεδρία του Κυρίλλου Αλεξανδρείας, με την εξέταση της Β΄ επιστολής του Προεδρεύοντος, προς τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης Νεστόριο. Βάση κρίσεως της Ορθοδοξίας της Β΄ προς Νεστόριο Επιστολής, τέθηκε το Σύμβολο της Νικαίας με πρόταση του Ιουβενάλιου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.[16] Έτσι, αυθεντία και κριτήριο απόλυτο κάθε δογματικής διατυπώσεως και εκθέσεως αποτέλεσε το  Σύμβολο των 318 Πατέρων και γι’ αυτό αναγνώσθηκε πρώτο.

Η πρόταση του Ιουβεναλίου, που υιοθετήθηκε στην Σύνοδο, ήταν σαφέστατη. Όποια διδασκαλία θα συμφωνούσε με το Σύμβολο της Πίστεως, αυτή θα γινόντανε δεκτή. Όποια θα διαφωνούσε, θα απορριπτόταν και αυτή και ο φορέας της.

Η ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Ο Προεδρεύων της Συνόδου Κύριλλος Αλεξανδρείας ζήτησε να διαβαστεί η Β΄ Επιστολή του προς τον Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο. [17] Μετά την ανάγνωσή της προκάλεσε τους συνοδικούς να αποφανθούν, εάν τα γραφόμενα ήταν ορθά και σύμφωνα προς το Σύμβολο Νικαίας [18]. Αρχικά 154 παρόντες σύνεδροι ομόφωνα διαπίστωσαν και επαίνεσαν την συμφωνία του περιεχομένου της Επιστολής με το Σύμβολο. Έτσι το κείμενο του Κυρίλλου απέκτησε Κύρος Οικουμενικής Συνλόδου, χωρίς ωστόσο να αποτελέσει και την δογματική απόφαση της Συνόδου, να γίνει δηλαδή ο δογματικός της Όρος. Σήμαινε μόνο την επίσημη αναγνώριση της βασικής Χριστολογίας του Κυρίλλου ως Ορθόδοξης. Απόδειξη του Κύρους αυτού είναι είναι ότι στην Δ’ Οικουμενική Σύνοδο (451) η Επιστολή τέθηκε ως κριτήριο αυθεντικής πίστεως, όπως και το Σύμβολο της Νικαίας – Κωνσταντινουπόλεως.

Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 

Μόλις ο Ιωάννης Αντιοχείας έφθασε στην Έφεσο, συγκρότησε ‘’παρασύνοδο’’, μαζί με τους Ανατολικούς Επισκόπους, οι οποίοι υποστήριζαν τον Νεστόριο Κωνσταντινουπόλεως. Η ‘’παρασύνοδος’’ καθαίρεσε τα μέλη της Κανονικής Συνόδου και η Κανονική Σύνοδος τα μέλη της ‘’παρασυνόδου’’. Η όλη κατάσταση έφτασε και στα αυτιά του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου Β’, ο οποίος είπε ότι όλοι θεωρούνται καθηρημένοι. Και οι δύο πλευρές διαμαρτυρήθηκαν, και, τελικά, ο Αυτοκράτορας διέταξε μόνο την καθαίρεση του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, κήρυξε τον πατριαρχικό θρόνο της Μητρός Εκκλησίας σε χηρεία και διέταξε την διάλυση της Συνόδου.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος, ερμήνευσε  το τι έγινε κατά την ένωση της θείας με την ανθρώπινη φύση, δεν απαντούσε όμως στο πως έγινε  η ένωση αυτή στο πρόσωπο του Χριστού.[19]  Σε ότι αφορούσε τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο, τον τιμώρησε με καθαίρεση και τον κήρυξε έκπτωτο από τον θρόνο της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, ενώ αναγνώρισε ως Ορθόδοξη την  Β’ Επιστολή του Κυρίλλου Αλεξανδρείας προς τον έκπτωτο πλέον Πατριάρχη της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο.

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

α) Ερμηνευτικά:

 1. Περί της εν πνεύματι και αληθεία προσκυνήσεως και λατρείας.
 2. Γλαφυρά.
 3. Υπόμνημα Εις Ησαΐαν.
 4. Υπόμνημα Εις τους ελάσσονας προφήτας.
 5. Αποσπάσματα από ερμηνευτικά σχόλια στους Ψαλμούς, Παροιμίες, Άσμα, Ιερεμία, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ και Βασιλειών.
 6. Εις τον Ιωάννην.
 7. Εις τον Λουκάν
 8. Εις τον Ματθαίον.

Β) Δογματικά και Πολεμικά Έργα

 1. Βίβλος των θησαυρών περί της Αγίας και ομοουσίου Τριάδος.
 2. Περί της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος
 3. Κατά των δυσφημιών πεντάβιβλος αντίρρησις.
 4. Περί της ορθής πίστεως.
 5. Δώδεκα αναθεματισμοί κατά του Νεστορίου.
 6. Απολογητικός προν τον Βασιλέα.
 7. Σχόλια περί της ενανθρωπήσεως του Μονογενούς..
 8. Ότι Θεοτόκος η Αγία Παρθένος και ουχί Χριστοτόκος.
 9. Κατά Διοδώρου και Θεοδώρου.
 10. Ότι εις ο Χριστός.
 11. Υπέρ της των Χριστιανών ευαγούς Θρησκείας.

Γ) Ομιλίες και Επιστολές

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ <<ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ>>

Το έργο του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας << Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου>> γράφτηκε προκειμένου να αποδείξει την πραγματικότητα της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου. Με πλήθος μαρτυριών μέσα από την Αγία Γραφή, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας αποδεικνύει ότι ήταν πραγματική η ενανθρώπηση του Λόγου του Πατρός, και όχι κατά φαντασία η ενοίκηση αυτού σε άνθρωπο. Η Θεοτόκος πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος. Η Αγία Παρθένος είναι εκείνη η οποία γέννησε τον Θεό Λόγο, και για τον Λόγο αυτό πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος. Αφετηριακά, ο συγγραφέας αναφέρει πως, το σωστό νόημα της Αγίας Γραφής, στολίζει τις ψυχές των Αγίων, εισάγοντάς τους στα πελάγη της αστείρευτης γνώσεως και σοφίας του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού. Ο Χριστός μέσω του Ευαγγελίου του καλεί όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν και να σώσουν τις ψυχές του. Επίσης, ο Άγιος Κύριλλος τονίζει ότι οι άνθρωποι, δεν πρέπει να ερευνούν ή να συζητούν με απλό τρόπο για τον Χριστό Θεό, χωρίς πρώτα να γνωρίσουν το μυστήριο της θείας πίστεως. Ο Κύριλλος εδώ αναφέρει δύο ακόμη πράγματα. Το πρώτο είναι ότι κάποιοι νομίζουν ότι ξεγελούν τις ψυχές των ακροατών τους, λέγοντας ότι ο Λόγος του Θεού προσέλαβε άνθρωπο, και για τον λόγο αυτό γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο, και ο ίδιος αυτός άνθρωπος θεωρήθηκε από τον Θεό Λόγο, χωρίς να καταλαβαίνουν το μυστήριο της πίστεως, και μετριάζοντας την χάρη της ένσαρκης οικονομίας του Μονογενούς Υιού του Θεού Πατρός. Το άλλο το οποίο αναφέρει, είναι ποια είναι η διδασκαλία που έχουμε διδαχθεί όλοι εμείς οι Χριστιανοί. Η διδασκαλία η οποία έχουμε διδαχθεί εμείς οι Χριστιανοί, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ένας και ο Αυτός ο οποίος γεννήθηκε από την Υπεραγία Θεοτόκο και αειπαρθένο Μαρία, τέλειος Θεός και άνθρωπος, με ψυχή και λογικό. Σύμφωνα πάλι με τον συγγραφέα, όσοι λένε ότι κάποιον άνθρωπο από εμάς προσέλαβε ο Θεός Λόγος, και ότι ο ίδιος ο Υιός, ο ενυπόστατος και πραγματικός και ζωντανός, δεν έγινε άνθρωπος και δεν ήρθε στα δικά μας για εμάς, αυτούς τους εξορίζει η Αγία Γ’ Οικουμενική Σύνοδος, η οποία έγινε στην πόλη της Εφέσου. Το τελευταίο μέρος του έργου αφορά μια συζήτηση, η οποία πιθανόν γίνεται μεταξύ του συγγραφέα μας και κάποιου άλλου, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στο έργο.  Το θέμα το οποίο συζητείται, αφορά διάφορα απορίες του αγνώστου προσώπου τις οποίες απευθύνει στον Άγιο Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας, οι οποίες έχουν να κάνουν με το πώς έμεινε έγκυος η Υπεραγία Θεοτόκος ενώ είναι Παρθένος, πως ο Κύριος υπέμεινε την σταύρωση και τον θάνατο και πως αναστήθηκε. Το έργο του Κυρίλλου Αλεξανδρείας << Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου>>, κλείνει με τον Άγιο να τονίζει ότι του Θεού ήταν το πάθος, του Θεού η Ανάσταση, του Θεού και η Ανάληψη. Όλα έγιναν σ’ αυτόν πραγματικά, και όχι φαινομενικά, όπως κάποιοι αυθαίρετα πιστεύουν.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ενδεικτικά, αναφέρονται κάποια έργα, τα οποία και έχουν κοινή θεματολογία με το έργο <<Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου>>. Τα έργα αυτά τα έχει γράψει και πάλι ο Άγιος Κύριλλος Επίσκοπος Αλεξανδρείας και τα έργα αυτά είναι τα εξής:

 1. Περί της του Κυρίου Ενανθρωπήσεως κατά Κεφάλαια
 2. Περί της Ενανθρωπήσεως του Μονογενούς κατά Κεφάλαια
 3. Πεντάβιβλος αντίρρησις κατά των Νεστορίου δυσφημιών
 4. Διάλεξις προς Νεστόριον, Ότι Θεοτόκος η αγία Παρθένος και ου Χριστοτόκος 
 5. Λόγος κατά των μη βουλομένων ομολογείν Θεοτόκον την αγίαν Παρθένον

ΒΙΒΛΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

Τα χωρία της Αγίας Γραφής που χρησιμοποιεί ο Άγιος Κύριλλος Επίσκοπος Αλεξανδρείας μέσα στο έργο του, είναι τα εξής:

 • << Θησαυρούς τοίνυν αποκρύφους, αοράτους ανοίξω σοι>> , κατά το γεγραμμένον. [20]
 • << Εάν τις διψά, ερχέσθω προς με και πινέτω>>. [21]
 • << Τον αυτόν γαρ ίσμεν επί το προσκέφαλον καθεύδοντα καθήμενον, τον αυτόν τη θαλάσση επιτιμώντα εν εξουσία, και τοις ανέμοις>> [22]
 • << Τον αυτόν και επί της οδοιπορίας περπατούντα>> [23]
 • << Ως επί στερεάς γης, ιδία εξουσία>> [24]
 • << Αλλ’ ίνα τον αυτόν Θεόν Λόγον κεκενώσθαι υποδείξωσιν ημίν αι θείαι Γραφαί, ου δοκήσει, αλλά ενεργεία>>. [25]
 • << Ο αχώριστος του Θεού και Πατρός επί γης ώφθη, κατά το γεγραμμένον, και εν τοις ανθρώποις συνανεστράφη.>> [26]
 • << Ο αψηλάφητος λόγχη υπό των παρανόμων κατενύττετο>>. [27]
 • << Τους δε λεγόντας άνθρωπον τίνα των καθ’ ημάς ανειληφέναι τον Θεόν Λόγον, και μη μάλλον αυτόν τον Υιόν το ενυπόστατον το ενεργή και ζώντα>> [28]
 • << Μακάριος ει>>, φήσιν ο Κύριος τω Πέτρω, <<Σίμων Βαρ Ιωνά, ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ’ ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς>>. [29]
 • << Εξουσίαν έχω την ψυχήν μου θείναι, και εξουσίαν έχω πάλιν λαβείν αυτήν>>. [30]
 • << Ου δώσεις τον όσιον σου ιδείν διαφθοράν>>. [31]
 • << Ανεβίω δε τριήμερος, λαφυραγωγήσας τον άδην, και επέφανεν ημίν μετά της ιδίας σαρκός ο του Θεού Υιός, ίνα και ημάς απαλλάξη θανάτου και φθοράς>>. [32]
 • << Θεού τοινύν το πάθος, Θεού και η ανάστασις, Θεού και η ανάληψις, Θεού και η κατά πάντα προς ημάς ομοίωσις, χωρίς αμαρτίας>>. [33]

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Μέσα στο έργο του, ο Άγιος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της

Αλεξάνδρειας, κάνει χρήση συνολικά δεκατεσσάρων βιβλικών

χωρίων, προκειμένου να υποστηρίξει με παραδείγματα μέσα από

την Αγία Γραφή το γεγονός ότι ήταν πραγματική η ενανθρώπηση

του Λόγου του Πατρός, και όχι κατά φαντασία η ενοίκηση αυτού σε

άνθρωπο. Τα χωρία αυτά προέρχονται από από τα Ευαγγέλια του

Ιωάννη, του Ματθαίου και του Μάρκου, από τις Επιστολές, από

τους Ψαλμούς, καθώς επίσης και από τις Πράξεις των Αποστόλων.

Παρακάτω, θα δούμε πως ακριβώς χρησιμοποιούνται αυτά τα

χωρία της Βίβλου.

 1. ’’Θησαυρούς τοινύν αποκρύφους αοράτους ανοίξω σοι’’, κατά το γεγραμμένον

Το πρώτο Βιβλικό χωρίο με το οποίο ο Άγιος Κύριλλος της Αλεξάνδρειας τεκμηριώνει τα επιχειρήματά του για την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου είναι το παραπάνω. Ο Βασιλιάς Κύρος λειτούργησε ως όργανο του Θεού, προκειμένου να προσκαλέσει κοντά του όλα τα έθνη των ανθρώπων, ώστε με την πλήρη αγάπη και την ευσπλαχνία την οποία τον διακατέχει για όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, να συγχωρέσει τις αμαρτίες τους και να τους προσφέρει την αληθινή ζωή, την Ουράνια Βασιλεία.

Μέσα στην Αγία Γραφή, ο Κύρος θεωρείται ένα από τα βασικότερα πρόσωπά της. Θεωρείται πως είναι ο μεγάλος φιλάνθρωπος βασιλιάς των Περσών, ο οποίος, αν και ειδωλολάτρης, επέτρεψε στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στην Αγία πόλη των Ιεροσολύμων, και να λατρέψουν ελεύθερα τον Θεό τους. Εξέδωσε τα διατάγματα της αποκατάστασης, και για τον λόγο αυτόν και πήρε από την Αγία Γραφή τον τίτλο του χρισμένου[34].

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο Κύρος ήταν ειδωλολάτρης. Παρ΄ όλα αυτά όμως, χρησιμοποιήθηκε από τον Θεό για την εκπόνηση των σχεδίων Του. Κατά το πρώτο έτος της Βασιλείας του Κύρου, κατόπιν θείας πρόνοιας, διέταξε την ανοικοδόμηση του Ναού του Θεού από στην Ιερουσαλήμ το 538 π.Χ. [35] Την ανοικοδόμηση του Ναού του Θεού στην Ιερουσαλήμ είχε προφητεύσει και ο προφήτης Ησαΐας[36]  και επίσης είχε προφητεύσει ότι θα εκπληρώνονταν τα σχέδια του Θεού για τον λαό του Ισραήλ[37]. Ο Ησαΐας αναφέρει τον Βασιλέα Κύρο ως ΄΄βοσκό Κυρίου’’.[38]

Με την χρήση λοιπόν του ανωτέρω βιβλικού χωρίου, ο πιστός λαός του Θεού πληροφορείται για τους λεγόμενους <<θησαυρούς>> που θα έχει κοντά στον Θεό. Σε όσους λοιπόν τον ακολουθούν, ο Θεός τους δίνει τα άφθονα χαρίσματά του.

 1. <<Εάν τις διψά ερχέσθω προς με και πινέτω>>

Το νόημα αυτής της βιβλικής φράσεως, η οποία είναι προερχόμενη από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, είναι ότι ο Θεός Λόγος καλεί όσους επιθυμούν να τον ακολουθήσουν, προκειμένου να κληρονομήσουν την ουράνια Βασιλεία του Θεού. Το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο διαβάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας την ημέρα της Πεντηκοστής του εκάστοτε σωτηρίου έτους.

Αυτό το Ευαγγελικό χωρίο μας θυμίζει την εορτή της σκηνοπηγίας. Με την εορτή αυτή οι Ιουδαίοι δόξαζαν τον Θεό για την θαυματουργική ανάβλυση νερού από την πέτρα με την ράβδο του Μωυσή. Το θαύμα της ανάβλυσης του νερού από την πέτρα στην έρημο για να ξεδιψάσει ο λαός, ήταν ξεκάθαρα ενέργεια του Άσαρκου Λόγου. Όπως το σώμα αισθάνεται την δίψα και ζητά το νερό προκειμένου να ξεδιψάσει, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου νιώθει την πνευματική δίψα. Λέει χαρακτηριστικά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός: ‘’Όποιος διψά, ας έλθει κοντά μου να πιει΄΄. Το νερό συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα λάμβαναν όχι μόνο οι Απόστολοι, αλλά και όσοι άλλοι έρχονταν κοντά στον Χριστό.

Το νερό είναι ένα σύμβολο το οποίο χρησιμοποιεί η Βίβλος. Συμβολίζει την ζωογόνο δύναμη, με την οποία ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. [39] Ακόμη, ο συμβολισμός του νερού βρίσκει την απόλυτη έκφρασή του στο ιερό μυστήριο του Βαπτίσματος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, τελούσε το ιερό μυστήριο του Βαπτίσματος στους πιστούς στον Ιορδάνη τον Ποταμό, οδηγώντας τους νεοφώτιστους με τον τρόπο αυτόν στην μετάνοια.[40] Με το άγιο Βάπτισμα λοιπόν δεν πραγματοποιείται μόνο ο καθαρισμός του σώματος, αλλά κυρίως της ψυχής.

 1. << Τον αυτόν γαρ ίσμεν επί το προσκέφαλον καθεύδοντα καθήμενον, τον αυτόν τη θαλάσση επιτιμώντα εν εξουσία, και τοις ανέμοις>>

Το παραπάνω Ευαγγελικό χωρίο μας παραπέμπει στην κατάπαυση της τρικυμίας από τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό. Μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων στην έρημο, ο Κύριος ζήτησε από τους μαθητές του να περάσουν στο απέναντι μέρος της λίμνης, ενώ ο ίδιος θα ανέβαινε στο βουνό προκειμένου να προσευχηθεί μόνος του. Μόλις λοιπόν νύχτωσε, το πλοίο που μετέφερε τους μαθητές είχε προχωρήσει αρκετά μέσα στην λίμνη και είχε ξεσπάσει φουρτούνα. Οι μαθητές τρομοκρατήθηκαν και ρώτησαν τον Ιησού: <<Διδάσκαλε, δεν σε νοίαζει που χανόμεθα;>>[41]

Ο Κύριος στο σημείο αυτό παρουσιάστηκε στους μαθητές του ως φάντασμα, περπατώντας πάνω στα κύματα. Οι μαθητές φοβήθηκαν, όμως, ο Κύριος είπε απευθυνόμενος προς την θάλασσα: <<σιώπα, πεφίμωσο.>>[42] Έτσι, με τον τρόπο αυτόν, ο άνεμος κόπασε. Αφού λοιπόν κόπασε ο άνεμος και η ηρέμησε και θάλασσα, ο Κύριος εξέφρασε την απορία με τους μαθητές του που τον φοβήθηκαν. Απόρησε επίσης και για την ολιγοπιστία τους.[43]

Εδώ αποδεικνύεται η ολιγοπιστία, ή ακόμη και η καθόλου πίστη που δεν έχουν οι άνθρωποι προς τον Θεό. Ο Κύριος δεν μας αποκαλύπτεται από την αρχή στα προβλήματά μας, αλλά έρχεται στην ύστατη στιγμή της αγωνίας μας, όταν δηλαδή φθάσουμε στο <<αμήν>> της υπομονής μας. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία στέλνει ο Θεός χαρακτηρίζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας ως <<δοκιμασίες>>. Οι δοκιμασίες αυτές, τις οποίες τις στέλνει ο Θεός για να δοκιμάσει την ανθρώπινη πίστη ως προς το πρόσωπό του, να δει αν πραγματικά οι άνθρωποι πιστεύουν σε αυτόν.

Εδώ είναι πολύ χαρακτηριστικά  το παράδειγμα του Πέτρου. Ο Πέτρος, φοβήθηκε, επειδή στην πραγματικότητα ήταν ολιγόπιστος. Ο Κύριος στην πραγματικότητα δεν επιτίμησε τον άνεμο, αλλά τον Πέτρο, ο οποίος στην πραγματικότητα είχε μέσα του την ολιγοπιστία. Για να δείξει ο Κύριος στον Πέτρο το λάθος του, αυτό της ολιγοπιστίας, τον ενισχύει να περπατήσει πάνω στα κύματα, αλλά, όμως, δεν τον ενισχύει να μείνει ασάλευτος και στην βία του ανέμου.

Το ίδιο που συμβαίνει στον Πέτρο, συμβαίνει και σε εμάς τους ανθρώπους. Ενώ με την χάρη του Θεού αντιμετωπίζουμε όλα τα μεγάλα μας προβλήματα, στα μικρότερα χάνουμε την πίστη μας.

 1. << Τον αυτόν και επί της οδοιπορίας περπατούντα>>

Το παραπάνω βιβλικό χωρίο είναι προερχόμενο από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και συγκεκριμένα από εκεί που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται στην συνάντηση του Χριστού με την Σαμαρείτισσα. Ο Χριστός λοιπόν, έφθασε στην πόλη της Σαμάρειας. Εκεί υπήρχε το πηγάδι του Ιακώβ. Καθώς λοιπόν ο Ιησούς ήταν κουρασμένος, έκατσε να ξαποστάσει. Η ώρα ήταν δώδεκα το μεσημέρι.

Εκείνη την ώρα ήρθε μια Σαμαρείτισσα, από την οποία ο Κύριός μας της ζήτησε να του δώσει νερό. Στην αρχή, η Σαμαρείτισσα ήταν επιφυλακτική. Ο Κύριος αποκάλυψε στην Σαμαρείτισσα γυναίκα πως έχει το ζωντανό νερό το οποίο, αν ο άνθρωπος το πιει, θα λάβει μέσα του το πνεύμα το Άγιον.

Ετούτη η συγκεκριμένη συμπεριφορά του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, έχει μια ιδιαίτερη σημασία και εκφράζει έναν σοβαρότατο λόγο. Η ζήτηση του νερού από τον Χριστό δεν σημαίνει πως έχει ανάγκη αυτού του υλικού αγαθού, αλλά, γίνεται να δώσει την ευκαιρία τόσο στην Σαμαρείτισσα, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, να του προσφέρουν από αυτά τα υλικά αγαθά που έχουν ανάγκη όλοι οι άνθρωποι για την καθημερινότητά τους.

Η Σαμαρείτισσα γυναίκα απορεί πως ένας Ιουδαίος, όπως ήταν στην καταγωγή ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, τολμάει να της ζητήσει νερό. Ακόμη, η Σαμαρείτισσα απορεί, όταν ο Κύριός μας της αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα, δηλαδή ότι είναι ο Άσαρκος Λόγος, ο Υιός του Θεού, ο οποίος ήλθε δια να σώσει τον κόσμο, για ποιον λόγο της αποκαλύπτει την υψηλότερη και βαθύτερη αλήθεια του Θείου Κηρύγματος.

Ο Κύριος είναι πανταχού παρών. Όπως παρουσιάστηκε στην Σαμαρείτισσα, μπορεί να παρουσιαστεί σε έναν απλό άνθρωπο, όπως είμαστε εμείς. Ο Λόγος του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, μετακίνησε την Σαμαρείτισσα σε άλλο επίπεδο. Φανέρωσε ενώπιόν της μια νέα δυνατότητα, που δεν προσδιορίζεται από την λογική αναγκαιότητα. Της άνοιξε την προοπτική κατακόρυφης θέασης και αναφοράς. Τότε η Σαμαρείτισσα γυναίκα άφησε το βιοτικό πρόβλημα του νερού και ζήτησε να λυθεί ένα άλλο πρόβλημα, αυτό της δικής της πνευματικής δίψας.

Όποιος διατηρεί μέσα του το <<ύδωρ ζων>>, το οποίο έλαβε μέσα του κατά το Ιερό Μυστήριον του Βαπτίσματος, μπορεί να ζει την καθημερινότητά δημιουργικά με όλες τις θετικές και αρνητικές εκπλήξεις της, ξεδυψώντας με το <<ύδωρ ζων>>

5.<<Ως επί στερεάς γης, ιδία εξουσία>>

Το παραπάνω βιβλικό χωρίο είναι προερχόμενο από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και μας παραπέμπει και πάλι στην κατάπαυση της τρικυμίας, όπως άλλωστε είδαμε και σε παραπάνω χωρίο. Εδώ αναφέρεται συγκεκριμένα στην στιγμή που είχε ξεσπάσει φουρτούνα και ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός περπάτησε επάνω στα νερά της θυμωμένης θάλασσας, σαν να είναι φάντασμα και, βλέποντάς τον οι μαθητές του, τρόμαξαν.

Το πλοίο που ήταν οι μαθητές μέσα, το ταλαιπωρούσε τρικυμία, καθώς είχε ξεσπάσει αέρας. Κατά τα χαράματα, και συγκεκριμένα κατά το τέταρτο τρίωρο της νύχτας, δηλαδή στο διάστημα κατά το οποίο αναλάμβανε υπηρεσία η τέταρτη βάρδια των φρουρών, ο Ιησούς παρουσιάστηκε στους μαθητές του να περπατά πάνω στα κύματα, σαν να είναι φάντασμα.

Μόλις τον είδαν οι μαθητές του, δεν κατάλαβαν ότι πρόκειται για τον δάσκαλό τους, τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό, αλλά νόμιζαν ότι έβλεπαν μπροστά τους φάντασμα και τρομοκρατήθηκαν. Μόλις ο Ιησούς κατάλαβε ότι οι μαθητές του ήταν τρομοκρατημένοι, τους είπε χαρακτηριστικά: <<Θαρσείτε, εγώ ειμί. Μην φοβείσθε>>[44].

Τότε ο Πέτρος, ο οποίος δεν πίστεψε ότι ήταν ο Κύριος, του είπε: <<Κύριε, ει σι ει, κέλευσόν με προς σε ελθείν επί τα ύδατα>>.[45] Ο Κύριος λοιπόν, τον κάλεσε δια να έλθει κοντά του, περπατώντας επάνω στα κύματα.

Σε αυτή λοιπόν την πρόσκληση του Ιησού, ο Πέτρος κατέβηκε από το πλοίο και ξεκίνησε να περπατάει επάνω στα κύματα. Ο Πέτρος όμως, φοβήθηκε, και, απευθυνόμενος ξανά στον Κύριο, του είπε: <<Κύριε, σώσον με>>

Ο Κύριος τον έσωσε, τον επέπληξε όμως για την απιστία – ολιγοπιστία του ως προς το πρόσωπό του, με τα εξής λόγια: <<ολιγόπιστε! Εις τι εδίστασας>>; Κάπως έτσι παρουσιάζεται σε μικρογραφία και ο άνθρωπος. Ελάχιστοι είναι εκείνοι, οι οποίοι έχουν μεγάλη και αληθινή πίστη μέσα τους. Όπως ο Πέτρος, έτσι κι εμείς, λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά, όταν έλθουν τα δύσκολα, όπως είναι χαρακτηριστική και η περίπτωση του Πέτρου, πελαγώνουμε. Με τις δοκιμασίες τις οποίες μας στέλνει ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, θέλει να δοκιμάσει την πίστη που έχουμε ή που υποτίθεται ότι έχουμε μέσα μας οι άνθρωποι. Ο Θεός, είναι πάντοτε δίπλα στους ανθρώπους. Απλά, την Βοήθειά του και την λύση στα προβλήματά μας, μας την δίνει αφού μας περάσει από κάποιες δοκιμασίες και δοκιμάσει την πίστη μας. Για πολλά θαύματα ακούμε κάθε μέρα, θαύματα τα οποία απορούμε πως έγιναν, ενώ ένας άνθρωπος είναι αδύνατον να τα κάνει. Χαρακτηριστικό είναι στην περίπτωσή μας το παράδειγμα που δίνει στο έργο του ο Άγιος Πατριάρχης της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας για να αποδείξει την πραγματικότητα της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου, είναι το παράδειγμα με τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό να περπατάει πάνω στα κύματα της φουρτιουνιασμένης θάλασσας, και να διατάζει την θάλασσα να κοπάσει, και η θάλασσα και ο άνεμος να τον υπακούν και να ηρεμούν. Ποιος θα μπορούσε να κάνει όλα αυτά, εκτός από τον Θεό Λόγο, ο οποίος ενανθρωπίστηκε, προκειμένου να προσφέρει την ουράνια Βασιλεία στον άνθρωπο;

 1. << Αλλ’ ίνα τον αυτόν Θεόν Λόγον κεκενώσθαι υποδείξωσιν ημίν αι θείαι Γραφαί, ου δοκήσει, αλλά ενεργεία>>

Βιβλικό χωρίο προερχόμενο από την προς Φιλιππησίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εδώ μας περιγράφεται από τον Άγιο Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αιγύπτου, τον Κύριλλο, ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός Λόγος παρουσιάστηκε σε εμάς τους ανθρώπους.

Ο Θεός Λόγος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους Επιστολή του[46] , εμίκρυνε μόνος του την άπειρον δόξαν της θεότητος προσκαίρως και έλαβε την μορφή του δούλους, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους>>.

Ο Χριστός υπήρχε εν μορφή Θεού, είχε όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της θεότητας, αλλά ο ίδιος δεν χρησιμοποίησε την θεϊκή του ιδιότητα ως προνόμιο που πρέπει να απολαμβάνει αδιάκοπα. Γι’ αυτόν τον λόγο και ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός εκκένωσε τον εαυτό του από όλα τα θεϊκά γνωρίσματα και έλαβε την μορφή του δούλου.

Κλείνοντας λοιπόν τον σχολιασμό αυτού του βιβλικού χωρίου, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι αυτή η κενωτική κίνηση, ορίζει για όλους μας τον τρόπο της αγάπης. Η αγάπη είναι κενωτική και η κένωση του Χριστού είναι τύπος και υπογραμμός.

 1. << Ο αχώριστος του Θεού και Πατρός επί γης ώφθη, κατά το γεγραμμένον, και εν τοις ανθρώποις συνανεστράφη.>>

Ο Θεός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, προκειμένου να θεραπεύσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Ενσαρκώθηκε εκ των αγνών αιμάτων της Υπεραγίας Θεοτόκου και εκ Πνεύματος Αγίου και έγινε άνθρωπος, για να θεώσει τον άνθρωπος. Αληθινός Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, γεφυρώνει τις σχέσεις ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, γιατί είναι ταυτόχρονα και Θεός και άνθρωπος. Η ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού είναι η υπέρτατη πράξη της αγάπης που έχει ο Θεός προς το πιο σημαντικό πλάσμα που δημιούργησε, προς τον άνθρωπο. Ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός λοιπό, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και να τον φέρει κοντά του, στην Βασιλεία των Ουρανών.

Εδώ λοιπόν, ο συγγραφέας μας, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, χρησιμοποιεί αυτό το βιβλικό χωρίο από τις προφητείες του Βαρούχ, προκειμένου να δείξει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι αχώριστος από τον Θεό Πατέρα μας. Είναι δηλαδή, με απλά λόγια, ο δεσμός ο οποίος ενώνει εμάς τους ανθρώπους, με τον Θεό Πατέρα μας. Η ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού, άνοιξε τον δρόμο και για την ανθρώπινη θέωση.

 1. << Ο αψηλάφητος λόγχη υπό των παρανόμων κατενύττετο>>.

Βιβλικό χωρίο προερχόμενο από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Το παρών βιβλικό χωρίο μας παραπέμπει στην στιγμή που ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός βρίσκεται πάνω στον Σταυρό και ένας στρατιώτης, προκειμένου να διαπιστώσει ότι όντως ο Κύριος ήταν νεκρός, του τρύπησε την πλευρά με μία λόγχη. Και ενώ λοιπόν ο Ιησούς ήταν όντως νεκρός, μόλις ο στρατιώτης τον τρύπησε στα πλευρά, έτρεξε αμέσως αίμα και νερό καθαρό, πράγμα το οποίο είναι εντελώς παράδοξο και πρωτοφανές για έναν νεκρό άνθρωπο.

Αυτό το μέγα και συμβολικό γεγονός, το είδε με τα μάτια του ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και το διαβεβαίωσε κατά τον πλέον επίσημο και η μαρτυρία του αυτή είναι απολύτως αληθινή.[47] Εδώ ο Άγιος Κύριλλος χρησιμοποιεί αυτό το παράδειγμα, προκειμένου να δείξει ότι όντως η Ενανθρώπηση του Θεού Λόγου ήταν πραγματική. Σε ποιον άλλωστε, εκτός από τον Θεό Λόγο, να τρέχει αίμα και καθαρό νερό από το σημείο τον οποίο τον τρύπησε ο στρατιώτης, ενώ ήταν νεκρός;

 1. << Τους δε λεγόντας άνθρωπον τίνα των καθ’ ημάς ανειληφέναι τον Θεόν Λόγον, και μη μάλλον αυτόν τον Υιόν το ενυπόστατον το ενεργή και ζώντα>>

 

Βιβλικό χωρίο προερχόμενο από την προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου.  Στην προς Εβραίους Επιστολή του, ο Απόστολος Παύλος, τονίζει την ανωτερότητα του Υιού του Θεού απέναντι στους αγγέλους και στον Μωυσή.  Παράλληλα, τονίζεται και το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ανώτερος από τον Ιουδαίο Αρχιερέα. Η Σταυρική Θυσία του Χριστού είναι ανώτερη των Ιουδαϊκών θυσιών, οι οποίες συνεχώς επαναλαμβάνονται στον Ναό. [48]

Εδώ λοιπόν, ο Άγιος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, Κύριλλος, χρησιμοποιεί το εν λόγω βιβλικό χωρίο, προκειμένου να αποδείξει πως ο Υιός και Λόγος δεν είναι ούτε νεκρός, αλλά ούτε και σε αδράνεια. Αντιθέτως, είναι ζωντανός και ενεργητικός, και διεισδύει μέχρι τον χωρισμό της ψυχής και του πνεύματος και κρίνει τις σκέψεις και τους στοχασμούς της καρδιάς.

 1. << Μακάριος ει>>, φήσιν ο Κύριος τω Πέτρω, <<Σίμων Βαρ Ιωνά, ότι σαρξ και αίμα ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλ’ ο Πατήρ μου ο εν τοις ουρανοίς>>

Βιβλικό χωρίο προερχόμενο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το χωρίο αυτό μας περιγράφει την διακήρυξη του Πέτρου για τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστόν. Όταν λοιπόν ο Κύριος έφθασε στα μέρη της Καισάρειας του Φιλίππου, ρώτησε του να του πουν για ποιον νομίζουν ότι τον έχει περάσει ο κόσμος. Αφού λοιπόν άκουσε ο Κύριος από τους μαθητές του όλα τα ονόματα που του έχουν δώσει οι άνθρωποι (π.χ. κάποιοι νόμιζαν πως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής), ρώτησε και τους μαθητές του: <<Εσείς, ποιος νομίζετε πως είμαι;>>[49].

Τότε ο Σίμωνας Πέτρος, απάντησε στον Κύριο Ημών Ιησούν Χριστόν: <<Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος>>[50]. Ο Κύριος λοιπόν, απάντησε στον Πέτρο: << Μακάριος ει, Σίμων Βαριωνα, ότι σαρξ και αίμα μου ουκ απεκάλυψέ σοι, αλλά ο πατήρ μου, ο εν τοις ουρανοίς>>.

Ο Κύριος εξηγεί στον Πέτρο ότι την αληθινή του ταυτότητα δεν του την απέδειξε κανένας άνθρωπος, αλλά ο Πατέρας του, και Πατέρας όλων μας. Με αυτό λοιπόν το παράδειγμα, ο συγγραφέας μας, Προκαθήμενος της Εκκλησία της Αλεξάνδρειας Κύριλλος, μας εξηγεί ότι όλα προέρχονται και φανερώνονται από τον Θεό Πατέρα.

 1. << Εξουσίαν έχω την ψυχήν μου θείναι, και εξουσίαν έχω πάλιν λαβείν αυτήν>>.

Με την χρήση αυτής της βιβλικής φράσης από την Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ο Άγιος Κύριλλος θέλει να εξηγήσει πως, του Θεού είναι η ζωή, του Θεού είναι και ο Θάνατος. Ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, διακήρυξε με την διδασκαλία του ότι κανένας δεν είχε την εξουσία να του αφαιρέσει την ζωή, αλλά ως Θεός ο ίδιος, προσέφερε την ζωή του ως θυσία, προκειμένου να σωθεί και να λυτρωθεί από την αμαρτία, το πιο αγαπημένο του από τα πλάσματα τα οποία δημιούργησε επάνω στην γη, αυτό του ανθρώπου. Για χάρη λοιπόν του ανθρώπου, ο Κύριος και Θεός μας θυσίασε την δική του ζωή, η οποία ζωή δεν ήταν ζωή άλλου ή ξένη από τον Θεό Λόγο, επειδή η ένωση ήταν απερίγραπτη. Γνώρισμα λοιπόν της ζωής του Κυρίου μας, ήταν η αγωνία, το να υπομένει λύπη, το να φεύγει από το σώμα, όπως γνώρισμα της σάρκας είναι το να κοπιάζει, το να σταυρώνεται, το να ανασταίνεται, το να παίρνει θέση αιωρούμενη. Όμως, όλα λέγονται και είναι του Θεού, γιατί του Θεού είναι και η ψυχή, του Θεού είναι και το σώμα.

Ο Θεός και Πατέρας όλων μας, παρά την προδοσία των πρωτοπλάστων και την πτώση τους από τον Κήπο της Εδέμ, αγάπησε τόσο πολύ το ανθρώπινο είδος, ώστε αποφάσισε να στείλει να του στείλει τον Μονογενή Του Υιό και Κύριο Ημών Ιησούν Χριστόν, προκειμένου να σηκώσει στον Σταυρό Του τις δικές μας αμαρτίες.

Αυτό λοιπόν το επιχείρημα είναι ένα πολύ λογικό και σωστό επιχείρημα,  το οποίο χρησιμοποιεί ο Άγιος Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, προκειμένου να αποδείξει ότι ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός Ενανθρωπίστηκε αληθινά και όχι ψεύτικα, όπως κάποιοι δισάσκουν αυθαίρετα μέχρι και σήμερα. Ποιος άλλωστε θα μπορούσε να δώσει την ζωή του και να υπομείνει την σταυρική θυσία για χάρη του ανθρωπίνου γένους, εκτός από τον Κύριο και Σωτήρα Ημών Ιησού Χριστόν;

 1. << Ου δώσεις τον όσιον σου ιδείν διαφθοράν>>.

Βιβλικό χωρίο το οποίο προέρχεται τόσο από τις Πράξεις των Αποστόλων, όσο και από τους Ψαλμούς. Εδώ, ο Άγιος Πατριάρχης της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, προκειμένου να τεκμηριώσει την Ορθόδοξη διδασκαλία του για την Ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, χρησιμοποιεί το εν λόγω βιβλικό χωρίο και εξηγεί ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει την ανθρώπινη ψυχή στον Άδη, αλλά ούτε και θα δοκιμασθεί η φθορά και η αποσύνθεση του τάφου του ανθρωπίνου σώματος. Αντίθετα, ο άνθρωπος θα αναστηθεί, όπως και ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός.

Και αυτό το επιχείρημα του Αγίου Συγγραφέα μας για την Ενανθρώπηση του Θεού Λόγου είναι απολύτως σωστό. Ο Κύριος Υιός και Θεός μας, πέθανε επάνω στον Σταυρό, κατέβηκε στον Άδη και μετά από τρεις ημέρες αναστήθηκε. Το ίδιο μπορεί να το πετύχει και ο άνθρωπος, με την συμμετοχή του στα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας και με την Υπακοή του στις Εντολές του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, ο άνθρωπος θα γλυτώσει από την αμαρτία, και, συνεπώς, από την φθορά του ανθρώπινου σώματος από τον τάφο, και θα αναστηθεί, όπως ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός.

 1. << Ανεβίω δε τριήμερος, λαφυραγωγήσας τον άδην, και επέφανεν ημίν μετά της ιδίας σαρκός ο του Θεού Υιός, ίνα και ημάς απαλλάξη θανάτου και φθοράς>>.

Εδώ, ο συγγραφέας μας περιγράφει στους αναγνώστες του την εις Άδου Κάθοδο του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριός μας, υπέμεινε την Σταυρική Θυσία και κατέβηκε στον Άδη, ενώ μετά από τρεις ημέρες αναστήθηκε, για να απαλλάξει εμάς τους ανθρώπους από τον θάνατο και την φθορά. Με την κάθοδό του στον Άδη, ο Κύριός μας, ήρε τις ψυχές των νεκρών από τον Άδη και τις έφερε στον τόπο όπου πηγαίνουν οι ψυχές τώρα, τόπο που τον ονομάζουμε «ουρανό». Εκεί οι ψυχές των προ Χριστού νεκρών και οι ψυχές των ανθρώπων που έζησαν μετά το Χριστό, μαζί, περιμένουν την ανάσταση, για να ζήσουν στη βασιλεία του Θεού παίρνοντας πάλι τα σώματά τους, αλλά ως αθάνατα και φωτεινά πλέον σώματα.

 1. << Θεού τοινύν το πάθος, Θεού και η ανάστασις, Θεού και η ανάληψις, Θεού και η κατά πάντα προς ημάς ομοίωσις, χωρίς αμαρτίας>>

Βιβλικό χωρίο προερχόμενο από την προς Εβραίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. [51] Ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός, ο μόνος αναμάρτητος, πέρασε τα πάθη με την Σταυρική Του θυσία, αναστήθηκε και αναλήφθηκε στους ουρανούς, χωρίς αμαρτίες, προκειμένου να σωθεί το αγαπημένο του δημιούργημα, ο άνθρωπος.

Ο Κύριος έζησε ανάμεσά μας. Ενδιαφέρεται συνεχώς για εμάς, συμπάσχων και συγκαταβαίνων στις ηθικές και φυσικές αδυναμίες μας, επειδή και εκείνος πειράστηκε ως άνθρωπος με όλους τους τρόπους, με τους οποίους μπορεί η ανθρώπινη φύση να πειρασθεί , όμοια με εμάς, αλλά δίχως να υποπέσει σε καμιά αμαρτία.

Μετά την Ανάληψή Του στους ουρανούς, ο Κύριός μας παρακάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός, έχοντας δοξάσει όλη την ανθρώπινη φύση, την οποία και έλαβε,  και περιμένει και εμάς. Από Εκείνον θα λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, τις οποίες και έχουμε διαπράξει, βοήθεια στις κρίσιμες ώρες κλπ.[52]

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος Κύριλλος, ήταν ένας μεγάλος Ιεράρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Όπως καταλαβαίνουμε από τον σημαντικό βίο του, ο οποίος έκανε τα πάντα, προκειμένου να υπερασπιστεί την Ορθόδοξη αλήθεια. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από τις κινήσεις του ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Ως Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Άγιος Κύριλλος, δεν δίστασε να τα βάλει με την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, όταν ο προκαθήμενος αυτής Νεστόριος, έπεσε σε μια μη Ορθόδοξη διδασκαλία, σχετικά με την Ενανθρώπηση του Θεού Λόγου. Όλα του τα έργα χαρακτηρίζονται ως <<αντινεστορειανικά>>. Μάλιστα, εξαιτίας των απόψεών του, κινδύνεψε να καθαιρεθεί από τον θρόνο της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας, κατά την διάρκεια της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου. Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας εκοιμήθη μετά από τριάντα δύο ολόκληρα χρόνια συνεχούς ποιμαντορίας στον θρόνο της Εκκλησίας της Αιγύπτου. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Παπαδόπουλου Γ. Στυλιανού, Πατρολογία Γ’, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2010
 2. Αραμπατζή Αθ. Χρήστου, Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Ερμηνευτικής, Collecta Academica IV, εκδ. Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2014
 3. Αμοιρίδου Ν. Ευαγγελια, Πτυχές από την Ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, εκδ. Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2012
 4. Αναστασίου Ιω., Εκκλησιαστική Ιστορία, τομ.Α’, Θεσσαλονίκη 1984
 5. Φειδά Βλ., Εκκλησιαστική Ιστορία, Α΄, Αθήναι 1992
 6. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, Βίος και Θεολογία, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 2004, σελ.450
 7. Η συμβολή του αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας στην Χριστολογία (Πρακτικά Συνεδρίου): Σκάνδαλο ο Χριστός χθες σκάνδαλο και σήμερα. Γιατί; Πύργος, Ιερά Μητρόπολη Ηλείας, 2003, σελ. 13-91
 8. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας θεολογεί ερμηνεύοντας και ερμηνεύει θεολογώντας: Θεολογία 74 (2003), σελ. 463-523
 9. Κυρίλλου Αλεξανδρείας Άπαντα τα Έργα, Περί της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου (Λόγοι Διάφοροι), ΕΠΕ, Τόμος 10, εκδ. Ελευθερίου Μερετάκη <<Το Βυζάντιον>>, Θεσσαλονίκη 2002

 

[1] Χρήστος Αθ.Αραμπατζής, Κύριλλος Αλεξανδρείας, Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Ερμηνευτικής, σ. 158

[2]  Στο πρωτότυπο: "He was implicated at least indirectly in the mob slaying of the Neoplatonist philosopher, Hypatia. To what extent Cyril was the primary instigator in these events, and therefore largely responsible for various acts of rioting and violence, is disputed by scholars. Some commentators...implicate him directly in these violent and (at times) illegal actions. Others minimize Cyril's role and responsibility in these events..." (Keating Daniel, The Appropriation of Divine Life in Cyril of Alexandria, Oxford University Press, 2004, σελ. 2.

[3] Για όλα τα παραπάνω, Βλ. το εγχειρίδιο του Χρήστου Αθ. Αραμπατζή, Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Ερμηνευτικής, στην σελίδα 158: Γόνος Επιφανούς….από την Εκκλησία της Αλεξάνδρειας.

[4] ο.π., σ. 158: Διαδέχθηκε….την αυτοκρατορική αυλή με το μέρος του

[5] Βλ. Περί της Ορθής Πίστεως προς τον Βασιλέα Θεοδόσιον, Προσφωνητικός λόγος ταις βασιλίσαις, Προς τας ευσεβεστάτας Βασίλισσας).

[6]  (Σωκράτους, Εκλησιαστική Ιστορία Ζ' 15 και Ιωάννη Νικίου, Χρονικόν 84. 87-103 αγγλικό κείμενο)

[7]  Βλ. Σωκράτους, Εκλησιαστική Ιστορία Ζ' 15: "...Διὰ τὴν προσοῦσαν αὐτῇ ἐκ τῆς παιδεύσεως σεμνὴν παρρησίαν καὶ τοῖς ἄρχουσι σωφρόνως εἰς πρόσωπον ἤρχετο· καὶ οὐκ ἦν τις αἰσχύνη ἐν μέσῳ ἀνδρῶν παρεῖναι αὐτήν· πάντες γὰρ δι΄ ὑπερβάλλουσαν σωφροσύνην πλέον αὐτὴν ᾐδοῦντο καὶ κατεπλήττοντο. Κατὰ δὴ ταύτης τότε ὁ φθόνος ὡπλίσατο· ἐπεὶ γὰρ συνετύγχανε συχνότερον τῷ Ὀρέστῃ͵ διαβολὴν τοῦτ΄ ἐκίνησε κατ΄ αὐτῆς παρὰ τῷ τῆς ἐκκλησίας λαῷ͵ ὡς ἄρα εἴη αὕτη ἡ μὴ συγχωροῦσα τὸν Ὀρέστην εἰς φιλίαν τῷ ἐπισκόπῳ συμβῆναι".

[8]  Στο πρωτότυπο: "Such is the context of the murder of Hypatia as Socrates describes it...This opinion grew up "among the church people"...there is no suggestion that Cyril himself held it" (.J. M. Rist, Hypatia, Phoenix, τόμ., 19, αρ. 3, (Φθινόπωρο 1965), σελ. 222)

[9] Η "Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια", τόμ. 07, στ. 1162, γράφει: "Ό Σωκράτης, περιγράφων τό έπεισόδιον, προσθέτει δη ό φόνος ούτος προσήψεν «ού μικρόν μώμον» είς τόν Κύριλλον, μολονότι ό Κύριλλος ούδεμίαν άνάμιξιν είχεν είς αυτόν, διότι, αν συνέβαινε τοιούτον τι, θά εμνημόνευον αυτό βραδύτερον οί αντίπαλοι του Νεστοριανοί."

[10]  Στο πρωτότυπο: "No evidence is offered by the Suda that Cyril had any hand in the crime." (J. M. Rist, Hypatia, ό.π., σελ. 222)

[11] Βλ. το εγχειρίδιο της Αν. Καθηγήτριας του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, Ευαγγελίας Αμοιρίδου, Πτυχές Από την Ιστορία της Αδιαίρετης Εκκλησίας, σχετικά με την Χριστολογική Αίρεση του Νεστοριανισμού, σελ. 182

[12] Για τα γεγονότα πριν από την Γ’ Οικουμενική Σύνοδο, βλέπε και πάλι το Εγχειρίδιο της Ευαγγελίας Αμοιρίδου, Πτυχές από την Ιστορία της Αδιαίρετης Εκκλησίας, σχετικά με τα γεγονότα πριν από την Σύνοδο, σελ. 85 έως 87

[13] Πολύ σχηματικά και για την καλύτερη παρακολούθηση της διαμάχης, θα μπορούσε απλά να λεχθεί, ότι η υπόσταση ή πρόσωπο είναι δηλωτικά του ιδιαίτερου, του μοναδικού χαρακτηριστικού, ενώ φύση ή ουσία δηλωτικά του κοινού χαρακτηριστικού.

[14] Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι όροι <<πρωτόθρονη>> και <<Μητέρα>> Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, χρησιμοποιούνται μετά το Σχίσμα του 1054, μεταξύ της Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Εδώ απλά χρησιμοποιούνται για την πιο εύκολη κατανόηση του αναγνώστη.

[15] Βλ. σχετικά το εγχειρίδιο του καθηγητού Στυλιανού Παπαδόπουλου, Πατρολογία Γ’ σχετικά με τις εργασίες της Συνόδου

[16] ACO I, 12, σ.12-13

[17] Βλ. σχετικά και πάλι το εγχειρίδιο του Καθηγητού Στυλιανού Παπαδόπουλου, Πατρολογία Γ’, Επικύρωση της Θεολογίας του Κυρίλλου, σελ. 381-382

[18] ACO I, I2, σ.13 19-25

[19] Φειδάς, Α’, σ. 169

[20] ΗΣ. 45, 3.

[21] ΙΩ. 7, 37

[22] ΜΑΡΚ. 4, 38 – 39

[23] ΙΩ. 4, 6.

[24] ΜΑΤΘ. 14, 25

[25] Φιλ. 2, 7

[26] Βαρούχ 3, 38

[27] Ιω. 19, 34

[28] Εβρ. 4, 12

[29] Ματθ. 16, 17

[30] Ιω. 10, 18

[31] Ψαλ,. 15, 10 και Πραξ. 2, 31.

[32] Ρωμ. 8, 21

[33] Εβρ. 4, 15

[34] Βλ. σχετικά Ησαΐας 45:1,7

[35] Βλ. Β΄ Χρονικών, 36:22, 23

[36] Βλ. Ησαΐας 44:28

[37] Βλ. Ησαΐας 45:1, 7

[38] Βλ. σχετικά Ησαΐας 44:28

[39] Βλ. χαρακτηριστικά το Γεν. 1,2: <<η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του Ύδατος>>.

[40] Βλ. σχετικά στο Κατά Ματθαίον 3, 11

[41] Βλέπε σχετικά το Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 4:38

[42] Μαρκ. 4, 39

[43] Βλ. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 4, 40

[44] Βλ. σχετικά στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 14:25

[45] Βλ. σχετκά στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 14, 28

[46] Βλέπε χαρακτηριστικά την προς Φιλιππησίους Επιστολή 2, 7

[47] Βλ. σχετικά το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 19, 35

[48] Βλέπε σχετικά το εγχειρίδιο του: Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, εκδ.Π.Πουρναράς, Θεσσαλονίκη, 2004 (β΄εκδ), σελ.397-398,Ιωάννης Παναγόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, Αθήνα, 1995, σελ.333-340

[49] Βλέπε σχετικά στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο 16 , 15

[50] Βλέπε σχετικά στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον στο 16 , 17

[51] Βλέπε σχετικά την Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου το Ανάγνωσμα 4, 15

[52] Βλέπε σχετικά την φωνή Κυρίου, έτος 65ον, 19 Μαρτίου 2017, Αριθ. Φυλ. 12 (3329)

 

 Υπό Αλέξανδρου Ινεπόλογλου Φοιτητού Θεολογίας Α.Π.Θ.

  1)ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

                        ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΡΧΗΔΟΝΑΣ

Γεννήθηκε το 210 στην Καρχηδόνα της βόρειας Αφρικής. Καταγόταν από αριστοκρατική και εύπορη οικογένεια, η οποία του εξασφάλισε λαμπρή μόρφωση. Η μόρφωση που έλαβε σχετιζόταν κυρίως με τη ρητορική και τη φιλοσοφία, ενώ άσκησε και το επάγγελμα του δικανικού ρήτορα, στη γενέτειρά του.

Στα νεανικά του χρόνια έζησε έντονη ζωή, υπήρξε ειδωλολάτρης και ασχολήθηκε με τη μαγεία, που στην περιοχή της Καρχηδόνας την εποχή του ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. Μάλιστα είχε καταστεί και γνωστός μάγος στην περιοχή, ενώ μετέβη και στην Αντιόχεια, που ήταν το πολιτιστικό κέντρο της εποχής, συνεχίζοντας και διευρύνοντας την τέχνη της μαγείας.

Η διαδικασία μεταστροφής του Κυπριανού ξεκίνησε από την εποχή που βρέθηκε στη Αντιόχεια. Ο ίδιος ήταν φορέας υψηλής παιδείας και στο πέρασμα των ετών αντιλήφθηκε πως η ειδωλολατρεία και η μαγεία κατέρρεαν υπό το καθεστώς της δυναμικής εμφάνισης του χριστιανισμού. Σε αυτή την εσωτερική αναζήτηση γνώρισε τον άνθρωπο ο οποίος θα τον επηρέαζε βαθύτατα και αυτός ήταν ο πρεσβύτερος Καικίλιος (Ιερώνυμος, De Viris Illustribus, 68) ή Καικιλιανός (Πόντιος, Vita Cypriani, 4), στον οποίο όφειλε και τη μεταστροφή του στο Χριστιανισμό. Ο ίδιος βαπτίσθηκε το Μεγάλο Σάββατο του 246.

Ύστερα από πιέσεις των συμπατριωτών του, νεοφώτιστος ακόμα Χριστιανός, αποδέχθηκε να εισαχθεί στον κλήρο και σε σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε με σειρά όλα τα αξιώματα του κατωτέρου κλήρου (αναγνώστης, υποδιάκονος, διάκονος), στην Καρχηδόνα. Με την εισαγωγή του στον κλήρο άμεσα διενήργησε σημαντικό έργο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα εξαιρετικά του κηρύγματα για την προσέλκυση ειδωλολατρών, έργο που άρχισε άμεσα να αποδίδει καρπούς. Έτσι μόλις ένα έτος μετά από νέες πιέσεις, χειροτονείται πρεσβύτερος. Η φήμη του εξαπλώνεται πέρα από την Καρχηδόνα και οι λαμπροί λόγοι του από άμβωνος θα γίνουν σημείο αναφοράς. Δύο έτη αργότερα ο επίσκοπος Καρχηδόνος Δονάτος απεβίωσε και με καθολική στήριξη του ποιμνίου εξελέγη επίσκοπος Καρχηδόνας. Αυτό συνέβη προς τα τέλη του έτους 248 ή τις αρχές του 249.

Από τα τέλη του έτους 249 μέχρι το 251 η Εκκλησία γνώρισε τον σκληρό διωγμό του Δέκιου. Ο Κυπριανός, εξαιτίας του μίσους που έτρεφαν προς το πρόσωπό του οι Εθνικοί, προτίμησε να αποσυρθεί σε ένα καταφύγιο κοντά στην Καρχηδόνα και από εκεί να ποιμαίνει το λαό του. Η πατρική αγάπη και η ποιμαντική μέριμνα προς το λαό του, πνευματική και υλική, η σταθερότητα και καθαρότητα των θέσεών του, η εμμονή στην παράδοση και η ορθοπραξία του προσέδωσαν μεγάλο κύρος στον ιερό Πατέρα και έτσι καταξιώθηκε στη συνείδηση των Χριστιανών της καθολικής Εκκλησίας. Το 251 επέστρεψε στα καθήκοντά του αφού ο διωγμός έπαψε, αλλά το έτος 252 διετάχθη και νέος διωγμός στην περιοχή της Καρχηδόνος, την ώρα που επιδημία πανώλης έπληξε την πόλη. Ο ίδιος αυτήν την εποχή συγκέντρωσε του χριστιανούς και διενήργησε μεγάλο έρανο για ενίσχυση των ανθρώπων της πόλεως ανεξαιρέτως πίστης, ενώ ο ίδιος από κοντά ενίσχυε, παρηγορούσε και συμπαραστεκόταν στους αρρώστους και τις οικογένειές τους.

