Συνῆλθε σήμερον, Παρασκευή 4η Ὀκτωβρίου καί περί ὥραν 9ην πρωϊνήν, εἰς τήν πρώτην τακτικήν συνεδρίαν αυτῆς διά τό Συνοδικόν  Ἔτος 2014-2015, εἰς τήν ἀρχιεπισκοπικήν κατοικίαν, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, προεδρευομένη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Μακαρίου. Κατ’αὐτήν ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξῃ τῆς νέας συνοδικῆς περιόδου, ἀκολοῦθως ὁ Μακαριώτατος διά καταλλήλου προσλαλιᾶς προσεφώνησε τούς συνοδικούς ἁγίους ἀρχιερεῖς καί ἐνημέρωσε αὐτούς διά τό πρόσφατον ταξίδιόν του μετά κλιμακίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τάς Η.Π.Α. καί τόν Καναδᾶ. Ὡσαύτως ἡ  Ἱερᾶ Σύνοδος ἐνημερώθηκε διά  τόν προσφάτως ψηφισθέντα νόμον περί «θρησκευτικῶν κοινοτήτων» καί συνεζήτησεν  διά τήν  θέσιν καί τήν στάσιν τῆς Ἑκκλησίας ἡμῶν ἔναντι αὐτοῦ. Ἐπεφυλάχθη ἵνα εἰς προσεχῆ συνεδρίαν αὐτῆς  προσκαλέσῃ τόν  νομικόν  σύμβουλον  κ. Θεόδωρον  Θεοδωρόπουλον  ὅπως  ἐνημερώσῃ διεξοδικῶς αὐτήν ἐπί τοῦ  ψηφισθέντος νόμου, προκειμένου νά ληφθοῦν ὁριστικαί ἀποφάσεις. Ἀκολοῦθως συνεζητήθει ἡ μέσῳ διαδικτύου «Παρέμβασις καταλλαγῆς» τοῦ Μητροπολίτου Κυπριανοῦ καί ἡ ἀντιμετώπισις αὕτης. Τέλος, τήν Ἱεράν Σύνοδον ἀπησχόλησαν ὀργανωτικά ζητήματα  ἀφορῶντα τόν ἐπικείμενον ἑορτασμόν ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑννενήκοντα ἐτῶν ἀγῶνος τῆς Ἑκκλησίας κατά τῆς ἡμερολογιακῆς καινοτομίας. Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσε τήν Ἱεράν Σύνοδον διά τήν πρόσκλησιν ποιμαντικῆς ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς τήν Ρουμανίαν κατά τό μέσον τοῦ μηνός Νοεμβρίου.   


Joomla SEF URLs by Artio