Η λήξη του διωγμού σήμανε και την έναρξη των προβλημάτων, είτε αυτά αφορούσαν την ανασυγκρότηση της Εκκλησίας είτε σοβαρά ποιμαντικά ζητήματα. Ένα τέτοιο οξύ πρόβλημα, που έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστεί, ήταν εκείνο που αφορούσε την επιστροφή των πεπτωκότων (Λατ. lapsi) στους κόλπους της μητέρας Εκκλησίας. Στην κατηγορία αυτή ανήκαν όσοι Χριστιανοί προτίμησαν να θυσιάσουν στα είδωλα, για να αποφύγουν τις συνέπειες του διωγμού. Αυτοί χαρακτηρίσθηκαν ως θυσιάσαντες (sacrificati - thurificati). Υπήρχε όμως και η κατηγορία εκείνων, οι οποίοι δεν τέλεσαν θυσιαστική πράξη. Αυτοί, προκειμένου να επιβεβαιώσουν το γεγονός αυτό, προσκόμισαν έγγραφα από τους ομολογητές, τα οποία, εκτός του ότι βεβαίωναν τη μη τέλεση της θυσίας, επείχαν και τη θέση αφέσεως (libelli). Όσοι είχαν εξασφαλίσει τα έγγραφα αυτά χαρακτηρίσθηκαν ως λιβελλοφόροι (libellatici).

Οι απόψεις των εκκλησιαστικών ανδρών για την επάνοδο των πεπτωκότων στην Εκκλησία ήταν διχασμένες. Οι αυστηρότερες ομάδες απέκλειαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ οι ίδιοι οι πεπτωκότες αποζητούσαν λύσεις με συνοπτικές διαδικασίες. Πίστευαν πως για την επάνοδό τους αρκούσε η προσκόμιση αφέσεων (libelli) από τους ομολογητές. Ο Κυπριανός ήταν υπέρ της άποψης να εκδηλώσουν οι θυσιάσαντες την ειλικρινή, μακρά και έμπρακτη μετάνοιά τους στο σώμα της Εκκλησίας. Επίσης, διαφωνούσε με την αντιεκκλησιαστική πρακτική της παροχής των αφέσεων από τους Ομολογητές. Το αδιέξοδο ήταν προφανές και ο άγιος συγκάλεσε το έτος 251 Σύνοδο στην Καρχηδόνα, προς εξεύρεση λύσης. Η Σύνοδος αποδέχθηκε τις απόψεις του Κυπριανού και έτσι δόθηκε λύση στο πρόβλημα.

Υπήρξαν όμως και εκείνοι που δεν αποδέχθηκαν τις αποφάσεις της Συνόδου και λειτούργησαν σχισματικά. Έτσι, δημιουργήθηκε μία ομάδα αντιφρονούντων από πέντε πρεσβυτέρους και το διάκονο Φηλικίσσιμο, που επονομάστηκε Σχίσμα του Φηλικίσσιμου η οποία εξέλεξε επίσκοπο τον Φορτουνάτο. Μία άλλη ομάδα, μοντανιστικών τάσεων, εξέλεξε ως επίσκοπο τον Μάξιμο. Ο Κυπριανός, όμως, παρέμεινε σταθερός στις θέσεις του και στις αποφάσεις της Συνόδου, γεγονός που τον καταξίωσε στη συνείδηση της Εκκλησίας.

Το έτος 254 ανέκυψε το πρόβλημα του αναβαπτισμού των αιρετικών. Ο Κυπριανός, ακολουθώντας το έθος της βορειοαφρικανικής Εκκλησίας, αλλά και εκείνων της Μικράς Ασίας, ξαναβάφτιζε τους αιρετικούς που επέστρεφαν στους κόλπους της καθολικής Εκκλησίας και δεν είχαν τελέσει πρωτύτερα κανονικό βάπτισμα σε αυτήν. Το ίδιο έπραττε και στην περίπτωση εκείνων, που είχαν τελέσει βάπτισμα μέσα στις σχισματικές Εκκλησίες. Αντίθετη ήταν η άποψη του επισκόπου Ρώμης Στέφανου, ο οποίος θεωρούσε έγκυρο το βάπτισμα των αιρετικών και των σχισματικών. Υποστήριζε, μάλιστα, πως αρκούσε για την επάνοδό τους η επίθεση των χειρών.

Για το θέμα αυτό συνήλθαν τρεις σύνοδοι στην Καρχηδόνα. Η πρώτη το έτος 255 με τη συμμετοχή 31 επισκόπων και οι άλλες δύο μέσα στο έτος 256, στις οποίες συμμετείχαν 71 επίσκοποι την πρώτη φορά και 87 επίσκοποι τη δεύτερη. Οι αποφάσεις αυτών των Συνόδων δικαίωσαν την πρακτική και τη στάση του αγίου Κυπριανού. Το γεγονός αυτό εξόργισε τον Στέφανο Ρώμης και αφόρισε τον άγιο, χωρίς όμως να προλάβει να λάβει κανονική ισχύ η καταδικαστική απόφαση.

Από το έτος 256 άρχισαν και πάλι οι διώξεις κατά των Χριστιανών από τον αυτοκράτορα Βαλεριανό. Ο Κυπριανός συνελήφθη και εξορίστηκε στο χωριό Κούρουβη. Ένα έτος αργότερα επανέκαμψε στην έδρα του, όμως ανθύπατος της περιοχής Γαλέριος, εξέδωσε διάταγμα να επανασυλληφθεί ύστερα από κατηγορίες σε βάρος του. Έτσι οδηγήθηκε ενώπιον του. Μη αποδεχόμενος να εκπέσει της πίστεως του μετά από βασανισμούς αποφασίσθηκε ο αποκεφαλισμός του στις 14 Σεπτεμβρίου 258.

Ο άγιος "παρέδωσε το πνεύμα του", αφού πρώτα δήλωσε με παρρησία, μπροστά στον Ανθύπατο Γαλέριο Μάξιμο, τη χριστιανική του ιδιότητα και την άρνησή του να προδώσει τους Χριστιανούς που κρύβονταν για να γλιτώσουν από το θάνατο. Εμπιστεύτηκε τα ιερά άμφια στους διακόνους του, προσευχήθηκε γονατιστός και πρόσφερε 25 χρυσά νομίσματα στο δήμιό του ως φιλοδώρημα.

Η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 2 Οκτωβρίου και από τη Ρωμαιοκαθολική στις 16 Σεπτεμβρίου.

           2)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Το σύγγραμμα του αγίου Κυπριανού επισκόπου Καρχηδόνας οι πεπτωκότες (De lapsis) ασχολείται με το ζήτημα της αποστασίας των χριστιανών κατά τους διωγμούς του τρίτου αιώνα και του τρόπου επιστροφής τους στην Εκκλησία.

Το περιεχόμενο του έργου αναδεικνύει την τήρηση των εντολών του Θεού, το έλεος του Κυρίου προς τον αμαρτωλό, την ελπίδα της σωτηρίας μέσω της μετάνοιας, τη διαφύλαξη των θεσμών της Εκκλησίας, το σεβασμό και την υπακοή προς τους κανονικούς της ποιμένες.

Η διδασκαλία του αγίου και η στάση του απέναντι στα ζητήματα που πραγματεύεται το πόνημα επηρέασε καθοριστικά τη θεολογική γραμματεία και την κανονική παράδοση της Εκκλησίας.

3)Αντιγραφή Λατινικού Κειμένου-Μετάφραση-Ερμηνευτικά Σχόλια

3α:ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ:

 1. Dissimulanda, fratres, ueritas non est nec uulneris nostri materia et causa reticenda. Decepit multos patrimonii sui amor caecus; nec ad recedendum parati aut expediti esse potuerunt quos facultates suae uelut conpedes ligauerunt. Illa fuerunt remanentibus uincula, illae catenae quibus et uirtus retardata est et fides pressa et mens uincta et anima praeclusa, ut seprenti, terram secundum dei sententiam deuoranti, praeda et cibus fierent qui terrestribus inhaererent. Et idciro dominus bonorum magister et praemomens in futurum: si uis, in quit, perfectus esse, uende Omnia tua et da pauperibus et habebis thesaurum in caelis: et ueni, sequere me. Si hoc diuites facerent, per diuitias non perirent; thesaurum in caelo reponentes hostem nunc et expugnatorem domestium non haberent; esset in caelo cor et animus et sensus, si thesaurus esset in caelo, nec uinci a saeculo posset qui unde uinceretur in saeculo non haberet. Sequeretur Dominum solutus et liber, ut apostolic et sub apostolic multi et nonnulli saepe fecerunt qui, et rebus suis et parentibus derelictis, indiuiduis Christi nexibus adhaeserunt.
 1. Sequi autem Christum quomodo possunt qui patrimonii uinculo detinentur? Aut quomodo caelum petunt et ad sublimia et alta conscendunt qui terrenis cupitatibus degrauantur? Possidere se credunt qui potius possidentur, census sui serui, nec ad pecuniam domini sed magis pecuniae mancipati. Hoc tempus, hos homines apostolus denotat dicens: Qui autem uolunt diuites fieri incident in temptationem et muscipula et decideria multa et nocentia quae mergunt hominem in perditionem et in interitum. Radix enim omnium malorum est cupiditas quam quidam adpetentes naufragauerunt a fide et inseruerunt se doloribus multis. Dominus autem quibus nos praemiis ad contemptum rei familiaris inuitat: parua haec et exiqua huius temporis damna quibus mercedibus pensat. Nemo est, inquit, qui relinquat domum aut agrum aut parentes aut fratres aut uxorem aut filios propter regnum Dei et non recipiat septies tantum in isto tempore, in saeculo autem uenturo uitam aeternam. Quibus cognitis et de Domini pollicentis ueritate conpertis non tantum timenda non est eiusmodi sed et optanda iactura , ipso denuo Domino praedicante et momente: Beati eritis cum persecute uos fuerint et sepauerint uos et expulerint, et maledixerint nomini uetro ut nequam propter Filium hominis. Gaudete in illa die et exultate: ecce enim merces uestra multa in caelis.
 2. <<Sed tormenta postmodum uenerant et cruciatus graues reluctantibus imminebant>>. Queri de tormentis potest qui per tormenta superatus est, excusationem doloris obtendere qui uictus est in dolore. Potest rogare talis et dicere: ‘certare quidem fortiter uolui et sacramenti mei memor deuotionis ac fidei arma suscepi, sed me in congressione pugnantem cruciamenta uaria et supplicia longa uicerunt. Stetit mens stabilis et fides fortis, et cum torquentibus poenis inmobilis diu anima luctata est. Sed cum durissimi iudicis recrudescente saeuitia iam fatigatum nunc flagella adhuc scinderent, nunc contunderent fustes, nunc eculeus exdenderet nunc ungula effoderet, nunc flamma torreret, caro me in conculactatione deseruit, infirmitas uiscerum cessit, nec animus sed corpus in Dolore defecit’. Potest cito proficere ad ueniam causa talis, potest eiusmodi excusatio esse miserabilis. Sic hic Castro et Aemilio aliquando Dominus ignouit: sic in prima congressione deuictos uictores in secundo proelio reddidit, ut fortiores ignibus fierent qui ignibus ante cessissent, et unde superati essent inde superarent. Deprecabantur illi non lacrimarum miseratione sed uulnerum, nec sola lamentabili uoce sed laceratione corporis et dolore: manabat pro fletibus sanquis et pro lacrimis cruor semiustilatis uisceribus defluebat.
 1. Nunc uero quae uulnera ostendere uicti possunt quas plagas hiantium uiscerum, quae tormenta membrorum, ubi non fides congressa cecidit, sed congressionem perfidia praeuenit? Nec excusat oppressum necessitas criminis, ubi crime est uoluntatis. Nec hoc eo dico ut fratrum causas onerem, sed ut magis fratres ad precem satisfactionis instigem. Nam cum scriptum sit: Qui uos felices dicunt, in errorem uos mittunt et semitam pedum uestrorum turban, qui peccantem blandimentis adulantibus palpat peccandi fomitem subministrat, nec comprimit delicta ille sed nutrit; at qui consilliis fortioribus redarguit simul asque instruit, fratrem pomouet ad salutem. Quos diligo, inquit Dominus, redarguo et castigo. Sic oportet et domini sacerdotem non obsequiere. Inperitus est medicus qui tumentes uulnerum sinus manu parcente contrectat et in altis recessibus uiscerum uirus inclusum dum seruat exaggerate. Aperiendum uulnus est et secandum et putraminibus amputatis medella fortiori curandum. Vociferetur et clamet licet et conqueratur aeger, impatiens per dolorem: gratias agit postmodum cum senserit sanitatem.
 1. Emersit enim, fratres dilectissimi, noum genus cladis et quasi parum persecutionis procella saeuierit, accesit ad cumulum sub misericordiae titulo malum fallens et blanda pernicies. Contra euangelii uigorem, contra Domini ac Die legem temeritate quorundam laxatur incautis communicatio: inrita et falsa pax, periculosa dantibus et nihil accipientibus profutura. Non quaerunt sanitatis patientiam nec ueram de satisfaction medicinam: paenitentia de pectoribus excussa est, grauissimi extremique delicti memoria sulbata est. Operiuntur morientium uulnera et plaga letalis altis et profundis uisceribus infixa dissimulato dolore contegitur. A diaboli aris reuertentes ad sanctum Domini sordidis et infectis nidore manibus accedunt. Mortiferos idolorum cibos adhuc paene ructantes, exhalantibus etiam nunc scelus suum faucibus et contagia funesta redolentibus, Domini corpus inuadunt, quando occurat scriptura diuina et clamet et dicat: Omnis mudus manducabit carnem; et anima quaecumque manducauerit ex carne sacrificii salutaris, quod est Domini, et inmuditia ipsius super ipsum est, peribit anima illa de populo suo; apostolus item testetur et dicat: Non potestis calicem Domini bibere et calicem daemoniorum, non potestis mensae Domini communicare et mensae daemoniorum; idem contumacibus et peruicacibus comminetur et denuntiet dicens: Quicumque ederit panem aut biberit calicem. Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini.
 1. Spretis his omnibus adque contemptis, uis infertur corpori eius et sanquini, et plus modo in Dominum manibus adque ore delinquent quam cum Dominum negauerunt. Ante expiate delicta, ante exomologesin factam criminis, ante purgatam conscientiam sarcificio et manu sacerdotis, ante offensam placatam indignantis. Domini et minantis, pacem putant esse quam quidam uerbis fallacibus uenditant: non est pax illa sed bellum, nec ecclesia iungitur qui ab euangelio separatur. Quid iniuriam beneficium uocant? Quid impietatem uocabulo pietatis adpellant? Quid eis qui flere iugiter et rogare dominum suum debent, intercepta paenitentiae lamentation,et rogare dominum suum debent, intercepta paenitentiae lamentation,communicare se simulant? Hoc sunt eiusmodi lapsis quod grando frugibus, quod turbidum sidus arboribus, quod armentis pestilens uastitas, quod nauqiis saeua tempestas. Solacium spei adimunt, a radice subuertunt, sermone morbido ad letale contagium serpunt, nauem scopulis ne in portum perueniat inlidunt. Non concedit pacem facilitas ista sed tollit , nec communiocationem tribuit sed inpedit ad salutem. Persecutio est haec alia temptation, per quam subtilis inimicus inpugnandis adhuc lapsis occulta populatione grassatur, ut lamentatio conquiescat, ut dolor sileat, ut delicti memoria uanescat, conprimatur pectorum gemitus, statuatur fletus oculorum, nec Dominum grauiter offensun longa et plena paenitentia deprecetur, cum scriptum sit:

Memento unde cecideris et age paenitentiam.

3β: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ

11.Η αλήθεια, αδελφοί μου, δεν πρέπει να αποκρύπτεται και ούτε να αποσιωπάται η ουσία και η αιτία του τραύματός μας. Η τυφλή αγάπη για την περιουσία εξαπάτησε πολλούς¨ δεν μπόρεσαν προετοιμασμένοι και αποφασισμένοι να φύγουν, καθώς τους κρατούσαν τα πλούτη τους σαν αλυσίδες. Εκείνα υπήρξαν τα δεσμά γι΄αυτούς που έμειναν¨ εκείνες ήταν οι αλυσίδες, με τις οποίες συγκρατήθηκε η αρετή, συνθλίφτηκε η πίστη, νικήθηκε το πνεύμα και φυλακίστηκε η ψυχή, ώστε αυτοί που έμειναν προσκολλημένοι στα γήινα πράγματα, να γίνουν λεία και τροφή για το ερπετό, το οποίο σύμφωνα με την κρίση του Θεού, καταβροχθίζει τη γη. Γι΄ αυτό το λόγο ο Κύριος, ο διδάσκαλος των αγαθών, προμηνύει για το μέλλον: Αν θέλεις, είπε, να είσαι τέλειος, πούλησε τα όλα και δώσε τα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρούς στους ουρανούς¨ έλα, ακολούθησέ με. Εάν αυτό το έπρατταν οι πλούσιοι δε θα χάνονταν εξαιτίας του πλούτου τους¨ εάν εναπόθεταν το θησαυρό τους στον ουρανό, δε θα είχαν τώρα εγχώριο εχθρό και πολιορκητή. Αν η καρδιά, το πνεύμα και οι αισθήσεις τους ήταν στον ουρανό και, αν ο θησαυρός τους ήταν στον ουρανό , δε θα ήταν δυνατό να νικηθούν από τον κόσμο, ο οποίος δε θα είχε μέσο για να τους νικήσει. Θα ακολουθούσε τον Κύριο αποδεσμευμένος κι ελεύθερος, όπως έκαναν οι απόστολοι και πολλοί την εποχή των αποστόλων κι άλλοι που άφησαν πίσω τις περιουσίες και τους γονείς τους και προσκολλήθηκαν στο Χριστό με αδιάσπαστα δεσμά.

 1. Πώς μπορούν να ακολουθήσουν το Χριστό αυτοί, οι οποίοι είναι δέσμιοι της περιουσίας τους; Πώς προσβλέπουν στον Ουρανό ή επιθυμούν να αναρριχηθούν στα μεγαλειώδη ύψη αυτοί, οι οποίοι βαραίνουν από τις γήινες επιθυμίες; Πιστεύουν ότι κατέχουν, ενώ κατέχονται¨ δεν είναι κύριοι των χρημάτων τους, αλλά περισσότερο δούλοι αυτών. Αυτόν τον καιρό, αυτούς τους ανθρώπους καταδεικνύει ο απόστολος λέγοντας: Εκείνοι όμως που θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλεδυρές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους στον όλεθρο και την απώλεια. Η ρίζα των κακών είναι η πλεονεξία. Εξαιτίας αυτού του πάθους, μερικοί πλανήθηκαν από την πίστη και ενέπλεξαν τον εαυτό τους σε πολλά βάσανα. Για ποιες αμοιβές μας προσκαλεί ο Κύριος να περιφρονήσουμε τα γήινα πλούτη; Με ποιες αποζημιώσεις θα αντισταθμίσει αυτές τις μικρές κι ασήμαντες απώλειες αυτής της εποχής; Λέει: Δεν υπάρχει κανείς που να άφησε σπίτι ή γονείς ή αδερφούς ή γυναίκα ή παιδιά χάρη της βασιλείας του Θεού, και να μη λάβει τα επταπλάσσια στον παρόντα χρόνο, και στο μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή. Ας γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, κι ας τα αποκαλύψουμε με την αλήθεια του Κυρίου που υπόσχεται ότι, όχι μόνο δεν πρέπει να αποτελεί φόβο αυτού του είδους η απώλεια, αλλά να είναι επιθυμητή, καθώς ο ίδιος ο Κύριος κηρύττει και συμβουλεύει: Μακάριοι είστε, όταν σας μισήσουν οι άνθρωποι και όταν σας αφορίσουν και σας ονειδίσουν και δυσφημήσουν το όνομά σας ως πονηρό εξαιτίας του Υιού και του ανθρώπου. Χαρείτε την ημέρα εκείνη κι ευχαριστηθείτε¨ ιδού, θα είναι μεγάλη η ανταμοιβή σας στους ουρανούς.
 1. <<Πολλά βασανιστήρια είχαν έρθει και βαριά βάσανα απειλούσαν αυτούς που αντιστέκονταν>>. Μπορεί αυτός να παραπονιέται για τα βασανιστήρια με τα οποία νικήθηκε¨ μπορεί να προβάλλει ως δικαιολογία τον πόνο, αυτός που νικήθηκε από τον πόνο. Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να προβάλλει και να πει: <<Θέλησα πράγματι να αγωνιστώ σθεναρά και θυμούμενος τον όρκο μου σήκωσα τα χέρια της αφοσίωσης και της πίστης, αλλά καθώς αντιστεκόμουν στον αγώνα, ποικίλα βάσανα και μακρές τιμωρίες με κατανίκησαν. Η σκέψη μου έμεινε σταθερή, γενναία η πίστη μου και η ψυχή μου πάλεψε πολύ, αμετακίνητη από τις βασανιστηκές ποινές. Αλλά όταν, με ανανεωμένη αγριότητα του σκληρότατου δικαστή, εμένα τον ήδη καταταλαιπωρημένο, άλλοτε με έσκιζαν τα μαστίγια, άλλοτε με συνέθλιβαν τα ρόπαλα, άλλοτε με έγδερνε το αγκίστρι, άλλοτε με τσουρούφλιζε η φλόγα, η σάρκα με εγκατέλειψε στη μάχη, η αδυναμία των σπλάχνων μου προχώρησε, δεν υπέκυψε στον πόνο το πνεύμα, αλλά η ψυχή>>. Μια τέτοια δικαιολογία μπορεί να ωφελήσει στη συγχώρεση¨ μια τέτοιου είδους δικαιολογία μπορεί να εγείρει συμπόνια. Έτσι ο κύριος συγχώρησε κάποτε τον Κάστο και τον Αιμίλιο. Αν και νικήθηκαν στην πρώτη μάχη, αναδείχτηκαν νικητές στην δεύτερη. Αυτοί, που υποχώρησαν προηγουμένως μπροστά στις φλόγες, έγιναν ισχυρότεροι από τις φλόγες κι εκείνα, που τους είχαν νικήσει, τώρα τα νίκησαν. Εκείνοι δεν ικέτευαν για οίκτο με δάκρυα, αλλά για τις πληγές τους¨ όχι μόνο με θρηνητική φωνή αλλά και με σκισίματα και πόνο του σώματός τους. Αίμα έτρεχε αντί για θρήνους, αίμα έρρεε αντί για δάκρυα από τα μισοκαμένα σπλάχνα τους.
 1. Τώρα όμως ποια τραύματα μπορούν να επιδείξουν οι νικημένοι; Ποιες πληγές ανοιχτών σπλάχνων, ποια βασανιστήρια των μελών, όταν δεν έπεσε η πίστη στον αγώνα, αλλά πρόφτασε η απιστία τον αγώνα; Ούτε η αναγκαιότητα του εγκλήματος δικαιολογεί αυτόν που πιέστηκε, καθώς το έγκλημα ήταν εθελούσιο. Δεν το λέω αυτό, για να επιφορτήσω τις περιστάσεις των αδελφών, αλλά για να εξωθήσω τους αδερφούς στην προσευχή της μετανοίας. Διότι, καθώς είναι γραμμένο: Αυτοί που σας αποκαλούν ευτυχισμένους, σας στέλνουν στην πλάνη και ταράζουν τα μονοπάτια σας. Αυτός που θωπεύει τον αμαρτωλό με σαγηνευτικές κολακείες υποθάλπτει την αμαρτία¨ δεν την καταστέλλει, αλλά την τρέφει. Αυτός όμως που επιπλήττει και διδάσκει με ισχυρές συμβουλές, ωθεί τον αδερφό του σε σωτηρία. Ο Κύριος λέει: Όσους αγαπώ, τους ελέγχω και τους παιδαγωγώ. Έτσι δεν πρέπει ο ιερέας του Θεού να εξαπατά με απατηλές εύνοιες, αλλά να προνοεί με σωτήρια αντίδοτα. Θεωρείται άπειρος ιατρός, όποιος χειρίζεται τις φουσκωμένες άκρες των τραυμάτων με φοβισμένο χέρι και, με το να διατηρεί το δηλητήριο κλεισμένο βαθιά μέσα στα σπλάχνα του, το αυξάνει. Η πληγή πρέπει να ανοιχτεί, να κοπούν τα μολυσμένα τμήματα και να θεραπευτούν με ισχυρό αντίδοτο. Μπορεί να κλαίει, να φωνάζει και να παραπονιέται ο άρρωστος, καθώς δεν αντέχει τον πόνο. Έπειτα όμως θα ευχαριστεί, όταν θα αισθανθεί τη γιατρειά.
 1. Επιπλέον, αγαπητοί μου αδελφοί, νέο είδος συμφοράς παρουσιάστηκε και όπως η θύελλα της καταδίωξης είχε αγριέψει, προστέθηκε στο σωρό, υπό τον τίτλο της ευσπλαχνίας, απατηλό κακό και θελκτική συμφορά. Ενάντια στη δύναμη του Ευαγγελίου, ενάντια στο νόμο του Κυρίου και Θεού, εξαιτίας της ασέβειας κάποιων επιπόλαιων, χαλάρωσε η κοινωνία¨ μάταιη και ψεύτικη ειρήνη, επικίνδυνη σε αυτούς που την παρέχουν, αλλά και χωρίς να προσφέρει τίποτα σε αυτούς που την δέχονται. Δεν αναζητούν την υπομονή που είναι απαραίτητη για την υγεία ούτε το αληθινό φάρμακο για την μεταμέλεια. Η μετάνοια πηγάζει από τα στήθη και η ανάμνηση της βαρύτατης κι έσχατης αμαρτίας φεύγει. Οι πληγές για τους νεκρούς καλύπτονται και το θανατηφόρο τραύμα που είναι καρφωμένο βαθιά και ενδόμυχα στα σπλάχνα, σκεπάζεται με κρυφό πόνο. Γυρίζοντας από τους βωμούς του διαβόλου, επιστρέφουν στο άγιο μέρος του Κυρίου, με χέρια βρώμικα και μολυσμένα από την κνίσα. Χωνεύοντας ακόμα τις θανατηφόρες τροφές των ειδώλων, με σαγόνια που εκπνέουν το έγκλημά τους, αναδύουν την ολέθρια επαφή, προσβάλλουν το σώμα του Κυρίου, αν και η Αγία Γραφή φωνάζει και λέει: Όποιος είναι καθαρός θα φάει από το κρέας. Αν όμως κάποια ακάθαρτη ψυχή φάει από το κρέας της σωτήριας θυσίας, το οποίο ανήκει στον Κύριο, αυτός θα χάσει την ψυχή του και θα αποκοπεί από τον λαό του. Ο απόστολος ομολογεί και λέει: Δεν μπορείτε να πίνετε και το ποτήριο του Κυρίου και το ποτήριο των δαιμόνων και δεν μπορείτε να μετέχετε στην τράπεζα του Κυρίου και στην τράπεζα των δαιμόνων. Επίσης απειλεί και προειδοποιεί τους ισχυρογνώμονες και επίμονους λέγοντας: Όποιος θα φάει τον άρτο ή θα πιει το ποτήριο του Κυρίου χωρίς να είναι άξιος, θα είναι ένοχος έναντι του σώματος και του αίματος του Κυρίου.
 1. Αυτές όλες οι προειδοποιήσεις περιφρονούνται και αποδοκιμάζονται¨ η βία εισβάλλει στο σώμα και το αίμα Του και περισσότερο τώρα με τα χέρια στόμα τους αμαρτάνουν ενάντια στον Κύριο παρά, όταν Τον είχαν αρνηθεί. Πρωτύτερα η αμαρτία τους εξαγνίστηκε, πρωτύτερα υπήρξε εξομολόγηση του εγκλήματος, πρωτύτερα η συνείδηση καθαρίστηκε με ιερές πράξεις και με το χέρι του ιερέα, πρωτύτερα η επίθεση ενός οργισμένου και απειλητικού Κυρίου καταπραΰνθηκε. Θεωρούν ότι αυτή είναι η ειρήνη, την οποία κάποιοι προβάλλουν με απατηλά λόγια. Αυτό δεν είναι ειρήνη, αλλά πόλεμος. Δεν μπορεί να ενωθεί με την εκκλησία όποιος αποχωρίζεται το Ευαγγέλιο. Γιατί αποκαλούν ευεργεσία το αδίκημα; Γιατί καλούν την ασέβεια με το όνομα της ευσέβειας; Γιατί εμποδίζουν αυτούς που οφείλουν να κλαίνε συνεχώς και να εκλιπαρούν τον Κύριο με το θρήνο της μετάνοιας και προσποιούνται στη θεία κοινωνία; Αυτό, για τους πεπτωκότες, είναι όπως το χαλάζι για τους καρπούς, η θύελλα για τα δέντρα, η θανατηφόρα έρημος για τα κοπάδια, η άγρια τιμωρία για τους ναύτες. Αφαιρούν την παρηγοριά της ελπίδας, ανατρέπουν τα πάντα συθέμελα, έρπουν προς το ολέθριο μίασμα με καταστρεπτικό λόγο, προσαράζουν το πλοίο τους σε σκοπέλου, χωρίς να φτάσουν σε λιμάνι. Αυτή η ραστώνη δεν παρέχει ειρήνη, αλλά την απομακρύνει. Δεν παρέχει την κοινωνία, αλλά θέτει εμπόδια στον δρόμο προς τη σωτηρία. Είναι ένας άλλος διωγμός, ένας άλλος πειρασμός, μέσα από τον οποίο ο πανούργος εχθρός προσβάλλει ακόμα περισσότερο τους πεπτωκότες με κρυφή βλάβη, για να σωπάσει ο θρήνος, να ησυχάσει ο πόνος, να ματαιωθεί η μνήμη της αμαρτίας, να συντριβεί ο στεναγμός του στήθους, να σταματήσουν τα δάκρυα των οφθαλμών, και να μην ικετεύεται με μεγάλη και ειλικρινή μετάνοια ο Κύριος, τον οποίο προσέβαλαν βαριά, ενώ είναι γραμμένο: Θυμήσου από πού έχεις πέσει και μετανόησε.

3γ: ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ – ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

 1. Στην Ενότητα αυτή, ο συγγραφέας, αναφέρεται σε όσους η τυφλή αγάπη για την περιουσία εξαπάτησε. Αναφέρεται επίσης στον Ιησού Χριστό, παραθέτοντας τα λόγια του, με τα οποία ζητά να παραδώσουν οι πλούσιοι τα αγαθά τους στους φτωχούς και να ακολουθήσουν τον Χριστό, προκειμένου να αποκτήσουν τον ουράνιο θησαυρό, δηλαδή την ουράνια Βασιλεία του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.
 1. Όσοι δεν απαρνούνται τα πλούτη τους για τον Χριστό, πιστεύουν ότι κατέχουν, ενώ στην πραγματικότητα κατέχονται. Σύμφωνα με τον Απόστολο, όσοι θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν σε πειρασμό και παγίδα και σε πολλές επιθυμίες ανόητες και βλεδυρές, οι οποίες βυθίζουν τους ανθρώπους Η πλεονεξία είναι η ρίζα του κακού. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άφησαν σπίτι και οικογένεια για χάρη της Βασιλείας του Θεού και να μην έλαβε τα επταπλάσια στην παρούσα ζωή, αλλά και στην άλλη ζωή, στον μέλλοντα αιώνα, την αιωνιότητα. Ο Κυπριανός τονίζει ότι πρέπει να ανακαλύψουμε αυτά τα πράγματα με την αλήθεια του Κυρίου, ο οποίος, υπόσχεται, ότι, όχι μόνο δεν πρέπει να αποτελεί φόβο αυτού του είδους η απώλεια, αλλά να είναι επιθυμητή.
 1. Κάθε σημαντική πόλη της Ρωμαικής Αυτοκρατορίας διέθετε Καπιτώλιο, όπως και η Καρχηδόνα. Εκεί βρίσκονταν οι διοικητικές αρχές αλλά και ο Βωμός προς Τιμήν των Ειδωλολατρικών Θεοτήτων.
 1. Σε όλο το κεφάλαιο κυριαρχούν οι ρητορικές ερωτήσεις με ειρωνική χροιά προς τους πιστούς που δέχτηκαν να θυσιάσουν στο Καπιτώλιο. Με την χρήση των ρητορικών Ερωτήσεων προσδίδεται ζωντάνια και αμεσότητα στον λόγο, ενώ η απογοήτευση και η Πικρία του Αγίου παρουσιάζεται κλιμακωτά και καταλήγει με την μακάβρια σκηνή του άτυχου ανθρώπου, που χάνει την πίστη και τη σωτηρία του λόγω της αμαρτωλής θυσίας.
 1. Ο Κυπριανός φαντάζεται τα μικρά παιδιά να μιλάνε και να απολογούνται για την αθωότητά τους, για να καταδείξει το μεγάλο λάθος των πεπτωκότων. Η Μητρότητα της Εκκλησίας και η Πατρότητα του Θεού για τους πιστούς αποδίδεται στο έργο του De Catholicae Ecclesiae unitate 6, το οποίο είναι σύγχρονο του De Lapsis.
 1. Στην παρούσα ενότητα ο συγγραφέας πραγματεύεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αποχωρίζονται το Ευαγγέλιο, δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθούν στο σώμα της Εκκλησίας. Ο συγγραφέας αναρωτιέται γιατί επιτρέπεται κάποιοι άνθρωποι να προσποιούνται στην Θεία Κοινωνία, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να κλαίνε συνεχώς και να εκλιπαρούν τον Κύριο με τον θρήνο της μετανοίας. Τέλος, ο συγγραφέας επισημαίνει την φράση:<<Θυμήσου από πού έχεις πέσει και μετανόησε>>.

4)ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1)Ι. Φωκυλίδη, "Ο άγιος Κυπριανός", Πάνταινος 18(1926) , 416-427, 438-446

2) Β. Ψευτογκά, "Κυπριανός Ο Καρχηδόνος (Caecilius Cyprianus)", Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία 7,(1965), 1099-1112

3) Φώτιος Σωτ. Ιωαννίδης, Κυπριανός Καρχηδόνας, Οι Πεπτωκότες            εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 60-72 και 188-119

4)Φώτιος Σωτ. Ιωαννίδης, Εκκλησιαστική Γραμματολογία της Δύσης, Οι Πεπτωκότες, εκδ. Ostracon Publishing, Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 263-267

5)π. Μωϋσής Αγιορείτης, ‘’Κυπριανός Καρχηδόνας’’, Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια 7, Αθήνα 1965, σελ. 345-349

Θέμα:  Ἡ σημασία τῶν προλόγων στό Μηνολόγιο τοῦ Συμεών τοῦ Μεταφραστοῦ μέ συγκεκριμένες ἀναφορές στά κείμενα

Ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπίσκόπου Κυκλάδων κ.Σάββα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Πρόλογος……………………………………………………………………….…σ. 3

Η συγγραφική μέθοδος του Συμεών αποτυπωμένη στους προλόγους των κειμένων του………………………………………………...…………….…...….σ. 4

Το προσδωκόμενο αποτέλεσμα του συγγραφέα εντοπιζόμενο στα εισαγωγικά σχεδιάσματα……………………………………………………......σ. 8

Επίλογος………………….………..…………………………………...………..σ. 11

Βιβλιογραφία……………………………………………………….……………σ. 12

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

       

        Η παρούσα  εργασία θα επιχειρήσει να ασχοληθεί ερευνητικά με την προσωπικότητα και το έργο ενός σπουδαίου εκκλησιαστικού συγγραφέα-ερανιστή αγιολογικών κειμένων. Πρόκειται για τον Συμεών τον Μεταφραστή, ο οποίος και έζησε κατά το β΄ μισό του 10ου αι.[1], γόνος πλούσιας οικογένειας με υψηλές σπουδές στις διαδεδομένες επιστήμες της συγκεκριμένης περιόδου. Παράλληλα, ο Συμεών ανήλθε και σε υψηλά αξιώματα (μάγιστρος, πρωτοασηκρήτης, λογοθέτης του δρόμου) γεγονός που αφενός τον συνέδεσε με την αυτοκρατορική αυλή και υψηλά πρόσωπα και αφετέρου απετέλεσε το εφαλτήριο για το εκδοτικό του εγχείρημα (μεταξύ των ετών 976-1004[2]). Οριοθετώντας το ιστορικό και πολιτιστικό πλαίσιο, στο οποίο «ανδρώθηκε» πνευματικά ο Συμεών, θα πρέπει να μιλήσουμε για την επικράτηση του πνευματικού κινήματος της β’ Σοφιστικής και ιδιαιτέρως να σταθούμε στο πρόσωπο του Κων/νου του Ζ΄ του Πορφυρογέννητου[3]. Έτσι στο βυζαντινό χώρο και ιδιαίτερα στην ένδοξη Βασιλεύουσα «μία νέα ἐκπολιτιστική προσπάθεια ἰσορρόπου ἀνακεφαλαιώσεως καί ἀνασυστάσεως τῶν ἐλληνοχριστιανικῶν ἰδεωδῶν ἐσαρκοῦτο, μία  τῷ ὄντι, ἀναγέννησις τῶν κλασικῶν γραμμάτων» με ψυχή και πνοή τον αυτοκράτορα που μόλις μνημονεύσαμε[4].

        Σκοπός στο παρόν πόνημα, και μέσα στα μικρά περιθώρια που έχουμε, είναι να καταδείξουμε στο έργο του Συμεών τόσο την συγγραφική του μέθοδο, όσο και τους στόχους, την χρησιμότητα, το προσδωκόμενο αποτέλεσμα του συγγραφέα που επιμελήθηκε τα συγκεκριμένα αγιολογικά κείμενα. Προς τούτο, υλικό για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών μας θα αποτελέσει η πληθώρα των προλόγων που συνοδεύουν εισαγωγικά την παρουσίαση των αγίων στο Μηνολόγιο του, σύμφωνα με την προσφιλή μεθοδολογία του Συμεών του Μεταφραστού. Επιλογικά θα επιχειρήσουμε μια σύνοψη των λεγομένων μας, καθώς και μια αποτίμηση της σύνολής του προσπάθειας, η οποία και χώρισε την συγγραφική παραγωγή των αγιολογικών κειμένων (έως και τον 15ον αι.) σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς σε προ-μεταφραστική και μετα-μεταφραστική περίοδο (έγινε δηλ. σημείο αναφοράς για την αγιολογία)[5].   

Η συγγραφική μέθοδος του Συμεών αποτυπωμένη στους προλόγους των κειμένων του.

      

        Θέλοντας κάποιος να μιλήσει για την ιστορία του πνεύματος περί τον 10ον αι.,  δεν μπορεί παρά να σταματήσει ευγνωμόνως στο πνευματικό ανάστημα του Κων/νου Ζ΄του Πορφυρογέννητου. Η επιστήμη της αγιολογίας βρήκε στο πρόσωπό του όχι μόνο ένα συγγραφέα αλλά τον κατεξοχήν θεράποντα και υποστηρικτή της. Ο Συμεών έγινε ο αποδέκτης αυτού του βασιλικού ζήλου και ενθουσιασμού, λαμβάνοντας την εντολή σύνταξης του Συναξαρίου και την ανάθεση των εργασιών του περίφημου (όπως αποδείχτηκε) Μηνολογίου του. Ο Ehrhard επιχείρησε μια ταξινόμηση στο μεγάλο έργο του Συμεών και η Patrologia Graeca του J. P. Minge το εξέδωσε σε τρείς τόμους (114-116). Θα πρέπει πριν εισέλθουμε στην εξέταση των επιμέρους στοιχείων να υπογραμμίσουμε ότι ο Συμεών παρήγαγε μια «συλλογή»[6], στην οποία επιμελήθηκε όχι μόνο την συγκέντρωση  κειμένων σε ένα ενιαίο συγγραφικό τόπο, αλλά συνάμα τον απασχόλησε η λειτουργία τους μέσα από συσχετισμούς ομοιοτήτων-διαφορών. Δεν είναι τυχαίο ότι τα κείμενά του έχουν δεχθεί μια επεξεργασία «επί το ρητορικότερον» (λεκτικά και υφολογικά), ώστε να συμβαδίζουν με τις πνευματικές επιταγές της εποχής[7].

        Πως λοιπόν κινήθηκε μεθοδολογικά ο Συμεών πάνω στο πρωτογενές αγιολογικό υλικό που κληρονόμησε από τους προγενέστερους συγγραφείς; Εδώ ακριβώς δικαιολογείτε και η ιδιότητα του ως ερανιστής. Πρότυπό του συγγραφικό υπήρξε αναμφίβολα ο Νικήτας Παφλαγόνας καθώς φαίνεται από την εκτεταμένη χρήση του αγιολογικού του έργου (λ.χ. εγκώμιο στην Αγ. Αναστασία την Ρωμαία, αποστόλους Ανδρέα και Φίλιππο, μεγαλομάρτυρα Αγ. Ευστάθιο κ. α.), ενώ ορισμένα κείμενα του Παφλαγόνα (περιλαμβανόμενα στη «συλλογή» του Μεταφραστή) δεν υπέστησαν καμία αλλαγή από τον συγγραφικό κάλαμο του Συμεών (Αγίου Γεωργίου, Γρηγ. Επισκ. Ακράγαντος), καθώς αυτούσια τα περιλαμβάνει στο Μηνολόγιό του[8]. Επίσης με ακρίβεια κατέγραψε, όπως του παραδόθηκε, σε απλό ύφος τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου (υπό του Μ. Αθανασίου), προφανώς από σεβασμό τόσο στον βιογραφούμενο άγιο, όσο και στον συγγραφέα του. Δεν λείπουν τα κείμενα εκείνα που αποτελούν νέες συνθέσεις του Συμεών (κυρίως το υποστηρίζουν ο Erhard και ο Hogel), καθώς κινείται με κάποια ελευθερία επί των πηγών του[9]. Ο Συμεών συζητάει με τις πηγές του και προβαίνει σε αξιολόγηση του υλικού που έχει στα χέρια του και αυτό φαίνεται σε αρκετούς προλόγους του. Έτσι στο βίο του Συμεών του Στυλίτη εκφράζει θαυμασμό για τον πλούτο υλικού που έχει («μέγας τοίνυν οὖτος ὥν, και πολύ την φήμη γενόμενος, πολλῶν ἔτυχε και τῶν συγγραφέων»[10]), ενώ παράλληλα ομολογεί και την επιφύλαξη του σε αυτό («ἀλλά δέδοικα μη τοῖς μετά ταῦτα μῦθος εἶναι δόξῃ τῆς ἀληθείας γεγυμνωμένος»[11]). Άλλες πάλι φορές καταθέτει πως το συγκεκριμένο κείμενό του στηρίζεται σε προσωπικές και μόνο πηγές (βλπ. Αγ. Συμεών Ξενοδ., «καί ταῦτα, μηδένα τῶν πρό ἡμῶν εὐρόντες τῆς αὐτῆς ἡμῖν γενομένου διανοίας, καί τον ἐκείνου βίον συγγραψάμενον φιλοπόνως»[12]) και όχι σε προγενέστερο υλικό, και άλλες ότι λυπάται για την αμάθεια του «συναδέλφου» του (βλπ. Πρόλογο του Αγ. Αυτονόμου, «τά ἐκείνου συντάξαντος, καί διανοίᾳ μεν ἀγαθῆ χρησαμένου, γλῶτταν δε οὐδαμῶς εὐπορήσαντος τῇ  γνώμῃ συνεπόμενην, ἀλλ’ άμαθίᾳ τά πολλά συγχέοντος καί συγκαλύπτοντος»[13]), καθώς και για την έλλειψη πηγών κατά την έρευνά του.

        Αγαπημένη μέθοδο του Συμεών υπήρξε και η προφορική διατύπωση του κειμένου προς τους βοηθούς του καταγραφείς. Με αυτόν τον τρόπο και χάρη στις ρητορικές του αρετές (αυτό βεβαιώνει και ο Ψελλός στο εγκώμιο του για τον Μεταφραστή[14]), ο Συμεών θα μπορούσε να συρρικνώσει ή διαστείλει (την έκταση) ή ανορθώσει (το ύφος) στο κείμενο που επεξεργαζόταν. Έπειτα ακολουθούσε ο σχολαστικός έλεγχός του, προφανώς από τον ίδιο, ώστε να μην εισέλθει σε αυτό κάποιο ατόπημα εξ αμελείας. Τον ισχυρισμό μας ενισχύει η «φράση μετάβασης»: «τί τιοῦτον λόγον καί μνήμης ἄξιον…» και τα σχετικά, που συχνά απαντάται επαναλαμβανόμενη. Δεν λησμονεί επίσης να μνημονεύσει και δευτερεύουσα τυχόν πηγή που χρησιμοποίησε, όπως στο βίο του Προφ. Δανιήλ («ὡς Ἰωσήπτῳ καί ταῦτα προς λέξιν τῷ Ἰουδαίῳ συντέτακται»[15]). Βεβαίως όλα αυτά για να καταστούν περισσότερο πειστικά  θα  πρέπει να υπόκεινται σε διασταύρωση και χρονολόγηση[16]. Ο Μεταφραστής είναι φανερό ότι επιμένει στα ακριβή στοιχεία, την σαφή και ολοκληρωμένη δομή του προσώπου του οποίου επιχειρεί την παρουσίαση[17]. Ουσιαστικά, ο τρόπος που αξιολογεί τις πηγές του και τις επεξεργάζεται, του παρέχουν την δυνατότητα (όπως και ο ίδιος ισχυρίζεται) να παραδώσει στους αναγνώστες-ακροατές του το καλύτερο και πληρέστερα κατανοητό κείμενο που διασώζει συμφωνία χαρακτήρων προσώπων και ιστορικής πραγματικότητας[18].

        Ενδιαφέρον έχει και ο αφηγηματικός τρόπος με τον οποίο δημιουργεί πρόσβαση στον αναγνώστη-ακροατή ο Συμεών σε σχέση με το ιστορικό περιβάλλον και την δράση του βιογραφούμενου αγίου. Αν εξαιρέσουμε τους προλόγους ο Συμεών σπάνια έρχεται αντιμέτωπος με το ακροατήριο του. Όμως εισαγωγικά συνηθίζει να προβαίνει σε ρητορικές ερωτήσεις (Zilliacus) θέλοντας να προβληματίσει τους αναγνώστες-ακροατές του (πρβλ. υπόμνημα στον Ευαγγελιστή Λουκά, «εἰ και δικαίου μνήμην μετ’ ἐγκωμίων τελεῖσθαι θεῖος τις ἀνήρ καί σοφός τά θεῖα νομοθετεῖ, πόσην ἄρα τ ἀποστόλῳ Χριστοῦ συνεισενεγκεῖν προσήκει την ευφημίαν;»[19]) και άλλοτε απευθύνεται σε δύο τύπους κοινού για να εγείρει καθολικά τους αναγνώστες σε πράξεις μιμήσεως (βίος Άγ. Αβραμίου, «τοῖς εὐσεβῶς ζῇν προῃρημένοις ποθειναί τε καί περισπούδαστοι καί ὅσοι τήν μακαρίαν ἐκείνην τρίβον τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν ὁδεῦσαι προείλοντο»[20]). Είναι αλήθεια πως στα κείμενα των μαρτύρων χρησιμοποιεί ένα εξιδικευμένο λεξιλόγιο (μαρτύριο Άγ. Ευφημίας «σκῆπτρα διέποντος»[21], άθλησις Άγ. Βικεντίου «Ρωμαῖων διεπόντων βασιλείαν»[22], μαρτύριο Άγ. Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος «το βασίλειον σκῆπτρον Ρωμαίοις διέποντος»[23]), το οποίο ουσιαστικά «προδίδει» την επιμέλεια που έχει καταβάλει ο Συμεών στο παλαιό σώμα του κειμένου, ενώ γίνεται και φορέας ενός εκλεπτυσμένου νέου ύφους των μαρτυρολογίων.

        Έκαστος μπορεί να παρατηρήσει, ότι τα μαρτύρια των αγίων δεν εισάγονται με χρονολογική σειρά, δίκην «χρονολογικής επετηρίδος» (βλπ. προλόγους: άθλησις Άγ. Νικηφόρου, περί μαρτυρίου Άγ. Ιουλιανής, άθλησις Άγ. Λέοντος και Παρηγορίου, μαρτύριον Άγ. Λογγίνου του Εκατοντάρχου κ. α.[24] ), αλλά με μια ιστορική αναφορά-σύνοψη του σωτηριολογικού έργου του Κυρίου και των αποστόλων Του (μαρτύριο Άγ. Κορνελίου Εκατοντάρχου «μετά τήν σωτήριον ἐπί γῆς τοῦ Λόγου ἐπιδημίαν τόν ἐκούσιόν τε σταυρόν καί τον ὑπέρ ἡμῶν θάνατον καί την εἰς οὐρανούς ἐπάνοδον»[25], μαρτύριο Άγ. Κυπριανού καί Ιουστίνης «ὅτι τε τῆς οἰκουμένης ἐπίπροσθεν  τον παρά τῶν ἱεροκηρύκων Χριστοῦ μαθητών περιχαρῶς καταβληθέντα σπόρον ἐδέξατο»[26], Άγ. Μηνά, Ερμογένη και Ευγράφου «μετά τήν ἐπί γῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ παρουσίαν πολλοί μέν καί ἄλλοι προς ἀγῶνας τούς μαρτυρικούς ἀπεδύσαντο»[27], Άγ. Τρύφωνος «τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετά τήν θεανδρικήν αὐτοῦ πρός ἀνθρώπους ἐπιφάνειαν καί τήν ἐκ νεκρῶν τριήμερον ἔγερσιν καί πρός τόν Πατέρα μετά δόξης ἀνάληψιν, ἐπί τους μαθητάς καί ἀποστόλους το Πνεύμα τό ἅγιον ἐκχεαμένου καί γνώσεως πλήρεις ἐργασάμενου»[28], Άγιοι Ευλάμπιος καί Ευλαμπία «ἂρτι τῆς θεογνωσίας εἰς πάντα κόσμον διατρεχούσης, καί τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ μόνου Θεοῦ ἡμῶν τούς ἑαυτοῦ μάρτυρας ἐπιρρωνύντος καί ἐπαλείφοντος…»[29]).

       Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούμε μια καθαρά ιστορική εισαγωγή (Άγ. Γρηγορίου Αρμενείας «τῆς τῶν Περσῶν ἀρχῆς εἰς Πάρθους διαλυθείσης, καί τῆς τῶν Πάρθων ἐπικρατείας εἰς τοῦτο δυνάμεως [ἀφιγμένης], ὡς μή μόνον Περσῶν ἄρχειν, ἀλλά καί Ἀρμενίων καί Ἰνδῶν προσοίκων τοῖς ἐπ΄Ἀνατολῆς Πέρσαις»[30], Άγ. Αμβροσίου «Οὐαλεντινιανοῦ τοίνυν μετά τελευτήν Ἰωβιανοῦ τά σκῆπτρα τῆς βασιλείας δεξαμένου, τόν ἴδιον ἀδελφόν Οὐάλην ἐκ Πανονίας ἀγαγών κοινωνόν ποιεῖται τῆς βασιλείας, καί τῆς Ἀσίας αὐτῷ παραδούς τά σκῆπτρα καί μέντοι καί τῆς Αἰγύπτου, ἑαυτῷ τήν Εὐρώπην ἀπένειμε»[31], Άγ. Αναστάσιου του Πέρσου «τῆς μεγάλης πόλεως Ἰεροσολύμων, ὑπό τοῦ Περσῶν βασιλέως ἀλούσης, καί τῶν ἱερῶν τόπων ἐκείνων, οἱ καί διαβάς εἶδον τοῦ ἐμοῦ Χριστοῦ, καί σταύρωσιν, καί ταφήν, καί ἀνάστασιν, Μηδικῷ δόρατι και πυρί»[32], άθλησις Άγ. Ακεψιμά, Ιωσήφ, Αειθαλά «ἐλύττα κατά Χριστιανῶν Σαπώριος ὁ Περσῶν βασιλεύς, τοῖς μάγοις τε μέρος οὖσι Περσῶν τον κατ’ αύτῶν ἐπέτρεπε διωγμόν»[33]), ενώ πολλές φορές η πατρίδα του αγίου (γεωγραφικός προσδιορισμός) γίνεται αφορμή εγκωμίου (βίος και πολιτεία Άγ. Διονυσίου «ὅς πατρίδος μέν ἐπιφανοῦς, ἐπιφανῶν δέ καί γεννητόρων τυχών, ἐπί μέγα δόξης ἀφίκετο»[34], στο πάθος του Άγ. Δημητρίου «ὅν ἤνεγκε μέν ἡ Θεσσαλονίκη, το γε την εἰς τους ἄνω τοῦ γένους ἀναφοράν τῶν Μακεδόνων ἐπιφανέστατος»[35], στο μαρτύριο των Άγ. Δέκα μαρτύρων εν Κρήτη «ἄλλος μέν ἄλλο τι τῆς θρυλουμένης διεξιέτω Κρήτης, ὁ μέν τό κάλλος, ὁ δέ το ἄνθος, ὁ δέ τό μέγεθος, καί ὁ μέν τείχη και λιμένας…»[36]).  Επίσης σε μερικούς προλόγους ο Μεταφραστής εστιάζει σε «άλλους τόπους» (περί του Άγ. αποστόλου Ματθαίου, περιγραφή της πτώσεως από την παραδείσια κοινωνία «ἤδη μέν παρά τοῦ πλάσαντος ἡμᾶς δοθεῖσαν φυλλάτοντες ἐντολήν… τόν παράδεισον»[37]) που αναδεικνύουν την πνευματική αξία και το ύψος της αγιασμένης ανθρωπίνης φύσεως (στο μαρτύριο του Άγ. Επιμάχου «ἐξέλαμπε δέ ἐν τούτοις οἷά τις ἀστήρ ὁ μέγας ἐν ἀθλοφόροις Ἐπίμαχος…οἷά τινα λύγχον ὑπό μοδίῳ κρυπτόμενον…»[38], στο μαρτύριο του Άγ. Ιέρωνος «καί οὐκ ἐθέλων, θεοσεβής ὤν ἐκεῖνος, ἀνθρώποις ἀσεβέσι καί μοχθηροῖς συστρατεύεσθαι»[39], [περί φιλανθρωπίας] στης Οσίας Πελαγίας «ὅ δή καί αὐτός πρό τῶν ἄλλων εἰδώς τά κατά την μακαρίαν ταύτην Πελαγίαν, ἥ το τῆς Θεοῦ φιλανθρωπίας ἡμῖν ἐγνώρισε πέλαγος»[40])[41].

 

Το προσδωκόμενο αποτέλεσμα του συγγραφέα εντοπιζόμενο στα εισαγωγικά σχεδιάσματα.

       

        Αναφερθήκαμε ανωτέρω στο στόχο του Συμεών, να παρουσιάσει δηλαδή με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα, χωρίς κενά και σκοτεινά σημεία, ένα πλήρες ποτρέτο του βιογραφούμενου αγίου. Στην ενότητα αυτή θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε (πάλι μέσα από τους προλόγους του) ένα άλλο στοιχείο εξίσου σημαντικό με αυτό της επιστημονικότητας- ιστορικότητας και φιλολογικής δομής που ενδεχομένως απασχολεί  κυρίως τους ειδήμονες. Πρόκειται για εκείνο που αφορά το πλατύ αναγνωστικό-ακουστικό κοινό και το οποίο επιχειρεί ο συγγραφέας να ελκύσει, αλλά και να οικοδομήσει πνευματικά. Δεν είναι τυχαία (όπως αναφέρει ο Ψελλός στο εγκώμιο του[42]) η προσπάθεια του Μεταφραστή να αποκρυσταλλώσει μια υφολογική ισορροπία στα κείμενα που δεν θα απογοήτευε ούτε τους λιγότερο μορφωμένους, αλλά ούτε και τους κατέχοντας εκλεπτυσμένη παιδεία.

        Αν όμως θελήσουμε να δούμε συνολικά και ανεξαρτήτου μορφωτικού επιπέδου το «κέρδος» που αποκομίζουν οι αποδέκτες του Μηνολογίου του Συμεών, θα πρέπει να σταθούμε στην επιδιωκόμενη ωφέλεια (εκ μέρους του συγγραφέα-ερανιστή) που πλέον διαποτίζει την επιστήμη της αγιολογίας. Η επανασυγγραφή ή η εκ νέου σκιαγράφηση της ζωής ενός αγίου (σε μοναχικό ή αστικό περιβάλλον, ανδρός ή γυναικός, ευγενούς ή άσημου) γίνεται το «πνευματικό όχημα» που μεταφέρει διαχρονικά τα ιδεώδη, τα πρότυπα και τις αρχές του χριστιανικού βίου. Ο Μεταφραστής καλεί τους πιστούς σε μίμηση των όσων παραθέτει με ζήλο και αυταπάρνηση (βίος Άγ. Ιωάννου Αρχ. Αλεξανδρείας «καί την τούτων μνήμην τῷ μετά τῷ χρόνῳ παραδιδόναι πρᾶγμα πολλῆς ὀφέλειας τῷ καθέστησεν πρόξενον. Ζήλου γάρ τι κέντρον ἐναρεταῖς τῶν φιλοθέων ψυχαῖς ἡ τῶν αὐτοῖς κατορθωθέντων διήγησις, καί προς την τῶν ὁμοίων ἐργασίαν παρακαλεί»[43], Οσίου Αβραμίου «ἀνδρῶν φιλαρέτων βίος καί ἡ τῆς αὐτῶν πολιτείας διήγησις καί πᾶσι μεν τοῖς εὐσεβῶς ζῇν προηρημένοις ποθειναί τε καί περισπούδαστοι, μάλιστα δε τοῖς ἀρετῆς μεταποιουμένοις καί ὄσοι τήν μακαρίαν ἐκείνην τρίβον ταῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν ὁδεῦσαι προείλοντο»[44], Άγ. Νικολάου «σοφόν τι χρῆμα ζωγράφων χείρ, καί δεινή μέν μιμήσασθαι τήν ἀλήθειαν, δεινή δέ τῶν πραγμάτων ἐναργῆ προθεῖναι τά σύμβολα, σοφώτερον δέ ἄρα λόγος, καί πολλῷ γραφικῆς ἐναργέστερον δεῖξαί τε ὅ βούλεται, καί ὀφθαλμοῖς το πράγμα παραβαλεῖν καί τοσούτῳ μᾶλλον, ὅσῳ καί πλέον ἐρεθίζειν οἶδε καί ζήλου τι κέντρον ἐνιέναι, καί διανιστᾶν πρός την μίμησιν. Αὐτίκα γοῦν ὁ τῶν κατά Θεόν πολιτευσαμένων βίος, τῷ λόγῳ διατυπούμενος, πολλούς ἐφελκύσηται καί διαθερμάνῃ πρός ἀρετήν καί ὅλῳ αὐτούς πρός τόν ὅμοιον ὑποδήξει ζῆλον»[45], Άγ. Σπυρίδωνος «μέγιστον εἰς ψυχῆς ὠφέλειαν βίος γενναίων καί φιλοθέων ἀνδρῶν καί πολύν τόν πλοῦτον τῆς ἀρετῆς ἐμποιεῖν δυνάμενος. Οὐ μόνον γάρ τοῦ χείρονος ἐκκοπήν, ἀλλά καί πολλήν πρός το βέλτιον μεταβολήν ἀπεργάζεται. Εἴτε γάρ τις εἴῃ πάθεσι προκατειλημμένος, τοιούτον ἀπολαύων διηγημάτων, τῆς πρός ταῦτα ὀρμῆς ἀφίσταται, καί μισοπόνηρος γίνεται, εἴτε μην καί ἀρετῆς ἐπιμέλεται, θερμότερον ὑπό τῆς ἱστορίας περί αὐτήν διανίσταται καί τῇ τοῦ ὁμοίου φιλίᾳ παροξύνεται πρός τήν μίμησιν»[46]), καθώς εστιάζει στη πνευματική προκοπή τους, μέσω της χριστιανικής διδασκαλίας που αποπνέουν τα αγιολογικά του κείμενα[47].

        Στους προλόγους του, δεν θα διστάσει αρκετές φορές, να αποτιμήσει παράλληλα και την αξία και χρησιμότητα της αγιολογίας (μάρτυρος Άγ. Αυτονόμου «τῆς ἴσης ἀτοπίας εἶναι νομίζω τό τε φθέγγεσθαι τά μη δέοντα, καί τό τά καλά διδόναι σιγ. Καί γάρ ὅσον ὁ τά μή καλά διηγούμενος τάς ἀκροατῶν ἔβλαψε ψυχάς, τοσοῦτον ὁ τάς ἀγαθάς τῶν πράξεων σιγῇ παραδούς τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφέλειας τους φιλευσεβεῖς ἀπεστέρησε»[48], Άγ. Ιακώβου «ἐπεί οὖν οὐχ ἡδεῖα μόνο δικαίου μνήμη, ἀλλά καί λίαν ὠφέλιμος, κέντρον ταῖς ψυχαῖς ἐνιεῖσα, και ταῶν ἴσων διεγείρουσα»[49], Οσίου πατρός Κυριακού του Αναχωρητού «ἔνθεν τοι χρῆ καί τά ὑπέρ ἀρετῆς τοῦ μακαρίου τούτου Κυριακοῦ παλαίσματα καί τους ἱδρώτας, οὐ θερμότατα μόνο ἀκούειν καί θαυμάζειν καί ἀποδέχεσθαι, ἀλλά πρός μίμησιν ὅση δύναμις διανίστασθαι, καί πρός τόν ὅμοιον ἀποδύεσθαι ζῆλον»[50]) την οποία όμως θα συμπλέξει επιτυχώς με την ταυτόχρονη γλυκύτητα-απόλαυση, αλλά και ευτυχία (Άγ. Ιακώβου «οὐχ ἡδύ τι τ φιλαρέτῳ καί δεινί λυμαινόμενον ὡς μνήμη δικαίου καί διά Χριστόν παθόντος κατέστηκε. Καί πλείων ἐκείνῳ ἤ χρυσός τοῖς φιλοχρήμασιν ὅσα την ὥραν ἡδέα τους φιλοκαίνους εὐφροσύνην παρακαλεῖ»[51], Άγ. Νικολάου «πλήν ἀλλ’ ὅσον ἀναλαβεῖν αὐτά καί εἰς μνήμην ἀνενεγκεῖν σήμερον, καί τάς τῶν φιλαρέτων ὑμῶν εὐφρᾶναι ψυχᾶς. Ἐγκωμιαζομένου γάρ, φησί, δικαίου εὐφρανθήσονται λαοί»[52]) που κομίζουν στην ψυχή τα αφορώσα στην ενάρετη βιωτή των θεουμένων πρόσωπων. Έτσι ένας βίος αγίου μπορεί να γίνει πρόξενος αγάπης και πόθου προς τον Χριστό, αιτία εισόδου του κτιστού ανθρώπου στην μυστική βασιλεία Του. Στο τομέα αυτό είναι αλήθεια, ότι ο Συμεών πρωτοτυπεί, καθώς σε προλόγους παλαιότερων αγιολογικών κειμένων σπάνια γίνεται μνεία στην ωφέλεια που μπορεί να αντλήσει ο ακροατής-αναγνώστης από αυτά[53].

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

       

        Μέσα από τους προλόγους, του Μηνολογίου του Συμεών του Μεταφραστή, πραγματοποιήσαμε ένα νοητό ταξίδι στην ιστορία της αγιολογίας. Κατά την διάρκεια του αποκομίσαμε πολύτιμες γνώσεις για τον τρόπο σύνθεσης των προλόγων που πάντοτε ο συγγραφέας προτάσσει του κυρίου σώματος του εκάστου αγιολογικού κείμενου. Είδαμε ότι ο Συμεών κατά περίσταση προσέλαβε αυτούσιο, μετέτρεψε «επί το ρητορικότερον», και διασκεύασε κατάλληλα το προγενέστερο υλικό που συνέλεξε. Δεν δίστασε επίσης να γράψει εκ νέου  εκεί που οι προσωπικές του μαρτυρίες του παρείχαν τις γόνιμες προϋποθέσεις. Υπαγορεύοντας αρκετές φορές στους βοηθούς του τις συνθέσεις του, επιμελήθηκε προσωπικά την χρονική ακρίβεια προσώπων-γεγονότων, καθώς και την ολοκληρωμένη εικόνα εκάστου αγιολογικού πορτρέτου. Μέσα από αφηγηματικές τεχνικές εξεδήλωσε τον ενθουσιασμό του για την αγιολογική παραγωγή των χρόνων του, προσδιορίζοντας συνάμα την χρησιμότητα της αγιολογικής επιστήμης. Μίας σπουδαιότητας που δεν αφορούσε μόνο το χώρο της θύραθεν παιδείας, αλλά κυρίως εκείνης που προσέβλεπε στην ηθική καλλιέργεια και πνευματική προκοπή (κατά το πρότυπο του χριστιανικού βίου) των αναγνωστών-ακροατών που σε παρόν και μέλλον θα έρχονταν σε επαφή με τα κείμενα του.

        Το έργο του Συμεών εισέπραξε σχόλια θετικά και αρνητικά (και έτσι γίνεται πάντα σε αυτή την ζωή). Ο Ψελλός και οι συνακολουθούντες ιδεολογικά αυτόν, τόνισαν τον θαυμασμό τους στο συνολικό πνευματικό του επίτευγμα. Κάποιοι άλλοι έμεινα μοιρολατρικά αναζητητές-εραστές μίας εποχής παραγωγής αγιολογικών κειμενικών σπαραγμάτων, των οποίων ο Συμεών φρόντισε τόσο για την αποκάθαρση τους (από αιρετικές-μυθολογικές δοξασίες), όσο και των εναρμονισμό τους με τις κλασσικές απαιτήσεις της β΄ Σοφιστικής. Για όλους εμάς που ακροθιγώς γνωρίσαμε το κοπιώδες έργο του, θεωρούμε, ότι ουσιαστικά έθεσε τους δύο πνευματικούς πυλώνες που επρόκειτο να στηριχθεί η διακονία του επιστήμονα αγιολόγου σε παρόν και μέλλον στο χώρο της Ορθοδόξου Θεολογίας[54] : της επιστημονικής αξιοπρέπειας και της βαθιάς χριστιανικής πίστης.

     

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πάσχου Β. Π., Ἅγιοι οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ, Εἰσαγωγή στήν ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑμνογολικά κείμενα & μελέτες-2, ἐκδ. Ἀρμός (β΄, Ἀπρίλιος 1997). 

Πασχαλίδη Συμεών, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών. Τό πρόσωπο καί τό ἔργο του. Συμβολή στή μελέτη τῆς προσωπογραφίας καί τῆς ἁγιολογικῆς γραμματείας τῆς προμεταφραστικῆς περιόδου, Βυζαντινά κείμενα καί Μελέται, τ.28, Θεσσαλονίκη 1999.

Πρωτ. Γεωργίου Α. Καραχάλιου, Ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ Μιχαήλ Ψελλοῦ, ἐναίσιμος ἐπί διδακτορία διατριβή ὑποβληθεῖσα εἰς τήν Θεολογικήν Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Σεπτέμβριος 1990.

Σαραντουλάκου Ἀρ., Ἁγιολογική Ἀφηγηματολογία: Βιογράφοι καί Συναξαριστές τῶν Ἁγίων, περ. Ἐκκλησία, Ἔτος 94, τεῦχος 2, Φεβρουάριος 2017, σ. 101-113. Εἰσήγηση στό πλαίσιο ἐργασιῶν τοῦ ΙΣΤ΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Πνευματικό Κέντρο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εἰς Λαμίαν μέ θέμα : «Τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας»,  στίς 19-21 Σεπτεμβρίου 2016.

Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον. Ἡ πορεία ἑνός ἐκδοτικοῦ ἐγχειρήματος τῶν βυζαντινῶν χρόνων, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν).

Τσάμη Δημητρίου, Ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1999.

Krumbacher K., Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας τ.1, μτφρ. Γ. Σωτηριάδη, σ.  353-413 (Συναξάρια), ἐκδ. Μαρασλῆ, Ἀθήνα 1974.

 

 1. J. P. Minge, Patrologia Graeca, Κέντρο Πατερικῶν Ἐκδόσεων, Ἀθῆναι 1994.

 

[1] Προηγήθηκαν δεκαετίες αμφιταλαντεύσεων σχετικά με τη ταύτιση του προσώπου του Συμεών Μεταφραστή με τον Συμεών Λογοθέτη αλλά και τον χρόνο που έδρασε. Σήμερα πλέον η έρευνα αποδεικνύει τόσο τον χρόνο όσο και την δράση του συνδεδεμένη με το αυτοκρατορικό περιβάλλον, βλπ. Πασχαλίδη Συμεών, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών. Τό πρόσωπο καί τό ἔργο του. Συμβολή στή μελέτη τῆς προσωπογραφίας καί τῆς ἁγιολογικῆς γραμματείας τῆς προμεταφραστικῆς περιόδου, Βυζαντινά κείμενα καί Μελέται, τ.28, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 307 & Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον. Ἡ πορεία ἑνός ἐκδοτικοῦ ἐγχειρήματος τῶν βυζαντινῶν χρόνων, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σ. 539 & Τσάμη Δημητρίου, Ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 48.

[2] Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σ. 540.

[3] Πασχαλίδη Συμεών, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών, τ.28, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 308: ο Ψελλός προσθέτει σχετικά με το τεράστιο έργο που ανέλαβε ο Συμεών «ὅτι φασί γε τοι μηδ’ ἐκ παρέργου τοῦτον ἦφθαι τοῦ πράγματος καί βασιλείοι δέ τοῦτον παρακλήσεις ἐπί τοῦτο προήνεγκαν».

[4] Πρωτ. Γεωργίου Α. Καραχάλιου, Ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ Μιχαήλ Ψελλοῦ, ἐναίσιμος ἐπί διδακτορία διατριβή ὑποβληθεῖσα εἰς τήν Θεολογικήν Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Σεπτέμβριος 1990, σσ. 5, 8. Στις μέρες του Κων/νου του Ζ΄ η Βασιλεύουσα είχε τον θαυμασμό όλων. Δεν είναι τυχαίο ότι τότε εκδόθηκε το περίφημο λεξικό της Σουίδας, το ενιαίο ηρωικό έπος του Διγενή, συντελέστηκε η ανέγερση- ακμή μεγάλων εκπαιδευτηρίων και πλουσιοτάτων βιβλιοθηκών που καθιστούσαν την Πόλη κέντρο πάσης μαθητείας και παιδείας.

[5] Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σ. 537.

[6] βλπ. πρόλογο στο εγκώμιο του Σαμψών Ξενοδ: «καί πῶς γάρ οὐ μέμψις εὔλογος καί δικαία, εἰ πολλῶν ἑτέρων ἁγίων, τῶν μεν μαρτύρων, τῶν δε καί ἄλλως εὐαρεστικότων Θεῷ, τῶν μεν ἄθλους καί πόνους, τῶν δε βίους καί πράξεις κατά σπουδήν συνταξάμενοι, τούτου δη τοῦ μεγάλου Σαμψών φαινόμεθα κατολιγωροῦντες, και μάλιστα οὔτως ἐγγυτάτω κειμένου καί ὄσον ἀπό τοῦ παραδοξοποιοῦ τάφου γειτονοῦντος ἡμῖν;», P.G. 115, A5-A13.

[7] Σαραντουλάκου Ἀρ., Ἁγιολογική Ἀφηγηματολογία: Βιογράφοι καί Συναξαριστές τῶν Ἁγίων, περ. Ἐκκλησία, Ἔτος 94, τεῦχος 2, Φεβρουάριος 2017. Εἰσήγηση στό πλαίσιο ἐργασιῶν τοῦ ΙΣΤ΄ Πανελληνίου Λειτουργικοῦ Συμποσίου Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων πού διοργάνωσε ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στό Πνευματικό Κέντρο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος εἰς Λαμίαν μέ θέμα : «Τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας»,  στίς 19-21 Σεπτεμβρίου 2016, σ. 105-106 & Krumbacher K., Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας τ.1, μτφρ. Γ. Σωτηριάδη, (Συναξάρια), ἐκδ. Μαρασλῆ, Ἀθήνα 1974, σσ. 409, 404.

[8]Πασχαλίδη Συμεών, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών, τ.28, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 310.  

[9] Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σ. 546.

[10] P. G.  114, 336 B8.

[11] P. G.  114, 336 C3.

[12] P. G. 115, 280 A3.

[13] P. G. 115, 692 Α9.

[14] P. G. 114, 485 D8.

[15] P. G. 115, 384.

[16] Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σσ. 545-546.

[17] Ό.π., σ. 547.

[18] Ό.π., σ. 549 & 564.

[19] P. G. 115, 1129 Α.

[20] P. G. 115, 44 A2.

[21] P. G. 115, 713.

[22] P. G. 114, 736 Β3.

[23] P. G. 114, 733

[24] κατ’ αντιστοιχία: P. G. 114, 1368 - P. G. 114, 1437 - P. G. 114, 1452 - P. G. 115, 32.

[25] P. G. 114, 1293.

[26] P. G. 115, 884 Α2.

[27] P. G. 116, 368.

[28] P. G. 114, 1312.

[29] P. G. 115, 1053.

[30] P. G. 115, 944.

[31] P. G. 116, 861 Α15.

[32] P. G. 114, 773.

[33] P. G. 116, 832.

[34] P. G. 115, 1032 C10.

[35] P. G. 115, 1886 Α9.

[36] P. G. 116, 566.

[37] P. G. 115, 813 Α1-13.

[38] P. G. 115, 1320 Β8.

[39] P. G. 116, 110 Β11.

[40] P. G. 116, 910 Α9.

[41] Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σσ. 565-566.

[42] P. G. 114, 485 D8 &  Πρωτ. Γεωργίου Α. Καραχάλιου, Ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ Μιχαήλ Ψελλοῦ, ἐναίσιμος ἐπί διδακτορία διατριβή ὑποβληθεῖσα εἰς τήν Θεολογικήν Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Σεπτέμβριος 1990, σ. 233, ο Μιχαήλ Ψελλός υπήρξε «ὕπατος φιλόσοφος, ἀνεγνωρίζετο ὑπό πάντας, φίλους τε καί ἐχθρούς, πεπαιδευμένους τε καί μη, συγχρόνους καί μεταγενέστερους, ὡς ἡ νοητή κινητήριος δύναμις μίας νέας παλλαϊκῆς ἐπιμορφωτικῆς ἀνασυντάξεως και ἀναζωογονήσεως, ἔνθεν καί ἔνθεν τά ἐλληνικά γράμματα και ἡ χριστιανική ἀλήθεια εὔρισκον την 11ην ἑκατονταετηρίδα ἔντεχνον ἰσορροπίαν καί πρακτικήν ἐφαρμογήν» & βλπ. και Krumbacher K., Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας τ.1, μτφρ. Γ. Σωτηριάδη, (Συναξάρια), ἐκδ. Μαρασλῆ, Ἀθήνα 1974, σ. 409: ο Συμεών επαινέθηκε και από άλλους μεγάλους λογίους της εποχής όπως ο Θεοφάνης ο Κεραμεύς, Θεόδωρος Βαλσαμώνος, Νικηφόρος Κάλλιστος, Ματθαίος Βλάσταρης κ. α.

[43] P. G. 114, 896 Α.

[44] P. G. 115, 45 Α.

[45] P. G. 116, 317 Α.

[46] P. G. 116, 417 Α.

[47] Σαραντουλάκου Ἀρ., Ἁγιολογική Ἀφηγηματολογία: Βιογράφοι καί Συναξαριστές τῶν Ἁγίων, περ. Ἐκκλησία, Ἔτος 94, τεῦχος 2, Φεβρουάριος 2017.,σ. 101-102.

[48] P. G. 115, 692.

[49] P. G. 115, 199 Α6.

[50] P. G. 115, 919 Α5.

[51] P. G. 115, 199.

[52] P. G. 116, 318 Β4.

[53] Σαραντουλάκου Ἀρ., Συμεών ὁ Μεταφραστής καί τό Μηνολόγιον, ΕΕΘΣΠΑ, Τόμος Ν΄ (2015) (Ὑπό ἔκδοσιν), σσ. 565.

[54] Πάσχου Β. Π., Ἅγιοι οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ, Εἰσαγωγή στήν ἁγιολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὑμνογολικά κείμενα & μελέτες-2, ἐκδ. Ἀρμός (β΄, Ἀπρίλιος 1997), σ. 14.

Η ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΕΥΣ 

Ὑπό τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. π. Πέτρου Γκόλφη

Σύναξη Κληρικῶν  7/20 Ἰουνίου 2019

Τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ «οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν»[1], ἐπισημαίνουν ὅτι ἡ σύναξις τῶν πιστῶν, ἡ συγκέντρωσις τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν , ἀποτελεῖ τήν προϋπόθεση τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος λέγει πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου «Σπουδάζετε οὖν πυκνότερον συνέρχεσθαι εἰς εὐχαριστίαν Θεοῦ καὶ εἰς δόξαν. Ὅταν γὰρ πυκνῶς ἐπὶ τὸ αὐτὸ γίνεσθε, καθαιροῦνται αἱ δυνάμεις τοῦ Σατανᾶ καὶ λύεται ὁ ὄλεθρος αὐτοῦ ἐν τῇ ὀμονοίᾳ ὑμῶν τῆς πίστεως. Οὐδέν ἐστίν ἄμεινον εἰρήνης, ἐν ἧ πᾶς πόλεμος καταργεῖται ἐπουρανίων καί ἐπιγείων»[2] .

Κατὰ τὴν ἀντίληψη τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου , ἡ εὐχαριστηριακὴ σύναξη τῶν πιστῶν εἶναι σημεῖον ἔνδειξης τῆς εἰρήνης μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων , κατὰ τὴν ὁποῖα καλεῖ τοὺς ἀνθρώπους νὰ καταστοῦν μέτοχοι τῆς κοινωνίας τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ κοινωνώντας τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐπίσης ἡ μετοχὴ στὴν σύναξη εἶναι οὐσιαστικὰ ἡ συμμετοχὴ εἰς τὸν ἀγῶνα ποὺ διεξάγει ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐναντίον τοῦ Διαβόλου, ἐναντίον  τοῦ αἰῶνος τούτου, ὁ ὁποῖος σπέρνει τὴν διαίρεση καὶ τὸ μῖσος μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων διατηρώντας τὴν ἄδικη καὶ παράνομη ἐξουσία του, χάρη στὴν ἀμαρτία καὶ τὸν θάνατο.

Ἡ ἑρμηνεία αὐτὴ μᾶς δείχνει  γιατί ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ  θεώρησε τὴ συμμετοχὴ στὴν κοινὴ σύναξη ὡς οὐσιαστικὸ στοιχεῖο τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ζωῆς , καὶ μάλιστα τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία παρὰ τοὺς διωγμοὺς τῶν πρώτων αἰώνων , τὴν σκληρὴ καταδίωξη καὶ τὶς ἀσύλληπτες τιμωρίες,  οἱ χριστιανοὶ μὲ πίστη , θάρρος καὶ τόλμη μετέχουν ἐνεργὰ στὶς λατρευτικὲς συνάξεις.  Ἐπίσης ἐπικρατεῖ ἡ ἀντίληψη στοὺς πρώτους χριστιανοὺς ὅτι γιὰ νὰ εἶναι κάποιος χριστιανὸς πρέπει νὰ εἶναι μέλος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ λέξη «Ἐκκλησία» ἔχει συνεχὴ χρήση στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα . Ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τὸ ρῆμα «ἐκ –καλῶ», μὲ χρήση τοῦ θέματος ἀπὸ τὸ ἐπίθετο «ἔκκλητος».  «Ἐκκαλῶ» σημαίνει  προσκαλῶ ἄτομα (ἐκ=ἀπό) τοῦ συνόλου , γιὰ νὰ σχηματίσουν ὁμάδα. Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἐκ-κλήσης εἶναι νὰ σχηματιστεῖ «σύναξις», σύνολο, κοινωνία πιστῶν, τὸ μυστικὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ μὲ κεφαλὴ τὸν ἴδιον τὸν Χριστό. «Διότι , ὅπως τὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι ἕνα καὶ ἔχει πολλὰ μέλη, ὅλα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἑνός , ἂν καὶ εἶναι πολλά , ἀποτελοῦν ἕνα σῶμα, ἔτσι καὶ ὁ Χριστὸς μὲ τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν εἶναι ἕνα σῶμα πνευματικόν»[3]  ὅλοι οἱ πιστοὶ εἴμαστε ἕνα , διότι ὅλοι εἴμαστε βαπτισμένοι καὶ ἀναγεννημένοι διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος.

Ἡ ἀρχὴ τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ὁ ἄνθρωπος  , ἀλλὰ ὁ Θεὸς. Εἶναι θεανθρώπινος ὀργανισμὸς τὸν ὁποῖον ζωοποιεῖ καὶ κατευθύνει τὸ Πανάγιον Πνεῦμα. Μὲ τὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ἑκούσιο πάθος πάνω στὸν Σταυρό, ἀπὸ τὴν δεξιὰ αὐτοῦ πλευρὰ ξεπήδησε ἡ Ἐκκλησία, καθὼς ὁ στρατιώτης τὴν ἐλόγχευσε καὶ εὐθέως «ἐξῆλθε αἷμα καὶ ὕδωρ»[4] καὶ ὁ «ἐωρακὼς μεμαρτύρηκε, καὶ ἀληθινὴ  αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία»[5], μᾶς λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης καὶ ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Χριστοῦ.

Μὲ τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς θεμελιώθηκε ἡ Ἐκκλησία.  Ἡ δὲ τέλεια ἀποκάλυψη θὰ γίνει στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία, ὅπου θὰ ἔρθει ὁ Νυμφίος καὶ τὰ λογικὰ πρόβατα θὰ γευθοῦν τὴν πλήρη κοινωνία μὲ τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό.

Κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡ κοινωνία τῶν Πρωτοπλάστων μέσα  στὸν Παράδεισο , μὲ τὸν Ἅγιον Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τοὺς Ἀγγέλους ἀποτελεῖ τὴν πρώτη Ἐκκλησία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.  Μετὰ τὴν πτώση τῶν Πρωτοπλάστων , ἡ Διαθήκη (συμφωνία) μεταξὺ Θεοῦ καὶ Ἀβραὰμ ἀποτελεῖ τὴν ἀνασύσταση τῆς πρώτης Ἐκκλησίας. Ἡ ἐκλογὴ τῶν 12 Ἀποστόλων , ὁ νέος Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἡ ὁποία συνεχίζεται ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, ἀπὸ τοὺς διαδόχους τῶν Ἀποστόλων, τοὺς Ἐπισκόπους.[6]

Ἡ μικρότερη ἑνότητα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἐνορία.  Ἔτσι μὲ τὴν ἰδιότητα τῆς εὐχαριστηριακῆς σύναξης τῶν πιστῶν ἡ κάθε ἐνορία ἡ ὁποία εἶναι ἑνωμένη μὲ τὴν ἑκάστοτε ὀρθόδοξη ἐπισκοπὴ τῆς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἀποδεικνύεται, ἰδιαιτέρως στὴν ἐποχή μας , ὡς ἀναγκαία καὶ πολύτιμη διὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ κάθε πιστοῦ.

Ἔτσι ὁ πιστὸς ζεῖ τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας στὴ ζωὴ καὶ στὴν πράξη τῆς ἐνορίας του, στὴν ὁποία ἀγωνίζεται καὶ ἁγιάζεται , καθὼς ἑνώνεται ταυτόχρονα μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς του. Συνεπῶς ἡ ζωὴ τῆς ἐνορίας ταυτίζεται μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, κι ἔχει ἄμεση συνέπεια στὸ ὅτι ἡ ἀκμὴ καὶ ἡ παρακμὴ τῶν ἀνθρώπων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας –ἐνορίας , συνδέεται μὲ τὴν πνευματική τους κατάσταση.

Ἡ πρώτη ἱστορικὴ ἀναφορὰ τοῦ ὄρου « Ἐνορία» προέρχεται ἀπὸ μία ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης τὸν 4ο  αἰῶνα πρὸς τὸν Ἐπίσκοπο Φλαβιανὸ : «Καὶ τινὸς μηνύσαντος κατὰ τὴν ὀρεινὴν αὐτὸν ἐνορίαν διαγειν…. μαρτύρων ἐπιτελοῦντα μνήμας….»[7], ὅπου γίνεται διάκριση ἀνάμεσα στὴν ἐνορία καὶ τὴν ἐκκλησία. Ἐπίσης ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος , Ἐπίσκοπος Κύπρου Σαλαμῖνος, μᾶς διασῴζει τὴν ἔννοια τῆς ἐνορίας ὡς μικρὴ περιοχὴ στὴν ὁποία κατοικοῦν χριστιανοὶ λέγοντας «….ὃς κατώκει ἐν τῇ τῆς ἐλευθεροπόλεως Ἱερουσαλὴμ ἐνορίᾳ, ἐπέκεινα τῆς Χεβρών».[8] Πιὸ συγκεκριμένα ἡ ἐνορία εἶναι μία τοπικὴ ἐκκλησιαστικὴ περιφέρεια ἡ ὁποία περιλαμβάνει ὅσους χριστιανοὺς κατοικοῦν σὲ αὐτήν. [9] Ὁ ὅρος «ἐνορία» παράγεται ἀπὸ τὸ θηλυκὸ τοῦ ἐπιθέτου «ἐνόριος» , δηλαδή «ὁ κείμενος ἐντὸς  ἢ ἐπὶ τῶν ὀρίων», ὁ χῶρος ποὺ βρίσκεται σημαδεμένος μὲ ὅρια ∙ μία καθορισμένη περιοχὴ καὶ κὰτ᾿ἐπέκταση κάποια τοπικὴ περιφέρεια. [10]

Ἡ πρώτη μαρτυρία γιὰ τὴν ἐνορία εἶναι, ὅταν ὁ Ρώμης Μάρκελλος ἵδρυσε 25 ἐνορίες στὴ Ρώμη τὸ 300 μ.Χ. [11]

Ἡ Ἀποστολικὴ περίοδος εἶναι ἡ ἀρχικὴ φάση διαμόρφωσης τῆς ἐνορίας.  Ἡ πρώτη Ἐκκλησία συνιστοῦσε μία πρώτη ἐνορία ἡ ὁποία ὑφίστατο στὰ Ἱεροσόλυμα. Μὲ τὴν εὐρύτατη ἐξάπλωση καὶ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τῆς Χριστιανικῆς  Ἐκκλησίας κατέστη ἀναγκαῖο νὰ διορίσουν κατὰ τόπους οἱ Ἀπόστολοι ἐπισκόπους καὶ χωρεπισκόπους μὲ ἀνάθεση ὁρισμένων τομέων τῆς ἐπισκοπῆς. Ἔτσι ἡ ἐνορία δὲν ἦταν παρὰ ἡ ἐξέλιξη τῆς αὔξησης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος καὶ τῆς ἀποκέντρωσης μὲ σκοπὸ τὴν πιὸ λειτουργικὴ διαχείρησή του. [12]

Τὸν 10ο  καὶ 11ο  αἰῶνα ὁ ὅρος «ἐνορία» ἀναφέρεται ὡς ἐδαφικὴ περιοχὴ εἴτε σὲ κάποια ἐκκλησιαστικὴ περιφέρεια , εἴτε σὲ κάποια περιοχὴ ἢ τμῆμα πόλεως ἢ στὴν ἐκκλησιαστικὴ περιοχὴ Ἐπισκόπου , Ἀρχιεπισκόπου , Μητροπολίτου , Πατριάρχου, μὲ συνώνυμες λέξεις «τόπος», «ὥρα»,  «ἐπαρχία» καὶ «ἐκκλησία». [13]

Τὸν 12ο  αἰῶνα οἱ ὄροι «ἐνορία» καὶ οἱ συνώνυμες λέξεις «παροικία», «τόπος», καὶ ἐκκλησία» ἀποδίδουν τὴν ἔννοια τοῦ συνόλου τῶν πιστῶν. [14]

Ἡ ποιμαντικὴ καὶ ἡ ἀποστολὴ τοῦ Ἱερέως στὴ σύγχρονη κοινωνία εἶναι ἀναγκαία τόσο γιὰ τὸν ἑαυτό του ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία . Ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης γράφοντας στὸν ἐπίσκοπο Εὐσέβιο τοῦ λέγει πώς : ἂν σὲ ἄκουσαν οἱ ἄνθρωποι «σοὶ κακείνοις , σωτηρίας γενήσεται ὄνησις»[15] , δηλαδή : καὶ γιὰ ἐσένα καὶ γιὰ ἐκείνους θὰ ἔλθει ἡ ὠφέλεια τῆς σωτηρίας.

Ὁ Ἱερεὺς σῴζεται μαζὶ μὲ τὸ ποίμνιό του ἢ , ἂν θέλετε , μπορεῖ ἐξαιτίας τῆς ἀμέλειας καὶ τῆς κακῆς διαγωγῆς του ἀπέναντι στοὺς πιστοὺς νὰ ἀπωλεσθεῖ. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος,  ὁμιλώντας στὸ ποίμνιό του , ἔλεγε: «….ἡ σωτηρία τῆς ὑμῶν ἀδελφότητος παραμυθεῖται με »[16], μὲ ξεκουράζει καὶ μὲ ἀναπαύει ἡ σωτηρία σας. Ἔτσι ὁ Ἱερεὺς βρίσκεται στὴ γῆ καὶ κινεῖται στὸν οὐρανό, ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν Θεό. Ὑπηρετεῖ ἕνα μυστήριο καὶ ἡ διακονία του εἶναι ὑψηλή.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Κλίμακος γράφει ὅτι ὁ Ἱερεὺς εἶναι ποιμήν , κυβερνήτης, ἰατρός , διδάσκαλος, ποὺ ἀποβλέπει στὴν θεραπεία τοῦ ἀνθρώπου,[17] διότι ἡ ἐκκλησία εἶναι ἕνα θεραπευτήριο , ἕνα νοσοκομεῖο πνευματικὸ ὅπου ἀναλαμβάνει τὸν νεκρὸ καὶ ἄρρωστο ἄνθρωπο καὶ διὰ τῆς ἀσκητικῆς καὶ μυστηριακῆς ζωῆς τὸν ζωοποιεῖ, τὸν φωτίζει, τὸν μεταμορφώνει, τὸν ὁδηγεῖ πρὸς τὴν θέωση. Ἔτσι, ἡ ἀποστολὴ τοῦ ἱερέως εἶναι νὰ θεραπεύει τὸν ἀσθενὴ ἄνθρωπο μὲ ὑπομονή , μακροθυμία καὶ ἀγάπη.  Αὐτὸ βέβαια εἶναι σταυρὸς , γιατί τὰ τραύματα θεραπεύονται μὲ μεγάλη δυσκολία.  Ἂν λόγῳ ἐπιείκειας δὲν γίνει βαθειὰ  ἐγχείρηση σὲ αὐτὸν ποὺ ἔχει ἀνάγκη, τότε δὲν θεραπεύεται ὁ ἀσθενής. Ἂν ἡ ἐγχείρηση ἐνεργηθῇ βάναυσα, τότε ὁ ἀσθενὴς μπορεῖ νὰ πέσει σὲ ἀπελπισία. 

Γι᾿ αὐτὸ ὁ Ἱερεὺς πρέπει νὰ διάγει τὴν ζωή του κατὰ πνευματικὸ τρόπο μὲ κέντρο τὸν Χριστό, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ διακρίνῃ κάθε φορὰ τί πρέπει νὰ κάνει, τί πρέπει νὰ λέγει, πῶς πρέπει νὰ ἐνεργεῖ καὶ πάντα μὲ τὴν βοήθεια τῆς Θείας Χάριτος νὰ ὁδηγῇ τὸν ἀσθενῆ ἄνθρωπο ὄχι ἁπλῶς κοντὰ στὸν Θεό, ἀλλὰ θεραπευμένο , ἔτσι ὥστε ἡ θέα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀποτελεῖ γι᾿ αὐτὸν φῶς καὶ ζωή. Διαφορετικά , ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν προσεγγίση τὸν Θεὸ θεραπευμένος , τότε ἡ θέα τοῦ Θεοῦ γι᾿ αὐτὸν θὰ εἶναι φωτιὰ καὶ καταδίκη.

Στὴν πνευματικὴ ζωὴ τῆς ἐνορίας ὁ ἱερεὺς ἔχει τὸν ρόλο ποὺ ἔχει ἡ καρδιὰ στὸ ἀνθρώπινο σῶμα∙ τόσο ἡ σαρκικὴ καρδιά, ἡ ὁποία εἶναι τὸ κεντρικὸ ὄργανο , μία ἰσχυρὴ μυικὴ ἀντλία ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματος στὸν ὀργανισμὸ , ὅσο καὶ κυρίως ἡ πνευματικὴ καρδιά , τὴν ὁποία ὁ Ἀπ. Πέτρος τὴν ὀνομάζει «κρυπτὸν ἄνθρωπον», «ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος»[18]. Μέσα στὴν καρδιὰ ἀνατέλλει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ «…ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάση καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν». [19]

Ἡ καρδιὰ εἶναι τὸ κέντρο ὕπαρξης τοῦ ἀνθρώπου, τὸ κέντρο τοῦ πνευματικοῦ κόσμου. Ἔτσι λοιπὸν καὶ ὁ Ἱερεὺς ἀποτελεῖ ἕνα κέντρο στὸ κύκλωμα τῆς Χάριτος , ἕνα κέντρο σκέψης, ἕνα κέντρο ἐργασίας καὶ χριστιανικοῦ βίου καὶ πράξεως καὶ ἀληθείας.

Στὰ χέρια του ἔχει ἕναν θησαυρὸ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν κρατήση κρυμμένο, ἀλλὰ ἡ ἀποστολὴ του εἶναι  νὰ τὸν κοινοποίηση, νὰ τὸν φανερώσει σὲ ὅλους , ὥστε ὅλοι νὰ ἀπολαύσουν τὴν πολύτιμη ἀξία του. Αὐτὸς ὁ θησαυρὸς δὲν εἶναι ἄλλος παρὰ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Ἂς δοῦμε λοιπὸν πῶς πρέπει νὰ εἶναι ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ἱερέως, τοῦ ποιμένος, μὲ τὰ μέλη τῆς ἐνορίας του.

Πρέπει νὰ εἶναι αὐστηρός; Ἐλαστικός; ἀδιάφορος;  διακριτικός; Ὁ χαρακτῆρας τοῦ κληρικοῦ πάντως ἀποτελεῖ σπουδαῖο παράγοντα γιὰ τὴν ἐν γένει συμπεριφορά του. Ἔτσι, ὁ ἀγχώδης εὔκολα θὰ ἀπογοητεύεται. Ὁ θρασὺς πιὸ εὔκολα θὰ ξεπερνάει τὶς δύσκολες καταστάσεις, ἀλλὰ συνάμα θὰ δυσαρεστεῖ καὶ πολλούς. Ὁ μετριοπαθὴς ἐνδέχεται νὰ ἔχει πολλὲς ἐπιτυχίες. Ὁ ἐνδοτικὸς μπορεῖ νὰ ἔχει θεαματικὰ ἀποτελέσματα, ὡστόσο δὲν μπορεῖ νὰ ὠφελήσει πνευματικὰ τὸ ποίμνιό του. Ὁ ὑπερβολικὰ αὐστηρὸς μπορεῖ νὰ ἀπογοητεύσει. Ὁ ἰδιοτελὴς καὶ  φιλοσαρκὸς μπορεῖ νὰ σκανδαλίσει. Αὐτὸς ποῦ ἀγνοεῖ ἢ παραβλέπει τὰ τῆς πίστεως μπορεῖ νὰ προκαλέσει σύγχυση κλπ.

Σὲ ὅλα αὐτὰ οἱ Ἅγιοι Πατέρες δίδουν τὴν δική τους ἀπάντηση : ὁ Ἱερεὺς ποὺ ζεῖ τὸν Θεὸ καὶ ζεῖ διὰ τὸν Θεόν, αὐτὸς  θὰ μπορέσει νὰ πλησιάσει τοὺς ἀνθρώπους. Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ Ἄπ. Παῦλος «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς»[20].  Ἔτσι καὶ ὁ Θεῖος Χρυσόστομος , στυλωμένος στὸν Θεὸ καὶ στὸ Ἅγιο Βῆμα, ἱερουργοῦσε «τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων». Μπροστὰ στὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο ζοῦσε τὸ μυστήριο τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, δεχόμενος τὴν θεία ἀγάπη ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ καὶ προσφέροντας αὐτὴν στὰ παιδιά του στὴν γῆ. Καὶ ἡ ζωή του, ὁ λόγος του καὶ τὸ μαρτύριό του εἶναι ἡ καλύτερη μαρτυρία γιὰ τὸ πῶς ἐργάσθηκε πνευματικὰ καὶ γιὰ τὸ πῶς ἔζησε ὥστε νὰ ἀρέσει στὸ Θεὸ καὶ συνάμα νὰ ὠφελήσει τὰ πνευματικά του παιδιὰ ποὺ τοῦ ἐμπιστεύτηκε ὁ Θεός.

Ὁ Ἱερεὺς λοιπὸν πρέπει νὰ εἶναι καλλιεργημένος πνευματικά, νὰ ἀκτινοβολεῖ διὰ τῆς ἀρετῆς του, νὰ διδάσκει μὲ τὸ παράδειγμά του, νὰ οἰκοδομεῖ πνευματικὰ , νὰ εἶναι ἀκατηγόρητος καὶ γενικότερα νὰ στέκεται στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς του. Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ λόγια του Ἄπ. Παύλου ποὺ ἔλεγε ὅτι ὁ κληρικὸς πρέπει νὰ εἶναι «προσεκτικὸς , ἐγκρατής, σεμνός, φιλόξενος, διδακτικός. Νὰ μὴν εἶναι μέθυσος, νὰ μὴν βιαιοπραγῇ καὶ δέρνῃ μὲ τὰ χέρια του τοὺς ἄλλους, νὰ μὴν ἐπιζητᾷ κέρδη….. νὰ εἶναι ἐπιεικής , ξένος πρὸς μάχας καὶ φιλονικείας, ἀφιλάργυρος. Νὰ εἶναι καλὸς προϊστάμενος ἔχοντας τέκνα πνευματικὰ πάσης ὑποταγῆς καὶ πραότητος»[21], ὥστε νὰ μὴν σκανδαλίζῃ τοὺς πιστούς. Ὁ δὲ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς λέγει πὼς τὸ σκάνδαλον εἶναι τεράστιο ἀπὸ τὴν ἀπρόσεκτη ζωὴ τοῦ κληρικοῦ, ἀναφέροντας χαρακτηριστικὰ : «Τὰ μὲν γὰρ τῶν τυχόντων ἁμαρτήματα , ὥσπερ ἐν τινὶ σκότῳ πραττόμενα, τοὺς ἐργαζομένους ἀπώλεσε μόνους . Ἀνδρὸς δὲ ἐπιφανοῦς καὶ πολλοῖς γνωρίμου πλημμέλεια κοινὴν ἄπασι φέρει τὴν βλάβην»[22], δηλαδὴ τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἁπλοϊκῶν ἀνθρώπων βλάπτουν μόνο τοὺς ἴδιους , ἐνῷ τῶν ἀνθρώπων ποὺ κατέχουν κοινωνικὲς θέσεις δημιουργοῦν πνευματικὴ ζημιὰ σὲ ὅλους. Γὶ αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος ὀδυρόταν γιὰ τοὺς ποιμένες τῆς ἐποχῆς του καὶ ἔλεγε ὅτι δὲν ἔπρεπε πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς νὰ συγκαταλέγονται οὔτε μεταξὺ τῶν χριστιανῶν , διότι διακατέχονταν ἀπὸ φρικτὴ τόλμη. Ἡ ζωὴ τοῦ ἱερέως εἶναι «….κανὼν  εὐθύς…. προκείμενος μέσῳ τῶν ἀδελφῶν καὶ πατέρων»[23], ἐνῷ ὅσοι ἀποβλέπουν ἀπὸ τὴν ἱερωσύνη τους νὰ πορισθοῦν  χρήματα , ἀπολαύσεις καὶ ἀνθρώπινη τιμὴ σίγουρα θὰ ἀποτύχουν καὶ θὰ ζημιώσουν τοὺς Χριστιανούς.

Γὶ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Ἄπ. Παῦλος ἐπισημαίνει στὸν ἀγαπημένο του μαθητῆ Τιμόθεο, νὰ ἐπικεντρώνεται σὲ ἕναν συνεχῆ καὶ ἀδιάκοπο ἀγῶνα λέγοντας «…Δίωκε δὲ δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραότητα, ἀγωνίζου τὸν καλὸν ἀγώνα τῆς πίστεως, ἐπιλαβοῦ τῆς αιωνίου ζωῆς, εἰς ἣν ἐκλήθης καὶ ὡμολόγησας ἐνώπιον πολλῶν μαρτύρων». [24] Σοῦ παραγγέλω ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ νὰ τηρήσῃς τὴν ἐντολήν  «ἄσπιλον, ἀνεπίληπτον, μέχρι τῆς ἐπιφανείας τοῦ Κυρίου». [25]

Ὁ Ἱερεὺς πρέπει νὰ εἶναι ὁ πνευματικὸς ἡγέτης στὴν ἐνορία του, παράδειγμα πρὸς μίμηση  «ἐν λόγῳ , ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἀγνείᾳ»[26]. Νὰ εἶναι ὁ  «τύπος τῶν πιστῶν»[27], μὲ συνεχῆ ἀγώνα καὶ ἐπαγρύπνηση τόσο γιὰ τὸν ἑαυτό του, ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ενορίτας του∙ διότι ἡ εὐθύνη γιὰ τὴν παρακαταθήκη τὴν ὁποία λαμβάνει ὁ κάθε κληρικὸς εἶναι μεγάλη τὴν στιγμὴ τῆς χειροτονίας του, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἀρχιερεὺς  λέγει «Λάβε τὴν παρακαταθήκην ταύτην καὶ φύλαξον αὐτὴν ἕως τῆς Δευτέρας Παρουσίας Τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος Ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὄτε παρ’ αὐτοῦ μέλλεις ἀπαιτεῖσθαι αὐτὴν». [28]

Θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε λοιπὸν ὅτι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔδωσε τὴν ἱερωσύνη πρὸς φύλαξη∙ δὲν εἶναι δική μας. Θὰ μᾶς ζητηθεῖ πάλι.

Ἕνα ἄλλο χάρισμα ποὺ πρέπει νὰ διαθέτει ὁ Ἱερεὺς εἶναι νὰ κηρύττει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ «εὐκαίρως ἀκαίρως». [29] Ο Μέγας Χρυσόστομος μᾶς λέγει ὅτι «ὁ τὴν ἀρχὴν τῆς Ἐκκλησίας ἐμπεπιστευμένος καὶ τῇ τῆς ἐπισκοπῆς ἀξίᾳ τετιμημένος , ἂν μὴ διαγορεύῃ (κηρύττει) τῷ λαῷ τὰ πρακτέα, οὐκ ἀνεύθυνος ἐστίν. Ὁ μέντοι λαϊκὸς οὐδεμίαν ἀνάγκη ἔχει». [30]

Ἐξάλλου σύμφωνα μὲ τὴν δεύτερη εὐχὴ τῆς χειροτονίας ὁ Ἐπίσκοπος συγκαταλέγεται στοὺς ἀθλητὰς ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου καὶ καλεῖται νὰ εἶναι  «ὁδηγὸς τυφλῶν, φῶς  τῶν ἐν σκότει, παιδευτής ἀφρόνων, διδάσκαλος  νηπίων, φωστὴρ  ἐν κόσμῳ».[31]  Ὅσο διὰ τὸν ἱερέα σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς εὐχὲς τῆς εἰς πρεσβύτερον χειροτονίας ὁ ἀρχιερεὺς αἰτεῖται καὶ παρακαλεῖ τὸν Ἅγιον Τριαδικὸ Θεὸ μὲ τὰ ἀκόλουθα λόγια : «Αὐτός, Κύριε, καὶ τοῦτον  ὅν ηὐδόκησας τὸν τοῦ πρεσβυτέρου ὑπεισελθεῖν βαθμόν, πλήρωσον τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δωρεᾶς, ἵνα γένηται ἄξιος τοῦ ἱερουργεῖν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας σου». [32]

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν οἱ θεοφόροι Πατέρες μὲ τὴν θέσπιση τῶν ἱερῶν κανόνων ξεκαθάρισαν ὅτι τὸ κήρυγμα εἶναι ἀποκλειστικὸ ἔργο τῶν προεστώτων τῆς Ἐκκλησίας , δηλαδὴ τῶν Ἐπισκόπων, κατὰ κύριο λόγο, καὶ τῶν πρεσβυτέρων.

Ὁ 19ος Κανόνας τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τονίζει ξεκάθαρα ὅτι οἱ προεστῶτες ἔχουν εὐθύνη: «ἐν πάσῃ μὲν ἡμέρα ἑξαιρέτως δὲ ἐν ταῖς Κυριακαῖς πάντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν ἐκδιδάσκειν τοὺς τῆς εὐσεβείας λόγους ἐκ τῆς θείας Γραφῆς ἀναλεγομένους».  [33]

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐνέργεια τοῦ Λόγου, ἔχει δύναμη, ὅπως μᾶς λέγει ὁ Ἄπ. Παῦλος «Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διικνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν». [34]

Στὸν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ βαθέως , εἰσέρχεται μέσα στὸν ὅλο ἄνθρωπο καὶ τὸν μεταμορφώνει , τὸν τρέφει , τὸν ζωογονεῖ.  Ὁ Ἱερεὺς λοιπὸν παρομοιάζεται , κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, μὲ γεωργὸ ποὺ σπέρνει συνεχῶς τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ ἀναμένει μὲ ὑπομονὴ πολὺ καιρὸ γιὰ νὰ καρποφορήση ὁ σπόρος του ∙ μὲ ἰατρὸ ὁ ὁποῖος μὲ τὰ κατάλληλα φάρμακα τοῦ λόγου θεραπεύει τοὺς πιστούς ∙ μὲ ποτάμι τὸ ὁποῖο ἀναζωογονεῖ τὶς ψυχὲς καὶ τὶς κάνει νὰ καρποφοροῦν ∙ μὲ μέλισσα ἡ ὁποία ἀντλεῖ ἀπὸ τὰ ἄνθη τῆς Ἁγίας Γραφῆς τὸ νέκταρ τῶν θείων ἀληθειῶν , προσφέροντας μέλι στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν.

 Γὶ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Ἱερεὺς πρέπει συνεχῶς νὰ προσπαθεῖ καὶ νὰ προετοιμάζεται ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ χειρίζεται τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ πρὸς δόξαν Θεοῦ, μὲ ἐπιμονή , συνεχῆ μελέτη καὶ θερμὴ προσευχή  . διότι τὸ κήρυγμα δὲν εἶναι μόνο χάρισμα , ἀλλὰ εἶναι καὶ ἐπίκτητο · εἶναι δηλαδὴ ἀποτέλεσμα ἐπίπονης προσπάθειας.  Γὶ αὐτὸ τονίζει ὁ θεῖος Χρυσόστομος μὲ ἔμφαση ὅτι «μὴ προφασίζεσαι ὅτι εἶσαι ἀγράμματος καὶ γὶ αὐτὸ δὲν κηρύττεις. Αὐτὸ εἶναι πρόφαση τεμπελιᾶς σου». [35]

Ὁ θεῖος Παῦλος εἶναι σαφής: «ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἔχοντας τὸ ἀξίωμα τοῦ πρεσβυτέρου εἶναι καλοὶ προεστοὶ καὶ κοπιάζουν διὰ τὸ ποίμνιον, εἶναι ἄξιοι νὰ παίρνουν διπλὴν μερίδα διὰ τὴν συντήρησή τους. Πρὸ παντὸς πρέπει νὰ λαμβάνουν τὴν διπλὴ μερίδα ἐκεῖνοι , ποὺ κοπιάζουν εἰς τὸ κήρυγμα καὶ εἰς τὴν διδασκαλίαν». [36]

Τὸ κήρυγμα λοιπὸν πρέπει νὰ εἶναι χριστολογικό, ἔχοντας τὸν Χριστὸ ὡς βασικὴ προϋπόθεση, ὡς μέσο καὶ στόχο κάθε κηρύγματος, μεταδίδοντας τὸ μήνυμα ὅτι ἡ σχέση μας καὶ ἡ κοινωνία μας μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι ζήτημα ζωῆς. Πρέπει νὰ εἶναι κήρυγμα μετανοίας καὶ πολλὲς φορὲς νὰ ἔχει κατηχητικὸ χαρακτῆρα . νὰ εἶναι προσαρμοσμένο στὶς ἀνάλογες περιστάσεις καὶ συνθῆκες τοῦ σήμερα, ἔχοντας ὡς βασικὴ πηγὴ 1) τὴν Ἁγίαν Γραφὴν , 2) τὰ συγγράμματα τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι διείσδυσαν στὸ μυστήριο τοῦ Χριστοῦ, κατενόησαν τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομά Του, ἐβίωσαν τὴν μυστικὴ ζωή τοῦ ἐν Χριστῷ ἀναγεννημένου ἀνθρώπου, 3) τὴν ζωή, τὰ θαύματα καὶ τὰ μαρτύρια τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας.

Προπαντὸς ὅμως τὸ κήρυγμα πρέπει νὰ εἶναι βιωματικὸ γιὰ νὰ ἔχει κῦρος ∙ὁ λόγος πρέπει νὰ συνοδεύεται μὲ τὴν πράξη , γιατί «ἡμεῖς ὅταν ἐν ἔργοις  ἀσχημονῶμεν, ποίοις στόμασι διαλεξόμεθα περί δογμάτων ;» [37] δήλ. ὅταν ἐμεῖς ἀσχημονοῦμε μὲ τὰ ἔργα μας μὲ ποιὰ στόματα θὰ μιλήσουμε γιὰ τὶς ἀλήθειες τῆς πίστεώς μας; μᾶς λέγει ὁ Μέγας Πατὴρ Ἰωάννης Χρυσόστομος.

    Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ἡ ἀκόλουθη ἱστορία ἀπὸ τοὺς Πατέρες τῆς ἐρήμου: « Εἶπε ἕνας Γέροντας στὸν ὑποτακτικό του ….Αὔριο θὰ σηκωθοῦμε πρωὶ πρωὶ καὶ θὰ πᾶμε στὴν πόλη γιὰ νὰ κηρύξουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ…. Ἔτσι κι ἔγινε…. Ἔφυγαν ἀπὸ τὴν ἐρημικὴ σκήτη τους καὶ μετὰ ἀπὸ πολὺ περπάτημα ἔφθασαν στὴν πόλη τῆς Ἀλεξάνδρειας… Ἀπὸ τὸ πρωὶ ἕως τὸ βράδυ γύρισαν ὅλη τὴν πόλη… Ὅταν τὸ βράδυ ἐπέστρεψαν στὴν σκήτη, ὁ ὑποτακτικὸς ἀγανακτισμένος εἶπε στὸν Γέροντα: Γέροντα, μοῦ εἶπες ὅτι θὰ πᾶμε νὰ κηρύξουμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς περπατήσαμε ὅλη τὴν ἡμέρα στὴν πόλη χωρὶς νὰ ποῦμε λέξη. Τί  κήρυγμα ἦταν αὐτό; Κι ὁ Γέροντας μὲ πολὺ ἀγάπη τοῦ ἀπαντάει :Σήμερα , παιδί μου, κάναμε τὸ μεγαλύτερο κήρυγμα …. Μὲ τὸ σεμνὸ περπάτημά μας , τὴν εὐπρέπεια τῆς ἐνδυμασίας μας, μὲ τὴν σιωπή μας, μὲ τὸ διακριτικὸ χαμόγελό μας…».

Γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἀνάγκη νὰ δείξουμε μὲ τὴν ζωή μας καὶ τὸ παράδειγμά μας ἐπὶ τῆς γῆς  οὐράνια πολιτεία γιὰ νὰ μποροῦμε μὲ τὸ κήρυγμά μας, μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, νὰ δοξολογεῖται τὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

 Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ ποὺ πρέπει νὰ διακατέχει τὸν κληρικὸ εἶναι ἡ εὐσέβεια. Ὡς λέξη , ἡ εὐσέβεια συντίθεται ἀπὸ τὸ προθεματικὸ μόριο «εὖ» καὶ τὸ ρῆμα «σέβω», τὸ ὁποῖο σημαίνει «λατρεύω, τιμῶ, σέβομαι». «Εὐσεβέω» σημαίνει «ζῶ /φέρομαι εὐσεβῶς». Παράγωγο εἶναι τὸ ἐπίθετο «εὐσεβὴς».

Ἐπίσης εὐσεβὴς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ τρέφει σεβασμὸ καὶ ἀφοσίωση στὸν Θεὸ καὶ τὸ ἐκδηλώνει αὐτὸ μὲ τὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Εὐσεβὴς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ πιστεύει καὶ ζεῖ ὀρθόδοξα, ὅταν κρατᾷ τὴν παράδοση καὶ τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ὅταν ἐπιδιώκει νὰ ζεῖ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ,ὅταν βιώνει τὴν καλὴ ἀλλοίωση τοῦ Ὑψίστου, τὴν μεταμόρφωση τοῦ ἑαυτοῦ του, ὅταν ζεῖ μὲ τὴν μετάνοια καὶ τὴν αὐτομεμψία.

Εἶναι ὁ ὁλοκληρωμένος ἄνθρωπος, ὁ ὁποίος ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ηθική τελείωση  μὲ τὴ συνεργεία τῆς Θ. Χάριτος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἄπ. Παῦλος συνδέει στενὰ τὴν εὐσέβεια μὲ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ τὴν ἀποκαλεῖ «μέγα Μυστήριον» καὶ τὴν συνδέει μὲ τὴν ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ. «Μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον. Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί…..»[38], διότι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδειξε τὴν ἀληθινὴ ὁδὸ καὶ τὴν ἀληθινὴ ζωή. Ἔτσι ἡ ἕνωση καὶ ἡ κοινωνία μαζί Του μᾶς καθιστὰ εὐσεβεῖς.

Γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο , μέσα σὲ αὐτὴ τὴν «γενεὰ τὴν σκολιὰ καὶ τὴν διεστραμμένην» , ὁ Ἀπ. Παῦλος μᾶς καλεῖ νὰ γίνουμε «ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι ∙  τέκνα Θεοῦ»[39], ὥστε ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ καὶ ἑξαιρέτως ἠμεῖς οἱ κληρικοὶ νὰ λάμπουμε μὲ τὸ φῶς τῆς εὐσεβείας καὶ νὰ ἀποτελοῦμε τὸ παράδειγμα ὄχι μόνο γιὰ τοὺς πιστοὺς , ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀπίστους. Γι᾿αὐτό ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος μᾶς λέγει : «Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ Κόσμου…..»[40],  «οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων , ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς»[41].

Ἔτσι ἡ εὐσέβεια καθιστὰ τὸν κληρικὸ πνευματικὸ φάρο μέσα στὴν ἐνορία καθὼς ἐπιδρᾷ θετικὰ στὴ συνείδηση καὶ στὴν ζωὴ τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι βλέποντας τὴν εὐσέβεια καὶ τὸ ἦθος τοῦ κληρικοῦ  τὸν προσέχουν , τὸν εὐλαβοῦνται, τὸν ἐμπιστεύονται εἰς τὰ προσωπικὰ καὶ οἰκογενειακὰ προβλήματα , διδάσκονται ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ καὶ τὸν τρόπο ζωῆς του .

Ὁ Μέγας Χρυσόστομος λέγει:  «Οὐδείς ἄν ἦν Ἕλλην , εἰ ἡμεῖς ἦμεν χριστιανοί, ὡς δεῖ»[42].  Ἐγὼ θὰ χρησιμοποιήσω τὰ λόγια του μὲ μία μικρὴ παραλλαγὴ λέγοντας : «Ουδείς ἄν ἦν Ἕλλην, εἰ ἡμεῖς ἦμεν κληρικοί, ὡς δεῖ», δηλ. κανεὶς δὲν θὰ ἦταν εἰδωλολάτρης (ἄπιστος), ἂν ἑμεῖς οἱ κληρικοὶ ἤμασταν  ὅπως πρέπει».

Ἡ εὐσέβεια , Μακαριώτατε, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἀγαπητοὶ συμπρεσβύτεροι, ἀδελφὲ Διάκονε, μᾶς ὑπόσχεται εὐτυχισμένη ζωὴ ἐδῶ πάνω στὴ γῆ καὶ μᾶς προαναγγέλλει τὴν κατάκτηση τοῦ οὐρανοῦ. Γὶ αὐτὸ ὁ Ἄπ. Παῦλος ἐπιμένει μὲ φωνὴ στεντόρια  λέγοντας σὲ ὅλους μας: «Γύμναζε δὲ σεαυτον πρὸς εὐσέβειαν…. Ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμος ἐστίν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης».[43]

Ὡστόσο ὁ κληρικὸς γιὰ τὴν πνευματική του πρόοδο καὶ γιὰ νὰ ἐπιτύχη τὸ ἔργο του μέσα στὴν ἐνορία εἶναι ἀνάγκη νὰ στηριχθεῖ στὴν προσευχή. Δὲν εἶναι ἀρκετὸ νὰ εἶναι ὁ ἱερεὺς κοινωνικὸς , μορφωμένος, καλλίφωνος καὶ ὁμιλητικός. Πρέπει νὰ διαθέτει ἀρκετὸ χρόνο γιὰ ἀτομικὴ προσευχὴ  μὲ κατάνυξη , μὲ σύνεση, μὲ ζῆλο, μὲ καθαρότητα ψυχῆς καὶ σώματος, μὲ ἀγάπη καὶ ταπείνωση , τόσο γιὰ τὸν ἴδιο , ὅσο καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τονίζει τὴν ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς λέγοντας: «Ἂν τῆς προσευχῆς στερήση τίς ἑαυτόν», «ταυτὸν ποιήσει ὥσπερ ἂν εἰ τὸν ἰχθὺν ἐκ τοῦ ὕδατος ἐξήγαγεν. Ὥσπερ γὰρ ζωὴ ἐκεῖνῳ τὸ ὕδωρ, οὕτως  αὐτῶ ἡ προσευχὴ»[44], δήλ. ἂν κάποιος στερεῖ ἀπὸ τὸν ἑαυτό του τὴν προσευχή…. κάνει κάτι ἀνάλογο , μὲ τὸ νὰ βγάζει κάποιος ἕνα ψάρι ἀπὸ τὸ νερό. Ὅπως τὸ νερὸ ἀποτελεῖ πηγὴ ζωῆς γιὰ τὸ ψάρι, ἔτσι καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἡ προσευχὴ εἶναι πηγὴ ζωῆς. Εἶναι αὐτὸ ποὺ τοῦ δίνει ζωή καὶ ὅχι μόνο, διότι ἡ προσευχὴ δίνει στὸν ἄνθρωπο φώτιση καὶ ταυτόχρονα τὸν ἁγιάζει.  

Κι ὅταν μιλᾶμε γιὰ προσευχή, μιλᾶμε γιὰ ἕνα μυστήριο ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό. Καὶ ὅπως μᾶς ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης , «ἡ προσευχὴ ὡς πρὸς τὴν ποιότητά της εἶναι συνουσία καὶ ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό∙ καὶ ὡς πρὸς τὴν ἐνέργειά της, σύσταση καὶ διατήρηση τοῦ κόσμου, συμφιλίωση μὲ τὸν Θεό, μητέρα τῶν δακρύων  καθὼς ἐπίσης καὶ θυγατέρα , συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων , γέφυρα ποὺ σῴζει ἀπὸ τοὺς πειρασμούς, τοῖχος ποὺ προστατεύει ἀπὸ τὶς θλίψεις , ….φωτισμὸς τοῦ νοῦ….. καθρέπτης τῆς πνευματικῆς προόδου …..Ἡ προσευχὴ εἶναι γὶ αὐτὸν ποὺ προσεύχεται πραγματικὰ δικαστήριο καὶ κριτήριο καὶ βῆμα τοῦ Κυρίου πρὶν ἀπὸ τὸ μελλοντικὸ βῆμα »[45].

Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς πηγάζει ἀπὸ τὴν βαθεῖα συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας μας καὶ τὴν κατανόηση μίας πραγματικότητος . ὅτι ὁ ἀγῶνας τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὴ τοῦ κληρικοῦ  δὲν εἶναι μία ἁπλὴ περιπέτεια ἢ ἐργασία, ἀλλὰ εἶναι μία πάλη. Αὐτὴν τὴν πάλη ὁ Ἄπ. Παῦλος μᾶς τὴν περιγράφει ὡραιότατα λέγοντας : «οὐκ ἔστιν ἠμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα , ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχὰς , πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικά της πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις». [46]

Ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος προσεύχεται καὶ ἡ σκέψη του εἶναι προσηλωμένη στὸ Θεὸ καὶ ὄχι στὸ ἀποτέλεσμα τῆς προσευχῆς.

Πατέρες καὶ ἀδελφοί, ἡ ἔλλειψις τῆς προσευχῆς γιὰ πολλοὺς λόγους ἀποτελεῖ γιὰ ἑμᾶς τὸ ἀδύνατον σημεῖο. Εἶναι ἀνάγκη νὰ προσευχόμαστε , ἐφαρμόζοντας τὴν προσταγὴ τοῦ ἀπ. Παύλου «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε»[47] γιὰ νὰ γίνουμε κληρικοὶ προσευχόμενοι.

 Ἐπίσης εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τὸν κληρικὸ νὰ ἀφιερώνει κατ’ ἰδίαν ἱκανὸ χρόνο γιὰ τὴν ἀνάγνωση καὶ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ ἄλλων πατερικῶν κειμένων.

Κατὰ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο ἡ ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ὑποχρέωση ὅλων καὶ ὄχι ὁρισμένων , καθὼς ἀναφέρει ὅτι «εἶναι ἀδύνατο νὰ σωθεῖς χωρὶς τὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς»[48]. Γὶ αὐτὸ ὁ Μέγας Παῦλος ἔγραφε στὸν Τιμόθεο :  «Πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει»[49], δηλ. τοῦ ἔλεγε νὰ ἀσχολεῖται μὲ ἐπιμέλεια στὴν ἀνάγνωση τῶν Ἁγίων Γραφῶν.

Οἱ δὲ ἅγιοι καὶ θεοφόροι Πατέρες συμβουλεύουν, πρὶν τὴν ἀνάγνωση, νὰ γίνεται μία μικρὰ προετοιμασία μὲ προσευχὴ γιὰ νὰ φωτισθεῖ ὁ νοῦς καὶ νὰ κατανοήση τοὺς λόγους τῶν Θείων Γραφῶν.«Ἂς  προσέχουμε λοιπὸν τὴν ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν , γιατί , ἂν προσέχεις στὴν Γραφή, σοὺ ξεριζώνει τὴ λύπη, σοῦ φυτεύει τὴν εὐχαρίστηση, ἀναιρεῖ τὴν κακία, ριζώνει τὴν ἀρετή, δὲν ἀφήνει μέσα στὴν ἀναταραχὴ τῶν πραγμάτων νὰ παθαίνεις ὅπως οἱ ναυτικοὶ στὴν τρικυμία. Ἡ θάλασσα μαίνεται , ἀλλὰ ἐσὺ πλέεις μὲ γαλήνη, γιατί ἔχεις κυβερνήτη τὴν ἀνάγνωση τῶν Γραφῶν , ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ σκοινὶ δὲν τὸ σπάζει ἡ δοκιμασία τῶν περιστάσεων».  [50]

Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ ποὺ πρέπει νὰ διακρίνει τὸν ἱερέα καὶ νὰ μαρτυρεῖ τὸ «οὐράνιο κάλλος «, σύμφωνα μὲ τὸν ἱερὸ Χρυσόστομο, εἶναι ἡ ἀγάπη ,  καταρχὰς  πρὸς τὸν Θεὸ , ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ «πλήρωμα τοῦ νόμου»[51] καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸ ποίμνιον, πρὸς τοὺς ἐνορίτες , διότι «ὁ γὰρ τὸν Χριστὸν φιλῶν καὶ τὴν ποίμνην αὐτοῦ φιλεῖ». [52]

Ὁ κληρικὸς ποὺ ἀγαπᾷ τὸν Θεὸ , θ’ ἀγαπήσει γνήσια καὶ ὁλοκληρωτικὰ καὶ τὸ ποίμνιόν του, χωρὶς καμία ἐξαίρεση, χωρὶς διακρίσεις, διαχέοντας τὴν ἀγάπη του πρὸς κάθε ἄνθρωπο. Ἔτσι «ἂν οἱ μητέρες δείχνουν φιλοστοργία στὰ τέκνα τους , πολὺ περισσότερο πρέπει ὁ Ἱερεὺς νὰ δείχνει μεγάλη φροντίδα καὶ ἐπιμέλεια γιὰ τὸ ποίμνιό του»[53].

Τελειώνοντας , θὰ κλείσω μὲ τὰ λόγια του Ἄπ. Παύλου πρὸς τὸν μαθητή του Τίτο:  «ὑπομίμνησκε αὐτοὺς ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν»[54], δήλ. νὰ προτρέπεις τοὺς χριστιανοὺς νὰ ὑποτάσσονται καὶ νὰ πειθαρχοῦν σὲ κάθε ἐξουσία, διότι «οὐ γὰρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ἀπὸ Θεοῦ»[55]. Ὁ Ἱερεὺς λοιπὸν ὁ ὁποῖος ἐργάζεται μέσα στὴν Ἐκκλησία , μέσα σ’ αὐτὴν τὴν πνευματικὴν ἄμπελο  θὰ πρέπει νὰ πειθαρχεῖ καὶ νὰ ὑπακούει στὰ προστάγματα καὶ τὴν φωνὴ τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ πνευματικὸς πατέρας , ἔχοντας ἐπωμισθεῖ μία τεράστια εὐθύνη γιὰ ὅλο τὸ πνευματικὸ ἔργο τῆς ἑκάστου Μητροπόλεως.

Γὶ αὐτὸ τὸν λόγο καὶ ἡ Ἐκκλησία δέεται συνεχῶς λέγοντας: «Ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἠμῶν….» κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία, στὰ μυστήρια καὶ στὶς ὑπόλοιπες ἀκολουθίες, ὑπὲρ ὑγείας, φωτίσεως, συνέσεως καὶ κατευοδόσεως τοῦ πνευματικοῦ ἔργου.

 Ὁ Ἱερεὺς λοιπὸν εἶναι ὁ συνεργάτης καὶ ὁ βοηθὸς τοῦ Ἐπισκόπου καὶ ὀφείλει σεβασμὸ καὶ ὑπακοὴ στὴν ἀνωτέρα του ἀρχὴ εἴτε καλεῖται αὐτὴ Ἐπίσκοπος, εἴτε Μητροπολίτης, εἴτε Ἀρχιεπίσκοπος.

Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση ἡ ἀνυπακοὴ καὶ ἡ ἀπειθαρχία δημιουργεῖ πολλὰ προβλήματα στὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, ὑποβαθμίζοντας τὸ ἔργο της , μειώνοντας τὸ κῦρος τοῦ Ἐπισκόπου  , σκανδαλίζοντας τοὺς χριστιανοὺς οἱ ὁποῖοι αὐτὸ ποὺ θέλουν εἶναι νὰ βλέπουν ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Κλῆρο, ἀγάπη καὶ εὐλογημένη ὁμόνοια καὶ συνεργασία μεταξὺ τῶν Ἐπισκόπων καὶ τῶν Πρεσβυτέρων.

Ζοῦμε σὲ πολὺ δύσκολα χρόνια, σὲ ἕναν κόσμο ποὺ ἔχει χάσει τὸν πνευματικό του προσανατολισμὸ , χωρὶς πίστη, χωρὶς ἐλπίδα, χωρὶς ἀξίες καὶ ἰδανικά. Εἶναι ἀνάγκη –ἐπιβάλλεται –ἡ πειθαρχία καὶ ἡ ἑνότης γύρω ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο, διότι εἶναι τὸ κέντρο. Ἐξάλλου αὐτὸ τονίζουν καὶ οἱ Ἀποστολικοὶ Πατέρες :  «ὅπου ὁ Ἐπίσκοπος, ἐκεῖ καὶ ἡ Ἐκκλησία∙ ὅποτε «Πείθεσθε τοῖς ἠγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε . Αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον  ἀποδώσοντες».[56]

Ἀγαπητοὶ  Συμπρεσβύτεροι, ὁ Κύριος μᾶς ἐτίμησε μὲ τὸ ὑψηλὸ αὐτὸ χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης διὰ μέσου του Ἐπισκόπου , ὁ ὁποῖος μᾶς ἔχει τοποθετήσει σὲ κάποια ἐνορία. Δὲν ἔχει σημασία ἂν εἶναι ἡ ἐνορία μας πλούσια ἡ φτωχή, μικρὴ ἢ μεγάλη ,μέσα στὸ κέντρο ἢ σὲ ἀπομακρυσμένο σημεῖο τῆς Μητροπόλεως.  Σημασία ἔχει ὅτι, ὅπως ἀναφέρθηκε, μαζὶ μὲ τὸν Ἐπίσκοπο οἱ χριστιανοὶ τῆς ἐνορίας  ἀποτελοῦν τὸ «μικρὸν ποίμνιον»[57] τοῦ Χριστοῦ∙ τὰ εὐλογημένα καὶ λογικὰ πρόβατα ποὺ μᾶς ἐμπιστεύεται ὁ Κύριος, λέγοντας ξεχωριστὰ στὸν καθένα μας: «Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου»[58].

Ἔχουμε λοιπὸν ἱερὸ καθῆκον νὰ ἀγωνιζόμαστε μὲ χαρά , μὲ ἀγάπη καὶ μὲ ζῆλο ἐπιγνώσεως , ὥστε πάντοτε νὰ δίνουμε τὴν καλὴ μαρτυρία τῆς συνειδήσεώς μας πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ νὰ περιμένουμε μὲ ὑπομονὴ τὴν πνευματικὴ καρποφορία μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Διότι «Οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί τι οὔτε ὁ ποτίζων , ἀλλὰ ὁ αὐξάνων Θεὸς»[59].

Ἀμὴν . Γένοιτο.

 

[1] Κατὰ Ματθαῖον  κεφ. 18, στίχ. 20

[2] Πρὸς Ἐφεσίους , XIII

[3] Πρὸς Κορινθίους κεφ.12, στίχ. 12-13

[4] Κατὰ Ἰωάννην     κεφ 19, στίχ. 34

[5] Κατὰ Ἰωάννην     κεφ 19, στίχ. 35

[6] Wikipedia «ὁ ὅρος Ἐκκλησία στὴ χριστιανικὴ πίστη».

[7] PG 46.1001A.1,6

[8] PG 41.677 C.

[9] Ἰωάννης Τιμαγένης, Ναὸς (Κανονικὸν Δίκαιον –Ποιμαντικὴ), Περί ἐνοριῶν καὶ ἐνοριτῶν, Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Εγκυκλοπαίδεια. τόμ 9 (1966), σελ. 302

[10] Δημήτριος Βάκαρος, «Ἡ ἐνορία». Γρηγόρ.Παλαμάς, ἕτος 72, τ.χ 726, Ιαν –Φεβρ1989, σελ. 20

[11] ο.π σελ. 8

[12] Ἰωάννης Τιμαγένης, Ναὸς (Κανονικὸν Δίκαιον –Ποιμαντικὴ), Περί ἐνοριῶν καὶ ἐνοριτῶν, Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Εγκυκλοπαίδεια. τόμ 9 (1966), σελ. 303

[13] Δημήτριος Βάκαρος, «Ἡ ἐνορία». Γρηγόρ.Παλαμάς, ἕτος 72, τ.χ 726, Ιαν –Φεβρ1989, σελ. 22-23

[14] ο.π σελ. 23

[15] Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, PG 78, 201

[16] Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου, Κατηχήσεις XII,SC τομ. 104, σελ. 170

[17] Ἁγίου Ἰωάννου Κλίμακος «Λόγος εἰς τὸν ποιμένα».

[18] Α΄ Πέτρου κεφ. 3, στιχ.4

[19] Β΄ Πέτρου, κεφ. 1, στιχ. 19

[20] Πρὸς Γαλάτας  κεφ.2, στίχ.20

[21] Πρὸς Τιμόθεον κεφ.3, στίχ. 2-5

[22] Λόγος, Περὶ Ἱερωσύνης, Λόγ. IΙΙ  κεφ.14, σελ. 34

[23] Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου   ο.π ,XVII,σελ .296

[24] Α΄ Τιμόθεον ,κεφ. 6,στίχ. 11-13

[25] Α΄ Τιμόθεον ,κεφ. 6,στίχ. 14

[26] Α΄ Τιμόθεον  κεφ. 4, στίχ. 12

[27] ο.π, στίχ 12

[28] Εὐχὴ Χειροτονίας εἰς πρεσβύτερον.

[29] Β΄ Τιμόθεον κεφ. 4, στίχ. 2

[30] Ομιλία Α΄ Εις Τίτον 2

[31] Β΄ Εὐχή χειροτονίας.

[32] Ευχὴ εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν.

[33] 19ος Κανὼν τῆς Πενθέκτης Συνόδου.Ἐν Κωνσταντινουπόλῃ τὸ 692 μ.Χ

[34] Πρὸς Ἑβραίους κεφ.4, στίχ. 12

[35] Περὶ Ἱερωσύνης.

[36] Πρὸς Τιμόθεον κεφ.ε,στίχ.17

[37] Ἰωάν. Χρυσόστομος ΕΠΕ 16Β΄498 -502, PG 60,440.

[38] Α΄ Τιμόθεον             κεφ.3, στίχ. 16

[39] Πρὸς Φιλιππησίους κεφ.2 , στίχ.15

[40] Κατὰ Ματθαῖον      κεφ.5,  στίχ. 14

[41]  ο.π στίχ.16

[42] Ἰωάν. Χρυσόστομος ΕΠΕ 23,282 -286, PG 62,551 -552.

[43] Α΄ Τιμόθεον  κεφ. 4 ,στίχ. 8-9

[44] Ἰωάν. Χρυσόστομος «Λόγος περὶ προσευχῆς».

[45] Ἰωάννου Κλίμακος      Λόγος 28ος  «Περὶ προσευχῆς».

[46] Πρὸς Ἐφεσίους                  κεφ.6,  στίχ. 12

[47] Πρὸς Θεσσαλονικεῖς   Α΄ κεφ. 5, στίχ. 17

[48] Ἰωάννου Χρυσοστόμου ΕΠΕ 25,478

[49] Α΄ Τιμόθεον                κεφ. 4 ,στίχ. 13

[50] Ἰωάν. Χρυσοστόμου  Πρὸς Εὐτρόπιον  Β΄ ἐπιστολὴ.

[51] Πρὸς Ρωμαίους           κεφ. 13, στἰχ. 10

[52] Ἰωάν. Χρυσοστόμου  Πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολήν ,τόμ.60, ὑπόθεσις α΄ (29, δ)

[53] Περὶ Ἱερωσύνης Λόγ. Β, 4 & δ΄6.

[54] Πρὸς Τίτον         κεφ.   3,  στίχ. 1

[55] Πρὸς Ρωμαίους  κεφ. 13,  στίχ. 1

[56] Πρὸς Ἑβραίους   κεφ. 13,  στίχ. 17

[57] Κατὰ Λουκᾶν      κεφ. 12, στίχ. 32

[58] Κατὰ Ἰωάννην     κεφ. 21, στίχ. 16

[59] Πρὸς Κορινθίους κεφ.  3, στίχ. 7-8

ὑπό ἱεροδιακόνου π. Μακαρίου Παλαιολόγου

Φοιτητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα,

Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Τίμιον Πρεσβυτέριον,

Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ πάντοτε στό μέτρο τοῦ  δυνατοῦ, συμμετέχει ἐνεργά καί συνειδητά στά τελούμενα τῆς Θείας Λατρείας, πράγμα τό ὁποίο φανερώνει ὅτι οὐδέποτε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ὑποτίμησε τόν ἐνεργό ρόλο τόν ὁποῖο ἔχει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ κατά τήν τέλεση της. Αὐτό σημαίνει ἐξ’ ἄλλου και ἡ λέξη λειτουργία<λείτος= λαός, +ἔργο(= ἔργο τοῦ λαοῦ). Στην παρούσα εἰσήγηση το θέμα πού θά μάς άπασχολήσει εἶναι ἄν ὁ βαθμός καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ λαός τοῦ Θεοῦ συμμετέχει σήμερα στά τῆς Θείας Λατρείας εἶναι ἐκεῑνος πού τόν οἰκοδομεῖ πραγματικά σέ σῶμα Χριστοῦ καί τοῦ ἐξασφαλίζει ἀληθινά τήν διαμέσου τῶν ἱερῶν μυστηρίων καί τῶν ἄλλων ἁγιαστικῶν τελετῶν παρεχόμενη θεία χάρη[1] . Οἱ ἐνδίξεις πού ἔχουμε γιά τήν μή ἐνεργητική συμμετοχή τοῦ λαοῦ στη Θεία Λατρεία, εἶναι γεγονός ὑπαρκτό. Βασικές λειτουργικές ἀκολουθίες ἀν καί τελοῦνται ἀνελλιπῶς στίς ἐκκλησίες μας δεν τυγχάνουν συμμετοχῆς καί τοῦ λαοῦ εἴτε λόγῳ τῆς διάρκειάς τους εἴτε  λόγῳ τοῦ χρόνου κατά τόν ὁποῖον τελοῦνται, και ἔτσι ὁ λαός δέν ἔχει τη δυνατότητα νά συμμετάσχει σ’ αὐτές. Ἐπίσης εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ λειτουργικές ἀκολουθίες διεξάγονται ἀπό μία ὁμάδα «εἰδικῶν», τήν ὁποία ἀποτελοῦν ἐκτός ἀπό τόν ἱερέα καί τόν διάκονο, ὅταν ὑπάρχει καί αὐτός, ἕνας ἤ δύο  ψάλτες καί ὁ νεωκόρος καί ὅχι ἔνα ὁλόκληρο ἐν ἐνεργείᾳ πνευματικό λατρευτικό ἐπιτελεῖο. Στό λαό δέ ἐπιφυλάσσεται ὁ ρόλος τοῦ θεατή-ἀκροατῆ, πού προσεγγίζει τίς λειτουργικές ἀκολουθίες πιό πολύ ὡς εὐκαιρία περισυλλογῆς καί καθ’ ἑαυτόν μελέτης, παρά ὡς συμμετοχή στήν κοινή προσευχή τῆς Ἐκκλησίας[2]. Ἀκόμη ἡ διάσπαση τῆς ἐνότητας τοῦ λειτουργικοῦ χώρου μέ τήν ὑπερύψωση τῶν τεμπλῶν-εἰκονοστασίων, καί τήν κατάργηση τοῦ ἄμβωνα ὡς τῆς κύριας λειτουργικῆς σκηνῆς, πού γιά αἰῶνες κατελάμβανε τό κέντρο τοῦ ναοῦ στό μέσο τῶν πιστῶν, ἡ γλωσσική ἀπόσταση πού ὅλο καί περισσότερο χωρίζει τό σύγχρονο νεοέλληνα ἀπό τή λειτουργική γλώσσα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀπορρόφηση ἀπό τήν μυστικῶς τελούμενη ἀκολουθία τῆς Προσκομιδῆς τῆς ὑπό τοῦ λαοῦ τόσο ἐκφραστικῆς προσφορᾶς τῶν πρὀς εὐχαριστία προοριζομένων δώρων καί ὁ περιορισμός τῆς συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ στή Θεία Κοινωνία ὁρισμένες μόνο φορές τόν χρόνο, εἶναι παράγοντες πού δυσχεραίνουν καί αὐτοί σέ μεγάλο βαθμό τήν ἐνεργό καί συνειδητή συμμετοχή τοῦ λαοῦ στή λατρεία. Ἔτσι δίνεται μία εἰκόνα έντελῶς ἀντίθετη πρός τόν κύριο χαρακτήρα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς λατρείας ὡς λατρείας λογικῆς(Ρωμ. 12, 1), πού προσφέρεται ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ (Ἰωάν. 4, 24), καί ἔχει ὡς σκοπό μαζί μέ τή δόξα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τόν ἐν Χριστῷ ἁγιασμό τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων[3].   Τά θέματα πού πρέπει νά μάς ἀπασχολοῦν γιά τήν ἐπανενεργοποίηση τῆς συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ  εἶναι α) ἡ περί συνιερουργίας κλήρου καί λαοῦ διδασκαλία, β) ἡ εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ ἀνάγνωση τῶν ἱερατικῶν εὐχῶν, τό ὁποίο καί θά μας ἀπασχολίσει  περισσότερο καί γ) ἡ καλλιέργεια τῆς συμμετοχῆς τοῦ λαοῦ στήν ψαλμωδία.    

Τό ζήτημα τῆς ἀκροάσεως τῶν εὐχῶν τῆς Θ. Λειτουργίας ἀπό τους λαϊκούς ἀποτελεῖ κλειδί τῆς ἐκκλησιολογικῆς μας τοποθετήσεως. Ἡ ἀκρόαση τῶν εὐχῶν εἶναι συνέπεια τῶν μυστηρίων τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος μέσω τῶν ὁποίων γίνεσαι σώμα Χριστοῦ- μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ μεγάλος λειτουργιολόγος τῆς ἐποχῆς μας ἀείμνηστος καθηγητῆς Ἰωάννης Φουντούλης δικαιολογεῖ τήν μυστική ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν ὑπό τοῦ ἱερέως ὡς ἐξῆς: «Εἶναι πολύ πιθανό ὅτι στό νά λέγονται οἱ εὐχές τῆς Θείας Λειτουργίας μυστικῶς συνετέλεσαν τεχνικοί ἤ μάλλον πρακτικοί λόγοι. Ἡ Θεία Λειτουργία ἐτελείτο στό ἅγιο βῆμα μέ τόν ἱερέα ἐστραμμένο πρός ἀνατολάς, μέ τά νῶτα δηλαδή πρός τόν λαό, μέ τό τέμπλο πού ἤδη εῑχε ἀρχίσει νά ὑψώνεται, καί μέσα σέ ναούς, τίς βασιλικές, πού εἶχαν μεγάλες διαστάσεις. Ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές ἦταν πολύ δύσκολη ἡ ἀκρόαση κειμένων πού διαβάζονταν σέ ὕφος ἀναγνώσεως… Ἀπόδειξη ὅτι τέτοιοι λόγοι προκάλεσαν τήν μυστικῶς ἀνάγνωση καί ὅχι θεωριτικοί, πού ἐκ τῶν ὑστέρων ἔρχονται νά δικαιολογήσουν τά γεγονότα, εἶναι ὅτι καί οἱ ὑπό παρόμοιες συνθῆκες ἀναγινωσκόμενες στό βῆμα εὐχές τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ ὄρθρου εἶχαν τήν ἴδια ἀπόληξη, ἐνῶ ἀντίθετα εὐχές Μυστηρίων, ὅπως τοῦ ἁγίου βαπτίσματος, τοῦ χρίσματος, τοῦ γάμου, τοῦ εὐχελαίου κ.λπ., πού διαβαζόταν ἐκτός τοῦ βῆματος, ἔμειναν νά ἀναγινώσκονται εἰς ἐπήκοον. Καί σ’ αὐτή τή Θεία Λειτουργία ἡ ὀπισθάμβωνος, πού λέγεται στό μέσον τοῦ ναοῦ εἶναι ἀκουστή, οἱ εὐχές ὅμως τῶν ἀντιφώνων, πού ἔχουν παρόμοιο περιεχόμενο,  καί διαβάζονται  μέσα στό βῆμα, λέγονται μυστικῶς.

Ἄς ἀνατρέξουμε ὄμως στό τί μᾶς λέει ἡ ἄρχαία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ πρώτη καί πιό σημαντική μαρτυρία περί Θ. Εὐχαριστίας καί πιό συγκεκριμένα περί τοῦ τρόπου ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν κατά τήν Θ. Λειτουργία παρέχεται ἀπό τόν Ἰουστίνο τόν φιλόσοφο καί μάρτυρα τοῦ Β’ μ. Χ. αἰώνα (+165 μ.Χ.) στήν Α΄Ἀπολογία του[4], ὁ ὁποίος λέει:  Ἡμεῖς δέ μετά τό οὕτως λοῦσαι τόν πεπεισμένον καί συγκατατεθειμένον ἐπί τούς λεγομένους ἀδελφούς ἄγομεν, ἔνθα συνηγμένοι εἰσί, κοινάς εὐχάς ποιησόμενοι ὑπέρ τε ἑαὐτῶν καί τοῦ φωτισθέντος καί ἄλλων πανταχοῦ πάντων εὐτόνως, ὅπως καταξιωθῶμεν τά ἀληθῆ μαθόντες καί δι’ ἔργων ἀγαθοί πολιτευταί καί φύλακες τῶν ἐντεταλμένων εὑρεθῆναι, ὅπως τήν αἰώνιον σωτηρίαν σωθῶμεν. Ἀλλήλους φιλήματι ἀσπαζόμεθα παυσάμενοι τῶν εὐχῶν. Ἔπειτα προσφέρεται τῷ προεστῶτι τῶν ἀδελφῶν ἄρτος καί ποτήριον ὕδατος καί κράματος, καί οὗτος λαβών αἶνον καί δόξαν τῷ πατρί τῶν ὅλων διά τοῦ ὀνόματος τοῦ υἱοῦ καί τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀναπέμπει καί εὐχαριστίαν ὑπέρ τοῦ κατηξιῶσθαι τούτων παρ’ αὐτοῦ ἐπί πολύ ποιεῖται · οὗ συντελέσαντος τάς εὐχάς καί τήν εὐχαριστίαν πᾶς ὁ λαός ἐπεφημεῖ λέγων· Ἀμήν. Τό δέ Ἀμήν τῆ ἑβραΐδι διαλέκτῳ τό Γένοιτο σημαίνει. Εὐχαριστήσαντος δέ τοῦ προεστῶτος καί ἐπευφημήσαντος παντός τοῦ λαοῦ οἱ καλούμενοι παρ’ ἡμῖν διάκονοι διδόασιν ἑκάστῳ τῶν παρόντων μεταλαβεῖν ἀπό τοῦ εὐχριστηθέντος ἄρτου καί οἴνου καί ὕδατος καί τοῖς οὐ παροῦσιν ἀποφέρουσι[5].

Ἡμεῖς δέ, ἀφοῦ λούομεν οὕτως ἐκεῖνον ὅ ὅποῖος ἔχει πεισθῆ καί συγκατατεθῆ, τόν ὁδηγοῦμεν εἰς τούς λεγομένους ἀδελφούς, ὅπου εἶναι συνυθροισμένοι, διά νά ἀπευθύνωμεν εὐλαβῶς κοινάς εὐχάς ὑπέρ ἑαυτῶν, ὑπέρ τοῦ φωτισθέντος καί ὑπέρ τῶν ἄλλων ὅλων πανταχοῦ, διά νά καταξιωθῶμεν, μαθόντες τά ἀληθινά, νά εὐρεθῶμεν διά τῶν ἔργων καλοί πολῖται καί φύλακες τῶν ἐντολῶν, διά νά σωθῶμεν μέ τήν αἰώνιον σωτηρίαν. Ὄταν τελειώσωμεν τάς εὐχάς ἀσπαζόμεθα ἀλλήλους μέ φίλημα. Ἔπειτα προσφέρεται εἰς τόν προεστῶτα τῶν ἀδελφῶν ἄρτος καί ποτήριον ὕδατος καί κράματος οἴνου , οὗτος δέ λαβών ἀναπέμπει αἷνον καί δόξαν εἰς τόν Πατέρα τοῦ σύμπαντος διά τοῦ ὀνόματος τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐπί μακρόν προσφέρει εὐχαριστίαν διά νά ἀξιωθῶμεν νά λάβωμεν ταῦτα ἀπό αὐτόν· ὅταν δέ αὐτός τελειώση τάς εὐχάς καί τήν εὐχαριστίαν, ὅλος ὁ παρών λαός ἐπευφημεῖ λέγων, «ἀμήν». Τό δέ ἀμήν εἰς τήν ἑβραϊκήν γλῶσσαν σημαίνει γένοιτο. Ἀφοῦ δέ ὁ προεστώς ἀναπέπέμψη τήν εὐχαριστήριον εὐχήν καί ὅλος ὁ λαός ἐπευφημήση οἱ καλούμενοι εἰς ἡμᾶς διάκονοι δίδουν εἰς ἕκαστον τῶν παρόντων νά μεταλάβη ἀπό τόν ἀγιασθέντα ἄρτον καί οἶνον καί ὕδωρ καί μεταφέρουν ἐπίσης εἰς τούς ἀπόντας.  

 Στό παραπάνω κείμενο μας πληροφορεῖ ὁ Ἰουστίνος ὅτι ἀναπέμπονται εὐχές ἀπό ὅλους (κοινές εὐχές), ἐπομένως εὐχές ἔκφωνες. Εὐχές «νά τούς ἀξιώσει νά μάθουν τήν ἀλήθεια», «νά ζήσουν σύμωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, νά τίς διαφυλάξουν στή ζωή τους» καί «νά λάβουν τήν αἰώνια σωτηρία». Ἡ περιγραφή τοῦ περιεχομένου τῆς εἰσαγωγικῆς αὐτῆς εὐχῆς ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου ὑποδηλώνει ὅτι δέν ὑπῆρχε αὐστηρά καταγεγραμμένο κείμενο (εἰδάλλως θά καταγραφόταν), ἀλλά ὅτι τό παραπάνω περιεχόμενο διασωζόταν μέσα ἀπό ποικιλία διατυπώσεων. Ὁ «προεστώς», λαμβάνοντας τά προσφερόμενα ἀπό τους πιστούς, ἀναπέμπει τήν εὐχή τῆς εὐχαριστίας «ἐπί πολύ», δηλαδή γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ὅπως ἐπισήμανε καί γιά τίς εἰσαγωγικές εὐχές τῆς Θ. Εὐχαριστίας, τό κείμενο τῆς συγκεκριμένης εὐχαριστιακῆς εὐχῆς δέν ἦταν αὐστηρά καθορισμένο καί γι’ αὐτό δέν καταγράφεται ἐπακριβῶς. Καταγράφεται ὅμως τό περιεχόμενό του: αἶνος καί δοξολογία πρός «τον Πατέρα τῶν ὅλων διά τοῦ ὀνόματος τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»/ εὐχαριστία πρός τό Θεό γιά τή δυνατότητα τελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Μετά ἀπό τήν εὐχή τῆς εὐχαριστίας, ὁ λαός προσθέτει τό «Ἀμήν» («ἐπιφημί»: λέγω κάτι μετά ἀπό κάτι ἄλλο). Εἶναι προφανές ὅτι αὐτή ἡ «ἐπεφημία», ἐφόσον λεγόταν στό τέλος τῆς εὐχῆς, ὑποδηλώνει τό γεγονός ὅτι οἱ πιστοί ἄκουγαν τήν εὐχή· αὐτό εἶναι αὐτονόητο, διότι δέν θά ἦταν δυνατό νά γνωρίζουν τήν ἀκριβή στιγμή τῆς «ἐπεφημίας», ἐάν δέν ἄκουγαν τό περιεχόμενο τῆς εὐχῆς[6].  Ἐπίσης  στήν  Α΄ Απολογία  μαρτυρεῖται καί πώς γίνεται τήν ἀπλή Κυριακή (χωρίς τήν βάπτιση) ἡ Θ. Λειτουργία, μετά τήν ὁμιλία τοῦ προεστῶτος, ἡ Θεία Εὐχαριστία ἐξελίσσεται ὡς ἐξῆς: (67, 3- 5). Ἔπειτα ἀνιστάμεθα κοινῆ πάντες καί εὐχάς πέμπομεν καί, ὡς προέφημεν, παυσαμένων ἡμῶν τῆς εὐχῆς ἄρτος προσφέρεται καί οἶνος καί ὕδωρ, καί ὁ προωστώς εὐχάς ὁμοίως καί εὐχαριστίας, ὅση δύναμις αὐτῷ, ἀναπέμπει καί ὁ λαός ἐπεφημεῖ λέγων τό Ἀμήν (ἀκολουθεῖ ἡ Μετάληψη)[7].

Ἔπειτα ἐγειρόμεθα ὅλοι μαζί καί ἀπευθύνομεν εὐχάς· καί, καθώς εἴπομεν προηγουμένως, ἀφοῦ παύσωμεν ἡμεῖς τήν εὐχήν προσφέρεται ἄρτος καί οἶνος καί ὕδωρ, ὁ δέ προεστώς ἀναπέμπει κατά δύναμιν ὁμοίας εὐχάς καί εὐχαριστίας καί ὁ λαός ἐπευφημεῖ λέγων τό ἀμήν, καί γίνεται εἰς ἕκαστον ἡ διάδοσις καί μετάληψις τῶν καθαγιασθέντων, καί στέλλονται εἰς τούς ἀπόντας.

 Στά ἀνωτέρω πρέπει νά ἀναφέρουμε καί τήν μαρτυρία τῶν Ἀποκρύφων Πράξεων τοῦ Ἰωάννου, πού συντέθηκαν μεταξύ τοῦ 150 καί 180 μ. Χ. στή Μικρά Ἀσία[8]. Στούς στίχους  85 καί 86 ὁ Ἰωάννης ἐπεύχεται καί λαβών ἄρτον ἀναπέμπει εὐχή δοξολογίας, ἡ ὁποία καί παρατίθεται[9]. Παρομοίως στό 109, 110, αἰτήσας ἄρτον εὐχαρίστησεν οὕτως (ἀκολουθεῖ τό κείμενο τῆς εὐχῆς)[10]. Καμία ἔνδειξη δέν ὑπάρχει στό ἀπόκρυφο αὐτό κείμενο περί τοῦ τρόπου, μέ τόν ὁποῖο ὁ Ἰωάννης ἀνέπεμψε τίς εὐχαριστιακές εὐχές. Ἡ χρήση, ὅμως ρημάτων, ὅπως τό «λέγω» καί τό «ἐπεύχομαι», καθώς καί ἡ παράθεση τοῦ κειμένου τῆς εὐχῆς- ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι οἱ Ἀπόκρυφες Πράξεις Ἰωάννου συμφωνοῦν μέ τήν προηγούμενη παράδοση περί τῆς εἰς ἐπήκοον τῶν παρισταμένων ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν.

Παρόμοιο συμπέρασμα συνάγεται καί ἀπό τή μαρτυρία τοῦ Ὠριγένη (+ 253 ἤ 254), ὅτι ὁ ἄρτος ἁγιάζεται διά λόγου, ἑπομένως μέ εὐχή, ἡ ὁποία «λέγεται» καί συνεπῶς ἀκούγεται ( καί οὐχί ἡ ὕλη τοῦ ἄρτου ἀλλ’ ὁ ἐπ’ αὐτῷ εἰρημένος λόγος ἐστίν ὁ ὠφελῶν τόν μή «ἀναξίως» τοῦ Κυρίου ἐσθίοντα αὐτόν)[11]

Στό Ὁδοιπορικόν τῆς Αἰθερίας (περί τό 385 μ.Χ), μαρτυροῦνται ὡς ἔκφωνες (χωρίς νά συγκεκριμενοποιοῦνται) κάποιες εὐχές κατά τήν Ἀκολουθία τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς[12], κατά τό Βάπτισμα[13], τόν Ἑσπερινό[14], καί τόν Ὄρθρο[15].

Τό γεγονός ὅτι κατά τό δεύτερο ἤμισυ τοῦ δ΄ αἰώνα διετηρεῖτο ἀκόμα τό παλαιοχριστιανικό σχῆμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας (εὐχές τοῦ λειτουργοῦ κατά δύναμιν – εὐχή εὐχαριστήρια), μαρτυρεῖται ἀπό τό Γρηγόριο Ναζιανζηνό(+ 390). Ἀναφερόμενος στόν ὁσιακό θάνατο τοῦ Ἐπισκόπου πατέρα του, σημειώνει γιά τήν τελευταία Θεία Λειτουργία, τήν ὁποία ἐκεῖνος τέλεσε κοντά στή νεκρική κλίνη:… καί τάς χεῖρας εἰς εὐχήν σχηματίσας, συντελεῖ προθύμως ἤ προτελεῖ τοῦ λαοῦ τά μυστήρια, ρήμασιν μέν ὀλίγοις καί ὅσοις ἔσθενεν, διανοίᾳ δέ, ὡς ἐμοί δοκεῖ , καί λίαν τελεωτάτῃ (ὤ τοῦ θαύματος), ἄνευ βήματος ἐπί βήματος, ἄνευ θυσιαστηρίου θύτης, ἱερεύς πόρρω τῶν τελουμένων· καί ταῦτα παρῆν αὐτῷ παρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, αὐτῷ μέν γινωσκόμενα, τοῖς παροῖσι δέ οὐχ ὁρώμενα. Εἶτα ἐπειπών τά τῆς εὐχαριστίας ρήματα οὕτως, ὡς σύνηθες, καί τόν λαόν κατευλογήσας, πάλιν τῆς κλίνης γίνεται, τροφῆς τε μικρόν τι προσέμενος, καί ὕπνου μεταλαβών, ἀνακαλεῖται τό πνεῦμα[16].

«Καί ἔδωσε εἰς τά ἀδύνατα χέρια του τό σχῆμα τῆς προσευχῆς, τελεῖ πρόθυμα μαζί μέ τόν λαόν πρό τοῦ λαοῦ τά μυστήρια μέ ὀλίγα λόγια καί μέ ὅσα τοῦ ἐπέτρεπον αἱ δυνάμεις του, μέ πνευματικήν ὅμως δύναμιν ἀκέραιον νομίζω εἰς τέλειον βαθμόν, θαῦμα ἀπίστευτον. Ἦτο εἰς τό Βῆμα χωρίς νά ὑπάρχῃ Βῆμα, θύτης χωρίς θυσιαστήριον, ἱερουργός μακριά ἀπό τά τελούμενα. Καί τά τελούμενα ἦσαν ἐμπρός του μέ τήν βοήθειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τά ἀντελαμβάνετο αὐτός καί οἱ ἄλλοι δέν τά ἔβλεπαν. Ἀφοῦ ἐπρόσθεσε τους λόγους τῆς θείας εὐχαριστίας ἔτσι, ὅπως κάθε φοράν, καί ἀφοῦ ηὐλόγησε καί ξαναηυλόγησε τόν λαόν, ἀνακλίνεται πάλιν εἰς τό κρεββάτιν του, δέχεται ὀλίγην τροφήν, κοιμᾶται ὀλίγον καί ξαναβρίσκει τάς πνευματικάς του δυνάμεις».

Εἶναι σαφές ὅτι οἱ εὐχές ἀνεγινώσκοντο εἰς ἐπήκοον καί καμιά ἔνδειξη δέν ὑπάρχει περί τοῦ ἀντιθέτου. Τό γεγονός αὐτό ἦταν τό σύνηθες· ἑπομένως, παρόμοια ἦταν ἡ ἕως τούς χρόνους ἐκείνους παράδοση. Οἱ λόγοι (εὐχές) ἤ τά ρήματα πρέπει νά ἦταν γνωστά, γι’ αὐτό γίνεται ἁπλή ἀναφορά στήν ἀνάγνωσή τους, χωρίς νά ὑπάρχει ἀνάγκη παραθέσεως κάποιων λεπτομερειῶν.

Ἰδιαίτερη μνεία ἀξίζει νά κάνουμε ἐνός ἀκόμη ἐνδιαφέροντος χωρίου. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀναφέρεται στήν μητέρα του καί ἐξαίρει τήν σεμνότητά της λέγοντας: «Ποτέ δέν ἀκούσθηκε ἡ φωνή της στίς ἱερές συνάξεις καί στούς ἱερούς τόπους, ἐκτός ἀπό τίς ἀναγκαῖες καί μυστικές ἀναφωνήσεις»[17]

Σημαντικότατη μαρτυρία ἀποτελοῦν οἱ Ἀποστολικές Διαταγές (τέλη τοῦ δ΄ μ. Χ. αἰώνα). Σέ τρία σημεῖα, τό σπουδαιότερο τῶν ὁποίων εἶναι στό 8ο βιβλίο, οἱ Ἀποστολικές Διαταγές ἀναφέρονται στή τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Στό 2ο βιβλίο, κεφ. 57, τό σχῆμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας παρουσιάζεται ὡς ἐξῆς[18]: ἀσπασμός τῆς εἰρήνης – Διακονικές αἰτήσεις- εὐλογία τοῦ λαοῦ ἀπό τόν Ἐπίσκοπο – εὐχή τοῦ Ἐπισκόπου- ἐπιτέλεση τῆς θυσίας, ἑστῶτος παντός τοῦ λαοῦ καί προσευχομένου ἡσύχως – Θεία Μετάληψη. 

Οἱ παραπάνω μνημονευόμενες εὐχές ἀναγινώσκονται προφανῶς εἰς ἐπήκοον τῶν παρισταμένων πιστῶν ἐπειδή καμία ἔνδειξη περί τοῦ ἀντιθέτου δέν ὑπάρχει. Παρόμοιο συμπέρασμα μποροῦμε νά ἐξαγάγουμε ἀπό τή δεύτερη Εὐχαριστιακή μαρτρία τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν , στό 7ο βιβλίο, κεφ. 25 καί 26: Περί  μέν τῆς Εὐχαριστίας οὕτω λέγοντες (καί παρατίθεται ἡ Εὐχαριστήρια εὐχή γιά τόν ἄρτο καί τό ποτήριο)[19]Μετά δέ τήν μετάληψιν οὕτως εὐχαριστήσατε ( καί ἀκολουθεῖ ἡ εὐχή)[20].

Τό 8ο βιβλίο τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν παρουσιάζει τήν περισσότερο ὁλοκληρωμένη μαρτυρία περί τῆς Θείας Εὐχαριστίας, κεφ. 12, 4 ἑξῆς: Εὐξάμενος οὖν καθ’ ἑαυτόν ὁ ἀρχιερεύς ἅμα τοῖς ἱερεῦσιν καί λαμπράν ἐσθῆτα μετενδύς καί στάς πρός τῷ θυσιαστηρίῳ, τό τρόπαιον τοῦ σταυροῦ κατά τοῦ μετώπου τῇ χειρί ποιησάμενος εἰπάτω (καί ἀκολουθεῖ ἡ ἁγία Ἀναφορά)[21]. Ἔτσι ἀρχίζει ἡ τέλεση τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Γιά πρώτη φορά στίς λειτουργικές πηγές ἐμφανίζεται ἡ ἔνδειξη καθ’ ἑαυτόν ἀναφορικά μέ τόν τρόπο ἀναγνώσεως μιᾶς εὐχῆς ἀπό τόν Ἐπίσκοπο. Ὁ ὅρος ὑποδηλώνει εὐχή, ἡ ὁποία ἀκουγόταν ἀπό τό λαό καί ἀπό τούς συλλειτουργοῦντες ἱερεῖς (ἐπειδή ὁ Ἐπίσκοπος εὔχεται ἅμα τοῖς ἱερεῦσιν).

Ἡ μαρτυρία αὐτή τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν προσδιορίζει καί τή φύση (ἤ τό περιεχόμενο) τῆς μυστικῆς εὐχῆς: πρόκειται περί τῆς προετοιμασίας τοῦ Ἐπισκόπου καί τῶν ἱερέων πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς (μετά τήν εὐχή, ὁ Ἐπίσκοπος ἐνδύεται καί, ἱστάμενος μπροστά στό θυσιαστήριο, εὐλογεῖ τό λαό). Ἑπομένως, ἡ εὐχή πού ἀναγινώσκεται ἀπό τόν Ἐπίσκοπο καθ’ ἑαυτόν, εἶναι προσωπικοῦ καί ὄχι συλλογικοῦ χαρακτήρα.

Στήν παράθεση, ὅμως τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ ( 12, 6-27: τό τμῆμα τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς πρίν ἀπό τό ἅγιος, ἅγιος….[22], καθώς καί μετά τόν Ἐπινίκιο ὕμνο καί τίς εὐχές τοῦ καθαγιασμοῦ)[23], καμία ἔνδειξη δέν πιστοποιεῖ τή «μυστική» ἤ «καθ’ ἑαυτόν» ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν. Ἐκφράσεις ὅπως, Ὁ ἀρχιερεύς εἰπάτω, Ὁ ἀρχιερεύς ἑξῆς λεγέτω, Καί πᾶς ὁ λαός λεγέτω Ἀμήν, μαρτυροῦν ὅτι οἱ Ἀποστολικές Διαταγές παραμένουν σύμφωνες μέ τήν παράδοση περί τῆς εἰς ἐπήκοον τῶν πιστῶν ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς Θείας Εὐχαριστίας[24].    

Ἔμμεση ἀλλά σαφής μαρτυρία περί τῆς εἰς ἐπήκοον τῶν πιστῶν ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς Θ. Εὐχαριστίας προέρχεται ἀπό τό ἔργο De Sacramentis τοῦ Ἀμβροσίου Μεδιολάνων (+ 397). Ὁ συγγραφέας παραθέτει τό κείμενο τῆς Εὐχαριστήριας εὐχῆς, τούς ἱδρυτικούς λόγους τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας καί τήν εὐχή τοῦ καθαγιασμοῦ, χωρίς ἔνδειξη περί μυστικότητας στήν ἀνάγνωση ἤ περί προσπαθείας ἀποκρύψεως τοῦ περιεχομένου τῆς εὐχῆς.

Οἱ εὐχαριστήριες μαρτυρίες τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (+ 407) ἀπαιτοῦν ἰδιαίτερη προσοχή γιά τήν ἐπισήμανση στοιχείων σχετικῶν μέ τόν τρόπο ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν.

Οἱ σχέσεις ἱερέως καί πιστῶν κατά τή Θεία Εὐχαριστία τονίζονται ἰδιαίτερα ἀπό τό Χρυσόστομο. Κλῆρος καί λαός εἶναι ἕνα σῶμα μπροστά στό κοινό ποτήριο. Ὑπάρχουν κοινές εὐχές τῶν ἱερέων καί τῶν λαϊκῶν ἀλλά καί κοινή εὐχαριστιακή εὐχή. Ὁ ἱερέας ἀρχίζει τήν Ἀναφορά (τό κεντρικότερο τμῆμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας) ἐφόσον ὁ λαός ἐπιβεβαιώσει ὅτι Ἄξιον καί δίκαιον ἐστί νά τελεσθεῖ ἡ Θεία Εὐχαριστία. Ἀλλά καί ὁ Ἐπινίκιος ὕμνος εἶναι κοινός καί γιά τό λειτουργό καί γιά τούς παριστάμενους πιστούς Ἀλλ’ ἔνα σῶμα βρίσκεται μπροστά σ’ὅλους καί ἔνα ποτήρι. Καί στίς προσευχές βλέπει κανείς ὅτι ὁ λαός συμμετέχει πολύ. Γιατί προσεύχονται καί γιά ὅσα γίνονται καί γιά τούς ἀμαρτωλούς τόσο ὁ ἱερέας ὅσο καί ὁ λαός καί ὅλοι λένε τήν ἴδια προσευχή, προσευχή γεμάτη φιλανθρωπία. Καί ὅταν δέ δεχόμαστε μέσα στόν ἱερό ναό ἐκεινους πού δέν ἐπιτρέπεται νά μετάσχουν στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, πρέπει νά γίνει ἰδιαίτερη προσευχή καί ὅλοι μαζί γονατίζουμε στό ἔδαφος καί σηκωνόμαστε ὅρθιοι ὅλοι μαζί. Ὅταν ἐπίσης πρόκειται νά μεταλάβουμε, ὅλοι ἀνταλάσσουμε ἀσπασμούς. Κι ὅταν πάλι τελεῖται τό πιό θαυμαστό μυστήριο, εὔχεται ὁ ἱερέας στό λαό, καί ὁ λαός στόν ἱερέα, ἀφού ἡ φράση, «μετά τοῦ πνεύματός σου», δέ σημαίνει τίποτα ἄλλο, παρά αὐτό ἀκριβῶς. Καί ἡ εὐχαριστία ἐπίσης εἶναι κοινή. Γιατί δέν εὐχαριστεῖ μόνο ὁ ἱερέας, ἀλλά καί  ὅλος ὁ λαός. Ἀφοῦ ἀρχίζει ἐκεῖνος, ἔπειτα συμφωνοῦν ὅλοι ὅτι αὐτό γίνεται σωστά καί δίκαια καί μετά ἀρχίζει ἡ εὐχαριστία.Καί γιατί θαυμάζεις πού ὁ λαός προσεύχεται μαζί μέ τόν ἱερέα, ἀφοῦ καί μαζί μέ τά ἴδια τά Χερουβείμ καί τίς οὐράνιες δυνάμεις ψάλλει τούς ἱερούς ἐκείνους ὕμνους πρός τό Θεό;[25].

Ἡ «συνεισφορά» τοῦ λαοῦ ἐν ταῖς εὐχαῖς ἀποτελεῖ μαρτυρία ἀντίστοιχη μέ τή μαρτυρία τοῦ Ἰουστίνου (γιά τήν «ἐπισφράγηση» τῶν εὐχῶν τοῦ ἱερέως ἀπό τό λαό μέ τό «Ἀμήν»). Ὁ ἱερέας δέν προσεύχεται μεμονωμένα. Ἡ Εὐχαριστία, ὅπως παρουσιάζεται στήν παραπάνω μαρτυρία, ἐμφανίζει ἐσωτερική ἐνότητα τῶν τμημάτων της: ἡ εὐχή τῆς Εὐχαριστίας εἶναι κοινή, ὁ δέ Ἐπινίκιος ὕμνος, πού ἀκολουθεῖ, ἀναπέμπεται ἐπίσης κοινῇ. Ὁ ἱερός συγγραφέας, ἄλλωστε, τονίζει καί σέ ἄλλα ἔργα του τή δύναμη τῆς λειτουργικῆς προσευχῆς στό ναό, ὅταν αὐτή ἀναπέμπεται ἀπό ὅλους τούς παρισταμένους

Γιατί λέγει, «ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συγκεντρωμένοι στό ὄνομά μου, ἐκεῖ εἶμαι ἀνάμεσά τους». Ἄν ὅπου εἶναι δύο ἤ τρεῖς συγκεντρωμένοι βρίσκεται ἀνάμεσά τους, πολύ περισσότερο βρίσκεται ἀνάμεσα σέ σᾶς. Γιατί ἐκεῖνο πού προσεύχεται κανείς μόνος του νά  τό λάβει καί δέν μπορεῖ νά τό λάβει, αὐτό θά τό λάβει προσευχόμενος μέ τό λαό. ‘Τί λοιπόν, δέν μπορῶ νά προσευχηθῶ στό σπίτι μου’; Μπορείς βέβαια νά προσευχηθεῖς, ἡ προσευχή σου ὅμως δέν ἔχει τόση δύναμη, ὅπως ὅταν γίνεται μαζί μέ τά συγγενικά σου μέλη, ὅπως ὅταν ὁλόκληρο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὁμόψυχα ἀπευθύνει στό Θεό τή δέηση μέ μιά φωνή, ἐνῶ εἶναι παρόντες οἱ ἱερεῖς καί προσφέρουν τίς προσευχές ὅλου τοῦ πλήθους[26].

Περί τῆς εὐχαριστιακῆς εὐχῆς, ὁ Χρυσόστομος παρέχει καί ἄλλη μαρτυρία, πού ὑποδηλώνει τήν εἰς ἐπήκοον ἀνάγνωσά της: Καί γάρ ἐπιλέγοντες τῷ ποτηρίῳ τάς ἀφάτους εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ, καί ὅσων ἀπολελαύκαμεν, οὕτως αὐτῷ προσάγομεν καί κοινωνοῦμεν, εὐχαριστοῦντες ὅτι τῆς πλάνης ἀπήλλαξε τό τῶν ἀνθρώπων γένος. Ἀλλά καί ἐμεῖς ὅταν ὁμολογοῦμεν κατά τήν ὥραν τοῦ ποτηρίου τάς ἀπεριγράπτους εὐεργεσίας τοῦ Θεοῦ καί ὅλα ὅσα ἀπελαύσαμεν, ἔτσι προσφέρομεν εἰς τόν Θεόν καί κοινωνοῦμεν, εὐχαριστοῦντες διά τό ὅτι ἀπήλλαξεν ἀπό τῆς πλάνην τό γένος τῶν ἀνθρώπων· [27].

 Πρόκειται γιά τό περιεχόμενο τῆς Εὐχαριστήριας εὐχῆς, ὅπου μνημονεύονται οἱ δωρεές τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους.Ὁ ἱερός Χρυσόστομος δέν ἐκφράζει κάποια ὑπόνοια περί τῆς μυστικῆς ἀναγνώσεως τῆς εὐχῆς (ὅπως θά ἔκανε, μέ βεβαιότητα, ἄν  αὐτή ἀνεγινώσκετο μυστικῶς).

Στόν βίο τῆς ὁσίας Μελάνης τῆς Νεωτέρας (+ 439)[28] παρέχεται κάποια σημαντική πληροφορία περί τοῦ τρόπου ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Καθώς αἰσθανόταν τό τέλος της, ἡ ὁσία Μελάνη ζήτησε νά τελεστεῖ ἀπό τόν ἐξομολόγο καί βιογράφο της Γερόντιο, ἡ Θ. Εὐχαριστία στό μικρό ναό κοντά στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, δίπλα ἀπό τόν ὁποῖο βρισκόταν τό κελί της. Συντετριμένος ἀπό τόν ἐπικείμενο θάνατο τῆς ὁσίας, ὁ Γερόντιος ἀνεγίνωσκε τίς εὐχές τῆς Θείας Εὐχαριστίας χαμηλόφωνα, ὥστε ἡ Μελάνη δέν μποροῦσε νά ἀκούει ἀπό τό κελί της, ὅπου βρισκόταν κλινήρης. Γι’ αὐτό «φώναξε» πρός τό Γερόντιο: Ὕψωσον τήν φωνήν σου, ἵνα ἀκούσω τῆς ἐπικλήσεως[29].

Ἀπό τή μαρτυρία αὐτή διαφαίνεται, ὅτι τόν ε΄ αἰώνα στήν Παλαιστίνη οἱ εὐχές τῆς Θ. Εὐχαριστίας ἀνεγινώσκοντο εἰς ἐπήκοον τῶν παρισταμένων (ἡ χαμηλόφωνη ἀνάγνωση τῆς ευχῆς ἀπό τόν Γερόντιο, ὀφειλόταν στη θλίψη του καί δέν ἀποτελοῦσε λειτουργική συνήθεια). Σέ ἄλλη περίπτωση, ὁ Γερόντιος σημειώνει, ὅτι ἡ ὁσία Μελάνη διαμρτυρήθηκε καί τόν ἐπέπληξε, γιατί ἄκουσε κατά τά Δίπτυχα τῶν κεκοιμημένων τό ὄνομα κάποιας προσκυνητρίας τῶν Ἁγίων Τόπων, ἡ ὁποία, ὅμως, εἶχε ἀποδειχθεῖ ὅτι ἀνῆκε σέ αἱρετικό κλάδο μαγείας[30]. Εἶναι φανερό, ἐπομένως, ὅτι ἡ εὐχή τῶν Διπτύχων ἀνεγινώσκετο εἰς ἐπήκοον τῶν παρισταμένων.

Τήν μέχρι τόν 5ο αἰῶνα γενικευμένη πρακτική τῆς ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν εἰς ἐπήκοον κάλυψε καί στήριξε ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός μέ  τήν 137η Νεαρά, τῆς 26ης Μαρτίου τοῦ ἔτους 565 μ. Χ.: Πρός τούτοις κελεύομεν πάντας ἐπισκόπους τε καί πρεσβυτέρους μή κατά τό σεσιωπημένον, ἀλλά μετά φωνῆς τῷ πιστοτάτῳ λαῷ ἐξακουομένης τήν Θείαν προσκομιδήν καί τήν ἐπί τῷ ἁγίῳ Βαπτίσματι προσευχήν ποιεῖσθαι, πρός τό καντεῦθεν τάς τῶν ἀκουόντων ψυχάς εἰς πλείονα κατάνυξιν καί τήν πρός δεσπότην Θεόν διανίστασθαι δοξολογίαν. Οὕτως γάρ καί ὁ θεῖος ἀπόστολος διδάσκει, λέγων ἐν τῇ πρός Κορινθίους ἐπιστολῆ· «ἐπεί ἐάν εὐλογήσῃς τῷ πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τόν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τό ἀμήν τῷ Θεῷ ἐπί τῇ σῇ εὐχαριστία; Ἐπειδή τί λέγεις οὐκ οἶδε. Σύ μέν γάρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ’ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται». Καί πάλιν ἐν τῇ πρός Ρωμαίους οὕτως λέγει· «καρδίᾳ μέν γάρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δέ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν». Διά ταῦτα τοίνυν προσήκει τήν ἐπί τῇ ἁγίᾳ προσκομιδή καί τάς ἄλλας προσευχάς μετά φωνῆς παρά τῶν ὁσιωτάτων ἐπισκόπων τε καί πρεσβυτέρων προσφέρεσθαι τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν σύν τῷ Πατρί καί τῶ Ἁγίῳ Πνεύματι, γινωσκόντων τῶν ὁσιωτάτων ἱερέων, ὡς εἴπερ τι τούτων παρίδοιεν, καί τῇ φοβερᾷ κρίσει τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπολογήσονται καί οὐδέ ἡμεῖς ταῦτα γινώσκοντες ἐφησυχάσομεν ἤ ἀνεκδίκητα καταλείπομεν[31].

Τό πρῶτο θέμα πού πρέπει νά μνημονευθεῖ, εἶναι ἡ ἀναφορά τοῦ Ἰουστινιανοῦ στόν τρόπο ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν: Μή κατά τό σεσιωπημένον, ἀλλά μετά φωνῆς τῷ πιστοτάτῳ λαῷ ἐξακουομένης. Ἡ ἔνδειξη αὐτή φαίνεται ἁπλή στήν ἑρμηνεία της: οἱ εὐχές πρέπει νά ἀναγινώσκονται εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ καί ὅχι σιωπηρῶς (μυστικῶς)[32]. Ἔγκριτοι Ἕλληνες Θεολόγοι, συμφωνοῦν στήν ἀπόδοση τοῦ μετά φωνῆς ὡς χαμηλοφώνως[33]. Ἐκτός ἀπό τίς εὐχές τοῦ Βαπτίσματος, ἡ 137η Νεαρά συνιστᾶ τή μετά φωνῆς ἀνάγνωση τῆς Θείας Προσκομιδῆς. Πιθανότατο εἶναι ὅτι ἡ Νεαρά δέν ἀναφέρεται οὔτε στήν εὐχή τῆς Προθέσεως οὔτε στήν εὐχή τῆς Προσκομιδῆς, τήν ἀναγινωσκόμενη, σήμερα, μετά τήν ἀπόθεση τῶν Τιμίων Δώρων στήν ἁγία Τράπεζα, ἀλλά στό κεντρικότατο τμῆμα τῆς Θείας Εὐχαριστίας, δηλαδή τήν ἁγία Ἀναφορά πού ἀρχίζει μέ τίς παρακελεύσεις τοῦ ἱερέως πρός τό λαό μετά τό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί φθάνει ἕως τήν εὐχή τοῦ καθαγιασμοῦ[34]. Ὑπέρ τοῦ συμπεράσματος αὐτοῦ συνηγορεῖ καί τό γεγονός ὅτι ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός ἀντιδρά, μέ τή Νεαρά, στή Νεστοριανική τάση τῆς χαμηλόφωνης (ἥ μυστικῆς) ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν τοῦ κεντρικότατου αὐτοῦ τμήματος τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Μόσχος ὁ Εὐκρατᾶς, συνθέτει τό ἔργο του ΛειμώνΛειμωνάριον κατά τά ἀμέσως πρό τοῦ θανάτου του ἔτη στή Ρώμη(+619 ἤ 620)[35], τά δε γεγονότα πού περιγράφονται στό ἔργο του πρέπει νά χρονολογηθοῦν περί τά τέλη τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστινιανοῦ.

Ἡ πρώτη μαρτυρία περί τοῦ τρόπου ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν προέρχεται ἀπό κάποια διήγηση τοῦ Ἀββᾶ Γρηγορίου τοῦ ἀπό Σχολαρίων πρός τόν Ἰωάννη Μόσχο: κάποιος ἀδελφός στό κοινόβιο τοῦ Χοζεβᾶ, εἶχε ἀποστηθίσει τήν εὐχή τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς, κάποτε δε πηγαίνοντας στό Μοναστήρι τά πρόσφορα γιά τήν θεία Λειτουργία ἔλεγε τήν εὐχή αὐτή. Τήν ὥρα, πού ὁ ἱερουργός Ἰωάννης Χοζεβίτης λειτουργούσε δέν εἶδε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά κατεβαίνει στά Τίμια Δῶρα (ὅπως συνήθως ἔβλεπε). Τότε, κάποιος Ἄγγελος τόν πληροφόρησε ὅτι τά Τίμια Δῶρα ἁγιάστηκαν, ἐπειδή ὁ ἀδελφός πού ἔφερνε τά πρόσφορα εἶχε πεῖ τήν εὐχή. Ἔκτοτε ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης ἀπαγόρευσε τήν ἐκτός τοῦ Ναοῦ ἀνάγνωση τῆς εὐχῆς αὐτῆς[36].

Τό συμβάν στό κοινόβιο τοῦ Χοζεβᾶ ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ εὐχές τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς ἀνεγινώσκοντο εἰς ἐπήκοον, τουλάχιστον κατά τήν ἐποχή τοῦ ἐξηστορούμενου γεγονότος, καθόσον ὅχι μόνο τίς ἐγνώριζε ἀλλά καί τίς εἶχε ἀπστηθίσει ὁ μή κληρικός ἀδελφός τῆς Μονῆς· τό ὅτι δέν ἦταν κληρικός τό συμπεραίνουμε ἀπό τήν μετέπειτα ἀπαγόρευση νά μαθαίνει κανείς τήν εὐχή τῆς Ἀναφορᾶς, μή ἔχων χειροτονίαν. Τό γεγονός ὅτι ὁ λαϊκός –μοναχός ἐγνώριζε ἀπό στήθους τίς ἱερότατες εὐχές καί ὅτι, ἔστω καί ἀκούσια, «συνιερούργησε» μέ τόν ἀββά Ἰωάννη, ἀποκαλύπτει ὄχι μόνο τόν ἕως τότε κρατοῦντα τρόπο ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν ἀλλά καί τήν ὑψηλή θέση τοῦ λαϊκοῦ στή Θεία Εὐχαριστία[37]. Ἄξιον ἰδιαίτερου τονισμοῦ, ἐπίσης, εἶναι τό γεγονός ὅτι οἱ εὐχές τῆς Ἀναφορᾶς εἶχαν δημιουργήσει στό μοναχό αὐτό, πού τίς ἄκουγε, τέτοια συναισθήματα εὐσέβειας, ὥστε ἡ συνήθεια αὐτή προξένησε τόν καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων, ἔστω καί ἄν ὁ ἴδιος δέν ἦταν ἱερέας.       

Ἡ ἑπόμενη μαρτυρία προέρχεται ἀπό κάποιον ὕπαρχο τῆς Ἄφρων χώρας (πρόκειται περί τῆς Ἀπάμειας, τῆς δεύτερης ἐπαρχίας τῆς Συρίας) πού ὀνομαζόταν Γρηγόριος, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται φιλόχριστος καί φιλομόναχος καί φιλόπτωχος, ὁ πᾶσι χαίρων τοῖς ἀγαθοῖς οἶς ἀγαπᾶ ὁ Θεός[38]. Αὐτός ὁ Γρηγόριος ἀναφέρει ὅτι στό χωριό Γοναγό τῆς ἐπαρχίας του, κάποια παιδιά πού ἔβοσκαν πρόβατα θέλησαν νά «τελέσουν» τή Θεία Λειτουργία ὡς παιχνίδι. Βρῆκαν κάποιο λίθο γιά «θυσιαστήριο» καί προέβησαν σέ λεπτομερή ἀναπαράσταση τῶν τελουμένων στή Θεία Εὐχαριστία, λέγοντας καί τίς εὐχές. Ἡ αἰτία τῆς γνώσεως τοῦ περιεχομένου τῶν εὐχῶν ἀπό τά παιδιά αὐτά ἀναφέρεται σαφῶς: Ἐπειδή δέ ἔν τισι τόποις ἐκφωνεῖν μεγάλως εἰώθασιν οἱ πρεσβύτεροι εὑρέθησαν τά παιδιά, τήν εὐχήν τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς ἐκμανθάνοντα, ἐκ τοῦ συνεχῶς αὐτήν ἐκφωνεῖσθαι[39]. Ἡ κατάληξη τοῦ παιχνιδιοῦ αὐτοῦ παρ’ ὀλίγο νά στοιχίσει τή ζωή τῶν παιδιῶν: ἀμέσως μετά τήν ἐκφώνηση τῶν εὐχῶν, φωτιά ἀπό τόν οὐρανό κατέκαυσε τούς ἄρτους πού εἶχαν τοποθετηθεῖ πάνω στίς πέτρες, τά δέ παιδιά ἔμειναν ἡμιθανή· ὅταν, ἀργότερα συνῆλθαν καί διηγήθηκαν τά γεγονότα στούς γονεῖς τους, ἀποφασίστηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο νά ἀνοικοδομηθεῖ στί σημεῖο ἐκεῖνο ναός.

Δυστυχώς «ἐδῶ καί ἀρκετούς αἰῶνες ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Ἀπόστολος Πέτρος ὀνόμασε ‘’γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαός εἰς περιποίησιν…’’ (Α΄ Πέτρ. 2: 9), δέν ἔχει ἀκούσει, καί συνεπῶς δέν γνωρίζει, αὐτή τήν αὐθεντική προσευχή τῶν προσευχῶν, μέ τήν ὁποία ὁλοκληρώνεται τό Μυστήριο καί ἐκπληροῦται ἡ οὐσία καί ἡ ἴδια ἡ κλήση τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλα ὅσα ἀκοῦν οἱ πιστοί εἶναι μεμονομένες ἐκφωνήσεις καί ἀποσπασματικές φράσεις, ἡ ἀλληλοσύνδεση τῶν ὁποίων –μερικές φορές ἀκόμη καί τό ἀπλό νόημά τους- παραμένει ἀκατανόητη, ὅπως στήν ἐκφώνηση: ‘’… τόν ἐπινίκιον ὕμνον ἄδοντα, βοῶντα, κεκραγότα καί λέγοντα…’’. Ἄν σέ αὐτό προσθέσουμε καί τό γεγονός πώς σέ πολλές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες αὐτές οἱ εὐχές, ὄχι μόνο εἶναι ‘’μυστικές’’, ἀλλά ἀκόμη περισσότερο διαβάζονται πίσω ἀπό μια κλειστή Ὡραία Πύλη, μέ τραβηγμένες ἐπιπλέον καί τίς κουρτίνες, δέν θά ἦταν λάθος τότε νά ποῦμε πώς ἡ εὐχή τῆς Εὐχαριστίας ἔχει ὅσον ἀφορᾶ ὅλους τούς πρακτικούς σκοπούς της καί τίς ἐπιδιώξεις της ἐκπέσει ἀπό τήν ἐκκλησιαστική της χρήση. Επαναλαμβάνω πώς οἱ λαϊκοί ἁπλᾶ δέν τή γνωρίζουν, οἱ θεολόγοι δέν ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτή καί ὁ ἱερέας πού ἀναγκάζεται νά διατρέξη μέ μιά ματιά τό κείμενο, ὅσο οἱ ψάλτες ψέλνουν –καί συχνά αὐτό τό ψάλσιμο ἐπιμηκύνεται τόσο πολύ, ὥστε νά ἀποτελεῖ ὁλόκληρο ‘’κονσέρτο’’-δύσκολα μπορεῖ νά συλλάβη ὁλοκληρωμένα τήν πληρότητα, τήν ἑνότητα καί τήν ἀκεραιότητά της… Σ’ αὐτή τήν κατάσταση ἐγώ προσωπικά δέν μπορώ νά δῶ παρά μιά βαθειά παρακμή»[40] θά τονίσει ὁ ἔγκριτος λειτουργιολόγος π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν.

Ἀλλά ἄς ἀκούσουμε καί τήν ἄποψη τοῦ Κολλυβᾶ ἱερομονάχου Νεοφύτου τοῦ Καυσοκαλυβίτου περί τοῦ θέματος. «Τοῦ γάρ ἱερουργοῦ μυστικάς καί οὐκ ἀκουστάς τῷ λαῷ λέγοντος τάς εὐχάς, πῶς συμβιβάσει ὁ λαός τῶν ἐκφωνήσεων τό: «τόν ἐπινίκιον ὕμνον ἄδοντα, βοῶντα κεκραγότα καί λέγοτα»; τό:  «λάβετε φάγετε» κτ. καί τό: «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες» κτ. τό: «ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας ἀχράντου» κτ. τό: «χάριτι καί οἰκτιρμοῖς καί φιλανθρωπία»; κτ. τό: «ἵνα καί αὐτοί σύν ἡμῖν δοξάζωσι»;  Ἕκαστον γάρ τούτων, τῶν εὐχῶν ἑξηρτημένον, καθ’ ἑαυτό οὐκ ἀπαρτίζει διάνοιαν. «Ἄν λέγωνται μυστικά οἱ εὐχές ἀπό τόν ἱερουργό, πῶς ὁ λαός θά συμβαδίση μέ τίς ἐκφωνήσεις… ἀφοῦ ἡ καθεμιά ἀπ’ αὐτές, ἐξηρτημένη ἀπό τίς εὐχές, καθ’ ἑαυτήν δέν συγκροτεῖ νόημα;… Καί πῶς θά συμπροσευχηθῆ ὁ λαός γι’ αὐτά πού δέν ἀκούει;[41]  Καί ἡ εὐχή δέ τῆς λειτουργίας ἡ λέγουσα «δός Κύριε, καί τοῖς συνευχομένοις ἡμῖν προκοπήν βίου» κτ. ἀκουστάς τῷ λαῷ ἐθέλει τάς εὐχάς εἶναι.

Τί γάρ δήποτε τάς εὐχάς, ὧν αἱ ἐκφωνήσεις ἀκουσταί, μυστικῶς λεκτέον; Ἆρ’ ὡς ἀναξίων τῶν περιεστώτων πιστῶν τῆς αὐτῶν ἀκροάσεως; Οὐκοῦν οὐδέ τάς τῶν εὐχῶν μυστικωτέρας ἐκφωνήσεις ἀκουστάς, ἀλλά μυστικῶς καί αὐτάς λεκτέον. Τί γάρ μυστικώτερον, ὧν ἐν ἐν τῷ μυστικῷ ὁ Κύριος δείπνῳ καί ἐποίησε καί εἶπε; Τί κρυφιωδέστερον τῶν τῆς ἐπικλήσεως ρημάτων ἐπί τῇ ἀναδείξει τοῦ ἄρτου τῆς εὐχαριστίας και τοῦ ποτηρίου τῆς εὐλογίας, ὧν τά μέν τοῦ δείπνου, ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ καί τῷ Ἀποστόλῳ (Α’Κορ. ιγ’), τά δέ τῆς ἐπικλήσεως, λαμπρᾷ καί διαπρυσίῳ τῇ φωνῇ τοῖς πιστοῖς ἐκφωνεῖται; Εἶτα πῶς ποτε εἰς τήν τῶν μυστηρίων μετάληψιν προσκαλοῦνται, οἱ τῆς τῶν εὐχῶν δῆθεν ἀκροάσεως ἀνάξιοι; Οἱ γάρ τῆς τῶν εὐχῶν ἀκροάσεως ὑποτεθέντες ἀνάξιοι, οὐδέ τῆς τῶν μυστηρίων μεταλήψεως εἰσιν ἄξιοι κατά τόν θεῖον Χρυσόστομον (ὁμιλ. γ’εἰς τήν πρός Ἐφεσ.). Ἀλλά μήν τῆς τῶν μυστηρίων μεταλήψεως οὐκ ἀπαξιοῦνται ὡς προσκαλούμενοι ξύμπαντες οἱ περιεστῶτες, οὐδέ τῆς τῶν εὐχῶν ἄρα ἀκροἀσεως ἀπαξιωτέοι. Ὁ γάρ θ’ ἀποστ. Κανών ἀξιοῖ τούς εἰσιόντας πιστούς τῇ προσευχῇ καί τῇ ἁγίᾳ μεταλήψει παραμένειν·… ὁ δέ Ἰάκωβος ἐν τῇ λειτουργίᾳ αὐτοῦ ἀνιστάμενος φησίν (ὁ ἐν κλίσει τοῦ αὐχένος εὐξάμενος ἱερεύς) ἐκφωνεῖ «καί ποίησον τόν μέν ἄρτον τοῦτον» κτ, ὁ λαός, ἀμήν· ὁ ἱερεύς: «καί τό ποτήριον τοῦτο» κτ. ὁ λαός: Ἀμήν. [42]

 «Γιατί θά πρέπει νά λέγονται μυστικῶς οἱ εὐχές τῶν ὁποίων οἱ ἐκφωνήσεις ἐκφέρονται εἰς ἐπήκοον πάντων;  Μήπως διότι ἐκλαμβάνονται οἱ παρευρισκόμενοι πιστοί ως ἀνάξιοι νά τίς ἀκροαστοῦν; Τότε  λοιπόν δέν θά πρέπει νά ἀκούγονται  οὔτε καί οἱ ἐκφωνήσεις τῶν εὐχῶν πού εἶναι μυστικώτερες ἀπό κάποιες ἄλλες, ἀλλά θά πρέπει καί αὐτές νά λέγονται μυστικῶς».

   Τό γεγονός ὅτι ὅλες οἱ ἐκφωνήσεις, ἐκτός ἀπό τό δοξολογικό, διαθέτουν καί ἐσχατολογικό περιεχόμενο («καί νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων») ἴσως χρειάζεται νά μᾶς προβληματίση καί γιά ἔναν ἀκόμη λόγο: πῶς εἶναι θεμιτό νά ἀκούγεται ἀπό τους πιστούς ἡ μνεία τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, πού εἶναι μυσταγωγικότερος, καί νά μήν ἐπιτρέπεται νά ἀκούγωνται οἱ ἀναφορές στό παρελθόν καί στό παρόν, οἱ ὁποῖες ὑπάρχουν στό κύριο σῶμα τῶν εὐχῶν;   

Πολύ εὔλογα ὁ Νεόφυτος ὑποδεικνύει τήν ἀνακολουθία: «Ἄλλωστε οἱ ἐκφωνήσεις εἶναι μυστικώτερες ἀπό τίς εὐχές. Τί πιό μυστικό ἀπό ἐκείνα πού ὁ Κύριος στό μυστικό δεῖπνο εἶπε καί ἔκανε; Τί πιό ἀπόρρητο ἀπό τά λόγια τῆς ἐπικλήσεως πού προσέφερε ἀναδεικνύοντας τόν ἄρτο τῆς εὐχαριστίας καί τό ποτήριο τῆς εὐλογίας, τά ὁποῖα στό Εὐαγγέλιο καί στόν Ἀπόστολο, ἀλλά καί στούς πιστούς ἐκφωνοῦνται μέ λαμπρά καί καθαρή φωνή;[43]

Ἔπειτα πῶς ἔρχεται ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία προσκαλούνται στήν μετάληψη τῶν μυστηρίων, αὐτοί πού ὑποτίθεται ὅτι εἶναι  ἀνάξιοι τῆς ἀκροάσεως τῶν εὐχῶν; Διότι αὐτοί πού ἐκλαμβανονται ὡς ἀνάξιοι να ἀκροασθοῦν τίς εὐχές, κατά τόν θείον Χρυσόστομον οὔτε γιά νά μεταλάβουν τά μυστήρια θά εἶναι ἄξιοι. Ἀλλά ὅπως δέν θεωρούνται ἀνάξιοι ἀπό τήν μετάληψη τῶν μυστηρίων καθῶς προσκαλούνται σέ αὐτά ἄπαντες οἱ παρευρισκόμενοι, ἔτσι οὔτε καί γιά τήν ἀκρόαση τῶν εὐχῶν λογίζονται ἀνάξιοι. Ἄλλωστε ὁ θ’ἀποστολικός κανόνας ἀπαιτεῖ ἀπό τους πιστούς πού προσέρχονται στήν προσευχή νά παραμένουν καί στήν μετάληψη τῶν ἁγίων μυστηρίων… Ὁ δέ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος στήν λειτουργία πού συνέταξε    λέει ὅτι ( ὁ ἱερεύς πού εὐχεται ὑποκλινόμενος) ἐκφωνεῖ «καί ποίησον τόν μέν ἄρτον τοῦτον» κτ, ὁ λαός, ἀμήν· ὁ ἱερεύς: «καί τό ποτήριον τοῦτο» κτ. ὁ λαός: Ἀμήν. Συνεπῶς ἡ στέρηση τῶν εὐχῶν στόν λαϊκό σημαίνει ἐξωεκκλησιασμό κατά τόν Χρυσόστομο καί τούς  Μεγάλους πατέρες.  Ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε, ἡ σημερινή τακτική ἔχει θέσει ὑπό ἐπιτίμιο ὅλους τούς λαϊκούς! («Πῶς καί γιατί ὅλοι λαϊκοί μεταμορφώθηκαν σέ ἀφορισμένα πρόσωπα;» πρωτ.  Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Ἡμερολόγιο, ἔκδ. Ἀκρίτας, 2002, σ. 360.) 

Ἐπειδή εἶναι καθολική ἡ χάρη, ἀνάγκη καί ἡ δοξολογία νά εἶναι καθολική, κάτι ἀδύνατο ἄν δέν ἀκούγεται[44]. «Ὁ λαός πρέπει νά εὐχαριστήση, ἀλλά δέν γνωρίζει γιά ποιά εὐχαριστεῖ. Καί ὁ ἱερέας πού προσεύχεται μόνος του πρός τόν Θεό θά ἀκούση τό τοῦ Ἀποστόλου: ‘’σύ μέν καλά εὐχαριστεῖς, ἀλλά ὁ λαός ἔξω πῶς θά εὐχαριστήση μαζί σου ἀφοῦ δέν γνωρίζει τί λέγεις;’’ (Α΄ Κορ. 14: 16). Καί παραβλέπω τό γεγονός ὅτι, ἐπειδή ἡ ἀκοή του ἀπρακτεῖ, στρέφεται ἐπί πλέον ἡ διάνοιά του σέ μάταιες σκέψεις»[45].

Μιά τέτοια λατρεία δέν εἶναι λατρεία λογικῶν προβάτων: «Τῶν μάγων καί ἐπαοιδῶν καί φαρμακῶν χαρακτηριστικό εἶναι νά μουρμουρίζουν μπροστά στόν λαό»[46].

«Τά εὐχολογικά καί ὑμνολογικά κείμενα εἶναι συντεταγμένα κατά κανόνα σέ πληθυντικό ἀριθμό καί ἀφοροῦν στό σύνολο τῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς. Τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας κατά τήν Λατρεία δέν εἶναι τεμαχισμένο ἤ ταξικά χωρισμένο»[47] θά ἐπισημάνει   ὁ καθηγητῆς Ἰωάννης Φουντούλης.

Ὡς πρός τό κείμενο τῆς Θ. Λειτουργίας μᾶς ἐνδιαφέρει, ἐν προκειμένῳ καί ἡ φιλολογική συνοχή καί συνέχειά του. Ὑπό τούς ὅρους αὐτούς ἐννοῦμε τό γεγονός ὅτι τό σύνολο τῶν εὐχῶν τῆς Θ. Λειτουργίας ἐμφανίζει τή μορφή μιᾶς ἀλληλουχίας αἰτημάτων καί ἐννοιῶν. Ἡ διαπίστωση αὐτή συνεπάγεται τή θεώρηση τῶν εὐχαριστιακῶν εὐχῶν ὡς ἑνός ἑνιαίου ὅλου.

Ὡς ἑνιαία ὁλότητα, ὅμως θά πρέπει νά θεωρηθεῖ καί κάθε μεμονωμένη εὐχή τῆς Θ. Λειτουργίας. Οἱ ἐκφωνήσεις τῶν εὐχῶν συνιστοῦν τίς δοξολογικές κατακλεῖδες, οἱ ὁποῖες ἐνισχύουν τό αἴτημα πού διατυπώνεται σέ κάθε εὐχή: « Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα…», «Ὅτι σόν τό κράτος καί σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία…», « Ὅτι ἀγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις …», «Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν…», «Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν…», « Ὅτι ἐλεήμων καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις …» κ.ο.κ.

Ἡ φιλολογική συνοχή καί συνέχεια τῶν εὐχῶν τῆς Θ. Λειτουργίας κορυφώνεται στήν Ἁγία Ἀναφορά [48], τά ἐπιμέρους τμήματα τῆς ὁποίας ἐμφανίζουν μιά θαυμαστή ἑνότητα. Τό τμήμα ἐκεῖνο τῶν  λειτουργικῶν ἐκφωνήσεων τῆς Θ. Λειτουργίας ἦταν «ἐκφωνούμενο», δηλαδή δέν εἶχε ἀναπτυγμένη μουσική μορφή (ὅπως συνέβη στή μεταβυζαντινή μελοποιῒα μέ τόν Τρισάγιο ὕμνο, τά ἀλληλουάρια, τό Χερουβικό ὕμνο καί τό «Ἄξιον Ἐστί». Πρός ἀποφυγή παρεξηγήσεων, ἐπισημαίνουμε ὅτι ἀναφερόμαστε στίς ἑξῆς φράσεις ἤ κείμενα: «Ἔχομεν πρός τόν Κύριον»/ «Ἄξιον καί δίκαιον»/ Ἐπινίκιος ὕμνος/ «Σέ ὑμνοῦμεν…». Αὐτά ἦσαν ἐκφωνούμενα καί ὄχι ψαλλόμενα, παρεμβάλλονταν δέ ἀνάμεσα στίς εὐχές τοῦ τμήματος τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς, οἱ ὁποῖες ἀναγινώσκονταν «εἰς ἐπήκοον τοῦ λαοῦ χαμηλοφώνως» (καί ὄχι ἐκφώνως), ὅπως μαρτυρεῖ ὁλόκληρη ἡ χειρόγραφη παράδοση τῶν εὐχολογίων.    

Ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά τήν ἐκθέσουμε σχηματικά:

Μετά τήν ἀπάντηση τοῦ λαοῦ «Ἄξιον καί δίκαιον», τό πρῶτο τμῆμα τῆς εὐχῆς τῆς Ἀναφορᾶς ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀπάντηση αὐτή, γιά νά ἀναπτύξει τή δοξολογία πρός τό Θεό: Ἄξιον καί δίκαιον σέ ὑμνεῖν… (ἡ ἴδια ἔννοια διασώζεται στή λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, ὅπου ἁπλῶς προτάσσεται τό «Ὁ Ὤν Δέσποτα…»). Τό πρώτο τμῆμα τῆς εὐχῆς καταλήγει στή μνεία τῆς ἀγγελικῆς δοξολογίας, μέσα ἀπό τήν ὁποία οἱ οὐράνιες δυνάμεις «ἄδουν καί βοοῦν καί κράζουν» τόν Ἐπινίκιο ὕμνο· τότε, ἀκριβῶς, ἀκούγονται τά λόγια τοῦ ὕμνου αὐτοῦ τό τέλος τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ καί πάλι εἰσαγωγή γιά τό δεύτερο τμῆμα τῆς εὐχῆς: Μετά τούτων καί ἡμεῖς… Ἡ εὐχή τῆς Ἀναφορᾶς ὁλοκληρώνεται μέ τήν ἀνάμνηση τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου καί τήν κορύφωση τοῦ ἔργου τῆς Θείας Οἰκονομίας: Σταυρός, Πάθος, Ἀνάσταση, Ἀνάληψη, «καθέδρα ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός», Δευτέρα ἔνδοξος Παρουσία. Καί ἐπειδή τά θυμόμαστε ὅλα αὐτά (ἡ μετοχή «μεμνημένοι» εἶναι αἰτιολογική ἤ τροπική) καθώς προσφέρουμε «τά σά ἐκ τῶν σῶν» ( ἄς κατανοήσουμε, ἐπιτέλους, ὅτι ὁλόκληρη ἡ χειρόγραφη παράδοση ἔχει μετοχή- «προσφέροντες»- καί ὄχι τόν ἐνεστώτα «προσφέρομεν»), «ὑμνοῦμε, εὐλογοῦμε καί εὐχαριστοῦμε τό Θεό καί τόν παρακαλούμε» τά ἀκόλουθα: Κατάπεμψον τό Πνεῦμα σου τό Ἅγιον… Ἡ εὐχή τῆς ἐπικλήσεως ἀποτελεῖ, ἐπομένως, τή φυσική συνέχεια τοῦ «καί δεόμεθά σου». Τέλος στήν εὐχή τῆς ἐπικλήσεως ἐπισυνάπτεται ἡ τῶν Διπτύχων, ἡ ὁποία εἶναι καί αὐτή ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τό προηγούμενο προσευχητικό κείμενο.

Καταγράψαμε σχημτικά τή φιλολογική ἑνότητα τοῦ κειμένου ( αὐτό πού στή γλώσσα τῶν ἀναγνωσμάτων ὀνομάζεται «συνεχής ἀνάγνωση»), διότι πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι, ὅταν τό ἕνα τμῆμα προϋποθέτει τό προηγούμενό του δέν εἶναι δυνατόν καί τά δύο νά λέγονται ταυτόχρονα: ὅταν ἡ εὐχή Ἄξιον καί δίκαιον σέ ὑμνεῖν προϋποθέτει νά ἀκουστεῖ πρῶτα ἡ φράση τοῦ λαοῦ «Ἄξιον καί δίκαιον», δέν μποροῦμε νά παραθεωροῦμε τήν ἑνότητα τοῦ κειμένου καί τήν ὥρα πού ὁ ἱερέας ἀναγινώσκει τήν εὐχή, νά ψάλλεται μέ ἐκτενές μέλος καί ὄχι μέ ἐμμελή ἀνάγνωση τό «Ἄξιον καί δίκαιον». Τό ἴδιο συμβαίνει μέ τόν Ἐπινίκιο ὕμνο, ὁ ὁποῖος πρέπει πρῶτα νά ἀναγνωσθεῖ ἐμμελῶς ὥστε νά ἀρχίσει τό δεύτερο τμῆμα τῆς εὐχῆς τῆς Ἀναφορᾶς. Οὔτε νομιμοποιούμαστε, ἐπειδή μέ τήν παραφθορά τοῦ κειμένου τό «προσφέροντες» ἔγινε «προσφέρομεν», νά ψάλλουμε σέ ἐκτενές μέλος (καί ὄχι μέ ἐμμελή ἀνάγνωση ) τό «Σέ ὑμνοῦμεν …», πού καταλήγει στό «καί δεόμεθά σου ὁ Θεός ἡμῶν», γιά νά ἀκολουθήσει αὐτό «πού δεόμαστε», δηλαδή ἡ εὐχή τῆς Ἐπικλήσεως (Καταπεμψον).   

    

Ἀφοῦ ἐκθέσαμε καί τήν φιλολογική συνέχεια τοῦ κειμένου τῆς ἀναφορᾶς πρέπει νά τονίσουμε ὅτι τά μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καί τοῦ Χρίσματος πού  παρέχουν μύηση καί ὅλοι οἱ πιστοί, μετὰ τὸ Βάπτισμά τους, εἶναι «μυσταγωγούμενοι» καὶ ὄχι πλέον «κατηχούμενοι». Διὰ τοὺς βεβαπτισμένους ἡ ἐπὶ γῆς ζωὴ εἶναι μία διαρκὴς «διακαινήσιμος» περίοδος, μία διατήρησις τοῦ λευκοῦ ἐνδύματος τοῦ Βαπτίσματος, ἕως τήν «Καινὴν Κυριακήν», ἕως τὴν συνάντηση μὲ τὸν ἐρχόμενον Κύριον. Ὡς «μυσταγωγούμενοι» πρέπει νὰ μαθητεύσουν εἰς τὸ Μυστήριον τῆς λατρείας, αὕτη δὲ ἡ μαθητεία διέρχεται -πλὴν τῶν ἄλλων παραμέτρων-καὶ διὰ τοῦ εἰς ἐπήκοον τῶν πιστῶν τρόπου ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν, ὁ ὁποῖος, ἑπομένως, δὲν πρέπει νὰ ἀποτελέσῃ μόνον ἀντικείμενον τελετουργικοῦ κανόνος, ἀλλὰ καὶ ἀφορμὴν διδαχῆς («μυσταγωγικῆς κατηχήσεως») ἐκ μέρους τῶν ποιμένων καί διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως ἐλπίζω νά φάνηκε, ἄφθονες πατερικές καί ἱστορικές μαρτυρίες στηρίζουν τήν ἀκρόαση τῶν εὐχῶν, ἐνῶ δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὅλοι οἱ μεγάλοι σύγχρονοι θεολόγοι συνευδοκοῦν. Ἔχοντας λοιπόν ἔτσι τά λειτουργικά δεδομένα, μπορούμε νά πούμε: α) Τά πάντα εἰς τήν Θεία Λειτουργία ἔχουν τήν δέουσα θέσιν, β) . Οἱ πιστοί  θά πρέπῃ νά βοηθηθοῦν ὥστε νά συνειδητοποιήσουν ὅτι κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν δέν «τελοῦν» τό Μυστήριον μετά τοῦ Ἱερέως, ἀλλά συμμετέχουν εἰς αὐτό πρέπει  δηλαδή νὰ ἀποτελέσῃ ὅχι μόνο ἀντικείμενο τελετουργικοῦ κανόνος, ἀλλὰ καὶ ἀφορμὴν διδαχῆς («μυσταγωγικῆς κατηχήσεως») ἐκ μέρους τῶν ποιμένων καί διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας, δ) Ἡ ἀνάγνωσις τῶν εὐχῶν «χαμηλοφώνως» καί οὐχί «ψιθυριστικῶς», ὡς συνήθως λέγεται ἡ τελευταία πρακτική αὕτη, παρέχει εἰς τούς πιστούς τήν δυνατότητα παρακολουθήσεως τῆς ἀλληλουχίας εὐχῶν καί ἐκφωνήσεων καί τῆς κανονικῆς δομῆς τῆς Θείας Λειτουργίας, τήν ὁποίαν πολλάκις «λυμαίνεται ἡ ἀπόσπασις τῶν εὐχῶν ἐκ τῆς οἰκείας θέσεως καί σχέσεως πρός τά συμφραζόμενα καί συμψαλλόμενα,ε) ἤ νά παραλείπουν τήν ἐνσυνείδητον ἀνάγνωσιν τῶν εὐχῶν, ἤ ἀπό τήν κατά μηχανικόν τρόπον ἔκφρασιν καί ἐκφοράν αὐτῶν, ἤ καί ἀπό τό νά προσπερνοῦν αὐτάς «μέ τό μάτι», κατά τό δή λεγόμενον, τούς δέ πιστούς θά βοηθήσῃ ὥστε νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ὁ Ἱερεύς κατά τήν Θεία Λειτουργία δέν προφέρει μυστικῶς μαγικάς τινάς φράσεις, ἀλλά τελεῖ καί ἀναφέρει ἐξ ὀνόματός των «δεήσεις καί ἱκεσίας καί θυσίας ἀναιμάκτους» ὑπέρ παντός τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχω τήν πεποίθηση ὅτι ἡ τακτική τῆς ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν εἰς ἐπήκοον τῶν πιστῶν, συνεπής στήν μυστηριολογία τῆς Ἐκκλησίας , θά γνωρίζη ὅλο καί μεγαλύτερη διάδοση στό ἐξῆς, ἀπό τούς ἔχοντες τήν εὐθύνη τῆς λειτουργικῆς τάξεως στήν Ἐκκλησία. Και θά κλείσω μέ ένα χωρίο τοῦ Νικόλαου Καβάσιλα πού ἀφορᾶ τίς εὐχές.

 

 Ὁ Νικόλαος ὁ Καβάσιλας (14ος αἰώνας) λέει: Καί αὐτό πράγματι μποροῦν νά πετύχουν σ’ ἐμᾶς οἱ προσευχές (εὐχαί), οἱ ψαλμωδίες καί ὅλα ὅσα ἱερά λέγονται καί γίνοται σ’ αὐτήν. Διότι αὐτά μᾶς ἀγιάζουν καί μᾶς διαθέτουν, ἀφ’ ἐνός μέν νά δεχθοῦμε ὅπως πρέπει τόν ἁγιασμό, ἀφετέρου δέ νά διατηρήσουμε τόν ἁγιασμό καί νά παραμείνουμε κάτοχοί του… Οἱ προσευχές μᾶς στρέφουν πρός τόν Θεό καί προξενοῦν τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας… Ἔτσι λοιπόν ἀπό τό ἴδιο τό νόημα τῶν λόγων, ὅσων λέγονται καί ὅσων ψάλλονται, ὠφελούμαστε κατά τήν ἱερουργία.[49]    

 

 

[1] Βλ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Σύγχρονα λειτουργικά προβλήματα, σελ. 659.

[2] ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, Λειτουργικές ἰδιομορφίες, σελ. 211.

[3]  π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΤΖΕΡΠΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, σελ. 40-41.

[4] Ἀπευθύνεται πρός τόν αὐτοκράτορα Ἀντωνίνο Πίο καί τόν καίσαρα Μ. Αὐρήλιο περί τό 150 μ.Χ .

[5] Α΄ Απολογία, 65, 1-5, ΒΕΠΕΣ 3, σ. 197 (12-28).

[6] ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, τόμος Β΄, σελ, 135 καί 136.

[7] {ΒΕΠΕΣ 3, 1955, σ. 198 (16- 20)}.

[8] Βλ. σχετικά στό J. QUASTEN, Patrology, τόμ. 1 Utrecht- Antwerp, Spectruum, 1975, σελ. 135.

[9] J. SOLANO, Textos eucaristicos primitivos, I (Hasta fines del siglo IV), Madrid, Bibliotheca des autores Cristianos, 1978, σ. 721 (1073).

[10] J. SOLANO, στό ἴδιο, σ. 722 (1074). Τά κείμενα αὐτά παρατίθενται με σχόλια ἀπό τόν N. BORGIA, Frammenti eucaristici antichissimi. Saggio di poesia sacra populare bizantina, Grottaferrata 1932, σ. 37-40.

[11] Εἰς τό κατά Ματθαῖον, ια΄, 14, στό ΒΕΠΕΣ 13, 1957, σ. 61 (32- 34).

[12] Ἔκδ. ὑπό H. PETRE, Etherie, Journal de Voyage, στό SC 21, 1971, σ. 199.

[13] Στό ἴδιο, 47, σ. 261.

[14] Στό ἴδιο, 24, σ. 193.

[15] Στό ἴδιο, 24, σ. 189- 191.

[16] Λόγος ΙΗ΄ (Ἐπιτάφιος εἰς τόν πατέρα, παρόντος Βασιλείου), 29, PG 35, 1021A. Τά ρήματα τῆς εὐχαριστίας εἶναι εἴτε ἡ καθαγιαστική εὐχή εἴτε ἡ εὐχαριστήρια εὐχή πρίν ἀπό τήν ἀπόλυση τῆς Θείας Εὐχαριστίας (B. PRUCHE, SC 17, 1968 σημ. 29).

[17] Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ιη’ (ἐπιτάφιος εἰς τόν πατέρα), 9, ΕΠΕ 6, 285.

[18] ΒΕΠΕΣ 2, 1995, σ. 53(34)-54(18).

[19] ΒΕΠΕΣ 2, σ. 124(33)- 125(12).

[20] ΒΕΠΕΣ 2, σ. 125(13-33).

[21] Στό ἴδιο, σ. 151 (2- 5).

[22] ΒΕΠΕΣ 2, 1995, σ. 151(5)-154(21).

[23] Στό ἴδιο, σ.154(22)-157(21).

[24] E. BRANISTE, «L’ Assemblee Liturgique decrite dans les Constitutions Apostoliques et les differentes fonctions dans son cadre», στό L’ Assemblee Liturgique et les differents roles dans l’ Assemblee,  Conferences Saint-  Serge XXIIIe Semaine d’ etudes liturgiques, Roma, Edizioni Liturgiche, 1973, σ. 104 (Bibliotheca «Ephemerides Liturgicae», «Subsidia» 9).

[25] Ἀλλά πᾶσιν ἕν σῶμα πρόκειται, καί ποτήριον ἕν. Καί ἐν ταῖς εὐχαῖς δέ πολύ τόν λαόν ἴδοι τις ἄν συνεισφέροντα. Καί γάρ ὑπέρ τῶν ἐνεργουμένων, ὑπέρ τῶν ἐν μετανοίᾳ, κοιναί καί παρά τοῦ ἱερέως, καί παρ’ αὐτῶν γίνονται αἱ εὐχαί, καί πάντες μίαν λέγουσιν εὐχήν, εὐχήν τήν ἐλέου γέμουσαν… Τά τῆς Εὐχαριστίας, πάλιν κοινά· οὐδέ γάρ ἐκεῖνος εὐχαριστεῖ μόνος, ἀλλά καί ὁ λαός ἅπας. Πρότερον γάρ αὐτῶν λαβῶν φωνήν, εἶτα συντιθεμένων ὅτι ἀξίως καί δικαίως τοῦτο γίνεται, τότε ἄρχεται τῆς εὐχαριστίας. Καί τί θαυμάζεις, εἴ που μετά τοῦ ἱερέως ὁ λαός φθέγγεται, ὅπου γε καί μετ’ αὐτῶν τῶν Χερουβείμ καί τῶν ἄνω δυνάμεων, κοινῆ τούς ἱερούς ἐκείνους ὕμνους ἀναπέμπει;  ( Ὑπόμνημα εἰς τήν πρός Κορινθίους Ἐπιστολήν, ΙΗ΄, στό Ε.Π.Ε., Χρυσοστόμου ἔργα 19, σ. 486(6-23). 

[26] Ὅπου γάρ ἄν ὦσι δύο ἤ τρεῖς, φησί, συνηγμένοι εἰς τό ἐμόν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμί ἐν μέσῳ αὐτῶν. Εἰ, ὅπου δύο ἤ τρεῖς εἰσί συνηγμένοι, ἐν μέσῳ ἐστί, πολλῷ μᾶλλον ἐφ’ ὑμῶν. Ὁ γάρ καθ’ ἑαυτόν τις εὐχόμενος λαβεῖν οὐ δύναται, τοῦτο μετά τοῦ πλήθους εὐχόμενος λήψεται· διά τί; Ὅτι εἰ καί μή ἡ οἰκεία ἀρετή, ἀλλ’ ἡ συμφωνία πολλήν ἔχει τήν ἰσχύν (Εἰς τήν Β΄ Πρός Θεσσαλονικεῖς 4, 4, PG  62, 491, ΕΠΕ, 23, 4, 83-84). Τί γάρ, ἐν τῇ οἰκία οὐ δύναμαι εὔξασθαι; Δύνασαι μέν εὔξασθαι, οὐ τοσαύτην δέ δύναμιν ἔχει ἡ εὐχή, ὡς ὅταν μετά τῶν μελῶν τῶν οἰκείων γίνηται, ὡς ὅταν ὁλόκληρον το σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ὁμοθυμαδόν ἀναπέμπῃ τήν δέησιν μιᾷ φωνῇ ἱερέων παρόντων, καί τάς εὐχάς τοῦ κοινοῦ πλήθους ἀναφερόντων ( Ἀπόδειξις τοῦ χρησίμως τάς περί Χριστοῦ καί ἐθνῶν καί τῆς ἐκπτώσεως Ἰουδαίων προφητείας ἀσαφεῖς εἶναι,  PG 56, 4, 181- 182, ΕΠΕ 1, 356-357 ).    

[27] Ὑπόμνημα εἰς τήν Α΄ Πρός Κορινθίους ΚΔ΄, 2, στό Ε.Π.Ε., Χρυσοστόμου ἔργα 18α , σ. 82-83.

[28] Ἡ ὁσία Μελάνη καταγόταν ἀπό τή Ρώμη (γεννήθηκε περί τό 383 μ.Χ.) καί ἀφιέρωσε τή ζωή της σέ ἔργα φιλανθρωπίας. Μετά ἀπό πολλά ταξίδια (Β. Ἀφρική, Αἴγυπτος, Κωνσταντινούπολις), ἡ ὁσία κατέληξε στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου ἔκτισε, κοντά στόν κῆπο τῆς Γεσθημανῆ, διπλό μοναστήρι (γιά ἀνδρική καί γυναικεία κοινότητα), ὑπῆρξε δέ προϊσταμένη τῶν μοναστηριῶν αὐτῶν ἕως τό θάνατό της.Ὁ Βίος της γράφτηκε ἀπό τόν ἐξομολόγο της Γερόντιο, ἱερομόναχο στήν ἀνδρική μονή πού ἡ ἴδια εἶχε ἱδρύσει. 

[29] Βίος τῆς ὁσίας Μελάνης , 66, ἔκδ. D. Gorce, S.C. 90, 162, σ. 262-264.

[30] Βίος, 28, S.C. 90, 1962, σ. 182.

[31] Κεφ. 6, στό R. SCHOELL- G. KROLL, Corpus Juris Civilis, vol. III, Berolini, Weidmannos, 1899, σ. 699(3-15).

[32] Ἔτσι ἑρμηνεύεται ἡ προτροπή αὐτή τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἀπό πολλούς π.χ. A.G. MARTIMORT (L’ Eglise en Piere, Introduction a la Liturgie<par Robert CABIE>, Tournai, Desclee 1983, σ. 163.

[33] Ὁ Π.Ν. Τρεμπέλας, ὁ ὁποῖος ἀγωνίστηκε γιά τή συνειδητοποίηση τῆς παραδόσεως περί τῆς εἰς ἐπήκοον ἀναγνώσεως τῶν εὐχῶν, σημειώνει περί τοῦ προκειμένου: Δηλαδή νά μή λέγωσι τάς εὐχάς ταύτας μυστικῶς, ἀλλά μέ φωνήν κάπως ζωηροτέραν, ὥστε νά ἀκούωνται αὗται καί ὑπό τοῦ πιστοτάτου λαοῦ, τοῦ συμμετέχοντος εἰς τήν λατρείαν («Πᾶς ὁ λαός ἐπεσφράγιζε…», σ. 438). Ὁ δέ Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης Διονύσιος, σημειώνει: Πρέπει νά προσέξουμε τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ τό «ἐξακουομένης». ὄχι φωνές, ὄχι θεατρική ἀπαγγελία, ἀλλά ὅσο πού νά ἀκούεται καθαρά φωνή τοῦ λειτουργοῦ (Θεία Λειτουργία, Ἀθῆνα, Ἀποστολική Διακονία, 1986, σ. 120).  

[34] Περί τούτου ὁ Π.Ν. Τρεμπέλας ἐκθέτει πολλές ἀποδείξεις μέ τή συγκριτική μελέτη τοῦ συγκεκριμένου σημείου τῆς Νεαρᾶς μέ τίς Ἀλεξανδρινές ἀλλά καί τίς Δυτικές Λειτουργίες, καθῶς καί μέ τόν Ἰωάννη Μόσχο ( Αἱ Τρεῖς Λειτουργίαι κατά τούς ἐν Ἀθήναις κώδικας, Ἀθῆναι, 1982, σ. 100-101· «Εἰς ἐπήκοον ἀνάγνωσις…», σ. 382.

[35] P. BATIFOL, Lecons sur la Messe, Paris, Gabalda, 1920, σ. 210. Γεννημένος περί τό 550 μ. Χ. στή Δαμασκό, ὁ μοναχός Ἰωάννης Μόσχος ἐπισκέφθηκε πολλές Μονές τῆς Παλαιστίνης καί τῆς Αἰγύπτου καί καταχώρισε στό Λειμῶνα τίς ψυχωφελεῖς διηγήσεις, τίς ὁποῖες ἄκουσε στους ποικίλους αὐτούς τόπους τῆς ἀσκήσεως.  

[36] Ἦν τίς ἀδελφός ἐν τῷ κοινοβίο τοῦ Χοζεβᾶ, ὅς ἦν μαθῶν τήν προσκομιδήν τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς. Ἐν μιᾷ οὖν ἐπέμφθη ἐνέγκαι εὑλογίας, καί ἐρχόμενος ἐν τῷ μοναστηρίῳ εἶπεν τήν προσκομιδήν ὡς ἐν τάξει τῆς στιχολογίας. Καί τάς εὐλογίας προέθηκαν ἐν τῷ δίσκῳ ἐν τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ οἱ διάκονοι· καί ἐν τῷ προσκομίζειν τόν ἀββᾶν Ἰωάννην τόν τότε πρεσβύτερον ὄντα, τόν ἐπίκλην Χοζεβίτην, ὅς καί ὕστερον γέγονεν Καισαρείας τῆς κατά Παλαιστίνην ἐπίσκοπος, οὐκ ἐθεάσατο κατά ἔθος τήν ἐπιφοίτησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί λυπηθεῖς μήτι ἄρα αὐτός ἥμαρτεν, καί διά τοῦτο ἀπέστη τό Πνεῦμα τό Ἅγιον εἰσῆλθεν ἐν τῷ διακονικῷ κλαίων καί ρίπτων ἑαυτόν ἐπί πρόσωπον· καί φαίνεται αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου λέγων, ὅτι ἐξότου ἐν τῇ ὁδῷ ἐπικομιζόμενος τάς εὐλογίας ἀδελφός ἔλεγεν τήν ἁγίαν ἀναφοράν, ἡγιάσθησαν καί τετελειωμένα εἰσίν. Καί ἀπό τότε λόγον ἐπέθηκεν γέρων, ὥστε μηδένα μαθεῖν τήν ἁγίαν ἀναφοράν, μή ἔχοντα χειροτονίαν, μηδέ ὡς ἔτυχεν λέγειν αὐτήν ἐν οἱῳδήποτε καιρῷ χωρίς τόπον ἡγιασμένον (Λειμών 25, PG. 87(ΙΙΙ), 2869 D-  2871A).

[37] Ὁ Π.Ν. Τρεμπέλας, μέ ἀφορμή τή συγκεκριμένη μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου Μόσχου, ἀξιολογεῖ ὡραιότατα τήν ἔννοια τῆς «συνιερουργίας» τῶν λαϊκῶν κατά τή Θεία Εὐχαριστία καί γενικά στή λατρεία («Ἡ ἔννοια τῆς συνιερουργίας», στό Ἐκκλησία 26, 1949, φ. 23, σ. 363).

[38] P.G. 87(III), 3080 D.

[39] Στό ἴδιο, 3081 Β.

[40] πρωτ. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Εὐχαριστία, ἔκδ. Ἀκρἰτας 2000, σσ. 234-235.

[41] Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, Ἐπιτομή ἱερῶν κανόνων, τόμος α΄, ἔκδ. Ἀστήρ, 1999, σ. 201.

[42] Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου ὅπου παραπάνω σ. 201-202.

[43] Τό ἴδιον.

[44] Πρωτ. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, ὅπου παραπάνω, σσ. 123-124.

[45] Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, ὅπου παρ., σ. 204.

[46] Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, ὅπου παρ., σ. 203.

[47] Ἰωάννου Φουντούλη, Οἱ λαϊκοί στήν πράξη τῆς λατρείας, «Κοινωνία», 1991, τ.4, σς448-465.

[48] Τό τμήμα τό ὁποῖο περιλαμβάνει τόν διάλογο τοῦ ἱερέα μέ τό λαό ἀμέσως μετά τό Σύμβολο τῆς Πίστεως, τήν εὐχή τῆς Ἁγίας Ἀναφορᾶς σέ δύο τμήματα (παρεμβαλλομένου τοῦ Ἐπινικίου ὕμνου), καθώς καί τίς εὐχές τῆς Ἀναμνήσεως, τῆς Ἐπικλήσεως καί τῶν Διπτύχων ζώντων καί κεκοιμημένων.

[49] Νικολάου Καβάσιλα, Ἐρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας, α΄, ἔκδ. Τό περιβόλι τῆς Παναγίας, 1991, σσ. 22-23.   

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΨΥΧΩΝ

 

υπό επισκόπου Κυκλάδων κ. Σάββα

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

            Εάν επιθυμούσαμε να προσδώσουμε έμφαση σε ένα κυρίαρχο στοιχείο της σύγχρονης εποχής αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο παρά η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Εάν επιθυμούσαμε επίσης να σταθούμε στο πλέον αρνητικό σημείο της ανθρώπινης σύγχρονης πραγματικότητας αυτό σίγουρα δεν θα ήταν άλλο από την έντονη βίωση της τραγικής μοναξιάς. Είναι αλήθεια παραδεκτή και όχι ανακάλυψη το γεγονός, ότι το άτομο στην χρονική αυτή συγκύρια διαθέτει ποικίλους τρόπους επικοινωνίας (ανέξοδους μάλιστα), χωρίς όμως αυτό να βοηθά ουσιαστικά τις μεταξύ των ανθρώπων σχέσεις από τους οποίους απουσιάζει η διάθεση να ακούσουν και να συμμεριστούν τα όποια προβλήματα ανακύπτουν.

            Ο απαιτούμενος χρόνος σε συνδυασμό με ένα πλήθος επιτακτικών  υποχρεώσεων, όπως τουλάχιστον διαμορφώνονται αυτές στο εκάστοτε πλαίσιο κοινωνικού σχεδιασμού, διώχνει την οποιαδήποτε υποψία ασχολίας με κάτι που δεν παράγει υλικό κέρδος. Κάθε ικμάδα συμπόνιας «στεγνώνει» μπροστά στο προσωπικό συμφέρον που απορροφά αδίστακτα την όποια διάθεση προσφοράς και συμπαράστασης. Φίλοι καρδιακοί αδυνατούν να απαντήσουν στα αδιέξοδα αγαπημένων προσώπων, ενώ παράλληλα πλήθος ψυχολόγων επιζητούν να εντάξουν προβληματικές προσωπικότητες στο πελατολόγιο τους (με το αζημίωτο φυσικά), ως παρουσιαζόμενη ευκαιρία επαγγελματικής δραστηριότητας. Ίσως κάποιος δειλά-δειλά (φοβούμενος μην χαρακτηριστεί «γραφικός») προτείνει και μια συνάντηση με έναν πνευματικό-εξομολόγο, ως λύση που ακόμα δεν έχει δοκιμαστεί.

            Στην σύγχρονη εποχή η έννοια του πνευματικού πατέρα είναι συνώνυμη αυτής του καθοδηγητή μιας εξωτερικής συμπεριφοράς αποδεκτής ηθικά. Ονομάζεται και «ψυχολόγος θρησκείας», χορηγός άφεσης αμαρτιών και φύλακας νόμων και κανόνων. Η ορθόδοξη διδασκαλία απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς καθώς για αυτήν ο εξομολόγος είναι το εντεταλμένο εκείνο πρόσωπο, το φωτιζόμενο από το Άγιο Πνεύμα, για την ηθική τελείωση του ανθρώπου, η οποία συντελείται με την συνδρομή της θείας χάριτος. Το παρόν πόνημα θα επιχειρήσει να στηρίξει αυτή την θέση μέσα από την βιβλική-εκκλησιαστική παράδοση, αλλά και να σκιαγραφήσει τον τύπο του διακριτικού πνευματικού, ο οποίος μπορεί  να «αναπαύσει» ψυχές που ζούν στην ερημιά της «ακοινώνητης» κοινωνίας.   

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ

Αναζητώντας την απαρχή στην βιβλική-εκκλησιαστική παράδοση.

Το πρώτο δώρο που χάρισε η Ανάσταση του Χριστού στους ανθρώπους ήταν η δυνατότητα της αφέσεως των αμαρτιών τους. Η θυσία του Ιησού είχε πλέον προλειάνει την αγία διαδικασία επανένωσης του Πλάστου με το πλάσμα Του, του Πατέρα με το παιδί Του. Είναι αλήθεια πως στην πρώιμη χριστιανική εκκλησία η έννοια Πατέρας παραπέμπει απευθείας στον Θεό[1] αλλά παράλληλα και στον Χριστό ο οποίος φανερώνει αυτήν την αγάπη του Πατέρα. Η πατρική ιδιότητα του Κυρίου αποτυπώνεται εντονότερα μετά την Ανάληψη καθώς υπόσχεται στους μαθητές Του, ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς αλλά με την αποστολή του Αγ. Πνεύματος θα οδηγηθούν «εις πάσαν την αλήθειαν»[2]. Θέλοντας ο Ιησούς να δώσει προοπτική και συνέχεια σε ότι δημιούργησε έδωσε ρητή εντολής στους Αποστόλους με σαφή προσανατολισμό την σωτηρία των ανθρώπων: «Λάβετε πνεύμα άγιον, αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε, κεκράτηνται.»[3]. Στον ευαγγελικό αυτό λόγο θεμελιώνεται  «εν πολλοίς» το αξίωμα της πνευματικής πατρότητος. Τρανό παράδειγμα ο θείος Παύλος ο οποίος γράφει με επίγνωση: «Εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχητε εν Χριστώ αλλ’ ου πολλούς πατέρας, εν γαρ Χριστώ Ιησού δια του ευαγγελίου εγώ υμάς εγέννησα»[4], αλλά και σε άλλο σημείο «τεκνία μου, ους πάλιν ωδίνω, άχρις ου μορφωθή Χριστός εν υμίν!»[5]. Το χάρισμα αυτό οι Απόστολοι μετέδωσαν στους Επισκόπους και αυτοί στους διαδόχους τους. Η ορθόδοξη εκκλησία για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως  αποστολική και πατερική.

Οι Πατέρες κινήθηκαν και αυτοί στην ίδια εκκλησιολογική ατραπό (και πως θα μπορούσαν άλλωστε να διαφοροποιηθούν) με πρωτοπόρο τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο να ομολογεί, ότι ο επίσκοπος δεν είναι μόνο αρμόδιος του «δεσμείν και λύειν» αμαρτίες αλλά ως «τύπος του Πατρός»[6] οφείλει να αγωνιά για την πρόοδο, τον καταρτισμό και την αναγέννηση «εν Χριστώ» των πνευματικών του παιδιών. Και αφού ο λόγος μας περιστρέφεται γύρω από το αξίωμα του επισκόπου και των αρμοδιοτήτων του ας διευκρινίσουμε και τα σχετικά με αυτόν. Τον 4ον μ. Χ. αι. θεωρήθηκε από αρκετούς πως η πνευματική πατρότητα βρίσκει ίσους τους δύο βαθμούς της ιεροσύνης (πρεσβυτέρους και επισκόπους). Σε αυτό θα τοποθετηθεί καταλυτικά ο Επιφάνιος Κύπρου γράφοντας πως η τάξη των επισκόπων είναι «τάξις πατέρων γεννητική» αφού «πατέρας γαρ γεννά τη εκκλησία» σε αντίθεση με αυτή του πρεσβυτέρου ο οποίος «δια της του λουτρού παλιγγενεσίας τέκνα γεννά τη εκκλησία» [7]. Αρχικά λοιπόν η εξουσία του «δεσμείν και λύειν» τα ανθρώπινα αμαρτήματα δόθηκε από τους αγίους Αποστόλους στους αρχιερείς. Πρακτικές όμως ανάγκες (αποστάσεις, ελλείψεις επισκόπων, διωγμών κ.α) καθώς και η φύση του μυστηρίου (το επιτακτικό πολλές φορές) δυσχέραιναν την  επιτέλεση του. Με την πάροδο του χρόνου και την σύμφωνη γνώμη των Πατέρων μεταβιβάστηκε στους ιερείς αλλά και στους μοναχούς το δικαίωμα.  Ως προς τους τελευταίους για τους οποίους και εγέρθηκαν αντιδράσεις  ο Βαλσαμών «αργότερα διακρίνει σαφέστατα την διακονία να δέχονται λογισμοί και να δίνουν συμβουλές από την εξουσία του αφιέναι αμαρτίας».[8]

Το έργο και η προσωπικότητα του εξομολόγου.

Η πνευματική διακονιά της ακροάσεως και αφέσεως των αμαρτιών είναι μια επίπονη και υπεύθυνη αρμοδιότητα για τον κληρικό της εκκλησίας. Ρίχνοντας μια ματιά στο έργο του Άγιου Νικοδήμου του Αγιορείτου «Εξομολογητάριον», αντιλαμβανόμαστε αμέσως το ύψος της πνευματικής ζωής στο οποίο θα πρέπει να βρίσκεται ο πνευματικός για να επιτύχει της αποστολής του. Συνιστά (ο άγιος) το αξίωμα αυτό να δίδεται μόνο σε εκείνους που έφτασαν μέσω της ασκήσεως στην απάθεια. Και αν λόγω των συνθηκών της κάθε εποχής υπάρχει έλλειψη τέτοιων ενάρετων ανδρών να αναπληρώνονται αυτοί από τους πλέον εμπειρότατους και γεροντότερους. Δεν αποκλείει βέβαια και τους νεότερους αν αυτοί διαθέτουν πνευματικά χαρίσματα και σύνεση γεροντική.[9] Ανάλογα ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος ονομάζει τον πνευματικό «θεραπευτή αλλά και συνεργό στην πορεία προς την θέωση»[10] δίνοντας παράλληλα σε μας το ερέθισμα να επιχειρήσουμε την παράθεση των προτερημάτων-χαρισμάτων του αληθινού όντος πνευματικού και του υψηλού έργου που καλείται να επιτελέσει.

Ας ξεκινήσουμε από την θυσιαστική αγάπη η οποία δεσπόζει στον χριστιανό ανεξάρτητα του αξιώματος που έχει η όχι μέσα στην εκκλησία. Ιδιαιτέρως για τον πνευματικό πατέρα είναι αυτή η οποία τον εμπνέει στο έργο της διαποίμανσης των ψυχών καθώς και ο Δεσπότης Χριστός, αιώνιο παράδειγμα, «αφείς τα ενενήκοντα εννέα επί τα όρη, πορευθείς ζητεί το πλανώμενον»[11]. Όντως πάντοτε ο Κύριος «ουκ εν Ιεροσολύμοις καθήμενος εκάλει προς εαυτόν αρρώστους αλλά περιήγεν πόλεις και κώμας, εκατέρων την ασθένειαν θεραπεύων και την του σώματος και της ψυχής» (Ιων. Χρυσόστομος). Θα πρέπει να τρέξει λοιπόν να βρει τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν αποίμαντοι, ακυβέρνητοι, σαν πλοία που στερούνται καπετάνιου.

Και αν αυτό συμβεί και η χάρις του Θεού οδηγήσει ψυχές στο επιτραχήλιον του τότε με υπομονή και ταπεινοφροσύνη θα πρέπει να υποδέχεται αυτές και να διδάσκει τον δρόμο της αρετής τον οποίο και ο ίδιος θα πρέπει να βιώνει με την εσωτερικότητα του. Η συνεχής προσπάθεια του για τον καταρτισμό του, τόσο «κατά Θεόν» όσο και «κατά το ανθρώπινο», θα του παρέχει αντίστοιχα φώτιση πνευματική αλλά και γνώσεις οι οποίες θα τον κάνουν ικανό να αντιμετωπίζει την ολοένα «εκσυγχρονιζόμενη αμαρτία». Η εμμονή του ίσως σε παλαιές μεθόδους αντιμετώπισής της εγκυμονεί κινδύνους αποτυχίας ακόμα και αν κοσμείται με ζήλο και αγωνιστικό φρόνημα. Δείγμα επίσης εμπιστοσύνης είναι η εχεμύθεια την οποία ακόμα και οι νόμοι της πολιτείας σέβονται. Ο Παροιμιαστής μάλιστα το απαιτεί : «ακήκοας λόγον; συναποθανέτω σοι»[12]. Το κυριότερο όμως προτέρημα του εξομολόγου είναι η αρετή της διάκρισης. Είναι αυτή που συνδράμει καταλυτικά ώστε να ξεκλειδώσει η ψυχή, να νιώσει άνετα ο εξομολογούμενος, να επιτύχει η «επέμβαση» και γενικά να γίνουν σωστές και λεπτές κινήσεις στον ψυχικό του κόσμο. Η διάκριση σαν φωτεινό λυχνάρι «πάσας τας ενθυμήσεις και τας πράξεις του ανθρώπου διερευνώσα, διαστέλλει και διαχωρίζει παν φαύλον και απάρεσκον Θεώ και μακράν αυτού ποιεί την πλάνην»[13]. Ευτυχής τόσο ο πνευματικός όσο και ο εξομολογούμενος από την ύπαρξη αυτής της αρετής.

Πτώση-έγερση-θεραπεία.

Στην διδασκαλία της εκκλησίας μας το μυστήριο της εξομολόγησης στοχεύει στην επαναφορά της χάριτος του Θεού στην ψυχή, απ’ όπου έφυγε εξαιτίας της αμαρτίας, στην αποκατάσταση της κοινωνίας του ανθρώπου με το θείο. Έτσι η πτώση στην αμαρτία συνδέεται αναπόφευκτα με την δυστυχία του ανθρώπου, αφού απουσιάζει η ζωοποιός χάρη του Θεού. Τα σημερινά δεδομένα προσπαθούν να αλλάξουν την σημασία της και την αποκαλούν συχνά «ανθρώπινη αδυναμία», «μικρό κακό», «πράγμα ασήμαντο» και άλλα πολλά, γεγονός όμως που δεν μπορεί να «διασκεδάσει» το τραγικό της περιεχόμενο και τις ολέθριες συνέπειες για τον άνθρωπο.

Για να γίνει αυτό πληρέστερα κατανοητό χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός, ότι ό άνθρωπος κάθε φορά που αμαρτάνει πλήττει καίρια κάποιο ή κάποια από τα τρία επίπεδα που άπτονται της ζωής του. Έτσι ο αμαρτάνων γίνεται αυτοκαταστροφικός για τον εαυτό του, αφού «πας ο ποιών την αμαρτίαν δούλος εστί της αμαρτίας»[14] και γεύεται τους πικρούς καρπούς της στο βάθος της υπάρξεως του. Σε ένα δεύτερο στάδιο διαταράζονται οι σχέσεις του με τον Θεό, καθώς σταδιακά επέρχεται ο ψυχικός θάνατος, που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Δημιουργό Του. Ότι και αν έχει κατορθώσει πάνω στην γή η απώλεια αυτής της σχέσεως ιδιαίτερα με την προοπτική της αιωνιότητος συνιστά μια πνευματική κόλαση που στερεί κάθε ανάπαυση και δικαίωση από τον αμαρτάνοντα. «Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμο όλον και ζημιωθή την ψυχή αυτού; Η τι δώσει αντάλλαγμα της ψυχής αυτού;»[15] , είναι τα λόγια του ευαγγελίου που αρμόζουν στην περίσταση μας. Και αν τον Θεό, ηθελημένα η αδιάφορα, τον προσπερνούμε, είναι πασιφανές πως η αμαρτία διαταράσσει τον κοινωνικό ιστό, ως η κατεξοχήν μορφή κάθε αδικίας με την οποία «μπολιάζει» τα μέλη της. Οι συγγενικές, οι φιλικές, οι επαγγελματικές ακόμη και διεθνιστικές σχέσεις έχουν το «μικρόβιο» της αμαρτίας, καθώς νοσούν και παράγουν άρρωστους καρπούς και ας τους ονομάζουμε σήμερα κοινωνικά φαινόμενα, δυσάρεστες καταστάσεις, σημεία καιρών και εποχών. Μία η γενεσιουργός αιτία κάθε νοσηρού φαινομένου… η αμαρτία!  

Υποχρέωση αναμφίβολα του πνευματικού είναι οι κόποι που πρέπει να καταβάλει, ώστε να παρουσιάσει αυτή την πραγματική διάσταση της αμαρτίας στους ανθρώπους. Και αυτό απαιτεί μια διαρκής προσπάθεια, η οποία ξεκινά με την ενημέρωση που πρέπει να γίνεται στο λειτουργικό κήρυγμα αλλά και με συμβουλές κατά την ώρα της εξομολόγησης. Επίσης δεν θα πρέπει να αμελούνται οι παιδικές ηλικίες, λ.χ. μέσα από τα κατηχητικά σχολεία, εκεί που διαπλάθεται ο ευαίσθητος παιδικός χαρακτήρας είναι η καταλληλότερη στιγμή για να προβληθεί η ζημιά της αμαρτίας και η ωφέλεια της μετανοίας. Γι’ αυτό και πρέπει στους ναούς να ορίζονται τακτικές ημέρες εξομολόγησης και ιδιαιτέρως πριν τις μεγάλες εορτές που το ποίμνιο επιδιώκει να μεταλαμβάνει. Απαραίτητη βεβαίως και η πνευματική προετοιμασία του ίδιου του πνευματικού αν θέλει να επαληθεύσει στην ύπαρξη του ευαγγελικά λόγια: «ου γαρ υμείς οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα το άγιον»[16].

Η πνευματική ανακαίνιση είναι ένα σύνθετο πεδίο στο οποίο υπάρχει μια σεβαστή αλληλοπεριχώρηση ρόλων. Μιλάμε για την ενέργεια της χάριτος του Χριστού, της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου και της αδιάκοπης φροντίδας και αγωνίας του πνευματικού πατρός. Σκοπός της πνευματικής χειραγώγησης δεν είναι ο με την βία ή τεχνασμάτων ή απειλών πειθαναγκασμός του πιστού να αλλάξει τρόπο και στάση ζωής, καθώς το πνεύμα της ελευθερίας στο χριστιανισμό αποτελεί θεμελιώδης αρχή της φιλοσοφίας του ( «επ’ ελευθερία εκλήθητε»[17]). Η σχέση πατρότητος-υιότητος θα πρέπει να εδράζεται στο θεμέλιο της «εν Χριστώ» ελευθερίας. Τότε και μόνο τότε βιώνεται η απολυτρωτική χάρη του μυστηρίου αλλά και η αγάπη του φιλάνθρωπου Θεού να σώσει την πεπτωκυία θνητή φύση. Μια διαφορετική μέθοδος απομακρύνεται και απομακρύνει από τις θέσεις της Ορθοδόξου εκκλησίας και γίνεται (εάν επιλεγεί αυτή) απαρχή πολυποίκιλων κακών και οδυνών.

Αρκετή επίσης προσοχή χρειάζεται στο τομέα της θεραπευτικής. Δεν είναι μόνο δύσκολη η εξαγόρευση και παραδοχή του αμαρτωλού παρελθόντος μας, αλλά και η επιλογή της μεθόδου που πρέπει να ακολουθηθεί κατά την θεραπευτική αγωγή. Μιλάμε για τα επιτίμια τα οποία έχουν χαρακτήρα εκκλησιολογικό και παιδαγωγικό και ασφαλώς δεν σχετίζονται με ποινές εξιλέωσης, όπως τις παρουσιάζει η Δυτική εκκλησία. Αντίθετα είναι επιλογές ευσεβών πράξεων εκ μέρους του πνευματικού προς τον εξομολογούμενο αντίθετες των αμαρτημάτων στα οποία έχει ολισθήσει.  Σκοπός τον επιτιμίων είναι η προαγωγή του μετανοούντος «εν Θεώ» με ποικίλους τρόπους. Η αρχή των επιτιμίων βρίσκεται στα λόγια του Χριστού: «Αμήν λέγω υμίν, όσα εάν δήσητε επι της γης, έσται δεδεμένα εν τω ουρανώ, και όσα εάν λύσητε επι της γης, έσται λελυμένα εν τω ουρανώ».[18] Επίσης και στην ζωή των Αποστόλων συναντάμε περιπτώσεις ανάλογες. Γνωστή η αναφορά στον Ανανία και την Σαπφείραν οι οποίοι εψεύσθησαν στον Απόστολο Πέτρο και το άγιον Πνεύμα και ο αφορισμός που επέβαλε ο Παύλος στην Κόρινθο.[19]  Βαθμηδόν και μέσα στο πέρασμα των χρόνων οι διάφορες Οικ. Σύνοδοι, στο πνεύμα της επιείκειας και της φιλανθρωπίας, διαμόρφωσαν την φύση και το βάρος των επιτιμίων αποβλέποντας πάντοτε στην ειλικρινή διάθεση και αγωνιστικότητα του μετανοούντος. Επιπλέον η συγχώρηση των πράξεων μας δεν εξαρτάται από τις δικές μας τόσο μετανοητικές πράξεις, όσο από το μέγεθος της σταυρικής αγάπης και του μεγαλείου της θυσίας του Θεανθρώπου.

Δύο πυλώνες, πρέπει σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας παράδοση, να στηρίζουν το πνευματικό έργο που επιτελεί ένας πνευματικός. Από την μία μεριά βρίσκεται η ακρίβεια (απαρέγκλιτη τήρηση των ευαγγελικών εντολών και ιερών κανόνων) και από την άλλη η οικονομία (η πρόσκαιρη παρέκκλιση από αυτή). Και οι δύο καταστάσεις επηρεάζονται από την ιδιαιτερότητα του προσώπου αλλά και τις επικρατούσες κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες. Όλα τα πρόσωπα δεν είναι όμοια και ούτε οι εποχές το ίδιο. Έχουν όμως κοινό παρανομαστή την ευαγγελική αλήθεια, τις αποφάσεις Οικ. Συνόδων και των Πατέρων, οι οποίες αν παραθεωρηθούν εκτροχιάζουν την ποιμαντική που πρέπει να ασκηθεί απέναντι στον μετανοούντα. Παράλληλα η θεολογία της Αγάπης, της ευσπλαχνίας και του ελέους προφυλάσσουν το μυστήριο από τον κίνδυνο να μεταλλαχτεί σε κανονιστικό και αφιλάνθρωπο. Άρα ένα είναι το αξίωμα: γνωρίζω την ακρίβεια, εφαρμόζω την οικονομία. 

Ο αληθινός ποιμένας.

Σε ένα ωραιότατο κείμενο ο Άγ. Γρηγόριος Νύσσης παρουσιάζει την προσωπικότητα του Μεγ. Βασιλείου και το έργο του μέσα στην εκκλησία. Σε ένα σημείο ο λόγος του στέκεται στην αναγέννηση των πνευματικών του τέκνων και μάλιστα συγκρίνεται αυτό παράλληλα με την βιβλική μορφή του Μωυσή θυμίζοντας σε μας κάτι από το διαδεδομένο ρητορικό σχήμα των «παράλληλων βίων» των αυτοκρατορικών χρόνων.[20] Μέσα από μια τυπολογική θεώρηση της μεγάλης αυτής ηγετικής και βιβλικής μορφής προβάλλεται όλο το φάσμα της πνευματικής πατρότητας του ιεράρχου της Καππαδοκίας.

Σύμφωνα με το Νύσσης, «όπως ο Μωυσής έτσι και ο Βασίλειος πέρασε πολλούς μέσα από το νερό (το αγ. Βάπτισμα δηλ.) τους φώτισε με τον λόγο του που λειτουργούσε ως ο μωσαϊκός στύλος του πυρός και έθρεψε με το ουράνιο μάννα. Όπως ο Μωυσής χτύπησε με την ράβδο του την πέτρα και ανέβλυσε ύδωρ για να ξεδιψάσει τον λαό του, έτσι και ο Βασίλειος κάνοντας το σημείο του σταυρού κατόρθωνε να ξεδιψά πνευματικά τον λαό του με το ζωντανό νερό που ανέβλυζε από το στόμα του. Και αυτός κατασκεύασε σε προάστιο της πόλεως μια υλική σκηνή του μαρτυρίου (ενν. την Βασιλειάδα) καταφέρνοντας με την ενεργητική του διδασκαλία οι φτωχοί στο σώμα να γίνουν και φτωχοί στο πνεύμα και να μακαρίζονται ως άξιοι της βασιλείας των ουρανών. Πέρα όμως από την υλικά κατασκεύασε με τον λόγο του και μια πνευματική σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην ψυχή του καθενός από το ποίμνιο του, ορθώνοντας σ’ αυτήν τους στύλους των λογισμών που στηρίζουν την επίπονη προσπάθεια της αρετής και κοσμώντας παράλληλα με τους πνευματικούς λουτήρες, με τις λυχνίες του λόγου του, με τα θυμιατήρια και θυσιαστήρια των προσευχών του.      

Επιπλέον κατασκεύασε για τον καθένα μέσα στην ψυχή του μια μυστική κιβωτό, βάζοντας μέσα σε αυτή τις πλάκες της Διαθήκης, δηλαδή τις θείες εντολές που τις έγραψε με το θείο του δάκτυλο. Με τον τρόπο αυτό κατέστησε την καρδιά του καθενός κιβωτό πνευματικών μυστηρίων, στην οποία ο νόμος είναι γραμμένος με τα έργα και την ενέργεια του πνεύματος. Σε αυτήν η «ράβδος» της ιεροσύνης έφερε πάντοτε δικό της αγιαστικό καρπό, βλαστάνοντας συνεχώς με την μετουσία των αγιασμάτων και η «στάμνα», δηλαδή το δοχείο της ψυχής, δεν άδειαζε ποτέ από το ουράνιο «μάννα». Πολλές φορές καταλάβαμε ότι είχε εισέλθει, όπως ο Μωυσής, μέσα στον γνόφο, όπου ήταν ο Θεός. Και αυτό γιατί, ότι οι άλλοι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν σ’ αυτόν, το έκανε κατανοητό η δύναμη του Αγ. Πνεύματος, σαν να βρισκόταν πράγματι στο θείο γνόφο».[21]

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα όσα ταπεινά παραθέσαμε στόχο είχαν να αναδείξουν το έργο του πνευματικού πατρός αλλά και την σπουδαιότητα του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Θα μπορούσαμε να γράφουμε σελίδες, καθώς όσα συντελούνται στην μετανοούσα ψυχή αλλά και στην ψυχή του εξομολόγου είναι βιώματα που έχουν την σφραγίδα της θυσιαστικής αγάπης του Υιού του Θεού. Πώς να επιχειρήσεις να περιχαρακώσεις το θείον  Έλεος όταν αυτό εκπηγάζει από μια ολάνοιχτη αγκαλιά πάνω στο Σταυρό; Πώς να οριοθετήσεις την μετάνοια η ακόμα και την αμαρτία όταν ο «αίρων του κόσμου την αμαρτία» είναι ο Αμνός του Θεού; Αδυνατεί ο ανθρώπινος νους και μάταια αποπειράται να εντάξει τα θεία μεγέθη της ευσπλαχνίας και της φιλανθρωπίας στα πεπερασμένα ανθρώπινα όρια. Εκστατικός, λελυτρωμένος και θεοειδής αναφωνεί μετά του ψαλμωδού: «άβυσσος άβυσσον επικαλείται εις φωνήν των καταρρακτών σου»[22] , από την μια η άβυσσος της αμαρτίας μου και από την άλλη η άβυσσος της θεϊκής αγάπης… Κύριε σώσον με και ελέησον με!                 

 

[1] Ματθ. 23, 9.

[2] Ιωαν. 16, 13.

[3] Ιωαν. 20, 23.

[4] Α΄ Κορ. 4, 14.

[5] Γαλ. 4, 20.

[6] Ιγν. Αντιοχείας, Μαγνησιεύσιν, 6,1 , P.G 5

[7] Κατά αιρέσεων 3,1 , 55, 4 PG 42, 508 CD.

[8] Βενιζέλου Χριστοφορίδη: «Η πνευματική πατρότης κατά τον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγον», Θες/νίκη 1977, σ. 57.

[9] Νικοδήμου Αγιορείτου, «Εξομολογητάριον», Εκδ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, σ. 12-13.

[10] Γρηγορίου Θεολόγου, «Απολογητικός της εις τον Πόντoν φυγής», 21, PG 35, 492 C.

[11] Ματθ. 18, 12.

[12] Σοφ. Σειράχ ,  ιθ, 10.

[13]Αγ. Κασσιανού του Ρωμαίου, «Προς Λεόντιον Ηγούμενον», Φιλοκαλία τομ. Α΄, Εκδ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 1982, σ.86.

[14] Ιωαν. 8, 34.

[15] Ματθ. 8, 36-37.

[16] Μαρκ. 13, 11.

[17] Γαλ. 5, 13.

[18] Ματθ. 18, 18.

[19] Ά Κορ. 5, 1-5.

[20] Λίγα λόγια για το ρητορικό βιογραφικό σχήμα των «παράλληλων βίων»: Η βιογραφία ως είδος ανθεί την αυτοκρατορική εποχή (31π.Χ-330 μ.Χ) αν και σπέρματα της έχουμε και σε προηγούμενους αιώνες (π.χ. εγκώμιο Ευαγόρα για τον Ισοκράτη). Κυριότερος εκπρόσωπός της ο Πλούταρχος (50-120 μ.Χ) από την Χαιρώνεια της Βοιωτίας. Διακρίθηκε στην συγγραφή «Παράλληλων Βίων». Σε αυτούς συγκρίνει βιογραφίες σημαντικών ανδρών Ελλήνων και Ρωμαίων οι οποίοι παραλληλίζονται ανά ζεύγη με βάση κοινά χαρακτηριστικά. Η διαδικασία συγκρίσεως ανάγεται ήδη στην παράδοση των ρητορικών προγυμνασμάτων. Γνώστης αυτής της φιλολογικής παράδοσης φαίνεται ότι ήταν  και ο Άγ. Γρηγόριος Νύσσης σύμφωνα με την μορφή και τα φιλολογικά ίχνη που αποτυπώνονται στο συγκεκριμένο έργο του.   

[21] Γρηγ. Νύσσης, «Περί του εαυτού Βίου», PG 46, 729-797Β-812D.

[22] Ψαλμ. 41, 8.

ΓΙΑΤΙ ΝΗΣΤΕΥΟΥΜΕ;

Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πέτρας κ. Δαβίδ

Κάποτε, εις τον αρχαίον Παράδεισον, οι πρωτόπλαστοι, μετά από εισήγηση του όφεως, είδαν (αφού διηνοίχθησαν οι οφθαλμοί τους) ότι ο απαγορευμένος καρπός του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, ήταν ωραίος στην όψη και καλός προς βρώση. Πολλές χιλιάδες χρόνια μετά, σ’ έναν άλλο Παράδεισον, στον ιερόν περίβολο ενός μοναστηριού, ο όσιος Σάββας ων νέος μοναχός, έκανε την ίδια ακριβώς σκέψη όταν αντίκρυσε τον ωραίο και λαχταριστό καρπό, που κρεμόταν σε μία από τις μηλιές του μοναστηριακού κήπου. Αμέσως όμως αντιλήφθηκε την εισήγηση του πονηρού, κάτι που δεν έκαναν οι πρωτόπλαστοι, και συνειδητοποίησε το πόσο μεγάλη αρετή είναι η εγκράτεια, διότι ακριβώς η έλλειψή της ήταν αυτή που εξέβαλλε τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο. Πήρε το μήλο και το ποδοπάτησε για να δείξη έτσι πυγμή και θέληση απέναντι στον πειρασμό. Μάλιστα, επειδή έστω και προς στιγμήν νικήθηκε από τον λογισμό, ο όσιος Σάββας πήρε την μεγάλη απόφαση και έβαλε στον εαυτό του κανόνα, ποτέ ξανά να μη γευθή μήλο στη ζωή του. Από τότε ό κανόνας του Όσιου έγινε τυπικό της Μονής του Άγιου Σάββα στην Παλαιστίνη, και κανείς από τούς μοναχούς δεν βάζει μήλο στο στόμα του.

Μπορεί, βεβαίως, για τούς πολλούς να φαίνεται υπερβολική ή ακατανόητη (και δίχως σκοπό) μία τέτοια πράξη, όμως για εκείνον που έχει συνειδητοποιήσει το πνευματικό νόημα και βάθος τής εγκράτειας τα πάντα είναι ξεκάθαρα. Μοναχός θα πει βία φύσεως διηνεκής, στέρηση πολλών πραγμάτων, εκκοπή των παθών, κάθαρση από τούς λογισμούς. Ο Μοναχός θα πρέπει πάντοτε να βάζη κάποια όρια στον εαυτό του, που θα περιορίζουν τις ορέξεις του και θα αποτελούν φραγμούς για την εκδήλωση του φρονήματος τής σαρκός. Για να καταπολεμηθή η αμαρτία που υπάρχει μέσα μας διάχυτη παντού, σαν το ύδωρ τής θαλάσσης, θα πρέπει να βάζουμε κάποια στεγανά, που θα παραμένουν πάντοτε κλειστά για να μην πλημμυρίσουμε και καταποντισθούμε από την ορμή τής αμαρτίας· και τότε πολύ αργά θα διαπιστώνουμε όπως ό Ψαλμωδός, ότι το ύδωρ «της θαλάσσης κατεπόντισέ με... ενεπάγην εις ιλύν βυθού, και ουκ έστιν υπόστασης» (Ψαλμ. 68:3).

Η εντολή όμως της εγκράτειας γενικά και της νηστείας πιο συγκεκριμένα, δεν άφορά μόνον τους Μοναχούς, αλλά και όλους τους Χριστιανούς που θέλουν να λέγονται πιστά μέλη της Εκκλησίας. Πολλοί σύγχρονοι χριστιανοί απέχουν από τη νηστεία διότι θεωρούν ότι είναι περιττή κακοπάθεια ή στέρηση - δίχως αντίκρυσμα. «Μήπως – λένε - τον Θεό τον ενδιαφέρει τι φαγητό τρώω και τι βάζω στο στομάχι μου; Μήπως εάν φάω ένα αυγουλάκι ή λίγο κρεατάκι την τάδε ημέρα θα αμαρτήσω;... Είναι, επιτέλους, έγκλημα το να θες να φας κάτι που ορέγεται η ψυχή σου;». Πρώτα απ’ όλα, το πρώτο που θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στους ανωτέρω ισχυρισμούς, είναι ότι η νηστεία αποτελεί θεσμόν που εθέσπισε η Εκκλησία, και έτσι αναντίρρητα εμείς θα πρέπει να την εφαρμόζουμε. Η Εκκλησία γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει και γιατί το κάνει. Αν θέλουμε λοιπόν να θεωρούμαστε πιστά μέλη της, θα πρέπει να κάνουμε πράξη όσα μάς ζητά, ειδάλλως γινόμαστε κοπτοράπτες και κόβουμε και ράβουμε την Εκκλησία για να την φέρουμε στα δικά μας μέτρα. Έπειτα πρέπει να ακούμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας εισάγουν σε όλα όσα αφορούν την Εκκλησία και τη ζωή της και μας εξηγούν κάθε τι. Πρέπει να εντρυφήσουμε στην σκέψη τους και να την εγκολπωθούμε, να την κάνουμε δική μας σκέψη, ούτως ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε, αλλά και να βιώνουμε, όλα όσα διαδραματίζονται μέσα στην Εκκλησία.

Λέγει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος για την νηστεία: η νηστεία είναι βία φύσεως και περιτομή των ηδονών του λάρυγγος, εκτομή της σαρκικής πυρώσεως, εκκοπή των πονηρών λογισμών, καθαρότητα προσευχής, φωτισμός της ψυχής, διαφύλαξις του νου, σταμάτημα τής πολυλογίας, θύρα και απόλαυσις του Παραδείσου και άλλα πολλά. Η νηστεία, δηλαδή, αγαπητοί μου αδελφοί, και γενικότερα η εγκράτεια, μαραίνει τις σαρκικές επιθυμίες και καταπολεμεί τα διάφορα πάθη της ψυχής. Περιορίζει μάλιστα στο ελάχιστο τους λογισμούς και βάζει χαλινό στη γλώσσα, από την οποία τόσα αμαρτήματα προέρχονται. Ενώ αντίθετα, η γαστριμαργία εξάπτει το σαρκικό φρόνημα και διεγείρει τις ορμές. Εκείνος ο όποιος περιποιείται την κοιλιά του, την πονηρή δέσποινα, όπως την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης τής Κλίμακος, και αγωνίζεται να νικήσει το πνεύμα τής πορνείας, ομοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να σβήση μεγάλη φωτιά με λάδι.

Όταν νηστεύουμε και εγκρατευόμαστε από την ποικιλία, αλλά και την ποσότητα των τροφών, τότε το σώμα εξασθενεί και δεν έχει το κουράγιο να σκιρτά από σαρκική ηδονή και να κινήται εμπαθώς, ενώ όταν το ταΐζουμε ερεθίζουμε και εντείνουμε περισσότερο μέσα μας την ισχύν τής αμαρτίας. Δίνουμε, δηλαδή, στο πυρ τής φιληδονίας υλικό πολύ για να έχει να καύση και δυναμώνουμε αυτή τη φωτιά, η οποία όταν νηστεύουμε σιγοκαίει και πάει να σβήση.

Επίσης, όταν νηστεύουμε και απέχουμε από τα πολλά φαγητά και τον χορτασμό της κοιλίας, δεν έχουμε το κουράγιο ούτε να θυμώσουμε, αλλ’ ούτε και να σκεφτούμε πολλά και διάφορα. Με τη νηστεία βάζουμε φραγμό και στο θυμό και στην σκέψη. Βεβαίως, αυτά δεν επιτυγχάνονται τόσον γιατί αποδυναμώνουμε το σώμα μας, αλλά κυρίως γιατί με την εγκράτεια ελκύουμε την θείαν Χάριν. Ακόμα και αν το δούμε όμως από άποψη υγείας, η νηστεία και η εγκράτεια - εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις - βοηθά στο να έχουμε έναν υγιή και εύρωστο οργανισμό, απαλλαγμένο από τοξίνες και περιττά λίπη. Ενώ όταν δεν προσέχουμε την διατροφή μας, αρρωσταίνουμε, παχαίνουμε, αποκτούμε ζάχαρο, καρδιοπάθειες, πίεση, χοληστερίνη κ .ο .κ.

Η ακράτεια είναι η αιτία της πτώσεως του Αδάμ. Ο υιός του Ισαάκ, ο Ησαύ, επειδή δεν κρατήθηκε και δεν χαλιναγώγησε την πείνα του, πούλησε τα πρωτοτόκια στον αδελφό του τον Ιακώβ αντί πινακίου φακής. Ο Ησαύ ήταν πρωτότοκος υιός του Ισαάκ, κάτι που σημαίνει ότι από αυτόν θα προερχόταν ο Μεσσίας. Όταν όμως γύρισε πεινασμένος στο σπίτι μία μέρα από το κυνήγι, τότε ο Ιακώβ του ζήτησε - ως αντάλλαγμα για το πιάτο φακής που του έδωσε να φάει - να του χαρίση τα πρωτοτόκια, δηλαδή την μεγάλη ευλογία και τιμή να γεννηθή ο Χριστός από τη δική του γενιά. Και ο Ησαύ, επειδή αδημονούσε να βάλη κάτι στο στόμα του, πούλησε τον Χριστόν για ένα πράγμα, που σε λίγο όταν θα χώνευε και θα πεινούσε πάλι, θα ήταν σαν να μη το είχε λάβει ποτέ. Το ίδιο ισχύει και γι’ αυτούς που τρώνε τα κρέατα και ό,τι άλλο αρτύσιμο σε περίοδο νηστείας· πουλούν τον Χριστόν για λίγη ηδονή του λάρυγγος - γιατί περί αυτού πρόκειται - ενώ μετά από λίγο όταν θα χωνεύσουν, όλα αυτά τα φαγητά θα είναι σαν να μην τα έφαγαν ποτέ. Αυτό το καταλαβαίνουν πολύ καλά όσοι νηστεύουν και γνωρίζουν ότι με την νηστεία και την εγκράτεια επενδύουν στο αθάνατο μέλλον της ψυχής τους, και για λίγη στέρηση εδώ, θα απολαύσουν τα ασυγκρίτως ανώτερα αγαθά του Παραδείσου. Εξάλλου εκείνος που νηστεύει και εγκρατεύεται μπορεί να εκτιμήση καλύτερα την δωρεά τού Θεού, και όταν τρέφεται - είτε με αρτύσιμα, είτε με νηστίσιμα φαγητά - το κάνει με ευγνώμονη διάθεση απέναντι στο Θεό, ευχαριστώντας τον για όλα τα αγαθά που του προσφέρει, όταν άλλοι πεινούν και υποφέρουν.

Η ακράτεια οδηγεί τον άνθρωπο με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Για παράδειγμα ένας μέθυσος εργάτης που βγάζει κάποια λίγα χρήματα και τα σπαταλάει όλα στο πιοτό, πολύ σύντομα θα ξοδεύσει τα πάντα, θα μείνη με άδειες τσέπες, ενδεχομένως να διάλυση και την οικογένειά του και γενικώς θα ναυαγήση στη ζωή του, εάν βεβαίως δεν πεθάνει στο μεταξύ από κίρρωση ήπατος. Άλλο παράδειγμα είναι οι καπνιστές, που επειδή είναι ακρατείς στο θέμα του τσιγάρου, καταστρέφουν την υγεία τους και γίνονται έτσι επίβουλοι του ίδιου του εαυτού τους.

Εάν μαθαίναμε να ασκούμε την εγκράτεια και να νηστεύουμε, τότε θα είμασταν εγκρατείς και σε πολλά άλλα πράγματα, θα μπορούσαμε, δηλαδή, γενικότερα να βάζουμε φρένο στον εαυτό μας και στις παράλογες - πολλές φορές - απαιτήσεις του. Θα βάζαμε, για παράδειγμα, χαλινό στην καταναλωτική μανία που μας έχει πιάσει. Θα είμασταν εγκρατείς στις αγορές που κάνουμε, όχι γιατί μας περιορίζει η οικονομική κρίση, αλλά γιατί πολλές φορές οι αγορές αυτές είναι άσκοπες και μάς προξενούν τεχνητές ανάγκες. Θα γλυτώναμε έτσι τα περιττά έξοδα και θα πειθαρχούσαμε στον εαυτό μας, έχοντας μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση. Θα κτίζαμε, δηλαδή, έναν χαρακτήρα περισσότερο θεληματικό και δυνατό· δεν θα υποχωρούσαμε εύκολα στις διάφορες ηδονές και διασκεδάσεις και δεν θα υποκύπταμε αμαχητί στους λόγους εκείνων που με πονηριά και ύπουλο τρόπο προσπαθούν ολίγον κατ’ ολίγον, χωρίς να το καταλάβουμε, να μας βγάλουν από το δρόμο της Εκκλησίας. Και θα το πετυχαίναμε αυτό, γιατί θα είχαμε τον φωτισμό της ψυχής, που σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος απορρέει από την εγκράτεια. Δεν θα παρακολουθούσαμε με τόσο μεγάλη ευχαρίστηση τα όσα ανόητα ή και αισχρά λέγονται και γίνονται στα Μ.Μ.Ε., διότι θα διαφυλάτταμε καλύτερα τον νουν μας- θα είμασταν πιο επιφυλακτικοί και θα είχαμε μεγαλύτερη επαγρύπνηση. Επίσης θα λιγοστεύανε οι καβγάδες στο σπίτι με το σταμάτημα τής πολυλογίας και θα υπήρχε μια πιο ειρηνική διάθεση στη συμπεριφορά όλων των μελών της οικογένειας. Για όλα αυτά πρέπει να ασκούμε την εγκράτεια και να τηρούμε την νηστεία όσο περισσότερο και καλύτερα μπορούμε.

ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΥΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ὑπό ἱεροδιακόνου Μακαρίου Παλαιολόγου

Φοιτητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

 

Ἐγώ παρέλαβον ἀπό τοῦ Κυρίου ὅ καί παρέδωκα ὑμῖν προς Κορινθίους (κεφ. ΙΑ΄ 23, 23-24)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στίς ἡμέρες μας, καί ἐξ’ ἀφορμῆς προφανῶς τῆς ἔντονης ἱεραποστολικῆς παρουσίας σέ χῶρες καί λαούς πού δέν ἔχουν τίς ἴδιες διατροφικές συνήθειες καί εἶναι παντελῶς ἄγνωστα ὑλικά τά ὁποῖα σέ ἐμᾶς ἀποτελοῦν τόν κορμό τῆς διατροφῆς μας, ὅπως εἶναι τό λάδι, τό ψωμί, τό κρασί κλπ, ἐγέρθηκε ὁ θεολογικός προβληματισμός καί ἡ συζήτηση ἐάν μποροῦμε νά προσαρμόσουμε τά ὑλικά τῆς λατρείας μας στά δικά τους δεδομένα καί φιλικά σ’ αὐτούς, εἴδη διατροφῆς. Ἡ συζήτηση ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο δημιούργησε ἔντονο προβληματισμό καί γόνιμη ἀναζήτηση στίς πηγές τῆς λειτουργικῆς μας παράδοσης πού εἶναι ἡ θ. Γραφή καί ἡ ἑρμηνευτική πατερική γραμματεία.

Ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων ὅπως αὐτή διασώθηκε μέχρι τίς ἡμέρες μας δέν ἀποτελεῖ παρωνυχίδα τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς, ἀλλά τήν οὐσία καί τό κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας καί τῆς ὅλης πνευματικῆς μας ζωῆς.  

Ἔτσι λοιπόν, κάθε κλάδος τῆς Θεολογικῆς ἐπιστήμης ὅπως ἡ Δογματική, ἡ Ποιμαντική, ἡ Λειτουργική κλπ, ὀφείλουν νά τροφοδωτοῦνται καί νά φωτίζονται ἀπό τόν Πατερικό λόγο καθῶς αὐτός ἀποτελεῖ τήν συνείδηση, τήν πορεία καί τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι αὐτονόητο λοιπόν ὅτι, ἐάν κανείς θέλει νά γνωρίσει ὀρθά ὅ,τι ὑπάρχει στό χῶρο τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει ἀπαραίτητα νά γνωρίσει τους Πατέρες. Αὐτό ἄλλωστε μᾶς διδάσκει ἡ Πενθέκτη Οὐκουμενική Σύνοδος μέ τόν  ιθ΄ κανόνα αὐτῆς, ὁ ὁποῖος ἐμμέσως πλήν σαφῶς, συνιστᾷ τήν Πατερική διδασκαλία ὡς μοναδικό καταφύγιο γιά μία αὐθεντική ἐπίλυση τῶν προβλημάτων πού ἀναφύωνται στήν Ἐκκλησία.

Γιά τόν λόγο αὐτό στήν προσπάθειά μου, νά διαπραγματευθῶ το ἐπίμαχο ζήτημα, δέν θά ἀκολουθήσω τήν γνωστή μέθοδο τοῦ ἐλεύθερου ἐρευνητικοῦ συλλογισμοῦ, ἐφ’ ὅσον τό θέμα μου εἶναι θεολογικό -μυσταγωγικό, καί ἀπαιτεῖ θεοφόρο καθοδηγητή, ἐμπνευσμένον ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖον ἀνακρίνει  τά πάντα, καί αὐτά τά βάθη τοῦ Θεοῦ  καί τέτοιοι καθοδηγητές εἶναι μόνο οἱ Θεοφόροι Πατέρες.

Γι’αὐτό στήν ἐργασία μου αὐτή τόν κύριο λόγο τόν ἔχουν οἱ πατέρες τῶν ὁποίων τίς θέσεις θά προσπαθήσω νά παρουσιάσω συμβάλλοντας στόν θεολογικό προβληματισμό τῶν συγχρόνων ἐρευνητῶν. 

Δέν τό θεωρῶ περιττό νά ξεκινήσω τήν εἰσήγησή μου κάνοντας ἀναφορά στήν σύσταση τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας καί στά ὑλικά του· ὅπως αὐτό μᾶς εἶναι παραδεδομένο ἀπό τους ἱερούς Εὐαγγελιστές καί τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Γράφει χαρακτηριστικά στήν Α΄ πρός Κορινθίους (κεφ. ΙΑ΄, 23-24): «Ἐγῶ γάρ παρέλαβον ἀπό τοῦ Κυρίου, ὅ καί παρέδωκα ὑμίν, ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτί ῇ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον, καί εὐχαριστήσας ἔκλασε καί εἶπε, Λάβετε, φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τό σῶμα τό ὑπέρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν». Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ὅτι τήν ὕλη τοῦ μυστηρίου δέν τήν ἐπινόησε κανένας ἄνθρωπος, καμία Σύναξη Ἀποστόλων, Πατέρων, παρά Αὐτός ὁ Κύριος. Παρόλη ὅμως τήν Θεοπαράδοτη αὐτή ὕλη, γιά τήν τέλεση τῆς θείας Εὐχαριστίας, ὑπῆρξαν ἐποχές ὅπου χριστιανικές κοινότητες διαφοροποιήθηκαν χρησιμοποιώντας ἄλλα ὑλικά γιά τήν τέλεση τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου. Οἱ ἅγιοι Πατέρες, ἀντιμετωπίζοντας τήν ἐκτροπή αὐτή, κυρίως αἰρετικῶν ὁμάδων, συνέγραψαν λόγους ἀπολογητικούς, προβάλλοντας τήν σπουδαιότητα τῆς συνεχοῦς παραμονῆς μας στά ὑλικά τά ὁποῖα μᾶς παρέδωσε ὁ Κύριος κατά τήν νύχτα τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Ἀνάμεσα ἀπό τήν πληθώρα τῶν Πατερικῶν κειμένων ξεχώρισαν τά κείμενα τῶν: α) Κλήμεντος Ἀλεξανδρείας, β) Κυπριανοῦ Καρθαγένης, γ) Ἐπιφανίου Ἐπισκόπου Σαλαμίνας τῆς Κύπρου, δ) Συμεῶν Θεσσαλονίκης καί τῶν Γρηγορίου Νύσσης καί  Ἰ. Χρυσοστόμου.

Ἱεροί Κανόνες πού ἀπαγορεύουν τήν χρήση ἄλλων ὑλικῶν ἐκτός τοῦ σίτου καί τοῦ οἶνου.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΥΠΟ ΤΩΝ Γ.Α. ΡΑΛΛΗ ΚΑΙ Μ. ΠΟΤΛΗ (τομ. Β κ Γ)

Ι. Κανόνες

       ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ.

 • 3ος Κανόνας τόμος Β΄ σελ. 4.
 • 4ος Κανόνας τόμος Β΄ σελ 6.

ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ ΣΥΝΟΔΟΥ.

 • 37ος Κανόνας τόμος Γ΄ σελ. 400.

ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΤΡΟΥΛΛΩ  ς΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ

 • 28ος Κανόνας τόμος Β΄σελ. 365.
 • 57ος Κανόνας τόμος Β΄σελ. 437.
 • 99ος Κανόνας τόμος Β΄σελ. 543.

Καφάλαιο 10

Ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος  τῆς Θ. Εὐχαριστίας.

Α) Εὐχαριστιακές μαρτυρίες τοῦ Ἁγίου Κλήμεντος τοῦ Ἀλεξανδρέως (+215 μ.Χ)

Ξεκινῶ τό κεφάλαιο αὐτό παραθέτοντας  τίς μαρτυρίες περί τῆς Θ. Εὐχαριστίας τοῦ Ἁγ.  Κλήμεντος τοῦ Ἀλεξανδρέως ἀπό ἕνα κείμενο πού ἀφορά σέ θέμα τελετουργικό: «Καί τοῖς ἐνδεέσι φρενῶν παρακελεύομαι λέγουσα» φησί ἡ σοφία, τοῖς ἀμφί τάς αἱρέσεις δηλονότι, «ἄρτων κρυφίων ἡδέως ἅψασθε, καί ὕδατος κλοπῆς γλυκεροῦ», ἄρτον καί ὕδωρ οὐκ ἐπ’ ἄλλων τινῶν, ἀλλ’ ἤ ἐπί τῶν ἄρτῳ καί ὕδατι κατά τήν προσφοράν μή κατά το κανόνα τῆς ἐκκλησίας χρωμένων αἱρέσεων ἐμφανῶς ταττούσης τῆς γραφῆς. Εἰσί γάρ οἵ καί ὕδωρ ψιλόν εὐχαριστοῦσι[1].

Ἡ ἀναφορά τοῦ Κλήμεντος στό Παρ. 9, 16 ἀπευθύνεται σέ αἱρετικούς Ἐγκρατίτες[2], οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦσαν-κατά τή Θ. Εὐχαριστία- «ἄρτον καί ὕδωρ χωρίς νά ἀκολουθούν τόν κανόνα τῆς Ἐκκλησίας». Ὁ Κλήμης ἑστιάζει τήν κριτική του σ’ ἐκείνους τούς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι τελοῦν τήν Θ. Εὐχαριστία «μόνο μέ νερό», τούς ὁποίους θεωρεῖ ὡς «ἐνδεεῖς φρενῶν» (ὡς στερούμενους λογικῆς). Ἡ συγκεκριμένη μαρτυρία του, πάντως φαίνεται ὅτι ἐστόχευε νά ὑπενθυμίσει τήν ὀρθόδοξη πρακτική τελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας μέ ἄρτο καί κεκραμμένο οἶνο.

Οἱ τελετουργικές πληροφορίες περί τῆς Θ. Εὐχαριστίας συνεχίζονται καί σέ ἄλλο κείμενο τοῦ Κλῆμεντος, συνδυάζοντας παράλληλα τό θέμα τῶν προϋποθέσεων συμμετοχῆς στή Θ. Εὐχαριστία:    Ἦ καί τήν Εὐχαριστίαν τινές διανείμεντες, ὡς ἔθος, αὐτόν δή ἕκαστον τοῦ λαοῦ, λαβεῖν τήν μοῖραν ἐπιτέπουσιν. Ἀρίστη γάρ πρός τήν ἀκριβῆ αἵρεσίν τε καί φυγήν ἡ συνείδησις[3].

Στό παραπάνω χωρίο ὁ Κλήμης ἀναφέρεται στή διανομῆ τῆς Θ. Εὐχαριστίας, τονίζοντας ὅτι «ἐκεῖνοι πού εἶναι ἐντεταλμένοι νά διανέμουν τήν Εὐχαριστία -σύμφωνα μέ τή συνήθεια- σέ κάθε πιστό, ἐπιτρέπουν νά λαμβάνει ὁ κάθε πιστός τό ἀνάλογο μερίδιο τῆς Θ. Εὐχαριστίας». Ἡ εὐταξία, ὅμως, αὐτή πρέπει νά συνοδεύεται ἀπό μία βασική προϋπόθεση γιά τήν εὐχαριστιακή μετοχή τοῦ πιστοῦ: ἀπό τή συνείδησή του ὅτι «ὁ ὀρθός βίος» εἶναι τό θεμέλιο πού ἐπιτρέπει τήν συνειδητή καί ἀξία συμμετοχή του στή Θ. Εὐχαριστία.

Σέ ἐπόμενη μαρτυρία του ὁ Κλήμης ἀναπτύσσει βασικές πτυχές τῆς εὐχαριστιακῆς θεολογίας:

Διττόν δέ τό αἷμα τοῦ Κυρίου· τό μέν ἐστιν αὐτοῦ σαρκικόν, ῷ τῆς φθορᾶς λελυτρώμεθα, τό δέ πνευματικόν, τοῦτ’ ἔστιν ᾦ κεχρίσμεθα. Καί τοῦτ’ ἔστι πιεῖν τό αἶμα τοῦ Ἰησοῦ, τῆς κυριακῆς μεταλαβεῖν ἀφθαρσίας. Ἰσχύς δέ τοῦ λόγου τό πνεῦμα, ὡς αἷμα σαρκός. Ἀναλόγως τοίνυν κίρναται ὁ μέν οἶνος τῷ ὕδατι, τῷ δέ ἀνθρώπῳ τό πνεῦμα, τό πνεῦμα, καί τό μέν εἰς πίστην εὐωχεῖ, τό κρᾶμα, τό δέ εἰς ἀφθαρσίαν ὁδηγεῖ, τό πνεῦμα, ἡ δέ ἀμφοῖν αὖθις κρᾶσις ποτοῦ τε καί λόγου εὐχαριστία κέκληται, χάρις ἐπαινουμένη καί καλή, ἧς οἱ κατά πίστιν μεταλαμβάνοντες ἁγιάζονται καί σῶμα καί ψυχήν, τό θεῖον κρᾶμα τόν ἄνθρωπον τοῦ πατρικοῦ βουλήματος πνεύματι καί λόγῳ συγκιρνάντος μυστικῶς· καί γάρ ὡς ἀληθῶς μέν τό πνεῦμα ᾠκείωται τῇ ὑπ’ αὐτοῦ φερομένη ψυχῇ, ἡ δέ σάρξ τῷ λόγῳ, δι’ ἥν «ὁ λόγος γέγονεν σάρξ[4]».

Τό παραπάνω κείμενο ἐπεξεργάζεται τό θέμα τῶν εὐεργεσιῶν ποῦ πηγάζουν ἀπό τή Μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου. Ὁ Κλήμης διακρίνει, κατ’ ἀρχάς, δύο εὐεργετικές πτυχές στό «Αἷμα τοῦ Κυρίου»: τήν «σαρκική», ἡ ὁποία συνίσταται στήν «ἀπολύτρωση ἀπό τῇ φθορά» καί τήν «πνευματική», ἡ ὁποία συνίσταται στήν «χρίση» τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ διάκριση αὐτή τῶν δύο εὐεργεσιῶν ἀναφέρεται στήν ἐπενέργεια- ἐπί τοῦ σώματος καί ἐπί τῆς ψυχῆς- τήν ὁποία ἔχει ἡ Μετάληψη τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου: ἀπαλάσσει τό σῶμα ἀπό τή φθορά καί καθιστά τήν ψυχή «κεχρισμένη», δηλαδή ἁγιασμένη ἀπό τό Θεό.

Ὁ Ἁγ.  Κλήμης ἐπισημαίνει ὅτι, ἡ Μετάληψη τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου συνιστᾶ «μετάληψη τῆς ἀφθαρσίας τοῦ Κυρίου». Συγκεκριμενοποιεῖ, ἑπομένως, τή φύση αὐτῆς τῆς «ἀπολυτρώσεως ἀπό τή φθορά»: διά τῆς ἐν λόγῳ Μεταλήψεως, ὁ Κύριος δωρίζει τή δική Του «ἀφθαρσία», δωρίζει δηλαδή στόν ἄνθρωπο τό Ἀναστημένο Σῶμα Του. Παραλλήλως, ὅμως, ἐπεξηγεῖ καί τήν πνευματική εὐεργετική δράση τῆς Μεταλήψεως, ἡ ὁποία ἐπενεργεί στόν ἄνθρωπο κατά παρόμοιο τρόπο πού ἐπενεργεί τό αἵμα στό ἀνθρώπινο σῶμα (μετάγγιση ζωῆς).

Ὁ Ἁγ. Κλήμης, μάλιστα, παραλληλίζει τήν «κράση» (ἀνάμειξη) τοῦ πνεῦματος στόν ἄνθρωπο μέ τήν «κράση» τοῦ ὕδατος στόν οἶνο τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Μέ βάση τόν συγκεκριμένο παραλληλισμό, ἀναφέρεται στή συνάφεια «κράματος» καί «λόγου», δηλαδή «ἀναμεμειγμένου οἶνου καί ὕδατος», ἀφ’ ἑνός καί τῆς εὐχῆς, ἀφ’ ἑτέρου, που καθαγιάζει τό κράμα. Ἡ συνάφεια αὐτή συνιστᾶ (σύμφωνα μέ τόν Κλήμεντα) τήν ἔννοια τῆς «Εὐχαριστίας» και συνεπάγεται γεγονός «πίστεως» καί «ἀφθαρσίας» γιά τόν ἄνθρωπο. Οἱ μεταλαμβάνοντες «μέ πίστη» ἀπό αὐτή τήν Εὐχαριστία «ἁγιάζονται στό σῶμα καί τήν ψυχή» καί συντελεῖται μία «κράσις» (μία βαθύτατη ἕνωση) τοῦ μεταλαμβάνοντος ἀνθρώπου μέ «τή θεϊκή βούληση».

Οἱ παραπάνω θέσεις τοῦ Κλήμεντος συνιστοῦν ἐμβάθυνση στό Μυστήριο τῆς Θ. Μεταλήψεως. Ὁ Κλήμης χρησιμοποιεῖ τό θέμα τῆς «κράσεως» οἴνου καί ὕδατος στή Θ. Εὐχαριστία γιά νά ἀναφερθεῖ στην ἕνωση τοῦ μεταλαμβάνοντος πιστοῦ μέ τό Θεό κατά τή Θ. Μετάληψη. Ἡ εὐχαριστιακή θεολογία του εἶναι ἐνδιαφέρουσα καί σημαντική, σέ σχέση μάλιστα μέ τή σχετικῶς πρώϊμη (θεολογικῶς) ἐποχή του. Διαπιστώνουμε, πάντως ὅτι συνεχίζει τήν παράδοση τῆς εὐχαριστιακῆς θεολογίας περί τῆς Θ. Μεταλήψεως ὡς γεγονότος «ἀφθαρσίας» γιά τό ἀνθρώπινο σῶμα. Στά πλαίσια αὐτά κατανοοῦμε καί μιά ἀκόμα μαρτυρία τοῦ Κλήμεντος, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ Κύριος ὑπενθυμίζει στόν μεταλαμβάνοντα πιστό τήν ἀκόλουθη ἀλήθεια:

Ἐγώ σου τροφεύς ἄρτον ἐμαυτόν διδούς, οὗ γευσάμενος οὐδείς ἔτι πεῖραν θανάτου λαμβάνει, καί πόμα καθ’ ἡμέραν ἐνδιδούς ἀθανασίας[5].

Β) Μαρτυρίες περί Θ. Εὐχαριστίας στον Ἅγιο Κυπριανό Καρθαγένης (+ 258 μ.Χ)

Ὁ Ἅγ. Κυπριανός Καρθαγένης εἶναι ὁ πρῶτος κατ’ ἐξοχήν Πατέρας καί Διδάσκαλος τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας[6], σέ μιά ἐποχή κατά τήν ὁποία ἡ βορειοαφρικανική ὀρθοδοξία ἀποδεικνύεται λαμπρότερη ἀπό τή θεολογία τῆς Ρώμης· στή Β. Ἀφρική, ἄλλωστε, συγκαλοῦνται οἱ πρῶτες Σύνοδοι τοῦ δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ (Καρθαγένη, 220, 240 καί 256 μ.Χ.). Ὁ  Ἅγ. Κυπριανός ὑπερέβη τήν μονομέρεια τοῦ διδασκάλου του Τερτυλλιανοῦ καί ἡ θεολογία του προέβαλε τόν οἰκουμενικό χαρακτῆρα τῆς ὀρθόδοξης παραδόσεως. Ἡ συνέπεια ἔναντι τῆς παραδόσεως, ἡ λιπαρή γνώση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καθώς καί ἐκζήτηση τοῦ ἁγιοπνευματικοῦ φωτισμοῦ, ἀποτελοῦν  τούς πυλῶνες τῆς θεολογίας του καί συνιστοῦν τίς αἰτίες τοῦ σημαντικοῦ εἰδικοῦ βάρους τῶν συγγραφῶν του.

Τό ἐνδιαφέρον τῶν μαρτυριῶν τοῦ Κυπριανοῦ Καρθαγένης περί τῆς Θ. Εὐχαριστίας ἐνισχύεται ἀπό τήν διαπίστωση τοῦ σημαντικοῦ Πατρολόγου Johannes Quasten ὅτι ἡ Ἐπιστολή 63 τοῦ Κυπριανοῦ (περί τοῦ «Μυστηρίου τοῦ Ποτηρίου τοῦ Κυρίου») ἀποτελεῖ τό μοναδικό σύγγραμμα πρίν ἀπό τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, τό ὁποῖο εἶναι ἀφιερωμένο κατ’ ἀποκλειστικότητα στή Θ. Εὐχαριστία[7].

Ἡ 63η Ἐπιστολή τοῦ Ἁγ. Κυπριανοῦ συνετάχθη το 253μ.Χ[8]. καί ἀποτελεῖ ἕνα βαρυσήμαντο κείμενο περί τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Οἱ περιστάσεις, ὑπό τίς ὁποῖες ἦλθε στό φῶς ἡ Ἐπιστολή, ἀποκαλύπτονται ἐντός τοῦ κειμένου της καί ἀποτελοῦν προϋπόθεση γιά τήν μελέτη τῶν μαρτυριῶν περί τῆς Θ. Εὐχαριστίας: ὁρισμένοι Ἐπίσκοποι, εἴτε ἀπό ἄγνοια εἴτε ἀπό λανθασμένες ἀντιλήψεις, δέν ἀκολουθοῦσαν τήν ὀρθή πρακτική κατά τήν ἐπιτέλεση τῆς Θ. Εὐχαριστίας(1.1). Ἡ ἐν λόγῳ ἔλλειψη τῆς τελετουργικῆς ὀρθότητας πρέπει νά συνίστατο στήν πρακτική τῶν συγκεκριμένων Ἐπισκόπων νά προσφέρουν ὕδωρ, ἀντί οἴνου, κατά τήν Θ. Εὐχαριστία(11,1), ὑπό τόν φόβο νά προδοθοῦν ἀπό τήν ὀσμή τοῦ οἴνου (στήν ἀναπνοή τους) κατά τίς πρωϊνές ὧρες τελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας σέ μία περίοδο διωγμῶν(16,1).

Ὁ Κυπριανός θεωρεῖ τήν πρακτική αὐτή ὡς γεγονός ἐντροπῆς, τονίζοντας τή σημασία τῆς ὀρθῆς ἐπιτελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας, σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ Κυρίου[9]. Γι’ αὐτό διατυπώνει τό συμπέρασμα ὅτι δέν «μποροῦμε νά ἀναφερόμαστε σέ ‘’Αἷμα τοῦ Κυρίου’’, ὅταν ἐντός τοῦ ποτηρίου δέν ὑπάρχει οἶνος»(2,2). Εἶναι προφανές ὅτι στά ἐν λόγῳ κείμενα τοῦ Κυπριανοῦ ἀνασκευάζεται ἡ πρακτική τῶν λεγομένων «ὑδατιτῶν», οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦσαν- κατά τήν ἐπιτέλεση τῆς Θ. Εὐχαριστίας- μόνον ὕδωρ καί ὄχι οἶνο. Αὐτή ἡ εὐχαριστιακή πρακτική εἶχε τίς ρίζες της στίς αἰρέσεις τῶν «Ἐγκρατιτῶν» καί τῶν «Ἐβιωνιτῶν», οἱ ὁποῖες δραστηριοποιήθηκαν στήν Ἐκκλησία ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Εἰρηναίου Λυῶνος ἕως καί τούς χρόνους τοῦ Πάπα Ρώμης Γελασίου[10]. Εἶναι πιθανόν οἱ εὐχαριστιακές αὐτές πρακτικές νά παραπέμπουν σέ ἰουδαιοχριστιανικές ρῖζες. Εἶναι προφανής, πάντως ἡ πρόθεση τοῦ Κυπριανοῦ νά μήν κατηγορήσει ὡς αἱρετικούς τούς συγκεκριμένους Ἐπισκόπους, ἀλλά νά ἀποδώσει τήν πλάνη τους σέ «ἄγνοια» ἤ «παρερμηνεία». Ὁ ἴδιος δηλώνει ἄγνοια περί τῆς προελεύσεως τῆς χρήσεως ὕδατος στή Θ. Εὐχαριστία(11,1) καί ἀρκεῖτε νά ὑποδείξει τήν ὀρθή εὐχαριστιακή πρακτική.

Ἡ ὑπόδειξη τῆς ὀρθῆς εὐχαριστιακῆς πρακτικῆς στηρίζεται ἐπί μιᾶς βιβλικῆς τυπολογίας περί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου. Στήν 62η Ἐπιστολή του ὁ Κυπριανός θεωρεῖ ὡς προτυπώσεις περί τῆς χρήσεως οἴνου στήν Εὐχαριστία τίς μορφές τοῦ Νῶε (3,1), τοῦ Μελχισεδέκ (4,1), τοῦ Ἀβραάμ (4,2), τοῦ Σολομῶντα (5,1) καί τοῦ Ἠσαΐα (7). Ἐπισημαίνει ὅτι τό ὕδωρ εἶναι «εἰκόνα» τοῦ Βαπτίσματος καί ὄχι τῆς Εὐχαριστίας, ὅταν γράφει ὅτι, «ὁσάκις οἱ Θεῖες Γραφές ἀναφέρονται στό ὕδωρ, προμηνύουν τό Βάπτισμα»(8,1). Το παράδειγμα ἄλλωστε, τῆς χρήσεως οἴνου ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο συνιστᾶ, γιά τόν Κυπριανό δέσμευση τῆς Ἐκκλησίας:

Calicem etenim sub die passionis accipiens benedixi et dedit discipulis suis dicens:

‘’Bibite ex hoc omnes, hic est enim sanguis testamenti, qui pro multis  effundetur in remissionem peccatorum. Dico vobis, non bibam amodo ex ista creatura vitis, usque in diem illum quo vobiscum bibam novum in regno patris mei’’. Qua in parte invenimus calicem mixtum fuisse quem Dominus optulit et vinum fuisse quod sanguinem dixit. Unde appret sanguinem Christi non offerri, si desit calici, nec sacrificium doinicum legitima sanctificatione celebrari, nisi oblation et sacrificium nostrum responderit passioni. Quomodo autem de creatura vitis novum vinum Christo in regno patris bibemus, si in sacrificio Dei patris et Christi vinum non offerimus nec calicem Domini dominica traditione miscemus?[11]

Ὁ Κυπριανός παραπέμπει στή διήγηση τοῦ Μτ. 26, 28-29 περί τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου, ἐμμέσως δέ στό Α΄ Κορ. 11, 23-26. Ἡ ἀναφορά του σέ «κεκραμμένο οἶνο» ἀποτελεῖ μαρτυρία περί τῆς προετοιμασίας τῶν προσφερομένων Δώρων γιά τήν Θ. Εὐχαριστία (ὅτι δηλαδή, ὑπῆρχε ἀνάμειξη τοῦ οἴνου μέ τό ὕδωρ). Ἡ προτροπή του γιά πιστότητα τῆς εὐχαριστιακῆς πράξεως στό τελετουργικό τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ὑποδηλώνει ὅτι ἡ Θ. Εὐχαριστία κατά τήν ἐποχή του παρέμενε σέ ἰσχυρό σύνδεσμο μέ τήν πρωτοχριστιανική εὐχαριστιακή πράξη. Ὁ ἰσχυρός αὐτός σύνδεσμος ὑπερτονίζεται ἀπό τόν Κυπριανό ὡς οὐσιῶδες στοιχεῖο τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ὅταν γράφει ὅτι quod si a Domino praecipitur et ab apostolo eius hoc idem confirmatur er traditur. Ut quotienscumque biberimus, in commemorationem Domini hoc faciamus quod fecit et Dominus, invenimus non observari a nobis quod mandatum est, nisi eadem quae Dominus fecit nos quoque faciamus et calicem pari ratione minscentes a divino magisterio non recedamus[12].

Τό συμπέρασμα εἶναι προφανές: ἡ πιστότητα τῆς εὐχαριστιακῆς πράξεως ἐστιάζεται στήν πρακτική τοῦ κεκραμμένου οἶνου, τό θεολογικό συμβολισμό τοῦ ὁποίου ὁ Κυπριανός ἀναλύει στό ἀκόλουθο κείμενο: Nam quia nos omnes portabat Cristus qui in peccata nostra portabat, videmus in aqua populum intellegi, in vino vero ostendi sanguinem Christi. Quando autem in calice vino aqua miscetur. Christo populus adunatur et credentium plebs ei in quem creditit copulatur et iungitur. Quae copulation et coniunctio aquae et vini sic misxetur in calice Domini ut commixtio illa non possit ad invicem separate. Unde ecclesiam id est plebem in ecclesia constitutam fudeliter et firmiter in eo quod credidit perseverantem nulla res separare poterit a Christo quo minus haeraet semper et maneat individua dilectione. Sic autem in sanctificando calice Domini offeri aqua sola non poteste quomodo nec vinum solum potest. Nam si vinum tantum quis offerat, sanguis Christi incipit esse sine nobis. Si vero aqua sit sola, plebs incipit esse sine Christo. Quando autem utrumque miscetur et adunatione confuse sibi invicem copylatur, tunc sacramentum spiritate et caeleste perficitur, sic vero calix Domini non est aqua sola aut vinum solum, nisi utrumque sibi misceatur, quomodo nec corpus Domini potest esse farina sola aut aqua sola, nisi utrumque adunatur fuerit et copulatum et panis unius conpage solidatum. Quo et ipso sacramento populus noster ostenditur adunatus, ut quemadmondum grana multa in unum collecta et commolita et conmixta panem unum faciunt, sic in Christo qui eat panis calestis unum sciamus esse corpus, cui coniunctus sit noster numerous et adynatus[13].

Ἡ θεολογία τοῦ κεκραμμένου οἶνου λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις, ἐφόσον (σύμφωνα μέ τόν Κυπριανό) διαδηλώνει «τό πνευματικό καί ἐπουράνιο μυστήριο» τῆς ἑνότητας τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό. Στό κείμενο αὐτό, ὅμως διαδηλώνεται ὁ ἐκκλησιολογικός χαρακτῆρας τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ὁ βαθύτατος σύνδεσμος μεταξύ Εὐχαριστίας καί Ἐκκλησίας. Κατά τή Θ. Εὐχαριστία, ὁ ἄρτος καί ὁ οἶνος εὑρίσκονται σέ ἐνότητα, τόσο ὡς πρός τήν οὐσία τους, ὅσο καί ὡς πρός τόν συμβολισμό τους. Κατά τήν Θ. Εὐχαριστία, ὅμως ἐπιτελεῖται καί ἡ ἀνάλογη ( μέ τήν τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου) μυστηριακή ἕνωση τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν Χριστό.

Στήν εὐχαριστιακή θεολογία τοῦ Κυπριανοῦ, ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἐμμονή του στόν θυσιαστικό χαρακτῆρα τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Σέ ἐπίπεδο ὁρολογίας, ὁ χαρακτήρας αὐτός πιστοποιεῖται μέ τή χρήση ἑνός ἐξειδικευμένου λεξιλογίου, ὅπως «sacrificium» (θυσία), «commemoratio» (ἀνάμνηση), «passio» (πάθος) καί «oblatio» (προσφορά).

Ὁ Κυπριανός ἀναπτύσσει μιά εὐχαριστιακή θεολογία μέ ἄξονα τήν ἀνάμνηση τοῦ Κυρίου. Ἡ Θ. Εὐχαριστία προσφέρεται in commemoratione ejus («εἰς ἀνάμνησιν ἐκείνου»)[14] καί εἶναι dominicae passionis et nostrae redemrtionis sacramentum («μυστήριο τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου καί τῆς σωτηρίας μας»)[15]. Ἡ θυσία εἶναι mentio passionis (ἀνάμνηση τοῦ πάθους»), ἀλλά ἰσχύει καί ἡ ἀλήθεια ὅτι passio est Domini sacrificium quod offerimus («ἡ θυσία πού προσφέρουμε εἶναι τό ἴδιο τό πάθος τοῦ Κυρίου»)[16]. Ὁ Κυπριανός ἐπιμένει στήν παράμετρο ὅτι ἡ εὐχαριστιακή θυσία ὀφείλει «νά ἀνταποκρίνεται στό πάθος τοῦ Κυρίου[17].

Τό «πάθος» τοῦ Κυρίου ἐπομένως, διαπνέει ὁλόκληρη την εὐχαριστιακή θεολογία τοῦ Κυπριανοῦ ὡς ἀνακεφαλαίωση τῶν γεγονότων πού ἐκκινοῦν ἀπό τόν Μυστικό Δεῖπνο καί κορυφώνονται στή Σταύρωση. Ὑπό τήν ἔννοια καί διάσταση αὐτή, ἡ Θ. Εὐχαριστία θεωρεῖται ὡς commemoration (ἀνάμνηση) καί sacramentum (μυστήριο)[18].

Μιά σημαντική παράμετρος στήν εὐχαριστιακή θεολογία τοῦ Κυπριανοῦ εἶναι ἡ σύνδεση τῆς Θ. Εὐχαριστίας μέ τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν Ἐκκλησία. Τό κατωτέρω κείμενο εἶναι ἀποκαλυπτικό τῆς ἐν λόγῳ παραμέτρου:

Et quomodo dicimus ‘’Pater noster’’, quia intellegentium et credentium pater est, sic et ‘’panem nostrum’’ vocamus, quia Christus eorum qui corpus eius contigimus panis est, hunc autem panem dari nobis cottidie postulamus, ne qui in Christo sumus et eucharistiam eius cottidie ad cibus salutis accipimus intercedente aliquo graviore delicto, dum abstenti et nom communicantes a caelesti pane prohibemur, a Christi corpore separemur ipso praedicante: ‘’ego sum panis vitae qui de caelo dascendi. Si quis ederit de meo pane, vivet in ternum. ‘’Panem autem quem ego dedero  caro mea est pro saeculi vita’’. Quando ergo dicit in aeternum vivere si qui ederit de eius pane, ut manifestum est eos vivere qui corpus eius adtingunt et eucharistiam iure communicationis acipiunt, ita contra timentum est et orandum, ne dum quis abstentus separator a Christi corpore remaneat a salute comminante ipso et dicente: ‘’ nisi ederitis carnem filiihominis et liberitis sanguinem eius, non habebitis vitam in vobis’’. Et ideo panem nostrum id est Christum dari nobis cottidie petimus, ut qui in Christo monemus et vivimus a sanvtificatione eius et corpore non recedamus[19].

Γ) Εὐχαριστικές μαρτυρίες στά ἔργα τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, Ἐπισκόπου Σαλαμῖνος τῆς Κύπρου (+403).

 

 Ἡ μελέτη τῶν  ἔργων τοῦ Ἐπιφανίου, ἐπισκόπου Σαλαμῖνος τῆς Κύπρου (315-403), καταδεικνύει ὅτι ὁ ἱερός πατήρ δέν ἀσχολήθηκε ἰδιαιτέρως μέ τήν ἱστορία καί θεολογία τῆς Θ. Λατρείας. Εἶναι προφανές ὅτι κύριος στόχος τοῦ σημαντικοῦ θεολογικοῦ του ἔργου ἀφορά στα θέματα τοῦ δόγματος τῆς Ἐκκλησίας, κυρίως μάλιστα ἐντός ἐνός ἀντιαιρετικοῦ πλαισίου.

Περί τῆς εὐχαριστιακῆς πρακτικῆς τῶν αἱρετικῶν

 

Ἔστρεψε μέ ἱδιαίτερο ζήλο τήν προσοχή του καί τή μέριμνά του στή διαφύλαξη τῆς ὁρθοδόξου πίστεως ἀπό τίς αἱρέσεις, οἱ ὁποίες ταλάνιζαν τήν Ἐκκλησία τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅπως οἱ ἀρειανοί, οἱ πνευματομάχοι, οἱ ὡριγενιστές, οἱ ειδωλολάτρες ἀλλά καί οἱ Ἐβιωνίτες. Ὁ Ἐπιφάνιος, ἐκφράζοντας τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, πίστευε πῶς ἡ ἀλήθεια εῖναι συνώνυμη μέ τή σωτηρία, πῶς οἱ  πλάνες, οἱ αἱρέσεις καί οἱ κακοδοξίες, ὅχι μόνο δέν σώζουν, ἀλλά ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια. Ἔτσι ὁ  Ἐπιφάνιος κατηγορεῖ τούς Ἐβιωνίτες περί τοῦ τρόπου τελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας. Ἡ κριτική τήν, τήν ὁποία ἀσκεῖ σέ αὐτούς, ὑποδηλώνει τήν ὀρθή λειτουργική πράξη τῆς Ἐκκλησίας.

Σύμφωνα μέ τίς ἐν λόγῳ μαρτυρίες, οἱ Ἐβιωνίτες τελοῦσαν τή Θ. Εὐχαριστία μέ ἄζυμο ἄρτο καί χρησιμοποιώντας μόνο ὕδωρ (καί ὄχι οἶνο)[20]. Τή χρησιμοποίηση μόνο ὕδατος κατά τήν ἐπιτέλεση τῆς Εὐχαριστίας μαρτυρεῖ ὁ Ἐπιφάνιος καί περί τῶν  ὀπαδῶν τοῦ Μαρκίωνος[21], καθώς καί περί τῶν Ἐγκρατιτῶν[22], ἐνῶ καταγγέλει καί τήν πρακτική τῶν Ἀρτοτυριτῶν, οἱ ὁποῖοι τελοῦσαν τήν Εὐχαριστία μέ ἄρτο καί τυρί[23].

Ἡ κριτική τοῦ Ἐπιφανίου ἐναντίον μιᾶς αἱρετικῆς ἰουδαϊζουσας ὀμάδας Χριστιανῶν[24] αποκαλύπτει ὅτι ὄχι μόνο ὑφίσταντο οἱ αἱρέσεις αὐτές κατά τήν ἐποχή του, ἀλλά καί ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ 4ου αἰ. ἐπέμενε στή λειτουργική χρήση τοῦ ἔνζυμου ἄρτου κατά τή Θ. Εὐχαριστία. Ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ, ἑπομένως, συμπεραίνουμε ὅτι ὁ Ἐπιφάνιος ἀνακεφαλαιώνει τήν πρό αὐτοῦ εὐχαριστιακή θεολογία περί τοῦ ἄρτου τῆς Εὐχαριστίας.

Δ) Ὁ ὑπομνηματισμός τῆς Θ. Λειτουργίας στά ἔργα τοῦ Ἁγίου Συμεῶν Θεσσαλονίκης

 

Περί τοῦ ἐνζύμου ἄρτου στήν ἀκολοθία τῆς Προθέσεως

Ἐντάσσουμε στήν ἐνότητα τῆς ἀκολουθίας τῆς Προθέσεως τά σχετικά μέ τόν ἔνζυμο ἄρτο, διότι τό θέμα αὐτό ἅπτεται τοῦ ὅλου ζητήματος, καί ἱδιαίτερα τά σχετικά μέ τόν προσφερόμενο ἄρτο.

Ὁ  Ἅγ. Συμεών ἐπισημαίνει ὅτι ὁ ἄρτος τῆς προθέσεως πρέπει νά εἶναι «ἔνζυμος», διότι «ἡ ζύμη τόν καθιστᾶ ἔμψυχο καί πραγματικά ἄρτιο»[25]. Σύμφωνα μέ τό Ὑπόμνημα, ἡ «ἀρτιότητα» τοῦ ἄρτου παραπέμπει στήν «ἀρτιότητα» τῆς ἀνθρώπινης φύσεως τοῦ Κυρίου: τό «πρόσλημμα», αὐτό «τό ὁποῖο ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ προσέλαβε ἀπό τήν ἄνθρώπινη φύση», ἦταν «τέλειο» καί «ἔγινε σάρκα» μέ «ψυχή νοερή καί λογική»· ἔτσι, ὁ Χριστός κατέστη «τέλειος ἄνθρωπος», γεγονός τό ὁποῖο παραπέμπει στήν ἀλήθεια ὅτι «ἀνέπλασε ὁλόκληρο τόν ἄνθρωπο»[26].

Τά συστατικά τοῦ ἔνζυμου ἄρτου ὑπαγορεύουν στόν Ἅγ.Συμεών τή διατύπωση συγκεκριμένων θεολογικῶν συμβολισμῶν: τό «ἀλεύρι μέ τή ζύμη» δηλώνει «τήν ψυχή» τοῦ Χριστοῦ· τό νερό (τό ὁποῖο προστίθεται στή ζύμη) δηλώνει «το Βάπτισμα», ἐνῶ τό «ἀλάτι» τό (στοιχεῖο τό ὁποῖο προστίθεται, καί αὐτό στή ζύμη) δηλώνει «τό νοῦ καί τή διδασκαλία τοῦ Λόγου»[27]. Ἀλλά καί τό γεγονός ὅτι ὁ ἔνζυμος ἄρτος (πού προσφέρται στήν Πρόθεση) ἔχει «ψηθεῖ ἐν πυρί», δηλαδή καταστεῖ βρώσιμος ἄρτος, σημαίνει ὅτι «ὁλόκληρη ἡ θεότητα ἑνώθηκε μέ τήν ἀνθρώπινη φύση» καί ὅτι «μετέδωσε» στήν ἀνθρώπινη φύση τή «δύναμη καί τήν ἐνέργειά» Της[28].

Ἡ ἀναφορά τοῦ Ἅγ. Συμεῶν στόν ἔνζυμο ἄρτο δέν θά μποροῦσε νά μήν θίξει τό θέμα τῆς «λατινικῆς» παραδόσεως χρησιμοποιήσεως ἄζυμου ἄρτου στή Θ. Εὐχαριστία. Γιά νά τοποθετηθεῖ στό θέμα αὐτό, ἀναφέρεται στό «Μυστήριο τῆς σαρκώσεως καί τοῦ πάθους», θεωρώντας ὅτι διά τῆς ἀκολουθίας τῆς Προθέσεως συμβολίζεται ἡ «ἐνανθρώπηση» καί ἡ «σταύρωση»[29]. Σύμφωνα μέ τήν ἐρμηνεία τοῦ Ἅγ. Συμεῶν, «τό σχῆμα τοῦτο» (δηλαδή ἡ «ἐνανθρώπιση» καί ἡ «σταύρωση») «ὁρᾶται ἐν τῇ σφραγίδι» (δηλαδή ἀπεικονίζεται στή σφραγίδα τοῦ προσφόρου εἶναι ἡ «ἀναγκαία» ἀπεικόνιση τῶν γεγονότων «τῆς οἰκονομίας τοῦ Σωτῆρος», τονίζοντας ὅτι στήν ἑρμηνεία αὐτή συμβάλλει ἡ «τετραμερής μορφή» τῆς σφραγίδας τοῦ προσφόρου[30].

Ἡ σφραγίδα, ὅμως, τοῦ ἄρτου παραπέμπει (σύμφωνα μέ τόν Ἅγ. Συμεῶν) καί στή «Θεότητα» τοῦ Κυρίου, διότι στή σφραγίδα αὐτή διαγράφεται ὁ σταυρός ἐντός ἐνός κύκλου, σχῆμα τό ὁποῖο συμβολίζει «τή σάρκωση τοῦ ἄναρχου καί ἀτελεύτητου Λόγου», καθώς καί τό γεγονός ὅτι «ἐνῶ ὑπῆρξε Θεός», «σαρκώθηκε ἀληθινά», «ἔλαβε τή μορφή τοῦ ἀνθρώπου» καί «ὑπέστη τό Πάθος»[31]. Ὁ Ἅγ. Συμεών τονίζει ὅτι μέ τή σφραγίδα τοῦ προσφόρου «εἰκονίζεται ἡ ἀνθρωπότητα τοῦ Κυρίου», αὐτή δέ ἡ «ἐξεικόνιση» ὑπερανύνεται τῆς ἀλήθειας περί τῶν δύο φύσεων τοῦ Χριστοῦ ἔναντι τῆς αἱρέσεως ἡ ὁποία διατείνεται ὅτι «ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ Κυρίου ἀφανίστηκε»[32].

Ἡ παραπάνω συμβολική ἐρμηνεία τῆς σφραγίδας τοῦ προσφόρου ἐπιτρέπει στόν Ἁγ. Συμεών νά διακηρύξει ὅτι ὁ ἄρτος δέν πρέπει νά παραπέμπει σέ «νεκρό» καί «ἄψυχο» σῶμα, ἐπομένως δέ ὁ ἄρτος δέν πρέπει νά εἶναι ἄζυμος, ὅπως ὁ ἄρτος κατά τόν πασχάλιο ἑορτασμό τῶν Ἰουδαίων[33].

Ὁ Ἁγ. Συμεών ἀνατρέπει τόν ἰσχυρισμό «τῶν Λατίνων» ὅτι ἡ χρήση ἀζύμου ἄρτου θεμελιώνεται ἐπί τῆς παύλειας θέσεως ὅτι «ἑορτάζουμε ὄχι μέ παλαιά ζύμη, ἀλλά μέ ἄζυμα εἰλικρινείας καί ἀληθείας», θεωρώντας ὡς παντελῶς λανθασμένη τήν ἑρμηνεία τῶν Λατίνων καί προβάλλοντας τή θέση ὅτι ἡ παύλεια προτροπή ἀναφέρεται στό θέμα τῆς «ἁμαρτίας» καί ὄχι τῆς Θ. Εὐχαριστίας[34].  Ἔτσι ἡ ἔννοια τοῦ (σύμφωνα μέ τήν ἑρμηνεία τοῦ Συμεῶν) μέ τή «δίωξη τῆς ζύμης τῆς ἁμαρτίας[35]. Ἀντιθέτως ἡ ἔννοια τῆς «ζύμης» παραπέμπει στήν «ἀφθαρσία», μέ τήν ὁποία «ὁμοιώθηκε ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»[36]. Σύμφωνα μέ τό Ὑπόμνημα, «ὁ Σωτήρας εἶναι ἡ ἀληθινή καί καθαρότατη ζύμη», εἶναι «ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς καί ὁ αἰώνιος Βασιλιάς», μέ τόν Ὁποῖο ἑνώνεται καί ἀφθαρτοποιεῖται ὁλόκληρη ἡ κτίση[37].

Ἡ παραπάνω συμβολική ἐρμηνεία τῆς ζύμης ὁδηγεῖ τόν Ἀγ. Συμεών στό θεολογικό συμπέρασμα περί τῆς βαθύτερης ἔννοιας της καί τοῦ ἐπιτρέπει νά διατυπώσει (πρός τόν ἀναγνώστη τοῦ Ὑπομνήματος) τήν ἀκόλουθη προτροπή: Ἔσο οὖν καί αὐτός ἐζυμωμένος ἐν τῷ Κυρίῳ καί τῆς ζύμης σπούδαζε εἶναι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν καί μή ἐκ τῶν ἀζύμων σπεῦδε μετέχειν τῶν νομικῶν[38].

Εἶναι προφανές ὅτι ὁ ἔνζυμος ἄρτος διαφοροποιεῖ τή Θ. Εὐχαριστία ἀπό κάθε ἀντίστοιχη ἑβραϊκή πρακτική[39], προβάλλοντας μάλιστα τόν Κύριο ὡς τόν ἀληθινό Ἀρχιερέα καί Μελχισεδέκ», ὁ Ὁποῖος «προσφέρει θυσία ὄχι μέ ἄζυμο ἄρτο»[40]. Ἡ παύλεια φράση Τά ἀρχαῖα παρῆλθε, ἰδού γέγονε τά πάντα καινά[41], ἀποτελεῖ γιά τόν Ἁγ. Συμεών τόν ἄξονα γύρω ἀπό τόν ὁποῖο δομεῖται ἡ θεολογική θέση ὅτι «ἀντί τῶν ἀζύμων, στή Θ. Εὐχαριστία κυριαρχεῖ ὁ ἔνζυμος ἄρτος τῆς Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ»[42].

Ἡ θεολογική θεμελίωση τοῦ Ἁγ.  Συμεών περί τῆς χρήσεως ἐνζύμου ἄρτου στή Θ. Εὐχαριστία ἰσχυροποιεῖται μέ τήν ἀναφορά του στό Μυστικό Δεῖπνο. Ἐπίσημαίνει, δηλαδή, ὅτι ὁ Κύριος «ἱερούργησε» ὄχι κατά τήν «ἡμέρα τῶν ἀζύμων», ἀλλά «πρίν ἀπό αὐτήν», ἐπικαλούμενος καί τήν μαρτυρία τῶν Εὐαγγελίων ὅτι ὁ Μυστικός Δεῖπνος ἐπιτελέστηκε «πρίν ἀπό τήν ἑορτή» (ἐννοεῖτε «τοῦ ἑβραϊκοῦ Πάσχα»)[43]. Τό Ὑπόμνημα τονίζει ὅτι ὁ Κύριος εἶχε «ποιήσει» (κατά τό παρελθόν) «τό νομικό Πάσχα». Κατά δέ τό Μυστικό Δεῖπνο «παρέδωκε τό δικό Του Πάσχα»[44]. Τήν ὑπέρβαση αὐτή τοῦ «νομικοῦ Πάσχα» κατά τό Μυστικό Δεῖπνο (ὑπέρβαση, ἡ ὁποία συνεπαγόταν τή χρήση ἔνζυμου ἄρτου) ὁ Ἁγ. Συμεών θεωρεῖ ὡς ἐντεταγμένη στά πλαίσια τῆς «ἀπελευθερώσεως ἐν Χριστῶ» ἀπό τά «δεσμά τοῦ παλαιοῦ νόμου» καί τῶν ἐγκαινίων τῆς Κ.Δ. διά τοῦ «αἷματος τοῦ Κυρίου»[45]. Ἐπί τῶν παραπάνω θεολογικῶν θεμελιώσεων ὁ Ἁγ. Συμεών ἑδράζει τήν ἀνακεφαλαίωση τῆς θέσεώς του περί τῆς χρήσεως ἔνζυμου ἄρτου ἀπό τόν Κύριο κατά τόν Μυστικό Δεῖπνο: Ἔνζυμον τέλειον ἄρτον ἱερούργησεν ὁ Σωτήρ εἰς τό Πάσχα ὅ ἐπεθύμησεν[46].

Ἡ πλάνη τῶν Ἀρμενίων περί τῆς χρησιμοποιήσεως τοῦ οἴνου κατά τή Θ. Εὐχαριστία

Περί τοῦ ἐν λόγῳ θέματος, ὁ Ἁγ.  Συμεών ὑπενθυμίζει κατ’ ἀρχάς τήν εὐαγγελική μαρτυρία ὅτι ἀπό τήν πλευρά τοῦ Κυρίου «ἐξῆλθε αἷμα καί ὕδωρ», προσθέτοντας ὅτι «αὐτό πού ἔρευσε ἀπό τό κυριακό σῶμα ἀποκαλεῖται ὡς κοινωνία»[47]. Τό Ὑπόμνημα τονίζει τό συμβολικό χαρακτήρα τῶν δύο στοιχείων (αἷματος καί ὕδατος) καί καταφέρεται ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τῶν Ὑδροπαραστατῶν, ἡ ὁποία ἀποδέχεται τή χρήση μόνο τοῦ ὕδατος κατά τή Θ. Εὐχαριστία, χαρακτηρίζοντας τή συγκεκριμένη αἵρεση ὡς «δυσσεβή» καί ὡς «ἀνατρεπτική τῆς παραδόσεως τῶν μυστηρίων»[48]. Ὁ Ἁγ. Συμεών ἐπισημαίνει ὅτι ἡ συγκεκριμένη αἵρεση ἀκολουθεῖ τή «δυσσέβεια τῶν ἐθνικῶν» ὅτι «ὁ οἶνος ὁδηγεῖ σέ μέθη», δυσσέβεια τήν ὁποία ἀποδίδει στήν ἐνέργεια «τοῦ πονηρότατου δαίμονος»[49].

Στόν ἀντίποδα τῶν Ὑδροπαραστατῶν, ὁ Ἁγ. Συμεών στρέφει τήν κριτική του ἐναντίον τῶν Ἀρμενίων, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦν μόνο οἶνο κατά τή Θ. Λειτουργία καί τούς ὁποίους ἀποκαλεῖ ὡς αἱρετικούς[50]. Ἡ πληροφορία τοῦ Ὑπομνήματος περί τῆς ἐν λόγῳ λειτουργικῆς πρακτικῆς τῶν Ἀρμενίων εἶναι ὅτι οἱ συγκεκριμένοι αἱρετικοί «στοχεύουν δῆθεν νά ἀνατρέψουν κάποια ἄλλη αἵρεση, ἀλλά οἱ ἴδιοι περιπίπτουν σέ χειρότερη αἵρεση»[51]. Ἀναλύοντας τίς θέσεις τῶν Ἀρμενίων, ὁ Ἁγ. Συμεών ἐπισημαίνει ὅτι οἱ θέσεις αὐτές δημιουργήθηκαν ἀπό ἀντίδραση στό Νεστοριανισμό, προσθέτοντας ὅμως ὅτι ὄχι μόνο δέν ἀντιμάχονται τήν αἵρεση, ἀλλά οἱ ἴδιοι «βαίνουν ἐναντίον τῶν θείων δογμάτων»[52].

Στήν κριτική του ἐναντίον τῶν Ὑδροπαραστατῶν, ὁ Ἁγ. Συμεών παραθέτει τή θέση τοῦ Ἰ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος ὑπενθυμίζει τούς λόγους τοῦ Κυρίου περί «πόσεως ἐκ τῆς ἀμπέλου »[53], γεγονός τό ὁποῖο καταδεικνύει τή νομιμότητα χρήσεως τοῦ οἴνου κατά τή Θ. Εὐχαριστία, ἐφόσον «ἡ ἄμπελος γεννᾶ οἶνον καί οὐχ ὥδωρ»[54]. Ἡ θέση τοῦ Ὑπομνήματος εἶναι σαφής: «Ὅπως διδαχθήκαμε ὅτι ἀπό τήν πλευρά τοῦ Κυρίου ἔρρευσε αἷμα καί ὕδωρ»[55]. Παρομοίως, ὁ ἄρτος ἔνζυμος ἄνωθεν ἡμῖν παρεδόθη προσάγεσθαι[56].

Ἐπισης στήν «Διδασκαλία (ἤ Ἑρμηνεία) πρός τούς ἱερεῖς καί διακόνους» ἡ χρῆσις χημικῶν προϊόντων ἤ οἴνου ἀναμεμιγμένου μέ ξένα συστατικά ἤ ἀλλοιωμένου οἴνου πρέπει νά ἀπόκλείεται.  Στά ἀκόλουθα κεφάλαια συνοψίζει τήν σχετική διάταξη ὡς εξῆς:

Κεφάλαιο Ε΄: Περί τῆς ὕλης τοῦ μυστηρίου αὐτοῦ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ.  Ἡ ὕλη τοῦ μυστηρίου τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ ἄρτος, ὁ ἐκ καθαροῦ σίτου καί ἀλεύρου μέ τό φυσικόν ὕδωρ ἐζυμωμένος καί καλῶς ἕψημένος, ἔνζυμος, ἱκανῶς ἁλατισμένος, λαμπρός, καθαρός, γεῦσιν  ἰδιάζουσαν ἔχων καί εἰς τροφήν εὐπρόσδεκτος · διότι ὁ ἄζυμος ἄρτος, εἰ καί εἶναι ἐκ σίτου, ἐν τῃ ἁγία ἀνατολικῆ ὀρθοδόξῳ καί καθολικῇ Ἐκκλησία εἰς ὑποκείμενον, τουτέστιν εἰς ὕλην τοῦ σώματος τοῦ Χρστοῦ δέν δύναται νά γείνη, ὅθεν ἄς μή τολμήσῃ τίς νά λειτουργήσῃ μέ ἄζυμα · ἄλλος δέ ἄρτος , πλήν τοῦ σιτίνου καί ἐνζύμου, ἀπό παντός γεννήματος καί σπόρου εἰς ὕλην τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ δέν γίνεται · ὁ δέ τολμήσας ἱερεύς νά λειτουργήσῃ μέ ἄλλον ἄρτον ἄλλων σπόρων ἤ μέ γάλα καί βούτυρον καί αὐγά ἀλειμμένον, ἤ εὐρωντιῶντα καί ἡμιεψημένον ἤ κεκαυμένον ἤ σκληρόν καί ξηρόν πολύ ἤ διεφθαρμένον σφόδρα, βαρέως ἁμαρτάνει καί καθαιρεῖται.

Κεφάλαιο Στ΄: Περί τῆς ὕλης τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ὕλη τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ οἶνος, ὁ ἀπό τοῦ καρποῦ τῆς ἀμπέλου γινόμενος, ὅς τις πρέπει νά εἶναι καλός, εὐώδης καί δεκτός εἰς πόσιν καί καθαρός, νά μή ἧναι ἀναμεμιγμένος μέ ἄλλα ποτά ἐκτός τῶν ἀπό σταφυλῆς. Εἰς τήν προσκομιδήν δέ νά ἐγχέῃ ὀλίγον ὕδωρ εἰς τόν οἶνον καί μετά τόν ἁγιασμόν τῶν μυστηρίων ζέον ὕδωρ κατά τήν διάταξιν. Οἱ δέ ἀπό διαφόρων ὀσπρίων καί ὀπωρικῶν γινόμενοι ζωμοί δεν γίνονται οἶνος μήτε εἶναι, καί φυλάττου, ἄν δέ τίς τολμήσῃ πλήν τοῦ τῆς ἀμπέλου οἶνου μεταχειρισθῆ ἄλλου εἴδους ἤ ζωμόν ἤ μέ ὀξίνην οἶνον, ἤ ἀναμεμιγμένον μέ ἄλλα εἴδη, ἀμαρτάνει θανασίμως καί καθαιρεῖται. Ὅταν δέ εἰς τήν προσκομιδήν ὁ ἱερεύς λέγων τούς λόγους τούτους «εὐθέως ἐξῆλθεν αἶμα καί ὕδωρ» δέν βάλῃ εἰς τό ποτήριον ὀλίγον ὕδωρ καί μετά τόν ἁγιασμόν τῶν θείων μυστηρίων, ὅταν ἐμβάλλῃ εἰς τό ποτήριον τό μέρος τοῦ θείου Μαργαρίτου, δέν βάλῃ ζέον ὕδωρ ἤ ἀντί θερμοῦ, ψυχρόν ὕδωρ, ἁμαρτάνει θανασίμως, ὡς παραβάτης τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, ὅθεν ἔχει χρέος εἰς τήν προσκομιδήν καί τήν τελείωσιν τῶν ἁγίων νά ἐγχέῃ ὕδωρ εἰς τό ποτήριον · νά προσέχῃ νά μή βάλῃ πολύ ὕδωρ, ὥστε νά ἀλλάξῃ τήν ἰδιάζουσαν γεῦσιν τοῦ οἶνου εἰς ὕδωρ, ὅτι θανασίμως ἁμαρτάνει καί καθαιρεῖται τῆς ἱερωσύνης αὐτοῦ.

Καί στό κεφάλαιο Ζ΄: Περί συμβαινόντων τινῶν εἰς τήν θείαν λειτουργίαν, εἰς τήν ὕλην , εἰς τήν τελείωσιν καί εἰς τους λοιπούς λειτουργοῦντας. Εἰς τήν ὕλην τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἤγουν εἰς τόν ἄρτον, δύνανται νά συμβῶσι ταῦτα· ἑάν ὁ ἱερουργῶν πρό τῆς εὐλογίας γνωρίσῃ τόν ἄρτον εἰς τήν τράπεζαν ἐπί τοῦ δίσκου εἰς ἁγιασμόν προτιθέμενον ὅτι εἶναι διεφθαρμένος ἤ ἐξ ἄλλης ὕλης ἤ εὐρωτιῶν ἤ ἄζυμος, εὐθέως νά τόν ἐκβάλῃ καί νά λάβῃ ἄλλον καλόν, καθαρόν σίτινον καί ἄς λέγῃ ἐπ’ αὐτόν ἡσύχως «εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ» καί τά λοιπά ὅλα τῆς προσκομιδῆς τά ἐπί τόν Μαργαρίτην καί ἄς λάβῃ συνήθως τόν Μαργαρίτην καί βάλλων ἐπί τόν ἅγιον Δίσκον ἄς θύσῃ καί ἄς κεντήσῃ, καί οὕτως ἐκεῖ, ὅπου ἔστη πρό τῆς εὐλογίας, ἄς ἀρχήσῃ καί ἄς ἁγιάσῃ καί ἄς τελειώσῃ τήν ἱερουργίαν κατά τό σύνηθες…  Προσέτι νά μη τολμήσῃ τις νά λειτουργήσῃ ποτέ μέ προσφοράν πολλά ξηράν καί πολυήμερον καί πρίν νά ἀρχήσῃ τήν προσκομιδήν λαμβάνων εἰς τάς χείρας αὐτοῦ τήν προσφοράν, ἄς τήν σκέπτηται καλά τί εἴδους εἶναι καί διά τό ἀσφαλές καί ἄπταιστον ἄς κόψῃ μίαν καί βλέπων αὐτήν καλήν ἐκ σιτίνου ἀλεύρου χωρίς τινος ἀμφιβολίας καί συγχύσεως μέ καθαράν καί εἰρηνικήν συνείδησιν ἄς ἱερουργᾖ.

Καφάλαιο 20

Ὁ ἄρτος τῆς Θ. Εὐχαριστίας:

Ἡ περί ἀζύμων ἔρις τοῦ 11ου αἰώνα

 Τό θέμα τῶν ἀζύμων πρίν τήν ἔριδα

Καθολική εἶναι ἡ διαπίστωση ὅτι «τά ἄζυμα τῆς δυτικῆς Ἐκκλησίας ἦσαν ἄγνωστα κατά τήν πρώτην τοῦ Χριστοῦ χιετηρίδα»[57], ἐνῶ ἀκόμη καί ρωμαιοκαθολικοί συγγραφεῖς θεωροῦν ὅτι ἡ υἱοθέτησή τους ἀπό τή δυτική Ἐκκλησία ἄρχισε κατά τόν 8ο αἰ. ἤ καί ὅτι ἡ χρήση τοῦ ἐνζύμου ἄρτου ἴσχυε (γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Δύσεως) παράλληλα μέ τήν τοῦ ἀζύμου. Ὁ Ο΄ Κανόνας τῶν ἁγίων Ἀποστόλων εἶναι κατηγοριματικός ἐναντίον τοῦ ἑβραϊκοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἀζύμων[58].

Α)  Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος καί Ἐβιωνίτες  

Ὁ Ἁγ. Ἐπιφάνιος Κύπρου κατηγορεῖ τοῦς Ἐβιωνίτες ὅτι τελοῦσιν (τή Θ. Εὐχαριστία) ἀπό ἐνιαυτόν εἰς ἐνιαυτόν δι’ ἀζύμων[59]. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ τέλεση τῆς Θ. Εὐχαριστίας με ἄζυμο ἄρτο ἀποτελοῦσε πρακτική ἀντίθετη μέ τήν κρατοῦσα ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Θά σχολιάσουμε μία μαρτυρία τοῦ Ἐπιφανίου Κύπρου, ἡ ὁποία θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὡς ἀποκαλυπτική τῆς χρήσεως ἀζύμου ἄρτου. Ἀναφερόμενος στόν ἄρτο τῆς Θ. Εὐχαριστίας, ὁ Ἁγ. Ἐπιφάνιος γράφει τά ἀκόλουθα: Καί ὁρῶμεν ὅτι οὐκ ἴσον ἐστίν οὐδέ ὅμοιον, οὐ τῇ ἐνσάρκῳ εἰκόνι, οὐ τῇ ἀοράτῷ θεότητι, οὐ τοῖς χαρακτῆρσι τῶν μελῶν. Τό μέν γάρ ἐστι στρογγυλοειδές καί ἀναίσθητον ὡς πρός τήν δύναμιν· καί ἠθέλησεν χάριτι εἰπεῖν· Τοῦτο μου ἐστί τόδε, καί οὐδείς ἀπιστεῖ τῷ λόγῳ· ὁ γάρ μή πιστεύων εἶναι αὐτόν ἀληθινόν, ὡς εἶπεν, ἐκπίπτει τῆς χάριτος καί τῆς σωτηρίας[60]. Οἱ ἐπιθετικοί προσδιορισμοί περί τοῦ ἄρτου ὅτι ἦταν «στρογγυλοειδής» καί «ἀναίσθητος» θά μποροῦσαν νά παρερμηνευτοῦν ὡς παραπέμποντες στόν ἄζυμο ἄρτο τῆς δυτικῆς ‘’Ἐκκλησίας’’[61]. Ἀμφότεροι ὅμως, οἱ προσδιορισμοί ἰσχύουν καί περί τοῦ ἐνζύμου ἄρτου, ὁ ὁποῖος ἔχει «στρογγυλοειδή» μορφή καί μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὡς «ἀναίσθητος» ὑπό τήν ἔννοια μιᾶς ἀντιθέσεως μεταξύ τοῦ ἄρτου τῆς Εὐχαριστίας καί τοῦ ζῶντος Κυρίου[62].

Β).  Ἄζυμα καί Ἀππολιναρισμός

 

Τά ἄζυμα συνέχονται μέ τήν αἵρεση τοῦ Ἀπολλιναρισμοῦ. Ὁ Ἀπολλινάριος δίδασκε ὅτι ὁ Κύριος προσέλαβε σάρκα χωρίς νοῦ καί ψυχή. Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοῦ Μητροφάνους Κριτόπουλου περί τοῦ Ἀπολλιναρίου, ἐκεῖνος γάρ δογματίζων τόν Κύριον σάρκα ἄψυχον καί ἄνουν ἀνειληφέναι, καί τήν αἵρεσιν εἴτουν βλασφημίαν, ταύτην βεβαιῶν οὐ προσέφερε τῷ μυστηρίῳ ἄρτον, ἀλλ’ ἄζυμα, φάσκων· ὅ,τι ἡ ψυχή τῷ σώματι, τοῦτο ἡ ζύμη τῷ ἄρτῳ[63].

Ἡ   ζύμη, ἐπομένως, ποῦ καθιστᾶ τόν ἄρτο ἔνζυμο, ἐπέχει θέση τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία ἀναδεικνύει τό σῶμα ὡς ζωντανό καί ὄχι ὡς νεκρό[64].  Ὁ Θεόδωρος Ἀνδίδων ἐξέθεσε τίς ἀπόψεις του περί τῆς συνάφειας ἄζυμου ἄρτου καί Ἀπολλιναρισμοῦ. Εἶναι ἐπομένως, σαφές ὅτι ἡ ἐν λόγῳ συνάφεια εἶχε ἐπισημανθεῖ σέ μία ἐποχή λίγο μετά τήν ἔναρξη τῆς ἔριδος περί τῶν ἀζύμων.

Γ) Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης

Ὁ  Ἁγ.Γρηγόριος Νύσσης διατυπώνει ἐνδιαφέρουσα προσέγγιση τοῦ θέματος τῆς ἑνώσεως τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ μέ τό σῶμα ἐκείνων, οἰ ὁποῖοι μεταλαμβάνουν τό ἐν λόγῳ Σῶμα κατά τή Θ. Εὐχαριστία: Kαθάπερ γάρ μακρά ζύμη, καθώς φησίν ὁ ἀπόστολος, ὅλον τό φύραμα πρός ἑαὐτήν συνεξομοιοῖ, οὕτως καί τό θανατισθέν ὑπό τοῦ Θεοῦ σῶμα ἐν τῷ ἡμετέρῳ γενόμενον, ὅλον πρός ἑαυτό ματαποιεῖ καί μετατίθησιν. Ὡς γάρ τοῦ φθοροποιοῦ πρός τό ὑγιαῖνον ἀναμιχθέντος, ἅπαν τό ἀνακραθέν συνηχρείωται· οὕτως καί τό ἀθάνατον σῶμα ἐν τῷ ἀναλαβόντι αὐτό γενόμενον, πρός τήν ἑαυτοῦ φύσιν καί τό πᾶν μεταποίησεν[65].

Τό κέντρο τῆς παραπάνω θεολογικῆς θέσεως τοῦ Νύσσης εἶναι ὅτι κατά τή Θ. Εὐχαριστία οἱ πιστοί μεταλαμβάνουν τό «ἀθάνατον σῶμα» τοῦ Κυρίου, τό Ὁποῖο «ἀναμειγνύεται μέ τήν ἀνθρώπινη φύση». Ἡ ἀλήθεια αὐτή εἶναι κεφαλαιώδης γιά τή θεολογία περί ἐνζύμου ἄρτου, διότι προβάλλει τή δράση τῆς ζύμης ὡς συμβόλου τῆς ἑνότητας Θεοῦ καί ἀνθρώπου μέσα ἀπό τή Μετάληψη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως τονίζει ὁ Νύσσης, μή εἶναι δυνατόν ἐν ἀθανασίᾳ γενέσθαι τό ἡμέτερον σῶμα, εἰ μή διά τῆς πρός τό ἀθάνατον κοινωνίας ἐν μετουσίᾳ τῆς ἀφθαρσίας γενόμενον[66]. Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός, (συνεχίζει ὁ Νύσσης), μέσα ἀπό τή μετάληψη τοῦ Σώματος Του κατά τή Θ. Εὐχαριστία, τοῖς σώμασι τῶν πειστευκότων κατακιρνάμενος, ὡς ἄν τῇ πρός τό ἀθάνατον ἐνώσει, καί ἄνθρωπος τῆς ἀφθαρσίας μέτοχος γένοιτο[67].

Ἡ θεολογία τοῦ Γρηγορίου Νύσσης περί τῆς «ἀθανατήσεως» τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος μέσα ἀπό τή Μετάληψη τοῦ Σώματος τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τή βάση τῆς πίστεως τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ὅτι οἱ πιστοί μεταλαμβάνουν τό ἀναστημένο καί ἔνδοξο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ·  ἐπομένως, αὐτό τό Σῶμα παραπέμπει μόνο στόν ἔνζυμο ἄρτο ἐφόσον ἡ ζύμη ὑποδηλώνει τή ζωή.

Δ) Ἰερός  Χρυσόστομος

Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ ἐπί τοῦ θέματος τοποθέτηση τοῦ Ἁγ.  Ἰωάννου Χρυσοστόμου. Ἀναφερόμενος στό γεγονός ὅτι ὁ Χριστός συνέφαγε μέ τούς μαθητές Του, ἐπισημαίνει τά ἀκόλουθα: Ἐπεί καί ὁ Χριστός διά τοῦτο μετ’ αὐτῶν τό πάσχα ἐποίησεν, οὐχ ἵνα ποιῶμεν ἡμεῖς μετ’ ἐκείνων, ἀλλ’ ἵνα τῇ σκιᾷ τήν ἀλήθειαν ἐπαγάγῃ. Καί γάρ … καί ἄζυμα ἔφαγε… Ἀλλ’ οὐδενί τούτων ἡμεῖς ὑποκείμεθα, ἀλλά βοᾶ Παῦλος λέγων…’’Ὥστε ἑορτάζωμεν μή ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδέ ἐν ζύμῃ κακίας καί πονηρίας, ἀλλ’ ἀζύμοις εἰλικρινείας καί ἀληθείας’’. Ἡμῶν γάρ τά ἄζυμα οὐκ ἄλευρον πεφυραμένον, ἀλλ’ εἰλικρινής πολιτεία καί βίος ἐνάρετος[68].

Ὁ  Ἁγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος δομεῖ τή θέση του ἐπί τοῦ Α΄ Κορ. 5, 8 γιά νά τονίσει ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ «ἀζύμου» στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας δέν ἀφορᾶ στή «ζύμη» κατά κυριολεξία, ἀλλά στή μεταφορική ἔννοια τῆς ζύμης: εἶναι ἡ «εἰλικρινής πολιτεία» καί ὁ «ἐνάρετος ζῆλος», ὑπό τήν ἔννοια ὅτι οἱ ἀρετές αὐτές προκαλοῦν πνευματική ζύμωση, ἡ ὁποία προάγει τήν πνευματικότητα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ πιστοί, ἐπομένως, χρησιμοποιοῦν ἔνζυμο ἄρτο γιά νά σημάνουν ὅτι ἡ ζωή τους εἶναι (ἤ πρέπει νά εἶναι) μία διαρκής πνευματική ζύμωση, μιά πορεία πρός τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν. Ἡ θέση αὐτή τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἑδράζεται ἐπί τῆς εὐρύτερης κριτικῆς του ἐναντίον τῶν «ἰουδαϊκῶν ἀζύμων», τά ὁποῖα θεωρεῖ ὡς «ἀκάθαρτα»[69].

Δι’ ὅλων αὐτῶν τῶν Πατερικῶν θέσεων καί ἀπόψεων ἀβίαστα ἐξάγεται τό συμπέρασμα ὅτι: Ἡ χρήση τῶν ὑλικῶν τῆς θείας Μυσταγωγίας πού μᾶς παραδώθηκαν ἀπό τόν Κύριο διαχρονικά,  ἐπενδήθηκαν ἀπό τους Ἁγίους Πατέρες μέ κανονικό κῦρος καί ὡς ἐκ τούτου ὁ περαιτέρω προβληματισμός περί ἀντικαταστάσεως τῶν ὑλικῶν τῆς θείας Λατρείας εἶναι ὄχι μόνο περιττός ἀλλά καί ἐπιζήμιος.

 

[1] Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως, Στρωματεῖς, 1,19, PG 8, 812C- 813A.

[2] Εγκρατίτες ή Εγκρατευτές ή Εγκρατείς, ἦταν μιά ἀρχαία χριστιανική αἵρεση, τῆς ὁποίας οἱ ὁπαδοί ἀπεῖχαν ἀπό τό γάμο, τήν ἰδιοκτησία καί ὡρισμένων τροφῶν. Ἡ ἐγκράτεια θεωρούνταν ἀπό τούς χριστιανούς ὡς καρπός τοῦ Πνεύματος (Γαλάτ. ε΄23), ἀλλ΄ εἶχε τήν ἔννοια τῆς ἐν μέτρῶ ἀποφυγῆς ὡρισμένων ἀπολαύσεων· γι’ αὐτό κατατασσόταν  μαζί με τίς ἄλλες ἀρετές καί δέν ὡρίζωνταν ὡς ὁ ἀποκληστικός ρυθμιστικός κανόνας τοῦ βίου. Παρουσιάσθηκαν ὅμως καί κήρυκες  ὑποχρεωτικῆς  ἀποχῆς ἀπό τοῦ γάμου καί ὡρισμένων τροφῶν, ἐπικρινόμενοι ἤδη ἀπό τόν Παύλο. «Ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστατήσονταί τινές τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνης καί διδασκαλίαις δαιμόνων… κωλυόντων γαμεῖν, ἀπέχεσθαι βρωμάτων»(Α΄ Τιμ. δ’ 1-3). Ὡς κήρυκες τῆς ἐγκρατείας ἀπό τούς αἱρεσιάρχες διακρίθηκαν ὁ Μαρκίων, ὀ Σατουρνῖνος καί ὁ ἀκολουθήσας αὐτούς ἀπολογητής Τατιανός ὁ καί διαμορφωτῆς αὐτῆς. Πίστευαν στήν δυαρχία,  καί ἀναφέρει ὁ Ἐπιφάνιος: «Φάσκουσιν δέ καί οὗτοι ἀρχάς τινάς εἶναι, τήν τε τοῦ διαβόλου ἀντικειμένην πρός τά τοῦ Θεοῦ ποιήματα καί μή ὑποτασσομένην»(Πανάριον 47, 1). Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος δίνει καί περαιτέρω πληροφορίες  σχετικά μέ τούς κανονισμούς αὐτῶν. «Τόν δέ γάμον σαφῶς τοῦ διαβόλου ὁρίζονται. Ἔμψυχα δέ βδελύσσονται ἀπαγορεύοντες, οὐχ ἕνεκεν ἐγκρατείας οὔτε πολιτείας, ἀλλά κατά φόβον καί ἰνδαλμόν τοῦ μή καταδικασθῆναι ἀπό τῆς τῶν ἑμψύχων μεταλήψεως. Κέχρηνται δέ καί αὐτοί μυστηρίου δι’ ὕδατος· οἶνον δέ ὅλως οὐ μεταλαμβάνουσι, φάσκοντες εἶναι διαβολικόν». Σύμφωνα μέ αὐτά οἱ ἀπαγορεύσεις τους ἦταν σχετικές μέ τόν γάμο καί τις τροφές. Οἱ ορθόδοξοι ἀντέκρουσαν τήν διδασκαλία των περί ἀποφυγῆς τοῦ γάμου, ἐπικαλούμενοι τήν φυσιολογική κατασκευή τοῦ ἄρρενος καί τοῦ θήλεος, ἀλλά ἡ ἀντίρρησις δέν τούς εμπόδιζε αὐτούς νά ἐμμένουν εἰς τίς ἀπόψεις τους. Ἀλλ΄ ἐνῶ αὐτές ἦταν οἱ ἀρχές τους ὡς πρός τόν γάμο, ὁ Ἐπιφάνιος σημειώνει ὅτι διαρκῶς συναναστρέφονταν γυναίκες, «γυναιξί συνοδεύοντες καί συνδιαιτώμενοι»(47, 3), όπως ἐπρατταν καί οἱ Μασσαλιανοί. Ἡ τέλεση τῆς θείας εὐχαριστίας  δι’ ἄρτου καί ὕδατος- λόγῳ ἀπαγορεύσεως τοῦ οἴνου - ἔδωσε σέ αὐτούς καί τό ὄνομα «ὑδροπαραστάται». Ἄλλοι ἀπό τούς αὐστηρούς, ὅπως οἱ Μοντανιστές ἐτέλουν αὐτήν μέ τυρόν. Ὁ Ἐπιφάνιος γράφει ὅτι, ἐπί τῶν ἡμερῶν του, ὁπαδοί τῆς αἴρεσης αὐτῆς ὑπήρχαν σέ περιοχές τῆς Μικρᾶς Ἁσίας, τήν Πισιδία, τῆ Φρυγία , τήν Ἰσαυρία, τήν Κιλικία, τήν Γαλατία, τήν  Συρία, τήν Παμφυλία καί τή Ρώμη. Ὑπῆρχαν μεταξύ 2ου και 4ου αἰώνα μ.Χ.

[3] Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως, Στρωματεῖς, 1, 1, PG 8,  692Β.  

[4] Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως, Παιδαγωγός, 2, 2 PG 409Β- 412Α.

[5] Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως. Τίς ὁ σωζόμενος πλούσιος, 23, PG 9, 628D.

[6] Στ.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Πατρολογία, τόμ. Α΄, Ἀθήνα, Παρουσία, 19973, σ. 427.

[7] QUASTEN, J., Patrology (Vol. II: The Ante- Nicene Literature after Irenaeus), Utrecht- Antwerp, Spectrum, 1975, σ. 381. Τήν ἴδια Ἐπιστολή εἶχε ἀποκαλέσει ὁ P. BATIFFOL ὡς «τή μαρτυρία τήν πλέον ἀξιόλογη, τήν ὁποία ἔχει νά ἐπιδείξει ἡ χριστιανική γραμματεία τῶν πρώτων αἰώνων περί τῆς Θ. Εὐχαριστίας» (‘Etudes d’ histoire et de theogie positive. L’ Eucharistie, la presence reelle et la transsub – stantiation, Paris 19309, ss. 237- 238).

[8] Περί τῆς ἐντάξεως τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιστολῆς στό ἔργο τοῦ Κυπριανοῦ, βλ. L. BAYARD, Saint Cyprien, Correspondance, t. I, II, Paris 1962.

[9] Admonitos autem nos scias ut in calice offerendo dominica tradition servetur neque aliud fiat a nobis quam quod pro nobis Dominus prior fecit, ut calix quid in commemoratione eius offectur mixtus vino offeratur (2,1, PL 4, 373Β) [«Ὀφείλουμε νά διατηρήσουμε τήν παράδοση καί νά μήν πράξουμε κάτι ἀντίθετο μέ αὐτό πού ὁ Κύριος ἔπραξε πρῶτος, προσφέροντας στό ποτήριο- εἰς ἀνάμνηση Του- κεκραμμένο οἶνο μέ ὕδωρ»]. 

[10] Βλ. σχετικῶς : R. JOHANNY, «Cyprien…», σ, 156. 

[11]Ἐπιστολή 63, 9 (2-3), PL 4, 376B[«Εἶναι γεγονός ὅτι τήν προηγούμενη ἡμέρα ἀπό τό Πάθος Του, ἀφοῦ ἔλαβε ποτήριο τό εὐλόγησε καί τό ἔδωσε στούς Μαθητές Του λέγοντας: ‘’Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστιν τό αἷμα μου τῆς διαθήκης τό περί πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Λέγω δέ ὑμῖν, οὐ μή πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτό πίνω μεθ’ ὑμῶν καινόν ἐν τῇ βασιλεία τοῦ Πατρός μου’’. Ἀπό τήν μαρτυρία αὐτή ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι τό ποτήριο ποῦ ὁ Κύριος προσέφερε ἦταν κεκραμμένο καί ὅτι αὐτό ποῦ απεκάλεσε ὡς ‘’Σῶμα’’ Του ἦταν οἶνος. Ἐξ’ αὐτοῦ συμπεραίνουμε ὅτι τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ δέν προσφέρεται ἐάν ὁ οἶνος δέν ὑπάρχει ἐντός τοῦ ποτηρίου καί ὅτι ἡ Θυσία τοῦ Κυρίου δέν ἐπιτελεῖτε ὀρθῶς ἐάν ἡ προσφορά καί ἡ θυσία μας δέν ἀνταποκρίνονται στό Πάθος Του. Ἐξ’ ἄλλου, πῶς θά πιοῦμε τόν καινούργιο οἶνο, καρπό τῆς ἀμπέλου, ἀπό κοινοῦ μέ τόν Κύριο στή βασιλεία τοῦ Πατρός Του, ἐάν στή θυσία τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί τοῦ Χριστοῦ δέν προσφέρουμε οἶνο καί δέν ἀναμιγνύουμε τό περιεχόμενο τοῦ Ποτηρίου σύμφωνα μέ τήν παράδοση τοῦ Κυρίου;»].

[12] Ἐπιστολή 63η,  10, 2[ «Ἐφόσον ἔχει διδαχθεῖ ἀπό τόν Κύριο καί ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ καί ἐπαναδιατυπωθεῖ ἀπό τόν ἀπόστολο (Παῦλο), νά ἀκολουθοῦμε (κάθε φορά πού μεταλαμβάνουμε ἀπό τοῦ Ποτηρίου εἰς ἀνάμνηση τοῦ Κυρίου) αὐτό πού ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἔπραξε, διαπιστώνουμε ὅτι δέν εἴμαστε συνεπεῖς μέ την ἐντολή Του ἐάν δέν πράττουμε αὐτό πού ὁ Κύριος ἔπραξε, ἐάν δέν ἀκολουθοῦμε τή θεϊκή διδασκαλία χρησιμοποιώντας κεκραμμένο οἶνο»].

[13] Ἐπιστολή 63,13[«Στήν πραγματικότητα, ὅπως ὁ Χριστός θυσιάστηκε γιά ὅλους μας καί ἐσήκωσε τίς ἀμαρτίες μας, βλέπουμε ὅτι τό ὕδωρ εἰκονίζει τόν λαό, ὁ δέ οἶνος (εἰκονίζει) τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἐπομένως, ὅταν ἐντός τοῦ ποτηρίου τό ὕδωρ ἀναμειγνύεται μέ τόν οἶνο, εἶναι ὁ λαός πού ἀναμειγνύεται μέ τόν Χριστό καί τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού συναντά καί ἐνώνεται με ἐκεῖνον πού πιστεύει. Αὐτό τό κράμμα,  αὐτή ἡ μεῖξις τοῦ οἴνου μέ τό ὕδωρ ἐντός τοῦ ποτηρίου τοῦ Κυρίου εἶναι δεσμός ἀδιάρρηκτος. Κατά τόν ἴδιο τρόπο ἡ Ἐκκλησία (δηλαδή ὁ λαός πού εὑρίσκεται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί πού μέ πιστότητα καί σταθερότητα διασώζει τήν πίστη) οὐδέποτε θά μπορέσει νά χωριστεῖ ἀπό τόν Κύριο, ἀλλά θά παραμείνει ἐνωμένη μαζί του μέσα ἀπό μιά ἀγάπη πού μεταβάλλει τά δύο σέ ἕνα. Ἀλλά ὅταν καθαγιάζουμε τό ποτήριο τοῦ Κυρίου, δέν μποροῦμε νά προσφέρουμε μόνο τό ὕδωρ, ὅπως δέν μποροῦμε νά προσφέρουμε μόνο τόν οἶνο. Διότι, ὅταν προσφέρουμε μόνο τόν οἶνο, τό Αἷμα τοῦ Κυρίου εἶναι παρόν χωρίς ἐμᾶς. Ἀλλά καί ἐάν ὑπάρχει μόνο ὕδωρ, ὁ λαός (πρέπει νά θεωρεῖται) χωρίς τό Χριστό. Ἀντιθέτως, ὅταν τό ἔνα ἀναμειγνύεται μέ τό ἄλλο καί ἀναμειγνυόμενα, δημιουργοῦν μία ἐνότητα, τότε ἐπιτελεῖται τό πνευματικό καί ἐπουράνιο μυστήριο. Τό ποτήριο τοῦ Κυρίου δέν εἶναι, ἐπομένως, μόνο ὕδωρ ἤ μόνο οἶνος, χωρίς νά ὑπάρχει μεῖξις καί τῶν δύο, ὅπως τό Σῶμα τοῦ Κυρίου δέν μπορεῖ νά ἀποτελεῖται μόνον ἀπό ἀλεύρι ἤ μόνον ἀπό ὕδωρ, χωρίς τήν μείξη τῶν δύο καί χωρίς τήν ἐνότητά τους ὥστε νά δημιουργηθεῖ ὁ ἄρτος. Στό παράδειγμα αὐτό εἰκονίζεται ἐπίσης ἡ ἑνὀτητα τοῦ λαοῦ τοῦ Χριστοῦ: ὅπως συμβαίνει μέ τους ποικίλους συγκεντρωτικούς καρπούς (πού τοποθετοῦνται σέ καλούπι καί ἀναμειγνύονται), οἱ ὁποῖοι διαμορφώνουν ἕνα μόνο ἄρτο, παρομοίως στόν Χριστό (πού εἶναι ὁ ἆρτος τοῦ οὐρανοῦ) δέν ὑπάρχει- ἄς τό συνειδητοποιήσουμε- παρά μόνο ἕνα Σῶμα, μέ τό ὁποῖο ἡ δική μας ποικιλομορφία ἔχει ἑνωθεῖ καί ἀναμειχθεῖ»]. 

[14] Ἐπιστολή 63, 2, 1.

[15] Ἐπιστολή 63, 14,3.

[16] Ἐπιστολή 63, 17,1.

[17] Ἐπιστολή 63, 9,3.

[18] Γιά τόν Κυπριανό, ἡ ἔννοια τοῦ sacramentum σέ σχέση μέ τή Θ. Λειτουργία σημαίνει τήν ἀληθινή διάσταση τοῦ εὐχαριστιακοῦ μυστηρίου.

[19] De domenica oratione 18, PL 4, 531A [«Κατά τόν ἴδιο τρόπο πού λέγουμε τό ‘’Πάτερ ἡμῶν’’ διότι εἶναι Πατέρας αὐτῶν πού Τόν γνωρίζουν καί Τόν πιστεύουν , κατά παρόμοιο τρόπο λέγουμε ‘’τόν ἄρτον ἡμῶν’’, διότι ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἄρτος ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι- ὅπως κι ἐμεῖς- εἶναι ἑνωμένοι στό Σῶμα Του. Προσευχόμεθα νά μᾶς δοθεῖ ὁ ἄρτος αὐτός καθημερινῶς, λόγω τοῦ φόβου μήπως ἐμεῖς (πού

εὑρισκόμαστε στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί λαμβάνουμε καθημερινῶς τήν Εὐχαριστία Του ὡς τροφή σωτηρίας) ὑποπέσουμε σέ κάποια βαρειά ἁμαρτία. (Στήν περίπτωση αὐτή), ὄντας ἐκδιωγμένοι ἀπό τήν εὐχαριστία καί ἔχοντας προγραφεῖ, θά μᾶς εἶχε ἀπαγορευθεῖ ἡ μετάληψη τοῦ οὐρανίου ἄρτου καί θά αἴμεθα ἀποκεκομμένοι ἀπό τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος διδάσκει αὐτά, ὅταν λέγει: ‘’Ἐγώ εἰμί ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς• ἐάν τίς φάγῃ ἐκ τούτου  τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τόν αἰῶνα, καί ὁ ἄρτος δέ ὅν ἐγώ δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς’’. Λέγει ὅτι ἐκεῖνος πού θά φάγει τόν ἄρτο Του θά ζήσει αἱωνίως, γιά νά πιστοποιήσει ὅτι θά ζήσουν ἐκεῖνοι πού ἐβρίσκονται ἑνωμένοι στό Σῶμα Του καί πού- ἔχοντας τό δικαίωμα νά μεταλάβουν- λαμβάνουν τήν Εὐχαριστία. Ἔκτοτε, πρέπει μέ φόβο νά προσευχόμεθα, ἀναλογιζόμενοι τόν κίνδυνο μήπως κάποιος- πού δέν ἔχει δικαίωμα νά μεταλάβει- εὑρεθεῖ ἀποκεκομένος ἀπό τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί στερημένος ἀπό τή σωτηρία. Ὁ Ἴδιος τό ἐτόνισε ὅταν ἔλεγε: ‘’ἐάν μή φάγητε τήν σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τό αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς’’. Αὐτή εἶναι ἡ αἰτία γιά τήν ὁποία ζητᾶμε νά μᾶς δοθεῖ καθημερινῶς ὁ ἄρτος μας (δηλαδή ὁ Χριστός), ὥστε νά παραμείνουμε ἐν Χριστῷ, ὥστε διά τοῦ ἁγιασμοῦ Του νά λάβουμε τή ζωή καί νά μήν ἀποκοποῦμε ἀπό τό Σῶμα Του»].

[20] Μυστήρια δέ δῆθεν τελοῦσι κατά μίμησιν τῶν ἁγίων ἐν τῇ Ἐκκλησία ἀπό ἐνιαυτοῦ εἰς ἐνιαυτόν διά ἀζύμων, καί τό ἄλλο μέρος τοῦ μυστηρίου δι’ ὕδατος μόνου (Κατά αἱρέσεων 30, 16, PG 41, 432Β).

[21] Κατά αἱρέσεων 42, 3, PG 41, 700Α (πρβλ. καί 852Β).

[22] Κατά αἱρέσεων 46, 2 PG 41, 840C (πρβλ. καί 852Β).

[23] Κατά αἱρέσεων 49, 2, PG 41, 881Β.

[24] Γιά τίς ἰουδαΐζουσες ρῖζες τῶν Ἐβιωνιτῶν, βλ. Β. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστική ἱστορία, Ἀθήνα, Ἀστήρ, 1970, σ. 37.    

[25] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 265Α.

[26] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 265Α-Β.

[27] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 265Β.Περί τοῦ θέματος τοῦ «ἅλατος» τό Ὑπόμνημα παραπέμπει στή φράση τοῦ Κυρίου πρός τούς Μαθητές Του (Ὑμεῖς ἐστέ τό ἅλας τῆς γῆς) γιά νά αἰτιολογήσει τή συνάφεια τοῦ «ἅλατος» μέ τή διδασκαλία.

[28] Στό ἴδιο. 

[29] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 265D.

[30] Στό ἴδιο.

[31] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 268Α.

[32] Στό ἴδιο. Στό σημεῖο αὐτό, ὁ Συμεών ἀναπτύσει τή σχετική ὀρθόδοξη διδασκαλία περί  τῆς «τελείας ἐνώσεως τῶν δύο φύσεων τοῦ Κυρίου», ἡ ὁποία (ἕνωση) διεφύλαξε τήν «τελειότητα» ἐκάστης φύσεως. Τό Ὑπόμνημα λαμβάνει τήν εὐκαιρία νά ἀναφερθεῖ στήν «ἀφθαρσία» τοῦ Κυρίου μετά τήν Ἀνάσταση, καθώς καί στά γεγονότα «τῆς ψηλαφήσεως» καί τῆς «εἰσόδου κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» (Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 268A-B).  

[33] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 268B-C.

[34] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 268C-D.

[35] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 268D.

[36] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 269Α.

[37] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 269Β.

[38] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 269C.

[39] Ὁ Συμεών ἀποκαλεῖ τή χρήση ἀζύμων στήν Θ. Εὐχαριστία ὡς «μέθεξη καί συνεορτασμό μέ τούς Ἰουδαίους» (Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 269D).

[40] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 269C- D.

[41] Β΄ Κορ. 5, 17.

[42] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 269D.

[43] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 272Α.

[44] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 272B. Σύμφωνα μέ τό Συμεών, ὁ Κύριος «οὐ τό Ἰουδαϊκόν τότε μόνο ἐτέλεσεν Πάσχα, ἀλλά μάλιστα τό οἰκεῖον» (Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 272C).

[45] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 272D- 273A.

[46] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 273B.

[47] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 276A-B.

[48] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 276B.

[49] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 276C.

[50] Στό ἴδιο.

[51] Στό ἴδιο.

[52] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 276C-D.

[53] Πρόκειται περί τῆς φράσεως τοῦ Κυρίου « Οὐ μή πίω ἀπ’ ἄρτι ἐκ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου» (Μτ. 26, 29). Πρβλ.  Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 276D.

[54] Στό ἴδιο.

[55] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 276D-277A. Ὁ Συμεών τονίζει ἰδιαιτέρως τήν ἔννοια τοῦ ὅρου «κεράσας» (στίς Θ. Λειτουργίες Μ. Βασιλείου, Ἰ. Χρυσοστόμου καί Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου), γιά νά θεμελιώσει τή θέση ὅτι ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἀνέμειξε τόν οἶνο μέ τό ὕδωρ (Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 277Β).

[56] Περί τῆς Θ. Λειτουργίας, 277Α.        

[57] Πρβλ. Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, Ὁ χριστιανικός ναός καί τά τελούμενα ἐν αὐτῶ, Ἀλεξάνδρεια 1921, σ. 383• Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, «Ἄζυμα», ΘΗΕ, τόμ. Α΄, Ἀθῆναι 1962, στ. 487.

[58] Εἴ τις, Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἤ Διάκονος, ἤ ὅλως τοῦ καταλόγου τῶν κληρικῶν, νηστεύει μετά Ἰουδαίων, ἤ ἑορτάζει μετ’ αὐτῶν, ἤ δέχοιτο παρ’ αὐτῶν τά τῆς ἑορτῆς ξένια, ἤ ἄζυμα, ἤ τι τοῦτον, καθαιρείσθω, εἰ δέ λαϊκός ἀφοριζέσθω (Γ. ΡΑΛΛΗ-Α. ΠΟΤΛΗ, Σύνταγμα τῶν θείων καί ἱερῶν Κανόνων, τόμ. Β΄, Ἀθήνα 1852, σ. 90).

[59] Ἐπιφανίου Κύπρου, Κατά Αἱρέσεων, Α΄, ΙΙ, 15, PG 41, 432.

[60] Ἐπιφανίου Κύπρου, Ἀγκυρωτός, 57, PG 43, 117Α-Β.

[61] Με βάση τούς δύο συγκεκριμένους προσδιορισμούς, ὁ Δουράνδος ὑποστήριξε (τόν 17ο αἰ.) ὅτι ὁ Ἐπιφάνιος ἀναφέρεται στή χρήση ἀζύμου ἄρτου, ὁ ὁποῖος εἶχε στρογγυλή μορφή (ὅπως ἡ σημερινή ὄστια τῆς ρωμαιοκαθολικῆς ‘’Ἐκκλησίας’’) καί παρέπεμπε στό νεκρό σῶμα τοῦ Κυρίου («ἀναίσθητος» ἄρτος: ὁ ἄζυμος). Bλ. Durandus, De ritibus, II, 38, Paris 1632, σ. 640.

[62] Ἑρμηνεία ἀπό τόν Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟ, ὅπ.π., σ. 387.

[63] Μητροφάνους Κριτόπουλου, Ὁμολογία, ἐν Ἀθήναις 1952, σ. 534.

[64] Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, ὅπ.π., σ. 387.

[65] Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος Κατηχητικός, PG 45, 93Β-C. 

[66] Στό ἴδιο, 93C.

[67] Στό ἴδιο 97Β.

[68] Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Λόγος κατά Ἰουδαίων, Γ΄, 3 PG 48, 866. 

[69] Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τήν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, ε’, PG 49, 379. Πρβλ καί ὁμιλία εἰς τόν θεῖον καί Μυστικόν Δεῖπνον, δ΄, PG 49, 388.

                                                                Οι δέκα λεπροί

            Η περικοπή μας  υπάρχει μόνο στο Ευαγγέλιο του αγίου Λουκά και μας εκθέτει τα περί της θεραπείας δέκα λεπρών.

            Στην είσοδο ενός χωριού συναντά ο Ιησούς δέκα λεπρούς άνδρες οι οποίοι και σταμάτησαν μακριά από τον Κύριο.

            Έπρεπε να τηρήσουν τις από τις νομικές διατάξεις προβλεπόμενες εντολές για λεπρούς.

            Την εποχή εκείνη η λέπρα ήταν πολύ διαδεδομένη ώστε και ο Μωσαϊκός νόμος να αναφέρεται εκτενέστερα με διατάξεις σ΄ αυτή.

            Οι λεπροί ήταν λειτουργικά ακάθαρτοι και δεν τους επιτρέπετο η συμμετοχή τους στις θυσίες.

            Οι ραβίνοι τους θεωρούσαν σαν ζωντανούς νεκρούς και η θεραπεία τους ισοδυναμούσε με ανάσταση νεκρού.

            Κατά το Ταλμούδ ‘’ τέσσερεις είναι όμοιοι με τον νεκρό, ο φτωχός, ο λεπρός, ο τυφλός και ο άτεκνος ‘’.

            Η λέπρα θεωρείτο τιμωρία για τον εξαιρετικά αμαρτωλό άνθρωπο. Δεν έπρεπε να υπάρχουν λεπροί εντός της Αγίας Πόλεως.

           Επιτρέπετο η κατοικία τους σε μικρά χωριά και μάλιστα σε ιδιαίτερους χώρους μακριά από τα σπίτια του χωριού.

           Σε αυτή την επικρατούσα στάση απέναντι των λεπρών οφείλετε και η μακριά από τον Ιησού παραμονή των λεπρών.

           Όμως αυτοί φωνάζουν με όλη την δύναμη της βραχνής εξ αιτίας της αρρώστιας φωνής τους.

           Παρακαλούν για την θεραπεία τους. ‘’ Ιησού επιστάτα  ελέησε μας’’  που σημαίνει κατά την πίστη των λεπρών.

           Αναγνώριση του Μεσσιανικού αξιώματός του και της κυριαρχικής εξουσίας του.

           Τα θαύματα του Ιησού είναι παράθυρα από τα οποία έρχεται το φώς του νέου αιώνα.

           Από τα οποία σαν από ‘’ έσοπτρο ‘’- καθρέφτη μπορούμε να δούμε την κατάργηση της αρρώστιας, της φθοράς και του θανάτου στον κόσμο.

           Τις συνέπιες της αμαρτίας, της κατάστασης μακριά από τον Θεό στην οποία διάλεξε να ζει ο μεταπτωτικός άνθρωπος.  

           Ο Χριστός με την σάρκωσή του έφερε στο συμπαν την ανατροπή και την ανακαίνιση του.

           Η ασθένεια, η φθορά και ο θάνατος θα εκλείψουν. ‘’ιδού καινά ποιώ πάντα ‘’.

           Απόδειξη της ποιότητας του νέου αιώνα είναι και οι θαυματουργικές ιάσεις των διαφόρων ασθενειών που επιτελεί.

           Ο Δημιουργός ήλθε να αποκαταστήσει την δημιουργία του στην πραγματική της ποιότητα.

           Αυτή για την οποία την δημιούργησε και όχι της φθοράς και του θανάτου.

           Ο Ιησούς δεν ανταποκρίνεται παρά εμμέσως στο αίτημα των λεπρών βάζοντας σε δοκιμασία την γνησιότητα της πίστη τους.

          Τους στέλνει στους ιερείς οι οποίοι κατά το Λευιτικό ήταν οι αρμόδιοι να διαπιστώσουν την γιατρειά τους και να εκτελέσουν τους καθαρισμούς με θυσίες.

          Βέβαια οι λεπροί πριν ακόμη απομακρυνθούν έγιναν καλά,

‘’ εκκαθαρίσθησαν ‘’.

          Ως εδώ έχουμε σύμπνοια και των δέκα, φωνάζουν μαζί να τους ελεήσει ο Ιησούς αλλά και θεραπεύονται και οι δέκα.

          Ύστερα όμως τα πράγματα αλλάζουν, ο ένας από αυτούς και όχι και οι δέκα έρχεται να δοξάσει τον Θεό.

          Έτσι συμβαίνει και στη σωτηρία λίγοι είναι αυτοί ένας στους δέκα ένας στους εκατό, μόνο ο Θεός γνωρίζει που βρίσκουν την στενή πύλη και μπαίνουν.

          Ο Θεός δεν εξαιρεί κανένα είναι ελεήμων, εύσπλαχνος, φιλάνθρωπος, οικτίρμων σε όλους. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους.(Ματθ 5,45)

         Έτσι και στην περικοπή μας αν και γνώριζε ως Θεός τι θα γίνει μετά, ότι οι εννέα αν και θα θεραπευθούν δεν θα γυρίσουν.

          Θα κοιτάξουν τη ζωή τους και τον εαυτό τους, δεν θα θυμηθούν Αυτόν που τους ευεργέτησε.

          Δεν κάκιωσε μαζί τους, δεν προκαταλαμβάνεται, αλλά Η μόνη ΑΓΑΠΗ ευεργετεί όλους.

          Πάντα ο Θεός μετατρέπει τον πόνο σε σωτηρία εάν συνεργαστούμε μαζί του.

          Όλοι πάσχουμε, όλοι υποφέρουμε λίγο η πολύ σ΄ αυτό τον κόσμο. Όλοι έχουμε προβλήματα από αρρώστιες, από δυστυχία, από βάσανα.

          Το αποτέλεσμα της φθοράς είναι να πονά ο άνθρωπος, συγχρόνως όμως τα οικονομεί έτσι ο Θεός αυτά τα βάσανα να είναι αυτά που μπορούν να μας βοηθήσουν να συνέλθουμε.

          Δεν υπάρχουν τα βάσανα τυχαία, δεν είναι ο Θεός κακός, δεν κακιώνει με κανένα, δεν θέλει ποτέ να παιδεύονται οι άνθρωποι, τα παιδιά του, τα δημιουργήματά του.

         Η ζωή του πόνου, η ζωή των βασάνων, η ζωή της αμαρτίας μπορεί να μετατραπεί σε σωτηρία, σε αναθεώρηση των αξιών της ζωής, σε γνώση του Θεού Πατέρα.    

         Όμως πολύ άνθρωποι και όταν βασανίζονται σκέπτονται μόνο τον εαυτό τους.

         Αντί μέσα στον πόνο τους να βρουν τον Χριστό, να πάει η καρδιά τους, ο νούς τους στο Θεό, να ζητήσουν έλεος.

         Να τον αγκαλιάσουν, να τον αγαπήσουν, σκέπτονται μόνο τα προβλήματα τους, τα βάζουν με όλους και με τον Θεό.

         Δεν τον θεωρούν σύμμαχο αλλά νομίζουν ότι αυτός είναι η αιτία των κακών και της δυστυχίας τους.

         Να γνωρίζουμε ότι μέσα από κάθε κατάσταση μπορούμε να βρούμε τον Χριστό.

         Εκείνος γνωρίζει τις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε και είναι έτοιμος να μας συναντήσει.

         Όμως ο άνθρωπος από την στιγμή που θεωρεί ότι είναι καλά και μπορεί να βαδίσει μόνος και αυτάρκης στην επίγεια ζωή του.

         Αποκτά ανθρωποκεντρική πίστη δεν ενδιαφέρεται για την ύπαρξη η όχι του Θεού, ξεχνά ότι η ζωή είναι δώρο του και γίνεται επιλήσμων.

         Αυτή ήταν και η συμπεριφορά του περιούσιου λαού που αποτελεί και παράδειγμα προς αποφυγή για τους χριστιανούς.

         Μόνο ο ‘’αλλογενής ‘’, ο Σαμαρείτης, επέστρεψε για να ευχαριστήσει τον Ιησού.

         Όπως και στην πρώτη εκκλησία οι μη Ιουδαίοι απετέλεσαν την πλειονότητα των χριστιανών.

         Ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη από την ευχαριστία μας και την δοξολογία μας.

         Το ‘’ εν παντί ευχαριστείτε ‘’( Α Θες ε18) είναι για το όφελος μας πρέπει να γνωρίζουμε ότι το κάθε τι συμβαίνει για την σωτηρία μας.

         Ο Θεός και τον δίκαιο αγαπά και του αμαρτωλού δέχεται την μετάνοια.

        ‘’ η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτές με παρεκάλεσαν

( παρηγόρησαν )(ψαλμ 22,4).

         Οι ‘’τιμωρίες’’ δοκιμασίες του Θεού είναι τα όργανα, τα μέσα και οι τρόποι και έτσι πρέπει να τις βλέπουμε.

         Με τις οποίες ο Θεός τους μεν δίκαιους στηρίζει στην αρετή, τους δε αμαρτωλούς σε μετάνοια.

         Ο γιατρός όταν δει ότι είναι ανάγκη, καίει την πληγή , κόβει πολλές φορές το σάπιο μέλος του σώματος μας.

         Δίνει φάρμακα που σου πέφτουν τα μαλλιά, όμως εμείς τον βλέπουμε σαν σωτήρα, δεν διαμαρτυρόμαστε σε τίποτε, του προσφέρουμε δώρα και αμοιβές.

          Πόσα δώρα και ευχαριστίες πρέπει να δίνουμε σ΄ Εκείνον που μας δίνει όχι την πρόσκαιρο ανάπαυση αλλά την αιώνια ζωή.

          Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο Κύριος δεν ομιλεί  στο ερώτημα του για την συμπεριφορά των λεπρών για ευχαριστία, αλλά για δοξολογία του Θεού.

          Η αληθινή ευχαριστία του ανθρώπου βρίσκεται στη δοξολογία του Κυρίου και στην εκτέλεση του θελήματος του που είναι και απόδειξη της αγάπης μας.

          Δεν υπάρχει ασφάλεια στον άνθρωπο εάν δεν δοξολογεί συνεχώς τον Θεό.

          Η πίστη δεν είναι στατική αλλά κατάσταση δυναμική, μια συνεχή πορεία προς την υπόσταση της.

         Η προσευχή δεν εξαντλείται με τα αιτήματα αλλά τελειώνει με την δοξολογία μας για τις δωρεές Του μας διδάσκουν οι Πατέρες.

         Το παράπονο που εκφράζει ο Κύριος για την συμπεριφορά των εννέα λεπρών δεν αποβλέπει Εκείνον.

         Αλλά για τους δυστυχισμένους αγνώμονες που μπορεί πολύ εύκολα να χάσουν την δωρεά εάν με αυτές τις πρακτικές ξαναπέσουν στα χέρια του Διαβόλου.

Ἀθανάσιος Κατσίκης

ἀρχιτέκτων

Ἡ θεραπεία της συγκύπτουσας γυναίκας.

             Η περικοπή μας της θεραπείας της συγκύπτουσας γυναίκας σώζεται μόνον από τον Ευαγγελιστή Λουκά.

            Ασφαλώς δεν είναι  ἡ μοναδική θαυματουργία του Ιησού που έγινε κατά την ημέρα του Σαββάτου σε Συναγωγή.

            Ὁ Ευαγγελιστής μας διηγείται άλλες δύο θεραπείες.

            Αυτού που είχε το δεξί του χέρι ξεραμένο και την θεραπεία του υδρωπικού στο σπίτι κάποιου άρχοντα Φαρισαίου.

            Κύριος βέβαια καθημερινά έκανε θαύματα χαρίζοντας υγεία σε δυστυχισμένους ανθρώπους.

            Έκανε ευεργεσίες   περισσότερες  από αυτές που αναφέρουν οι ευαγγελιστές γιατί όπως διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων.

             ‘’ Πέρασε την ζωή του ευεργετώντας και θεραπεύοντας όλους όσους  καταδυναστεύονταν από τον διάβολο ‘’.

             Οι ευαγγελιστές υπογραμμίζουν τα θαύματα πού γίνονται ιδιαίτερα κατά το Σάββατο σε συναγωγές.

             Θέλουν να μεταφέρουν τις συζητήσεις πού έγιναν μεταξύ του Ιησού και των θρησκευτικών ηγετών μετά τις θαυματουργίες αυτές.

           Θέλουν να μας δείξουν την υποκρισία των Ιουδαίων.

           Που στο όνομα της τυπολατρίας παραβλέπουν  εντελώς την ουσία του Μωσαϊκού νόμου.

            Ὁ διάβολος τούς κρατούσε δεμένους και συγκύπτοντες.

            Ώστε να μην μπορούν να δουν την ουσία του νόμου πού ζωοποιεί.   

            Να βλέπουν μόνο το γράμμα και τον τύπο πού τραυματίζει πολλές φορές.

            Ἡ γυναίκα της περικοπής χαρακτηρίζεται ότι έχει πνεύμα ασθενείας.

             Δεν γίνεται καμία αναφορά περί αμαρτιών της, απεναντίας ονομάζεται θυγατέρα του Αβραάμ.

            Ένας χαρακτηρισμός πού ήταν πολύ τιμητικός για τούς Ιουδαίους.  

            Ἡ γυναίκα πρέπει να ήταν ευσεβής γιατί παρά την ασθένεια της πού ήταν παραμορφωτική τού σώματός της.

             Βρισκόταν συνεχώς στον τόπο της θρησκευτικής λατρείας χωρίς να  την προβάλει ως δικαιολογία  και να απουσιάζει.

             Η αρρώστια για την Εκκλησία συνδέετε στενά με την αμαρτία.

             ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΧΙ με την έννοια ότι κάθε αμαρτία τιμωρείται και με μια αρρώστια που ακολουθεί

              ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ότι η αμαρτία που βασίλευσε στο Σύμπαν μετά την πτώση του Αδάμ.

              Δημιούργησε μια νοσηρή κατάσταση με κατάληξη την φθορά, την αρρώστια και των θάνατο.

              Για τον λόγο αυτό ο ασθενής  θεωρείται από τον Κύριο αιχμάλωτος του Σατανά.

              Είτε πρόκειται για ψυχική ασθένεια όπως οι περιπτώσεις των δαιμονισμένων.

              Είτε για σωματική  αρρώστια όπως στην περίπτωση της γυναικός.

              Ο Δημιουργός θέλει το δημιούργημά του αθάνατο και θεό κατά χάρη.

              Επειδή η αθανασία δίνει στον άνθρωπο την ελευθερία, ενώ τα γνωρίσματα της φθοράς είναι το δεμένο και η ανημποριά.

              Ὁ Ιησούς στρέφεται προς την άρρωστη γυναίκα και της λέει.

              ‘’ Γυναίκα ἀπολέλυσαι της ασθενείας σου ‘’ .

              Πρέπει να προσεχθεί  ιδιαίτερα ὁ χρόνος του ρήματος

‘’ ἀπολέλυσαι ‘’ Έχεις ήδη ελευθερωθεί.

              Η παρουσία του  Χριστού ήδη έφερε την έναρξη της νέας ζωής.

              Σ΄ αυτή ἡ αρρώστια και ὁ θάνατος δεν έχουν πλέον θέση.

              Ο Χριστός νικά    κατά κράτος τον αίτιο των κακών τον Σατανά.

              Απελευθερώνει τον άνθρωπο από την τυραννική αιχμαλωσία του.

              Φορώντας την φύση μας ο Θεάνθρωπος κάνει την φθορά  πρόσκαιρη και τον θάνατο ύπνο.

             Έως της ημέρας πού θα  ακουστή το κάλεσμά Του και το οριστικό λύσιμο των δεσμών και των συνεπειών της φθοράς.

              Πρέπει να προσεχθεί το γεγονός ότι ἡ γυναίκα δεν απευθύνεται στον Ιησού και δεν τολμά να ζητήσει την θεραπεία της.

             Όπως έκαναν σχεδόν όλοι οι άρρωστοι τούς οποίους ὁ Κύριος θεράπευε.  

            Δεν εκφράζει κάποιο παράπονο, αλλά ούτε και  ο Ιησούς την ρωτά  εάν πιστεύει.

            Ούτε μετά την  θεραπεία της προσθέτει ‘’ ἡ πίστη σου σέσωκέν σε’’.

            Ὁ Κύριος χωρίς διάλογο, ως Θεός παντογνώστης γνώριζε την πίστη και την ταπείνωση της.

            Άλλωστε χωρίς να την έχει προηγουμένως ρωτήσει, γνωρίζει ότι επί δεκαοκτώ χρόνια ήταν ασθενής.

           Να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη η γυναίκα δεν είχε δικαιώματα.

           Ακόμη και στη συναγωγή η παρουσία της επιτρεπόταν σε προκαθορισμένη θέση, απομακρυσμένη χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε συνομιλία με ραβίνο.

            Τοποθετεί τα χέρια του στην κεφαλή της γυναίκας σαν άνθρωπος αλλά σαν Θεός με μόνον τον λόγο του την θεραπεύει.

            Ὁ άνθρωπος κυρτωμένος από το βάρος των αμαρτιών και της αγνωσίας.

            Δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθεί όσα χρόνια και εάν περνούσαν και ἡ κατάστασή του θα χειροτέρευε έως θανάτου.

              Στην κατάλληλη χρονική στιγμή ὁ Θεός γίνεται άνθρωπος για να σηκώσει τον κυρτωμένο και να τον  ανορθώσει.

              Ὁ Σατανάς βέβαια  πού έφυγε από την γυναίκα πάει και δένει τον αρχισυνάγωγο.

              Ομιλεί  με  το στόμα του, επιτιμά τον όχλο, στην ουσία όμως  θέλει να επιτιμήσει  τον Ιησού.

              Τον κατακρίνει στηριζόμενος στις διατάξεις του νόμου.(Δευτ.5,13)

              Οι Ιουδαίοι έδιναν πολύ μεγάλη σημασία και σπουδαιότητα στην τήρηση της αργίας του Σαββάτου.

              Τούτο σε απομίμηση του  Θεού, ο οποίος μετά τις έξη ημέρες της δημιουργικής εβδομάδος.

             ’’ κατέπαυσε την ημέρα την εβδόμη από πάντων των έργων αυτού΄ και ευλόγησε ὁ Θεός την ημέρα την εβδόμην και αγίασε αυτήν ‘’.

             Καθόρισαν δε στους παραβάτες την ποινή του θανάτου.

             Στο Ταλμούδ αναφέρεται ότι ὁ αγιασμός του Σαββάτου ισοδυναμεί με  την τήρηση όλων των άλλων εντολών μαζί.

             Καθιστά δε τον Ισραήλ σαν τον λαό της Διαθήκης από τους άλλους λαούς.

             Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι ο Ιησούς αναφέρεται στην περικοπή ως Κύριος.

            Αυτή ἡ προσωνυμία στην Παλαιά Διαθήκη δίνονταν αυστηρά και μόνον στον Γιαχβέ.

            Επομένως ὁ Ιησούς είναι ο Γιαχβέ της Διαθήκης και συνεπώς και Κύριος του Σαββάτου.

            Σαν Κύριος του Νόμου δίνει και την ορθή ερμηνεία του.

            Χαρακτηριστικά ὁ ευαγγελιστής Μάρκος σε μία παρόμοια διήγηση θεραπείας κατά το Σάββατο.

            Μιλά για την ψυχική κατάσταση του Χριστού απέναντι στους Φαρισαίους λέγοντας.

            ‘’ και περιβλεψάμενος αὐτούς μέτ΄ ὁργῆς  συλλυπούμενος ἐπί τῃ πωρώση τῆς καρδιάς αὐτῶν,  λέγει τῶ ἀνθρώπω ἔκτεινον τήν χεῖρα σου’’.

            Είναι η λύπη που δοκιμάζει ὁ Κύριος και για το κατάντημα του Ιουδαϊσμού.

            Ὁ Ιησούς στη συνέχεια αναφέρετε στην γνωστή οικονομία πού δείχνουν οι Φαρισαίοι στην ερμηνεία του Νόμου.

            Αν και απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε εργασία κατά το Σάββατο.

            Υπήρχαν όμως και περιπτώσεις εξαιρέσεων π.χ ἡ τροφή και το πότισμα των ζώων.

            Επίσης ἡ περίπτωση περιτομής εάν ἡ όγδοη ημέρα έπεφτε Σάββατο.

            Ὁ Ιησούς επισημαίνει την ασυνέπεια και την υποκρισία των Ιουδαίων.

             Ενώ μία θυγατέρα του Αβραάμ θεραπεύεται από την τυραννική ασθένεια της, αυτοί αγανακτούν για την ελευθερία της.

            Ενώ λύνουν το βόδι ή το ζωντανό τους για να το ποτίσουν και να το ταΐσουν σε ημέρα αργίας.

            Όταν λύνεται ένας άνθρωπος από τα δεσμά του σατανά αγανακτούν και προσβάλλεται το θρησκευτικό αίσθημα τους.

            Πάνω ακόμη και από τον Νόμο βρίσκεται ἡ αγάπη του αγαθού Θεού και η μέριμνα του.

            Για τον άνθρωπο το παιδί του και την απελευθέρωση του από το δέσιμο του σατανά.

            Το νέο νόημα συνοψίζει ὁ ευαγγελιστής Μάρκος.

            ‘’το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο  άνθρωπος γιά το Σάββατο’’

            Ὁ Κύριος δεν είναι δέσμιος μιας ψυχρής εντολής όπως την ερμήνευαν οι Ιουδαίοι.

            Η θαυματουργική δράση του Ιησού κατά το Σάββατο γίνεται ως πρόγευση της θαυματουργίας που θα γίνει με τον σαββατισμό του στον τάφο και την Ανάσταση.

            Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μετά την θεραπεία του παραλυτικού το Σάββατο στη Βηθεσδά.

            Ο Ιησούς απαντά στις κατηγορίες των Ιουδαίων για την κατάλυση της αργίας ως εξής.

            ’’ ο πατέρας μου μέχρι τα τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι ‘’.

            ‘’…….δεν μπορεί ο υιός να κάνει τίποτε από μόνος του εάν δεν βλέπει και τον πατέρα να το κάνει ‘’.

             ‘’Ότι κάνει εκείνος και ο υιός επίσης το κάνει ‘’.

Ενώ οι Ιουδαίοι σαββατίζουν σωματικός με την απραξία τους .

           Δηλαδή σύμφωνα με τον Κύριο δεν υπάρχει σαββατισμός του Θεού με την έννοια της δημιουργίας του.

           Ο Θεός μέχρι και τα τώρα εργάζεται δημιουργικά και θα εργάζεται συνεχώς.

           Αλλιώς το σύμπαν η δημιουργία του θα καταρρεύσει.

           Ο Θεός δεν είναι ο ωρολογοποιός όπως πιστεύουν οι παπικοί που κούρντισε το καλοφτιαγμένο δημιούργημά του και πάει να αναπαυτεί.

           Αλλά ο Δημιουργός που σύνεχώς και αδιάλυπτα δημιουργεί το παραμικρό.

           Ένα βακτήριο, ένα έντομο, το ζώο, το ηλιακό σύστημα, την συνεχόμενη διαστολή του σύμπαντος.

           Χρονικά η έκτη μέρα δεν τελείωσε ακόμη.

           Ενώ όμως η έκτη μέρα δεν τελείωσε ακόμη για μας που ζούμε στο χρόνο η εβδόμη μέρα ήλθε και τελείωσε

           Ἡ ημέρα εκείνη ήταν το Μέγα Σάββατο.

           Η εβδόμη ημέρα είναι η γέφυρα που συνδέει τον φθαρτό κόσμο, την έκτη ημέρα της γένεσης.

           Με τον άφθαρτο και αιώνιο κόσμο της ογδόης ημέρας που δεν έχει τέλος , με την αιώνια βασιλεία.

           Ἡ Εκκλησία ψάλλει στον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου τα λόγια του Αγίου Νύσσης.

            ‘’ την σήμερον μυστικώς ὁ μέγας Μωυσῆς προδιετυποῦτο  λέγων καί εὐλόγησεν ὁ Θεός τήν ἡμέραν την ἑβδόμην, τούτο γάρ ἐστί το εὐλογημένο Σάββατο αὕτη ἐστίν ἡ της καταπαύσεως ημέρα εν ἦ κατέπαυσαν από πάντων ταῶν έργων αὐτοῦ, ὁ μονογενής Υιός του Θεοῦ, διά τῆς κατά τόν θάνατον οικονομίας, τῃ σαρκί σαββατίσας.’’

           Ο Χριστός στο σταυρό είπε ‘’ τετέλεσται ‘’ και κατοίκησε στο μνήμα.

          Ο σαββατισμός σήμαινε την κάθοδο στον Άδη, σήμαινε τον θάνατο του Χριστού.

          Αυτόν που έφερε την μεγάλη νίκη, το Μέγα Έλεος. Την εξαφάνιση του Άδη, τον τερματισμό της φθοράς και του θανάτου.

          Αυτό το ευλογημένο Σάββατο είναι που έφερε την κτίση ολόκληρη από την φθορά στην αφθαρσία.

          Και ‘’ διά της Αναστάσεως εδωρήσατω ημίν ζωήν την αιώνιον ‘’

          Την  σύγκρουση αυτή μεταξύ της αλήθειας και της τυπολατρίας την συναντάμε σε πολλά επίπεδα και χρειάζεται πολύ προσοχή.

           Ὁ Νόμος δεν είναι ανθρώπινη επινόηση αλλά είναι το θέλημα του Θεού.

           Για τον λόγο αυτόν έχει βάθος και δεν μπορούμε να τον περιορίσουμε στην επιφάνεια του, κρύβει χάρη θέλει προσοχή.

           Εμάς τους παλαιοημερολογίτες μας κατηγορούν για τυπολάτρες και στυφνούς.

           Το κάνουν για να καλύψουν τις πομπές τους και την προσχώρηση στην αίρεση του οικουμενισμού που σαρώνει τον κόσμο.

           Δεν είσαι τυπολάτρης όταν επιμένεις στο δόγμα και τους όρους των Συνόδων της Εκκλησίας.

           Αυτούς που θέσπισαν οι Πατέρες με οδηγό τους το Πνεύμα το Άγιο πάντα για την προστασία των πιστών από τις αιρέσεις.

           Αυτές που την μάτωσαν και την πλήγωσαν πολλές φορές θανάσιμα.

           Τυπολάτρες είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τον νόμο για να συντρίψουν τον άνθρωπο.

           Όχι αυτοί που ομολογούν μαρτυρικά την αλήθεια για να προστατευθούν οι χριστιανοί.

           Από την απώλεια των αιρέσεων και των εχθρών της Εκκλησίας.

           Δεν είναι αυτοί που από αγάπη και με θυσία της κοινωνικής τους ζωής κρατούν το ορθό δόγμα.

           Αυτοί που στιγματίζουν την κακοδοξία και την αίρεση και φανερώνουν την σώζουσα αλήθεια.   

           Εμείς δεν καταστρέφουμε ψυχές ομολογώντας την ορθοδοξία.

           Αυτό το κάνουν όλοι όσοι πλανούν και καθησυχάζουν με τα ψέματα και τους βυζαντινισμούς τους χριστιανούς μέσα στην αίρεση.

          Κατηγορούν τους παλαιοημερολογίτες ως τυπολάτρες, ακραίους, μεσαίωνα και σκοταδισμό.

          Μωροί και τυφλοί !!! 

Ἀθανάσιος Κατσίκης

αρχιτέκτων

Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς του Βαρτιμαίου.

           Η θεραπεία τυφλών είναι από τα συνηθισμένα θαύματα του Χριστού όπως και η θεραπεία δαιμονιζόμενων.

           Εξ άλλου η προφητεία του Ησαία την οποία και ο ίδιος ο Χριστός απέδωσε στο πρόσωπο του.

           Έλεγε ότι ο Μεσσίας θα κηρύξει στους αιχμαλώτους άφεση και στους τυφλούς ανάβλεψη.(Ης61.1)

           Εκείνη την ημέρα ……..θα ανοιχτούν τα μάτια τυφλών. (29.18) Τότε θα ανοιχτούν οφθαλμοί τυφλοί. (35.5).

           Προφητείες που φανερώνουν ότι η δωρεά της οράσεως σε τυφλούς θα είναι από τα κατ’ εξοχή μεσσιανικά σημεία.

           Ξέρουμε δε και από τον Ματθαίο, όταν απεσταλμένοι μαθητές του Προδρόμου τον ρώτησαν εάν είναι ο αναμενόμενος η άλλον προσδοκούμε.

           Ο Χριστός αντί άλλου απάντησε. ‘’ πείτε στον Ιωάννη ότι βλέπεται, τυφλοί βλέπουν το φως τους και χωλοί περπατούν’’.

           O Ιησούς είναι στην Ιεριχώ, είμαστε λίγο πριν συναντήσει τον Ζακχαίο, σε λίγο θα πήγαινε στα Ιεροσόλυμα όπου θα παραδοθεί και θα σταυρωθεί.

          Υπάρχει πολύς κόσμος, ο Βαρτιμαίος κάθεται στην άκρη του δρόμου ζητώντας ελεημοσύνη.

          Αφουγκράζεται από την κοσμοσυρροή και τον θόρυβο και ζητά να μάθει τι συμβαίνει.

          Τον απαντούν ότι ‘’ περνά ο Ναζωραίος ’’.

          Φαίνεται ότι ο τυφλός γνώριζε για τον Ιησού και τα θαύματα που έκανε αλλά το κυριότερο ότι πίστευε πως αυτός είναι ο αναμενόμενος

‘’υιός του Δαυίδ ‘’.

           Επομένως αυτός μπορούσε να τον θεραπεύσει γι αυτό φωνάζει δυνατά.  ‘’ φώναξε και έκραξε πολλώ μάλλον’’.

           Όταν κάποιος έχει πόνο, έχει ανάγκη, όταν δεν έχει καμιά ελπίδα και περνά από μπροστά του η μόνη ελπίδα τότε κραυγάζει, φωνάζει με όλη του την δύναμη.

           Το κακό είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε την τύφλωσή μας για να φωνάξουμε.

          Τόσα πολλά πράγματα του υλικού κόσμου ξεπηδούν μπροστά μας που αποσπούν την προσοχή μας , μας επιβάλλονται.

            Δεν είναι ανάγκη να τα προσέξουμε εκείνα μπαίνουν και στέκονται μπροστά μας.

           Μας κάνουν να μην βλέπουμε τα αόρατα για τα οποία είμαστε τυφλοί.

           Ο Θεός μας προσκαλεί διακριτικά με πολύ σεβασμό διότι πρέπει να  ζητήσουμε εμείς την συνάντησή του.

           Το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι είναι κοντά μας διστακτικό δεν πρέπει να το τρομάξουμε, να το διώξουμε με τις κακές πρακτικές μας.

            ‘’ Μη λυπάται το Πνεύμα το Άγιο ‘’.

            Ο τυφλός φωνάζει δυνατά ‘’ Ιησού υιέ Δαυίδ ελεήσουν με’’. Ζητά ελεημοσύνη από Αυτόν που δεν έχει που την κεφαλή κλίνε.

           Ο τίτλος ‘’ υιέ Δαυίδ ‘’ σημαίνει Μεσσία. Να θυμηθούμε ότι ο προφήτης Νάθαν είχε προείπει στον Δαυίδ.

           Θα γεννηθεί από τους απογόνους του κατά σάρκα ο Μεσσίας, του οποίου η βασιλεία θα είναι αιώνιος (Β΄Βασλ 7,12).

          Ακόμη στους ψαλμούς (131,11) λέγεται ότι αυτό το υποσχέθηκε στον Δαυίδ ο Θεός με όρκο.

          Ο Ησαίας προφητεύει επίσης ότι ο αναμενόμενος υιός του Δαυίδ θα αναστήσει την Βασιλεία του πατρός του.

          Να σημειωθεί ότι στον Ευαγγελισμό ο Γαβριήλ πρόσθεσε ‘’ και δώσει σ΄ αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνο Δαυίδ του πατρός του…………….και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος.

          Οι Ιουδαίοι όμως παχυλώς περίμεναν τον ‘’ υιό Δαυίδ ‘’ με στρατιωτική δύναμη που θα τους απελευθέρωνε από τους Ρωμαίους.

          Ο κόσμος προσπαθεί να τον φιμώσει να τον ανακόψει.

          Αυτό συμβαίνει πάντα, όταν αποφασίσεις να προχωρήσεις προς τον Θεό, να τρέξεις με δίψα στην Εκκλησία του, με πόθο στην πίστη του.

          Τότε θα εμποδιστής η από ανθρώπους η από τον Διάβολο η από τον κακό εαυτό μας.

          Ο Ιησούς όμως σταματά και ζητά να έρθει μπροστά του. Όταν ο τυφλός πλησιάζει τον ρωτά ‘’ τι θέλεις να σε κάνω ‘’.

         Κάθε θαύμα του Κυρίου αφ΄ ενός θέλει να δείξει την κατάσταση που θα επικρατεί στη βασιλεία του.

         Όπου δεν θα υπάρχει πόνος λύπη αρρώστια, προβλήματα υγείας και ατέλειες στο ανθρώπινο σώμα.

         Αφ’ ετέρου να δείξει την αιωνιότητα που υπάρχει και που ο ίδιος δημιούργησε για να την απολαύσουμε ως κληρονομιά.

          Να δω το φως μου απαντά ο τυφλός.

          Δεν ζητά κάτι μικρό, χρήματα η τροφή η σκεπάσματα, όπως ζητούσε από τους ανθρώπους επαιτώντας.

          Ούτε τον είπε ζήτησε από τον Θεό, προσευχήσου για μένα, παρακάλεσε τον, αλλά είπε ‘’ελέησε με’’.

          Που ομολογεί και πιστεύει ότι μπροστά του είναι ο Θεός.

          Άραγε ζητά ο κόσμος, ζητά το φως του όχι βέβαια το υλικό αλλά το φως του αοράτου κόσμου.

  

           Των πραγματικοτήτων που υπάρχει πέραν του ορατού, άραγε δέχεται την μαρτυρία εκείνων που είδαν και βίωσαν την αιώνια πραγματικότητα;;

          Πως όμως θα ζητήσουμε τον αόρατο κόσμο εάν δεν τον πιστεύουμε ότι υπάρχει η δεν θέλουμε να υπάρχει για να αποφύγουμε τις υποχρεώσεις μας προς αυτό

           Μένουμε τυφλοί δηλαδή έξω από τον Βασιλεία του Θεού.

           Το φως ήλθε στον κόσμο και ο κόσμος τον απέρριψε. Λέει ο Άγιος Θεολόγος για τον Χριστό.

          Ο Χριστός βέβαια γνωρίζει τις επιθυμίες κάθε ανθρώπου, όμως θέλει να φανερώσει την πίστη του Βαρτιμαίου.

         Το θέμα δεν είναι να δείξει ο Κύριος την δύναμή του, το θέμα είναι τι γίνεται από την πλευρά των ανθρώπων.

         Για να περάσει η δύναμη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο και να του δώσει αυτό που χρειάζεται απαιτείτε η πίστης.

         ‘’ Ανάβλεψε η πίστη σου σε έσωσε. ‘’

         Την ίδια στιγμή ο τυφλός είδε το φως. Η φωνή του Κυρίου αμέσως έγινε φως για τον τυφλό.

         Η φωνή του φωτός, ο λόγος του φωτοδότη υλοποιήθηκε. Είπε και γεννηθήκαν. Γεννηθήτω φως.

         Ο τυφλός μόλις αποκτά το φως του αμέσως ακολουθεί τον Ιησού δοξάζει τον Θεό όπως και όλος ο κόσμος των Ιουδαίων.

        Πρέπει να προσέξουμε αυτό το σημείο. Εμείς κατά κανόνα ζητάμε και μάλιστα πολλά πράγματα που είτε αναφέρονται στο σώμα μας αλλά και στην ψυχή μας.

        Επιστρατεύουμε αν θέλετε ακόμη και την πίστη σαν ένα εργαλείο.

        Για να γίνει όμως η πίστη ‘’ η πίστη σου σε έσωσε’’ πρέπει να δεχθούμε να  αναγνωρίσουμε, να πιστέψουμε στο Χριστό και την Εκκλησία του.

        Να τον ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ και όχι όπως κατά κανόνα γίνεται. 

       Παίρνει ο άνθρωπος ότι μπορεί από τον Θεό έστω με την προσευχή του και κάποια πίστη.

       Αλλά μετά φεύγει πάει να κάνει την ζωή του. Δεν ακολουθεί τον Χριστό.

       Σε όλη την τριετή παρουσία του ο Χριστός όχι μόνο δεν επέτρεπε να τον ακολουθούν οι ευεργετημένοι.

       Αλλά ακόμη τους απαγόρευε να διαφημίζουν τις θεραπείες του. Αυτό γιατί ήταν νωρίς, δεν ήταν ο χρόνος, δεν είχε έλθει η ώρα της θυσίας.

       Προς το τέλος της παρουσίας του αφήνει τους θεραπευμένους να τον ακολουθούν και να διαφημίζουν τα θαύματα του.

          ΌΛΑ ΑΥΤΑ είναι κλήσεις μαθητών.

         Ένα μήνα περίπου μετά την θεραπεία του Βαρτιμαίου και των άλλων τυφλών της Ιεριχούς ο Χριστός εμφανίζεται αναστημένος σε πεντακόσιους μαθητές.

          Που βρέθηκαν τόσοι ;;, την απάντηση την δίνει ο τελευταίος στίχος του Ευαγγελίου ‘’ ηκολούθει αυτόν ‘’.

Η παραβολή του άφρονος πλουσίου

          Η παραβολή του άφρονα πλουσίου είχε ως αφορμή το εξής περιστατικό.

          Κάποιος από τους ακροατές του Ιησού είχε κληρονομικές διαφορές με τον αδελφό του.

          Σε σχέση με την μοιρασιά της πατρικής τους περιουσίας.

         Αυτός ζητά την συμπαράσταση του Ιησού που όμως αρνείτεαι να επέμβει και λέει την παραβολή .

         Η αληθινή ζωή του ανθρώπου δεν εξαρτάτε από την αφθονία των υλικών αγαθών που έχει.

         Όσα αγαθά και εάν έχεις αυτά δεν εξασφαλίζουν την ζωή σου.

         Η ζωή έχει περιεχόμενο και αξία από αλλού και ποτέ από αυτά.

         Αποτελεί μεγάλη αφροσύνη να έχει κάποιος την ελπίδα του αποκλειστικά και μόνο στα αγαθά που έχει.

         Ούτε καλοζωία, ούτε μακροζωία του εξασφαλίζουν όπως πιστεύει.

<